Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009"

Transkript

1 Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Marts 2010 ISSN nr: ISBN nr: _Årsberet_indhold.indd 1 30/03/ :00

2 603174_Årsberet_indhold.indd 2 30/03/ :00

3 Indhold Til Folketinget 5 Datatilsynets virksomhed i 2008 og Datatilsynets opgaver 8 Rådgivning og vejledning 8 Klagesagsbehandling 9 Høring over lovforslag mv. 9 Sager på eget initiativ 10 Strafniveau for overtrædelse af persondataloven 11 Anmeldelser 12 Whistleblower 13 Projekt i Grønland 13 Tv-overvågning 13 Kreditoplysning 15 Sociale netværk 16 Sikkerhedskrav i privat sektor 16 Biometri 17 Internationalt samarbejde 19 Datatilsynets organisation 19 Datarådet 19 Sekretariatet 20 Datatilsynets ressourcer 20 Persondataloven 20 Ændring af persondataloven og forvaltningsloven 20 Datatilsynets hjemmeside 22 Databeskyttelsesdag 23 Statistiske oplysninger 23 Udtalelser over lovforslag 32 Ændring af apotekerloven og sundhedsloven 32 Forslag til Rådets rammeafgørelse om anvendelse af passagerlister (PNR-oplysninger) med henblik på retshåndhævelse 35 Lov om ændring af persondataloven (gennemførelse af rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager) _Årsberet_indhold.indd 3 30/03/ :00

4 Internationalt arbejde 42 Indledning 42 Europarådet 44 Den Europæiske Union 44 International konference for databeskyttelsesmyndigheder mv. 54 Nordisk samarbejde 54 Sikkerhedsspørgsmål 56 Persondatalovens krav til datasikkerhed 57 Universiteters utilsigtede offentliggørelse af personoplysninger på internet og intranet 58 Vilkår om sikkerhed ved privat anmeldelse 60 Tilsynsvirksomhed 63 Generelt om Datatilsynets inspektioner 63 Gennemførelse af inspektioner 64 Datatilsynets observationer ved inspektioner i 2008 og Tv-overvågningsinspektioner 67 Oversigt over udførte inspektioner i 2008 og _Årsberet_indhold.indd 4 30/03/ :00

5 Til Folketinget Datatilsynet afgiver hermed sin årsberetning for 2008 og Beretningen afgives i henhold til persondatalovens 65, hvorefter Datatilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget. Årsberetningen omfatter både 2008 og 2009, da det på grund af travlhed i Datatilsynet ikke har været muligt at færdiggøre en årsberetning for 2008 inden udgangen af Beretningen indeholder en omtale af væsentlige aktiviteter for Datatilsynet i 2008 og 2009, herunder nogle af Datatilsynets udtalelser til de lovforslag mv., som tilsynet har haft i høring i 2008 og Endvidere indeholder beretningen et afsnit om det internationale arbejde, som Datatilsynet har deltaget i samt et afsnit om sikkerhedsspørgsmål. I afsnittet om tilsynsvirksomhed omtales de inspektioner (kontrolbesøg), som Datatilsynet har gennemført i 2008 og På Datatilsynets hjemmeside har tilsynet siden 2004 løbende offentliggjort udtalelser og afgørelser i sager, som vurderes at være af generel interesse. Årsberetningen indeholder derfor ikke referater af konkrete sager om behandling af personoplysninger. For yderligere oplysninger om Datatilsynets virksomhed henvises således til tilsynets hjemmeside. København, marts Henrik Waaben Formand for Datarådet Janni Christoffersen Direktør _Årsberet_indhold.indd 5 30/03/ :00

6 603174_Årsberet_indhold.indd 6 30/03/ :00

7 Datatilsynets virksomhed i 2008 og 2009 Datatilsynet administrerer lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af loven, bortset fra domstolenes behandling. Af Datatilsynets aktiviteter i 2008 og 2009 kan blandt andet nævnes: Vejledning og rådgivning over for offentlige myndigheder, personer og virksomheder, herunder gå-hjem-møder Behandling af klager fra personer over registrering, videregivelse af oplysninger, manglende indsigt mv. Udtalelser om lovforslag og bekendtgørelser mv. Udtalelser om anmeldelser fra offentlige myndigheder Tilladelser til offentlige myndigheder og virksomheder mv. Tilladelser i forbindelse med anmeldelser fra forskere Bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Sager på Datatilsynets eget initiativ, herunder inspektioner hos offentlige myndigheder og private virksomheder mv. samt hos forskere Deltagelse i internationale tilsynsmyndigheder og internationalt samarbejde med andre datatilsynsmyndigheder Deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg mv. og oplæg på konferencer mv. Datatilsynet har i 2008 registreret nye sager, hvilket er et fald på 8 % i forhold til 2007, hvor der blev registreret nye sager. Faldet i antallet af nyoprettede sager i 2008 set i forhold til 2007 skyldes især et stort fald i antallet af offentlige anmeldelser, efter at Datatilsynet har effektiviseret ordningerne vedrørende både kommuner og regioner. I 2009 registrerede Datatilsynet nye sager, hvilket er et fald på 4 % i forhold til Faldet i 2009 skyldes også et _Årsberet_indhold.indd 7 30/03/ :00

8 fald i antallet af offentlige anmeldelser. I begge år er til gengæld noteret en stor stigning i antallet af sager vedrørende lovforslag, bekendtgørelser mv., antallet af forespørgsler og klager samt antallet af sager på Datatilsynets eget initiativ. Der henvises til afsnittet om statistiske oplysninger. Datatilsynets opgaver Rådgivning og vejledning En af Datatilsynets hovedopgaver er at yde en serviceorienteret rådgivning og vejledning om persondataloven over for myndigheder, virksomheder og enkeltpersoner. Det er tilsynets erfaring, at det ofte er en god ide, at tilsynet inddrages tidligt i et forløb, således at der tages højde for persondatalovens krav i det videre arbejde med et projekt. Herudover er der af og til også behov for dialog på senere stadier. At yde råd og vejledning er derfor også en central og prioriteret opgave for tilsynet. Hertil kommer, at tilsynet i forbindelse med en række initiativer til fremme af elektronisk borgerservice i det offentlige har påtaget sig opgaven som central godkendelsesinstans. Når andre myndigheder etablerer selvbetjeningssystemer på internet o.l., yder Datatilsynet således vejledning om, hvordan sikkerheden skal være for at beskytte personoplysningerne. Dette sikres bl.a. via tilsynets hjemmeside, hvor principielle afgørelser mv. offentliggøres. Endvidere har tilsynet udarbejdet en generel informationspjece samt vejledninger mv. om persondataloven, som ligeledes kan ses på tilsynets hjemmeside. Det er muligt at tegne et elektronisk abonnement på tilsynets hjemmeside, således at abonnenterne automatisk modtager en e-post, når hjemmesiden opdateres. Tilsynet deltager ligeledes løbende i konferencer, møder og undervisningsforløb. I de senere år har Datatilsynet deltaget i mange udvalg, møder og konferencer. Således har tilsynet både i 2008 og 2009 deltaget som paneldeltagere eller oplægsholdere på flere konferencer samt haft et stigende antal møder både med parter fra den offentlige og den private sektor. Det kan bl.a. nævnes, at Datatilsynet inden for sundhedsområdet deltager som observatør i Informationssikkerhedsrådet under Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, og at tilsynet deltager i Den tværoffentlige arbejdsgruppe vedrørende privacy. Datatilsynet har også deltaget i Udvalget om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning, hvis arbejde førte til den nedenfor nævnte ændring af forvaltningsloven og persondataloven, Justitsministeriets Udvalg om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater mv. samt Udvalget vedrørende PET og FE _Årsberet_indhold.indd 8 30/03/ :00

9 Datatilsynet yder også rådgivning og vejledning på bilaterale møder med både offentlige myndigheder og private virksomheder. Det kan f.eks. være i forbindelse med digital forvaltning, som ofte også involverer private virksomheder, leverandører mv. Datatilsynet modtager fortsat et meget stort antal telefoniske henvendelser. Det er tilsynets opfattelse, at telefonrådgivningen er en vigtig del af tilsynets arbejde, som især kan hjælpe dataansvarlige til at løse eventuelle problemer i opstarten. På baggrund af tilsynets kvartalsvise stikprøvetællinger anslås antallet af telefoniske henvendelser til tilsynet i 2008 og 2009 at ligge over niveauet for 2007, det vil sige ca pr. år. Datatilsynet afholdt i 2009 to gå-hjem-møder vedrørende tv-overvågning. Klagesagsbehandling I klagesagerne træffer Datatilsynet egentlige afgørelser om, hvorvidt en behandling er i overensstemmelse med loven. Det er af afgørende betydning, at borgere, der f.eks. mener sig udsat for behandling af oplysninger i strid med loven eller ikke får de oplysninger, de mener at have krav på efter reglerne om de registreredes rettigheder, kan få tilsynets vurdering af forholdet. I 2008 har tilsynet registreret en stigning på 30 % i antallet af nye sager (forespørgsler og klager) vedrørende private virksomheder mv. (fra 662 i 2007 til 861 i 2008). I forhold til offentlige myndigheder er der i 2008 registreret en stigning på 27 % i antallet af tilsvarende nye sager (fra 360 i 2007 til 458 i 2008). I 2009 har tilsynet registreret en stigning på 11 % i antallet af sager (forespørgsler og klager) vedrørende private virksomheder mv. (fra 861 i 2008 til 960 i 2009). I forhold til offentlige myndigheder er der også i 2009 sket en stigning i antallet af tilsvarende nye sager. Stigningen er på 11 % (fra 458 i 2008 til 508 i 2009). Datatilsynet har ingen entydig forklaring på den store stigning i antallet af klager og forespørgsler over de seneste år. Der er formentlig flere årsager hertil, men en af disse kan være udbygningen af den borgerrettede information på tilsynets nye hjemmeside, som blev lanceret i begyndelsen af Nedenfor i afsnittet om statistiske oplysninger er der uddybende informationer om klagesager. På tilsynets hjemmeside er bl.a. offentliggjort målsætninger for sagsbehandlingstider _Årsberet_indhold.indd 9 30/03/ :00

10 Høring over lovforslag mv. Datatilsynet skal efter persondataloven afgive udtalelse ved udarbejdelse af generelle retsforskrifter, f.eks. lovforslag, direktivforslag, bekendtgørelser, mv., der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger. Datatilsynet belyser i sine udtalelser, hvilke konsekvenser for databeskyttelsen et lovforslag eventuelt har, og tilsynets udtalelser udgør således et bidrag til grundlaget for den politiske beslutningsproces. Tilsynet finder denne opgave vigtig, dels fordi tilsynet besidder en ekspertviden om databeskyttelse, dels fordi tilsynet efter persondataloven udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. I 2008 registrerede tilsynet 238 udtalelser til lovforslag mv., hvilket er omtrent samme niveau som i 2007, hvor antallet var 247. I 2009 er der sket en stigning i antallet af sager vedrørende til lovforslag mv. på 38 % i forhold til 2008 (fra 238 i 2008 til 329 i 2009). I perioden fra 2001 til 2006 har der været en stigning på 270 %. En del af de lovforslag, som Datatilsynet har modtaget i høring i 2008 og 2009, rejser fortsat vanskelige spørgsmål om forholdet mellem de påtænkte regler, reglerne i persondataloven og databeskyttelsesdirektivet. I en del tilfælde foreslås regler, som indebærer en behandling af personoplysninger, der ikke umiddelbart kan ske inden for rammerne af persondataloven. Gennemførelsen kræver, at der i særlovgivningen sker en fravigelse af persondataloven. I sådanne tilfælde anbefaler tilsynet i sine høringssvar, at det tydeliggøres i lovforslaget, om der er tale om en fravigelse af persondataloven og i givet fald, om en sådan fravigelse kan ske inden for rammerne af databeskyttelsesdirektivet. I disse situationer er det som udgangspunkt tilsynets holdning, at der kun bør tilvejebringes en særskilt hjemmel til behandling af personoplysninger i videre omfang end, hvad der følger af persondataloven, hvis der er tale om vægtige samfundsmæssige hensyn. Om der konkret er tale om sådanne vægtige samfundsmæssige hensyn, der taler for at fravige det generelle beskyttelsesniveau, beror i sidste ende på en politisk vurdering, som må foretages af Folketinget. Datatilsynet har imidlertid i en del tilfælde udtrykt betænkeligheder i forhold til den påtænkte lovgivning. Datatilsynet ser det generelt som en uheldig udvikling, hvis der i et betydeligt omfang vedtages regler mv., der giver den registrerede en dårligere retsstilling end den beskyttelse, som følger af persondatalovens regler. En sådan udvikling bidrager samtidig til at gøre retstilstanden kompleks og uigennemsigtig for borgere, myndigheder og virksomheder _Årsberet_indhold.indd 10 30/03/ :00

11 Sager på eget initiativ Datatilsynet har i 2008 registreret 160 sager, rejst på tilsynets eget initiativ. I 2007 var tallet 113 sager. I 2009 registrerede Datatilsynet 170 sager rejst på tilsynets eget initiativ. Sagerne omfatter såvel inspektioner som andre egen drift sager. I 2008 har Datatilsynet gennemført 94 inspektioner, 32 hos offentlige myndigheder og 62 hos forskellige private virksomheder. Dette er en mindre stigning i forhold til niveauet i 2007 (66 inspektioner), og antallet lever op til det fastsatte mål på mindst 85 inspektioner for I 2009 gennemførte Datatilsynet 83 inspektioner, 34 hos offentlige myndigheder og 49 hos forskellige private virksomheder. Antallet af inspektioner i 2009 er mindre end i 2008 og også en smule mindre end det fastsatte mål på 85 inspektioner. Det mindre antal inspektioner må ses i lyset af, at der i har været en ganske voldsom stigning i sager om sikkerhedsbrister, som Datatilsynet har behandlet, jf. nedenfor i afsnittet om sikkerhed. Datatilsynet tager løbende initiativer rettet mod afgrænsede områder, f.eks. en bestemt branche eller en bestemt type behandling af personoplysninger. I 2008 og 2009 har Datatilsynet bl.a. haft fokus på tv-overvågning. Strafniveau for overtrædelse af persondataloven Datatilsynet har i perioden indgivet politianmeldelse i 26 sager. Datatilsynet har bl.a. indgivet politianmeldelse i 9 sager vedrørende tv-overvågning og i 7 sager vedrørende manglende anmeldelse til Datatilsynet. I nogle af sagerne har Datatilsynet indgivet politianmeldelse umiddelbart efter, at der er konstateret en overtrædelse af persondataloven og i andre sager, er der først sket anmeldelse til politiet efter et længere sagsforløb i Datatilsynet. I 2008 foretog Datatilsynet en gennemgang af sager, hvor der var enten var sket bødevedtagelse eller afsagt dom vedrørende overtrædelse af persondataloven. Pådømmelse af overtrædelserne er sket både på baggrund af politianmeldelser fra Datatilsynet og i sager, hvor Datatilsynet ikke har været involveret. I alt drejer det sig om 26 sager, herunder 3 ankedomme, vedrørende persondataloven i perioden af afgørelserne (dom og bødevedtagelser) vedrører behandling af kreditoplysninger. 4 afgørelser vedrører uberettiget søgning i RKI s registre. 1 afgørelse vedrører videregivelse til RKI af et bestridt skyldforhold. Fælles for afgørelserne er, at de alle ses at være afsluttet med en bøde på kr _Årsberet_indhold.indd 11 30/03/ :00

12 Vedrørende uberettiget offentliggørelse på internettet har der været 3 strafferetlige afgørelser, herunder 1 med ankedom, og 1 afgørelse i en civilsag. De 3 straffesager er afgjort med bøder på mellem kr. Offentliggørelse af billeder (almindelige oplysninger) har således udløst en bøde på kr., offentliggørelse af personnumre (fortrolige oplysninger) har udløst en bøde på kr., og offentliggørelse af helbredsoplysninger (følsomme oplysninger) har udløst en bøde på kr. De 3 afgørelser viser, at bødeniveauet har afspejlet karakteren af de offentliggjorte oplysninger. Vedrørende tv-overvågning var der 2 afgørelser. Den ene er i en civil sag og vedrører overvågning, der fandtes i strid med persondatalovens 5, stk. 1 og 2. Dommen resulterede i erstatning for tort på kr., jf. erstatningsansvarsloven, og illustrer således ikke sanktionsniveauet for overtrædelser af persondataloven. Den anden afgørelse vedrører uberettiget videregivelse efter den nye bestemmelse i persondatalovens 26 a vedrørende tv-overvågning. Sagen resulterede i en bødevedtagelse på kr. Der er siden 2008 sket frifindelse ved domstolene i enkelte sager vedrørende reglerne i persondataloven om tv-overvågning på grundlag af en konkret vurdering af de fremlagte beviser. Herudover har en række virksomheder vedtaget bødeforelæg i sager, hvor Datatilsynet har foretaget politianmeldelse. På markedsføringsområdet har der været 3 afgørelser. 1 sag vedrører videregivelse i strid med persondatalovens 36, og 2 af sagerne vedrører overtrædelse af persondatalovens 6 og tillige overtrædelse af markedsføringsloven. Der blev henholdsvis givet bøder på kr., på kr. og på kr. I sagen med bøden på var der tale om salg af en hel kundedatabase. 2 ud af 3 sager omfattede også markedsføringsloven, hvorfor der næppe er grundlag for at konkludere, at overtrædelse af persondatalovens markedsføringsregler almindeligvis fører til højere bøder end overtrædelse af andre af lovens regler. Der har i perioden været 2 afgørelser vedrørende private virksomheders ulovlige behandling af følsomme oplysninger. Sagerne er afgjort med bødeforelæg på henholdsvis kr. og kr. Anmeldelser Datatilsynet har også i 2008 behandlet en hel del anmeldelser og ansøgninger om tilladelser. Der er således blevet registreret nye anmeldelser i 2008, mod nye anmeldelser i Med hensyn til nye offentlige anmeldelser er der tale om et fald på 63 % i forhold til Det markante fald skyldes, at _Årsberet_indhold.indd 12 30/03/ :00

13 kommuner og regioner i 2007 har tilsluttet sig nye fællesanmeldelser, der er blevet udarbejdet som følge af strukturreformen. I 2009 blev der registreret nye anmeldelser. Der er i forhold til 2008 sket et yderligere fald i offentlige anmeldelser på 42 %, hvilket bl.a. må tilskrives den nye ordning på regionernes område især med hensyn til forskningsanmeldelser. Whistleblower Datatilsynet har modtaget flere anmeldelser fra private virksomheder og koncerner, der ønsker at indføre en såkaldt whistleblower ordning, hvor det er muligt at rapportere uregelmæssigheder til virksomhedens ledelse. Datatilsynet har efter at sagen har været behandlet i Datarådet udarbejdet en vejledning til anmeldelse af whistleblower ordninger. Vejledningen findes på Datatilsynets hjemmeside under blanketter. I vejledningen behandles bl.a., hvem der er dataansvarlig, hvilke oplysninger der kan behandles, hvem der kan rapportere i whistleblower ordningen, hvem der kan rapporteres om, og hvornår oplysningerne skal slettes. Datatilsynet har endvidere offentliggjort et svar på en anmeldelse på en whistleblower ordning på følgende adresse: afgoerelsen/artikel/svar-paa-anmeldelse-af-whistleblower-system/. Projekt i Grønland Datatilsynet gennemførte i 2008 et projekt med henblik på ajourføring af registerforskrifter for offentlige myndigheder i Grønland. Datatilsynet afholdt orienterende møder med Hjemmestyret, departementerne, Grønlands Statistik og KANOKUKA (Kommunernes Landsforening). Datatilsynet fik ved møderne bl.a. lejlighed til at drøfte den forestående og omfattende strukturreform i Grønland og herunder udbygningen af det kommunale selvstyre. Tilsynet havde i den anledning udarbejdet en række forslag til opdaterede forskrifter for departementernes og kommunernes registre samt for registrene i Grønlands Statistik. På møderne blev de forskellige forslag gennemgået med henblik på kommende forskriftsrevisioner. For Datatilsynet var det også en anledning til at udbygge kontakten til de grønlandske myndigheder omkring registerspørgsmål og i øvrigt gøre sig nærmere bekendt med de grønlandske forhold _Årsberet_indhold.indd 13 30/03/ :00

14 Tv-overvågning Generelt om tv-overvågning Med lov nr. 519 af 6. juni 2007 ændredes lov om forbud mod tv-overvågning mv. og lov om behandling af personoplysninger (udvidelse af adgangen til tv-overvågning og styrkelse af retsbeskyttelsen ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning). Ændringsloven trådte i kraft den 1. juli Ændringerne i persondataloven indebærer, at al behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning nu omfattes af loven, uanset om behandlingen er elektronisk eller analog. Der er endvidere indsat et nyt kapitel 6a i persondataloven, som særligt vedrører behandling af optagelser fra tv-overvågning, der foretages i kriminalitetsforebyggende øjemed. Kapitlet indeholder regler for videregivelse af sådanne optagelser, for opbevaring og sletning af optagelser samt en henvisning til persondatalovens generelle regler om oplysningspligt, som gælder ved siden af reglerne om skiltning i lov om tv-overvågning. Lovændringen medfører også, at offentlige myndigheder ikke længere skal anmelde deres behandling af personoplysninger ved hjælp af tv-overvågning til Datatilsynet. Der er heller ikke anmeldelsespligt for private virksomheder, som benytter sig af tv-overvågning, men Datatilsynet har inspektionsadgang på området. I forbindelse med ændringslovens ikrafttrædelse har Datatilsynet orienteret om lovændringerne, dels ved et brev til alle offentlige myndigheder, dels ved tekster på Datatilsynets hjemmeside. Endelig har Datatilsynet i samarbejde med Justitsministeriet udarbejdet en pjece om de regler i persondataloven og tv-overvågningsloven, som gælder for tv-overvågning. Pjecen er tilgængelig på Datatilsynets og Justitsministeriets hjemmesider. Datatilsynet har i 2008 og 2009 behandlet en række sager om tv-overvågning, herunder klagesager. Flere af sagerne omhandlede klager over uberettiget videregivelse af tv-overvågningsoptagelser. Siden lovændringen har Datatilsynet endvidere taget en række sager på tv-overvågningsområdet op af egen drift, bl.a. på baggrund af omtale i pressen. Sagerne har i langt de fleste tilfælde omhandlet ulovlig videregivelse af tv-overvågningsoptagelser via internettet eller til pressen. Datatilsynet har i 2009 og navnlig i 2008 foretaget politianmeldelse i en række sager vedrørende overtrædelse af persondatalovens kapitel 6 a om tv-overvågning. I enkelte sager behandlet ved domstolene er der sket frifindelse på grundlag af en konkret vurdering af de fremlagte beviser. Herudover har en række _Årsberet_indhold.indd 14 30/03/ :00

15 virksomheder vedtaget bødeforelæg i sager, hvor Datatilsynet har foretaget politianmeldelse. I 2009 har Datatilsynet ikke haft anledning til at rejse så mange sager om uberettiget videregivelse af tv-overvågningsoptagelser. Dette må efter tilsynets vurdering bl.a. tilskrives massiv omtale i medierne af enkelte af sagerne fra 2007 og Med de nye regler om tv-overvågning har Datatilsynet fra den 1. juli 2007 fået mulighed for at foretage inspektioner (kontrolbesøg) hos alle offentlige myndigheder og private dataansvarlige, der behandler personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Inspektionerne beskrives nærmere i afsnittet om Datatilsynets tilsynsvirksomhed Forslag om tv-overvågning i taxier I begyndelsen af 2009 anmodede Færdselsstyrelsen Datatilsynet om en udtalelse i forbindelse med forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxier (B 79). Datatilsynet fremkom efter at sagen havde været behandlet i Datarådet med en udtalelse, hvor Datatilsynet på en række punktet forholdt sig kritisk til forslaget. Senere i 2009 afgav Datatilsynet høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (krav om obligatorisk tv-overvågning i taxier), som er en udmøntning af folketingsbeslutningen. Med forslaget indføres der pligt for taxivognmænd til at installere videoovervågning i taxier med henblik på at forebygge og opklare røverier og overfald på taxichauffører. Forslaget om tv-overvågning i taxier forventes behandlet i Folketinget i foråret 2010, og loven forventes at træde i kraft den 1. juli Kreditoplysning Datatilsynet modtager mange klager over registrering i et kreditoplysningsbureau. De fleste sager vedrører indberetning fra private til et kreditoplysningsbureau, og enkelte sager vedrører indberetning til et kreditoplysningsbureau fra offentlige myndigheder. Reglerne for kreditoplysning er stort set en videreførelse af de regler, der var gældende også før persondatalovens ikrafttræden. Datatilsynet har på denne baggrund en omfattende praksis, men der opstår hele tiden nye problemstillinger, på baggrund af ændret lovgivning, udviklingen i samfundet og den teknologiske udvikling _Årsberet_indhold.indd 15 30/03/ :00

16 Der er sket en stigning på 17 % i antallet af sager på kreditoplysningsområdet fra 105 i 2008 til 123 i Stigningen kan skyldes, at der på grund af den økonomiske krise er sket et større antal indberetninger til kreditoplysningsbureauerne. Et spørgsmål af mere generel karakter har været en anmodning om, at Datatilsynet tog stilling til, om det kunne tillades visse inkassobureauer at indestå for opfyldelse af betingelserne i persondatalovens 23, stk. 3. Advokater kan allerede indestå for dette. Under henvisning til bl.a. advokaters uddannelse og til, at advokater er underlagt tilsyn fra Advokatsamfundet og kan indklages for Advokatnævnet, fandt Datatilsynet, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at give inkassovirksomheder adgang til at indestå for opfyldelse af betingelserne i persondatalovens 23, stk. 3, ved indberetning til et kreditoplysningsbureau. Sociale netværk Datatilsynet har behandlet flere sager om sociale netværk på internettet og har i regi af Artikel 29-gruppen været med til at vedtage en udtalelse om sociale netværk på internettet. De sociale netværk på internettet indsamler en række personoplysninger om brugerne og kommer i besiddelse af meget store informationsmængder. Der er tale om et område i udvikling, og der opstår fortsat nye udfordringer i forhold til beskyttelse af privatlivets fred i forlængelse af den tekniske udvikling og udbydernes opsætning af privatlivspolitikker. I Danmark er der mere end to millioner brugere af Facebook, og Facebook har givet anledning til stor opmærksomhed i medierne, ligesom en del borgere har rettet henvendelse til Datatilsynet vedrørende Facebook. Datatilsynet har i starten af april måned 2009 indledt en dialog med Facebook og har i den forbindelse stillet en række spørgsmål bl.a. baseret på de henvendelser, der er kommet fra danske brugere. Datatilsynet har endvidere generelt bedt om at få mere at vide om, hvilke personoplysninger Facebook deler med tredjeparter, herunder også hvilke oplysninger der videregives til tredjeparter, når man bruger applikationer på Facebook. Datatilsynet er fortsat i dialog med Facebook. Datatilsynet udbygger løbende informationen om sociale netværk på sin hjemmeside. Der findes bl.a. anbefalinger til beskyttelse af privatlivets fred i sociale netværk og konkrete afgørelser vedrørende sociale netværk _Årsberet_indhold.indd 16 30/03/ :00

17 Sikkerhedskrav i privat sektor Datatilsynet besluttede i 2007 at overveje persondatalovens sikkerhedskrav i relation til private virksomheders overførsel af personoplysninger via internettet. Efter høring af brancheorganisationer og andre interessenter mv. og efter, at sagen havde været behandlet i Datarådet, fastsatte Datatilsynet nye krav og anbefalinger. Ved fastsættelsen af kravene og anbefalingerne skelnes der mellem kommunikation via hjemmesider og kommunikation via . Datatilsynet stiller herefter udtrykkeligt krav om kryptering ved overførsel af følsomme oplysninger og oplysning om personnummer via hjemmesider samt i tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger i den private sektor sker efter tilladelse med vilkår om konkrete sikkerhedsforanstaltninger ved transmission over internet. I en række andre situationer anbefaler Datatilsynet, at personoplysninger beskyttes, når de overføres via internet. Datatilsynet opfordrer samtidig alle interessenter til at lade hensyn til beskyttelse af personoplysninger indgå ved udformning og valg af nye tekniske løsninger til overførsel af persondata. Biometri Biometri er den samlede betegnelse for en række teknologiske metoder til identifikation og genkendelse af personer ved hjælp af unikke biologiske kendetegn hos personerne. De biometriske teknikker bygger for eksempel på elektronisk genkendelse af ansigt, øjne (iris), fingre (fingeraftryk), stemme, hænder, vener og gangart. Biometrisk teknologi anvendes i stigende omfang til personidentifikation i forbindelse med adgangs- og sikringssystemer. Biometri er f.eks. et billede eller et fingeraftryk Datatilsynet har gennem de senere år modtaget flere henvendelser både fra private virksomheder og offentlige myndigheder, der ønsker at anvende biometri f.eks. i forbindelse med adgangskontrol. I 2008 behandlede Datatilsynet en sag om adgangskontrol på diskoteker, hvor tilsynet undersøgte et konkret diskoteks Crazy Daisy behandling af personoplysninger. Diskoteket anmeldte i den forbindelse behandlingen Adgangskontrol på diskotek førelse af intern karantæneliste. Hovedformålet med behandlingen er at sikre et trygt og sikkert natteliv. Der vil ske behandling af oplysninger om _Årsberet_indhold.indd 17 30/03/ :00

18 gæsterne i et elektronisk adgangssystem. Alle gæster skal registreres, og det vil ikke være muligt at være gæst på diskoteket, hvis man ikke lader sig registrere. I det elektroniske adgangssystem sker der indsamling, registrering, brug, opbevaring og sletning af generelle kundeoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, -adresse, fødselsdato, køn og ankomsttidspunkt. Der sker desuden behandling af oplysninger i form af billede og fingeraftryk. Oplysningerne vil blive behandlet med gæstens frivillige og udtrykkelige samtykke, der indhentes i forbindelse med oprettelsen af gæsten i systemet, og den registrerede vil forud for registreringen i systemet generelt blive oplyst om systemets funktion og indretning samt de nærmere omstændigheder ved indsamlingen af oplysninger. Diskoteket gemmer ikke gæstens fingeraftryk, men en matematisk beregnet værdi af fingeraftrykket en såkaldt template, som benyttes til at lave en positiv identifikation. Det er ikke muligt at gendanne et fingeraftryk på baggrund af templaten. Sammenfattende konkluderede Datatilsynet, at diskoteket med gæstens udtrykkelige samtykke kan behandle oplysninger i form af fingeraftryk (template) og billede. Hvis gæsten tilbagekalder sit samtykke, skal diskoteket slette fingeraftrykket (templaten) og billedet. Datatilsynet gav endvidere diskoteket tilladelse til behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med adgangskontrol på diskoteket og førelse af en intern karantæneliste under forudsætning af, at persondatalovens regler blev iagttaget. Tilladelsen blev givet på følgende vilkår: 1. Behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med tildeling og administration af en karantæne må alene ske med den registreredes skriftlige samtykke. Samtykket skal være udtrykkeligt og skal opfylde persondatalovens krav. Dvs. det skal være en frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse. 2. Tilbagekaldes samtykket, skal oplysninger om årsagen til karantæne slettes. 3. Behandlingen af følsomme personoplysninger skal ske under iagttagelse af beskrevne sikkerhedsregler. 4. Medarbejderne skal informeres om, at deres opslag logges, og at loggen kan bruges til at kontrollere uberettigede opslag samt til stikprøvekontrol _Årsberet_indhold.indd 18 30/03/ :00

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2002

Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: 1601-5657 ISBN: 87-989860-0-7

Læs mere

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området 13-09-2004 2004-69-0010 Notat om tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området I afsnit 1 gennemgås Datatilsynets praksis og konsekvenserne

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2004

Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 December 2005 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-2-3

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2011

Datatilsynets årsberetning 2011 Datatilsynets årsberetning 2011 Datatilsynets årsberetning 2011 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Oktober 2012 ISSN nr: 1601-5657 ISBN

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2003

Datatilsynets årsberetning 2003 Datatilsynets årsberetning 2003 170 Datatilsynets årsberetning 2003 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 600 Oktober 2004 ISSN: 1601-5657 ISBN:

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Big Data i fremtidens persondataret

Big Data i fremtidens persondataret Big Data i fremtidens persondataret Charlotte Bagger Tranberg, persondataspecialist, ph.d. Den 2. oktober 2013 2 Udnyttelse af Big Data i den offentlige sektor Den offentlige sektor har adgang til store

Læs mere

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet. Cloud og persondataloven Forskningsnetkonferencen 2011 Klarskovgaard Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Sten Hansen IT-chef

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1

D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1 D a t a t i l s y n e t s å r s b e re t n i n g 2 0 0 1 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design April 2002 ISSN nr: 1601-8281 ISBN nr: 87-601-9523-1 2 I n d h o l d Til Folketinget 5 Datatilsynets

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2014

Datatilsynets årsberetning 2014 Datatilsynets årsberetning 2014 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls A/S Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Juli 2015 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-6-1 Datatilsynets årsberetning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt. Datatilsynets årsberetning 2012

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt. Datatilsynets årsberetning 2012 Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt Datatilsynets årsberetning 2012 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls - Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 September

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr. 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2012

Datatilsynets årsberetning 2012 Datatilsynets årsberetning 2012 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls - Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 September 2013 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-4-7 Datatilsynets

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

Hvilke love gælder for tv-overvågning?

Hvilke love gælder for tv-overvågning? Hvilke love gælder for tv-overvågning? Tv-overvågningsloven Tv-overvågningsloven regulerer hvilke områder private virksomheder og private borgere må tvovervåge. Hvem må overvåge? - Hvad må de overvåge?

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

(Fremtidens) Regulering af cloud computing

(Fremtidens) Regulering af cloud computing (Fremtidens) Regulering af cloud computing Dansk Automationsselskab 2012 Jacob Voetmann Kont. for it-arkitektur og standardisering Digitaliseringsstyrelsen javoe@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen og cloud

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa

Persondataretlig compliance i praksis. Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Persondataretlig compliance i praksis Uddannelsesdagen 28. maj 2015 v/ partner Thomas Munk Rasmussen og partner Mikkel Friis Rossa Compliance hvorfor er det vigtigt nu? Øget fokus på persondata Den teknologisk

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsens årsberetning 2003 om Persondataloven. Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s. 2

Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsens årsberetning 2003 om Persondataloven. Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s. 2 Domstolsstyrelsen Domstolsstyrelsens årsberetning 2003 om Persondataloven Administrationskontoret St. Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr.

Læs mere

ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET

ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET ANMELDELSE VEDRØRENDE OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL UDLANDET Udfyld venligst formular på skærmen og send den til Dátueftirlitið ved at trykke på knappen Submit form. 1. DATAANSVARLIG Offentlig institution

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere