Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009"

Transkript

1 Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Marts 2010 ISSN nr: ISBN nr: _Årsberet_indhold.indd 1 30/03/ :00

2 603174_Årsberet_indhold.indd 2 30/03/ :00

3 Indhold Til Folketinget 5 Datatilsynets virksomhed i 2008 og Datatilsynets opgaver 8 Rådgivning og vejledning 8 Klagesagsbehandling 9 Høring over lovforslag mv. 9 Sager på eget initiativ 10 Strafniveau for overtrædelse af persondataloven 11 Anmeldelser 12 Whistleblower 13 Projekt i Grønland 13 Tv-overvågning 13 Kreditoplysning 15 Sociale netværk 16 Sikkerhedskrav i privat sektor 16 Biometri 17 Internationalt samarbejde 19 Datatilsynets organisation 19 Datarådet 19 Sekretariatet 20 Datatilsynets ressourcer 20 Persondataloven 20 Ændring af persondataloven og forvaltningsloven 20 Datatilsynets hjemmeside 22 Databeskyttelsesdag 23 Statistiske oplysninger 23 Udtalelser over lovforslag 32 Ændring af apotekerloven og sundhedsloven 32 Forslag til Rådets rammeafgørelse om anvendelse af passagerlister (PNR-oplysninger) med henblik på retshåndhævelse 35 Lov om ændring af persondataloven (gennemførelse af rammeafgørelse om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager) _Årsberet_indhold.indd 3 30/03/ :00

4 Internationalt arbejde 42 Indledning 42 Europarådet 44 Den Europæiske Union 44 International konference for databeskyttelsesmyndigheder mv. 54 Nordisk samarbejde 54 Sikkerhedsspørgsmål 56 Persondatalovens krav til datasikkerhed 57 Universiteters utilsigtede offentliggørelse af personoplysninger på internet og intranet 58 Vilkår om sikkerhed ved privat anmeldelse 60 Tilsynsvirksomhed 63 Generelt om Datatilsynets inspektioner 63 Gennemførelse af inspektioner 64 Datatilsynets observationer ved inspektioner i 2008 og Tv-overvågningsinspektioner 67 Oversigt over udførte inspektioner i 2008 og _Årsberet_indhold.indd 4 30/03/ :00

5 Til Folketinget Datatilsynet afgiver hermed sin årsberetning for 2008 og Beretningen afgives i henhold til persondatalovens 65, hvorefter Datatilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget. Årsberetningen omfatter både 2008 og 2009, da det på grund af travlhed i Datatilsynet ikke har været muligt at færdiggøre en årsberetning for 2008 inden udgangen af Beretningen indeholder en omtale af væsentlige aktiviteter for Datatilsynet i 2008 og 2009, herunder nogle af Datatilsynets udtalelser til de lovforslag mv., som tilsynet har haft i høring i 2008 og Endvidere indeholder beretningen et afsnit om det internationale arbejde, som Datatilsynet har deltaget i samt et afsnit om sikkerhedsspørgsmål. I afsnittet om tilsynsvirksomhed omtales de inspektioner (kontrolbesøg), som Datatilsynet har gennemført i 2008 og På Datatilsynets hjemmeside har tilsynet siden 2004 løbende offentliggjort udtalelser og afgørelser i sager, som vurderes at være af generel interesse. Årsberetningen indeholder derfor ikke referater af konkrete sager om behandling af personoplysninger. For yderligere oplysninger om Datatilsynets virksomhed henvises således til tilsynets hjemmeside. København, marts Henrik Waaben Formand for Datarådet Janni Christoffersen Direktør _Årsberet_indhold.indd 5 30/03/ :00

6 603174_Årsberet_indhold.indd 6 30/03/ :00

7 Datatilsynets virksomhed i 2008 og 2009 Datatilsynet administrerer lov om behandling af personoplysninger (persondataloven). Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af loven, bortset fra domstolenes behandling. Af Datatilsynets aktiviteter i 2008 og 2009 kan blandt andet nævnes: Vejledning og rådgivning over for offentlige myndigheder, personer og virksomheder, herunder gå-hjem-møder Behandling af klager fra personer over registrering, videregivelse af oplysninger, manglende indsigt mv. Udtalelser om lovforslag og bekendtgørelser mv. Udtalelser om anmeldelser fra offentlige myndigheder Tilladelser til offentlige myndigheder og virksomheder mv. Tilladelser i forbindelse med anmeldelser fra forskere Bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Sager på Datatilsynets eget initiativ, herunder inspektioner hos offentlige myndigheder og private virksomheder mv. samt hos forskere Deltagelse i internationale tilsynsmyndigheder og internationalt samarbejde med andre datatilsynsmyndigheder Deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg mv. og oplæg på konferencer mv. Datatilsynet har i 2008 registreret nye sager, hvilket er et fald på 8 % i forhold til 2007, hvor der blev registreret nye sager. Faldet i antallet af nyoprettede sager i 2008 set i forhold til 2007 skyldes især et stort fald i antallet af offentlige anmeldelser, efter at Datatilsynet har effektiviseret ordningerne vedrørende både kommuner og regioner. I 2009 registrerede Datatilsynet nye sager, hvilket er et fald på 4 % i forhold til Faldet i 2009 skyldes også et _Årsberet_indhold.indd 7 30/03/ :00

8 fald i antallet af offentlige anmeldelser. I begge år er til gengæld noteret en stor stigning i antallet af sager vedrørende lovforslag, bekendtgørelser mv., antallet af forespørgsler og klager samt antallet af sager på Datatilsynets eget initiativ. Der henvises til afsnittet om statistiske oplysninger. Datatilsynets opgaver Rådgivning og vejledning En af Datatilsynets hovedopgaver er at yde en serviceorienteret rådgivning og vejledning om persondataloven over for myndigheder, virksomheder og enkeltpersoner. Det er tilsynets erfaring, at det ofte er en god ide, at tilsynet inddrages tidligt i et forløb, således at der tages højde for persondatalovens krav i det videre arbejde med et projekt. Herudover er der af og til også behov for dialog på senere stadier. At yde råd og vejledning er derfor også en central og prioriteret opgave for tilsynet. Hertil kommer, at tilsynet i forbindelse med en række initiativer til fremme af elektronisk borgerservice i det offentlige har påtaget sig opgaven som central godkendelsesinstans. Når andre myndigheder etablerer selvbetjeningssystemer på internet o.l., yder Datatilsynet således vejledning om, hvordan sikkerheden skal være for at beskytte personoplysningerne. Dette sikres bl.a. via tilsynets hjemmeside, hvor principielle afgørelser mv. offentliggøres. Endvidere har tilsynet udarbejdet en generel informationspjece samt vejledninger mv. om persondataloven, som ligeledes kan ses på tilsynets hjemmeside. Det er muligt at tegne et elektronisk abonnement på tilsynets hjemmeside, således at abonnenterne automatisk modtager en e-post, når hjemmesiden opdateres. Tilsynet deltager ligeledes løbende i konferencer, møder og undervisningsforløb. I de senere år har Datatilsynet deltaget i mange udvalg, møder og konferencer. Således har tilsynet både i 2008 og 2009 deltaget som paneldeltagere eller oplægsholdere på flere konferencer samt haft et stigende antal møder både med parter fra den offentlige og den private sektor. Det kan bl.a. nævnes, at Datatilsynet inden for sundhedsområdet deltager som observatør i Informationssikkerhedsrådet under Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, og at tilsynet deltager i Den tværoffentlige arbejdsgruppe vedrørende privacy. Datatilsynet har også deltaget i Udvalget om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning, hvis arbejde førte til den nedenfor nævnte ændring af forvaltningsloven og persondataloven, Justitsministeriets Udvalg om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater mv. samt Udvalget vedrørende PET og FE _Årsberet_indhold.indd 8 30/03/ :00

9 Datatilsynet yder også rådgivning og vejledning på bilaterale møder med både offentlige myndigheder og private virksomheder. Det kan f.eks. være i forbindelse med digital forvaltning, som ofte også involverer private virksomheder, leverandører mv. Datatilsynet modtager fortsat et meget stort antal telefoniske henvendelser. Det er tilsynets opfattelse, at telefonrådgivningen er en vigtig del af tilsynets arbejde, som især kan hjælpe dataansvarlige til at løse eventuelle problemer i opstarten. På baggrund af tilsynets kvartalsvise stikprøvetællinger anslås antallet af telefoniske henvendelser til tilsynet i 2008 og 2009 at ligge over niveauet for 2007, det vil sige ca pr. år. Datatilsynet afholdt i 2009 to gå-hjem-møder vedrørende tv-overvågning. Klagesagsbehandling I klagesagerne træffer Datatilsynet egentlige afgørelser om, hvorvidt en behandling er i overensstemmelse med loven. Det er af afgørende betydning, at borgere, der f.eks. mener sig udsat for behandling af oplysninger i strid med loven eller ikke får de oplysninger, de mener at have krav på efter reglerne om de registreredes rettigheder, kan få tilsynets vurdering af forholdet. I 2008 har tilsynet registreret en stigning på 30 % i antallet af nye sager (forespørgsler og klager) vedrørende private virksomheder mv. (fra 662 i 2007 til 861 i 2008). I forhold til offentlige myndigheder er der i 2008 registreret en stigning på 27 % i antallet af tilsvarende nye sager (fra 360 i 2007 til 458 i 2008). I 2009 har tilsynet registreret en stigning på 11 % i antallet af sager (forespørgsler og klager) vedrørende private virksomheder mv. (fra 861 i 2008 til 960 i 2009). I forhold til offentlige myndigheder er der også i 2009 sket en stigning i antallet af tilsvarende nye sager. Stigningen er på 11 % (fra 458 i 2008 til 508 i 2009). Datatilsynet har ingen entydig forklaring på den store stigning i antallet af klager og forespørgsler over de seneste år. Der er formentlig flere årsager hertil, men en af disse kan være udbygningen af den borgerrettede information på tilsynets nye hjemmeside, som blev lanceret i begyndelsen af Nedenfor i afsnittet om statistiske oplysninger er der uddybende informationer om klagesager. På tilsynets hjemmeside er bl.a. offentliggjort målsætninger for sagsbehandlingstider _Årsberet_indhold.indd 9 30/03/ :00

10 Høring over lovforslag mv. Datatilsynet skal efter persondataloven afgive udtalelse ved udarbejdelse af generelle retsforskrifter, f.eks. lovforslag, direktivforslag, bekendtgørelser, mv., der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger. Datatilsynet belyser i sine udtalelser, hvilke konsekvenser for databeskyttelsen et lovforslag eventuelt har, og tilsynets udtalelser udgør således et bidrag til grundlaget for den politiske beslutningsproces. Tilsynet finder denne opgave vigtig, dels fordi tilsynet besidder en ekspertviden om databeskyttelse, dels fordi tilsynet efter persondataloven udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. I 2008 registrerede tilsynet 238 udtalelser til lovforslag mv., hvilket er omtrent samme niveau som i 2007, hvor antallet var 247. I 2009 er der sket en stigning i antallet af sager vedrørende til lovforslag mv. på 38 % i forhold til 2008 (fra 238 i 2008 til 329 i 2009). I perioden fra 2001 til 2006 har der været en stigning på 270 %. En del af de lovforslag, som Datatilsynet har modtaget i høring i 2008 og 2009, rejser fortsat vanskelige spørgsmål om forholdet mellem de påtænkte regler, reglerne i persondataloven og databeskyttelsesdirektivet. I en del tilfælde foreslås regler, som indebærer en behandling af personoplysninger, der ikke umiddelbart kan ske inden for rammerne af persondataloven. Gennemførelsen kræver, at der i særlovgivningen sker en fravigelse af persondataloven. I sådanne tilfælde anbefaler tilsynet i sine høringssvar, at det tydeliggøres i lovforslaget, om der er tale om en fravigelse af persondataloven og i givet fald, om en sådan fravigelse kan ske inden for rammerne af databeskyttelsesdirektivet. I disse situationer er det som udgangspunkt tilsynets holdning, at der kun bør tilvejebringes en særskilt hjemmel til behandling af personoplysninger i videre omfang end, hvad der følger af persondataloven, hvis der er tale om vægtige samfundsmæssige hensyn. Om der konkret er tale om sådanne vægtige samfundsmæssige hensyn, der taler for at fravige det generelle beskyttelsesniveau, beror i sidste ende på en politisk vurdering, som må foretages af Folketinget. Datatilsynet har imidlertid i en del tilfælde udtrykt betænkeligheder i forhold til den påtænkte lovgivning. Datatilsynet ser det generelt som en uheldig udvikling, hvis der i et betydeligt omfang vedtages regler mv., der giver den registrerede en dårligere retsstilling end den beskyttelse, som følger af persondatalovens regler. En sådan udvikling bidrager samtidig til at gøre retstilstanden kompleks og uigennemsigtig for borgere, myndigheder og virksomheder _Årsberet_indhold.indd 10 30/03/ :00

11 Sager på eget initiativ Datatilsynet har i 2008 registreret 160 sager, rejst på tilsynets eget initiativ. I 2007 var tallet 113 sager. I 2009 registrerede Datatilsynet 170 sager rejst på tilsynets eget initiativ. Sagerne omfatter såvel inspektioner som andre egen drift sager. I 2008 har Datatilsynet gennemført 94 inspektioner, 32 hos offentlige myndigheder og 62 hos forskellige private virksomheder. Dette er en mindre stigning i forhold til niveauet i 2007 (66 inspektioner), og antallet lever op til det fastsatte mål på mindst 85 inspektioner for I 2009 gennemførte Datatilsynet 83 inspektioner, 34 hos offentlige myndigheder og 49 hos forskellige private virksomheder. Antallet af inspektioner i 2009 er mindre end i 2008 og også en smule mindre end det fastsatte mål på 85 inspektioner. Det mindre antal inspektioner må ses i lyset af, at der i har været en ganske voldsom stigning i sager om sikkerhedsbrister, som Datatilsynet har behandlet, jf. nedenfor i afsnittet om sikkerhed. Datatilsynet tager løbende initiativer rettet mod afgrænsede områder, f.eks. en bestemt branche eller en bestemt type behandling af personoplysninger. I 2008 og 2009 har Datatilsynet bl.a. haft fokus på tv-overvågning. Strafniveau for overtrædelse af persondataloven Datatilsynet har i perioden indgivet politianmeldelse i 26 sager. Datatilsynet har bl.a. indgivet politianmeldelse i 9 sager vedrørende tv-overvågning og i 7 sager vedrørende manglende anmeldelse til Datatilsynet. I nogle af sagerne har Datatilsynet indgivet politianmeldelse umiddelbart efter, at der er konstateret en overtrædelse af persondataloven og i andre sager, er der først sket anmeldelse til politiet efter et længere sagsforløb i Datatilsynet. I 2008 foretog Datatilsynet en gennemgang af sager, hvor der var enten var sket bødevedtagelse eller afsagt dom vedrørende overtrædelse af persondataloven. Pådømmelse af overtrædelserne er sket både på baggrund af politianmeldelser fra Datatilsynet og i sager, hvor Datatilsynet ikke har været involveret. I alt drejer det sig om 26 sager, herunder 3 ankedomme, vedrørende persondataloven i perioden af afgørelserne (dom og bødevedtagelser) vedrører behandling af kreditoplysninger. 4 afgørelser vedrører uberettiget søgning i RKI s registre. 1 afgørelse vedrører videregivelse til RKI af et bestridt skyldforhold. Fælles for afgørelserne er, at de alle ses at være afsluttet med en bøde på kr _Årsberet_indhold.indd 11 30/03/ :00

12 Vedrørende uberettiget offentliggørelse på internettet har der været 3 strafferetlige afgørelser, herunder 1 med ankedom, og 1 afgørelse i en civilsag. De 3 straffesager er afgjort med bøder på mellem kr. Offentliggørelse af billeder (almindelige oplysninger) har således udløst en bøde på kr., offentliggørelse af personnumre (fortrolige oplysninger) har udløst en bøde på kr., og offentliggørelse af helbredsoplysninger (følsomme oplysninger) har udløst en bøde på kr. De 3 afgørelser viser, at bødeniveauet har afspejlet karakteren af de offentliggjorte oplysninger. Vedrørende tv-overvågning var der 2 afgørelser. Den ene er i en civil sag og vedrører overvågning, der fandtes i strid med persondatalovens 5, stk. 1 og 2. Dommen resulterede i erstatning for tort på kr., jf. erstatningsansvarsloven, og illustrer således ikke sanktionsniveauet for overtrædelser af persondataloven. Den anden afgørelse vedrører uberettiget videregivelse efter den nye bestemmelse i persondatalovens 26 a vedrørende tv-overvågning. Sagen resulterede i en bødevedtagelse på kr. Der er siden 2008 sket frifindelse ved domstolene i enkelte sager vedrørende reglerne i persondataloven om tv-overvågning på grundlag af en konkret vurdering af de fremlagte beviser. Herudover har en række virksomheder vedtaget bødeforelæg i sager, hvor Datatilsynet har foretaget politianmeldelse. På markedsføringsområdet har der været 3 afgørelser. 1 sag vedrører videregivelse i strid med persondatalovens 36, og 2 af sagerne vedrører overtrædelse af persondatalovens 6 og tillige overtrædelse af markedsføringsloven. Der blev henholdsvis givet bøder på kr., på kr. og på kr. I sagen med bøden på var der tale om salg af en hel kundedatabase. 2 ud af 3 sager omfattede også markedsføringsloven, hvorfor der næppe er grundlag for at konkludere, at overtrædelse af persondatalovens markedsføringsregler almindeligvis fører til højere bøder end overtrædelse af andre af lovens regler. Der har i perioden været 2 afgørelser vedrørende private virksomheders ulovlige behandling af følsomme oplysninger. Sagerne er afgjort med bødeforelæg på henholdsvis kr. og kr. Anmeldelser Datatilsynet har også i 2008 behandlet en hel del anmeldelser og ansøgninger om tilladelser. Der er således blevet registreret nye anmeldelser i 2008, mod nye anmeldelser i Med hensyn til nye offentlige anmeldelser er der tale om et fald på 63 % i forhold til Det markante fald skyldes, at _Årsberet_indhold.indd 12 30/03/ :00

13 kommuner og regioner i 2007 har tilsluttet sig nye fællesanmeldelser, der er blevet udarbejdet som følge af strukturreformen. I 2009 blev der registreret nye anmeldelser. Der er i forhold til 2008 sket et yderligere fald i offentlige anmeldelser på 42 %, hvilket bl.a. må tilskrives den nye ordning på regionernes område især med hensyn til forskningsanmeldelser. Whistleblower Datatilsynet har modtaget flere anmeldelser fra private virksomheder og koncerner, der ønsker at indføre en såkaldt whistleblower ordning, hvor det er muligt at rapportere uregelmæssigheder til virksomhedens ledelse. Datatilsynet har efter at sagen har været behandlet i Datarådet udarbejdet en vejledning til anmeldelse af whistleblower ordninger. Vejledningen findes på Datatilsynets hjemmeside under blanketter. I vejledningen behandles bl.a., hvem der er dataansvarlig, hvilke oplysninger der kan behandles, hvem der kan rapportere i whistleblower ordningen, hvem der kan rapporteres om, og hvornår oplysningerne skal slettes. Datatilsynet har endvidere offentliggjort et svar på en anmeldelse på en whistleblower ordning på følgende adresse: afgoerelsen/artikel/svar-paa-anmeldelse-af-whistleblower-system/. Projekt i Grønland Datatilsynet gennemførte i 2008 et projekt med henblik på ajourføring af registerforskrifter for offentlige myndigheder i Grønland. Datatilsynet afholdt orienterende møder med Hjemmestyret, departementerne, Grønlands Statistik og KANOKUKA (Kommunernes Landsforening). Datatilsynet fik ved møderne bl.a. lejlighed til at drøfte den forestående og omfattende strukturreform i Grønland og herunder udbygningen af det kommunale selvstyre. Tilsynet havde i den anledning udarbejdet en række forslag til opdaterede forskrifter for departementernes og kommunernes registre samt for registrene i Grønlands Statistik. På møderne blev de forskellige forslag gennemgået med henblik på kommende forskriftsrevisioner. For Datatilsynet var det også en anledning til at udbygge kontakten til de grønlandske myndigheder omkring registerspørgsmål og i øvrigt gøre sig nærmere bekendt med de grønlandske forhold _Årsberet_indhold.indd 13 30/03/ :00

14 Tv-overvågning Generelt om tv-overvågning Med lov nr. 519 af 6. juni 2007 ændredes lov om forbud mod tv-overvågning mv. og lov om behandling af personoplysninger (udvidelse af adgangen til tv-overvågning og styrkelse af retsbeskyttelsen ved behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning). Ændringsloven trådte i kraft den 1. juli Ændringerne i persondataloven indebærer, at al behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning nu omfattes af loven, uanset om behandlingen er elektronisk eller analog. Der er endvidere indsat et nyt kapitel 6a i persondataloven, som særligt vedrører behandling af optagelser fra tv-overvågning, der foretages i kriminalitetsforebyggende øjemed. Kapitlet indeholder regler for videregivelse af sådanne optagelser, for opbevaring og sletning af optagelser samt en henvisning til persondatalovens generelle regler om oplysningspligt, som gælder ved siden af reglerne om skiltning i lov om tv-overvågning. Lovændringen medfører også, at offentlige myndigheder ikke længere skal anmelde deres behandling af personoplysninger ved hjælp af tv-overvågning til Datatilsynet. Der er heller ikke anmeldelsespligt for private virksomheder, som benytter sig af tv-overvågning, men Datatilsynet har inspektionsadgang på området. I forbindelse med ændringslovens ikrafttrædelse har Datatilsynet orienteret om lovændringerne, dels ved et brev til alle offentlige myndigheder, dels ved tekster på Datatilsynets hjemmeside. Endelig har Datatilsynet i samarbejde med Justitsministeriet udarbejdet en pjece om de regler i persondataloven og tv-overvågningsloven, som gælder for tv-overvågning. Pjecen er tilgængelig på Datatilsynets og Justitsministeriets hjemmesider. Datatilsynet har i 2008 og 2009 behandlet en række sager om tv-overvågning, herunder klagesager. Flere af sagerne omhandlede klager over uberettiget videregivelse af tv-overvågningsoptagelser. Siden lovændringen har Datatilsynet endvidere taget en række sager på tv-overvågningsområdet op af egen drift, bl.a. på baggrund af omtale i pressen. Sagerne har i langt de fleste tilfælde omhandlet ulovlig videregivelse af tv-overvågningsoptagelser via internettet eller til pressen. Datatilsynet har i 2009 og navnlig i 2008 foretaget politianmeldelse i en række sager vedrørende overtrædelse af persondatalovens kapitel 6 a om tv-overvågning. I enkelte sager behandlet ved domstolene er der sket frifindelse på grundlag af en konkret vurdering af de fremlagte beviser. Herudover har en række _Årsberet_indhold.indd 14 30/03/ :00

15 virksomheder vedtaget bødeforelæg i sager, hvor Datatilsynet har foretaget politianmeldelse. I 2009 har Datatilsynet ikke haft anledning til at rejse så mange sager om uberettiget videregivelse af tv-overvågningsoptagelser. Dette må efter tilsynets vurdering bl.a. tilskrives massiv omtale i medierne af enkelte af sagerne fra 2007 og Med de nye regler om tv-overvågning har Datatilsynet fra den 1. juli 2007 fået mulighed for at foretage inspektioner (kontrolbesøg) hos alle offentlige myndigheder og private dataansvarlige, der behandler personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning. Inspektionerne beskrives nærmere i afsnittet om Datatilsynets tilsynsvirksomhed Forslag om tv-overvågning i taxier I begyndelsen af 2009 anmodede Færdselsstyrelsen Datatilsynet om en udtalelse i forbindelse med forslag til folketingsbeslutning om videoovervågning i taxier (B 79). Datatilsynet fremkom efter at sagen havde været behandlet i Datarådet med en udtalelse, hvor Datatilsynet på en række punktet forholdt sig kritisk til forslaget. Senere i 2009 afgav Datatilsynet høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (krav om obligatorisk tv-overvågning i taxier), som er en udmøntning af folketingsbeslutningen. Med forslaget indføres der pligt for taxivognmænd til at installere videoovervågning i taxier med henblik på at forebygge og opklare røverier og overfald på taxichauffører. Forslaget om tv-overvågning i taxier forventes behandlet i Folketinget i foråret 2010, og loven forventes at træde i kraft den 1. juli Kreditoplysning Datatilsynet modtager mange klager over registrering i et kreditoplysningsbureau. De fleste sager vedrører indberetning fra private til et kreditoplysningsbureau, og enkelte sager vedrører indberetning til et kreditoplysningsbureau fra offentlige myndigheder. Reglerne for kreditoplysning er stort set en videreførelse af de regler, der var gældende også før persondatalovens ikrafttræden. Datatilsynet har på denne baggrund en omfattende praksis, men der opstår hele tiden nye problemstillinger, på baggrund af ændret lovgivning, udviklingen i samfundet og den teknologiske udvikling _Årsberet_indhold.indd 15 30/03/ :00

16 Der er sket en stigning på 17 % i antallet af sager på kreditoplysningsområdet fra 105 i 2008 til 123 i Stigningen kan skyldes, at der på grund af den økonomiske krise er sket et større antal indberetninger til kreditoplysningsbureauerne. Et spørgsmål af mere generel karakter har været en anmodning om, at Datatilsynet tog stilling til, om det kunne tillades visse inkassobureauer at indestå for opfyldelse af betingelserne i persondatalovens 23, stk. 3. Advokater kan allerede indestå for dette. Under henvisning til bl.a. advokaters uddannelse og til, at advokater er underlagt tilsyn fra Advokatsamfundet og kan indklages for Advokatnævnet, fandt Datatilsynet, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at give inkassovirksomheder adgang til at indestå for opfyldelse af betingelserne i persondatalovens 23, stk. 3, ved indberetning til et kreditoplysningsbureau. Sociale netværk Datatilsynet har behandlet flere sager om sociale netværk på internettet og har i regi af Artikel 29-gruppen været med til at vedtage en udtalelse om sociale netværk på internettet. De sociale netværk på internettet indsamler en række personoplysninger om brugerne og kommer i besiddelse af meget store informationsmængder. Der er tale om et område i udvikling, og der opstår fortsat nye udfordringer i forhold til beskyttelse af privatlivets fred i forlængelse af den tekniske udvikling og udbydernes opsætning af privatlivspolitikker. I Danmark er der mere end to millioner brugere af Facebook, og Facebook har givet anledning til stor opmærksomhed i medierne, ligesom en del borgere har rettet henvendelse til Datatilsynet vedrørende Facebook. Datatilsynet har i starten af april måned 2009 indledt en dialog med Facebook og har i den forbindelse stillet en række spørgsmål bl.a. baseret på de henvendelser, der er kommet fra danske brugere. Datatilsynet har endvidere generelt bedt om at få mere at vide om, hvilke personoplysninger Facebook deler med tredjeparter, herunder også hvilke oplysninger der videregives til tredjeparter, når man bruger applikationer på Facebook. Datatilsynet er fortsat i dialog med Facebook. Datatilsynet udbygger løbende informationen om sociale netværk på sin hjemmeside. Der findes bl.a. anbefalinger til beskyttelse af privatlivets fred i sociale netværk og konkrete afgørelser vedrørende sociale netværk _Årsberet_indhold.indd 16 30/03/ :00

17 Sikkerhedskrav i privat sektor Datatilsynet besluttede i 2007 at overveje persondatalovens sikkerhedskrav i relation til private virksomheders overførsel af personoplysninger via internettet. Efter høring af brancheorganisationer og andre interessenter mv. og efter, at sagen havde været behandlet i Datarådet, fastsatte Datatilsynet nye krav og anbefalinger. Ved fastsættelsen af kravene og anbefalingerne skelnes der mellem kommunikation via hjemmesider og kommunikation via . Datatilsynet stiller herefter udtrykkeligt krav om kryptering ved overførsel af følsomme oplysninger og oplysning om personnummer via hjemmesider samt i tilfælde, hvor behandlingen af personoplysninger i den private sektor sker efter tilladelse med vilkår om konkrete sikkerhedsforanstaltninger ved transmission over internet. I en række andre situationer anbefaler Datatilsynet, at personoplysninger beskyttes, når de overføres via internet. Datatilsynet opfordrer samtidig alle interessenter til at lade hensyn til beskyttelse af personoplysninger indgå ved udformning og valg af nye tekniske løsninger til overførsel af persondata. Biometri Biometri er den samlede betegnelse for en række teknologiske metoder til identifikation og genkendelse af personer ved hjælp af unikke biologiske kendetegn hos personerne. De biometriske teknikker bygger for eksempel på elektronisk genkendelse af ansigt, øjne (iris), fingre (fingeraftryk), stemme, hænder, vener og gangart. Biometrisk teknologi anvendes i stigende omfang til personidentifikation i forbindelse med adgangs- og sikringssystemer. Biometri er f.eks. et billede eller et fingeraftryk Datatilsynet har gennem de senere år modtaget flere henvendelser både fra private virksomheder og offentlige myndigheder, der ønsker at anvende biometri f.eks. i forbindelse med adgangskontrol. I 2008 behandlede Datatilsynet en sag om adgangskontrol på diskoteker, hvor tilsynet undersøgte et konkret diskoteks Crazy Daisy behandling af personoplysninger. Diskoteket anmeldte i den forbindelse behandlingen Adgangskontrol på diskotek førelse af intern karantæneliste. Hovedformålet med behandlingen er at sikre et trygt og sikkert natteliv. Der vil ske behandling af oplysninger om _Årsberet_indhold.indd 17 30/03/ :00

18 gæsterne i et elektronisk adgangssystem. Alle gæster skal registreres, og det vil ikke være muligt at være gæst på diskoteket, hvis man ikke lader sig registrere. I det elektroniske adgangssystem sker der indsamling, registrering, brug, opbevaring og sletning af generelle kundeoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, -adresse, fødselsdato, køn og ankomsttidspunkt. Der sker desuden behandling af oplysninger i form af billede og fingeraftryk. Oplysningerne vil blive behandlet med gæstens frivillige og udtrykkelige samtykke, der indhentes i forbindelse med oprettelsen af gæsten i systemet, og den registrerede vil forud for registreringen i systemet generelt blive oplyst om systemets funktion og indretning samt de nærmere omstændigheder ved indsamlingen af oplysninger. Diskoteket gemmer ikke gæstens fingeraftryk, men en matematisk beregnet værdi af fingeraftrykket en såkaldt template, som benyttes til at lave en positiv identifikation. Det er ikke muligt at gendanne et fingeraftryk på baggrund af templaten. Sammenfattende konkluderede Datatilsynet, at diskoteket med gæstens udtrykkelige samtykke kan behandle oplysninger i form af fingeraftryk (template) og billede. Hvis gæsten tilbagekalder sit samtykke, skal diskoteket slette fingeraftrykket (templaten) og billedet. Datatilsynet gav endvidere diskoteket tilladelse til behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med adgangskontrol på diskoteket og førelse af en intern karantæneliste under forudsætning af, at persondatalovens regler blev iagttaget. Tilladelsen blev givet på følgende vilkår: 1. Behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med tildeling og administration af en karantæne må alene ske med den registreredes skriftlige samtykke. Samtykket skal være udtrykkeligt og skal opfylde persondatalovens krav. Dvs. det skal være en frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse. 2. Tilbagekaldes samtykket, skal oplysninger om årsagen til karantæne slettes. 3. Behandlingen af følsomme personoplysninger skal ske under iagttagelse af beskrevne sikkerhedsregler. 4. Medarbejderne skal informeres om, at deres opslag logges, og at loggen kan bruges til at kontrollere uberettigede opslag samt til stikprøvekontrol _Årsberet_indhold.indd 18 30/03/ :00

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger:

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Sendt til pkh@ask.dk 9. januar 2007 Vedrørende høring over forslag til lov om

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet Om Datatilsynet Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

Vejledning om informationssikkerhed

Vejledning om informationssikkerhed Vejledning om informationssikkerhed Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Marchen Lyngby, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen Vejledningen kan downloades her: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed

Læs mere

Adgangskontrol på diskoteker

Adgangskontrol på diskoteker Adgangskontrol på diskoteker Brevdato: 20.06.08 Journalnummer: 2008-42-0742 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen om behandling af personoplysninger hos Diskotek Crazy Daisy i Viborg (herefter Crazy

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Domstolsstyrelsens Årsberetning

Domstolsstyrelsens Årsberetning Side 1 af 5 Domstolsstyrelsens Årsberetning 2001 OM PERSONDATALOVEN Indhold: Domstolstyrelsens tilsynsopgave s. 2 Anmeldelse af domstolenes persondatabehandling s. 2 Konkrete sager vedrørende persondataloven

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Uddrag af persondataloven

Uddrag af persondataloven Uddrag af persondataloven Behandling af oplysninger 5. Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Stk. 2. Indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og

Læs mere

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger

Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger (Udveksling af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder) Fremsat den 25. februar 2009 af justitsministeren (Brian

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2007

Datatilsynets årsberetning 2007 Datatilsynets årsberetning 2007 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 November 2008 ISSN nr: xxxx-xxxx ISBN nr: xx-xxxxxx-x-x Indhold Til Folketinget

Læs mere

Tilsynsstrategi Ny organisation af tilsynsarbejdet

Tilsynsstrategi Ny organisation af tilsynsarbejdet Tilsynsstrategi 2016 2018 Ny organisation af tilsynsarbejdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udfordringer for databeskyttelsen og nyt retsgrundlag på vej... 3 3. Overordnet organisation af arbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2006

Datatilsynets årsberetning 2006 Datatilsynets årsberetning 2006 Datatilsynets årsberetning 2006 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 November 2007 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-8-9

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017 Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen 8. november 2017 Program Baggrunden for betænkningen Betænkningens hovedkonklusioner og konkrete nedslag Det kommende lovforslag Vejledninger

Læs mere

Teknologianvendelse og persondataloven. Indlæg på konferencen PrivatTek v/kontorchef, cand. jur. Lena Andersen Datatilsynet

Teknologianvendelse og persondataloven. Indlæg på konferencen PrivatTek v/kontorchef, cand. jur. Lena Andersen Datatilsynet Teknologianvendelse og persondataloven Indlæg på konferencen PrivatTek 2010 v/kontorchef, cand. jur. Lena Andersen Datatilsynet Disposition * Den danske persondatalovs regulering * Udfordringerne i praksis

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Dansk Selskab for GCP - 3. november 2014 Annette Sand juridisk konsulent www.regionmidtjylland.dk Program Præsentation og formål Kort om persondataloven

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet primsund@im.dk lfi@im.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 1.

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste. Blankettype: Spærreliste Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området 13-09-2004 2004-69-0010 Notat om tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området I afsnit 1 gennemgås Datatilsynets praksis og konsekvenserne

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Er I klar til den nye persondataforordning?

Er I klar til den nye persondataforordning? Er I klar til den nye persondataforordning? Nye regler om persondata på vej I december 2015 blev der opnået enighed om en ny persondataforordning. Forordningen indeholder en række nye og ændrede regler

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2002

Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: 1601-5657 ISBN: 87-989860-0-7

Læs mere

Telefonnotat. Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Telefonnotat. Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger HG 20-09-13 2013-122-0323 Telefonnotat Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dorthe Rodian Arleth (DRA), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kontaktede

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt Side 1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i Registertilsynets varetægt I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger

Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik. Forskning med personoplysninger Artikel til METODE & DATA november 2008 Persondataloven - regler og praksis for god databehandlingsskik Forskning med personoplysninger Specialkonsulent, mag. art. Camilla Daasnes, Datatilsynet Artiklen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav om obligatorisk tv-overvågning i taxier) l I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 17. december 2012 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Katrin

Læs mere

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Erika Wolf, jurist i

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2000

Datatilsynets årsberetning 2000 Datatilsynets årsberetning 2000 Datatilsynets årsberetning 2000 2 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: Rota Rota Beretningen er sat med Meta Oplag: 3.000 August 2001 ISSN nr: 1601-5657 ISBN

Læs mere

Datatilsynet udtaler i den anledning:

Datatilsynet udtaler i den anledning: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt til: primsund@sum.dk med kopi til bgb@sum.dk 20. marts 2015 Svar på høring over udkast til forslag til lov om fremstilling,

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate Compliance, Persondata og Interne undersøgelser

Nyhedsbrev. Corporate Compliance, Persondata og Interne undersøgelser Nyhedsbrev Corporate Compliance, Persondata og Interne undersøgelser EU-PARLAMENTET MENER IKKE, AT EU-US PRIVACY SHIELD- AFTALEN ER KLAR TIL ENDELIG VEDTAGELSE 1.6.2016 EU-Parlamentet har lige anbefalet

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2004

Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 December 2005 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-2-3

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere