RTX Telecom spår ikke om fremtiden inden for trådløs kommunikation vi definerer den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RTX Telecom spår ikke om fremtiden inden for trådløs kommunikation vi definerer den"

Transkript

1 Årsr apport 2009 /2010

2 Årsrapport 2009/ Indholdsfortegnelse FINANSIELLE HOVED - OG NØGLE TAL FOR KONCERNEN 2 SELSK ABSOPLYSNINGER 3 LEDELSESBERE TNING Sammenfatning for året Hovedaktivitet Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Usikkerhed ved indregning og måling Videnressourcer Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar (CSR) Forsknings- og udviklingsaktiviteter Forventninger til regnskabsåret 2010/11 Anbefalinger for god selskabsledelse Aktionærinformation Interne kontroller i forbindelse med regnskabsaflæggelsen SELSK ABSMEDDELELSER OG FINANSK ALENDER 25 KONCERN REGNSK AB OG ÅRSREGNSK AB Resultatopgørelse for 2009/10 Totalindkomstopgørelse for 2009/10 Balance 30. september 2010 Egenkapitalopgørelse for koncernen Egenkapitalopgørelse for moderselskab Pengestrømsopgørelse for 2009/10 Noter RTX Telecom spår ikke om fremtiden inden for trådløs kommunikation vi definerer den LEDELSESPÅTEGNING DEN UAFHÆNG IGE RE VISORS PÅTEGNING FAGUDTRYK OG FORKL ARINGER

3 2 Årsrapport 2009/2010 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Selskabsoplysninger Ledelsesberetning Årsrapport 2009/ Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen Beløb i DKK mio. 2005/ / / / /10 Resultatposter Nettoomsætning 285,1 207,3 250,3 191,6 220,7 Bruttoresultat 152,3 93,1 146,7 101,0 114,7 Resultat af primær drift (EBIT) -63,0-95,7-21,0-36,3 13,4 Finansielle poster, netto -1,5 68,8 2,8-22,4 0,8 Resultat før skat -64,5-26,9-18,2-58,6 14,2 Årets resultat for fortsættende aktiviteter - -41,4-18,3-58,6 13,9 Årets resultat for ophørte aktiviteter - -5,9-7,4-12,3-29,0 Årets resultat -64,7-47,3-25,7-70,9-15,1 Balanceposter Likvide beholdninger og værdipapirer 106,9 115,7 99,5 70,6 71,4 Aktiver i alt 408,9 343,2 311,1 253,4 231,6 Egenkapital 304,6 257,0 221,1 160,1 145,2 Forpligtelser 104,3 86,2 90,0 93,3 86,4 Øvrige hovedtal Udviklingsomkostninger 46,3 26,5 11,2 10,6 16,7 Af- og nedskrivninger 14,7 10,7 6,5 6,7 3,4 Pengestrømme fra driftsaktiviteter -46,2-53,3-12,5-7,6 45,8 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 33,8 100,9 1,6-13,0 13,4 Investering i materielle aktiver 12,3 1,9 1,5 1,2 0,3 Ændring i likvider -11,7 42,1-17,7-33,7 27,9 Nøgletal Vækst i nettoomsætning (procent) -10,1-27,3 20,7-23,5 15,1 Overskudsgrad (procent) -22,1-46,2-8,4-18,9 6,1 Afkast af investeret kapital (procent) -27,0-50,1-13,5-26,3 12,1 Egenkapitalens forrentning (procent) -19,3-16,8-10,7-30,1 8,3 Egenkapitalandel (procent) 74,5 74,9 71,1 63,2 62,7 Beskæftigelse Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Nettoomsætning pr. ansat (DKK 1.000) Resultat af primær drift pr. ansat (DKK 1.000) Aktier (antal aktier i styk) Gennemsnitligt antal aktier i omløb Gennemsnitligt udvandet antal aktier Aktiedata, DKK pr. aktie à DKK 5 Årets resultat (EPS) -7,0-5,1-2,8-7,6-1,6 Årets resultat udvandet (DEPS) -6,9-5,1-2,8-7,6-1,6 Pengestrømme fra driftsaktiviteter -4,9-5,7-1,3-7,6 45,8 Udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indre værdi 32,7 27,7 23,8 17,2 15,6 Børskurs 73,0 52,5 25,9 7,6 13,7 Note: ens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september. De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal 2010 fra Den Danske Finansanalytikerforening. Finansielle hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS). 1 sammenligningstal for 2008/09 er tilpasset vedrørende ophørte aktiviteter. Resultat for ophørte aktiviteter er ikke vist særskilt. 2 Inklusive alle udestående warrants. RTX Telecom har ingen udestående warrants ved udgangen af regnskabsåret 2009/10. Selskab RTX Telecom A/S Strømmen Nørresundby CVR-nr Hjemsted Aalborg Kommune Telefon Telefax Hjemmeside Best yrelse Jens Alder, formand, født Valgt af generalforsamlingen, første gang i Valgperioden udløber januar Uddannelse: M.Sc. i Engineering 1981 og MBA 1987 Beskæftigelse: Uafhængig direktør. Andre hverv: Formand for bestyrelsen i Industrielle Werke Basel, Schweiz Formand for bestyrelsen i Sanitas Krankenversicherungen, Schweiz Bestyrelsesmedlem i AG für die Neue Züricher Zeitung, Schweitz Jørgen Dalby-Jakobsen, født Valgt af medarbejderne, første gang i Valgperioden udløber januar Uddannelse: Civilingeniør Beskæftigelse: Senior Coordinator i RTX Telecom A/S. Jens Hansen, født Valgt af generalforsamlingen, første gang i Valgperioden udløber januar Uddannelse: Civilingeniør Beskæftigelse: Vice President, Strategic Technology, RTX Telecom A/S. Andre hverv: Formand for bestyrelsen i Futarque A/S. Direktør i JH Venture ApS. Else Baldvinsson Larsen, født Valgt af medarbejderne, første gang i Valgperioden udløber januar Uddannelse: Registreret revisor Beskæftigelse: Finance Controller i RTX Telecom A/S. Peter Thostrup, næstformand, født Valgt af generalforsamlingen, første gang i Valgperioden udløber januar Uddannelse: Cand. oecon MBA Beskæftigelse: Executive Vice President, Finance and IT i DLH Group. Andre hverv: Bestyrelsesmedlem i Noa Noa ApS. Karsten Vandrup, født Valgt af generalforsamlingen, første gang i Valgperioden udløber januar Uddannelse: Akademiingeniør Beskæftigelse: Administrerende direktør i LitePoint Europe A/S. Andre erhverv: Næstformand i bestyrelsen for Latvisoft SIA Direk tion Jesper Mailind, født Uddannelse: HD (Afsætningsøkonomi) MBA Beskæftigelse: Administrerende direktør i RTX Telecom A/S. Andre hverv: Bestyrelsesmedlem i KOMPAN A/S. Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Gener alforsamling Der afholdes ordinær generalforsamling fredag den 28. januar 2011 kl på selskabets adresse Strømmen 6, 9400 Nørresundby.

4 4 Årsrapport 2009/2010 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsrapport 2009/ LedelsesBeretning Sammenfatning for åre t Regnskabsåret 2009/2010 var et år med betydelig fremgang for RTX Telecom, hvor koncernen som helhed havde vækst på toplinjen og i resultat af primær drift (EBIT) samt for første gang siden 2006/07 også genererede et positivt cash flow. RTX Telecom har besluttet ikke at videreføre aktiviteterne inden for RTX Network Systems området, idet udsigterne til at skabe en attraktiv og profitabel forretning ikke vurderes at være til stede. Resultatet af den primære drift (EBIT) for de fortsættende forretningsenheder RTX Technology og RTX Products, og for RTX Telecom koncernen som helhed, er meget positiv, når følgerne fra den ophørende aktivitet RTX Network Systems elimineres. Den positive udvikling kan primært henledes til en betydelig vækst i forretningsenheden RTX Products samt resultaterne af den omfattende omstrukturering i det foregående regnskabsår 2008/2009. Sidstnævnte har medført, at koncernen igennem året har fået reduceret sine kapacitetsomkostninger betydeligt. RTX Products, som leverer avancerede IP telefoniløsninger til virksomhedssektoren, voksede gennem året med 36,6%, som et resultat af stigende efterspørgsel på tværs af alle større segmenter. RTX Products havde ligeledes en betydelig indtjeningsfremgang. RTX Technology, som leverer trådløst R&D design som ekstern R&D partner, var i årets første halvdel påvirket af et trægt marked, hvor den lave økonomiske vækst og generelle usikkerhed gjorde kunderne tilbageholdende med indgåelse af nye store udviklingsprojekter. Andet halvår viste en noget mere positiv fremgang og forøget villighed blandt kunderne til at indgå nye udviklingsprojekter. RTX Technology præsterede samlet set for året et resultat lidt under resultatet for det foregående år. RTX Network Systems oplevede et utilfredsstillende år, hvor forretningsenheden på trods af en dedikeret markeds- og kundefokus ikke fik lukket det forventede antal ordrer. En markant fokus på cash flow gennem hele året gør, at koncernen genererer et postivt cash flow på DKK 27,9 mio. sammenlignet med DKK -33,7 mio. DKK året før. Hovedtal: en realiserede i regnskabsåret 2009/10 en nettoomsætning for de fortsættende aktiviteter på DKK 220,7 mio. mod en nettoomsætning på DKK 191,6 mio. i regnskabsåret 2008/2009. Udviklingen i nettoomsætningen udgjorde således 15,2%. Bruttoresultatet blev forbedret med DKK 13,6 mio. i 2009/10 sammenlignet med året før, mens bruttoavancen faldt fra 52,7% i 2008/09 til 52,0% i 2009/10 som følge af et ændret produktmiks. resultatet af primær drift (EBIT) for fortsættende aktiviteter udgør DKK 13,4 mio. mod DKK -36,3 mio. i regnskabsåret 2008/09. Kapacitetsomkostningerne er blevet reduceret med 26,2% og udgør således DKK 101,3 mio. mod DKK 137,3 mio. i det foregående år. Cash flow udgør DKK 27,9 mio. sammenlignet med DKK -33,7 mio. året før. ens likvide beholdning og beholdning af kortfristede værdipapirer udgjorde pr. 30. september 2010 DKK 71,4 mio., hvilket er en stigning på DKK 0,7 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år. resultatet af ophørende aktiviteter er ændret fra DKK -12,3 mio. i 2008/09 til DKK -29,0 mio. i 2009/10. Resultatet af de ophørende aktiviteter er påvirket af omstruktureringsomkostninger på DKK 22,4 mio. ens egenkapital udgjorde pr. 30. september 2010 DKK 145,2 mio., hvilket er et fald på DKK 14,9 mio. i forhold til regnskabsåret 2008/09. Gennem hele året har der været betydelig fokus på at realisere vækstpotentialet for RTX Telecom koncernen som helhed, med opretholdelse af en stram omkostningsstyring. Strategierne for de enkelte forretningsenheder er blevet vurderet og skærpet yderligere i løbet af året. I den forbindelse er forretningsgrundlaget for RTX Network Systems blevet vurderet for usikkert. Der har igennem året foregået aktiviteter med henblik på at afhænde forretningsenheden, men det har måttet konstateres, at udsigten til et salg af denne er så spinkel, at det har været vurderet rigtigt at lukke enheden. Der er endvidere gjort en betydelig indsats for at evaluere og modne forretningsmæssige udviklingsprojekter, som sigter mod at skabe vækst i de kommende år. På grundlag af den udviklingsmæssige karakter i RTX Telecom s forretning vil en række projekter og kontrakter indgået gennem året først generere indtægter i de kommende regnskabsår. Endelig har der gennem året været en stigende fokus på optimering af cash flow. Årets vigtigste begivenheder og status: risikoen for det samlede RTX Telecom er reduceret betydeligt med lukningen af RTX Network Systems. Den fortsættende forretning for RTX Technology og RTX Products har opnået et positivt og attraktivt indtjeningsniveau. rtx Products har realiseret en betydelig fremgang både i omsætning og indtjening. Den nye systemløsning til IP telefoni inden for SME markedet har affødt stor interesse, og de første større udviklings- og leveringsaftaler er blevet indgået med en amerikansk distributør. Nulpunktsomsætningen er reduceret som følge af et fald i kapacitetsomkostningerne på 26,2%. salgsplatformen i RTX Technology er udvidet med indgåelse af aftaler med repræsentanthusene RedTree Solutions Ltd. i Europa og Paltek Corporation for Japan. EU s Eurostars Program har tildelt RTX Technology støtte til forskning og udvikling inden for standardiseret energibesparende trådløst kommunikationsteknologi. Støtten bidrager til at finansiere udviklingen af en ny trådløs lav-energi platform. Ledelsen og organisationen er blevet styrket i løbet af året - Jens Alder (tidligere TDC, Swisscom og Alcatel Lucent) er tiltrådt som formand. - Jacob Vittrup (tidligere koncernregnskabschef hos Bang & Olufsen) har overtaget stillingen som CFO. - Organisationen i RTX Products er blevet styrket med 22 medarbejdere, herunder en betydelig styrkelse af ledelsen af udviklingsfunktionen. Baseret på den nuværende forretning, aktivitetsniveauet og antallet af udviklingsprojekter forventer ledelsen, at regnskabsåret 2010/11 som helhed vil resultere i en positiv udvikling i omsætningen i intervallet DKK mio., med den største del af forbedringen i årets anden halvdel. Resultat af primær drift for de fortsættende aktiviteter forventes at ligge i intervallet DKK 8-12 mio. Hovedak tivite t RTX Telecom blev grundlagt i maj Siden juni 2000 har selskabets aktier været noteret på Fondsbørsen, NASDAQ OMX Copenhagen. RTX Telecom har som sit forretningsgrundlag et stort kendskab til og viden omkring design af avancerede trådløse kortrækkende systemer og produkter. ens teknologiudvikling er i dag primært koncentreret omkring løsninger inden for teknologiområderne DECT, CAT-iq Bluetooth, Wi-Fi og VoIP. Markedet for forskellige trådløse applikationer er vokset markant gennem de seneste år, og væksten forventes at fortsætte, uanset om teknologien er baseret på VoIP, Bluetooth, CAT-iq eller Wi-Fi. Applikationerne for DECT teknologien har derimod nået et mere modent stadie. RTX Telecom varetager projekter fra konceptstadie til endeligt produkt, gennem specifikation, design, udvikling, test og verifikation. RTX Telecom tilbyder desuden produktion i Asien af OEM- og ODM produkter. RTX Telecom s stab af højtuddannede ingeniører og eksperter besidder den nødvendige tekniske og professionelle viden, ligesom RTX Telecom har de fornødne faciliteter og EMC og akustik laboratorier til at håndtere udviklingsarbejdet fra idéfase til færdig prototype, inklusive test. Designudviklingsarbejdet sker enten på kundens anmodning, og er dermed kundefinansieret, eller er et internt finansieret projekt i RTX Telecom, hvor et ODM produkt eller en software pakke efterfølgende videresælges til en række kunder verden over. Forretningsenheder ens aktiviteter har været organiseret i følgende tre forretningsenheder: rtx Technology, R&D design partner inden for trådløse løsninger rtx Products, ODM/OEM leverandør af avancerede løsninger inden for IP telefoni til erhvervssektoren samt små og mellemstore virksomheder rtx Network Systems, leverandør af last mile systemer til telefoni og bredbåndsservice Hver af ovennævnte forretningsenheder har egen dedikeret udviklingsafdeling og fokuseret salgs- og marketingfunktion samt styrer egen produktions- og logistikfunktion. Produkter og komponenter fremstilles primært af en række udvalgte partnere og leverandører, med hvilke RTX Telecom koncernen har et mangeårigt samarbejde. RTX Technology Marked og kunder RTX Technology tilbyder, som ekstern R&D design outsourcing partner, avancerede trådløse løsninger og/eller testsystemer til store globale selskaber. Løsningerne er typisk koncentreret omkring trådløs telefoni, trådløse håndsæt, intercomsystemer, spillekonsoller og medicinsk udstyr. RTX Technology besidder en dybtgående teknisk viden omkring design og systemintegration af trådløse protokoller, produkter og løsninger inden for teknologierne Bluetooth, DECT, DECT 6.0, DECT ULE, DCT 2.4 GHz, CAT-iq, Wi-Fi, Zigbee samt derivater heraf. Forretningsenheden har et mangeårigt tæt samarbejde med semiconductor producenter, som tilbyder ovennævnte teknologier i deres integrerede kredsløb (IC), blandt andre SiTel Semiconductor BV. Forretningsenheden fungerer i rollen som systemintegrator mellem produktejerne, typisk en større global virksomhed og leverandøren af det integrerede kredsløb (IC). Projekterne fokuserer typisk på nye produkter og/eller nye egenskaber i kundens produktportefølje, som bliver skabt på grundlag af RTX Technology s innovative softwareløsninger, kombineret med de muligheder, som forefindes i de integrerede kredsløb. Projekterne er som hovedregel kundebetalte, baseret på et fast kontraktbeløb (NRE - Non Recurring Engineering) med milepælsbetalinger og/eller royalty betalinger. RTX Technology tilbyder såvel udvikling som levering af færdigt ODM produkt, enten i form af et modul for integration i et færdigt produkt eller som et færdigt produkt. Inden for nogle få udvalgte områder udvikler RTX Technology også egne designede ODM produkter. Forretningsenheden tilbyder endvidere testprogrammer samt løsninger til produktionstest, inklusive testinstrumenter og udstyr. Inden for enkelte specialiserede områder har RTX Technology også en»

5 6 Årsrapport 2009/2010 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsrapport 2009/2010 7» portefølje af dedikerede måle- og testinstrumenter samt udviklingsværktøj grerede kredsløb. til brug for kundens egen udvikling. Det forgangne år RTX Technology opnåede en omsætning på DKK 64,0 mio., som er et fald på 8,5% i forhold til det foregående år. Med undtagelse af royaltyindtægterne har der været en ensartet nedgang på de øvrige områder: NRE omsætning, testudstyr og ODM produkter. Hovedparten af kundebetalte udviklingsprojekter er baseret på kundernes ønske om at forny produktporteføljen samt at lancere nye produkter inden for områder med større efterspørgsel. Faldet i omsætningen er et resultat af den lave økonomiske vækst samt usikkerheden fra den globale økonomiske krise gennem det meste af Det har gjort kunderne i hovedmarkederne tilbageholdende med investeringer. Især var første halvår karakteriseret af et trægt marked, hvorimod andet halvår viste en forøget villighed blandt kunderne til at indgå nye udviklingskontrakter. For at opnå bredere fodfæste og fokus på samarbejde med nye kunder har RTX Technology gennem andet halvår udvidet sin salgsdækning via aftaler med repræsentanthusene Red- Tree Solutions for Europa og Paltek Corporation for Japan. RTX Technology har opnået støtte til forskning og udvikling fra EU s Eurostars program, til udvikling af standardiseret energibesparende trådløs kommunikationsteknologi. Denne støtte fra Eurostars programmet bidrager til at finansiere udviklingen af den nye trådløse lav-energi platform, hvor udviklingen sker i samarbejde med RTX Telecom s IC partner SiTel Semiconductor BV. Projektet har til formål at minimere strømforbruget og at forbedre standby-tiden. Dette vil muliggøre applikationer inden for eksempelvis intelligente hjem og hjælpemidler i hjemmet (Ambient Assisted Living) samt inden for M2M (Machine to Machine) applikationer som for eksempel smarte energimålere. Der blev gennem året konstateret fremgang inden for en række forretningsudviklingsområder: Inden for trådløs audio har RTX Technology udviklet løsninger til digitale mikrofoner. RTX Technology vandt de første Samarbejdet med en række faste kunder voksede gennem året. RTX Technology forstærkede sin rolle som domæne ekspert, hvor RTX Telecom for kunden udvikler og vedligeholder en aftalt trådløs platform, f.eks. inden for en softwareprotokol, en radioløsning eller løsninger baseret på udvalgte inteprojekter i andet halvår for applikationer inden for intercomsystemer for klasseværelser og konferencebrug samt til brug inden for gaming området. RTX Technology drager inden for dette område fordel af markedsudviklingen på mikrofonområdet, hvor digital teknologi overtager fra analog teknologi. på bredbåndsmarkedet har RTX Technology lanceret en USB dongle, som tilføjer trådløs IP telefoni med 4 uafhængige håndsæt til bredbåndsforbindelser i hjemmet. Donglen kan anvendes til såvel installerede systemer samt fremtidige installationer af bredbåndsforbindelser. Der er indgået en væsentlig kontrakt med en stor telecomoperatør omkring systemudvikling og ODM levering af donglen. Inden for markedet for testudstyr har RTX Telecom s salg af dedikerede testsystemer og DECT/CAT-iq testere ligget lidt under det foregående år. Der har gennem året været arbejdet på at udvikle en modulært opbygget tester, RTX2300, designet til funktionstest af trådløse produkter (f.eks. Bluetooth, GSM, 3G/4G, DECT, CAT-iq og Wi-Fi ). RTX2300 testeren lanceres i andet halvår af regnskabsåret 2010/2011. Markedsmuligheder og fremtidsperspektiv RTX Technology vil som outsourcing partner fortsætte med kundebaserede designprojekter inden for det trådløse område, samt fortsætte sine aktiviteter inden for testinstrumenter og udstyr. RTX Technology har igennem de seneste år oplevet en stigende kundeinteresse for komplette moduler og produkter på ODM basis. RTX Technology vil derfor fokusere på ODM mulighederne i markedet. RTX Technology undersøger fortløbende mulighederne for nye brugsområder og applikationer for den trådløse kerneteknologi DECT/CAT-iq. De første konkrete eksempler er trådløs audio for intercomsystemer og gaming, samt USB dongle markedet inden for bredbåndsforbindelser. Begge områder vil generere omsætning i de kommende år; trådløs audio vil primært generere NRE og royalty, mens USB donglen forventes at generere NRE og ODM omsætning. USB donglen forventes at have et interessant potentiale som en ekstra service til bredbåndsforbindelserne fra telecomoperatørerne. Der er i markedet en stigende interesse og efterspørgsel for energibesparende trådløs teknologi til en række brugsområder, hvor det reducerede strømforbrug enten er et eksiste-»

6 8 Årsrapport 2009/2010 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsrapport 2009/ RT X Technology Trådløse virksomhedssystemer Trådløs forbindelse i hjemmet for disse områder. Lanceringen af den nye RTX2300 modultester i andet halvår forventes at bidrage til vækst i sin egenskab som en multifunktionstester inden for det trådløse område. mark og hardwareudvikling samt indkøbs- og leverandørstyring i Hong Kong og Asien vurderes at give en konkurrencemæssig fordel for RTX Products. Forretningsmodellen kombinerer innovation på et højt teknisk niveau med lav omkostningsstruktur og kort time-to-market. PBX kommunikationsudstyr RT X Produc ts Trådløse PBX Håndsæt» Trådløse telemetry systemer Testere og testsystemer Industri og professionelle Kontor og virksomhed Kommunika - tionssystemer Hjem og forbrugere Personlig og hjemmekommunikation rende eller et forventet krav fra myndighederne i forbindelse med behovet for et lavere CO2 udslip. Endvidere er der behov for løsninger med lavere strømforbrug til applikationer, hvor lang batterilevetid udgør en væsentlig fordel for brugeren. RTX Technology vil fortsætte udviklingen af versioner af DECT/CAT-iq til løsninger med et tydeligt reduceret strømforbrug, blandt andet finansieret af EU s Eurostars program. RTX Telecom har påtaget sig formandskabet i DECT World s ULE Komité, som fokuserer på standardisering af den energibesparende løsning. RTX Telecom deltager endvidere som medlem af ETSI (the European Telecommunications Standards Institute) med henblik på at få DECT ULE teknologien beskrevet og godkendt som en åben standard. Arbejdet forventes at resultere i en standardiseret teknologi i RTX Technology vil desuden indgå i ESMIG (European Smart Metering Industry Group) samarbejdet med det formål at få DECT ULE godkendt som en trådløs teknologi inden for M2M kommunikation for løsninger for intelligente energimålere. En godkendelse vil i de kommende år kunne kvalificere DECT ULE teknologien for nye applikationer på dette område, men aktiviteten forventes ikke at give omsætning i det kommende regnskabsår. Det udvidede salgsfodfæste via aftalerne med RedTree Solutions for Europa og Paltek Corporation for Japan forventes også i de kommende år at føre til nye kunder inden Under hensyntagen til at væksten i RTX Telecom s hovedmarkeder USA og Europa også vil være moderat i de kommende år forventes det, at kunderne fortsat vil være tilbageholdende med investeringer og dermed også med at placere større nye designopgaver hos RTX Technology. Der forventes derfor et forretningsomfang i det kommende regnskabsår på niveau med det netop afsluttede år. RTX Products Marked og kunder RTX Products udvikler og leverer professionelt trådløst IP telefoni til PBX systemer til Enterprise- og SME området. RTX Products er ligeledes den førende udbyder af trådløse telefoner for Skype telefoni, og har derudover leverancekontrakter på TLE produkter (Telephone Line Extenders, som er en trådløs telefonlinjeforlænger) til brug for løsninger for bl.a. set-top bokse for satellit-tv. Baseret på RTX Telecom s tekniske kernekompetencer og know-how er forretningsenhedens fokusområde udvikling, produktion og markedsføring af professionelt telefoniudstyr, bl.a. trådløse håndsæt, basestationer og repeatere for PBX systemer og VoIP løsninger. Løsningerne baserer sig på DECTog CAT-iq teknologi og retter sig mod markedet for IP telefoni. IP telefonimarkedet befinder sig i en vækstfase drevet af skiftet fra analog baseret telefoni til IP baserede løsninger. Produkterne udvikles og sælges på OEM/ODM basis, primært til en række globale udbydere af PBX (omstillingsanlæg og systemer for telefoni), eller som private label produkter til regionale distributører. RTX Products lancerede i 2006 den første trådløse telefon for opkald via Skype, hvilket gjorde det muligt for brugeren at foretage et opkald med et normalt håndsæt. Med Skype telefonen kan brugeren undgå brug af headset eller en kombineret mikrofon og PC løsning. Skype telefonen er certificeret af Skype og sælges via Skype s hjemmeside samt gennem en række regionale distributører. RTX Products varetager alle opgaver, lige fra idé til endeligt produkt. Dette omfatter idégenerering, specifikation, udvikling, leverandørstyring, kvalitetskontrol, markedsføring og salg. Forretningsenheden har kontor i Danmark og i Hong Kong, hvor denne har et tæt og mangeårigt samarbejde med en række underleverandører i Asien. Kombinationen af koncernens tekniske know-how og softwarekompetencer i Dan- Det forgangne år Regnskabsåret viste en meget tilfredsstillende fremgang for RTX Products med en omsætning på DKK 151,6 mio., og dermed en vækst på 36,6% i forhold til det foregående år. Væksten var primært et resultat af et betydeligt TLE salg kombineret med fremgang inden for enterpriseområdet og salg af Skype telefoner. Forretningsenheden oplevede gennem året stigende leveringstid på komponenter og stigende komponentpriser, men har formået at håndtere situationen med minimal påvirkning for driften. RTX Products indgik i løbet af året større kontrakter omkring udvikling og levering af den nye IP DECT SME VoIP løsning for SME markedet. Systemet er designet til at fungere med såvel hostede som fysiske PBX løsninger. Systemet er skalerbart og kan håndtere op til 200 trådløse håndsæt brugere og fra 10 til 200 simultane opkald. Løsningen tilbyder CAT-iq bredbåndstelefoni med HD-voice, som giver en markant bedre lydkvalitet, og er endvidere bagud kompatibel til traditionelle håndsæt. IP DECT SME VoIP systemet understøtter DECT standarder på alle større markeder. Produkterne opfylder behovet for ny teknologi, drevet af det globale markedsskift fra traditionel analog telefoni til internetbaseret telefoni. IP DECT SME VoIP systemet har været under udvikling det meste af året. Løsningen baserer sig på RTX Products eksisterende VoIP teknologi kombineret med erfaring og funktionalitet fra enterpriseområdet. Systemet forventes lanceret i andet kvartal af kalenderåret Afsætningen vil foregå dels som specialiserede systemer via større globale udbydere inden for PBX området, og dels som private label produkter solgt via regionale distributører. RTX Products foretog i regnskabsåret en omfattende gennemgang af organisation, processer og systemer (Product 2.0) med henblik på at sikre kapacitet og forretningssystemer til at kunne håndtere det stigende antal ODM projekter. Forretningsenheden har efterfølgende styrket såvel ledelsesstruktur samt ressourcer inden for R&D, kvalitetskontrol og salg. Denne styrkelse er foretaget med henblik på at kunne udnytte potentialet fra det nye IP DECT SME VoIP system inden for SME segmentet samt mulighederne i enterpriseområdet. Organisationen er blevet styrket med 22 personer, primært i andet halvår. Markedsmuligheder og fremtidsperspektiv Det professionelle marked for telefoni forventes i forbindelse Trådløse SIP telefoner til kontorer TLE/WPJ Messenger DECT Repeatere Trådløs Forretning Skype PBX til større virksomheder DUALPhone Virksomhedssektoren DECT/SIP løsninger til mindre kontorer IP DECT Basestationer VoIP multicelle systemer med overgangen til IP baseret telefoni i enterpriseområdet og i SME markedet at repræsentere et interessant vækstpotentiale i de kommende år. Der har igennem det seneste år været en betydelig interesse for RTX Products teknologi og produkter, og forretningsenheden forventer at øge samarbejdet og partnerskaberne med flere førende spillere inden for PBX området og generelt at udvide sin globale distribution. RTX Products forventer i det kommende år en positiv effekt af lanceringen af de nye IP DECT systemer for SME markedet. Systemerne lanceres i andet kvartal af kalenderåret 2011, og resultatet forventes at kunne ses i anden halvdel af regnskabsåret. Salg til enterprisemarkedet og salg af Skype telefoni forventes fortsat at bidrage positivt til forretningen, hvorimod den tidligere vækst i salg af TLE til kabel-tv markedet ikke forventes at fortsætte. Der forventes overordnet en positiv udvikling i RTX Products for det kommende år. Væksten vil dog ikke være på niveau med det foregående år, idet lanceringerne af nye produkter vil finde sted i anden halvdel af regnskabsåret. Året vil ligeledes være præget af investeringer i udviklingen af nye produkter til de forskellige forretningssegmenter, inklusive investering i organisationen.»

7 10 Årsrapport 2009/2010 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsrapport 2009/ » RTX Network Systems Under hensyntagen til den betydelige usikkerhed omkring de fremadrettede forretningsmæssige muligheder i RTX Network Systems er det blevet besluttet ikke at videreføre denne aktivitet. På den baggrund er der foretaget en begrænset beskrivelse af RTX Network Systems som ophørende aktivitet. Marked og kunder RTX Network Systems har tilbudt netværksløsninger til teleoperatører og integratorer af telekommunikationsløsninger. Løsningerne består af trådløst IP netværk til såvel telefoni som bredbåndstjenester, herunder infrastruktur af basestationer og serverløsninger til drift og overvågning af netværket. Netværkssystemerne kan integreres med forskellige typer af telefoner og terminaludstyr. Netværksløsningerne er målrettet mod fastnetoperatører, så de kan forbinde telefoniog datakunder trådløst til deres netværk, eller som forbindelser til satellitsystemer, som gør det muligt for operatørerne at tilbyde kunderne telefoni og internetadgang i områder uden fastnetsnetværk. Det er desuden muligt at tilbyde mobiltjenester inden for et veldefineret geografisk område. RTX Network Systems' trådløse IP løsninger har primært fokuseret på udviklingsområder i nyindustrialiserede lande eller i udviklingslande med lav teletæthed. I disse områder har omkostningerne til investering og installation af telekommunikationsløsninger for fast- og mobilnet til større befolkningsgrupper i disse landes yderkantsområder hidtil været uoverkommelige. Det primære geografiske fokusområde for RTX Network Systems har været Latinamerika, hvor forretningsenheden har haft særligt fokus på en række udvalgte lande. Disse lande er kendetegnet ved solide vækstrater og store områder med lav teletæthed kombineret med et højt befolkningsantal. Det forgangne år Omsætningen udgjorde for året DKK 14,4 mio., hvilket er en nedgang på 38,5% i forhold til det foregående år. Salget har hovedsageligt været til eksisterende kunder, hvoraf en del af salget har omfattet systemer til last mile løsninger, samt leverancer af en hosted PBX løsning til en teleoperatør, samt diverse andet udstyr. Junto Telecom har i løbet af året været gennem en restrukturering med ny ejerstruktur, men det har endnu ikke været muligt at foretage nye investeringer i netværket eller at tilbagebetale gælden til RTX Telecom. Junto Telecom har brug for yderligere finansiering til investeringer og til afdrag af gæld. En anden af RTX Network Systems' nøglekunder, den mexicanske operatør Marcatel, er i løbet af året kommet i finansielle vanskeligheder, hvilket har bremset tempoet i udbygningen af denne kunde s telefon-og datanetværk. RTX Network Systems har i årets løb brugt betydelige ressourcer på at modne en række specifikke projekter med teleoperatører i Mexico, Brasilien og med udvalgte muligheder i Bolivia, Peru og Ecuador. Disse projekter har endnu ikke givet et positivt resultat af flere forskellige årsager. Beslutninger omkring køb af teleinfrastruktur er generelt langvarige. En stor del af projekterne gennemføres i samarbejde med store og mellemstore operatører, hvor beslutningsprocessen er kompleks, og hvor operatøren ofte skal foretage et valg mellem flere forskellige driftsmæssige prioriteter. Beslutningen involverer typisk test af alternative systemer på en eller flere lokationer, og projektet vil efter test typisk gå i offentligt udbud. Disse betingelser fører alle til meget langvarige beslutningsprocesser. Andre projekter foretages med mindre teleudbydere eller entreprenører, hvor finansiering kan være af afgørende betydning. RTX Network Systems har arbejdet på forskellige finansieringsmuligheder, men for flere projekter har det ikke været muligt at opfylde de nødvendige kriterier for opnåelse af finansiering. I nogle lande kan den politiske for gennemførelse af projektet. Årets resultater har ikke været tilfredsstillende. Endvidere knytter der sig betydelig usikkerhed til gennemførelsen af de ovenfor beskrevne projekter, samt nøglekundernes evne til at genoprette deres finansielle styrke. I lyset af disse udsigter er timingen for at udvikle RTX Network Systems til en attraktiv og rentabel forretning på et bæredygtigt grundlag meget usikker. Som konsekvens heraf har der gennem året været arbejdet på at finde købere til RTX Network Systems, som kunne have været bedre positioneret til at udvikle forretningen. Det er ikke lykkedes at finde den rette køber, og RTX Telecom har derfor besluttet ikke at videreføre aktiviteterne i RTX Network Systems. Aktiviteterne i RTX Network Systems er derfor klassificeret som en ophørende aktivitet i regnskabet for 2009/10. situation også påvirke beslutningsprocessen og hastigheden Udvikling i ak tiviteter og økonomiske forhold Regnskab 2009/10 Regnskabsomtalen er, med mindre andet er anført baseret på koncerntallene i årsrapporten for 2009/10 og sammenlignet med koncerntallene for 2008/09. et udgør en væsentlig del af koncernen, hvorfor den økonomiske udvikling i moderselskabet ikke er beskrevet særskilt.»

8 12 Årsrapport 2009/2010 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsrapport 2009/ » I koncernens årsrapport er ophørte aktiviteter præsenteret i henhold til IFRS 5, hvilket blandt andet medfører, at resultat efter skat for ophørte aktiviteter er vist separat i koncernens og moderselskabets resultatopgørelser, ligesom hertil hørende sammenligningstal er korrigeret i forhold til dette. Forretningsenheden RTX Network Systems har som ovenfor nævnt været forsøgt solgt i 2009/10, hvilket ikke er lykkedes, hvorfor det er besluttet at stoppe aktiviteterne i forretningsenheden. Forretningsenheden RTX Network Systems er i denne årsrapport klassificeret som ophørende aktivitet. ens resultatopgørelse Nettoomsætning en opnåede i regnskabsåret 2009/10 en nettoomsætning på DKK 220,7 mio., svarende til en stigning på 15,2% i forhold til sidste års nettoomsætning på DKK 191,6 mio. Nettoomsætningen blev således realiseret på niveau med den forventede nettoomsætning, når den ophørende aktivitet udeholdes af forventningerne. Bruttoresultat og bruttoavance RTX Telecoms bruttoresultat udgjorde DKK 114,6 mio., hvilket er en stigning på 13,5% i forhold til sidste års bruttoresultat på DKK 101,0 mio. Bruttoavancen er imidlertid faldet fra 52,7% i 2008/09 til 52,0% i 2009/10. Årsagen er et ændret produktmiks, hvor en større del af koncernens omsætning og bruttoindtjening kommer fra forretningsområdet RTX Products, der generelt sælger med en lavere bruttoavance end forretningsområdet RTX Technology. Isoleret set er såvel bruttoindtjeningen som bruttoavancen i RTX Products dog forbedret i 2009/10 sammenlignet med året før. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK 27,3 mio., hvilket er et fald på 14,4% i forhold til regnskabsåret 2008/09. en har i 2009/10 realiseret besparelser som et resultat af de omstruktureringer og omkostningsreduktioner, der blev grundlagt i slutningen af regnskabsåret 2008/09. Personaleomkostninger Personaleomkostningerne udgjorde DKK 73,3 mio., hvilket er 25,7% lavere end sidste års personaleomkostninger på DKK 98,7 mio. I sidste års tal var indeholdt omkostninger til opsagte og fritstillede medarbejdere (DKK 9,2 mio.). Det gennemsnitlige antal ansatte i koncernen er faldet fra 203 i 2008/09 til 164 i 2009/10, svarende til et fald på 19,2% i forhold til året før. Antallet af ansatte ved regnskabsårets slutning er på niveau med sammenligningsåret, idet antallet af medarbejdere er steget fra 165 i 2008/09 til 166 i 2009/10. Af- og nedskrivninger ens af- og nedskrivninger er faldet fra DKK 6,7 mio. i 2008/09 til DKK 3,4 mio. i 2009/10. Resultat af primær drift (EBIT) Årets resultat af primær drift (EBIT) blev et overskud på DKK 13,4 mio. mod et underskud på DKK 36,3 mio. i regnskabsåret 2008/09. Det opnåede resultat af primær drift (EBIT) blev realiseret på niveau med de offentliggjorte forventninger, omend de tidligere offentliggjorte forventninger ikke indeholdt effekten af RTX Network Systems som ophørende aktivitet eller engangsomkostningerne i forbindelse med ophøret af RTX Network Systems. Det opnåede resultat af primær drift (EBIT) for såvel fortsættende aktiviteter som ophørende aktiviteter blev på DKK -18,0 mio. Dette resultat indeholder engangsomkostninger til omstrukturering af den ophørende aktivitet på DKK -22,4 mio. Korrigeres resultat af primær drift (EBIT) for fortsættende aktiviteter og for ophørende aktiviteter med omstruktureringsomkostningerne betyder det, at koncernens resultat blev på DKK 4,4 mio., hvoraf DKK 2,8 mio. er aktiverede udviklingsomkostninger foretaget i regnskabsårets 4. kvartal. Det er derfor ledelsens opfattelse, at koncernens resultat er i niveau med udmeldte forventninger (jævnfør Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2010 af 26. august 2010), hvor omstruktureringsomkostninger ikke var indeholdt i forventningerne til helåret. Finansielle poster, netto Finansielle poster, netto, blev en indtægt på DKK 0,8 mio. sammenlignet med en omkostning på DKK 22,4 mio. i regnskabsåret 2008/09. De finansielle omkostninger indeholdte i sammenligningsåret en nedskrivning vedrørende lån og aktieinvestering i Junto Telecom, samt en nedskrivning vedrørende RTX Telecoms minoritetspost i Ilochip A/S. ens kursgevinster på fremmed valuta har i regnskabsåret 2009/10 været på niveau med kursgevinsterne i 2008/09. Størstedelen af koncernens likvider er placeret i værdipapirer samt som indestående i pengeinstitut. Årets resultat før skat for fortsættende aktiviteter Årets resultat før skat for 2009/10 blev et overskud på DKK Udvikling i gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere Udvikling i omsætning for forsættende aktiviteter (mio. DKK) Udvikling i afkast af investeret kapital for fortsættende aktiviteter (mio. DKK) Udvikling i kapacitetsomkostninger for fortsættende aktiviteter (mio. DKK) Udvikling i cash flow (mio. DKK) Udvikling i overskudsgrad for fortsættende aktiviteter Antal medarbejdere Omsætning Revenue (mio. DKK) Omsætning (mio. DKK) RTX Technology 114,5 RTX Products 105,3 RTX Technology 70,0 RTX Products 110,4 RTX Technology 64,0 RTX Products 151,6 Udbytte (mio. DKK) 10 12,1 2007/ / / , ,3 Kapacitetsomkostninger (mio. DKK) Andre eksterne omkostninger 37,1 Medarbejderomkostninger 96,6 Andre eksterne omkostninger 31,9 Medarbejderomkostninger 98,7 Andre eksterne omkostninger 27,1 Medarbejderomkostninger 70,8 Cash flow (mio. DKK) / /09-17,7-33,7 27,9 2009/10 Overskudsgrad 5 6,1 2007/ / / , , / / / / / / / / / / / Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår Regnskabsår

9 14 Årsrapport 2009/2010 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsrapport 2009/ » 14,2 mio. mod sidste års underskud på DKK 58,6 mio. Skat af årets resultat Skat af årets resultat er indregnet med DKK 0,2 mio. Den udskudte skat øges i 2009/10 med DKK 3,9 mio. I lighed med regnskabet 2008/09 er dette ikke indregnet i balancen for 2009/10, da udnyttelsen af udskudte skatteaktiver fortsat er behæftet med usikkerhed. Årets resultat for ophørte aktiviteter Årets resultat for ophørte aktiviteter udgør en omkostning på DKK -29,0 mio. mod DKK -12,3 mio. i regnskabsåret 2008/09. I moderselskabet RTX Telecom A/S er der i forbindelse med den ophørende aktivitet i 2009/10 foretaget nedskrivning på DKK 4,2 mio. vedrørende moderselskabets tilgodehavende i RTX Telecomunicações Ltda. Regnskabet for 2009/10 omfatter, som tidligere nævnt, forretningsenheden RTX Network Systems som ophørende aktivitet. I sammenligningsåret 2008/09 er der udover RTX Network Systems også indeholdt bevægelser vedrørende den tidligere ophørte forretningsenhed RTX Healthcare. Årets resultat Årets resultat for 2009/10 blev samlet set et underskud på DKK 15,1 mio. mod et underskud på DKK 70,9 mio. sidste år. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets underskud efter skat i koncernen dækkes af reserverne. Resultat pr. aktie (EPS) Resultat pr. aktie for fortsættende aktiviteter (EPS) blev på DKK 1,5 sammenlignet med -6,3 året før. Resultatet pr. aktie for fortsættende og ophørende aktiviteter (EPS) blev DKK -1,6 mod DKK -7,6 året før. ens balance ens balancesum udgjorde pr. 30. september 2010 DKK 231,6 mio., svarende til et fald på DKK 21,8 mio. i forhold til sidste år. Faldet i balancesummen er sammensat af et fald i kortfristede aktiver på DKK 19,8 mio. og et fald i langfristede aktiver på DKK 2,0 mio. ens egenkapital er i årets løb reduceret med DKK 14,9 mio., fra DKK 160,1 mio. til DKK 145,2 mio. Årets underskud har reduceret egenkapitalen med DKK 15,1 mio. og dagværdiregulering af kortfristede værdipapirer har forbedret egenkapitalen med DKK 0,5 mio. Herudover har øvrige egenkapitalposteringer formindsket egenkapitalen med DKK 0,3 mio. Egenkapitalandelen udgør 62,7% i 2009/10 sammenlignet med 63,2% i 2008/09. Bestyrelsen indstiller til den ordinære generalforsamling den 28. januar 2011, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2009/10. Selskabets beholdning på egne aktier blev erhvervet i regnskabsårene 2004/05 og 2006/07 med henblik på at afdække de forpligtelser, der er knyttet til de af selskabet tildelte aktiekøberetter (aktieoptioner) til en begrænset kreds af ledende medarbejdere. Selskabet har hverken erhvervet eller solgt egne aktier i regnskabsåret 2009/10. Selskabets bestyrelse har bemyndigelse til at erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital frem til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen agter ikke at bruge denne bemyndigelse inden generalforsamlingen den 28. januar ens pengestrømme, finansiering og likviditet for de fortsættende aktiviteter Pengestrømme fra fortsættende driftsaktiviteter udgjorde et positivt beløb på DKK 45,8 mio., sammenlignet med DKK -7,6 mio. i 2008/09. Forbedringen er i forhold til sidste år positivt påvirket af væsentlige forbedringer i årets resultat af primær drift (EBIT) for de fortsættende aktiviteter samt en forbedret arbejdskapital. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, bestående af investeringer i immaterielle og materielle samt andre langfristede aktiver og kortfristede værdipapirer, udgjorde et positivt beløb på DKK 13,4 mio. mod et negativt beløb på DKK 13,0 mio. i 2008/09. En væsentlig del af årsagen til den positive pengestrøm fra investeringsaktiviteten er salg af kortfristede værdipapirer i slutningen af regnskabsåret 2009/10. Ledelse og medarbejdere en beskæftigede den 30. september medarbejdere, hvoraf de 70 er ingeniører og teknikere. Af de 166 medarbejdere er 45 ansat i Hong Kong, 4 i USA og 1 i Brasilien, mens de resterende 116 medarbejdere er ansat på hovedkontoret i Nørresundby. Det samlede antal beskæftigede ved udgangen af regnskabsåret er steget med netto 1 person»

10 16 Årsrapport 2009/2010 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsrapport 2009/ » i forhold til samme tidspunkt sidste år. Sidste regnskabsår iværksatte ledelsen en omfattende kapacitetsreduktion med henblik på at gennemføre en tilpasning af koncernens omkostninger. På medarbejdersiden er reduktionen effektueret ved afskedigelser i koncernens danske og udenlandske selskaber. Incitamentsordninger Bestyrelsen besluttede i 2005 og 2006 at tildele aktiekøberetter (aktieoptioner) til henholdsvis en begrænset kreds af ledende medarbejdere og til direktionen. Samlet set har RTX Telecom pr. 30. september 2010 tildelt nominelt DKK aktiekøberetter (aktieoptioner), svarende til i alt styk aktiekøberetter à DKK 5. Aktiekøberetterne kan i et ordinært forløb udnyttes tidligst 36 måneder og senest 84 måneder efter tildelingstidspunktet. Der er aftalt særlige vilkår om udnyttelse, såfremt der indtræder ekstraordinære forhold, f.eks. medarbejderens fratrædelse, i aftaleperioden. Aktiekøberetternes udnyttelseskurs er fastsat som gennemsnitskursen for en periode af 5 handelsdage umiddelbart op til tildelingstidspunktet med tillæg af 5% pr. påbegyndt år efter tildelingstidspunktet. De tildelte aktiekøberetter udgør ca. 1,5% af selskabets aktiekapital. Generalforsamlingen har den 28. januar 2009 godkendt overordnede retningslinjer i henhold til Aktieselskabslovens 69 b vedrørende Incitamentsprogrammer for Direktionen i RTX Telecom A/S. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside Usikkerhed ved indregning og måling RTX Telecom har betydelige udskudte skatteaktiver ved regnskabsårets udløb. Som følge af de utilfredsstillende resultater, som koncernen har realiseret i de seneste år, kan der være betydelig usikkerhed om, hvornår det vil blive muligt for koncernen at bruge de opståede aktiver. en har som følge af denne usikkerhed valgt at indregne de udskudte skatteaktiver i balancen pr. 30. september 2010 med et beløb på netto DKK 0 mio. De ikke indregnede udskudte skatteaktiver ved regnskabsårets udløb udgør således DKK 73,4 mio. Det tilsvarende beløb pr. 30. september 2009 udgjorde DKK 69,5 mio. Særlige risici Enhver investering i aktier indebærer risici. RTX Telecoms risikoprofil afspejler dels koncernens daglige drift, dels dens fortsatte udvikling. I det følgende er skitseret et antal risikofaktorer, som kan have indflydelse på RTX Telecoms fremtidige vækst, drift, finansielle stilling og resultat. De anførte forhold udgør ikke nødvendigvis en udtømmende beskrivelse af de risici koncernen er udsat for, men de risici, som ledelsen vurderer som væsentlige for koncernen. Risikoforholdene er ikke nævnt i prioriteret rækkefølge efter betydning. Beskrivelsen af risici bør læses i sammenhæng med det øvrige indhold i årsrapporten. Forretningsmæssige risici Hastige teknologiske skift og nye markeder RTX Telecom koncernen søger løbende at identificere og udvikle teknologisk kompetence, hvormed koncernen vil kunne fremstille teknologiløsninger og produkter, der efterspørges af kunderne. Endvidere søger koncernen løbende at forudsige eller reagere i tilstrækkeligt omfang på den teknologiske udvikling samt på ændringer i kundebehov. en arbejder målrettet med detaljerede projekt- og ressourcestyringsværktøjer, der muliggør meget hurtige reaktionstider på kundehenvendelser. Projektstyring Gennem fokusering på projektplanlægning søger koncernen at sikre synergier mellem parallelle udviklingsaktiviteter. De enkelte udviklingsprojekters fremdrift overvåges gennem opnåelse af planlagte milepæle. Evnen til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere Medarbejderne udgør RTX Telecoms vigtigste aktiv og er i perioder en knap ressource. For fortsat at kunne udvikle og markedsføre sine produkter er og vil koncernen fortsat være afhængig af evnen til at tiltrække, fastholde, motivere og uddanne kvalificerede medarbejdere. ens selskaber søger at være attraktive arbejdspladser for medarbejderne ved at tilbyde konkurrencedygtige ansættelsesvilkår samt ved at udvikle et såvel professionelt som socialt arbejdsmiljø. Udvikling af teknologiplatforme Udvikling af teknologiplatforme er udviklingsprojekter, der igangsættes for egen regning, for at tilføre RTX Telecom viden og kompetence på nye teknologiområder. En varierende andel af koncernens udviklingsprojekter vil fortsat være udvikling for egen regning. Dette vil løbende på kort sigt medføre udviklingsomkostninger, som skal betragtes som investeringer i ny teknologi. Nye teknologiplatforme opbygges ofte i et tæt samarbejde med velrenommerede internationale chipproducenter. RTX Telecom er i en vis udstrækning afhængig af, at chipproducenterne leverer den aftalte teknologi på det aftalte tidspunkt. Afhængighed af enkeltkunder I en virksomhed af RTX Telecoms størrelse kan der opstå en vis afhængighed af enkeltkunder. Således har de 10 største kunder over de seneste to regnskabsår stået for mellem 49% og 66% af omsætningen, hvoraf de tre største kunder i samme periode har stået for mellem 27% og 40% af omsætningen. En stor del af kunderne er loyale kunder, og som følge heraf eksisterer der en vis afhængighed af enkeltkunder. Afhængighed af underleverandører Størstedelen af koncernens produktion håndteres af underleverandører primært i Asien. en er afhængig af, at disse underleverandører kan producere og levere den planlagte volumen til den ønskede tid og i den ønskede kvalitet. Der kan opstå væsentlige udsving i salg og dækningsbidrag, hvis enkelte underleverandører ikke leverer til ønsket tid og i ønsket kvalitet. RTX Telecom har kontinuerligt en åben og tæt kontakt med underleverandørerne med henblik på at planlægge og overvåge leverancer, kvalitetsstyringssystemer og produktion. Begrænset beskyttelse af rettigheder RTX Telecom har i dag ansøgt om patenter inden for udvalgte nøgleområder. Der kan ikke gives sikkerhed for, at RTX Telecoms praksis for at beskytte sine immaterielle rettigheder vil være tilstrækkelig, eller at koncernens konkurrenter ikke uafhængigt vil udvikle lignende teknologier. Såfremt det ikke lykkes koncernen at beskytte sine rettigheder i tilstrækkeligt omfang vil dette kunne få negativ indflydelse på koncernens aktiviteter, driftresultat og generelle økonomiske situation. Finansielle risici Valutarisici Omsætningen til kunder udenfor Danmark udgør de seneste to regnskabsår mellem 91-94% af koncernens omsætning. Denne omsætning afregnes for hovedpartens vedkommende i anden valuta end danske kroner (primært EUR og USD). Hovedparten af varekøb hos underleverandører afregnes i fremmed valuta. Som følge af den store internationale aktivitet påvirkes koncernens betalingsstrømme af valutakursændringer, og koncernens samhandelspolitik med kunder og leverandører tilpasses løbende med henblik på i størst muligt omfang at matche indkøbs- og salgsvalutaer. RTX Telecom indgår, i det omfang det skønnes hensigtsmæssigt, kommercielle kurssikringstransaktioner med henblik på at mindske eventuel valutaeksponering. Renterisici en er primært eksponeret for renterisici gennem rentebærende aktiver og forpligtelser. Det overordnede formål med styring af renterisikoen er at begrænse de negative virkninger af renteudsving på indtjening og balancen. Overskydende likviditet investeres primært i kortfristede, solidt kreditvurderede likvide obligationer i danske kroner eller i pengemarkedsindskud. Kreditrisici Der pågår løbende en vurdering af koncernens kreditrisici knyttet til tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser. Erfaringsmæssigt kan der fra tid til anden opstå en relativ stor kreditrisiko, idet en stor andel af tilgodehavenderne ofte kan henføres til et relativt lille antal modparter og kunder. Likviditet ens likvide beholdninger består primært af indeståender i velrenommerede banker og kreditinstitutter. Der vurderes således ikke at være nogen særlig kreditrisiko tilknyttet likviderne. Bankindeståender og bankgæld er variabelt forrentet. Viden ressourcer Medarbejdere For at RTX Telecom kan fastholde sin position som en attraktiv underleverandør af specialiserede trådløse udviklingsydelser og avancerede IP produkter er det af afgørende betydning, at koncernens medarbejdere har en omfattende viden inden for alle de ingeniørdiscipliner, der er nødvendige for at gennemføre højteknologiske udviklingsprojekter fra definition til færdig levering af trådløse kommunikationsydelser og produkter. Det er kompetencerne hos koncernens medarbejdere, der betyder, at RTX Telecom er i stand til at levere komplette løsninger ( turnkey ), og ikke kun delløsninger. en er forandringsvillig og forberedt til vækst, idet organisationen er opbygget på en måde, der muliggør hurtig integration af flere kvalificerede medarbejdere. Via tilstedeværelsen i såvel Nørresundby tæt ved Aalborg Universitet samt i Hong Kong har koncernen adgang til internationale kompetencer indenfor udviklings-, logistik- og kvalitetssikringsområdet. En forandringsvillig udviklingsorganisation gør det muligt med kort varsel at flytte og indsætte ingeniørressourcer i de teknologiområder, hvor der skal skabes aktivitet og tyngde. Der gennemføres en fortsat styrkelse af projektledelsen, ligesom de tekniske kompetencer inden for software, baseband og RF løbende bliver opdateret. RTX Telecom tilstræber gennem besøg på uddannelsesinstitutioner, og på baggrund af koncernens generelt positive omdømme blandt branchens ingeniører, at fastholde omdømmet som en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere med de bedste faglige og menneskelige kvalifikationer.»

11 18 Årsrapport 2009/2010 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsrapport 2009/ » LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ( CSR ) Social ansvarlighed Det er i RTX Telecom en stærkt integreret værdi at udvise ansvarlig adfærd overfor koncernens interessenter, og det er en central værdi, som går igen i såvel udarbejdelsen som implementeringen af strategiske målsætninger og handlingsplaner. og internationale regler vil RTX Telecom gennem løbende kontrol, måling og rapportering udvise den ansvarlighed, som er en indgroet værdi i koncernen, men som endnu ikke er formaliseret fuldt ud via politikker og målinger. RTX Telecom støtter grundlæggende principperne i UN Global Compact om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, sætning og lavt fravær. Dette er alle værdier, som RTX Telecom kan leve op til. RTX Telecom tilstræber at være en professionelt ledet virksomhed i alle forhold. børnearbejde, miljø og antikorruption. RTX Telecom kræ- ver, at koncernens leverandører respekterer og efterlever samme principper. Såvel ledelse som medarbejdere gennemgik i regnskabsåret 2008/09 en periode med store forandringer. Som led i gennemførelsen af en række omkostnings- og strukturmæssige tilpasninger til sikring af virksomhedens videre fremtid blev en række medarbejdere afskediget. De afskedigede medarbejdere fik tilbudt jobsøgningskurser. I forbindelse med tilpasninger indenfor enkeltområder i koncernen omplaceres medarbejderne i størst muligt omfang til andre områder. Ledelsen afholder regelmæssige informationsmøder med medarbejderne med henblik på at sikre et højt informationsniveau for medarbejderne. RTX Telecom har kun få nedfældede politikker inden for samfundsansvarlighed men vil i løbet af de kommende år have forøget fokus på at få etableret nedfældne politikker, mål og procedurer inden for koncernens frivillige arbejde med sociale og miljømæssige forhold. Foruden efterlevelse af de danske Arbejdsmiljø RTX Telecom koncernen beskæftigede ved udgangen af regnskabsåret 2009/ medarbejdere fordelt på 116 i Danmark, 45 i Hong Kong, 4 i USA og 1 i Brasilien. RTX tilstræber en organisationskultur, hvor medarbejderne tilbydes motiverende handlefrihed og gode udviklingsmuligheder i et professionelt internationalt miljø. RTX Telecoms personalepolitik har til hensigt at tiltrække og fastholde højt kvalificerede og motiverede medarbejdere. RTX Telecom sætter værdien af et godt arbejdsmiljø højt, og RTX Telecom måler med jævne mellemrum medarbejdertilfredsheden. Et godt arbejdsmiljø og en høj jobtilfredshed giver tilfredse medarbejdere, høj effektivitet, lav personaleom- På koncernes hovedlokationer i Danmark og Hong Kong tilbyder RTX Telecom sine medarbejdere forhold, der sikrer medarbejderne adgang til faciliteter og medarbejderordninger, der er tilpasset de lokale forhold. RTX har for sin danske lokation opnået Arbejdstilsynets grønne smiley som tegn på, at RTX Telecom efterlever Arbejdsmiljøreglerne om fysisk og psykisk godt arbejdsmiljø. RTX Telecom arbejder til stadighed målbevidst med konkrete handlingsplaner omkring medarbejdernes sikkerhed og trivsel. Det er for RTX Telecom vigtigt at være en attraktiv arbejdsplads for alle uanset køn, religion og etnisk baggrund. RTX Telecom har en nedskrevet senior- og handicappolitik. RTX Telecom er en flad og dynamisk organisation med høj grad af samarbejde på tværs af faglige funktioner og forretningsenheder. Ledelsen arbejder på løbende at optimere processer, som sikrer videndeling og samarbejde, og udviklingsprocesserne har siden 2002 været ISO certificeret. Arbejdstagerrettigheder Ingen selskaber i RTX Telecom koncernen er medlem af en arbejdsgiverforening, men følger arbejdsmarkedets overenskomster. Organisationsfrihed er gældende for alle medarbejdere i RTX Telecom. Eksternt miljø RTX Telecom ønsker at udvise ansvar for miljøet og mindske forbruget af vand, varme og elektricitet. RTX Telecom har i 2009/10 implementeret elektricitetsbesparende processer som Wake-on-LAN. Som udviklingstung virksomhed udgør PC er og software en central rolle i RTX Telecoms udviklingsafdeling, og RTX Telecom har som konsekvens heraf implementeret et strømbesparende setup. RTX Telecom samarbejder løbende med en række kunder, der arbejder på at udvikle energibesparende processer og teknologier indenfor Ultra Low Power (ULP). Et af disse udviklingsprojekter er således delfinansieret af Eurostars (www. eurostars-eureka.eu). Endvidere samarbejder RTX Telecom løbende med underleverandører omkring løsninger for reducering af materialeforbrug og belastning på miljøet, ligesom RTX Telecom tilskynder underleverandører til at anvende miljømæssigt acceptable råmaterialer og produkter, og stiller krav til at overholde di-»

12 20 Årsrapport 2009/2010 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsrapport 2009/ » rektiver, der regulerer den miljøvenlige produktion og håndtering af elektronisk udstyr (RoHS, REACH og WEEE direktiverne). Forsknings - og udviklingsak tivite ter RTX Telecom udfører ingen egentlig forskning af nævneværdig betydning. RTX Telecom koncernens omkostninger til interne udviklingsaktiviteter har i de seneste år ligget på et stabilt niveau. en har i det forløbne regnskabsår afholdt omkostninger til platformsudvikling samt til udvikling af nye egendistribuerede produkter. Herudover har målrettede udviklingsaktiviteter til ODM-kunder vist en stigende tendens. I regnskabsåret 2009/10 har de afholdte udviklingsomkostninger for egen regning belastet resultatopgørelsen med DKK 16,7 mio. mod DKK 10,6 mio. sidste år. Stigningen i udviklingsomkostningerne kan henføres til den øgede aktivitet indenfor RTX Products, primært til udviklingen af den nye platform indenfor IP DECT -SME VoIP. Udviklingsomkostningerne indeholder lønninger og omkostninger, der direkte kan henføres til koncernens interne udviklingsprojekter med fradrag af eventuelle projektindtægter. I regnskabsåret er der aktiveret udviklingsomkostninger svarende til DKK 2,8 mio., således de afholdte udviklingsomkostninger efter aktiveringer udgør DKK 13,9 mio. (jf. note 8 i regnskabet). De afholdte udviklingsomkostninger forventes at bidrage positivt til de kommende års omsætning. FORVENTNINGER TIL REGNSK ABSÅRET 2010 /11 Ledelsen i RTX Telecom har løbende gennem regnskabsåret 2009/10 gennemført en tilpasning af koncernens strategiske forretningsområder, og har besluttet at ophøre med at videreføre og understøtte forretningsenheden RTX Network Systems. Det betyder, at koncernen kommer til at tage afsked med et mindre antal medarbejdere i 2010/11 samt en nedlukning af koncernens aktiviteter og tilstedeværelse i Latinamerika. Aktivitetsniveauet i forretningsområdet RTX Technology forventes at blive på niveau med 2009/10. en vil i det kommende regnskabsår fortsætte videreudviklingen af en ny produktplatform, som forventes at medføre en øget omsætning i forretningsområdet RTX Products ultimo regnskabsåret 2010/11. Som følge af den betydelige investering i produktudvikling i RTX Products forventer ledelsen for regnskabsåret 2010/11 et resultat af primær drift (EBIT) lidt under det opnåede niveau i 2009/10. Ledelsen vil fortsat have fokus på at sikre et stabilt cash flow til koncernen, og vil fremadrettet have fokus på at sikre forretningsprocesser, der understøtter dette mål. Ledelsen forventer på ovenstående baggrund, at regnskabsåret 2010/11 som helhed vil resultere i en positiv udvikling til en omsætning i intervallet DKK mio., med den største del af forbedringen i årets anden halvdel. Resultatet af primær drift (EBIT) for de fortsættende aktiviteter forventes at ligge i intervallet DKK 8-12 mio. De beskrevne forventninger til den fremtidige udvikling er forbundet med usikkerhed og risici. De væsentligste aktiviteter i koncernen er kundebetalte udviklingsopgaver og salg på OEM-/ODM-markedet, hvor begge områder er karakteriseret ved at operere med relativt korte ordrehorisonter. Disse og andre faktorer, herunder blandt andet makroøkonomiske påvirkninger og kundernes finansieringsmuligheder, kan indebære, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. ANBEFALINGER FOR GOD SELSK ABSLEDELSE I henhold til NASDAQ OMX Copenhagen A/S skal børsnoterede selskaber i deres årsrapport oplyse, hvorledes de forholder sig til de senest reviderede anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark. RTX Telecoms bestyrelse har vurderet de enkelte anbefalinger og konstateret, at RTX Telecom fuldt ud efterlever de fleste anbefalinger. Med udgangspunkt i selskabets størrelse og organisering har RTX Telecom dog på enkelte områder valgt at indrette sig anderledes end i anbefalingerne. I det følgende er der angivet yderligere detailoplysninger samt oplysninger og begrundelser for områder, hvor RTX Telecom afviger fra anbefalingerne. Bestyrelsens sammensætning RTX Telecoms bestyrelse består i øjeblikket af fire generalforsamlingsvalgte medlemmer samt af to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. De generalforsamlingsvalgte medlemmer er på valg hvert år, og kan genvælges til og med det år, hvor medlemmet fylder 70 år. Et af bestyrelsens fire generalforsamlingsvalgte medlemmer betragtes som værende ikke uafhængigt. Jens Hansen, som er ansat i koncernen, udgør en del af selskabets oprindelige stiftergruppe og er samtidig en betydelig aktionær med en ejerandel på mere end 5% af aktierne i selskabet. Medarbejderrepræsentanterne er på valg hvert fjerde år i henhold til gældende dansk lovgivning. Næste valg finder sted i De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder, pligter og ansvar som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. RTX Telecom har med virkning for regnskabsåret 2008/09 etableret et revisionsudvalg, bestående af uafhængige medlemmer af selskabets bestyrelse. Revisionsudvalget varetager de lovgivningsmæssige opgaver på grundlag af en aftalt arbejdsfordeling mellem bestyrelse, revisionsudvalg og direktion. Peter Thostrup er udvalgets formand og Jens Alder er menigt medlem. Bestyrelsen har med udgangspunkt i koncernens størrelse og kompleksitet besluttet sig for ikke at benytte sig af andre faste udvalg, og ej heller af systematiske evalueringer af bestyrelse og direktion samt af det indbyrdes samarbejde. Den offentliggjorte beskrivelse af bestyrelsens sammensætning indeholder ikke oplysninger om de individuelle medlemmers eventuelle særlige kompetencer. Formelle rekrutteringskriterier har hidtil ikke været anvendt internt i bestyrelsen. Bestyrelsen foranlediger derimod, at der i bestyrelsen er repræsenteret bred international erfaring, der dækker koncernens behov. Bestyrelsens og direktionens vederlag Medlemmer af selskabets bestyrelse aflønnes med et fast honorar, der fastsættes en gang årligt. Ingen generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har hidtil deltaget i incitamentsprogrammer. Direktionen har en sædvanlig direktørkontrakt. Vederlaget består af en grundløn, ikke-monetære ydelser samt en incitamentsordning (se også noterne 6 og 34). Ansættelsesforhold for og aflønning af direktionen afviger ikke fra hvad der generelt er gældende i branchen. Ved opsigelse fra selskabets side er direktionen berettiget til gage i opsigelsesperiode og fratrædelsesgodtgørelse, i alt op til 12 måneders gage. RTX Telecom offentliggør i sin årsrapport oplysninger om direktionens vederlag og om bestyrelsens samlede vederlag. De af generalforsamlingen godkendte overordnede retningslinjer vedrørende incitamentsprogrammer for direktionen i RTX Telecom er offentliggjort på selskabets hjemmeside Ak tionæ rinformation Kapitalforhold Pr. 30. september 2010 bestod RTX Telecoms aktiekapital af nominelt DKK fordelt på aktier á DKK 5. Alle aktier har samme rettigheder og aktierne er ikke inddelt i aktieklasser. Følgende aktionærer besidder aktier, som enten er tillagt mindst 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder, eller hvis pålydende værdi udgør mindst 5% af aktiekapitalen: Ejerandel Jens Hansen, Gistrup 8,75% Susanne P. Elbæk, Vadum 7,22% Jens Toftgaard Petersen, Svenstrup 7,22% Egne aktier RTX Telecoms beholdning af egne aktier udgør nominelt DKK , svarende til styk aktier. Aktierne er erhvervet i tidligere regnskabsår for DKK 8,9 mio. i tilknytning til aktietilbagekøbsprogrammer, der havde til formål at afdække udstedte aktiekøberetter (aktieoptioner). Børsinformation Selskabets aktier har været noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S siden juni 2000 (ISIN DK ). Slutkursen den 30. september 2010 var DKK 13,70, hvilket er en stigning på 81% i forhold til slutkursen samme dag sidste år. I regnskabsåret 2009/10 var højeste og laveste slutkurs henholdsvis DKK 18,00 og DKK 5,45. Markedsværdien af selskabets aktier udgjorde pr. 30. september 2010 ca. DKK 129 mio. mod ca. DKK 71 mio. pr. 30. september Udbytteforhold RTX Telecom forventer ikke at udbetale udbytte før koncernen har opnået stabilitet i sin indtjening. Når den ønskede indtjeningsmæssige stabilitet er sikret, vil bestyrelsen vurdere kapitalgrundlaget i sammenhæng med forretningsomfanget og koncernens investeringsplaner. Bestyrelsen indstiller på denne baggrund til den kommende generalforsamling, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2009/10. Insiderregler RTX Telecom koncernens insiderregler er opdateret i overensstemmelse med ændringer pr. 1. juli 2008 i Lov om Værdipapirhandel. Direktion, bestyrelse og ledende medarbejdere samt disses nærtstående er forpligtet til at oplyse selskabet om deres transaktioner med selskabets aktier med henblik på efterfølgende indberetning til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Selskabet har i de interne regler desuden valgt at operere med en insiderliste indeholdende omkring 200 personer, som qua deres tilknytning til selskabet kan besidde intern og kurspåvirkende viden om koncernens forhold. Personer, der er optaget i denne insiderliste, kan kun handle med selskabets aktier i en periode på fire uger efter selskabets offentlig-»

13 22 Årsrapport 2009/2010 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Årsrapport 2009/ » gørelse af delårsrapporter og årsrapporter. IR-politik og investorinformation Det er RTX Telecoms målsætning at sikre et informationsniveau til aktiemarkedets aktører med henblik på at skabe grundlag for en fair prisfastsættelse af selskabets aktier en prisfastsættelse, der til stadighed afspejler koncernens strategi, finansielle formåen og forventninger til fremtiden. Informationsstrømmen skal medvirke til at reducere den virksomhedsspecifikke risiko, der er forbundet med at investere i selskabets aktier, således at koncernens kapitalomkostninger kan reduceres mest muligt. Det er RTX Telecoms politik, at direktionen ikke deltager i møder med investorer og analytikere eller udtaler sig til dagspressen i en periode på 3 uger før udsendelse af finansielle rapporter. en anvender tillige hjemmesiden som et redskab i kommunikationen med aktiemarkedet. På hjemmesiden kan der søges yderligere informationer om koncernen og dens forretningsområder. INTERNE KONTROLLER I FORB INDELSE MED REGNSK ABSAFL ÆGGELSEN Bestyrelsen og direktion har det primære ansvar for risikostyring og interne kontrolsystemer i RTX Telecom, herunder overholdelse af gældende lovgivning og andre standarder for finansiel rapportering. RTX Telecoms risikostyring og interne kontrolsystemer omkring regnskabsaflæggelsen, herunder IT og skat, er udarbejdet med henblik på effektivt at begrænse risikoen for fejl og mangler i regnskabsaflæggelsen. Kontrolmiljø Den interne kontrol hos RTX Telecom baserer sig på selskabets organisationsstruktur, beslutningsprocesser, beføjelser og ansvar, som er anført i og formidlet via interne politikker, kodeks med videre. Intern kontrol udføres også på baggrund af procedurer, som er beskrevet i manualer og notater. Centrale funktioner som koncernøkonomi og IT har sammen med direktionen et ansvar for at overholde, kontrollere og sikre, at relevant lovgivning og andre krav til regnskabsaflæggelsen overholdes, herunder regnskabsaflæggelsen fra datterselskaberne. RTX Telecom etablerede et revisionsudvalg i 2009, hvis opgaver består i at evaluere og drøfte væsentlige emner, der påvirker virksomhedens regnskabsførelse og regnskabsaflæggelse. Risikovurdering Revisionsudvalget og direktionen foretager mindst én gang årligt for hele RTX Telecom koncernen en vurdering af de risici, som vedrører regnskabsaflæggelsen. Med udgangspunkt i en sådan risikovurdering fokuserer RTX Telecom på at implementere foranstaltninger med henblik på at styre og mindske risici i disse processer. Det er med baggrund i en sådan risikovurdering, at RTX Products Hong Kong Ltd. i 2009/10 er blevet revideret af Deloitte som er generalforsamlingsvalgt revisor. RTX Products Hong Kong Ltd. benyttede tidligere et andet revisionsselskab placeret i Hong kong. Kontrolaktiviteter Kontrolrammerne består først og fremmest af en organisation med klart definerede roller, som understøtter en effektiv og, set ud fra et internt kontrolperspektiv, relevant ansvarsfordeling, og dernæst af specifikke kontrolaktiviteter, der har til formål at identificere og forhindre risikoen for fejl i regnskabsaflæggelsen. Kontrolaktiviteterne er baseret på en vurdering af risiko og væsentlighed. Formålet med kontrolaktiviteterne er at sikre, at formål, politikker, manualer, procedurer med videre, der formidles af ledelsen, overholdes, og at fejl, uoverensstemmelser og mangler forhindres, opdages og rettes i tide. Overvågning Risikovurderingsprocessen og kontrolaktiviteterne overvåges løbende. Overvågningen omfatter formelle såvel som uformelle procedurer, som anvendes af ledelsen og de personer, der har ejerskab i processer, risici og kontrolprocedurer, herunder gennemgange af resultater, der sammenlignes med budgetter og planer, analytiske procedurer og væsentlige hoved- og nøgletal. Ledelsen overvåger løbende, at relevant lovgivning og andre krav til regnskabsaflæggelsen overholdes, og rapporterer herom til bestyrelsen og revisionsudvalget. Bestyrelsen og revisionsudvalget overvåger ledelsens reaktion på eventuelle kontrolsvagheder, ligesom revisionen løbende afrapporterer til revisionsudvalget.

14 Selskabsmeddelelser og finanskalender Årsrapport 2009/ RTX Telecom udvikler og producerer innovative trådløse kommunikationsløsninger til det globale marked SELSKABSMEDDELELSER OG FinanSKALENDER OFFENTLIGGJORTE SELSKABSMeddelelser i 2010 (til og med ) Nr. 01 Ændring af finanskalender 2009/10 for RTX Telecom A/S Nr. 02 RTX Telecom afholder ordinær generalforsamling den 25. januar Nr. 03 Delårsrapport for 1. kvartal 2009/ Nr. 04 Ordinær generalforsamling i RTX Telecom Nr. 05 RTX Telecom afholder ekstraordinær generalforsamling den 8. februar Nr. 06 Ekstraordinær generalforsamling i RTX Telecom A/S Nr. 07 Ændring af finanskalender 2009/10 for RTX Telecom A/S Nr. 08 delårsrapport for 2. kvartal 2009/ Nr. 09 RTX Telecom A/S udnævner ny økonomichef/cfo Nr. 10 Delårsrapport for 3. kvartal 2009/ Nr. 11 Finanskalender 2010/11 for RTX Telecom A/S Nr. 12 Årsrapport for 2009/10 Finanskalender 2011 Forventet offentliggørelse af regnskabsoplysninger indtil 31. januar 2012: 28. januar 2011 Ordinær generalforsamling 28. januar 2011 Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 9. maj 2011 Halvårsrapport for 2010/ august 2011 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 November 2011 Årsrapport for 2010/11 Januar 2012 Ordinær generalforsamling Nyheder på internettet På hjemmesiden findes selskabsmeddelelser, nyheder samt regnskabstal.

15 26 Årsrapport 2009/2010 Regnskab Regnskab Årsrapport 2009/ Resultatopgørelse for 2009 /2010 Totalindkomstopgørelse for 2009 /2010 Beløb i DKK Note 2009/ / / /09 Nettoomsætning 3, Beløb i DKK Note 2009/ / / /09 Årets resultat (15.085) (70.875) (32.339) (66.104) Vareforbrug mv. 5 ( ) (90.582) (40.020) (64.656) Andre eksterne omkostninger 8,9 (27.326) (31.860) (24.965) (31.426) Personaleomkostninger 6,8 (73.342) (98.679) (60.012) (85.021) Værdi af eget arbejde opført under aktiverne Af- og nedskrivninger 7,8 ( 3.402) (6.747) (3.195) (3.767) Resultat af primær drift (EBIT) (36.255) (1.398) (36.549) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 11 (1.760) (26.169) (1.510) (26.397) Resultat før skat (58.635) (1.406) (58.446) Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber (1.079) Tilbageførsel af dagsværdiregulering af langfristede kapitalandele Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer 461 (1.564) 462 (1.564) Regulering i forbindelse med overtagelse af ejerandele fra minoritetsaktionær - (146) - - Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst efter skat (285) Årets totalindkomst (15.370) (61.518) (31.877) (56.770) Skat af årets resultat for fortsættende aktiviteter 12 (232) 29 - (5) Resultat for fortsættende aktiviteter (58.606) (1.406) (58.451) Resultat for ophørte aktiviteter 36 (29.033) (12.269) (30.933) (7.653) Årets resultat (15.085) (70.875) (32.339) (66.104) Fordeling af årets resultat ets aktionærer (15.000) (60.034) Minoritetsaktionærer (370) (1.484) (15.370) (61.518) Forslag til resultatdisponering Overført resultat (32.339) (66.104) Foreslået udbytte - - (32.339) (66.104) Resultat pr. aktie Fortsættende og ophørte aktiviteter (DKK) 13 (1,6) (7,6) Fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet (DKK) 13 (1,6) (7,6) Fortsættende aktiviteter (DKK) 13 1,5 (6,3) Fortsættende aktiviteter, udvandet (DKK) 13 1,5 (6,3) Fordeling af årets resultat for fortsættende aktiviteter ets aktionærer (58.606) Minoritetsaktionærer (58.606) Fordeling af årets resultat ets aktionærer (14.853) (69.647) Minoritetsaktionærer (232) (1.228) (15.085) (70.875)

16 28 Årsrapport 2009/2010 Regnskab Regnskab Årsrapport 2009/ bal ance 30. september 2010 bal ance 30. september 2010 Beløb i DKK Note Aktiver Igangværende udviklingsprojekter for egen regning Licensrettigheder Goodwill Immaterielle aktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar mv Indretning af lejede lokaler Materielle aktiver Kapitalandele i datterselskaber Deposita Udskudte skatteaktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning Tilgodehavender hos datterselskaber Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Beløb i DKK Note Passiver Aktiekapital Overkurs ved emissioner Overført resultat ( ) ( ) ( ) ( ) Egenkapital tilhørende moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser (1.312) (942) - - Egenkapital Prioritetsgæld Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Medarbejderobligationer Langfristede forpligtelser Kortfristet del af langfristet prioritetsgæld Gæld til pengeinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenester Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning Gæld til datterselskaber Selskabsskat Hensatte forpligtelser Anden gæld Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Kortfristede værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

17 30 Årsrapport 2009/2010 Regnskab Regnskab Årsrapport 2009/ EGENK APITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN EGENK APITALOPGØRELSE FOR MODERSELSK ABET Aktie- Overkurs ved Overført Minoritets- Beløb i DKK kapital emissioner resultat interesser I alt Egenkapital ( ) Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber Tilbageførsel af dagsværdiregulering af langfristede kapitalandele Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer 0 0 (1.564) 0 (1.564) Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen Regulering i forbindelse med overtagelse af ejerandele fra minoritetsaktionær (86) 30 Udbytte i datterselskab (176) (176) Årets resultat 0 0 (69.647) (1.228) (70.875) Totalindkomst for året 0 0 (60.034) (1.484) (61.518) Aktiebaseret vederlæggelse Øvrige transaktioner Egenkapital ( ) (942) Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber 0 0 (941) (138) (1.079) Tilbageførsel af dagsværdiregulering af langfristede kapitalandele Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen 0 0 (147) (138) (285) Årets resultat 0 0 (14.853) (232) (15.085) Totalindkomst for året 0 0 (15.000) (370) (15.370) Aktie- Overkurs ved Overført Beløb i DKK kapital emissioner resultat I alt Egenkapital ( ) Tilbageførsel af dagsværdiregulering af langfristede kapitalandele Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer 0 0 (1.564) (1.564) Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen Årets resultat 0 0 (66.104) (66.104) Totalindkomst for året 0 0 (56.770) (56.770) Aktiebaseret vederlæggelse Øvrige transaktioner Egenkapital ( ) Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer Indtægter og omkostninger indregnet direkte på egenkapitalen Årets resultat 0 0 (32.339) (32.339) Totalindkomst for året 0 0 (31.877) (31.877) Aktiebaseret vederlæggelse Øvrige transaktioner Egenkapital ( ) Aktiekapitalen på DKK består af aktier à DKK 5. en ejer egne aktier pr ( aktier pr ). Der er ingen aktier med særlige rettigheder. Aktiebaseret vederlæggelse Øvrige transaktioner Egenkapital ( ) (1.312)

18 32 Årsrapport 2009/2010 Regnskab Regnskab Årsrapport 2009/ pengestrømsopgørelse for 2009 /2010 Beløb i DKK Note 2009/ / / /09 Resultat af primær drift (EBIT) for fortsættende aktiviteter (36.255) (1.398) (36.549) Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Af- og nedskrivninger Andre poster uden likviditetseffekt Ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender (1.381) Ændring i leverandørgæld mv (9.060) (119) (9.887) Pengestrømme fra primær drift (11.116) (21.131) Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger 11 (1.760) (2.312) (1.510) (1.876) Betalt selskabsskat 12 (27) (249) 0 (35) Pengestrømme fra driftsaktiviteter (7.589) (18.172) Køb af udviklingsprojekter (2.820) (167) (2.820) - Køb af virksomheder og aktiviteter (regulering af købesum) 16 - (563) - - Køb af materielle aktiver (300) (1.201) (191) (869) Salg af materielle aktiver Kapitaltilførsel til datterselskaber (820) Køb af andre langfristede aktiver (137) (11.743) - (94) Salg af andre langfristede aktiver Køb af kortfristede værdipapirer (over 3 måneder) Provenu ved salg af kortfristede værdipapirer (over 3 måneder) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (12.996) (1.141) Noteoversigt 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder 3. Segmentoplysninger 4. Nettoomsætning 5. Vareforbrug mv. 6. Personaleomkostninger 7. Af- og nedskrivninger 8. Udviklingsomkostninger 9. Honorar til revisor 10. Finansielle indtægter 11. Finansielle omkostninger 12. Skat af årets resultat 13. Resultat pr. aktie 14. Immaterielle aktiver 15. Materielle aktiver 16. Kapitalandele i datterselskaber 17. Andre langfristede aktiver 18. Udskudt skat 19. Varebeholdninger 20. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 21. Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning 22. Kortfristede værdipapirer 23. Likvide beholdninger 24. Aktiekapital 25. Egne aktier 26. Langfristede gældsforpligtelser 27. Hensatte forpligtelser 28. Medarbejderobligationer 29. Anden gæld 30. Operationel leasing 31. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser og kontraktlige forpligtelser 32. Andre poster uden likviditetseffekt 33. Nærtstående parter 34. Aktiebaseret vederlæggelse 35. Aktionærforhold 36. Ophørende aktiviteter 37. Finansielle risici og finansielle instrumenter 38. Begivenheder efter balancedagen Optagelse af langfristet gæld (5) (5) Afdrag på og indfrielse af langfristet gæld (2.272) (2.006) (2.272) (2.006) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (2.277) (147) (2.277) (147) Pengestrømme fra ophørte aktiviteter 36 (29.033) (13.004) (30.933) (7.106) Ændring i likvider (33.736) (26.566) Likvider ved årets begyndelse, netto (8.056) (6.401) Likvider ved årets slutning, netto (8.056) (6.401) Likvider ved årets slutning, netto, sammensætter sig således: Likvide beholdninger Gæld til pengeinstitutter (3.519) (14.013) (3.519) (10.242) Likvider ved årets slutning, netto (8.056) (6.401)

19 34 Årsrapport 2009/2010 Regnskab Regnskab Årsrapport 2009/ Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for RTX Telecom A/S for 2009/10, der omfatter både årsregnskab for koncernen og moderselskabet, er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, jf. oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S og IFRS-bekendtgørelsen udstedt i henhold til årsregnskabsloven. Årsrapporten opfylder tillige International Financial Reporting Standards udstedt af IASB. Årsrapporten er aflagt på basis af historiske kostpriser, bortset fra regnskabsposter, hvor IFRS kræver måling til dagsværdi. Anvendt regnskabspraksis er i øvrigt som beskrevet nedenfor. Standarder og fortolkningsbidrag, der er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2009/10 I regnskabsåret 2009/10 har koncernen anvendt alle de nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag, som er relevante for RTX Telecom A/S, og som er trådt i kraft med virkning for regnskabsperioder, som begynder 1. oktober 2009, er implemteret i årsrapporten for 2009/10. Disse standarder og fortolkningsbidrag er: Ændret IAS 1, Præsentation af årsregnskaber. Den ændrede standard medfører ændringer i format og indhold af regnskabsopgørelse samt terminologi for regnskabsopgørelserne. Samtidig medfører den ændrede standard krav om præsentation af balance for begyndelsen af sammenligningsåret i år hvor der har været ændringer i anvendt regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft. Ændret IAS 23, låneomkostninger. Den ændrede standard medfører, at låneomkostninger skal indregnes i kostprisen på kvalificerende aktiver, hvilket i RTX koncernen primært vil være udviklingsaktiver. I overensstemmelse med ikrafttrædelsesbestemmelserne i den ændrede standard indregnes låneomkostninger kun i kostprisen på kvalificerende aktiver, hvor fremstillingen påbegyndes 1. oktober 2009 eller senere. Den ændrede standard har ikke påvirket årets resultat, langfristede aktiver eller egenkapital i 2009/10. Standarder og fortolkningsbidrag, der ikke er trådt i kraft Ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der er udsendt, men endnu ikke trådt i kraft på tidspunktet for offentliggørelse af denne årsrapport, er ikke indarbejdet i nærværende årsrapport. Det er ledelsens vurdering, at den fremtidige implementering af ikke ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag kan gennemføres uden væsentlig indvirkning på årsrapporten. regnskabet regnskabet omfatter moderselskabet RTX Telecom A/S og de virksomheder (datterselskaber), som kontrolleres af moderselskabet. et anses for at have kontrol, når det direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. RTX Telecom A/S og datterselskaberne benævnes samlet koncernen. Konsolideringsprincipper regnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for RTX Telecom A/S og dets datterselskaber. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. I koncernregnskabet indregnes datterselskabernes regnskabsposter 100%. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af resultatet indgår som en del af årets resultat for koncernen og som en særskilt del af koncernens egenkapital. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet henholdsvis stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afhændelses- henholdsvis afviklingstidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede virksomheder. Ophørte aktiviteter præsenteres særskilt, jf. omtale i særskilt afsnit. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Omstruktureringsomkostninger indregnes alene i overtagelsesbalancen, såfremt de på overtagelsestidspunktet udgør en forpligtelse for den overtagne virksomhed. Kostprisen for en virksomhed består af dagsværdien af det erlagte vederlag tillagt de omkostninger, der direkte kan henføres til virksomhedsovertagelsen. Hvis vederlagets endelige fastsættelse er betinget af en eller flere fremtidige begivenheder, indregnes disse reguleringer kun i kostprisen, såfremt den pågældende begivenhed er sandsynlig og effekten på kostprisen kan opgøres pålideligt. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede virksomhed og dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser indregnes som et aktiv under immaterielle aktiver. Ved negative forskelsbeløb (negativ goodwill) foretages en revurdering af de opgjorte dagsværdier og den opgjorte kostpris for virksomheden. Hvis dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser efter revurderingen fortsat overstiger kostprisen, indregnes forskelsbeløbet som en indtægt i resultatopgørelsen. Ved køb og salg af minoritetsinteresser efter opnåelse af kontrol over virksomheden indregnes transaktionen direkte på egenkapitalen, og der foretages ikke omvurdering af overtagne andele af aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser. Ved koncerninterne virksomhedssammenslutninger anvendes sammenlægningsmetoden, jf. Årsregnskabsloven 123. Forskellen mellem det beløb, der vederlægges som virksomhedskapital, samt eventuel overkurs med tillæg af et eventuelt kontant vederlag og den regnskabsmæssige indre værdi i datterselskaber tillægges henholdsvis fratrækkes på tydelig vis i de reserver, der kan anvendes til at dække underskud. Omregning af fremmed valuta en og moderselskabet anvender danske kroner (DKK) som præsentationsvaluta. Transaktioner i anden valuta end virksomhedernes funktionelle valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og måles med udgangspunkt i historiske kostpriser, omregnes til transaktionsdagens kurs. Ikke-monetære poster, som omvurderes til dagsværdi, omregnes ved brug af valutakursen på omvurderingstidspunktet. Ved indregning i koncernregnskabet af virksomheder, der aflægger regnskab i en anden funktionel valuta end danske kroner (DKK), omregnes resultatopgørelserne til gennemsnitlige valutakurser for månederne. Balanceposterne omregnes til balancedagens valutakurser. Goodwill betragtes som tilhørende den pågældende overtagne virksomhed og omregnes til balancedagens kurs. Valutakursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske virksomheders balanceposter og resultatposter, indregnes direkte på egenkapitalen. Tilsvarende indregnes valutakursdifferencer, der er opstået som følge af ændringer, der er foretaget direkte i den udenlandske enheds egenkapital, ligeledes direkte på egenkapitalen. Øvrige valutakursgevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster. Aktiebaserede incitamentsordninger Aktiebaserede incitamentsordninger, i form af aktiekøberetter (aktieoptioner) og aktietegningsretter (warrants), hvor medarbejderne alene kan vælge henholdsvis at købe og tegne aktier i moderselskabet til en aftalt kurs (egenkapitalordninger), måles til rettighedernes dagsværdi på tildelingstidspunktet og indregnes i resultatopgørelsen under personaleomkostninger over den periode, hvor medarbejderne opnår endelig ret til henholdsvis aktiekøberetterne og aktietegningsretterne. Modposten hertil indregnes direkte på egenkapitalen. Ved første indregning af aktiekøberetterne og aktietegningsretterne skønnes over antallet af rettigheder, som medarbejderne forventes at erhverve endelig ret til. Efterfølgende justeres for ændringer i dette skøn, således at den endelige indregning af omkostningen modsvarer det faktiske antal retserhvervede aktiekøberetter og aktietegningsretter. Dagsværdien af aktiekøberetterne og aktietegningsretterne opgøres ved anvendelse af Black & Scholes model for værdiansættelse af europæiske call optioner, med de parametre, som er angivet i note 34. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer henholdsvis i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser. Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv henholdsvis afvikling af den enkelte forpligtelse. Udskudt skat måles ved anvendelse af de skattesatser og skatteregler i de respektive lande, der»

20 36 Årsrapport 2009/2010 Regnskab Regnskab Årsrapport 2009/ » forventes at gælde, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver til modregning i fremtidige positive skattepligtige indkomster. Det revurderes på hver balancedag, hvorvidt det er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst til, at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes. et er sambeskattet med alle danske datterselskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster, dvs. fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. toomsætning svarende til periodens afholdte projektomkostninger i det omfang, at det er sandsynligt, at disse omkostninger vil blive genindvundet. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes. Royalty Indtægter fra royalty er ofte betinget af fremtidige begivenheder, herunder kundens afsætning af produkter indeholdende den af RTX Telecom udviklede teknologi. Royalty indregnes derfor først i resultatopgørelsen, når disse fremtidige begivenheder er indtrådt. Vareforbrug mv. Vareforbrug mv. omfatter råvarer, hjælpematerialer, vareforbrug, fragt, told og øvrige direkte eksterne omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. dele indregnes, når der er erhvervet endelig ret til udbyttet. Balancen Igangværende og færdiggjorte udviklingsprojekter for egen regning Udviklingsprojekter indregnes som immaterielle aktiver i det omfang, det kan påvises, at produktet eller processen vil generere fremtidige økonomiske fordele til koncernen, og udviklingsomkostningerne forbundet med det enkelte aktiv kan måles pålideligt. Udviklingsprojekter måles ved første indregning til kostpris. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, der direkte kan henføres til udviklingsprojekterne. Renteomkostninger vedrørende lån til finansiering af fremstillingen af kvalificerende udviklingsprojekter indregnes i kostprisen på udviklingsprojekterne, hvis de vedrører fremstillingsperioden. Ved indregning af goodwill fordeles goodwillbeløbet på de af koncernens aktiviteter, der genererer selvstændige indbetalinger (pengestrømsfrembringende enheder). Fastlæggelsen af pengestrømsfrembringende enheder følger den ledelsesmæssige struktur og den interne økonomistyring og økonomirapportering i koncernen. Goodwill afskrives ikke, men testes minimum en gang årligt for værdiforringelse. I det omfang genindvindingsværdien for den enkelte pengestrømsfrembringende enhed er mindre end de regnskabsmæssige værdier af de materielle og immaterielle aktiver, herunder goodwill, der kan henføres til den pengestrømsfrembringende enhed, foretages der nedskrivning af de pågældende aktiver. Materielle aktiver Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning og levering af tjenesteydelser indregnes som nettoomsætning i takt med, at projektet udføres henholdsvis den aftalte tjenesteydelse leveres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden), jf. nedenfor. Nettoomsætning måles til dagsværdien af det modtagne eller tilgodehavende vederlag. Hvis der er aftalt en rentefri kredit på betaling af det tilgodehavende vederlag, der strækker sig udover den normale kredittid, beregnes dagsværdien af vederlaget ved tilbagediskontering af de fremtidige indbetalinger. Forskellen mellem dagsværdien og den nominelle værdi af vederlaget indregnes som en finansiel indtægt i resultatopgørelsen ved anvendelse af den effektive rentes metode. Nettoomsætning opgøres eksklusive moms, afgifter o.l., der opkræves på vegne af tredjemand. Udviklingsprojekter for fremmed regning Hvis udfaldet af et udviklingsprojekt for fremmed regning kan estimeres pålideligt, indregnes nettoomsætning og produktionsomkostninger i resultatopgørelsen med udgangspunkt i kontraktens færdiggørelsesgrad på balancedagen (produktionsmetoden). Hvis udfaldet af et udviklingsprojekt for fremmed regning ikke kan forudsiges tilstrækkelig pålideligt, indregnes net- Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, markedsføring og salg, administration, tab på debitorer mv. Under andre eksterne omkostninger indregnes tillige eksterne omkostninger vedrørende udviklingsprojekter for egen regning, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen. Endvidere indregnes hensættelser til tab på udviklingsprojekter for fremmed regning. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, aktiebaseret vederlæggelse samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets ledelse og personale. Under personaleomkostninger indregnes tillige løn og gager mv. vedrørende udviklingsprojekter for egen regning, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, kursgevinster og kurstab på gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortisationstillæg/-fradrag vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser mv. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Desuden medtages realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter, der ikke kan klassificeres som sikringstransaktioner. Renteindtægter og renteomkostninger periodiseres med udgangspunkt i hovedstolen og den effektive rentesats. Udbytte fra investeringer i andre værdipapirer og kapitalan- Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 3-5 år. For udviklingsprojekter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, udgør den maksimale afskrivningsperiode restløbetiden for de pågældende rettigheder. Igangværende udviklingsprojekter, der er indregnet i balancen, afskrives ikke, men testes minimum én gang årligt for værdiforringelse. ens ydelser afsættes fortrinsvist på markeder med hyppige skift eller opgradering af teknologier. Som følge heraf kan koncernens kommercielle afsætningsvilkår blive ændret med kort varsel, og i særlige situationer kan markedet falde helt bort som følge af en given teknologisk udvikling. Det vurderes derfor, at de afholdte omkostninger på koncernens egne udviklingsprojekter kun i særlige tilfælde vil opfylde de stillede krav til aktivering. Patenter og licenser Erhvervede immaterielle rettigheder i form af patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode og licenser afskrives over aftaleperioden. Hvis den faktiske brugstid er kortere end henholdsvis restløbetiden og aftaleperioden, afskrives over den kortere brugstid. Goodwill Goodwill indregnes og måles ved første indregning som forskellen mellem kostprisen for den overtagne virksomhed og dagsværdien af de overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser, jf. beskrivelsen under koncernregnskabet. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle aktiver indregnes i kostprisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr Indretning af lejede lokaler år 4-10 år 3-7 år 5 år Afskrivningsmetoder, brugstider og restværdier revurderes årligt. Materielle aktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Kapitalandele i datterselskaber i moderselskabets årsrapport Kapitalandele i datterselskaber måles til kostpris.»

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 25. januar 2010 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. RTX Telecom 28. januar 2011

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. RTX Telecom 28. januar 2011 ORDINÆR GENERALFORSAMLING RTX Telecom 28. januar 2011 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Bestyrelsen har udpeget Advokat Malene Krogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent 2 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 9. maj 2011 Selskabsmeddelelse nr. 7/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 2. kvartal 2010/11 (perioden 01.01.2011-31.03.2011)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

RTX afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2013

RTX afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2013 Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 2. januar 2013 Selskabsmeddelelse nr. 01/2013 Antal sider: 5 RTX afholder ordinær generalforsamling den 25. januar 2013 Vedlagt

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 24. januar 2005 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK- 9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip

Indhold kære aktionær sammenfatning Hoved- og nøgletal hovedaktivitet design services enterprise & voip 1 Årsrapport 2011/12 Indhold 2 2 Indhold Beretning 4 Kære Aktionær 5 SAMMENFATNING FOR ÅRET 8 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 HOVEDAKTIVITET 11 Design services San José 15 Enterprise & voip 20 UDVIKLING

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 24. januar 2007 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK- 9400 Noerresundby. Denmark Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

RTX Telecom afholder ordinær generalforsamling den 30. januar 2012

RTX Telecom afholder ordinær generalforsamling den 30. januar 2012 Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 5. januar 2012 Selskabsmeddelelse nr. 01/2012 Antal sider: 5 RTX Telecom afholder ordinær generalforsamling den 30. januar 2012

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15

RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15 Selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen RTX Delårsrapport for 3. kvartal 2014/15 1/15 Nørresundby, den 24.august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 49/2015 Antal sider: 15 Delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 SELSKABSMEDDELELSE til Nasdaq Copenhagen A/S og pressen RTX DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015/16 1/14 Nørresundby, den 25. august 2016 Selskabsmeddelelse nr. 56/2016 Antal sider: 14 DELÅRSRAPPORT FOR 3.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december).

Meddelelse#190 - Årsregnskabs Communique 2015 (1. januar 31. december). Meddelelse#190 - s Communique (1. januar 31. december). Baggrunden for nærværende s Communique. Pr. 12. maj overtog MultiQ International AB ca. 59% af selskabets aktier og har efterfølgende øget andelen

Læs mere