Symboler og termer, der er anvendt i dokumentationen 1 ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT! BEMÆRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symboler og termer, der er anvendt i dokumentationen 1 ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT! BEMÆRK"

Transkript

1 Produktsikkerhedsguide 1 (HL-1110 / HL-1112 / DCP-1510 / DCP-1512 / MFC-1810 / MFC-1815) Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug eller udfører vedligeholdelse. Hvis disse instruktioner ikke følges, er der øget risiko for brand, elektrisk stød, forbrændinger eller kvælning. Brother kan ikke holdes ansvarlig for beskadigelser i situationer, hvor produktets ejer har tilsidesat de i denne brugsanvisning angivne instruktioner. Læs alle instruktionerne. Gem dem til senere brug. Symboler og termer, der er anvendt i dokumentationen 1 De følgende symboler og termer er anvendt i hele dokumentationen. ADVARSEL ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre død eller alvorlige personskader. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre mindre eller moderate personskader. VIGTIGT! VIGTIGT! angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan medføre materielle skader eller sætte produktet ud af funktion. BEMÆRK Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan funktionsmåden fungerer med andre funktioner. Version 0 DAN Fed Kursiv Courier New Forbudt-symboler vises ved handlinger, der ikke må udføres. Elektriske faresymboler advarer om risiko for elektriske stød. Brandfare-symboler advarer om risiko for brand. Symboler for varme overflader betyder, at du skal undgå at berøre varme produktdele. Fed skrift identificerer bestemte knapper på produktets kontrolpanel eller på computerskærmen. Kursiv skrifttype fremhæver et vigtigt punkt eller henviser dig til et beslægtet emne. Tekst med skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på produktets display. (kun MFC og DCP) Følg alle de advarsler og instruktioner, der er markeret på produktet. BEMÆRK Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Illustrationerne i denne guide viser HL-1110 og MFC

2 Kompilering og udgivelse 1 Denne manual er kompileret og udgivet med henblik på at give de sidste nye produktsikkerhedsoplysninger, som var tilgængelige på udgivelsestidspunktet. Oplysningerne i denne manual kan gøres til genstand for ændringer. Den seneste manual finder du på Vælg en sikker placering til produktet 1 Placer produktet på en flad, vandret, stabil overflade, der ikke udsættes for vibrationer og stød, f.eks. et bord. Placer produktet i nærheden af et telefonstik (kun MFC) og en almindelig jordforbundet stikkontakt. Vælg en placering, hvor temperaturen er mellem 10 C og 32,5 C, og hvor fugtigheden er mellem 20 % og 80 % (uden kondensering). ADVARSEL Du må IKKE udsætte produktet for direkte sollys, høj varme, åben ild, korroderende gasser, fugt eller støv. Hvis du gør dette, øges risikoen for elektrisk stød, kortslutning eller brand. Det kan også beskadige produktet og/eller umuliggøre reparation. Du må IKKE placere produktet i nærheden af varmeapparater, klimaanlæg, elektriske blæsere, køleskabe eller vand. Hvis du gør dette, øges risikoen for elektrisk stød, kortslutning eller brand, da produktet kan komme i kontakt med vand (herunder kondensering, der skyldes opvarmningsudstyr/klimaanlæg/ventilationsudstyr). Du må IKKE placere produktet i nærheden af kemikalier eller på steder, hvor der kan opstå kemikaliespild. Dette gælder især organiske opløsningsmidler eller væsker, der kan få kabinettet og/eller kablerne til at smelte eller opløses, og dermed øge risikoen for brand eller elektrisk stød. De kan også ødelægge produktets funktion eller misfarve det. 2

3 Du må IKKE placere produktet på et sted, hvor åbninger i produktet spærres eller blokeres. Åbningerne skal sikre ventilation. Blokering af produktets ventilationsåbninger kan øge risikoen for overophedning og/eller brand. Gør følgende i stedet: Sørg for, at der er en afstand på mindst 150 mm mellem produktet og væggen. Placer produktet på en stabil overflade. Du må IKKE placere produktet på en seng, sofa, et tæppe eller lignende blød overflade. Du må IKKE placere produktet i nærheden af eller oven på en radiator eller et varmeapparat. Du må IKKE placere produktet i en "indbygget" installation, medmindre der er sørget for tilstrækkelig ventilation. FORSIGTIG Undgå at anbringe produktet et sted, hvor der er meget trafik. Hvis det er nødvendigt at placere produktet på et udsat sted med meget trafik, skal du sørge for, at det er placeret et sikkert sted, hvor det ikke kan væltes ned, da dette kan medføre skade på dig eller andre eller beskadige produktet. Du skal også sørge for, at kablerne er gjort fast, så ingen kan falde i dem. Du må IKKE slutte produktet til en stikkontakt, der styres af afbrydere eller automatiske timere, eller slutte det til samme kredsløb som store apparater, f.eks. klimaanlæg, kopimaskine, makulator osv., der kan afbryde strømforsyningen. Du må IKKE placere tunge genstande på produktet. Du må IKKE placere dette produkt på en ustabil vogn, stativ eller bord. Produktet er tungt og kan vælte ned og forårsage personskade og beskadigelse af produktet. For MFC- og DCP-produkter er der endvidere risiko for personskade, hvis scannerglaspladen går i stykker. Produktet skal placeres på et sikkert sted især, hvis du har børn. VIGTIGT! Du må IKKE anbringe genstande oven på produktet. Hvis du gør dette, øges risikoen for overophedning, hvis produktet går i stykker. Du må IKKE placere noget foran produktet, der kan blokere for udskrevne dokumenter eller faxmeddelelser (kun MFC). Du må IKKE placere produktet ved siden af forstyrrende kilder, f.eks. højttalere eller baser til trådløse telefoner af andre mærker end Brother. Hvis du gør dette, kan det forstyrre produktets elektroniske dele. Forstyrrelser i det elektriske system kan slette information i produktets hukommelse. 3

4 Generelle forholdsregler 1 ADVARSEL Produktet er pakket ind i plastikposer. Plastikposerne skal holdes uden for babyer og børns rækkevidde for at undgå kvælningsulykker. Plastikposer er ikke legetøj. Du må IKKE brænde en tonerpatron eller en tonerpatron-/tromleenhed. Enhederne kan eksplodere og forårsage personskade. Brug IKKE brændbare substanser i nærheden af produktet. Brug IKKE nogen form for spray for at rense den indvendige eller udvendige side af produktet. Hvis du gør dette, kan der opstå brand, eller du kan få elektrisk stød. Yderligere instruktioner om rengøring af produktet: uu Brugsanvisning: Fejlfinding og andre oplysninger. Brug IKKE en støvsuger til at fjerne spildt toner. Det kan forårsage, at tonerpulveret antændes i støvsugeren og eventuelt medfører brand. Tør omhyggeligt tonerpulveret op med en tør, fnugfri, blød klud, og bortskaf det i henhold til lokale bestemmelser. Træk stikket til produktet ud af stikkontakten, før du rengør produktet. Du må IKKE bruge væsker eller aerosolrengøringsmidler. Brug en tør, fnugfri, blød klud til rengøringen. Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Der kan være risiko for elektrisk stød fra lyn. 4

5 Følg nedenstående trin, hvis du kommer i kontakt med tonerpulveret: Indånding Søg straks læge. Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro. Ved hudkontakt Tag straks tilsmudset tøj af, og vask huden med store mængder vand eller sæbe og vand. Ved øjenkontakt Søg læge. Skyl øjnene øjeblikkeligt med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter, hvis produktet kommer i kontakt med dem. Ved indtagelse Søg straks læge. Skyl munden med vand, og giv personen ml (et stort glas) vand at drikke. Yderligere oplysninger om sikkerhed i forbindelse med tonerpulveret i produktet findes på sikkerhedsdataarket på webstedet på følgende adresse VARM OVERFLADE Hvis du lige har brugt produktet, er visse dele indeni produktet meget varme. Lad produktet køle af i mindst 15 minutter, før du rører produktets indvendige dele. 5

6 (kun MFC) Vær forsigtig med at ændre telefonledninger. Du må aldrig røre ved blotlagte telefonledninger eller -stik, medmindre telefonledningen er blevet trukket ud af kontakten. Du må aldrig tilslutte telefonledningerne i tordenvejr. Du må heller aldrig montere et telefonstik på væggen i et rum med fugt. Hvis du gør dette, kan du få elektrisk stød. FORSIGTIG (kun MFC og DCP) Ved flytning af produktet, skal du tage godt fat i de nederste greb foran på produktet. For at forhindre personskader skal du passe på ikke at anbringe fingrene i de områder, der er vist på illustrationerne. (kun HL) (kun MFC og DCP) 6

7 (kun HL) Topdækslet bliver meget varmt under og efter brug af produktet. Du må IKKE røre ved eller placere noget på topdækslet, som er angivet med det skraverede område på illustrationerne. VIGTIGT! Fjern og beskadig IKKE forsigtigheds- og advarselsmærkater inden i produktet. Placer tromleenheden og tonerpatronen på en ren og flad overflade på et stykke papir i tilfælde af, at du ved et uheld kommer til at spilde eller drysse tonerpulver. Håndter tonerpatronen med omhu. Hvis du får tonerpulver på hænder eller tøj, skal du straks feje det af eller vaske hænderne i koldt vand. 7

8 For at undgå problemer med udskrivningskvaliteten må du IKKE røre ved de skraverede områder, der er angivet på illustrationen. <Tonerpatron> <Tromleenhed> Når maskinen skal rengøres, skal der anvendes neutrale rengøringsmidler. Rengøring med flygtige væsker som. f.eks. fortynder eller benzen beskadiger maskinens overflade. Rengør IKKE overfladen på den lysfølsomme tromleenhed med en skarp genstand eller væsker. 8

9 Sikker tilslutning af produktet 1 ADVARSEL Der er højspændingselektroder inden i produktet. Før du rengør den indvendige side af produktet, skal du sørge for at tage telefonledningen ud først (kun MFC) og derefter netledningen i stikkontakten. Derved kan elektrisk stød forhindres. Du må IKKE røre ved stikket med våde hænder. Hvis du gør dette, kan du få elektrisk stød. Sørg altid for, at stikket sættes helt ind. Produktet skal tilsluttes en vekselstrømskilde inden for den rækkevidde, der er angivet på mærkelabelen. Du må IKKE tilslutte det til en jævnstrømskilde eller omformer. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret installatør. Der er IKKE noget, der må hvile på netledningen. Du må IKKE anbringe produktet, hvor der er risiko for, at man kan træde på ledningerne. 9

10 Af sikkerhedshensyn må det medfølgende stik kun sættes i en standard stikkontakt, der er forbundet via en standard elektrisk ledningsføring. Det trebenede stik må kun sættes i en standard stikkontakt med tre åbninger, der er sikkert jordet via en standard elektrisk ledningsføring. Du må IKKE placere produktet i en position, hvor der bliver trukket i ledningen, eller hvor ledningen på anden vis bliver sat under pres. Hvis du gør dette, kan ledningen blive slidt eller flosset. Du må IKKE bruge produktet, hvis netledningen er flosset eller beskadiget. Hvis du gør dette, kan du få elektrisk stød, eller der kan opstå brand. Brother anbefaler på det kraftigste, at du IKKE anvender andre typer af forlængerledning. 10

11 Reparation af produktet 1 Du må IKKE selv forsøge at reparere produktet, da du bl.a. kan risikere at komme til at røre ved farlige spændingspunkter, når du åbner eller fjerner låg, og reklamationsretten kan bortfalde. Hvis du har problemer med maskinen, skal du kontakte Brother Support. ADVARSEL Der er risiko for at få elektrisk stød, hvis produktet er blevet tabt, eller hvis kabinetter er blevet beskadiget. Træk stikket til produktet ud af stikkontakten, og kontakt Brother Support. FORSIGTIG Træk omgående stikket til produktet ud af stikkontakten, hvis produktet bliver usædvanligt varmt, hvis der kommer røg fra det, hvis det lugter kraftigt, eller hvis du kommer til at spilde væske ned i det. Kontakt Brother Support. VIGTIGT! Du må kun justere de kontrolfunktioner, der beskrives i betjeningsanvisningerne, hvis produktet ikke fungerer normalt, selvom du følger betjeningsanvisningerne. Forkert justering af andre kontrolfunktioner kan forårsage skade og vil ofte kræve omfattende arbejde af en autoriseret tekniker at retablere produktet til normal funktion. 11

12 Reklamationsret og ansvar 1 Intet i denne guide skal påvirke en eksisterende reklamationsret eller tolkes som tildeling af yderligere reklamationsret. Hvis sikkerhedsvejledningen i denne guide ikke følges, kan garantien bortfalde. Godkendelsesinformation (kun MFC) 1 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE SAMMEN MED EN ALMINDELIG ANALOG TELEFONLINJE MED DET RIGTIGE STIK. Brother meddeler, at dette produkt muligvis ikke vil fungere rigtigt i andre lande end der, hvor det oprindelig er blevet købt, og tilbyder ikke nogen form for garanti, hvis dette produkt anvendes på offentlige telekommunikationslinjer i et andet land. Overensstemmelseserklæring (kun Europa) 1 Vi, Brother Industries, Ltd. med adressen 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya Japan erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav i alle relevante direktiver og forordninger, der er gældende i EU Overensstemmelseserklæringen findes på vores websted. Besøg og: i vælg Europe i vælg dit land i vælg din model i vælg Manualer og dit sprog, og klik derefter på Søg i vælg Overensstemmelseserklæring i og klik på Download. Din erklæring vil blive hentet som en pdf-fil. Overensstemmelseserklæring for R&TTE (Radio and Telecommunications) direktiv 1999/5/EF (kun Europa) (gælder for modeller med telekommunikations- og/eller radiointerfacer) 1 Vi, Brother Industries, Ltd. med adressen 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya Japan erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i R&TTE-direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan hentes ved at følge anvisningerne i afsnittet Overensstemmelseserklæring (kun Europa). 12

13 IEC :2007 Specifikation (kun for V-modeller) 1 Dette produkt er et klasse 1 laserprodukt, som defineret i IEC :2007 specifikationerne. Den nedenfor viste mærkat er påsat i lande, hvor det er påkrævet. Dette produkt er en klasse 3B laserdiode, der udsender usynlig laserstråling i laserenheden. Laserenheden må ikke under nogen omstændigheder åbnes. CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Intern laserstråling 1 Bølgelængde: nm Udgangseffekt: 25 mw maks. Laserklasse: Klasse 3B ADVARSEL Anvendelse af andre procedurer til regulering, justering eller ydelse end dem, der er angivet i denne manual, kan resultere i, at man udsættes for farlig bestråling. Frakoblet enhed 1 FORSIGTIG Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der er nem adgang til. I nødsituationer skal du trække netledningen ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen. Radiointerferens 1 Dette produkt overholder EN55022 (CISPR Publication 22)/Class B. 13

14 Oplysninger om genvinding i overensstemmelse med WEEEdirektivet og Batteridirektivet 1 Symbol på produkt Symbol på batteri Gælder kun Den Europæiske Union Produktet/batteriet er mærket med et af de ovenstående genvindingssymboler. Symbolerne betyder, at et brugt produkt/batteri skal afleveres på et dertil egnet indsamlingssted og ikke bortskaffes som normalt husholdningsaffald. Erklæring om international ENERGY STAR -kvalificering 1 Formålet med International ENERGY STAR Program er at fremme udviklingen og udbredelsen af energieffektivt kontorudstyr. Som ENERGY STAR Partner har Brother Industries, Ltd. fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR -specifikationerne for energieffektivitet. 14

15 Varemærker 1 Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Brother er et varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook og Internet Explorer er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Apple, Macintosh, Safari og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Linux er det registrerede varemærke tilhørende Linus Torvalds i USA og andre lande. Intel og Pentium er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande. Adobe, Photoshop og Reader er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer. Alle varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive selskaber. Copyright og licens Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Øvrige oplysninger 1 FlashFX er et registreret varemærke tilhørende Datalight, Inc. FlashFX Copyright Datalight, Inc. USA patentkontor 5,860,082/6,260,156 FlashFX Pro er et varemærke tilhørende Datalight, Inc. Reliance er et varemærke tilhørende Datalight, Inc. Datalight er et registreret varemærke tilhørende Datalight, Inc. Copyright Datalight, Inc. Alle rettigheder forbeholdes 15

16 Ulovligt brug af kopieringsudstyr (kun MFC og DCP) 1 Det er en forbrydelse at fremstille reproduktioner af visse elementer eller dokumenter for at begå svindel. Følgende er en ufuldstændig liste over dokumenter, det er ulovligt at fremstille kopier af. Vi foreslår, at du henvender dig til en juridiske rådgiver og/eller myndighederne, hvis du er i tvivl om et bestemt emne eller dokument: Valuta Obligationer eller andre gældsdokumenter Deponeringscertifikater Papirer i forbindelse med militærtjeneste eller indkaldelse Pas Poststempler (annullerede eller ikke-annullerede) Immigrationspapirer Sundhedsdokumenter Checks eller veksler fra myndighederne Identifikationsskilte eller insignier Derudover må kørekort og/eller registreringsattester til motorkøretøjer ikke kopieres i henhold til visse lokale love. Det er ikke lovligt at kopiere copyright-beskyttet arbejde med undtagelse af "fair aftale" i relation til copyright-beskyttet arbejde. Flere kopier ville indikere ukorrekt brug. Kunstværker bør betragtes som svarende til copyright-beskyttet arbejde. 16

17

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN)

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug eller udfører vedligeholdelse. Hvis disse anvisninger ikke følges, er der øget risiko for brand, elektrisk

Læs mere

Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J140W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse.

Læs mere

Sådan anvender du denne brugsanvisning: 1

Sådan anvender du denne brugsanvisning: 1 Produktsikkerhedsguide 1 (HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L9200CDW / HL-L9200CDWT / HL-L9300CDWTT / DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW / MFC-L8600CDW / MFC-L8650CDW / MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW) Brother Industries,

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J525W/J725DW/J925DW/MFC-J430W/J625DW/J825DW/J5910DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger

Læs mere

Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Læs denne brochure igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse. Hvis instruktionerne

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Sådan anvender du denne brugsanvisning:

Sådan anvender du denne brugsanvisning: (Kun EU) Produktsikkerhedsguide (HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5100DNT / HL-L5200DW / HL-L5200DWT / HL-L6250DN / HL-L6300DW / HL-L6300DWT / HL-L6400DW / HL-L6400DWT / DCP-L5500DN / DCP-L6600DW / MFC-L5700DN

Læs mere

Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen. Bemærk!

Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen. Bemærk! Sikkerhed og juridisk information (HL-2130 / HL-2132 / HL-2135W / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / HL-2270DW / DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger

Læs mere

Sikkerhed og juridisk information1

Sikkerhed og juridisk information1 Sikkerhed og juridisk information1 MFC-J6510DW/J6710DW/J6910DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger

Læs mere

Sikkerhed og juridisk information A (HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW(T) / DCP-9055CDN / 9270CDN / MFC-9460CDN / 9465CDN / 9970CDW)

Sikkerhed og juridisk information A (HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW(T) / DCP-9055CDN / 9270CDN / MFC-9460CDN / 9465CDN / 9970CDW) Sikkerhed og juridisk information (HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW(T) / DCP-9055CDN / 9270CDN / MFC-9460CDN / 9465CDN / 9970CDW) Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Læs denne booklet, før eventuel

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Produktsikkerhedsguide

Produktsikkerhedsguide ADS-2100e ADS-2600We ADS-2100e ADS-2600We DAN Version 0 Læs denne vejledning igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse. Hvis instruktionerne ikke følges nøje, kan der være

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J785DW/MFC-J985DW

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J785DW/MFC-J985DW (Kun EU) Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J785DW/MFC-J985DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger produktet eller forsøger

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/ J6530DW/J6930DW/J6935DW

Produktsikkerhedsguide 1 MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/ J6530DW/J6930DW/J6935DW (Kun EU) Produktsikkerhedsguide 1 MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/ J6530DW/J6930DW/J6935DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Start her. a b PDS-5000 PDS-6000. maskinen ud, og kontroller delene ADVARSEL VIGTIGT! BEMÆRK! ADVARSEL

Start her. a b PDS-5000 PDS-6000. maskinen ud, og kontroller delene ADVARSEL VIGTIGT! BEMÆRK! ADVARSEL Hurtig installationsvejledning PDS-5000 / PDS-6000 Start her PDS-5000 PDS-6000 Læs venligst Produktsikkerhedsguide på side 6, før du konfigurerer din maskine. Gå derefter tilbage til denne side i Hurtig

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Produktsikkerhedsguide PJ-

Produktsikkerhedsguide PJ- Produktsikkerhedsguide PJ- 722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773 PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/ PJ-763MFi PJ-773 Sørg for at læse dette dokument, inden du bruger printeren. Vi anbefaler, at du gemmer

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Sådan anvender du denne brugsanvisning:

Sådan anvender du denne brugsanvisning: Produktsikkerhedsguide (HL-L2300D / HL-L2340DW / HL-L2360DN / HL-L2365DW / DCP-L2500D / DCP-L2520DW / DCP-L2540DN / DCP-L2560DW / MFC-L2700DW / MFC-L2720DW / MFC-L2740DW) Brother Industries, Ltd. 15-1,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner Brug følgende sikkerhedsinstruktioner som hjælp til at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte dit udstyr og arbejdsmiljøet mod mulig beskadigelse. BEMÆRK:

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere