Hurtig installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtig installationsvejledning"

Transkript

1 SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration og installation. Trin 1 Opsætning af maskinen Trin 2 Installere drivere og software Installation udført! Behold denne Hurtig installationsvejledning og den leverede cd-rom på et praktisk sted, så du hurtigt og let kan referere til dem.

2 1 Anvendte symboler i denne brugsanvisning Advarsel Forsigtig Forkert opsætning Advarsler fortæller dig, hvordan du undgår personskade. Forsigtig-meddelelser angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre mulig beskadigelse af maskinen eller andre objekter. Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen. Bemærk! Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i situationer, der kan opstå, eller giver tip om, hvilken indvirkning den aktuelle funktion har på andre faciliteter. Brugsanvisning eller Softwarebrugsanvisning Indikerer reference til Brugsanvisningen eller Softwarebrugsanvisningen, der findes på CD-ROMen, som vi har leveret.

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Symboler for strømforsyning... 4 Regulativer... 5 Kom godt i gang Pakkeliste... 7 Kontrolpanel... 8 Trin 1 Opsætning af maskinen Installering af tromleenhed og tonerpatron... 9 Læg papir i papirbakken Installation af netledningen Valg af sprog Indstilling af LCD-kontrast Medfølgende cd-rom med Leveret CD-ROMer for SP 1200S Drivere og Værktøjer for SP 1200S PaperPort 11SE og Dokumentation for SP 1200S Trin 2 Installere drivere og software Installering af TYPE 1200S Driverne og Værktøjerne Installering af ScanSoft PaperPort 11SE for Windows Gennemse and installer dokumentationen Forbrugsstoffer og ekstraudstyr Forbrugsstoffer

4 Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse instruktioner inden forsøg på at udføre vedligeholdelse, og opbevar dem til senere brug. Advarsel Inden du renser maskinens indvendige dele, skal du sørge for, at telefonledningen først er taget ud af telefonstikket, og derefter tage strømledningen ud af stikkontakten. Brug IKKE brændbare stoffer eller nogen spraytype eller organiske opløsningsmidler med sprit eller ammoniak til rensning af indersiden eller ydersiden af maskinen. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Angående rengøring af maskinen henvises til Rutinevedligeholdelse i Brugsanvisningen. Rør IKKE ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød. Sørg altid for, at stikket er sat helt ind. Når du lige har brugt maskinen, er de indvendige dele i maskinen meget varme. Når du åbner frontlågen eller baglågen, må du IKKE berøre de skraverede dele, der er vist på følgende illustration. For at undgå skader skal du passe på ikke at anbringe hænderne på kanten af maskinen under dokument- eller scannerlåget som vist på illustrationen. 2

5 Sikkerhedsforanstaltninger Anbring IKKE fingrene i det område, der er vist på illustrationerne. Så undgår du at komme til skade. Man må IKKE bruge en støvsuger til opsamling af spildt toner. Dette kan forårsage at tonerstøvet antændes i støvsugeren, hvilket muligvis kan starte en brand. Det anbefales, at du regelmæssigt rengør for tonerstøv med en tør, fnugfri klud og bortskaffer kluden i henhold til lokale regulativer. Hvis du skal flytte maskinen, skal du benytte håndtagene på siden af maskinen. Sørg først for at fjerne alle kabler. Der anvendes plastikposer til indpakningen af maskinen. For at undgå risiko for kvælning skal disse poser holdes uden for børns og babyers rækkevidde. Bemærk! Fikseringsenheden er markeret med en forsigtighedslabel. Du må IKKE fjerne eller ødelægge labelen. Forsigtig Sørg for at tage stikket ud af stikkontakten og rengør polerne og området omkring polerne mindst én gang om året. Ophobet støv på stikket kan forårsage brand. 3

6 Sikkerhedsforanstaltninger Symboler for strømforsyning Symboler for strømforsyning. Ifølge standarden IEC anvendes på maskinen følgende symboler for tilslutning: - betyder TÆND. - betyder SLUK. Bemærk! Ved flytning af maskinen skal du holde i sidehåndtagene under scanneren. Løft IKKE maskinen ved at holde den under bunden. 4

7 Sikkerhedsforanstaltninger Regulativer IEC :2007 Specifikation Denne maskine er et laserprodukt i Klasse 1, der er defineret i specifikationerne IEC :2007. Den nedenfor viste label er påsat i de lande, hvor det er påkrævet. EU-direktiv 2002/96/EC og EN50419 Brugere i EU, Schweiz og Norge Vores produkter indeholder komponenter af høj kvalitet og er designet til at lette genbrug. Vores produkter eller produktindpakninger er mærket med nedenstående symbol. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Denne maskine indeholder en laserdiode i Klasse 3B, som udsender usynligt laserlys i scannerenheden. Scannerenheden må under ingen omstændigheder åbnes. Intern laserstråling Bølgelængde: nm Output: 10 mw maks. Laserklasse: Klasse 3B Advarsel Udførelse af andre kontrol- og justeringsprocedurer end dem, der er angivet i denne brugsanvisning, kan resultere i eksponering med farlig stråling. Frakobling af enhed Dette produkt skal installeres nær en stikkontakt, der er let tilgængelig. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netstikket ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt. Kun for EU Symbolet indikerer, at produktet ikke må behandles som almindeligt affald. Det skal fjernes via de relevante retur- og indsamlingssystemer. Anvisningerne sikrer, at produktet håndteres korrekt, og at den skadelige påvirkning af miljøet og sundheden minimeres. Genbrug af produkter hjælper med at bevare naturens ressourcer og beskytte miljøet. Kontakt forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller din salgs-/servicerepræsentant for yderligere oplysninger om indsamlingssteder og genbrug af dette produkt. Alle andre brugere Kontakt venligst de lokale myndigheder, forretningen hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller din salgs-/servicerepræsentant, hvis du ønsker at kassere dette produkt. Bemærkning til symbolet for batteriet og/ eller akkumulatoren (kun EU-lande) Radiointerferens Dette produkt overholder EN55022 (CISPR Publication 22)/Klasse B. Inden maskinen tilsluttes en computer, skal du sikre dig, at du bruger følgende interfacekabel. Et USB-kabel, som ikke må være længere end 2,0 meter. I henhold til batteridirektivet 2006/66/EC, artikel 20 - Information til slutbrugerne - bilag II, skal batterier og akkumulatorer have ovenstående symbol påsat. Symbolet angiver, at brugte batterier og akkumulatorer i EU skal bortskaffes separat og ikke som almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer for brugt elektronik og elektroniske produkter samt for batterier og akkumulatorer. Bortskaf dem korrekt på den lokale genbrugsplads. 5

8 Sikkerhedsforanstaltninger Overensstemmelseserklæring fra International ENERGY STAR Formålet med programmet International ENERGY STAR er at fremme udviklingen og udbredelsen af energibesparende kontorudstyr. Som partner for ENERGY STAR har Ricoh Company, Ltd. fastsat, at dette produkt overholder retningslinjerne fra ENERGY STAR vedrørende energieffektivitet. 6

9 Kom godt i gang 1 1 Pakkeliste Komponenterne kan variere fra land til land. Gem al emballage og kassen, hvis du får brug for at transportere maskinen. Advarsel Der anvendes plastikposer til indpakningen af maskinen. For at undgå risiko for kvælning skal disse poser holdes uden for børns og babyers rækkevidde Cd-rom'er For drivere For Brugsanvisning og Paper Port 5 6 Hurtig installationsanvisning 1. Automatisk dokumentføder (ADF) 2. Kontrolpanel 3. Støtte til printerens outputbakke 4. Åbning til manuel indføring 5. Papirkassette 6. Frontlåge 7. Netafbryder 8. ADF-outputstøtteflap 9. Scannerlåg Sikkerheds-booklet Netledning For Danmark For andre Tromleenhed (inklusive patron med) USB-kabel For brugere i Danmark: Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med et jordforbundet trebenet stik. Tilslut kun enheden til en jordforbundet stikkontakt. Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker. For brugere i Sverige, Norge og Finland: Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med sidemonteret jord. Tilslut kun enheden til en stikkontakt med jordforbindelse på siderne. Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker. Tilslut IKKE kablet endnu. Tilslutning af interfacekabel foretages under softwareinstallationsprocessen. USB-kabel Sørg for at anvende et USB 2.0-kabel, der har en længde på højst 2,0 m. Hvis du bruger et USB-kabel, skal du sørge for at tilslutte det til computerens USB-port og ikke til en USB-port på et tastatur eller til en USB-hub uden strømforsyning. 7

10 Kom godt i gang 2 Kontrolpanel Du kan finde yderligere oplysninger i kapitel 1 Oversigt over kontrolpanel i brugsanvisningen. 1 Print tast Job Cancel Annullerer et programmeret udskriftsjob og sletter det fra maskinens hukommelse. For at annullere flere udskriftsjobs skal du holde denne tast nede, indtil displayet viser Annul. Job (Alt). 2 Scan tast Sætter maskinen i scannefunktion. (Se flere oplysninger om scanning i Softwarebrugsanvisning på cd-rom'en.) 3 Copytaster: Options Du kan hurtigt og let skifte mellem midlertidige indstillinger for kopiering. Enlarge/Reduce Reducerer eller forstørrer kopier. Contrast Du kan forøge eller mindske kontrasten på dine kopier. 5 Menutaster: Clear/Back Sletter de indtastede data eller giver dig mulighed for at annullere den aktuelle indstilling. a + eller b - Tryk for at rulle gennem menuerne og funktionerne. OK Giver dig mulighed for at gemme indstillingerne i maskinen. Menu Giver dig adgang til menuen for at programmere dine indstillinger i denne maskine. 6 Start Starter kopiering eller scanning. 7 Stop/Exit Stopper en handling eller afslutter en menu. Number of Copies Anvend denne tast til at foretage flere kopier. 4 Display Viser meddelelser, der hjælper dig til at opsætte og bruge maskinen. 8

11 Trin 1 Opsætning af maskinen 1 1 Installering af tromleenhed og tonerpatron 4 Sæt tromleenhed og tonerpatron ind i maskinen. Forkert opsætning Tilslut IKKE interfacekabel. Tilslutning af interfacekabel foretages under softwareinstallationsprocessen. 1 Åbn frontlågen. 2 Pak tromleenhed og tonerpatron ud. 5 Luk frontlågen på maskinen. 3 Vug enheden forsigtigt flere gange fra side til side for at fordele toneren jævnt i enheden. 9

12 Trin 1 Opsætning af maskinen 2 Læg papir i papirbakken 4 Læg papir i papirbakken. Kontroller, at papiret ligger plant i papirbakken, og at det er under maksimummærket (1). 1 Træk papirmagasinet helt ud af maskinen. 1 2 Juster papirstyrene, så de passer til papirstørrelsen, mens du trykker på papirstyrets grønne udløserhåndtag. Kontroller, at styrene er indstillet korrekt. Forsigtig Kontrollér, at papirstyret rører siden af papiret, så det vil blive indført korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det ødelægge maskinen. 5 Sæt papirmagasinet tilbage i maskinen. Kontrollér, at det er sat helt på plads. 3 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. 10

13 Opsætning af maskinen 3 Installation af netledningen 4 Valg af sprog 1 Kontroller, at maskinens afbryder er slukket. Sæt netledningen i maskinen. 1 Efter at maskinen er blevet tændt, vil displayet vise: Select Language Press OK key Tryk på OK. 2 Tryk på eller for at vælge dit sprog og tryk på OK. 2 Sæt strømstikket i en stikkontrakt. Tænd for strømmen. Select ab or OK English 3 Hvis dit sprog er valgt, skal du trykke på (Ja). Dansk? a Ja b Nej Bemærk! Hvis du er kommet til at indstille det forkerte sprog, kan du ændre sproget fra betjeningspanelets menu på maskinen. (For detaljer henvises til Ændring af LCD-sproget i kapitel B i Brugsanvisning.) 11

14 Trin 1 Opsætning af maskinen 5 Indstilling af LCD-kontrast Du kan ændre kontrasten for at få displayet til at blive lysere eller mørkere. 1 Tryk på Menu og eller for at vælge 1.Gen. opsætning. Tryk på OK. 2 Tryk på eller for at vælge 5. LCD Kontrast. Tryk på OK. 3 Tryk på for at forøge kontrasten. Eller Tryk på for at formindske kontrasten. Tryk på OK. 12

15 Medfølgende cd-rom med 1 1 Leveret CD-ROMer for SP 1200S Drivere og Værktøjer for SP 1200S PaperPort 11SE og Dokumentation for SP 1200S Installer Multi-Function Suite Du kan installere Multi-Function Suite-softwaren og multifunktionsdrivere. Reparer Multi-Function Suite (kun USBbrugere) Hvis der opstår en fejl under installationen af Multi- Function Suite, skal du bruge denne funktion til automatisk at reparere og geninstallere Multi- Function Suite. Bemærk! Installer Multi-Function Suite inkluderer Printer Driveren, Scanner Driver, ControlCenter3. Installer Paperport 11SE You kan installere ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft PaperPort 11SE er en dokument management applikation for scanning og gennemsyn af dokumenter. Dokumentation Du kan gennemse manualerne for SP 1200S i PDF format. Den hurtige installationsvejledning, Brugsanvisningen og Softwarebrugsanvisningen. Softwarebrugsanvisningen indbefatter instruktioner for valgmuligheder når du er tilsluttet en computer. (f.eks. udskrivning, scanning detaljer) For at gemme de manualer på din computer, klik Installer dokumentation. 13

16 Medfølgende cd-rom med 14

17 Trin 2 Installere drivere og software Brugere af USB-kabel Installering af TYPE 1200S Driverne og Værktøjerne Installering af ScanSoft PaperPort 11SE for Windows Gennemse and installer dokumentationen Skærmbillederne til Windows i denne Hurtig installationsvejledning er baseret på Windows XP. 15

18 Trin 2 Installere drivere og software 1 Brugere af USB-kabel (Windows 2000 Professional/XP/7/XP Professional x64 Edition/Windows Vista ) 1 Installering af TYPE 1200S Driverne og Værktøjerne Vigtigt! Kontroller, at du har udført instruktionerne fra trin 1 Opsætning af maskinen på side 9 til og med Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på Installer Multi-Function Suite. Bemærk! Luk alle åbne programmer, før du installerer Multi- Function Suite. Opdater til den nyeste Windows -servicepakke, før du installerer Multi-Function Suite. Sørg for at bruge CD-ROMen med titlen Drivere og Værktøjer for SP 1200S 1 Sluk, tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et interfacekabel. Bemærk! Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows Stifinder til at køre programmet start.exe fra cd-rom'ens rodmappe. Windows Vista : Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Tillad. 2 Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder.) 3 Placer den medfølgende cd-rom til Windows i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærmen, skal du klikke på dit sprog. For Windows 7, når Kontrol af brugerkonti Dialog boksen vises på din computer, klik JA. 16

19 Installere drivere og software 5 Når vinduet med licensaftalen til Multi-Function Suite vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. 8 Sæt strømstikket i en stikkontrakt. Tænd for strømmen. Installationen af driverne starter automatisk. Installationsskærmbillederne vises et ad gangen, vent venligst. 6 Vælg Standard, og tryk herefter på Næste. Installationen fortsætter. Forkert opsætning Prøv IKKE at annullere et skærmbillede under denne installation. 9 Klik på Udfør for at genstarte computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder efter genstart af computeren.) 7 Når dette skærmbillede vises, skal du slutte USB-kabel til din pc, og derefter til maskinen. Bemærk! Når computeren er genstartet, køres Installationsdiagnose automatisk. Hvis installationen mislykkes, vises installationsresultatvinduet. Hvis Installation Diagnostics viser en fejl, følg venligst instruktionen på skærmen. Multi-Function Suite (herunder printerdriveren og scannerdriveren) er installeret, og installationen er nu færdig. Forkert opsætning Du må IKKE slutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Vi anbefaler, at du kobler maskinen direkte til din computer. 17

20 Trin 2 Installere drivere og software 1 Installering af ScanSoft PaperPort 11SE for Windows Vigtigt! Sørg for at du har gennemgået instruktionerne for installering af TYPE 1200S Drivers og Utilities fra side 16 til 17. Bemærk! Sørg for at bruge CD-ROMen med titlen PaperPort 11SE og Dokumentation for SP 1200S Bemærk! Windows Hvis dette vindue ikke vises, brig Windows Explorer for at køre start.exe programmet fra root folder mappen på CD- ROMen. For Windows Vista, når Brugerkontokontrol skærmen vises, klik Tillad. 1 Indsæt den leverede CD-ROM for Windows i dit CD-ROM drev. Hvis modelnavnets skærm vises, vælg din maskine. Hvis sprogskærmen vises, vælg dit sprog. For Windows 7, når Kontrol af brugerkonti Dialog boks vises på din computer, klik JA. 2 CD-ROMens Top menu vises. Klik Installer Paperport(TM) 11SE. 3 Efter at have læst og accepteret the ScanSoft PaperPort 11SE Licens Aftale, Klik Ja. Installeringen af ScanSoft PaperPort 11SE vil automatisk starte og afslutte. 18

21 Installere drivere og software 1 Gennemse and installer dokumentationen Vigtigt! Sørg for at du har gennemført instruktionerne for installeringen af TYPE 1200S Drivers and Utilities fra side 16 til 17. Bemærk! Sørg for at bruge CD-ROMen med titlen PaperPort 11SE og Dokumentation for SP 1200S Bemærk! Hvis dette vindue ikke vises, brug Windows Explorer for at køre start.exe programmet fra root folder mappen på CD-ROMen. For Windows Vista, når Brugerkontokontrol skærmen vises, klik Tillad. 1 Indsæt den leverede CD-ROM for Windows i dit CD-ROM drev. Hvis modelnavnets skærm vises, vælg din maskine. Hvis sprogskærmen vises, vælg dit sprog. For Windows 7, når Kontrol af brugerkonti Dialog boks vises på din computer, klik JA. 2 CD-ROMens Top menu vises. Klik Dokumentation. 3 Du kan gennemse manualerne for SP 1200S i PDF format. Den hurtige installationsvejledning, Brugsanvisningen og Softwarebrugsanvisningen. Softwarebrugsanvisningen indbefatter instruktioner for valgmuligheder når du er tilsluttet en computer. (f.eks. udskrivning, scanning detaljer) For at gemme de manualer på din computer, klik Installer dokumentation. 19

22 Forbrugsstoffer og ekstraudstyr 1 1 Forbrugsstoffer Når det er tid til at udskifte forbrugsstoffer, vises en fejlmeddelelse på maskinens display. For mere information om varerne til din printer bedes du kontakte din salgs- og service repræsentant. Tonerpatron Tromle Print Patron SP 1200E Tromleenhed SP 1200 (Ca sider A4/Brevsider) 1 Ca. patron brug er anvist i henhold til ISO/IEC

23 Varemærker Alle vare- og produktnavne, der er nævnt i denne brugsanvisning, er registrerede varemærker, tilhørende de respektive virksomheder. Ophavsret 2010 Ricoh Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

24 M DK

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning HL-2035 Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google)

Avancerede startindstillinger (Oversat fra engelsk via google) Billeder der viser mulighederne i Avancerede startindstillinger (Engelsk) Side 1 Side 2 Side 3 1 Hvis du har brug for at få adgang til avancerede startindstillinger, kan du gøre det med nogen af de forskellige

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5340D/HL-5350DN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN 315-025 www.brother.dk Printløsninger til din virksomhed De udvidede modeller er kompatibel med en række professionelle løsninger, som kan hjælpe dig med at

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUGERVEJLEDNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning er udgivet af GN Netcom A/S. Oplysningerne i denne brugervejledning

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version D DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere