Hurtig installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtig installationsvejledning"

Transkript

1 SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration og installation. Trin 1 Opsætning af maskinen Trin 2 Installere drivere og software Installation udført! Behold denne Hurtig installationsvejledning og den leverede cd-rom på et praktisk sted, så du hurtigt og let kan referere til dem.

2 1 Anvendte symboler i denne brugsanvisning Advarsel Forsigtig Forkert opsætning Advarsler fortæller dig, hvordan du undgår personskade. Forsigtig-meddelelser angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre mulig beskadigelse af maskinen eller andre objekter. Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen. Bemærk! Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i situationer, der kan opstå, eller giver tip om, hvilken indvirkning den aktuelle funktion har på andre faciliteter. Brugsanvisning eller Softwarebrugsanvisning Indikerer reference til Brugsanvisningen eller Softwarebrugsanvisningen, der findes på CD-ROMen, som vi har leveret.

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Symboler for strømforsyning... 4 Regulativer... 5 Kom godt i gang Pakkeliste... 7 Kontrolpanel... 8 Trin 1 Opsætning af maskinen Installering af tromleenhed og tonerpatron... 9 Læg papir i papirbakken Installation af netledningen Valg af sprog Indstilling af LCD-kontrast Medfølgende cd-rom med Leveret CD-ROMer for SP 1200S Drivere og Værktøjer for SP 1200S PaperPort 11SE og Dokumentation for SP 1200S Trin 2 Installere drivere og software Installering af TYPE 1200S Driverne og Værktøjerne Installering af ScanSoft PaperPort 11SE for Windows Gennemse and installer dokumentationen Forbrugsstoffer og ekstraudstyr Forbrugsstoffer

4 Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse instruktioner inden forsøg på at udføre vedligeholdelse, og opbevar dem til senere brug. Advarsel Inden du renser maskinens indvendige dele, skal du sørge for, at telefonledningen først er taget ud af telefonstikket, og derefter tage strømledningen ud af stikkontakten. Brug IKKE brændbare stoffer eller nogen spraytype eller organiske opløsningsmidler med sprit eller ammoniak til rensning af indersiden eller ydersiden af maskinen. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Angående rengøring af maskinen henvises til Rutinevedligeholdelse i Brugsanvisningen. Rør IKKE ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød. Sørg altid for, at stikket er sat helt ind. Når du lige har brugt maskinen, er de indvendige dele i maskinen meget varme. Når du åbner frontlågen eller baglågen, må du IKKE berøre de skraverede dele, der er vist på følgende illustration. For at undgå skader skal du passe på ikke at anbringe hænderne på kanten af maskinen under dokument- eller scannerlåget som vist på illustrationen. 2

5 Sikkerhedsforanstaltninger Anbring IKKE fingrene i det område, der er vist på illustrationerne. Så undgår du at komme til skade. Man må IKKE bruge en støvsuger til opsamling af spildt toner. Dette kan forårsage at tonerstøvet antændes i støvsugeren, hvilket muligvis kan starte en brand. Det anbefales, at du regelmæssigt rengør for tonerstøv med en tør, fnugfri klud og bortskaffer kluden i henhold til lokale regulativer. Hvis du skal flytte maskinen, skal du benytte håndtagene på siden af maskinen. Sørg først for at fjerne alle kabler. Der anvendes plastikposer til indpakningen af maskinen. For at undgå risiko for kvælning skal disse poser holdes uden for børns og babyers rækkevidde. Bemærk! Fikseringsenheden er markeret med en forsigtighedslabel. Du må IKKE fjerne eller ødelægge labelen. Forsigtig Sørg for at tage stikket ud af stikkontakten og rengør polerne og området omkring polerne mindst én gang om året. Ophobet støv på stikket kan forårsage brand. 3

6 Sikkerhedsforanstaltninger Symboler for strømforsyning Symboler for strømforsyning. Ifølge standarden IEC anvendes på maskinen følgende symboler for tilslutning: - betyder TÆND. - betyder SLUK. Bemærk! Ved flytning af maskinen skal du holde i sidehåndtagene under scanneren. Løft IKKE maskinen ved at holde den under bunden. 4

7 Sikkerhedsforanstaltninger Regulativer IEC :2007 Specifikation Denne maskine er et laserprodukt i Klasse 1, der er defineret i specifikationerne IEC :2007. Den nedenfor viste label er påsat i de lande, hvor det er påkrævet. EU-direktiv 2002/96/EC og EN50419 Brugere i EU, Schweiz og Norge Vores produkter indeholder komponenter af høj kvalitet og er designet til at lette genbrug. Vores produkter eller produktindpakninger er mærket med nedenstående symbol. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Denne maskine indeholder en laserdiode i Klasse 3B, som udsender usynligt laserlys i scannerenheden. Scannerenheden må under ingen omstændigheder åbnes. Intern laserstråling Bølgelængde: nm Output: 10 mw maks. Laserklasse: Klasse 3B Advarsel Udførelse af andre kontrol- og justeringsprocedurer end dem, der er angivet i denne brugsanvisning, kan resultere i eksponering med farlig stråling. Frakobling af enhed Dette produkt skal installeres nær en stikkontakt, der er let tilgængelig. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netstikket ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt. Kun for EU Symbolet indikerer, at produktet ikke må behandles som almindeligt affald. Det skal fjernes via de relevante retur- og indsamlingssystemer. Anvisningerne sikrer, at produktet håndteres korrekt, og at den skadelige påvirkning af miljøet og sundheden minimeres. Genbrug af produkter hjælper med at bevare naturens ressourcer og beskytte miljøet. Kontakt forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller din salgs-/servicerepræsentant for yderligere oplysninger om indsamlingssteder og genbrug af dette produkt. Alle andre brugere Kontakt venligst de lokale myndigheder, forretningen hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller din salgs-/servicerepræsentant, hvis du ønsker at kassere dette produkt. Bemærkning til symbolet for batteriet og/ eller akkumulatoren (kun EU-lande) Radiointerferens Dette produkt overholder EN55022 (CISPR Publication 22)/Klasse B. Inden maskinen tilsluttes en computer, skal du sikre dig, at du bruger følgende interfacekabel. Et USB-kabel, som ikke må være længere end 2,0 meter. I henhold til batteridirektivet 2006/66/EC, artikel 20 - Information til slutbrugerne - bilag II, skal batterier og akkumulatorer have ovenstående symbol påsat. Symbolet angiver, at brugte batterier og akkumulatorer i EU skal bortskaffes separat og ikke som almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer for brugt elektronik og elektroniske produkter samt for batterier og akkumulatorer. Bortskaf dem korrekt på den lokale genbrugsplads. 5

8 Sikkerhedsforanstaltninger Overensstemmelseserklæring fra International ENERGY STAR Formålet med programmet International ENERGY STAR er at fremme udviklingen og udbredelsen af energibesparende kontorudstyr. Som partner for ENERGY STAR har Ricoh Company, Ltd. fastsat, at dette produkt overholder retningslinjerne fra ENERGY STAR vedrørende energieffektivitet. 6

9 Kom godt i gang 1 1 Pakkeliste Komponenterne kan variere fra land til land. Gem al emballage og kassen, hvis du får brug for at transportere maskinen. Advarsel Der anvendes plastikposer til indpakningen af maskinen. For at undgå risiko for kvælning skal disse poser holdes uden for børns og babyers rækkevidde Cd-rom'er For drivere For Brugsanvisning og Paper Port 5 6 Hurtig installationsanvisning 1. Automatisk dokumentføder (ADF) 2. Kontrolpanel 3. Støtte til printerens outputbakke 4. Åbning til manuel indføring 5. Papirkassette 6. Frontlåge 7. Netafbryder 8. ADF-outputstøtteflap 9. Scannerlåg Sikkerheds-booklet Netledning For Danmark For andre Tromleenhed (inklusive patron med) USB-kabel For brugere i Danmark: Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med et jordforbundet trebenet stik. Tilslut kun enheden til en jordforbundet stikkontakt. Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker. For brugere i Sverige, Norge og Finland: Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med sidemonteret jord. Tilslut kun enheden til en stikkontakt med jordforbindelse på siderne. Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker. Tilslut IKKE kablet endnu. Tilslutning af interfacekabel foretages under softwareinstallationsprocessen. USB-kabel Sørg for at anvende et USB 2.0-kabel, der har en længde på højst 2,0 m. Hvis du bruger et USB-kabel, skal du sørge for at tilslutte det til computerens USB-port og ikke til en USB-port på et tastatur eller til en USB-hub uden strømforsyning. 7

10 Kom godt i gang 2 Kontrolpanel Du kan finde yderligere oplysninger i kapitel 1 Oversigt over kontrolpanel i brugsanvisningen. 1 Print tast Job Cancel Annullerer et programmeret udskriftsjob og sletter det fra maskinens hukommelse. For at annullere flere udskriftsjobs skal du holde denne tast nede, indtil displayet viser Annul. Job (Alt). 2 Scan tast Sætter maskinen i scannefunktion. (Se flere oplysninger om scanning i Softwarebrugsanvisning på cd-rom'en.) 3 Copytaster: Options Du kan hurtigt og let skifte mellem midlertidige indstillinger for kopiering. Enlarge/Reduce Reducerer eller forstørrer kopier. Contrast Du kan forøge eller mindske kontrasten på dine kopier. 5 Menutaster: Clear/Back Sletter de indtastede data eller giver dig mulighed for at annullere den aktuelle indstilling. a + eller b - Tryk for at rulle gennem menuerne og funktionerne. OK Giver dig mulighed for at gemme indstillingerne i maskinen. Menu Giver dig adgang til menuen for at programmere dine indstillinger i denne maskine. 6 Start Starter kopiering eller scanning. 7 Stop/Exit Stopper en handling eller afslutter en menu. Number of Copies Anvend denne tast til at foretage flere kopier. 4 Display Viser meddelelser, der hjælper dig til at opsætte og bruge maskinen. 8

11 Trin 1 Opsætning af maskinen 1 1 Installering af tromleenhed og tonerpatron 4 Sæt tromleenhed og tonerpatron ind i maskinen. Forkert opsætning Tilslut IKKE interfacekabel. Tilslutning af interfacekabel foretages under softwareinstallationsprocessen. 1 Åbn frontlågen. 2 Pak tromleenhed og tonerpatron ud. 5 Luk frontlågen på maskinen. 3 Vug enheden forsigtigt flere gange fra side til side for at fordele toneren jævnt i enheden. 9

12 Trin 1 Opsætning af maskinen 2 Læg papir i papirbakken 4 Læg papir i papirbakken. Kontroller, at papiret ligger plant i papirbakken, og at det er under maksimummærket (1). 1 Træk papirmagasinet helt ud af maskinen. 1 2 Juster papirstyrene, så de passer til papirstørrelsen, mens du trykker på papirstyrets grønne udløserhåndtag. Kontroller, at styrene er indstillet korrekt. Forsigtig Kontrollér, at papirstyret rører siden af papiret, så det vil blive indført korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det ødelægge maskinen. 5 Sæt papirmagasinet tilbage i maskinen. Kontrollér, at det er sat helt på plads. 3 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. 10

13 Opsætning af maskinen 3 Installation af netledningen 4 Valg af sprog 1 Kontroller, at maskinens afbryder er slukket. Sæt netledningen i maskinen. 1 Efter at maskinen er blevet tændt, vil displayet vise: Select Language Press OK key Tryk på OK. 2 Tryk på eller for at vælge dit sprog og tryk på OK. 2 Sæt strømstikket i en stikkontrakt. Tænd for strømmen. Select ab or OK English 3 Hvis dit sprog er valgt, skal du trykke på (Ja). Dansk? a Ja b Nej Bemærk! Hvis du er kommet til at indstille det forkerte sprog, kan du ændre sproget fra betjeningspanelets menu på maskinen. (For detaljer henvises til Ændring af LCD-sproget i kapitel B i Brugsanvisning.) 11

14 Trin 1 Opsætning af maskinen 5 Indstilling af LCD-kontrast Du kan ændre kontrasten for at få displayet til at blive lysere eller mørkere. 1 Tryk på Menu og eller for at vælge 1.Gen. opsætning. Tryk på OK. 2 Tryk på eller for at vælge 5. LCD Kontrast. Tryk på OK. 3 Tryk på for at forøge kontrasten. Eller Tryk på for at formindske kontrasten. Tryk på OK. 12

15 Medfølgende cd-rom med 1 1 Leveret CD-ROMer for SP 1200S Drivere og Værktøjer for SP 1200S PaperPort 11SE og Dokumentation for SP 1200S Installer Multi-Function Suite Du kan installere Multi-Function Suite-softwaren og multifunktionsdrivere. Reparer Multi-Function Suite (kun USBbrugere) Hvis der opstår en fejl under installationen af Multi- Function Suite, skal du bruge denne funktion til automatisk at reparere og geninstallere Multi- Function Suite. Bemærk! Installer Multi-Function Suite inkluderer Printer Driveren, Scanner Driver, ControlCenter3. Installer Paperport 11SE You kan installere ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft PaperPort 11SE er en dokument management applikation for scanning og gennemsyn af dokumenter. Dokumentation Du kan gennemse manualerne for SP 1200S i PDF format. Den hurtige installationsvejledning, Brugsanvisningen og Softwarebrugsanvisningen. Softwarebrugsanvisningen indbefatter instruktioner for valgmuligheder når du er tilsluttet en computer. (f.eks. udskrivning, scanning detaljer) For at gemme de manualer på din computer, klik Installer dokumentation. 13

16 Medfølgende cd-rom med 14

17 Trin 2 Installere drivere og software Brugere af USB-kabel Installering af TYPE 1200S Driverne og Værktøjerne Installering af ScanSoft PaperPort 11SE for Windows Gennemse and installer dokumentationen Skærmbillederne til Windows i denne Hurtig installationsvejledning er baseret på Windows XP. 15

18 Trin 2 Installere drivere og software 1 Brugere af USB-kabel (Windows 2000 Professional/XP/7/XP Professional x64 Edition/Windows Vista ) 1 Installering af TYPE 1200S Driverne og Værktøjerne Vigtigt! Kontroller, at du har udført instruktionerne fra trin 1 Opsætning af maskinen på side 9 til og med Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på Installer Multi-Function Suite. Bemærk! Luk alle åbne programmer, før du installerer Multi- Function Suite. Opdater til den nyeste Windows -servicepakke, før du installerer Multi-Function Suite. Sørg for at bruge CD-ROMen med titlen Drivere og Værktøjer for SP 1200S 1 Sluk, tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et interfacekabel. Bemærk! Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows Stifinder til at køre programmet start.exe fra cd-rom'ens rodmappe. Windows Vista : Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Tillad. 2 Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder.) 3 Placer den medfølgende cd-rom til Windows i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærmen, skal du klikke på dit sprog. For Windows 7, når Kontrol af brugerkonti Dialog boksen vises på din computer, klik JA. 16

19 Installere drivere og software 5 Når vinduet med licensaftalen til Multi-Function Suite vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. 8 Sæt strømstikket i en stikkontrakt. Tænd for strømmen. Installationen af driverne starter automatisk. Installationsskærmbillederne vises et ad gangen, vent venligst. 6 Vælg Standard, og tryk herefter på Næste. Installationen fortsætter. Forkert opsætning Prøv IKKE at annullere et skærmbillede under denne installation. 9 Klik på Udfør for at genstarte computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder efter genstart af computeren.) 7 Når dette skærmbillede vises, skal du slutte USB-kabel til din pc, og derefter til maskinen. Bemærk! Når computeren er genstartet, køres Installationsdiagnose automatisk. Hvis installationen mislykkes, vises installationsresultatvinduet. Hvis Installation Diagnostics viser en fejl, følg venligst instruktionen på skærmen. Multi-Function Suite (herunder printerdriveren og scannerdriveren) er installeret, og installationen er nu færdig. Forkert opsætning Du må IKKE slutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Vi anbefaler, at du kobler maskinen direkte til din computer. 17

20 Trin 2 Installere drivere og software 1 Installering af ScanSoft PaperPort 11SE for Windows Vigtigt! Sørg for at du har gennemgået instruktionerne for installering af TYPE 1200S Drivers og Utilities fra side 16 til 17. Bemærk! Sørg for at bruge CD-ROMen med titlen PaperPort 11SE og Dokumentation for SP 1200S Bemærk! Windows Hvis dette vindue ikke vises, brig Windows Explorer for at køre start.exe programmet fra root folder mappen på CD- ROMen. For Windows Vista, når Brugerkontokontrol skærmen vises, klik Tillad. 1 Indsæt den leverede CD-ROM for Windows i dit CD-ROM drev. Hvis modelnavnets skærm vises, vælg din maskine. Hvis sprogskærmen vises, vælg dit sprog. For Windows 7, når Kontrol af brugerkonti Dialog boks vises på din computer, klik JA. 2 CD-ROMens Top menu vises. Klik Installer Paperport(TM) 11SE. 3 Efter at have læst og accepteret the ScanSoft PaperPort 11SE Licens Aftale, Klik Ja. Installeringen af ScanSoft PaperPort 11SE vil automatisk starte og afslutte. 18

21 Installere drivere og software 1 Gennemse and installer dokumentationen Vigtigt! Sørg for at du har gennemført instruktionerne for installeringen af TYPE 1200S Drivers and Utilities fra side 16 til 17. Bemærk! Sørg for at bruge CD-ROMen med titlen PaperPort 11SE og Dokumentation for SP 1200S Bemærk! Hvis dette vindue ikke vises, brug Windows Explorer for at køre start.exe programmet fra root folder mappen på CD-ROMen. For Windows Vista, når Brugerkontokontrol skærmen vises, klik Tillad. 1 Indsæt den leverede CD-ROM for Windows i dit CD-ROM drev. Hvis modelnavnets skærm vises, vælg din maskine. Hvis sprogskærmen vises, vælg dit sprog. For Windows 7, når Kontrol af brugerkonti Dialog boks vises på din computer, klik JA. 2 CD-ROMens Top menu vises. Klik Dokumentation. 3 Du kan gennemse manualerne for SP 1200S i PDF format. Den hurtige installationsvejledning, Brugsanvisningen og Softwarebrugsanvisningen. Softwarebrugsanvisningen indbefatter instruktioner for valgmuligheder når du er tilsluttet en computer. (f.eks. udskrivning, scanning detaljer) For at gemme de manualer på din computer, klik Installer dokumentation. 19

22 Forbrugsstoffer og ekstraudstyr 1 1 Forbrugsstoffer Når det er tid til at udskifte forbrugsstoffer, vises en fejlmeddelelse på maskinens display. For mere information om varerne til din printer bedes du kontakte din salgs- og service repræsentant. Tonerpatron Tromle Print Patron SP 1200E Tromleenhed SP 1200 (Ca sider A4/Brevsider) 1 Ca. patron brug er anvist i henhold til ISO/IEC

23 Varemærker Alle vare- og produktnavne, der er nævnt i denne brugsanvisning, er registrerede varemærker, tilhørende de respektive virksomheder. Ophavsret 2010 Ricoh Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

24 M DK

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200SF Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

Hurtig installationsanvisning

Hurtig installationsanvisning DCP-8060 DCP-8065DN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Læs denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder relevante instruktioner til opsætning og installation.

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-7010L DCP-7025 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner til opsætning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-7010 DCP-7025 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner til opsætning

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren.

Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Hurtig installationsvejledning DCP-110C DCP-310CN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Hurtig installationsvejledning, og følg de enkle instruktioner for at

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-355 FAX-360 FAX-460 Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op. Læs denne Hurtig installationsanvisning vedrørende opsætning og installation. Opsætning af

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning HL-2035 Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Læs denne brochure igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse. Hvis instruktionerne

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

SP 1200S Brugsanvisning

SP 1200S Brugsanvisning SP 1200S Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J140W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse.

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-130C Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du stille hardwaren op og installere softwaren. Sørg for at læse Hurtig installationsvejledning, der indeholder de relevante instruktioner

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere