Hurtig installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtig installationsvejledning"

Transkript

1 SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration og installation. Trin 1 Opsætning af maskinen Trin 2 Installere drivere og software Installation udført! Behold denne Hurtig installationsvejledning og den leverede cd-rom på et praktisk sted, så du hurtigt og let kan referere til dem.

2 1 Anvendte symboler i denne brugsanvisning Advarsel Forsigtig Forkert opsætning Advarsler fortæller dig, hvordan du undgår personskade. Forsigtig-meddelelser angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre mulig beskadigelse af maskinen eller andre objekter. Ikoner for forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner, der ikke er kompatible med maskinen. Bemærk! Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i situationer, der kan opstå, eller giver tip om, hvilken indvirkning den aktuelle funktion har på andre faciliteter. Brugsanvisning eller Softwarebrugsanvisning Indikerer reference til Brugsanvisningen eller Softwarebrugsanvisningen, der findes på CD-ROMen, som vi har leveret.

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Symboler for strømforsyning... 4 Regulativer... 5 Kom godt i gang Pakkeliste... 7 Kontrolpanel... 8 Trin 1 Opsætning af maskinen Installering af tromleenhed og tonerpatron... 9 Læg papir i papirbakken Installation af netledningen Valg af sprog Indstilling af LCD-kontrast Medfølgende cd-rom med Leveret CD-ROMer for SP 1200S Drivere og Værktøjer for SP 1200S PaperPort 11SE og Dokumentation for SP 1200S Trin 2 Installere drivere og software Installering af TYPE 1200S Driverne og Værktøjerne Installering af ScanSoft PaperPort 11SE for Windows Gennemse and installer dokumentationen Forbrugsstoffer og ekstraudstyr Forbrugsstoffer

4 Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse instruktioner inden forsøg på at udføre vedligeholdelse, og opbevar dem til senere brug. Advarsel Inden du renser maskinens indvendige dele, skal du sørge for, at telefonledningen først er taget ud af telefonstikket, og derefter tage strømledningen ud af stikkontakten. Brug IKKE brændbare stoffer eller nogen spraytype eller organiske opløsningsmidler med sprit eller ammoniak til rensning af indersiden eller ydersiden af maskinen. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Angående rengøring af maskinen henvises til Rutinevedligeholdelse i Brugsanvisningen. Rør IKKE ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød. Sørg altid for, at stikket er sat helt ind. Når du lige har brugt maskinen, er de indvendige dele i maskinen meget varme. Når du åbner frontlågen eller baglågen, må du IKKE berøre de skraverede dele, der er vist på følgende illustration. For at undgå skader skal du passe på ikke at anbringe hænderne på kanten af maskinen under dokument- eller scannerlåget som vist på illustrationen. 2

5 Sikkerhedsforanstaltninger Anbring IKKE fingrene i det område, der er vist på illustrationerne. Så undgår du at komme til skade. Man må IKKE bruge en støvsuger til opsamling af spildt toner. Dette kan forårsage at tonerstøvet antændes i støvsugeren, hvilket muligvis kan starte en brand. Det anbefales, at du regelmæssigt rengør for tonerstøv med en tør, fnugfri klud og bortskaffer kluden i henhold til lokale regulativer. Hvis du skal flytte maskinen, skal du benytte håndtagene på siden af maskinen. Sørg først for at fjerne alle kabler. Der anvendes plastikposer til indpakningen af maskinen. For at undgå risiko for kvælning skal disse poser holdes uden for børns og babyers rækkevidde. Bemærk! Fikseringsenheden er markeret med en forsigtighedslabel. Du må IKKE fjerne eller ødelægge labelen. Forsigtig Sørg for at tage stikket ud af stikkontakten og rengør polerne og området omkring polerne mindst én gang om året. Ophobet støv på stikket kan forårsage brand. 3

6 Sikkerhedsforanstaltninger Symboler for strømforsyning Symboler for strømforsyning. Ifølge standarden IEC anvendes på maskinen følgende symboler for tilslutning: - betyder TÆND. - betyder SLUK. Bemærk! Ved flytning af maskinen skal du holde i sidehåndtagene under scanneren. Løft IKKE maskinen ved at holde den under bunden. 4

7 Sikkerhedsforanstaltninger Regulativer IEC :2007 Specifikation Denne maskine er et laserprodukt i Klasse 1, der er defineret i specifikationerne IEC :2007. Den nedenfor viste label er påsat i de lande, hvor det er påkrævet. EU-direktiv 2002/96/EC og EN50419 Brugere i EU, Schweiz og Norge Vores produkter indeholder komponenter af høj kvalitet og er designet til at lette genbrug. Vores produkter eller produktindpakninger er mærket med nedenstående symbol. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Denne maskine indeholder en laserdiode i Klasse 3B, som udsender usynligt laserlys i scannerenheden. Scannerenheden må under ingen omstændigheder åbnes. Intern laserstråling Bølgelængde: nm Output: 10 mw maks. Laserklasse: Klasse 3B Advarsel Udførelse af andre kontrol- og justeringsprocedurer end dem, der er angivet i denne brugsanvisning, kan resultere i eksponering med farlig stråling. Frakobling af enhed Dette produkt skal installeres nær en stikkontakt, der er let tilgængelig. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netstikket ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt. Kun for EU Symbolet indikerer, at produktet ikke må behandles som almindeligt affald. Det skal fjernes via de relevante retur- og indsamlingssystemer. Anvisningerne sikrer, at produktet håndteres korrekt, og at den skadelige påvirkning af miljøet og sundheden minimeres. Genbrug af produkter hjælper med at bevare naturens ressourcer og beskytte miljøet. Kontakt forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller din salgs-/servicerepræsentant for yderligere oplysninger om indsamlingssteder og genbrug af dette produkt. Alle andre brugere Kontakt venligst de lokale myndigheder, forretningen hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller din salgs-/servicerepræsentant, hvis du ønsker at kassere dette produkt. Bemærkning til symbolet for batteriet og/ eller akkumulatoren (kun EU-lande) Radiointerferens Dette produkt overholder EN55022 (CISPR Publication 22)/Klasse B. Inden maskinen tilsluttes en computer, skal du sikre dig, at du bruger følgende interfacekabel. Et USB-kabel, som ikke må være længere end 2,0 meter. I henhold til batteridirektivet 2006/66/EC, artikel 20 - Information til slutbrugerne - bilag II, skal batterier og akkumulatorer have ovenstående symbol påsat. Symbolet angiver, at brugte batterier og akkumulatorer i EU skal bortskaffes separat og ikke som almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer for brugt elektronik og elektroniske produkter samt for batterier og akkumulatorer. Bortskaf dem korrekt på den lokale genbrugsplads. 5

8 Sikkerhedsforanstaltninger Overensstemmelseserklæring fra International ENERGY STAR Formålet med programmet International ENERGY STAR er at fremme udviklingen og udbredelsen af energibesparende kontorudstyr. Som partner for ENERGY STAR har Ricoh Company, Ltd. fastsat, at dette produkt overholder retningslinjerne fra ENERGY STAR vedrørende energieffektivitet. 6

9 Kom godt i gang 1 1 Pakkeliste Komponenterne kan variere fra land til land. Gem al emballage og kassen, hvis du får brug for at transportere maskinen. Advarsel Der anvendes plastikposer til indpakningen af maskinen. For at undgå risiko for kvælning skal disse poser holdes uden for børns og babyers rækkevidde Cd-rom'er For drivere For Brugsanvisning og Paper Port 5 6 Hurtig installationsanvisning 1. Automatisk dokumentføder (ADF) 2. Kontrolpanel 3. Støtte til printerens outputbakke 4. Åbning til manuel indføring 5. Papirkassette 6. Frontlåge 7. Netafbryder 8. ADF-outputstøtteflap 9. Scannerlåg Sikkerheds-booklet Netledning For Danmark For andre Tromleenhed (inklusive patron med) USB-kabel For brugere i Danmark: Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med et jordforbundet trebenet stik. Tilslut kun enheden til en jordforbundet stikkontakt. Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker. For brugere i Sverige, Norge og Finland: Strømkablet leveret med denne maskine er forsynet med sidemonteret jord. Tilslut kun enheden til en stikkontakt med jordforbindelse på siderne. Denne maskine skal være jordforbundet, hvis du er i tvivl, kontakt da en autoriseret elektriker. Tilslut IKKE kablet endnu. Tilslutning af interfacekabel foretages under softwareinstallationsprocessen. USB-kabel Sørg for at anvende et USB 2.0-kabel, der har en længde på højst 2,0 m. Hvis du bruger et USB-kabel, skal du sørge for at tilslutte det til computerens USB-port og ikke til en USB-port på et tastatur eller til en USB-hub uden strømforsyning. 7

10 Kom godt i gang 2 Kontrolpanel Du kan finde yderligere oplysninger i kapitel 1 Oversigt over kontrolpanel i brugsanvisningen. 1 Print tast Job Cancel Annullerer et programmeret udskriftsjob og sletter det fra maskinens hukommelse. For at annullere flere udskriftsjobs skal du holde denne tast nede, indtil displayet viser Annul. Job (Alt). 2 Scan tast Sætter maskinen i scannefunktion. (Se flere oplysninger om scanning i Softwarebrugsanvisning på cd-rom'en.) 3 Copytaster: Options Du kan hurtigt og let skifte mellem midlertidige indstillinger for kopiering. Enlarge/Reduce Reducerer eller forstørrer kopier. Contrast Du kan forøge eller mindske kontrasten på dine kopier. 5 Menutaster: Clear/Back Sletter de indtastede data eller giver dig mulighed for at annullere den aktuelle indstilling. a + eller b - Tryk for at rulle gennem menuerne og funktionerne. OK Giver dig mulighed for at gemme indstillingerne i maskinen. Menu Giver dig adgang til menuen for at programmere dine indstillinger i denne maskine. 6 Start Starter kopiering eller scanning. 7 Stop/Exit Stopper en handling eller afslutter en menu. Number of Copies Anvend denne tast til at foretage flere kopier. 4 Display Viser meddelelser, der hjælper dig til at opsætte og bruge maskinen. 8

11 Trin 1 Opsætning af maskinen 1 1 Installering af tromleenhed og tonerpatron 4 Sæt tromleenhed og tonerpatron ind i maskinen. Forkert opsætning Tilslut IKKE interfacekabel. Tilslutning af interfacekabel foretages under softwareinstallationsprocessen. 1 Åbn frontlågen. 2 Pak tromleenhed og tonerpatron ud. 5 Luk frontlågen på maskinen. 3 Vug enheden forsigtigt flere gange fra side til side for at fordele toneren jævnt i enheden. 9

12 Trin 1 Opsætning af maskinen 2 Læg papir i papirbakken 4 Læg papir i papirbakken. Kontroller, at papiret ligger plant i papirbakken, og at det er under maksimummærket (1). 1 Træk papirmagasinet helt ud af maskinen. 1 2 Juster papirstyrene, så de passer til papirstørrelsen, mens du trykker på papirstyrets grønne udløserhåndtag. Kontroller, at styrene er indstillet korrekt. Forsigtig Kontrollér, at papirstyret rører siden af papiret, så det vil blive indført korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det ødelægge maskinen. 5 Sæt papirmagasinet tilbage i maskinen. Kontrollér, at det er sat helt på plads. 3 Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. 10

13 Opsætning af maskinen 3 Installation af netledningen 4 Valg af sprog 1 Kontroller, at maskinens afbryder er slukket. Sæt netledningen i maskinen. 1 Efter at maskinen er blevet tændt, vil displayet vise: Select Language Press OK key Tryk på OK. 2 Tryk på eller for at vælge dit sprog og tryk på OK. 2 Sæt strømstikket i en stikkontrakt. Tænd for strømmen. Select ab or OK English 3 Hvis dit sprog er valgt, skal du trykke på (Ja). Dansk? a Ja b Nej Bemærk! Hvis du er kommet til at indstille det forkerte sprog, kan du ændre sproget fra betjeningspanelets menu på maskinen. (For detaljer henvises til Ændring af LCD-sproget i kapitel B i Brugsanvisning.) 11

14 Trin 1 Opsætning af maskinen 5 Indstilling af LCD-kontrast Du kan ændre kontrasten for at få displayet til at blive lysere eller mørkere. 1 Tryk på Menu og eller for at vælge 1.Gen. opsætning. Tryk på OK. 2 Tryk på eller for at vælge 5. LCD Kontrast. Tryk på OK. 3 Tryk på for at forøge kontrasten. Eller Tryk på for at formindske kontrasten. Tryk på OK. 12

15 Medfølgende cd-rom med 1 1 Leveret CD-ROMer for SP 1200S Drivere og Værktøjer for SP 1200S PaperPort 11SE og Dokumentation for SP 1200S Installer Multi-Function Suite Du kan installere Multi-Function Suite-softwaren og multifunktionsdrivere. Reparer Multi-Function Suite (kun USBbrugere) Hvis der opstår en fejl under installationen af Multi- Function Suite, skal du bruge denne funktion til automatisk at reparere og geninstallere Multi- Function Suite. Bemærk! Installer Multi-Function Suite inkluderer Printer Driveren, Scanner Driver, ControlCenter3. Installer Paperport 11SE You kan installere ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft PaperPort 11SE. ScanSoft PaperPort 11SE er en dokument management applikation for scanning og gennemsyn af dokumenter. Dokumentation Du kan gennemse manualerne for SP 1200S i PDF format. Den hurtige installationsvejledning, Brugsanvisningen og Softwarebrugsanvisningen. Softwarebrugsanvisningen indbefatter instruktioner for valgmuligheder når du er tilsluttet en computer. (f.eks. udskrivning, scanning detaljer) For at gemme de manualer på din computer, klik Installer dokumentation. 13

16 Medfølgende cd-rom med 14

17 Trin 2 Installere drivere og software Brugere af USB-kabel Installering af TYPE 1200S Driverne og Værktøjerne Installering af ScanSoft PaperPort 11SE for Windows Gennemse and installer dokumentationen Skærmbillederne til Windows i denne Hurtig installationsvejledning er baseret på Windows XP. 15

18 Trin 2 Installere drivere og software 1 Brugere af USB-kabel (Windows 2000 Professional/XP/7/XP Professional x64 Edition/Windows Vista ) 1 Installering af TYPE 1200S Driverne og Værktøjerne Vigtigt! Kontroller, at du har udført instruktionerne fra trin 1 Opsætning af maskinen på side 9 til og med Cd-rom-hovedmenuen vises. Klik på Installer Multi-Function Suite. Bemærk! Luk alle åbne programmer, før du installerer Multi- Function Suite. Opdater til den nyeste Windows -servicepakke, før du installerer Multi-Function Suite. Sørg for at bruge CD-ROMen med titlen Drivere og Værktøjer for SP 1200S 1 Sluk, tag netledningen ud af stikkontakten, og afbryd forbindelsen mellem maskinen og din computer, hvis du allerede har forbundet dem med et interfacekabel. Bemærk! Hvis dette vindue ikke vises, skal du bruge Windows Stifinder til at køre programmet start.exe fra cd-rom'ens rodmappe. Windows Vista : Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Tillad. 2 Tænd computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder.) 3 Placer den medfølgende cd-rom til Windows i cd-rom-drevet. Hvis du får vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærmen, skal du klikke på dit sprog. For Windows 7, når Kontrol af brugerkonti Dialog boksen vises på din computer, klik JA. 16

19 Installere drivere og software 5 Når vinduet med licensaftalen til Multi-Function Suite vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. 8 Sæt strømstikket i en stikkontrakt. Tænd for strømmen. Installationen af driverne starter automatisk. Installationsskærmbillederne vises et ad gangen, vent venligst. 6 Vælg Standard, og tryk herefter på Næste. Installationen fortsætter. Forkert opsætning Prøv IKKE at annullere et skærmbillede under denne installation. 9 Klik på Udfør for at genstarte computeren. (Du skal være logget på med administratorrettigheder efter genstart af computeren.) 7 Når dette skærmbillede vises, skal du slutte USB-kabel til din pc, og derefter til maskinen. Bemærk! Når computeren er genstartet, køres Installationsdiagnose automatisk. Hvis installationen mislykkes, vises installationsresultatvinduet. Hvis Installation Diagnostics viser en fejl, følg venligst instruktionen på skærmen. Multi-Function Suite (herunder printerdriveren og scannerdriveren) er installeret, og installationen er nu færdig. Forkert opsætning Du må IKKE slutte maskinen til en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. Vi anbefaler, at du kobler maskinen direkte til din computer. 17

20 Trin 2 Installere drivere og software 1 Installering af ScanSoft PaperPort 11SE for Windows Vigtigt! Sørg for at du har gennemgået instruktionerne for installering af TYPE 1200S Drivers og Utilities fra side 16 til 17. Bemærk! Sørg for at bruge CD-ROMen med titlen PaperPort 11SE og Dokumentation for SP 1200S Bemærk! Windows Hvis dette vindue ikke vises, brig Windows Explorer for at køre start.exe programmet fra root folder mappen på CD- ROMen. For Windows Vista, når Brugerkontokontrol skærmen vises, klik Tillad. 1 Indsæt den leverede CD-ROM for Windows i dit CD-ROM drev. Hvis modelnavnets skærm vises, vælg din maskine. Hvis sprogskærmen vises, vælg dit sprog. For Windows 7, når Kontrol af brugerkonti Dialog boks vises på din computer, klik JA. 2 CD-ROMens Top menu vises. Klik Installer Paperport(TM) 11SE. 3 Efter at have læst og accepteret the ScanSoft PaperPort 11SE Licens Aftale, Klik Ja. Installeringen af ScanSoft PaperPort 11SE vil automatisk starte og afslutte. 18

21 Installere drivere og software 1 Gennemse and installer dokumentationen Vigtigt! Sørg for at du har gennemført instruktionerne for installeringen af TYPE 1200S Drivers and Utilities fra side 16 til 17. Bemærk! Sørg for at bruge CD-ROMen med titlen PaperPort 11SE og Dokumentation for SP 1200S Bemærk! Hvis dette vindue ikke vises, brug Windows Explorer for at køre start.exe programmet fra root folder mappen på CD-ROMen. For Windows Vista, når Brugerkontokontrol skærmen vises, klik Tillad. 1 Indsæt den leverede CD-ROM for Windows i dit CD-ROM drev. Hvis modelnavnets skærm vises, vælg din maskine. Hvis sprogskærmen vises, vælg dit sprog. For Windows 7, når Kontrol af brugerkonti Dialog boks vises på din computer, klik JA. 2 CD-ROMens Top menu vises. Klik Dokumentation. 3 Du kan gennemse manualerne for SP 1200S i PDF format. Den hurtige installationsvejledning, Brugsanvisningen og Softwarebrugsanvisningen. Softwarebrugsanvisningen indbefatter instruktioner for valgmuligheder når du er tilsluttet en computer. (f.eks. udskrivning, scanning detaljer) For at gemme de manualer på din computer, klik Installer dokumentation. 19

22 Forbrugsstoffer og ekstraudstyr 1 1 Forbrugsstoffer Når det er tid til at udskifte forbrugsstoffer, vises en fejlmeddelelse på maskinens display. For mere information om varerne til din printer bedes du kontakte din salgs- og service repræsentant. Tonerpatron Tromle Print Patron SP 1200E Tromleenhed SP 1200 (Ca sider A4/Brevsider) 1 Ca. patron brug er anvist i henhold til ISO/IEC

23 Varemærker Alle vare- og produktnavne, der er nævnt i denne brugsanvisning, er registrerede varemærker, tilhørende de respektive virksomheder. Ophavsret 2010 Ricoh Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

24 M DK

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5340D/HL-5350DN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-4040CN HL-4050CDN HL-4070CDW Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for ændringer, direkte eller indirekte,

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500

TELEFONI. LFF/LFFn. Brugsvejledning 252988361A_DAN. EDNord - Istedgade 37A - 9+000 Aalborg - telefon 9633 3500 TELEFONI LFF/LFFn Brugsvejledning 252988361A_DAN Kære kunde Før du tager din terminal i brug, beder vi dig, for din egen sikkerhed og komfort, nøje at gennemlæse dette afsnittet Sikkerhed, side 1. Ved

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

TELECOM SAGEM MF 5401. Brug hæftet 252591220-D_DAN

TELECOM SAGEM MF 5401. Brug hæftet 252591220-D_DAN TELECOM SAGEM MF 5401 Brug hæftet 252591220-D_DAN Kære kunde For deres sikkerhed og komfort, beder vi dem nøje gennemlæse dette kapitel Sikkerhed, side 1 før de tager deres nye produkt i brug. Ved køb

Læs mere

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger

Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

ScanFront 330 Betjeningsvejledning

ScanFront 330 Betjeningsvejledning ScanFront 330 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted til senere brug. Internationalt ENERGY STAR

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning

Version 1.00 maj 2013 702P01523. Xerox Color 550/560/570 printer Betjeningsvejledning Version 1.00 maj 2013 702P01523 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox ogxerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. FreeFlow, SquareFold,

Læs mere

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning HP Scanjet G2410/G2710 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren Her kan du få yderligere oplysninger...3 Hjælp til handicappede...3 Adgang til brugervejledningen med skærmlæsersoftware...3 Button

Læs mere