Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen. Bemærk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen. Bemærk!"

Transkript

1 Sikkerhed og juridisk information (HL-2130 / HL-2132 / HL-2135W / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / HL-2270DW / DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 / DCP-7057W / DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW / MFC-7360 / MFC-7362N / MFC-7360N / MFC-7460DN / MFC-7860DW) Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Læs venligst denne folder, før du begynder at betjene produktet, eller før du forsøger at udføre enhver form for vedligeholdelse. Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det resultere i en forøget risiko for brand, elektrisk stød, forbrænding eller kvælning. Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. Fed skrift Kursiv Courier New Fed skrifttype identificerer bestemte taster på produktets kontrolpanel på computerskærmen. Kursiv skrifttype fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Tekst i skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på produktets display. DVRSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. FORSIGTIG angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderate personskader. VIGTIGT! angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet. Bemærkninger beskriver, hvordan du skal reagere i givne situationer, eller giver tip om, hvordan betjeningen påvirker andre funktioner. Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød. Ikoner for forkert opsætning giver dig besked om enheder og funktioner, der ikke er kompatible med produktet. Ikoner for varme overflader advarer dig om ikke at komme i berøring med varme produktdele. Følg alle advarsler og instruktioner, der er markeret på produktet. Bemærk! Illustrationerne i denne brugsanvisning viser HL-2240D og MFC-7860DW. Version 0 DN 1

2 Kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer uden varsel. Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen. Valg af placering Placer produktet på en plan, jævn, stabil overflade, f.eks. et bord, hvor den ikke udsættes for vibrationer og stødpåvirkninger. Placer produktet i nærheden af et telefonstik og en standard, jordforbundet stikkontakt. Vælg en placering, hvor temperaturen er mellem 10 C og 32,5 C, og hvor luftfugtigheden er mellem 20 % til 80 % (uden kondensering). DVRSEL Du må IKKE udsætte produktet for direkte sollys, høje temperaturer, åben ild, korrosive gasser, fugt eller støv. Du må IKKE placere produktet i nærheden af varmeapparater, bordventilatorer, køleskabe, vand eller kemikalier. FORSIGTIG Undgå at placere produktet i et meget trafikeret område. Placer IKKE produktet, hvor produktets ventilationshuller bliver blokeret. Sørg for, at der er et mellemrum på ca. 100 mm mellem ventilationshullerne og væggen. 2

3 Du må IKKE slutte produktet til en stikkontakt, der styres af vægafbrydere eller automatiske timere, og det må heller ikke sluttes til samme kredsløb som større apparater, der kan forstyrre strømforsyningen. fbrydelse af strømmen kan slette alle oplysninger i produktets hukommelse. Undgå interferens fra f.eks. trådløse telefonsystemer eller højttalere. Sørg for, at de kabler, der fører til produktet, ikke udgør fare for en faldulykke. Indtag IKKE indholdet af silika-pakken. Bortskaf den venligst. Ved indtagelse søges øjeblikkelig lægehjælp. Sikker brug af produktet DVRSEL Før du rengører produktet indvendig, skal du sørge for, at du først har taget telefonledningen (kun MFC) ud af stikkontakten, og dernæst netledningen. Rør IKKE ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød. Sørg altid for, at stikket er sat helt ind. 3

4 Dette produkt skal installeres i nærheden af en lettilgængelig stikkontakt. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netledningen ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen. Produktet og tromlen er pakket ind i plastikposer. Plastikposer er ikke legetøj. For at undgå risiko for kvælning bør disse poser holdes uden for babyers og børns rækkevidde og skal bortskaffes korrekt. Du må IKKE bruge brændbare midler i nærheden af produktet. Du må IKKE bruge nogen former for spray til at rengøre den indvendige eller udvendige del af produktet. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Se Rutinemæssig vedligeholdelse i brugsanvisningen/ grundlæggende brugsanvisning, hvordan du rengører produktet. Du skal IKKE bruge en støvsuger til opsamling af spildt toner. Dette kan forårsage, at tonerstøvet antændes i støvsugeren, hvilket muligvis kan starte en brand. Tonerstøv skal fjernes med en tør og fnugfri blød klud, der skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser. Vær forsigtig med ikke at indånde toner. VRM OVERFLDE Når du lige har brugt produktet, er nogle af de indvendige dele af produktet meget varme. Rør IKKE ved de skraverede dele, vist på illustrationerne, når du åbner front- eller bagklappen (bageste outputbakke), da du kan komme til skade. Inden i produktet (set forfra) Inden i produktet (set forfra) Inden i produktet (set bagfra) 4

5 (kun MFC) Vær forsigtig ved installation eller modificering af telefonlinjer. Du må aldrig røre ved afisolerede telefonkabler, medmindre telefonkablet er trukket ud af stikkontakten på væggen. Installer aldrig telefonledninger i tordenvejr. Du må aldrig installere et telefonstik på væggen i et vådrum. (kun MFC) Når du bruger telefonudstyret, skal det altid ske i overensstemmelse med følgende grundlæggende sikkerhedsforholdsregler for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade: 1 Du må IKKE bruge dette produkt i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, en håndvask, køkkenvask eller vaskemaskine, i en fugtig kælder eller i nærheden af en swimmingpool. 2 Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød ved lynnedslag 3 Benyt IKKE dette produkt til at rapportere om gaslækage, hvis maskinen befinder sig i nærheden af lækagen. 4 Vi anbefaler IKKE brug af forlængerledning. 5 Installer aldrig telefonledninger i tordenvejr. Du må aldrig installere et telefonstik på væggen i et vådrum. 6 Hvis kabler bliver beskadigede, skal du afbryde produktet og kontakte din Brother Support. 7 nbring IKKE genstande oven på produktet, og bloker IKKE åbningerne til luftventilation. 8 Dette produkt skal tilsluttes en nærliggende, jordforbundet vekselstrømskilde inden for den rækkevidde, der er angivet på mærkelabelen. Tilslut det IKKE til en jævnstrømskilde eller inverter. Hvis ikke du er sikker, skal du kontakte en autoriseret installatør. GEM DISSE INSTRUKTIONER FORSIGTIG (kun MFC og DCP) Når du flytter maskinen, skal du holde fast i håndtagene under scanneren. Du må IKKE bære maskinen ved at holde under bunden af den. 5

6 (kun MFC og DCP) Visse områder af produktet kan forårsage personskade, hvis klapperne (skraverede) lukkes med magt. Vær forsigtig, når du anbringer din hånd de steder, som er vist på illustrationerne. (kun MFC og DCP) Du må ikke røre de steder, der vises på illustrationerne, da du kan komme til skade. 6

7 VIGTIGT! Sørg for IKKE at fjerne eller beskadige nogen af de forsigtigheds- og advarselsmærkater, der sidder inden i produktet. 7

8 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Læs alle disse instruktioner. 2 Gem disse anvisninger til senere brug. 3 Følg alle advarsler og instruktioner, der er markeret på produktet. 4 Du skal trække netledningen ud af vægkontakten, før du rengører den indvendige del af produktet. Brug ikke væske- eller aerosolrengøringsmidler. Rengør med en tør og fnugfri, blød klud. 5 nbring ikke dette produkt på en ustabil vogn, et ustabilt stativ eller bord. Produktet kan falde ned og blive alvorligt beskadiget. 6 Porte og åbninger i kabinettet på bagsiden eller i bunden er beregnet til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller tildækkes, hvis produktet skal kunne fungere pålideligt og være beskyttet mod overophedning. Blokér aldrig åbningerne ved for eksempel at anbringe produktet på en seng, en sofa, et tæppe eller et tilsvarende underlag. Dette produkt må aldrig anbringes i nærheden af eller over en radiator eller et varmeapparat. Dette produkt må aldrig indbygges, medmindre der er sørget for tilstrækkelig ventilation. 7 Dette produkt skal tilsluttes en vekselstrømskilde inden for den rækkevidde, der er angivet på specifikationsmærket. Tilslut det IKKE til en jævnstrømskilde eller inverter. Hvis ikke du er sikker, skal du kontakte en autoriseret installatør. 8 Dette produkt er forsynet med et trebenet jordforbundet stik. Dette stik passer kun i en jordforbundet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsanordning. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en autoriseret installatør, for at få installeret stikkontakt med jord. Formålet med det jordforbundne stik må ikke omgås. 9 Brug kun den netledning, der følger med dette produkt. 10 Lad ikke noget hvile på netledningen. nbring ikke dette produkt, hvor det er muligt at træde på ledningen. 11 Produktet skal bruges et sted, hvor der er god ventilation. 12 Brother anbefaler, at der IKKE anvendes nogen former for forlængerledning. 13 Netledningen, herunder forlængerledninger, må ikke være længere end 5 meter. Du må IKKE bruge et strømkredsløb, der også bruges af andre højspændingsapparater, f.eks. klimaanlæg, kopimaskine, makulater, osv. 14 Du må IKKE anbringe noget foran eller på produktet, der kan blokere for modtagelse af faxmeddelelser, kopiering eller udskrivning af sider. 15 Vent, indtil siderne er kommet ud af produktet, før du samler dem op. 8

9 16 Træk stikket til dette produkt ud af stikkontakten, og overlad al vedligeholdelse til autoriseret Brother-servicepersonale i følgende situationer: Når netledningen er beskadiget eller flosset. Hvis der er spildt væske ned i produktet. Hvis produktet er blevet udsat for regn eller vand. Hvis produktet ikke fungerer normalt, selv om betjeningsanvisningerne følges. Brug kun de kontrolfunktioner, som er omfattet af betjeningsanvisningerne. Forkert indstilling af andre kontrolfunktioner kan forårsage skader, der ofte kræver omfattende arbejde for en kvalificeret tekniker at reetablere produktet til normal drift. Hvis produktet er blevet tabt, eller hvis kabinettet er blevet beskadiget. Hvis produktets ydelse ændres markant som tegn på, at det trænger til service. 17 Hvis du vil beskytte produktet mod overspænding, anbefaler vi brug af en enhed til overspændingsbeskyttelse. 18 Du skal være opmærksom på følgende for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskade: Brug ikke dette produkt i nærheden af apparater, der bruger vand, i vådrum eller ved en swimmingpool. Du må IKKE bruge produktet i tordenvejr (der er en minimal risiko for, at du kan få elektrisk stød) eller til at rapportere om gaslækage (kun MFC), hvis maskinen befinder sig i nærheden af lækagen. Du må IKKE bruge produktet i tilfælde af gasudsivning. 9

10 Bestemmelser Overensstemmelseserklæring (kun Europa) (HL-2130 / HL-2132 / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D / DCP-7065DN) Vi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya Japan erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentligste krav i direktiv 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2005/32/EF. Overensstemmelseserklæringen (DoC) findes på vores websted. Gå venligst til i vælg område (f.eks. Europa) i vælg land i vælg din model i vælg Manualer i vælg Overensstemmelseserklæring (vælg sprog, når du bliver bedt herom). Overensstemmelseserklæring (kun Europa) (HL-2135W / HL-2270DW / DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW / MFC-7360 / MFC-7362N / MFC-7360N / MFC-7460DN / MFC-7860DW) Vi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya Japan erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentligste krav i direktiv 1999/5/EF og 2005/32/EF. Overensstemmelseserklæringen (DoC) findes på vores websted. Gå venligst til i vælg område (f.eks. Europa) i vælg land i vælg din model i vælg Manualer i vælg Overensstemmelseserklæring (vælg sprog, når du bliver bedt herom). 10

11 Specifikationen IEC :2007 (gælder kun for voltsmodeller) Dette produkt er et klasse 1 laserprodukt som defineret i specifikationerne IEC :2007. Den viste label er påsat i de lande, hvor det er påkrævet. Dette produkt er en klasse 3B laserdiode, der udsender usynlig laserstråling i laserenheden. Laserenheden må under ingen omstændigheder åbnes. CLSS 1 LSER PRODUCT PPREIL À LSER DE CLSSE 1 LSER KLSSE 1 PRODUKT Intern laserstråling Bølgelængde: nm Output: 25 mw maks. Laserklasse: Klasse 3B DVRSEL Udførelse af andre kontrol- og justeringsprocedurer end dem, der er angivet i denne brugsanvisning, kan resultere i eksponering med farlig stråling. Frakobling af enhed Dette produkt skal installeres i nærheden af en lettilgængelig stikkontakt. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække netledningen ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen. Godkendelsesinformation (gælder kun MFC) DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL T FUNGERE MED EN TOTRÅDS NLOG PSTN LINJE MONTERET MED DET RELEVNTE STIK. Brother meddeler hermed, at dette produkt muligvis ikke kan fungere korrekt i andre lande end dem, produktet oprindeligt blev købt i, og yder ingen garanti i tilfælde af, at dette produkt anvendes i et offentligt telefonnet i et andet land. LN-forbindelse (gælder kun netværksmodeller) FORSIGTIG Tilslut IKKE dette produkt til en LN-forbindelse, hvor der er risiko for overspænding. 11

12 Radiointerferens Dette produkt er i overensstemmelse med EN55022 (CISPR 22)/Klasse B. EU-direktiv 2002/96/EC og EN50419 Kun for EU Dette udstyr er mærket med ovenstående genbrugssymbol. Dette betyder, at udtjente produkter skal bortskaffes separat efter kommunens bestemmelser, f.eks. i dertil opstillet container på kommunens genbrugsplads. Produktet må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Dette vil gavne miljøet. (Kun for EU) 12

13 International ENERGY STR Qualification Statement Formålet med programmet International ENERGY STR er at fremme udviklingen og udbredelsen af energibesparende kontorudstyr. Som partner for ENERGY STR har Brother Industries, Ltd. besluttet, at dette produkt overholder specifikationerne fra ENERGY STR vedrørende ydelse. Varemærker Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd. Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook og Internet Explorer er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i US og/eller andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i US og/eller andre lande. pple, Macintosh, Safari og Mac OS er varemærker tilhørende pple Inc., der er registreret i US og andre lande. Linux er et registreret varemærke tilhørende Linus Torvalds i US og andre lande. UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group i US og andre lande. Intel, Intel Core og Pentium er varemærker tilhørende Intel Corporation i US og andre lande. MD er et varemærke tilhørende dvanced Micro Devices, Inc. dobe, Illustrator, Photoshop, PostScript og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende dobe Systems Incorporated i US og/eller andre lande. Corel og CorelDRW er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Corel Corporation og/eller dets datterselskaber i Canada, US og/eller andre lande. Wi-Fi og Wi-Fi lliance er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi lliance. OSS er et varemærke tilhørende Buffalo Inc. 13

14 Nuance, Nuance-logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller et tilknyttet selskab i US og/eller andre lande. De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer. lle varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive selskaber. 14

15 Bemærkninger om Open Source-licens Dette produkt inkluderer Open-Source-software. Se venligst Bemærkninger om Open Source-licens og Copyright på den medfølgende cd-rom. (For Windows ) X:\License.txt (hvor X er bogstavet for dit drev). (For Macintosh) Dobbeltklik på cd-rom-ikonet på dit skrivebord. Dobbeltklik dernæst på ikonet Hjælpeprogrammer. Dokumentet License.rtf vil blive vist. Copyright og licens 2010 Brother Industries, Ltd. lle rettigheder forbeholdes. Dette produkt inkluderer software, der er udviklet af følgende producenter: PCIFIC SOFTWORKS, INC. LLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES Devicescape Software, Inc. lle rettigheder forbeholdes. Dette produkt inkluderer KSGO TCP/IP -software, der er udviklet af ZUKEN ELMIC, Inc. ndre oplysninger (MFC-7860DW) FlashFX is a registered trademark of Datalight, Inc. FlashFX Copyright Datalight, Inc. U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156 FlashFX Pro is a trademark of Datalight, Inc. Reliance is a trademark of Datalight, Inc. Datalight is a registered trademark of Datalight, Inc. Copyright Datalight, Inc., ll Rights Reserved FlashFX er et registreret varemærke tilhørende Datalight, Inc. FlashFX Copyright Datalight, Inc. U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156 FlashFX Pro er et varemærke tilhørende Datalight, Inc. Reliance er et varemærke tilhørende Datalight, Inc. Datalight er et registreret varemærke tilhørende Datalight, Inc. Copyright Datalight, Inc., ll Rights Reserved 15

16 Ulovlig brug af kopiudstyr (kun MFC og DCP) Det er en lovovertrædelse at fremstille kopier af bestemte emner eller dokumenter med kriminelle hensigter. Her følger en ikke-udtømmende liste med eksempler på dokumenter, der er ulovlige at kopiere. Vi anbefaler, at du taler med din juridiske rådgiver og/eller de relevante myndigheder, hvis du er i tvivl om et særligt emne eller dokument: Valuta Obligationer eller andre gældsbeviser Deponeringscertifikater Militærpapirer eller indkaldelsespapirer Pas Frimærker (gyldige eller ugyldige) Immigrationspapirer Sociale dokumenter Checks eller bankanvisninger fra myndigheder Identifikationsdokumenter, -skilte eller værdighedstegn Ydermere er det i visse lande ikke tilladt at kopiere kørekort og registreringsattester til motorkøretøjer. Copyright-beskyttet materiale må ikke kopieres, med undtagelse af princippet om "rimelig fordeling", der er gældende for visse dele af copyright-beskyttet materiale. Mange kopier kunne indikere forkert brug. Kunstværker betragtes på samme måde som copyright-beskyttet materiale. 16

17

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J525W/J725DW/J925DW/MFC-J430W/J625DW/J825DW/J5910DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J140W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse.

Læs mere

Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Sikkerhed og juridisk information 1 DCP-J125/J315W/J515W/J715W MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W Læs denne brochure igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse. Hvis instruktionerne

Læs mere

Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW)

Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Produktsikkerhedsguide (HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW) Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN)

Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Produktsikkerhedsguide 1 (HL-S7000DN) Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug eller udfører vedligeholdelse. Hvis disse anvisninger ikke følges, er der øget risiko for brand, elektrisk

Læs mere

Sikkerhed og juridisk information A (HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW(T) / DCP-9055CDN / 9270CDN / MFC-9460CDN / 9465CDN / 9970CDW)

Sikkerhed og juridisk information A (HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW(T) / DCP-9055CDN / 9270CDN / MFC-9460CDN / 9465CDN / 9970CDW) Sikkerhed og juridisk information (HL-4140CN / 4150CDN / 4570CDW(T) / DCP-9055CDN / 9270CDN / MFC-9460CDN / 9465CDN / 9970CDW) Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Læs denne booklet, før eventuel

Læs mere

Sikkerhed og juridisk information1

Sikkerhed og juridisk information1 Sikkerhed og juridisk information1 MFC-J6510DW/J6710DW/J6910DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Symboler og termer, der er anvendt i dokumentationen 1 ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT! BEMÆRK

Symboler og termer, der er anvendt i dokumentationen 1 ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT! BEMÆRK Produktsikkerhedsguide 1 (HL-1110 / HL-1112 / DCP-1510 / DCP-1512 / MFC-1810 / MFC-1815) Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs denne brugsanvisning, før du

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger

Læs mere

Produktsikkerhedsguide

Produktsikkerhedsguide ADS-2100e ADS-2600We ADS-2100e ADS-2600We DAN Version 0 Læs denne vejledning igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse. Hvis instruktionerne ikke følges nøje, kan der være

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Start her. a b PDS-5000 PDS-6000. maskinen ud, og kontroller delene ADVARSEL VIGTIGT! BEMÆRK! ADVARSEL

Start her. a b PDS-5000 PDS-6000. maskinen ud, og kontroller delene ADVARSEL VIGTIGT! BEMÆRK! ADVARSEL Hurtig installationsvejledning PDS-5000 / PDS-6000 Start her PDS-5000 PDS-6000 Læs venligst Produktsikkerhedsguide på side 6, før du konfigurerer din maskine. Gå derefter tilbage til denne side i Hurtig

Læs mere

Sådan anvender du denne brugsanvisning:

Sådan anvender du denne brugsanvisning: (Kun EU) Produktsikkerhedsguide (HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5100DNT / HL-L5200DW / HL-L5200DWT / HL-L6250DN / HL-L6300DW / HL-L6300DWT / HL-L6400DW / HL-L6400DWT / DCP-L5500DN / DCP-L6600DW / MFC-L5700DN

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J4110DW/MFC-J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen

Læs mere

Sådan anvender du denne brugsanvisning: 1

Sådan anvender du denne brugsanvisning: 1 Produktsikkerhedsguide 1 (HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L9200CDW / HL-L9200CDWT / HL-L9300CDWTT / DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW / MFC-L8600CDW / MFC-L8650CDW / MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW) Brother Industries,

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J785DW/MFC-J985DW

Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J785DW/MFC-J985DW (Kun EU) Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J785DW/MFC-J985DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger produktet eller forsøger

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1 MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/ J6530DW/J6930DW/J6935DW

Produktsikkerhedsguide 1 MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/ J6530DW/J6930DW/J6935DW (Kun EU) Produktsikkerhedsguide 1 MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/ J6530DW/J6930DW/J6935DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster

Brugsanvisning. UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Brugsanvisning UT 280/400 280V/400V - UT280/400ECO - UT280/400EV Unitoaster Version 2.0 JAN 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1. Fabrikant... 3 2.2.

Læs mere

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E

Læs mere

Sådan anvender du denne brugsanvisning:

Sådan anvender du denne brugsanvisning: Produktsikkerhedsguide (HL-L2300D / HL-L2340DW / HL-L2360DN / HL-L2365DW / DCP-L2500D / DCP-L2520DW / DCP-L2540DN / DCP-L2560DW / MFC-L2700DW / MFC-L2720DW / MFC-L2740DW) Brother Industries, Ltd. 15-1,

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Hurtig installationsanvisning

Hurtig installationsanvisning DCP-8060 DCP-8065DN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Læs denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder relevante instruktioner til opsætning og installation.

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550

Brugsanvisning. Varmeplade TL 2550 og TL 3550 Brugsanvisning Varmeplade TL 2550 og TL 3550 JUNI 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Wireless Mirroring Adapter EHDMC10

Wireless Mirroring Adapter EHDMC10 Wireless Mirroring Adapter EHDMC10 Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2014.03 Indledning Mange tak for dit køb af dette produkt. Sørg for at læse denne vejledning, inden du bruger

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning

DANSK. POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning POLAR IrDA USB 2.0 Adapter og Bridge Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. INSTALLERING AF DRIVER... 4 3. INSTALLERING AF HARDWARE... 7 4. GENKENDELSE... 9 5. ETABLERING AF IRDA FORBINDELSE

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere