Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Kassererens beretning 4-5. Påtegninger: Revisionens påtegning 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Institutionsoplysninger 3. Kassererens beretning 4-5. Påtegninger: Revisionens påtegning 6"

Transkript

1 REGNSKAB 2014

2 Indholdsfortegnelse Beretning: Side: Institutionsoplysninger 3 Kassererens beretning 4-5 Påtegninger: Revisionens påtegning 6 Årsregnskab 1. januar december 2013 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Saldobalance fra økonomisystem

3 Foreningen Dansk ICOM I nstitutionsoplysn i nger Institutionen: CVR/SE-nummer: Adresse: Telefon: Hjemmeside: Dansk ICOM Joachim Meyer Davids Samling Kronprinsessegade KObenhavn K Regnskabsir: 1. januar december 2O'J,4 Bestyrelsens sammensetning: Formand: Sekretar: Kasserer: Vinnie Norskov Mille Gabriel Joachim Meyer Revisor: Pengeinstitut: Bestyrelsesmed lemmer: Jan Steen Jacobsen Lise Reder Knudsen Lars Christian Norbach Soren la Cour Jensen Tine Bagh (suppleant) Tora Ribers (suppleant) Annette Damm Niels Oxenvad (revisorsuppleant) Nordea BankA/S Privatku ndeafdeli ngen Set. Mathias Gade Viborg

4 Kassererens beretning Nedenfor folger beretning til 6rsregnskab 201,4 for foreningen Dansk ICOM. Driftsposter: Indtegter: r Medlemskontingenter kr t,87 via Museumstjenesten. o Modtaget rejsetilskud fra Kulturstyrelsen kr O,OO. Tilskuddet er ydet til dakning af rejseudgifter for formanden og for bestyrelsesmedlem og formand for Blue Shield i Danmark Soren La Cour Jensens deltagelse i m6de i ICOM Nord ioslo april med kr.7.105,80. Forformandens deltagelse i ICOM Advisory Committee i Paris juni; for bestyrelsesmedlem og formand for Blue Shield i Danmark La Cour Jensens deltagelse i Blue Shield-m6de i Rom maj og i ICOM Disaster Relief Task Force-mOde i Paris juni; for sekreter i Blue Shield i Danmark Marlene Kloster Hedegaards deltagelse i i Blue Shield i Rom 15.-2L. maj med ,00. Dansk ICOM administrerer Kulturstyrelsens rejsetilskud til Blue Shield. o Renteindtegterkr.422,86. o Andre indtegter kr. L3.380,00. Dette figurerede i tidligere regnskabsir som en henleggelse fra et arkivprojekt, der er afsluttet. Udgifter: r Kontingent afregnet til ICOM Paris i alt kr ,98. r Rejseudgifter med tilskud (Kulturstyr.) vedrarer formandens deltagelse i ICOM Advisory Committee i Paris juni; bestyrelsesmedlem og formand for Blue Shield i Danmark Soren La Cour Jensens deltagelse i Blue Shield-mOde i Rom maj og i ICOM Disaster Relief Task Force-mode i Paris juni; sekreter i Blue Shield i Danmark Marlene Kloster Hedegaards deltagelse i mode i Blue Shield i Rom maj med ialt kr ,00. Dansk ICOM administrerer Kulturstyrelsens rejsetilskud til Blue Shield. r Rejseudgifter ICOM Nord med tilskud vedrorer formandens og bestyrelsesmedlem og formand for Blue Shield i Danmark S6ren La Cour Jensens deltagelse i ICOM Nord i Oslo med i alt kr ,80. r Bestyrelsesmoder m.v. kr ,00 omfatter udgifter til afholdelse af generalforsamling, diverse og bestyrelsesmoder samt forplejning ved internationale mader, der ikke dekkes af Kulturstyrelsens tilskud.. Ekspedition Museumstjenesten kr ,00 dekker Museumstjenestens administration og hindtering af Dansk ICOM's medlemskartotek. o Portoudgifter kr. 313,00 diverse forsendelser til ICOM Paris samt Kulturstyrelsen mv. Portoudgifter, som Museumstjenesten har haft, er konteret under "Ekspedition Museumstjenesten". o Web-arbejde/kartotek Museumstjenesten: Disse udgifter er konteret som en del af Museumstjenestens samlede ekspedition under kontoen " Ekspedition M useumstjenesten". o Trykning 8.293,75 vedrorer genoptryk af 1000 eksemplarer af den danske oversettelse af lcoms etiske regler. r Bankgebyr m.v. kr. 350 er afholdte udgifter til VISA betalingskort. o Udgifter til sekreter/kasserudgifter kr ,00. Fortrinsvis udgifter til Museumstjenestens varetagelse af bogholderi for Dansk ICOM. r lt-udgifter kr ,63 er afholdte udgifter fortrinsvis til ny hjemmeside, men ogsd til domanenavn, datascan, EAN fakt. samt web-hotel. Arets drift udviser et underskud pi kr ,43. For Ar 2OI4 blev der ellers budgetteret med et neutralt driftsresultat. NAr 6rets resultat ender med et underskud pa kr ,43 skyldes det isar, at udgifter til ny hjemmeside pd kr.17.o88,75 ikke var forudset i 6rets budget, men til gengald var der heller ikke kalkuleret med en indtagt p5 kr ,00, som henleggelser fra tidligere ir.

5 Ba I a nce poste r (aktiver/passiver) pr. 31,.t2.2ot4z f ndestiende p5 foreningens bankkonto pr. 31. december 2OI4kr O3,O9. Tifgodehavender Museumstjenesten kr. L8.732,O0 vedrorer kontingentopgorelsen for 4. kvartal20l4. Foreningens egenkapital udgar pr. 3L. december 2OI4 kr ,47. Skyldige omkostninger kr ,91 vedrorer udgifter til 6rets sidste Skyldige kontingenter, ICOM Paris kr ,7L vedr6rer for 4. kvartal2ol4.

6 Revisionens pitegning /at au-rfdbtr4v1 r2larl&ze,2,f a"rt o"n#t A*-# zors futu Annette Damm Revisor for Dansk ICOM

7 DANSK ICOM RESULTATOPGORELSE FOR PERIODEN 1/ Konto Navn / art Note Regnskabstal 2014 Udgifter Indtmgter Budget 2014 Udgifter Indtregter Sammenligningstal 2013 Udgifter Indtagter 100 Medlemskontingent , , , Modtaget rejsetilskud Kulturstyrelsen ,OO , Renter 422,86 464,t9 500 Andre indtagter Kontingent ICOM Paris ,98 8 r 0.000, , Rejseudgifter med tilskud (Kulturstyr.) , , ,t l 1 3s0 Rejseudgifter ICOM Nord med tilskud 7.105, , Bestyrelsesm6der m.v , ,00 20.'723, Ekspedition Museumstjenesten , , , Porto 3 13, Web-arbejde/kartotek Museumstjenesten Trykning m.v ,75 t0.000, Bankgebyrer m.v. 360,00 L000,00 r.010, Sekretrer / kasserer udgifter , , , IT-udgifter m.v Arkivprojekt henlagt 20 l Diverse udgifter 7.000, ,00 Totale udeifter os indtester t t ,26 1.0s9.613,12 ARETS RES[ILTAT overfdrt til balancen ,14

8 Balance pr. 31/ Aktiver Note Kr. Kr. Omsatningsaktiver Til godehavender Museumstjenesten Tilgodehavender Kulturstyrelsen Nordea Bank: Kontant kasse Omsretningsaktiver i alt ,00 t57.103, Aktiver i alt Passiver Egenkapitalen Saldo pr Arets resultat E genkapital pr. 3ll , , ,47 Henlreggelser Henleggelse til arkivprojekt: Saldo pr Anvendt i2014 Henlreggelser i alt 0,00 Kortfristet greld Skyldige omkostninger Skyldige kontingenter, ICOM Paris Museumsd enesten mellemregning Omkostningskreditorer Greld i alt 3.021, , ,62 Passiver i alt ,09 Regnskabsopstillingen er endret i h.t. Arsregnskabslovens lovbekendtgorelse nr. 395 af , bilag 2. tu o^to,&? 4.2o0{ Z7 fs 2p t) h-t^ Annette Damm Revisor, Dansk ICOM Joachim Meyer Kasserer. Dansk ICOM

9 Dansk ICOM Råbalance side 1 Aktuel PR/01-14 Konto Navn 31/ % INDTÆGTER 100 Medlemskontingent , Tilskud Kulturstyrelsen , Renter 422, Andre Indtægter , Indtægter ialt ,73 UDGIFTER 1100 Kontingent ICOM Paris , Rejseudg. m/tilskud Kulturstyr ,00 Rejseudg. ICOM Nord 1350 m/tilskud 7.105, Møder/rejser bestyrelse , Ekspedition MTJ , Porto 313, Hjemmeside/kartotek MTJ 1505 Trykning m.v 8.293, Bankgebyrer m.v 360, Sekretær/kasserer udg , IT-udgifter , Arkivprojekt 1600 Diverse udgifter 1700 Tab og Vinding 1999 Udgifter ialt , DRIFTSRESULTAT 2.847,43 AKTIVER 3100 Nordea , Kasse 3300 Tilgodehavender MTJ , Tilgodehavender KUAS 3320 Tilgodehavender diverse 3999 Aktiver ialt ,09 PASSIVER 5100 Skyldige omkostninger 3.021, Skyldig kontingent ICOM Paris , MTJ mellemregning 5125 Omkostningskreditorer 5150 Gæld ialt , Henlæggelser EGENKAPITAL 9

10 Fejlkonto Overfort 6 rets d riftsresu ltat Beregnet egenkapital ialt Passiver ialt lalt statuskonti Modkonto ultimoposter Modkonto budget IALT LIG NUL Fejlkonto 159.8L5, L5,90 r79.282, ,43 10

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Lørdagsjazzen i Roskilde. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 12892942

Lørdagsjazzen i Roskilde. Årsregnskab 2014. CVR-nr. 12892942 Årsregnskab 2014 CVR-nr. 12892942 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Foreningen Trianglen 33 98 53 39

Foreningen Trianglen 33 98 53 39 Foreningen Trianglen 33 98 53 39 Årsrapport for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundejerforeningen Regnskab for 2012

Grundejerforeningen Regnskab for 2012 Grundejerforeningen Asen Regnskab for 212 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Toldbuen 1, 47 Nxstved T: 5575 8686, F: 5575 8787, pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen RUDEHAVEN

Grundejerforeningen RUDEHAVEN Grundejerforeningen RUDEHAVEN Årsregnskab 2012/2013 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5-6 Balance 7 Noter til regnskabet 8-9 Side 2 PÅTEGNINGER

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011 Sønderjysk Pigekor Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Fremlagt på den ordinære generalforsamling den 7.marts 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport. Slow Food Convivum Nordsjælland - København. 5. regnskabsår

Årsrapport. Slow Food Convivum Nordsjælland - København. 5. regnskabsår Årsrapport Slow Food Convivum Nordsjælland - København 5. regnskabsår Periode: 1. april 2009 til 31. marts 2010 Årsrapport 2009-2010 Slow Food Convivum Nordsjælland - København STAMOPLYSNINGER: Slow Food

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001

t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 t: KOVDn PerKristiansen I Tifi 575614001 M llevejl7 Fax.- 5752 6749 DAN S KE REVISORER E-mail: I REViSION 4140 Borup I info@skovborevision.dk i IT S 1{ CVR-jir 10290430 ARsRAPP0wr 1. januar 2012 til 31.

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Arsregnskab 2011. Grundejerforeningen. Lille Grundet. r"; '!;,: l"

Arsregnskab 2011. Grundejerforeningen. Lille Grundet. r; '!;,: l Arsregnskab 211 Grundejerforeningen Lille Grundet r"; '!;,: l" :t lndholdsfortegnelse Side Bestyrelsens bemærkninger til årsregnskabet Regnskabsprincipper Resultatopgørelse Balance Noter Revisionspåtegning

Læs mere

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN

TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN TURISTFORENINGEN FOR VINDERUP OG OMEGN Stationsvej 2 DK_7830 Vinderup Tlf. 97 44 22 85 Fax 97 44 17 49 Giro 565-1387 Internet: www.visitholstebro.dk www.vinderupegnen.dk.dk E-mail: vinderup@visitholstebro.dk

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr

Benny Rasmusen. A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET ARSRAPFORT FOR 2OO3. G[lR-ne t0 C3 0 04. 21. trgrlnbtr Reslstrcret rcvlsor HD Benny Rasmusen A}IELSBOLIGFORE *frreeil FOPPELVIEHCIET G[lR-ne t C3 4 ARSRAPFORT FOR 2OO3 21. trgrlnbtr Benny Rismus - Todemkloldnd A - SIOO Svcrdbotg tlt 62?272Ut - fer 62 t272

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere