APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015"

Transkript

1 Delårsrapport APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015 Nettoomsætning SEK mio. (9.816 mio.). Justeret driftsresultat SEK 33 mio. (-30 mio.). Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 470 mio. (0 mio.) fra en kapitalgevinst og en nedskrivning. Driftsresultat SEK 503 mio. (-30 mio.). Periodens resultat SEK 390 mio. (-76 mio.). Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -127 mio. (120 mio.). Nettoomsætning SEK mio. ( mio.). Justeret driftsresultat SEK 345 mio. (76 mio.). Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 470 mio. (0 mio.) i 2. kvartal fra en kapitalgevinst og en nedskrivning. Driftsresultat SEK 815 mio. (76 mio.). Periodens resultat SEK 593 mio. (24 mio.). Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK mio. (-349 mio.). Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer desuden postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2014 havde koncernen medarbejdere og en omsætning på 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hjemsted i Solna. Besøg os på

2 FINANSIEL OVERSIGT OG NØGLETAL SEK mio., Apr-jun Apr-jun Ekskl. 1) Jan-jun Jan-jun Ekskl. 1) Jan-dec hvis ikke andet er anført r r r r 2014 RESULTATPOSTER Nettoomsætning % -3% % -2% Resultat før afskrivninger og nedskrivninger, EBITDA % EBITDA-margin 2) 9,7% 3,9% 8,6% 4,6% 5,5% Driftsresultat, EBIT EBIT-margin/overskudsgrad 2) 5,2% -0,3% 4,1% 0,4% 0,9% Justeret driftsresultat, EBIT 3) Justeret EBIT-margin/overskudsgrad 2) 3) 0,3% -0,3% 1,8% 0,4% 2,2% Resultat før skat Periodens resultat PENGESTRØMME Pengestrøm fra driftsaktiviteter FINANSIEL STILLING Finansielt beredskab % % Nettogæld % % NØGLETAL Resultat pr. aktie, SEK 0,19-0,04 0,30 0,01 0,09 Nettogæld/EBITDA 0,3 1,4 0,3 1,4 1,7 Nettogældsætningsgrad 8% 33% 8% 33% 46% Forrentning af operativ kapital 9,4% 4,3% 9,4% 4,3% 3,1% Gennemsnitligt antal ansatte 4) ) Ændring ekskl. erhvervelser/afhændelser og valuta. 2) Fra 2015 anvendes ny definition af overskudsgrad (driftresultat i procent af nettoomsætningen). Sammenligningstal perioder er tilpasset. Se Note 7, Definitioner 3) Justeret for poster, der påvirker sammenligneligheden. Se tabel på side 4 og note 7, Definitioner. 4) 2014 tal korrigeret for ændringer i beregningen. For eksempel indgår opsagt personale i "Futurum" ikke længere i beregningen. I rapporten kommenteres udviklingen i hhv. april-juni og januar-juni 2015 i forhold til samme perioder 2014, medmindre andet er anført. 1 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

3 KOMMENTAR FRA DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR FORTSAT FOKUS PÅ TJENESTEYDELSER OG LANGSIGTET LØNSOMHED E-handlen vokser markant, mens brevmængderne fortsat falder, især i Danmark. Gennemførte effektiviseringstiltag giver et forbedret resultat. PostNord har i kvartalet indgået en række større aftaler om pakkedistribution både inden for B2B og B2C samt en større aftale med COOP i Danmark om distribution af tilbudsaviser. Ca. en tredjedel af de nye aftaler, vi indgår, er inden for e-handelssegmentet, som fortsat vokser markant, og B2C-pakkemængderne steg med 17% i kvartalet. PostNord udvidede i kvartalet det strategiske samarbejde med det internationale netværk DPDgroup, som er den næststørste tjenesteleverandør på det europæiske pakkemarked. Kernen i det udvidede samarbejde er en stærk B2C-strategi, som bl.a. forbinder PostNords og DPDgroups distributionsnet og skaber et harmoniseret system med servicesteder i Europa. PostNord indgik aftale om køb af Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) i Finland. PostNord Finland styrker med denne forretning sin position inden for logistikløsninger. Som følge af den fortsatte digitalisering blev brevmængderne ved med at falde, især i Danmark. Samlet set faldt brevmængderne med 9% i kvartalet, heraf 15% i Danmark og 7% i Sverige. Det er nødvendigt, at ændringer i postlovgivningen tager udgangspunkt i kundernes behov, som løbende ændrer sig, hvis der på længere sigt skal kunne opretholdes en befordringspligtig posttjeneste på rimelige økonomiske vilkår. I slutningen af april afsagde EU-domstolen dom om, at posttjenester, der ikke er omfattet af individuelt forhandlede aftaler, skal være momsfrie. PostNord afventer nu igangværende tilpasninger af den svenske momslovgivning. For PostNord kan det betyde øgede omkostninger på grund af nedsat fradragsret for indgående moms. Koncernens justerede driftsresultat udgjorde i 2. kvartal SEK 33 mio. (-30 mio.). I første halvår udgjorde koncernens justerede driftsresultat SEK 345 mio. (76 mio.). Resultatet er justeret for en kapitalgevinst og nedskrivning på netto SEK 470 mio. (0 mio.). Det omstillingsarbejde, vi har gennemført, påvirker resultatet som forventet. Med hurtigt faldende brevvolumener står vi over for store udfordringer. Samtidig styrker vi vores position som en førende logistikaktør. Løbende effektiviseringer og tilpasninger er dog nødvendige for at sikre langsigtet lønsomhed. Med et stort kundefokus leverer vi det, vi lover. Håkan Ericsson Administrerende direktør og koncernchef 2 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

4 VIGTIGE BEGIVENHEDER APRIL-JUNI EU-domstolens dom vedrørende momsopkrævning Sidst i april afsagde EU-domstolen dom i sagen, hvor EU-Kommissionen havde stævnet den svenske stat for ikke at overholde EU's momsdirektiv i forbindelse med posttjenester. Dommen var i EU-Kommissionens favør, hvilket betyder, at befordringspligtige posttjenester, der ikke er omfattet af individuelt forhandlede aftaler, skal være momsfrie. For PostNord indebærer dette, at allerede betalt moms for forretningsrelaterede omkostninger, som vedrører ikke momspligtige aktiviteter, ikke vil være fradragsberettiget. PostNord beregner moms i overensstemmelse med gældende regler, mens man afventer eventuelle ændringer i den svenske momslovgivning. Generalforsamling 2015 PostNords generalforsamling blev afholdt den 23. april 2015 på koncernens hovedkontor i Solna. Bestyrelsens formand og alle bestyrelsesmedlemmer samt revisionsselskabet KPMG AB blev genvalgt for perioden frem til afslutningen af næste ordinære generalforsamling. Ny administrerende direktør i Postens Pensionsstiftelse John Vivstam tiltrådte den 1. juni 2015 som ny administrerende direktør i Postens Pensionsstiftelse, da Dag Hasslegren gik på pension. Postens Pensionsstiftelse forvalter og sikrer pensionsforpligtelserne for selskaberne PostNord Group AB og PostNord Sverige AB. Den 30. juni 2015 udgjorde markedsværdien af aktiverne i pensionsstiftelsen 18,9 mia. SEK. Pensionsforpligtelserne i PostNord-koncernen udgjorde 18,4 mia. SEK. Vurdering af forudsætninger for et eventuelt frasalg af virksomheden Strålfors Et eventuelt frasalg af virksomheden Strålfors vurderes fortsat. Hovedparten af fulfilmentvirksomheden i Strålfors er overført til PostNord Sverige og bliver ikke berørt af et eventuelt frasalg. I maj blev Annemarie Gardshol, Chief Strategy Officer og chef for E-commerce, udnævnt som konstitueret administrerende direktør for PostNord Strålfors, fordi Per Samuelsson har forladt virksomheden. Frasalg af ejendom i Danmark En ejendom i Københavns centrum blev frasolgt for DKK 925 mio. i slutningen af juni, hvilket gav en kapitalgevinst på SEK 500 mio. I forbindelse med transaktionen overtog køberen et realkreditlån på SEK 665 mio. Likvide midler på SEK 499 mio. blev tilført i juli Aftale om køb af Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) i Finland PostNord Oy har indgået aftale om at købe Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) af DSV Road Oy. PostNord styrker med købet i høj grad sin position i Finland, hvad angår indenrigs pakketransport, tidsbestemt levering, logistikløsninger til sundhedssektoren og e-handel samt termotransport. Aftalen blev godkendt af de finske konkurrence- og forbrugermyndigheder i begyndelsen af august. 3 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

5 KONCERNENS RESULTAT Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 Nettoomsætning EBITDA-margin EBIT-margin/overskudsgrad 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% April-juni Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt PostNords nettoomsætning med 3%. Som følge af den fortsatte digitalisering faldt brevmængderne som helhed med 9%, heraf 15% i Danmark og 7% i Sverige. E-handlen voksede fortsat markant, hvilket øgede varedistributionen med breve og pakker. Koncernens pakkemængder steg med 12%, idet de e-handelsrelaterede B2Cpakkemængder dog steg med 17%. Pakkemængderne stiger, men kompenserer indtægtsmæssigt ikke fuldt ud for de faldende brevmængder. Koncernens justerede driftsresultat udgjorde SEK 33 mio. (-30 mio.), og overskudsgraden lå på 0,3 (-0,3)%. Resultatforbedringen skyldes de gennemførte effektiviseringer. Koncernens rapporterede driftsresultat udgjorde SEK 503 mio. (-30 mio.), og overskudsgraden lå på 5,2 (-0,3)%. Resultatet indeholder poster, der påvirker sammenligneligheden, på netto SEK 470 mio. (0 mio.), herunder en kapitalgevinst på SEK 500 mio. fra frasalg af ejendom i Danmark samt nedskrivning af aktieposten i Eson Pac Group AB på SEK 30 mio SEK mio. PostNord Sverige PostNord Danmark PostNord Norge PostNord Finland Øvrigt Koncern total Nedskrivning Kaptialgevinst ejendom, Danmark I alt, sammenlignelige poster Finansielle poster, netto, faldt til SEK -48 mio. (-32 mio.) og blev primært påvirket af lavere renteindtægter og i nogle lande negative indlånsrenter. Kvartalets skatteomkostninger udgjorde SEK -65 mio. (-14 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 390 mio. (-76 mio.). Januar-juni Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt PostNords nettoomsætning med 2%. Brevmængderne faldt samlet med 8%, heraf 15% i Danmark og 6% i Sverige. Pakkemængderne steg med 13%, idet de e-handelsrelaterede B2C-pakkemængder dog steg med 17%. Koncernens justerede driftsresultat udgjorde SEK 345 mio. (76 mio.). Resultatet er justeret for poster, der påvirker sammenligneligheden, på netto SEK 470 mio. (0 mio.) i 2. kvartal. Forbedringen skyldes primært gennemførte effektiviseringer, men 1. kvartal 2014 omfattede også en hensættelse til omstruktureringsomkostninger i forbindelse med en ny organisation på SEK 157 mio. 4 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

6 Koncernens rapporterede driftsresultat udgjorde SEK 815 mio. (76 mio.), og overskudsgraden lå på 4,1 (0,4)%. Finansielle poster, netto, var SEK -70 mio. (-53 mio.), og halvårets skat udgjorde SEK -152 mio. (1 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 593 mio. (24 mio.). FINANSIEL STILLING PR. 30. JUNI 2015 Koncernens egenkapital steg til SEK mio., sammenlignet med SEK mio. pr. 31. marts Stigningen skyldes især omregning af pensionsforpligtelser og forvaltede pensionsaktiver på netto SEK mio. og periodens resultat på SEK 390 mio. samt omregningsdifferencer på SEK 96 mio. Der er foretaget en omregning af pensionsforpligtelser med en højere diskonteringsrente som følge af den forhøjede rentesituation på det svenske marked for boligobligationer. Koncernens nettogæld faldt med SEK mio. i 2. kvartal. Faldet skyldes primært ovennævnte omregning af pensionsforpligtelser, og at et realkreditlån på SEK 665 mio. blev overtaget af køberen i forbindelse med frasalg. Nettogældsætningsgraden (nettogæld/egenkapital) var 8%, sammenlignet med 41% pr. 31. marts Nettogæld/EBITDA-forholdet, rullende over 12 måneder, lå på 0,3. Forrentning af operativ kapital, rullende over 12 måneder, udgjorde 9,4 (4,3)%. Forbedringen omfatter omkostningseffektiviseringer og kvartalets kapitalgevinst, mens tidligere perioder har været tynget af omstruktureringsomkostninger. Nettogæld 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun SEK mio Finansielle tilgodehavender Kortfristede rentebærende tilgodehavender Likvide midler Rentebærende gæld Hensættelser til pensioner 1) Nettogæld ) Inkl. aktiver tilknyttet pensionsordninger. Pr. 30.Juni 2015 overstiger ordningens aktiver den anslåede nutidsværdi af pensionsforpligtelser og indregnes i Finansielle tilgodehavender. PostNord har kapitaleffektiviseringsprogrammer på to områder: reduktion af driftskapitalen og frasalg af dele af bygningsmassen. Der blev i kvartalet frasolgt en ejendom i Københavns centrum for DKK 925 mio., hvilket gav en kapitalgevinst på SEK 500 mio. I forbindelse med transaktionen overtog køberen et realkreditlån på SEK 665 mio., og restgælden på SEK 87 mio. blev indfriet af PostNord. Likvide midler på SEK 499 mio. blev tilført i juli Der blev i kvartalet tilbagebetalt SEK 540 mio. i virksomhedens MTN-obligationsprogram. Koncernens finansielle beredskab udgjorde SEK mio., sammenlignet med SEK mio. pr. 31. marts 2015, og bestod af likvide midler på SEK mio. og en uudnyttet kredit på SEK mio. med forfald i PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

7 PENGESTRØMME April-juni Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -127 mio. (120 mio.). Pengestrømmen blev påvirket negativt primært af, at udbetalinger på ca. SEK 300 mio. relateret til 1. kvartal blev flyttet til 2. kvartal af Pengestrømmen fra investeringsaktiviteter udgjorde SEK -208 mio. (-467 mio.). Investeringer i materielle anlægsaktiver er kommet ned på et lavere niveau som følge af en strammere investeringsstyring, og at de nye centre i Sverige er blevet færdiggjort. Investeringerne omfattede primært køretøjer i produktionen samt transport- og sorteringsudstyr. PostNord har i juli 2015 fået tilført likvide midler på SEK 499 mio. på grund af salg af fast ejendom. Pengestrømmen fra finansieringsaktiviteter udgjorde SEK -682 mio. (426 mio.). Der blev i perioden tilbagebetalt SEK 540 mio. i virksomhedens MTN-obligationsprogram, og i forbindelse med frasalg af ejendom blev der tilbagebetalt SEK 87 mio. på et realkreditlån. Januar-juni Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK mio. (-349 mio.). Forbedringen i forhold til sidste år skyldes primært, at 1. kvartal 2014 blev påvirket negativt af betalingsforskydninger ved årsskiftet 2013/2014, samt øgede driftsforpligtelser i første halvår 2015 primært relateret til skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter. Pengestrømmen fra investeringsaktiviteter er som planlagt kommet ned på et lavere niveau og udgjorde SEK -463 mio. (-930 mio.). Det lavere niveau skyldes en strammere investeringsstyring, og at de nye centre i Sverige er blevet færdiggjort. Pengestrømmen fra finansieringsaktiviteter udgjorde SEK -946 mio. (371 mio.). I det første halvår blev et realkreditlån i forbindelse med frasalg af ejendom overtaget, og obligationslån under MTNprogrammet og virksomhedscertifikater blev tilbagebetalt. 6 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

8 LANDENE Fra og med 2015 sker den finansielle rapportering vedrørende segmenterne pr. landeorganisation. Fælles noter til de finansielle tabeller i følgende afsnit ses i slutningen af segmenterne på side 10. PostNord Sverige PostNord Sverige 1) 2) Apr-jun Apr-jun Ekskl. 3) Jan-jun Jan-jun Ekskl. 3) SEK mio r r r r Nettoomsætning % 0% % 0% heraf Mail & Communication (ekstern) % -5% % -4% heraf Logistics (ekstern) % 4% % 5% Driftsresultat, EBIT EBIT-margin/overskudsgrad 4) 3,1% 1,8% 3,5% 1,5% April-juni PostNord Sveriges nettoomsætning var uændret. Brev- og pakkemængderne i forbindelse med e-handel steg. Omsætningen i Mail & Communication i Sverige faldt med 5% på grund af et fald i brevmængderne på 7%. Omsætningen i Logistics i Sverige steg med 4% primært som følge af større pakkemængder og nye kundeaftaler. Driftsresultatet udgjorde SEK 173 mio. (101 mio.). Det forbedrede resultat skyldes primært de gennemførte effektiviseringer. Januar-juni PostNord Sveriges nettoomsætning var uændret. Omsætningen i Mail & Communication i Sverige faldt med 4% på grund af et fald i brevmængderne på 6%. Varedistribution voksede og påvirkede omsætningen positivt. Omsætningen i Logistics i Sverige steg med 5% primært som følge af større pakkemængder, og at der blev indgået nye kundeaftaler. Driftsresultatet udgjorde SEK 401 mio. (173 mio.). Forbedringen skyldes primært de gennemførte effektiviseringer, og at der i 1. kvartal 2014 blev foretaget hensættelser til omstruktureringsomkostninger på SEK 105 mio. 7 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

9 PostNord Danmark PostNord Danmark 1) 2) Apr-jun Apr-jun Ekskl. 3) Jan-jun Jan-jun Ekskl. 3) SEK mio r r r r Nettoomsætning % -5% % -5% heraf Mail & Communication (ekstern) % -10% % -10% heraf Logistics (ekstern) 6) % 4% % 6% Driftsresultat, EBIT EBIT-margin/overskudsgrad 4) 12,4% -7,9% 5,1% -4,3% Justeret driftsresultat, EBIT 5) Justeret EBIT-margin/overskudsgrad 4) 5) -8,4% -7,9% -5,0% -4,3% April-juni PostNord Danmarks nettoomsætning faldt med 2%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 5% på grund af faldende brevmængder, færre modtagere af direct mail og fortsat hård konkurrence i logistikbranchen. Omsætningen i Mail & Communication i Danmark faldt med 10% ekskl. valutakurseffekter på grund af et fald i brevmængderne på 15%. Logistics i Danmark voksede med 4% ekskl. valutakurseffekter som følge af større pakkemængder og nye kundeaftaler inden for servicelogistik. Det justerede driftsresultat udgjorde SEK -202 mio. (-193 mio.). Resultatet blev primært påvirket af det markante fald i brevmængder. Der blev i kvartalet frasolgt en ejendom i Københavns centrum for DKK 925 mio., hvilket gav en kapitalgevinst på SEK 500 mio. Januar-juni PostNord Danmarks nettoomsætning faldt med 1%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 5%. Omsætningen i Mail & Communication i Danmark faldt med 10% ekskl. valutakurseffekter på grund af et fald i brevmængderne på 15%. Logistics i Danmark voksede med 6% ekskl. valutakurseffekter som følge af stigende mængder inden for pakkelogistik og nye kundeaftaler inden for servicelogistik. Det justerede driftsresultat udgjorde SEK -249 mio. (-215 mio.). PostNord Norge PostNord Norge 1) 2) Apr-jun Apr-jun Ekskl. 3) Jan-jun Jan-jun Ekskl. 3) SEK mio r r r r Nettoomsætning % -3% % 0% heraf Mail & Communication (ekstern) % 28% % 38% heraf Logistics (ekstern) % -4% % -2% Driftsresultat, EBIT % EBIT-margin/overskudsgrad 4) -0,5% 1,2% 0,3% 1,2% April-juni PostNord Norges nettoomsætning faldt med 2%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 3%. Markedsvæksten inden for e-handel er fortsat kraftig, men den hårde priskonkurrence inden for logistik dæmper omsætningen og lønsomheden. Driftsresultatet udgjorde SEK -5 mio. (13 mio.). 1. maj blev transport- og logistikvirksomheden Jetpak Borg AS købt og finasielt konsolideret for at supplere de skræddersyede løsninger med dag til dag-levering over større afstande til autohandlere, værksteder og lignende brancher i Norge. Det unikke distributionssystem omfatter fjerntransporter fra et centrallager i Skandinavien til over 500 modtagere i Norge hver nat. Virksomheden omsætter årligt for ca. NOK 120 mio. 8 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

10 Januar-juni PostNord Norges nettoomsætning steg med 1% i første halvår sammenlignet med året før. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter var nettoomsætningen uændret. Markedsvæksten inden for e- handel er fortsat kraftig, men den hårde priskonkurrence inden for logistik dæmper omsætningen og lønsomheden. Driftsresultatet udgjorde SEK 6 mio. (26 mio.). PostNord Finland PostNord Finland 1) 2) Apr-jun Apr-jun Ekskl. 3) Jan-jun Jan-jun Ekskl. 3) SEK mio r r r r Nettoomsætning % 4% % 3% heraf Mail & Communication (ekstern) 3 3 3% 1% 7 7-6% -10% heraf Logistics (ekstern) % 4% % 1% Driftsresultat, EBIT EBIT-margin/overskudsgrad 4) -0,6% -1,3% 0,0% -1,6% April-juni PostNord Finlands nettoomsætning steg med 7%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter steg nettoomsætningen med 4%, primært inden for pakker og paller. Dette til trods for den økonomisk udfordrende situation i Finland og hård konkurrence. Driftsresultatet udgjorde SEK -1 mio. (-2 mio.). Der blev i kvartalet indgået aftale om at købe Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) af DSV Road Oy. PostNord styrker med købet i høj grad sin position i Finland, hvad angår indenrigs pakketransport, tidsbestemt levering, logistikløsninger til sundhedssektoren og e-handel samt termotransport. Aftalen blev godkendt af de finske konkurrence- og forbrugermyndigheder i begyndelsen af august. Januar-juni PostNord Finlands nettoomsætning steg med 7%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter steg nettoomsætningen med 3%, primært inden for pakker og paller. Driftsresultatet udgjorde SEK 0 mio. (-5 mio.). Forbedringen skyldes større salg og tidligere gennemførte besparelsestiltag. 9 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

11 PostNord Strålfors PostNord Strålfors 1) 2) Apr-jun Apr-jun Ekskl. 3) Jan-jun Jan-jun Ekskl. 3) SEK mio r r r r Nettoomsætning % -3% % -1% Driftsresultat, EBIT EBIT-margin/overskudsgrad 4) 1,4% -1,4% 2,8% -0,6% April-juni Tallene for PostNord Strålfors er omregnet for 2014, fordi hovedparten af fulfilment-virksomheden er overført til PostNord Sverige. Nettoomsætningen i PostNord Strålfors faldt med 1%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 3%. Det rapporterede driftsresultat udgjorde SEK 8 mio. (-8 mio.). Forbedringen skyldes primært gennemførte besparelsesprogrammer. Processen med at vurdere et eventuelt frasalg af Strålfors fortsætter. I maj blev Annemarie Gardshol, Chief Strategy Officer og chef for E-commerce, udnævnt som konstitueret chef for PostNord Strålfors, fordi Per Samuelsson har forladt virksomheden. Januar-juni Nettoomsætningen i PostNord Strålfors steg med 1%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 1%. Driftsresultatet udgjorde SEK 34 mio. (-7 mio.). Forbedringen skyldes primært de gennemførte besparelsesprogrammer, og at der i 1. kvartal 2014 blev foretaget hensættelser til løbende omstrukturering. Andre lande og elimineringer Øvrigt og Elimineringer 1) 2) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun SEK mio r r Nettoomsætning % % heraf intern Elimineringer Driftsresultat, EBIT % % Januar-juni Nettoomsætningen er primært relateret til Direct Link. I 2. kvartal blev aktieposten i Eson Pac Group AB nedskrevet med SEK 30 mio. Fælles noter til de finansielle tabeller i ovenstående afsnit er: 1) Inddeling i geografiske områder er hovedsagelig baseret på virksomhedernes registrerede hjemsted. 2) Alle tal er justerede i overensstemmelse med den nye organisation, og koncernomkostninger belaster alle lande, men ikke PostNord Strålfors. Se note 2: Segmentrapportering. 3) Ændring ekskl. erhvervelser/afhændelser i den operative virksomhed og valuta. 4) Fra og med 2015 anvendes en ny definition af overskudsgrad (driftsresultat i procent af nettoomsætning). Sammenligningsperioder er omregnet. Se note 7: Definitioner. 5) Justeret for poster, der påvirker sammenligneligheden. Se note 7: Definitioner. 6) Inkl. Logistics virksomhed i Tyskland. 10 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

12 FORRETNINGSOMRÅDERNE Ekstern nettoomsætning 1) Apr-jun Apr-jun Ekskl. 2) Jan-jun Jan-jun Ekskl. 2) SEK mio r r r r Mail & Communication % -6% % -6% Logistics % 2% % 3% PostNord Strålfors % -4% % -2% Koncernen total % -3% % -2% 1) Alle tal er justerede i overensstemmelse med den nye organisation. 2) Ændring ekskl. erhvervelser/afhændelser og valuta. Mail & Communication Nettoomsætningen for forretningsområdet Mail & Communication faldt med 5% i kvartalet sammenlignet med året før. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 6%. Den lavere nettoomsætning skyldes primært den fortsatte digitalisering med faldende brevmængder. Brevmængder, mio Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 Sverige, A-post Danmark, A-post Sverige, B-post Danmark, B-post og C-post Brevmængderne faldt som helhed med 9% i kvartalet som følge af digitaliseringen, heraf 15% i Danmark og 7% i Sverige. De faldende mængder blev i nogen udstrækning opvejet af en fortsat positiv udvikling inden for e-handelsrelaterede tjenester. I første halvår faldt brevmængderne som helhed med 8%, heraf 15% i Danmark og 6% i Sverige i forhold til sidste år. 11 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

13 Logistics Nettoomsætningen for forretningsområdet Logistics steg med 3% i kvartalet sammenlignet med året før. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter steg nettoomsætningen med 2%. E-handlen vokser fortsat markant, og pakkemængderne steg med 12% i kvartalet, idet de e- handelsrelaterede B2C-forsendelser steg med 17%. Pakkemængder, mio Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 Pakker, total PostNord Strålfors Se kommentar om PostNord Strålfors i afsnittet "Landene". RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER PostNord er eksponeret for strategiske, operative og finansielle risici. En beskrivelse af risici, usikkerhedsfaktorer og risikostyring samt væsentlige vurderinger og skøn findes i Års- og bæredygtighedsrapporten 2014, side 54-55, og note 2, side Der er ikke konstateret væsentlige ændringer eller fremkommet nye vurderinger siden Års- og bæredygtighedsrapportens offentliggørelse. 12 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

14 FINANSKALENDER Delårsrapport januar-september oktober 2015 Regnskabsmeddelelse februar 2016 Solna, den 13. august 2015 PostNord AB (publ), org.nr.: Bestyrelsen og den administrerende direktør bekræfter, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiviteter, finansielle stilling og resultat samt beskriver væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som moderselskabet og selskaberne i koncernen er eksponeret for. Jens Moberg Bestyrelsesformand Christian Ellegaard Bestyrelsesmedlem Gunnel Duveblad Bestyrelsesmedlem Mats Abrahamsson Bestyrelsesmedlem Anitra Steen Bestyrelsesmedlem Sisse Fjelsted Rasmussen Bestyrelsesmedlem Torben Janholt Bestyrelsesmedlem Magnus Skåninger Bestyrelsesmedlem Lars Chemnitz Medarbejderrepræsentant Johan Lindholm Medarbejderrepræsentant Ann-Christin Fällén Medarbejderrepræsentant Håkan Ericsson Administrerende direktør og koncernchef Revisorerne har ikke foretaget review af denne rapport. Der er tale om oplysninger, som PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre iflg. svensk lov om værdipapirmarkedet. Informationen blev offentliggjort den 13. august 2015 kl (CET). I oversættelsen af denne regnskabsmeddelelse er der udvist den største omhyggelighed. Den svenske tekst er dog gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den danske oversættelse. KONTAKTOPLYSNINGER CFO Gunilla Berg, +46 (0) Kommunikationsdirektør Per Mossberg, +46 (0) Chef for Investor Relations Susanne Andersson, +46 (0) Sverige Postadresse: SE Stockholm Besøgsadresse: Terminalvägen 24, Solna +46 (0) Danmark Post- og besøgsadresse: Tietgensgade 37, DK-1566 København V PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

15 FINANSIELLE RAPPORTER Koncernens resultatopgørelse Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec SEK mio. Note Nettoomsætning Andre driftsindtægter Driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger 3, Afskrivninger og nedskrivninger Driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat PERIODENS RESULTAT Periodens resultat, som kan henføres til Moderselskabets aktionærer Kapitalandele uden bestemmende indflydelse Resultat pr. aktie, SEK 0,19-0,04 0,30 0,01 0,09 Koncernens totalindkomstopgørelse Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec SEK mio PERIODENS RESULTAT ANDEN TOTALINDKOMST Poster, som ikke kan overføres til periodens resultat Omvurdering af pensionsforpligtelser Ændring i udskudt skat I alt Poster, som er overført eller kan overføres til periodens resultat Pengestrømssikringer efter skat Omregningsdifferencer 1) I alt I ALT, ANDEN TOTALINDKOMST PERIODENS TOTALINDKOMST Periodens totalresultat, som kan henføres til Moderselskabets aktionærer Kapitalandele uden bestemmende indflydelse ) Omregningsdifferencer vedrører omregning af koncernens egenkapital i udenlandske valutaer. 14 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

16 Koncernens balance 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun SEK mio. Note AKTIVER Goodwill Andre immaterielle aktiver Materielle aktiver Andele i associerede virksomheder og joint ventures Finansielle aktiver Langfristede tilgodehavender Udskudte skatteaktiver I alt, langfristede aktiver Varebeholdning Tilgodehavende skat Tilgodehavender fra salg Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter Andre tilgodehavender Kortfristede finansielle aktiver Likvide midler Aktiver bestemt for salg I alt, kortfristede aktiver I ALT, AKTIVER EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER EGENKAPITAL Aktiekapital Indskudt kapital Reserver Overført resultat I alt, egenkapital, som kan henføres til moderselskabets aktionærer Kapitalandele uden bestemmende indflydelse I ALT, EGENKAPITAL FORPLIGTELSER Langfristede rentebærende forpligtelser Andre langfristede forpligtelser Pensioner Andre hensættelser Udskudt skat I alt, langfristede forpligtelser Kortfristede rentebærende forpligtelser Leverandørgæld Skyldig skat Andre kortfristede forpligtelser Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter Andre hensættelser I alt, kortfristede forpligtelser I ALT, FORPLIGTELSER I ALT, EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

17 Koncernens egenkapitalopgørelse MSEK Aktiekapital 1) Indskudt kapital Omregningsdifference i egenkapital Sikringsreserve Overført resultat Kapitalandele uden bestemmende I alt, egenkapital indflydelse Balance, primo, 1 jan Periodens totalresultat Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer Periodens resultat Periodens øvrige totalresultat I alt, periodens totalresultat Udbytte Egenkapital, ultimo, 30 jun Balance, primo, 1 jul Periodens totalresultat Periodens resultat Periodens øvrige totalresultat I alt, periodens totalresultat Udbytte -1-1 Egenkapital, ultimo, 31 dec Balance, primo, 1 jan Periodens totalresultat Periodens resultat Periodens øvrige totalresultat I alt, periodens totalresultat Udbytte -3-3 Egenkapital, ultimo, 30 jun ) Antal aktier: , heraf A-aktier: og B-aktier: PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

18 Koncernens pengestrømsopgørelse Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec SEK mio DRIFTSAKTIVITETER Resultat før skat Justeringer for poster, som ikke indgår i pengestrømmen: Tilbageførsel af nedskrivninger og afskrivninger Kapitalgevinst/-tab på solgte aktiver Ændring pensionsforpligtelser Andre hensættelser Andre ikke-likviditetspåvirkende poster Udbetalte pensioner Andre hensættelser, likviditetspåvirkning Skat Pengestrøm fra driftsaktiviteter før ændringer af driftskapitalen Pengestrøm fra ændringer i driftskapital: Forøgelse(-)/reduktion(+), varelager Forøgelse(-)/reduktion(+), andre driftstilgodehavender Forøgelse(+)/reduktion(-), andre driftsforpligtelser Andre ændringer i driftskapital Ændring af driftskapital Pengestrøm fra driftsaktiviteter INVESTERINGSAKTIVITETER Erhvervelse af materielle aktiver Afhændelse af materielle aktiver Aktiverede udviklingsomkostninger Erhvervelse af andre immaterielle aktiver Afhændelse af andre immaterielle aktiver 5 Erhvervelse af datterselskaber, likviditetspåvirkning, netto Ændring af finansielle aktiver Pengestrøm fra investeringsaktiviteter FINANSIERINGSAKTIVITETER Nedbragte lån Nyoptagne lån Ændring, finansiel leasingforpligtelse Udlodning af udbytte til moderselskabets ejere Udlodning af udbytte til kapitalandele uden bestemmende indflydelse Netto pensionstransaktioner Forøgelse(+)/reduktion(-), andre rentebærende forpligtelser Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter PERIODENS PENGESTRØM Likvide midler, primo perioden Omregningsdifference i likvide midler Likvide midler, ultimo perioden PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

19 MODERSELSKABET Moderselskabet PostNord AB har drevet meget begrænset virksomhed i form af koncernintern service og havde pr. 30. juni tre ansatte. Moderselskabets resultatopgørelse Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec SEK mio. Note Andre driftsindtægter Driftsindtægter Personaleomkostninger Andre omkostninger Driftsomkostninger DRIFTSRESULTAT Resultat fra andele i koncernvirksomheder 200 Renteindtægter og lignende finansielle poster Renteomkostninger og lignende finansielle poster Finansielle poster Resultat efter finansielle poster Justeringer ved udgangen af året 182 Resultat før skat Skat PERIODENS RESULTAT Moderselskabets totalindkomstopgørelse Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec SEK mio Periodens resultat Periodens øvrige totalindkomst PERIODENS TOTALINDKOMST Moderselskabets balance 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun SEK mio. Note AKTIVER Finansielle aktiver I alt, langfristede aktiver Kortfristede tilgodehavender I alt, kortfristede aktiver I ALT, AKTIVER EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser I ALT, EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Moderselskabets sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Sikkerhedsstillelser Garantiforpligtelser, PRI Garantiforpligtelser for ydelser til datterselskaber I alt PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

20 FINANSIELLE NOTER Note 1: Regnskabspraksis Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er udgivet af International Accounting Standards Board (IASB), samt fortolkninger udgivet af International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRS IC), således som de er godkendt af Europa-Kommissionen til anvendelse i EU. Desuden finder den svenske årsregnskabslov (Årsredovisningslagen; ÅRL) samt RFR 1 Supplerende regnskabsaflæggelse for koncerner fra det svenske Råd for finansiel rapportering (Kompletterande redovisning för koncerner från Rådet för finansiell rapportering) anvendelse. Koncernens delårsrapport er udarbejdet i henhold til IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber samt supplerende regler i den svenske årsregnskabslov. Der er anvendt samme regnskabspraksis og de samme beregningsmetoder i delårsrapporten som i årsrapporten Moderselskabet anvender den svenske årsregnskabslov (Årsredovisningslagen) og RFR 2 Regnskabsaflæggelse for juridiske personer (Redovisning för juridiska personer), der som udgangspunkt er samme regnskabspraksis som for koncernen. De afvigelser, som forekommer mellem moderselskabets og koncernens principper, skal ses i lyset af visse begrænsede muligheder for at anvende IFRS i moderselskabet på baggrund af den svenske årsregnskabslov, svensk lov om sikring af pensionsforpligtelser (Tryggandelagen) og i visse tilfælde skatteforhold. Der er anvendt samme regnskabspraksis og de samme beregningsmetoder i delårsrapporten som i årsrapporten Note 2: Segmentrapportering Koncernens inddeling i forretningsområder tager udgangspunkt i den måde, hvorpå koncernen ledes og rapporterer til ledelsen. For interne mellemværender mellem segmenter gælder en markedsbestemt prissætning. Der er ikke frihed til at købe eksternt, hvis en ydelse er tilgængelig internt. Der foretages i forhold til den operative struktur, men ikke den juridiske struktur, en omkostningsfordeling af koncernfælles funktioner til kostpris. Fra 2015 tilpasses den finansielle segmentrapportering efter landeorganisation. Sammenligningstal er tilpasset. Landene (se afsnittet Landene) Landene inddeles i følgende landeorganisationer: PostNord Sverige, PostNord Danmark (inkl. Tyskland), PostNord Norge, PostNord Finland, PostNord Strålfors og Øvrige lande. Landene markedsfører og sælger forretningsområdernes samlede sortiment i de nordiske lande. PostNord Sverige har aktiviteter inden for mail, logistik og e-handel på det svenske marked og er ansvarlig for PostNords overordnede Fulfilment-virksomhed. PostNord Danmark har aktiviteter inden for mail, logistik og e-handel på det danske marked og er ansvarlig for en del af PostNords aktiviteter i Tyskland inden for e-handel og logistik. PostNord Norge og Finland har aktiviteter inden for mail, logistik og e-handel på de norske og finske markeder. PostNord Strålfors har aktiviteter inden for informationslogistik. Virksomheden udvikler og tilbyder kommunikationsløsninger, som skaber stærkere og mere personlige kunderelationer for virksomheder med store kundebaser. I Øvrigt indgår virksomheder, som ikke tilhører landeorganisationerne, koncernfælles funktioner, herunder moderselskabet og koncernjusteringer. Justeringerne vedrører koncernens IFRS-justeringer for pensioner efter IAS 19 Personaleydelser samt finansiel leasing efter IAS 17 Leasingkontrakter. Fra Øvrigt foretages en omkostningsmæssig fordeling mellem landene i forbindelse med service og ydelser fra de koncernfælles funktioner. I Øvrigt indtægtsføres denne omkostningsfordeling under Andre driftsindtægter, internt, og i landene omkostningsføres den under Andre omkostninger. I Elimineringer indgår eliminering af interne transaktioner. Forretningssegmenter (se afsnittet Forretningsområderne) Forretningsområdet Mail & Communication tilbyder distributionsløsninger på kommunikationsmarkedet med fysiske og digitale breve, direct mail og aviser/blade samt facility management-tjenester. Forretningsområdet Logistics tilbyder logistikydelser på områderne pakker, ekspres og budtjeneste, partigods, stykgods, termotransport, Air & Ocean og tredjepartslogistik. Forretningsområdet Logistics tilbyder et komplet sortiment og distributionsnet og henvender sig til både virksomheder og private på det nordiske marked. PostNord Strålfors har aktiviteter inden for informationslogistik. Virksomheden udvikler og tilbyder kommunikationsløsninger, som skaber stærkere og mere personlige kunderelationer for virksomheder med store kundebaser. 19 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.033 mio. (9.999 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 312 mio. (106 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 203 mio. (100 mio.). Pengestrømmen

Læs mere

2. kvartal 2015 13-08-2015

2. kvartal 2015 13-08-2015 2. kvartal 215 13-8-215 Oversigt resultat SEK mio. 215 H1 215 H1 Nettoomsætning 9.666 9.816-2% 19.699 19.815-1% 39.95 EBITDA 934 386 1.697 91 86% 2.198 Justeret EBIT 1) 33-3 345 76 861 EBIT 53-3 815 76

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00

Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Indkaldelse til generalforsamling i PostNord AB (publ) Hermed indkaldes til generalforsamling i PostNord AB (publ), (Organisationsnr. 556771-2640). Tid: Torsdag den 23. april 2015 kl. 11.00 Sted: PostNords

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

OKTOBER-DECEMBER 2013 JANUAR-DECEMBER 2013

OKTOBER-DECEMBER 2013 JANUAR-DECEMBER 2013 OKTOBER-DECEMBER 2013 JANUAR-DECEMBER 2013 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.638 mio. (10.481 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 180 mio. (158 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 33 mio. (69 mio.).

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2009

Regnskabsmeddelelse 2009 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009 n Nettoomsætningen for året 2009 som helhed udgjorde SEK 44.633 mio. (45.810 mio.). n Driftsresultatet for året 2009 som helhed udgjorde SEK 284 mio. (2.946 mio.).

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna

REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna 1 REFERAT fra generalforsamlingen i PostNord AB (publ), org. nr. 556771-2640, afholdt den 23. april 2015 kl. 11.00 i selskabets lokaler i Solna I oversættelsen af denne regnskabsmeddelelse der udvist den

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere