APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015"

Transkript

1 Delårsrapport APRIL-JUNI 2015 JANUAR-JUNI 2015 Nettoomsætning SEK mio. (9.816 mio.). Justeret driftsresultat SEK 33 mio. (-30 mio.). Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 470 mio. (0 mio.) fra en kapitalgevinst og en nedskrivning. Driftsresultat SEK 503 mio. (-30 mio.). Periodens resultat SEK 390 mio. (-76 mio.). Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -127 mio. (120 mio.). Nettoomsætning SEK mio. ( mio.). Justeret driftsresultat SEK 345 mio. (76 mio.). Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 470 mio. (0 mio.) i 2. kvartal fra en kapitalgevinst og en nedskrivning. Driftsresultat SEK 815 mio. (76 mio.). Periodens resultat SEK 593 mio. (24 mio.). Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK mio. (-349 mio.). Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. Vi sikrer desuden postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Med vores ekspertise og et veludviklet distributionsnet skaber vi forudsætningerne for fremtidens kommunikation, e-handel, distribution og logistik i Norden. I 2014 havde koncernen medarbejdere og en omsætning på 40 mia. SEK. Moderselskabet er et svensk aktieselskab (publikt bolag) med hjemsted i Solna. Besøg os på

2 FINANSIEL OVERSIGT OG NØGLETAL SEK mio., Apr-jun Apr-jun Ekskl. 1) Jan-jun Jan-jun Ekskl. 1) Jan-dec hvis ikke andet er anført r r r r 2014 RESULTATPOSTER Nettoomsætning % -3% % -2% Resultat før afskrivninger og nedskrivninger, EBITDA % EBITDA-margin 2) 9,7% 3,9% 8,6% 4,6% 5,5% Driftsresultat, EBIT EBIT-margin/overskudsgrad 2) 5,2% -0,3% 4,1% 0,4% 0,9% Justeret driftsresultat, EBIT 3) Justeret EBIT-margin/overskudsgrad 2) 3) 0,3% -0,3% 1,8% 0,4% 2,2% Resultat før skat Periodens resultat PENGESTRØMME Pengestrøm fra driftsaktiviteter FINANSIEL STILLING Finansielt beredskab % % Nettogæld % % NØGLETAL Resultat pr. aktie, SEK 0,19-0,04 0,30 0,01 0,09 Nettogæld/EBITDA 0,3 1,4 0,3 1,4 1,7 Nettogældsætningsgrad 8% 33% 8% 33% 46% Forrentning af operativ kapital 9,4% 4,3% 9,4% 4,3% 3,1% Gennemsnitligt antal ansatte 4) ) Ændring ekskl. erhvervelser/afhændelser og valuta. 2) Fra 2015 anvendes ny definition af overskudsgrad (driftresultat i procent af nettoomsætningen). Sammenligningstal perioder er tilpasset. Se Note 7, Definitioner 3) Justeret for poster, der påvirker sammenligneligheden. Se tabel på side 4 og note 7, Definitioner. 4) 2014 tal korrigeret for ændringer i beregningen. For eksempel indgår opsagt personale i "Futurum" ikke længere i beregningen. I rapporten kommenteres udviklingen i hhv. april-juni og januar-juni 2015 i forhold til samme perioder 2014, medmindre andet er anført. 1 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

3 KOMMENTAR FRA DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR FORTSAT FOKUS PÅ TJENESTEYDELSER OG LANGSIGTET LØNSOMHED E-handlen vokser markant, mens brevmængderne fortsat falder, især i Danmark. Gennemførte effektiviseringstiltag giver et forbedret resultat. PostNord har i kvartalet indgået en række større aftaler om pakkedistribution både inden for B2B og B2C samt en større aftale med COOP i Danmark om distribution af tilbudsaviser. Ca. en tredjedel af de nye aftaler, vi indgår, er inden for e-handelssegmentet, som fortsat vokser markant, og B2C-pakkemængderne steg med 17% i kvartalet. PostNord udvidede i kvartalet det strategiske samarbejde med det internationale netværk DPDgroup, som er den næststørste tjenesteleverandør på det europæiske pakkemarked. Kernen i det udvidede samarbejde er en stærk B2C-strategi, som bl.a. forbinder PostNords og DPDgroups distributionsnet og skaber et harmoniseret system med servicesteder i Europa. PostNord indgik aftale om køb af Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) i Finland. PostNord Finland styrker med denne forretning sin position inden for logistikløsninger. Som følge af den fortsatte digitalisering blev brevmængderne ved med at falde, især i Danmark. Samlet set faldt brevmængderne med 9% i kvartalet, heraf 15% i Danmark og 7% i Sverige. Det er nødvendigt, at ændringer i postlovgivningen tager udgangspunkt i kundernes behov, som løbende ændrer sig, hvis der på længere sigt skal kunne opretholdes en befordringspligtig posttjeneste på rimelige økonomiske vilkår. I slutningen af april afsagde EU-domstolen dom om, at posttjenester, der ikke er omfattet af individuelt forhandlede aftaler, skal være momsfrie. PostNord afventer nu igangværende tilpasninger af den svenske momslovgivning. For PostNord kan det betyde øgede omkostninger på grund af nedsat fradragsret for indgående moms. Koncernens justerede driftsresultat udgjorde i 2. kvartal SEK 33 mio. (-30 mio.). I første halvår udgjorde koncernens justerede driftsresultat SEK 345 mio. (76 mio.). Resultatet er justeret for en kapitalgevinst og nedskrivning på netto SEK 470 mio. (0 mio.). Det omstillingsarbejde, vi har gennemført, påvirker resultatet som forventet. Med hurtigt faldende brevvolumener står vi over for store udfordringer. Samtidig styrker vi vores position som en førende logistikaktør. Løbende effektiviseringer og tilpasninger er dog nødvendige for at sikre langsigtet lønsomhed. Med et stort kundefokus leverer vi det, vi lover. Håkan Ericsson Administrerende direktør og koncernchef 2 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

4 VIGTIGE BEGIVENHEDER APRIL-JUNI EU-domstolens dom vedrørende momsopkrævning Sidst i april afsagde EU-domstolen dom i sagen, hvor EU-Kommissionen havde stævnet den svenske stat for ikke at overholde EU's momsdirektiv i forbindelse med posttjenester. Dommen var i EU-Kommissionens favør, hvilket betyder, at befordringspligtige posttjenester, der ikke er omfattet af individuelt forhandlede aftaler, skal være momsfrie. For PostNord indebærer dette, at allerede betalt moms for forretningsrelaterede omkostninger, som vedrører ikke momspligtige aktiviteter, ikke vil være fradragsberettiget. PostNord beregner moms i overensstemmelse med gældende regler, mens man afventer eventuelle ændringer i den svenske momslovgivning. Generalforsamling 2015 PostNords generalforsamling blev afholdt den 23. april 2015 på koncernens hovedkontor i Solna. Bestyrelsens formand og alle bestyrelsesmedlemmer samt revisionsselskabet KPMG AB blev genvalgt for perioden frem til afslutningen af næste ordinære generalforsamling. Ny administrerende direktør i Postens Pensionsstiftelse John Vivstam tiltrådte den 1. juni 2015 som ny administrerende direktør i Postens Pensionsstiftelse, da Dag Hasslegren gik på pension. Postens Pensionsstiftelse forvalter og sikrer pensionsforpligtelserne for selskaberne PostNord Group AB og PostNord Sverige AB. Den 30. juni 2015 udgjorde markedsværdien af aktiverne i pensionsstiftelsen 18,9 mia. SEK. Pensionsforpligtelserne i PostNord-koncernen udgjorde 18,4 mia. SEK. Vurdering af forudsætninger for et eventuelt frasalg af virksomheden Strålfors Et eventuelt frasalg af virksomheden Strålfors vurderes fortsat. Hovedparten af fulfilmentvirksomheden i Strålfors er overført til PostNord Sverige og bliver ikke berørt af et eventuelt frasalg. I maj blev Annemarie Gardshol, Chief Strategy Officer og chef for E-commerce, udnævnt som konstitueret administrerende direktør for PostNord Strålfors, fordi Per Samuelsson har forladt virksomheden. Frasalg af ejendom i Danmark En ejendom i Københavns centrum blev frasolgt for DKK 925 mio. i slutningen af juni, hvilket gav en kapitalgevinst på SEK 500 mio. I forbindelse med transaktionen overtog køberen et realkreditlån på SEK 665 mio. Likvide midler på SEK 499 mio. blev tilført i juli Aftale om køb af Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) i Finland PostNord Oy har indgået aftale om at købe Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) af DSV Road Oy. PostNord styrker med købet i høj grad sin position i Finland, hvad angår indenrigs pakketransport, tidsbestemt levering, logistikløsninger til sundhedssektoren og e-handel samt termotransport. Aftalen blev godkendt af de finske konkurrence- og forbrugermyndigheder i begyndelsen af august. 3 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

5 KONCERNENS RESULTAT Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 Nettoomsætning EBITDA-margin EBIT-margin/overskudsgrad 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% April-juni Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt PostNords nettoomsætning med 3%. Som følge af den fortsatte digitalisering faldt brevmængderne som helhed med 9%, heraf 15% i Danmark og 7% i Sverige. E-handlen voksede fortsat markant, hvilket øgede varedistributionen med breve og pakker. Koncernens pakkemængder steg med 12%, idet de e-handelsrelaterede B2Cpakkemængder dog steg med 17%. Pakkemængderne stiger, men kompenserer indtægtsmæssigt ikke fuldt ud for de faldende brevmængder. Koncernens justerede driftsresultat udgjorde SEK 33 mio. (-30 mio.), og overskudsgraden lå på 0,3 (-0,3)%. Resultatforbedringen skyldes de gennemførte effektiviseringer. Koncernens rapporterede driftsresultat udgjorde SEK 503 mio. (-30 mio.), og overskudsgraden lå på 5,2 (-0,3)%. Resultatet indeholder poster, der påvirker sammenligneligheden, på netto SEK 470 mio. (0 mio.), herunder en kapitalgevinst på SEK 500 mio. fra frasalg af ejendom i Danmark samt nedskrivning af aktieposten i Eson Pac Group AB på SEK 30 mio SEK mio. PostNord Sverige PostNord Danmark PostNord Norge PostNord Finland Øvrigt Koncern total Nedskrivning Kaptialgevinst ejendom, Danmark I alt, sammenlignelige poster Finansielle poster, netto, faldt til SEK -48 mio. (-32 mio.) og blev primært påvirket af lavere renteindtægter og i nogle lande negative indlånsrenter. Kvartalets skatteomkostninger udgjorde SEK -65 mio. (-14 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 390 mio. (-76 mio.). Januar-juni Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt PostNords nettoomsætning med 2%. Brevmængderne faldt samlet med 8%, heraf 15% i Danmark og 6% i Sverige. Pakkemængderne steg med 13%, idet de e-handelsrelaterede B2C-pakkemængder dog steg med 17%. Koncernens justerede driftsresultat udgjorde SEK 345 mio. (76 mio.). Resultatet er justeret for poster, der påvirker sammenligneligheden, på netto SEK 470 mio. (0 mio.) i 2. kvartal. Forbedringen skyldes primært gennemførte effektiviseringer, men 1. kvartal 2014 omfattede også en hensættelse til omstruktureringsomkostninger i forbindelse med en ny organisation på SEK 157 mio. 4 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

6 Koncernens rapporterede driftsresultat udgjorde SEK 815 mio. (76 mio.), og overskudsgraden lå på 4,1 (0,4)%. Finansielle poster, netto, var SEK -70 mio. (-53 mio.), og halvårets skat udgjorde SEK -152 mio. (1 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 593 mio. (24 mio.). FINANSIEL STILLING PR. 30. JUNI 2015 Koncernens egenkapital steg til SEK mio., sammenlignet med SEK mio. pr. 31. marts Stigningen skyldes især omregning af pensionsforpligtelser og forvaltede pensionsaktiver på netto SEK mio. og periodens resultat på SEK 390 mio. samt omregningsdifferencer på SEK 96 mio. Der er foretaget en omregning af pensionsforpligtelser med en højere diskonteringsrente som følge af den forhøjede rentesituation på det svenske marked for boligobligationer. Koncernens nettogæld faldt med SEK mio. i 2. kvartal. Faldet skyldes primært ovennævnte omregning af pensionsforpligtelser, og at et realkreditlån på SEK 665 mio. blev overtaget af køberen i forbindelse med frasalg. Nettogældsætningsgraden (nettogæld/egenkapital) var 8%, sammenlignet med 41% pr. 31. marts Nettogæld/EBITDA-forholdet, rullende over 12 måneder, lå på 0,3. Forrentning af operativ kapital, rullende over 12 måneder, udgjorde 9,4 (4,3)%. Forbedringen omfatter omkostningseffektiviseringer og kvartalets kapitalgevinst, mens tidligere perioder har været tynget af omstruktureringsomkostninger. Nettogæld 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun SEK mio Finansielle tilgodehavender Kortfristede rentebærende tilgodehavender Likvide midler Rentebærende gæld Hensættelser til pensioner 1) Nettogæld ) Inkl. aktiver tilknyttet pensionsordninger. Pr. 30.Juni 2015 overstiger ordningens aktiver den anslåede nutidsværdi af pensionsforpligtelser og indregnes i Finansielle tilgodehavender. PostNord har kapitaleffektiviseringsprogrammer på to områder: reduktion af driftskapitalen og frasalg af dele af bygningsmassen. Der blev i kvartalet frasolgt en ejendom i Københavns centrum for DKK 925 mio., hvilket gav en kapitalgevinst på SEK 500 mio. I forbindelse med transaktionen overtog køberen et realkreditlån på SEK 665 mio., og restgælden på SEK 87 mio. blev indfriet af PostNord. Likvide midler på SEK 499 mio. blev tilført i juli Der blev i kvartalet tilbagebetalt SEK 540 mio. i virksomhedens MTN-obligationsprogram. Koncernens finansielle beredskab udgjorde SEK mio., sammenlignet med SEK mio. pr. 31. marts 2015, og bestod af likvide midler på SEK mio. og en uudnyttet kredit på SEK mio. med forfald i PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

7 PENGESTRØMME April-juni Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK -127 mio. (120 mio.). Pengestrømmen blev påvirket negativt primært af, at udbetalinger på ca. SEK 300 mio. relateret til 1. kvartal blev flyttet til 2. kvartal af Pengestrømmen fra investeringsaktiviteter udgjorde SEK -208 mio. (-467 mio.). Investeringer i materielle anlægsaktiver er kommet ned på et lavere niveau som følge af en strammere investeringsstyring, og at de nye centre i Sverige er blevet færdiggjort. Investeringerne omfattede primært køretøjer i produktionen samt transport- og sorteringsudstyr. PostNord har i juli 2015 fået tilført likvide midler på SEK 499 mio. på grund af salg af fast ejendom. Pengestrømmen fra finansieringsaktiviteter udgjorde SEK -682 mio. (426 mio.). Der blev i perioden tilbagebetalt SEK 540 mio. i virksomhedens MTN-obligationsprogram, og i forbindelse med frasalg af ejendom blev der tilbagebetalt SEK 87 mio. på et realkreditlån. Januar-juni Pengestrømmen fra driftsaktiviteter udgjorde SEK mio. (-349 mio.). Forbedringen i forhold til sidste år skyldes primært, at 1. kvartal 2014 blev påvirket negativt af betalingsforskydninger ved årsskiftet 2013/2014, samt øgede driftsforpligtelser i første halvår 2015 primært relateret til skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter. Pengestrømmen fra investeringsaktiviteter er som planlagt kommet ned på et lavere niveau og udgjorde SEK -463 mio. (-930 mio.). Det lavere niveau skyldes en strammere investeringsstyring, og at de nye centre i Sverige er blevet færdiggjort. Pengestrømmen fra finansieringsaktiviteter udgjorde SEK -946 mio. (371 mio.). I det første halvår blev et realkreditlån i forbindelse med frasalg af ejendom overtaget, og obligationslån under MTNprogrammet og virksomhedscertifikater blev tilbagebetalt. 6 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

8 LANDENE Fra og med 2015 sker den finansielle rapportering vedrørende segmenterne pr. landeorganisation. Fælles noter til de finansielle tabeller i følgende afsnit ses i slutningen af segmenterne på side 10. PostNord Sverige PostNord Sverige 1) 2) Apr-jun Apr-jun Ekskl. 3) Jan-jun Jan-jun Ekskl. 3) SEK mio r r r r Nettoomsætning % 0% % 0% heraf Mail & Communication (ekstern) % -5% % -4% heraf Logistics (ekstern) % 4% % 5% Driftsresultat, EBIT EBIT-margin/overskudsgrad 4) 3,1% 1,8% 3,5% 1,5% April-juni PostNord Sveriges nettoomsætning var uændret. Brev- og pakkemængderne i forbindelse med e-handel steg. Omsætningen i Mail & Communication i Sverige faldt med 5% på grund af et fald i brevmængderne på 7%. Omsætningen i Logistics i Sverige steg med 4% primært som følge af større pakkemængder og nye kundeaftaler. Driftsresultatet udgjorde SEK 173 mio. (101 mio.). Det forbedrede resultat skyldes primært de gennemførte effektiviseringer. Januar-juni PostNord Sveriges nettoomsætning var uændret. Omsætningen i Mail & Communication i Sverige faldt med 4% på grund af et fald i brevmængderne på 6%. Varedistribution voksede og påvirkede omsætningen positivt. Omsætningen i Logistics i Sverige steg med 5% primært som følge af større pakkemængder, og at der blev indgået nye kundeaftaler. Driftsresultatet udgjorde SEK 401 mio. (173 mio.). Forbedringen skyldes primært de gennemførte effektiviseringer, og at der i 1. kvartal 2014 blev foretaget hensættelser til omstruktureringsomkostninger på SEK 105 mio. 7 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

9 PostNord Danmark PostNord Danmark 1) 2) Apr-jun Apr-jun Ekskl. 3) Jan-jun Jan-jun Ekskl. 3) SEK mio r r r r Nettoomsætning % -5% % -5% heraf Mail & Communication (ekstern) % -10% % -10% heraf Logistics (ekstern) 6) % 4% % 6% Driftsresultat, EBIT EBIT-margin/overskudsgrad 4) 12,4% -7,9% 5,1% -4,3% Justeret driftsresultat, EBIT 5) Justeret EBIT-margin/overskudsgrad 4) 5) -8,4% -7,9% -5,0% -4,3% April-juni PostNord Danmarks nettoomsætning faldt med 2%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 5% på grund af faldende brevmængder, færre modtagere af direct mail og fortsat hård konkurrence i logistikbranchen. Omsætningen i Mail & Communication i Danmark faldt med 10% ekskl. valutakurseffekter på grund af et fald i brevmængderne på 15%. Logistics i Danmark voksede med 4% ekskl. valutakurseffekter som følge af større pakkemængder og nye kundeaftaler inden for servicelogistik. Det justerede driftsresultat udgjorde SEK -202 mio. (-193 mio.). Resultatet blev primært påvirket af det markante fald i brevmængder. Der blev i kvartalet frasolgt en ejendom i Københavns centrum for DKK 925 mio., hvilket gav en kapitalgevinst på SEK 500 mio. Januar-juni PostNord Danmarks nettoomsætning faldt med 1%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 5%. Omsætningen i Mail & Communication i Danmark faldt med 10% ekskl. valutakurseffekter på grund af et fald i brevmængderne på 15%. Logistics i Danmark voksede med 6% ekskl. valutakurseffekter som følge af stigende mængder inden for pakkelogistik og nye kundeaftaler inden for servicelogistik. Det justerede driftsresultat udgjorde SEK -249 mio. (-215 mio.). PostNord Norge PostNord Norge 1) 2) Apr-jun Apr-jun Ekskl. 3) Jan-jun Jan-jun Ekskl. 3) SEK mio r r r r Nettoomsætning % -3% % 0% heraf Mail & Communication (ekstern) % 28% % 38% heraf Logistics (ekstern) % -4% % -2% Driftsresultat, EBIT % EBIT-margin/overskudsgrad 4) -0,5% 1,2% 0,3% 1,2% April-juni PostNord Norges nettoomsætning faldt med 2%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 3%. Markedsvæksten inden for e-handel er fortsat kraftig, men den hårde priskonkurrence inden for logistik dæmper omsætningen og lønsomheden. Driftsresultatet udgjorde SEK -5 mio. (13 mio.). 1. maj blev transport- og logistikvirksomheden Jetpak Borg AS købt og finasielt konsolideret for at supplere de skræddersyede løsninger med dag til dag-levering over større afstande til autohandlere, værksteder og lignende brancher i Norge. Det unikke distributionssystem omfatter fjerntransporter fra et centrallager i Skandinavien til over 500 modtagere i Norge hver nat. Virksomheden omsætter årligt for ca. NOK 120 mio. 8 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

10 Januar-juni PostNord Norges nettoomsætning steg med 1% i første halvår sammenlignet med året før. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter var nettoomsætningen uændret. Markedsvæksten inden for e- handel er fortsat kraftig, men den hårde priskonkurrence inden for logistik dæmper omsætningen og lønsomheden. Driftsresultatet udgjorde SEK 6 mio. (26 mio.). PostNord Finland PostNord Finland 1) 2) Apr-jun Apr-jun Ekskl. 3) Jan-jun Jan-jun Ekskl. 3) SEK mio r r r r Nettoomsætning % 4% % 3% heraf Mail & Communication (ekstern) 3 3 3% 1% 7 7-6% -10% heraf Logistics (ekstern) % 4% % 1% Driftsresultat, EBIT EBIT-margin/overskudsgrad 4) -0,6% -1,3% 0,0% -1,6% April-juni PostNord Finlands nettoomsætning steg med 7%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter steg nettoomsætningen med 4%, primært inden for pakker og paller. Dette til trods for den økonomisk udfordrende situation i Finland og hård konkurrence. Driftsresultatet udgjorde SEK -1 mio. (-2 mio.). Der blev i kvartalet indgået aftale om at købe Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) af DSV Road Oy. PostNord styrker med købet i høj grad sin position i Finland, hvad angår indenrigs pakketransport, tidsbestemt levering, logistikløsninger til sundhedssektoren og e-handel samt termotransport. Aftalen blev godkendt af de finske konkurrence- og forbrugermyndigheder i begyndelsen af august. Januar-juni PostNord Finlands nettoomsætning steg med 7%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter steg nettoomsætningen med 3%, primært inden for pakker og paller. Driftsresultatet udgjorde SEK 0 mio. (-5 mio.). Forbedringen skyldes større salg og tidligere gennemførte besparelsestiltag. 9 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

11 PostNord Strålfors PostNord Strålfors 1) 2) Apr-jun Apr-jun Ekskl. 3) Jan-jun Jan-jun Ekskl. 3) SEK mio r r r r Nettoomsætning % -3% % -1% Driftsresultat, EBIT EBIT-margin/overskudsgrad 4) 1,4% -1,4% 2,8% -0,6% April-juni Tallene for PostNord Strålfors er omregnet for 2014, fordi hovedparten af fulfilment-virksomheden er overført til PostNord Sverige. Nettoomsætningen i PostNord Strålfors faldt med 1%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 3%. Det rapporterede driftsresultat udgjorde SEK 8 mio. (-8 mio.). Forbedringen skyldes primært gennemførte besparelsesprogrammer. Processen med at vurdere et eventuelt frasalg af Strålfors fortsætter. I maj blev Annemarie Gardshol, Chief Strategy Officer og chef for E-commerce, udnævnt som konstitueret chef for PostNord Strålfors, fordi Per Samuelsson har forladt virksomheden. Januar-juni Nettoomsætningen i PostNord Strålfors steg med 1%. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 1%. Driftsresultatet udgjorde SEK 34 mio. (-7 mio.). Forbedringen skyldes primært de gennemførte besparelsesprogrammer, og at der i 1. kvartal 2014 blev foretaget hensættelser til løbende omstrukturering. Andre lande og elimineringer Øvrigt og Elimineringer 1) 2) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun SEK mio r r Nettoomsætning % % heraf intern Elimineringer Driftsresultat, EBIT % % Januar-juni Nettoomsætningen er primært relateret til Direct Link. I 2. kvartal blev aktieposten i Eson Pac Group AB nedskrevet med SEK 30 mio. Fælles noter til de finansielle tabeller i ovenstående afsnit er: 1) Inddeling i geografiske områder er hovedsagelig baseret på virksomhedernes registrerede hjemsted. 2) Alle tal er justerede i overensstemmelse med den nye organisation, og koncernomkostninger belaster alle lande, men ikke PostNord Strålfors. Se note 2: Segmentrapportering. 3) Ændring ekskl. erhvervelser/afhændelser i den operative virksomhed og valuta. 4) Fra og med 2015 anvendes en ny definition af overskudsgrad (driftsresultat i procent af nettoomsætning). Sammenligningsperioder er omregnet. Se note 7: Definitioner. 5) Justeret for poster, der påvirker sammenligneligheden. Se note 7: Definitioner. 6) Inkl. Logistics virksomhed i Tyskland. 10 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

12 FORRETNINGSOMRÅDERNE Ekstern nettoomsætning 1) Apr-jun Apr-jun Ekskl. 2) Jan-jun Jan-jun Ekskl. 2) SEK mio r r r r Mail & Communication % -6% % -6% Logistics % 2% % 3% PostNord Strålfors % -4% % -2% Koncernen total % -3% % -2% 1) Alle tal er justerede i overensstemmelse med den nye organisation. 2) Ændring ekskl. erhvervelser/afhændelser og valuta. Mail & Communication Nettoomsætningen for forretningsområdet Mail & Communication faldt med 5% i kvartalet sammenlignet med året før. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter faldt nettoomsætningen med 6%. Den lavere nettoomsætning skyldes primært den fortsatte digitalisering med faldende brevmængder. Brevmængder, mio Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 Sverige, A-post Danmark, A-post Sverige, B-post Danmark, B-post og C-post Brevmængderne faldt som helhed med 9% i kvartalet som følge af digitaliseringen, heraf 15% i Danmark og 7% i Sverige. De faldende mængder blev i nogen udstrækning opvejet af en fortsat positiv udvikling inden for e-handelsrelaterede tjenester. I første halvår faldt brevmængderne som helhed med 8%, heraf 15% i Danmark og 6% i Sverige i forhold til sidste år. 11 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

13 Logistics Nettoomsætningen for forretningsområdet Logistics steg med 3% i kvartalet sammenlignet med året før. Ekskl. erhvervelser og valutakurseffekter steg nettoomsætningen med 2%. E-handlen vokser fortsat markant, og pakkemængderne steg med 12% i kvartalet, idet de e- handelsrelaterede B2C-forsendelser steg med 17%. Pakkemængder, mio Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 Pakker, total PostNord Strålfors Se kommentar om PostNord Strålfors i afsnittet "Landene". RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER PostNord er eksponeret for strategiske, operative og finansielle risici. En beskrivelse af risici, usikkerhedsfaktorer og risikostyring samt væsentlige vurderinger og skøn findes i Års- og bæredygtighedsrapporten 2014, side 54-55, og note 2, side Der er ikke konstateret væsentlige ændringer eller fremkommet nye vurderinger siden Års- og bæredygtighedsrapportens offentliggørelse. 12 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

14 FINANSKALENDER Delårsrapport januar-september oktober 2015 Regnskabsmeddelelse februar 2016 Solna, den 13. august 2015 PostNord AB (publ), org.nr.: Bestyrelsen og den administrerende direktør bekræfter, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiviteter, finansielle stilling og resultat samt beskriver væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som moderselskabet og selskaberne i koncernen er eksponeret for. Jens Moberg Bestyrelsesformand Christian Ellegaard Bestyrelsesmedlem Gunnel Duveblad Bestyrelsesmedlem Mats Abrahamsson Bestyrelsesmedlem Anitra Steen Bestyrelsesmedlem Sisse Fjelsted Rasmussen Bestyrelsesmedlem Torben Janholt Bestyrelsesmedlem Magnus Skåninger Bestyrelsesmedlem Lars Chemnitz Medarbejderrepræsentant Johan Lindholm Medarbejderrepræsentant Ann-Christin Fällén Medarbejderrepræsentant Håkan Ericsson Administrerende direktør og koncernchef Revisorerne har ikke foretaget review af denne rapport. Der er tale om oplysninger, som PostNord AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre iflg. svensk lov om værdipapirmarkedet. Informationen blev offentliggjort den 13. august 2015 kl (CET). I oversættelsen af denne regnskabsmeddelelse er der udvist den største omhyggelighed. Den svenske tekst er dog gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den danske oversættelse. KONTAKTOPLYSNINGER CFO Gunilla Berg, +46 (0) Kommunikationsdirektør Per Mossberg, +46 (0) Chef for Investor Relations Susanne Andersson, +46 (0) Sverige Postadresse: SE Stockholm Besøgsadresse: Terminalvägen 24, Solna +46 (0) Danmark Post- og besøgsadresse: Tietgensgade 37, DK-1566 København V PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

15 FINANSIELLE RAPPORTER Koncernens resultatopgørelse Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec SEK mio. Note Nettoomsætning Andre driftsindtægter Driftsindtægter Personaleomkostninger Transportomkostninger Andre omkostninger 3, Afskrivninger og nedskrivninger Driftsomkostninger Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat PERIODENS RESULTAT Periodens resultat, som kan henføres til Moderselskabets aktionærer Kapitalandele uden bestemmende indflydelse Resultat pr. aktie, SEK 0,19-0,04 0,30 0,01 0,09 Koncernens totalindkomstopgørelse Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec SEK mio PERIODENS RESULTAT ANDEN TOTALINDKOMST Poster, som ikke kan overføres til periodens resultat Omvurdering af pensionsforpligtelser Ændring i udskudt skat I alt Poster, som er overført eller kan overføres til periodens resultat Pengestrømssikringer efter skat Omregningsdifferencer 1) I alt I ALT, ANDEN TOTALINDKOMST PERIODENS TOTALINDKOMST Periodens totalresultat, som kan henføres til Moderselskabets aktionærer Kapitalandele uden bestemmende indflydelse ) Omregningsdifferencer vedrører omregning af koncernens egenkapital i udenlandske valutaer. 14 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

16 Koncernens balance 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun SEK mio. Note AKTIVER Goodwill Andre immaterielle aktiver Materielle aktiver Andele i associerede virksomheder og joint ventures Finansielle aktiver Langfristede tilgodehavender Udskudte skatteaktiver I alt, langfristede aktiver Varebeholdning Tilgodehavende skat Tilgodehavender fra salg Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter Andre tilgodehavender Kortfristede finansielle aktiver Likvide midler Aktiver bestemt for salg I alt, kortfristede aktiver I ALT, AKTIVER EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER EGENKAPITAL Aktiekapital Indskudt kapital Reserver Overført resultat I alt, egenkapital, som kan henføres til moderselskabets aktionærer Kapitalandele uden bestemmende indflydelse I ALT, EGENKAPITAL FORPLIGTELSER Langfristede rentebærende forpligtelser Andre langfristede forpligtelser Pensioner Andre hensættelser Udskudt skat I alt, langfristede forpligtelser Kortfristede rentebærende forpligtelser Leverandørgæld Skyldig skat Andre kortfristede forpligtelser Skyldige omkostninger og forudbetalte indtægter Andre hensættelser I alt, kortfristede forpligtelser I ALT, FORPLIGTELSER I ALT, EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

17 Koncernens egenkapitalopgørelse MSEK Aktiekapital 1) Indskudt kapital Omregningsdifference i egenkapital Sikringsreserve Overført resultat Kapitalandele uden bestemmende I alt, egenkapital indflydelse Balance, primo, 1 jan Periodens totalresultat Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer Periodens resultat Periodens øvrige totalresultat I alt, periodens totalresultat Udbytte Egenkapital, ultimo, 30 jun Balance, primo, 1 jul Periodens totalresultat Periodens resultat Periodens øvrige totalresultat I alt, periodens totalresultat Udbytte -1-1 Egenkapital, ultimo, 31 dec Balance, primo, 1 jan Periodens totalresultat Periodens resultat Periodens øvrige totalresultat I alt, periodens totalresultat Udbytte -3-3 Egenkapital, ultimo, 30 jun ) Antal aktier: , heraf A-aktier: og B-aktier: PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

18 Koncernens pengestrømsopgørelse Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec SEK mio DRIFTSAKTIVITETER Resultat før skat Justeringer for poster, som ikke indgår i pengestrømmen: Tilbageførsel af nedskrivninger og afskrivninger Kapitalgevinst/-tab på solgte aktiver Ændring pensionsforpligtelser Andre hensættelser Andre ikke-likviditetspåvirkende poster Udbetalte pensioner Andre hensættelser, likviditetspåvirkning Skat Pengestrøm fra driftsaktiviteter før ændringer af driftskapitalen Pengestrøm fra ændringer i driftskapital: Forøgelse(-)/reduktion(+), varelager Forøgelse(-)/reduktion(+), andre driftstilgodehavender Forøgelse(+)/reduktion(-), andre driftsforpligtelser Andre ændringer i driftskapital Ændring af driftskapital Pengestrøm fra driftsaktiviteter INVESTERINGSAKTIVITETER Erhvervelse af materielle aktiver Afhændelse af materielle aktiver Aktiverede udviklingsomkostninger Erhvervelse af andre immaterielle aktiver Afhændelse af andre immaterielle aktiver 5 Erhvervelse af datterselskaber, likviditetspåvirkning, netto Ændring af finansielle aktiver Pengestrøm fra investeringsaktiviteter FINANSIERINGSAKTIVITETER Nedbragte lån Nyoptagne lån Ændring, finansiel leasingforpligtelse Udlodning af udbytte til moderselskabets ejere Udlodning af udbytte til kapitalandele uden bestemmende indflydelse Netto pensionstransaktioner Forøgelse(+)/reduktion(-), andre rentebærende forpligtelser Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter PERIODENS PENGESTRØM Likvide midler, primo perioden Omregningsdifference i likvide midler Likvide midler, ultimo perioden PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

19 MODERSELSKABET Moderselskabet PostNord AB har drevet meget begrænset virksomhed i form af koncernintern service og havde pr. 30. juni tre ansatte. Moderselskabets resultatopgørelse Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec SEK mio. Note Andre driftsindtægter Driftsindtægter Personaleomkostninger Andre omkostninger Driftsomkostninger DRIFTSRESULTAT Resultat fra andele i koncernvirksomheder 200 Renteindtægter og lignende finansielle poster Renteomkostninger og lignende finansielle poster Finansielle poster Resultat efter finansielle poster Justeringer ved udgangen af året 182 Resultat før skat Skat PERIODENS RESULTAT Moderselskabets totalindkomstopgørelse Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec SEK mio Periodens resultat Periodens øvrige totalindkomst PERIODENS TOTALINDKOMST Moderselskabets balance 30 jun 30 sep 31 dec 31 mar 30 jun SEK mio. Note AKTIVER Finansielle aktiver I alt, langfristede aktiver Kortfristede tilgodehavender I alt, kortfristede aktiver I ALT, AKTIVER EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser I ALT, EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER Moderselskabets sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser Sikkerhedsstillelser Garantiforpligtelser, PRI Garantiforpligtelser for ydelser til datterselskaber I alt PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

20 FINANSIELLE NOTER Note 1: Regnskabspraksis Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er udgivet af International Accounting Standards Board (IASB), samt fortolkninger udgivet af International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRS IC), således som de er godkendt af Europa-Kommissionen til anvendelse i EU. Desuden finder den svenske årsregnskabslov (Årsredovisningslagen; ÅRL) samt RFR 1 Supplerende regnskabsaflæggelse for koncerner fra det svenske Råd for finansiel rapportering (Kompletterande redovisning för koncerner från Rådet för finansiell rapportering) anvendelse. Koncernens delårsrapport er udarbejdet i henhold til IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber samt supplerende regler i den svenske årsregnskabslov. Der er anvendt samme regnskabspraksis og de samme beregningsmetoder i delårsrapporten som i årsrapporten Moderselskabet anvender den svenske årsregnskabslov (Årsredovisningslagen) og RFR 2 Regnskabsaflæggelse for juridiske personer (Redovisning för juridiska personer), der som udgangspunkt er samme regnskabspraksis som for koncernen. De afvigelser, som forekommer mellem moderselskabets og koncernens principper, skal ses i lyset af visse begrænsede muligheder for at anvende IFRS i moderselskabet på baggrund af den svenske årsregnskabslov, svensk lov om sikring af pensionsforpligtelser (Tryggandelagen) og i visse tilfælde skatteforhold. Der er anvendt samme regnskabspraksis og de samme beregningsmetoder i delårsrapporten som i årsrapporten Note 2: Segmentrapportering Koncernens inddeling i forretningsområder tager udgangspunkt i den måde, hvorpå koncernen ledes og rapporterer til ledelsen. For interne mellemværender mellem segmenter gælder en markedsbestemt prissætning. Der er ikke frihed til at købe eksternt, hvis en ydelse er tilgængelig internt. Der foretages i forhold til den operative struktur, men ikke den juridiske struktur, en omkostningsfordeling af koncernfælles funktioner til kostpris. Fra 2015 tilpasses den finansielle segmentrapportering efter landeorganisation. Sammenligningstal er tilpasset. Landene (se afsnittet Landene) Landene inddeles i følgende landeorganisationer: PostNord Sverige, PostNord Danmark (inkl. Tyskland), PostNord Norge, PostNord Finland, PostNord Strålfors og Øvrige lande. Landene markedsfører og sælger forretningsområdernes samlede sortiment i de nordiske lande. PostNord Sverige har aktiviteter inden for mail, logistik og e-handel på det svenske marked og er ansvarlig for PostNords overordnede Fulfilment-virksomhed. PostNord Danmark har aktiviteter inden for mail, logistik og e-handel på det danske marked og er ansvarlig for en del af PostNords aktiviteter i Tyskland inden for e-handel og logistik. PostNord Norge og Finland har aktiviteter inden for mail, logistik og e-handel på de norske og finske markeder. PostNord Strålfors har aktiviteter inden for informationslogistik. Virksomheden udvikler og tilbyder kommunikationsløsninger, som skaber stærkere og mere personlige kunderelationer for virksomheder med store kundebaser. I Øvrigt indgår virksomheder, som ikke tilhører landeorganisationerne, koncernfælles funktioner, herunder moderselskabet og koncernjusteringer. Justeringerne vedrører koncernens IFRS-justeringer for pensioner efter IAS 19 Personaleydelser samt finansiel leasing efter IAS 17 Leasingkontrakter. Fra Øvrigt foretages en omkostningsmæssig fordeling mellem landene i forbindelse med service og ydelser fra de koncernfælles funktioner. I Øvrigt indtægtsføres denne omkostningsfordeling under Andre driftsindtægter, internt, og i landene omkostningsføres den under Andre omkostninger. I Elimineringer indgår eliminering af interne transaktioner. Forretningssegmenter (se afsnittet Forretningsområderne) Forretningsområdet Mail & Communication tilbyder distributionsløsninger på kommunikationsmarkedet med fysiske og digitale breve, direct mail og aviser/blade samt facility management-tjenester. Forretningsområdet Logistics tilbyder logistikydelser på områderne pakker, ekspres og budtjeneste, partigods, stykgods, termotransport, Air & Ocean og tredjepartslogistik. Forretningsområdet Logistics tilbyder et komplet sortiment og distributionsnet og henvender sig til både virksomheder og private på det nordiske marked. PostNord Strålfors har aktiviteter inden for informationslogistik. Virksomheden udvikler og tilbyder kommunikationsløsninger, som skaber stærkere og mere personlige kunderelationer for virksomheder med store kundebaser. 19 PostNord (publ), delårsrapport januar-juni 2015

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.033 mio. (9.999 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 312 mio. (106 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 203 mio. (100 mio.). Pengestrømmen

Læs mere

APRIL-JUNI 2014 JANUAR-JUNI 2014

APRIL-JUNI 2014 JANUAR-JUNI 2014 APRIL-JUNI 2014 JANUAR-JUNI 2014 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.816 mio. (9.757 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK -30 mio. (-90 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK -76 mio. (-86 mio.). Pengestrømmen

Læs mere

2. kvartal 2015 13-08-2015

2. kvartal 2015 13-08-2015 2. kvartal 215 13-8-215 Oversigt resultat SEK mio. 215 H1 215 H1 Nettoomsætning 9.666 9.816-2% 19.699 19.815-1% 39.95 EBITDA 934 386 1.697 91 86% 2.198 Justeret EBIT 1) 33-3 345 76 861 EBIT 53-3 815 76

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

JULI-SEPTEMBER 2015 JANUAR-SEPTEMBER 2015

JULI-SEPTEMBER 2015 JANUAR-SEPTEMBER 2015 Delårsrapport JULI-SEPTEMBER 2015 JANUAR-SEPTEMBER 2015 Nettoomsætning SEK 9.218 mio. (9.535 mio.). Justeret driftsresultat SEK 81 mio. (345 mio.). Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto SEK 48

Læs mere

OKTOBER-DECEMBER 2015 JANUAR-DECEMBER 2015

OKTOBER-DECEMBER 2015 JANUAR-DECEMBER 2015 Regnskabsmeddelelse OKTOBER-DECEMBER 2015 JANUAR-DECEMBER 2015 Nettoomsætning SEK 10.434 mio. (10.600 mio.). Justeret driftsresultat SEK 501 mio. (440 mio.). Poster, der påvirker sammenligneligheden, netto

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

4. kvartal 2014 2015-02-13

4. kvartal 2014 2015-02-13 4. kvartal 215-2-13 Oversigt resultat SEK mio. 213 213 Nettoomsætning 1.6 1.638 % 39.95 39.533 1% EBITDA 52 621-16% 2.198 2.31-5% Justeret EBIT 1) 44 344 28% 861 826 4% EBIT -7 18 351 662-47% Resultat

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2011

Delårsrapport januar marts 2011 Delårsrapport januar marts 2011 18. maj 2011 Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger Resultat i sammendrag Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

1. kvartal

1. kvartal 1. kvartal 215 215-4-3 Oversigt resultat SEK mio. 215 Nettoomsætning 1.33 9.999 % 39.95 EBITDA 763 524 46% 2.198 Justeret EBIT 1) 861 EBIT 312 16 351 Periodens resultat 23 1 176 Pengestrøm fra driftsaktiviteter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

4. kvartal 2015 10-02-2016

4. kvartal 2015 10-02-2016 4. kvartal 1-2-216 Oversigt resultat SEK mio. 214 214 Nettoomsætning 1.434 1.6-2% 39.351 39.95-1% EBITDA 278 52-47% 2.436 2.198 11% Justeret EBIT 1) 51 44 14% 927 861 8% EBIT -284-7 564 351 61% Periodens

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

2. kvartal

2. kvartal 2. kvartal 216 12-8-216 Oversigt resultat SEK mio. 216 H1 216 H1 FY Nettoomsætning 9.59 9.666-1% 19.228 19.699-2% 39.351 EBITDAI 213 934 917 1.697 2.436 Justeret EBIT 1) -1 33 299 345 927 EBIT -27 53 3

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

3. kvartal 2014 2014-10-29

3. kvartal 2014 2014-10-29 3. kvartal -1-29 3. kvartal Positiv vækst i e-handel Fortsat markante fald i brevmængderne Fortsat hård konkurrence på logistikmarkedet Lønsomhedsniveauet stadig for lavt Besparelsesprogrammer iværksættes

Læs mere

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2017

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2017 Delårsrapport JANUAR-MARTS 2017 Nettoomsætning SEK 9.348 mio. (9.638 mio.). Driftsresultat SEK 94 mio. (300 mio.). Justeret driftsresultat SEK 191 mio. (300 mio.). Poster, der påvirker sammenligneligheden,

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

JULI-SEPTEMBER 2014 JANUAR-SEPTEMBER 2014

JULI-SEPTEMBER 2014 JANUAR-SEPTEMBER 2014 JULI-SEPTEMBER 2014 JANUAR-SEPTEMBER 2014 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.535 mio. (9.306 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 345 mio. (242 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 232 mio. (179 mio.).

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport januar juni 2011

Delårsrapport januar juni 2011 Delårsrapport januar juni 2011 30. august 2011 Udfordrende marked øger behovet for omstillinger Resultat i sammendrag April-juni 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

3. kvartal

3. kvartal 3. kvartal 28-1- Oversigt resultat SEK mio. 215 Jan-sep Jan-sep 215 FY 215 Nettoomsætning 8.895 9.218-4% 28.123 28.917-3% 39.351 EBITDAI 262 461 1.18 2.158 2.436 Justeret EBIT 1) -41 81 258 426 927 EBIT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

1. kvartal

1. kvartal 1. kvartal 216 29-4-216 Oversigt resultat SEK mio. 216 214 Nettoomsætning 9.638 1.33-4% 39.351 39.95-1% EBITDA 75 763-8% 2.436 2.198 11% EBIT 3 312-4% 564 351 61% Periodens resultat 219 23 278 176 Pengestrøm

Læs mere

3. kvartal 2015 28-10-2015

3. kvartal 2015 28-10-2015 3. kvartal 28-1- Oversigt resultat SEK mio. 214 9M 9M 214 FY 214 Nettoomsætning 9.218 9.535-3% 28.917 29.35-1% 39.95 EBITDA 461 768 2.158 1.678 2.198 Justeret EBIT 1) 81 345 426 421 861 EBIT 33 345 848

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011 Extern Delårsrapport januar september 2011 9. november 2011 Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling Resultat jul-sep 2011 i sammendrag ag Nettoomsætningen

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

JULI-SEPTEMBER 2016 JANUAR-SEPTEMBER 2016

JULI-SEPTEMBER 2016 JANUAR-SEPTEMBER 2016 Delårsrapport JULI-SEPTEMBER 2016 JANUAR-SEPTEMBER 2016 Nettoomsætning SEK 8.895 mio. (9.218 mio.). Driftsresultat SEK -101 mio. (33 mio.). Justeret driftsresultat SEK -41 mio. (81 mio.). Poster, der påvirker

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2016 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse OKTOBER-DECEMBER 2016 JANUAR-DECEMBER 2016

Regnskabsmeddelelse OKTOBER-DECEMBER 2016 JANUAR-DECEMBER 2016 Regnskabsmeddelelse OKTOBER-DECEMBER 2016 JANUAR-DECEMBER 2016 Nettoomsætning SEK 10.355 mio. (10.434 mio.). Nettoomsætning SEK 38.478 mio. (39.351 mio.). Driftsresultat SEK -1.012 mio. (-284 mio.). Driftsresultat

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

PostNord Januar-marts

PostNord Januar-marts PostNord Januar-marts 213 15.5.213 Ændringer, som i større udstrækning påvirker rapporteringen Med virkning fra 1. januar 213 er der indført nye regnskabsregler i henhold til IAS 19. Der er foretaget en

Læs mere

Posten Norden. Regnskab Extern

Posten Norden. Regnskab Extern Posten Norden Regnskab 2010 Extern Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder Resultat i sammendrag Driftsresultatet udgjorde SEK 1.375 mio. (284). Renset for strukturog valutaudsving steg driftsresultatet

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi Ny kurs for PostNord Årsregnskab 211 Ny koncernstrategi 23.2.212 Web Et tilfredsstillende resultat for 211 Nettoomsætning og overskudsgrad 5 4 3 1 8 6 Nettoomsætningen faldt med 5% til SEK 39.466 mio.

Læs mere

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2016

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2016 Delårsrapport JANUAR-MARTS 2016 Nettoomsætning SEK 9.638 mio. (10.033 mio.). Driftsresultat SEK 300 mio. (312 mio.). Periodens resultat SEK 219 mio. (203 mio.). Resultat pr. aktie SEK 0,11 (0,10). Pengestrømmen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V

SEB Administration A/S CVR-nr Bernstorffsgade København V SEB Administration A/S CVR-nr. 20 24 79 40 Bernstorffsgade 50 1577 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2017 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Mark Payne, næstformand Steen

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

4. kvartal

4. kvartal 4. kvartal 1-2-217 Oversigt resultat SEK mio. 215 2) Jan-dec Jan-dec 215 2) Nettoomsætning 1.355 1.434-2% 38.478 39.351-3% EBITDAI 558 278 1.737 2.436 Justeret EBIT 1) 242 51 5 927 EBIT -1.12-284 -1.83

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S)

SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Tom Henrik Wolf, formand Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

1. kvartal

1. kvartal 1. kvartal 214 6.5.214 1. kvartal 214 Ny organisation - øget fokus på e-handel - øget koordineringspotentiale. Ny varemærkestruktur. Fortsat faldende brevmængder og øget pres på priserne. Omstillingsomkostninger,

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport APRIL-JUNI 2016 JANUAR-JUNI 2016

Delårsrapport APRIL-JUNI 2016 JANUAR-JUNI 2016 Delårsrapport APRIL-JUNI 2016 JANUAR-JUNI 2016 Nettoomsætning SEK 9.590 mio. (9.666 mio.). Driftsresultat SEK -270 mio. (503 mio.). Justeret driftsresultat SEK -1 mio. (33 mio.). Poster, der påvirker sammenligneligheden,

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere