Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum"

Transkript

1 Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1

2 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige om, at der skal stilles langt højere krav til den faglige kvalitet af de tilbud, som huser de mest udsatte borgere. Desuden skal der sikres en større professionalisme samt uafhængighed i tilsynet. Loven er vedtaget 4. juni af et enigt folketing Formålet med loven 2

3 Større ensartethed i tilsynet Alle omfattede tilbud ny-godkendes af det nye socialtilsyn. Tilsynet sikrer både kontrol med og læring for tilbuddene og vil derfor indeholde en kombination af uanmeldte og anmeldte tilsynsbesøg. Der stilles krav om mindst 1 årligt tilsynsbesøg i alle sociale døgntilbud. Opstilling af klare kriterier for, hvornår et tilbud skal have skærpet tilsyn og for tilsynets sanktionsmuligheder, herunder hvornår et tilbud kan lukkes. Regeringen ønsker 3

4 Præcisering af, at tilsynet kan give påbud, som skal efterleves, hvis tilbuddet fortsat skal være godkendt. Der kan for eksempel gives påbud om, at der skal ansættes eller efteruddannes personale, som kan håndtere den målgruppe, som tilbuddet har boende. Afgørelser fra tilsynet kan påklages til de socialenævn. Udvikling af kurser for alle tilsynsførende og udviklet tilsyns koncepter og metoder. Anvendelse af en mere systematisk forberedelse af tilsynet baseret på flere datakilder end tilsynsbesøget, fx registerdata, surveys til tilbud, gennemgang af skriftligt materiale bl.a. årsrapport, regnskab, budget, bestyrelsesmateriale Regeringen ønsker 4

5 5 tilsynskommuner Frederiksberg Kommune Fåborg Midtfyn Kommune Holbæk Kommune Silkeborg Kommune Hjørring Kommune Socialttilsyn 5

6 Større enheder og højere grad af uafhængighed i tilsynet Ansvaret for at godkende og føre tilsyn medsociale døgntilbud flyttes frad de 98 kommuner til 5 enheder, således at der etableres et nyt socialtilsyn. De fem socialtilsyn placeres i fem kommuner, som udpeges ved lov og får det fulde ansvar for opgaven i hver deres geografiske region. Det sikrer større faglige enheder. Samtidig vil det ikke længere være muligt for kommunerne at føre tilsyn med egne tilbud. De fem tilsynskommuner fører indbyrdes tilsyn med hinanden. Regeringen ønsker 6

7 Socialtilsyn Syd skal sikre at udsatte børn og voksne får den hjælp, de har behov for og krav på. Det vil vi gøre ved hjælp af et uvildigt, systematisk og fagligt kompetent tilsyn med de sociale døgntilbud i Region Syddanmark. Fokusområder for det nye tilsyn: højere kvalitet mere professionelt og uafhængigt tilsyn fra tilfældige indsatser til systematisk inddragelse af viden borgerne i centrum alle sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud skal godkendes bedre styr på økonomien. Socialtilsyn Syd 7

8 Faaborg-Midtfyn Kommune er hjemkommune for Socialtilsyn Syd, der går i drift den 1. januar For at sikre det uvildige tilsyn er Socialtilsyn Syd også ansvarlig for at føre tilsyn i Frederiksberg Kommune, ligesom Region Midtjylland er ansvarlig for at føre tilsyn i Faaborg-Midtfyn Kommune Socialtilsyn Syd 8

9 Der skal være 50 til 60 medarbejdere Med specialviden om jura, økonomi, viden om målgrupperne, pædagogik samt socialfaglig og tilsynsfaglig metoder Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg mindst et tilsynsbesøg om året Der kan træffes afgørelse om skærpet tilsyn Der kan gives påbud (med frister) Socialttilsyn 9

10 Tilsynskommuner får ansvaret for godkendelse af tilbud og driftsorienterede tilsyn. Køberkommunerne mister noget af det kommunale selvstyre. Køberkommunerne mister Kompetencen til at godkende egne tilbuds budgetter. Køberkommunerne mister styringen af kvalitetsniveauet Kommunernes styring 10

11 Plejefamilier og kommunale plejefamilier Opholdssteder for børn og unge Døgninstitutioner Ambulante behandlingstilbud til stofmisbrugere Midlertidige botilbud til voksne ( 107) Længere varende botilbud til voksne ( 108) Kvindekrisecentre Forsorgshjem Hjælp og støtte efter serviceloven ( 83 og 85), der ydes til beboere i boformer der kan ligestilles med 107 og 108 tilbud Usikkerhed om aflastningspladser Ikke med friplejeboliger Der føres tilsyn med: 11

12 Objektive kriterier, efter antal af borgere mellem 0 og 22 år i hver kommune. Gældende for børn. Tilsyn og godkendelse med øvrige tilbud finansieres ved takster. Taksterne fastsætte i forbindelse med de årlige rammeaftaler Finansering 12

13 Tilbud, der søger om godkendelse, skal give socialtilsynet de faglige og økonomiske oplysninger, som tilsynet har brug for ved vurderingen af ansøgningen. Der peges i den forbindelse på informationen, som er relevante for vurderingen af tilbuddet i forhold til de opstillede kvalitetsindikatorer. Andre former for information til socialtilsynet kan være ansattes straffeattester, dokumentation af medarbejdernes kompetencer, bygningernes standard mv. Oplysningspligten 13

14 Der vil endvidere være krav om, at tilbuddene (gælder dog ikke plejefamilier og kommunale plejefamilier) skal udarbejde en årlig rapport, der vil bestå af økonomiske nøgletal for tilbuddet, udskiftninger i personalegruppen og andre ændringer, der har betydning for løsningen af opgaven. Oplysningspligten 14

15 Tilbud skal give tilsynet besked om væsentlige ændringer i forhold til godkendelses-grundlaget, om hvilke kommuner der har ansvar de borgere der har ophold i tilbuddet. Tilbud skal give nødvendige for et driftsorienteret tilsyn. Oplysninger kan gives uden borgerens samtykke Magtanvendelses indberetninger skal sendes både til handlekommunen og til det sociale tilsyn. Tilsynet skal underrette kommunen i relevante situationer Oplysningspligt 15

16 Tilbud, der søger om godkendelse af socialtilsynet, skal som grundlag for godkendelsen udarbejde et budget, der skal godkendes af socialtilsynet. Det er et krav for godkendelsen, at: tilbuddet er økonomisk bæredygtigt tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi. Tilbuddenes økonomi 16

17 I forhold til det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet føre tilsyn med tilbuddenes budget og have adgang til regnskaberne, så den økonomiske udvikling kan følges. Tilbuddene skal desuden oplyse en række nøgletal fx om soliditetsgrad, lønninger, uddannelsesomkostninger mv. For tilbud, der indgår i koncerner eller koncernlignende konstruktioner, skal der for at sikre et overblik over pengestrømmen i koncernen udarbejdes et budget for det enkelte tilbud og for den samlede koncern. Tilbuddenes økonomi 17

18 Betingelse for godkendelse at udfra en samlet vurdering, har den fornødne faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed. Kvaliteten vurderes ud fra følgende kriterier: Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgrupper, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi Fysiske rammer Godkendelse 18

19 Et kvalitetskriterium er et kendetegn eller en betingelse der bruges som grundlag for bedømmelsen et afgørende træk, der skal være opfyldt i en bestemt sammenhæng. Kvalitetskriterium forholder sig til en normativ beskrivelse af, hvad kvalitet er i et tilbud på det sociale område. Kvalitetskriterium 19

20 Ens model for alle tilbud som socialtilsynet omfatter Det skal sikres ensartethed i kvalitetskrav og gennemskuelighed samt sammenlignelighed i tilsynets arbejde Fælles model for alle tilbud 20

21 For hvert kvalitetskriterium fastlægges en eller flere kvalitet indikatorer. En indikator er en kvalitativ eller kvantitativ variabel, der på en enkel og pålidelig måde kan bruges til at afspejle en størrelse eller forandring. Kvalitetsindikatatorerne skal give tilstrækkelig grundlag for at vurdere opfyldelsen af kvalitetkriteriene. Kvalitetindikator 21

22 Kriterium 3: Tilbuddet kan fremlægge positive resultater for indsatsen med målgruppen Indikator 3.a: Resultatdokumentationen anvendes til løbende læring og justering af arbejdet med målgruppen. Indikator 3.b: Tilbuddet kan fremlægge positive resultater for indsatsen med målgruppen. Indikator 3.c. De visiterende kommuner vurderer tilbuddets opgavevaretagelse og resultater som tilfredsstillende. Indikator 3.d: [Gælder kun anbragte børn og unge] Der forekommer ikke uforholdsmæssigt mange sammenbrud i anbringelserne. [Gælder kun stofmisbrugsbehandling] Tilbuddet har ikke uforholdsmæssigt mange borgere, der afbryder et behandlingsforløb. [Gælder kun stofmisbrugsbehandling] Tilbuddet kan dokumentere, at størstedelen af deres brugere bliver fri af stofmisbrug efter endt 22 behandling.

23 Ansatte, beboere og pårørende skal høres under tilsynsbesøget Tilsynet skal høre kommuner om kommunens vurdering af tilbudets evne til at opnå eventuelle mål Opholdskommunen har pligt til at underette tilsynet ved bekymrende oplysninger. Der indføres en whistleblowerordning Indragelse 23

24 Socialstyrelsen har nogle milepæle for det forberedende arbejde med socialtilsyn 2013: 1. juli Kvalitetsmodel - kvalitetskriterier og - indikatorer indsendes til Social- og Integrationsministeriets departement til brug for cirkulærebeskrivelse. 1. juli Kompetenceudvikling og introduktionskursus - koncept for introduktionskursus ligger klar. Selve kurserne afvikles fra start oktober. 1. oktober Redskaber til dataindsamling, analyse, vurdering og opfølgning er klar til brug. 1. november er revideret og klar til brug for registrering. 1. januar 2014 Audit/drift - auditfunktionen går i drift. Tidsplan 24

25 Der udvikles en model for, hvordan Socialstyrelsen vil varetage auditfunktion. Auditfunktionen skal løbende følge praksis i socialtilsynene og understøtte socialtilsynene med vejledning og materialer. Auditfunktionen skal udarbejde en årlig rapport om socialtilsynenes virksomhed. Auditfunktionen 25

26 Links 26

27 Sladrefunktionen Indførsel af fælles kvalitetstandarder Magtanvendelsesregler og socialt tilsyn Forøgede administrative opgaver Dilemmaer 27

28 11. Socialtilsynet skal have et telefonnummer og en e-postadresse, hvortil et tilbuds personale, beboere, pårørende og andre kan henvende sig anonymt om bekymrende forhold i tilbuddet. Socialtilsynet skal oplyse beboere og ansatte om muligheden for at rette henvendelse til socialtilsynet efter denne bestemmelse. Stk. 2. Myndigheder og personer, der udøver opgaver vedrørende anonyme henvendelser efter stk. 1, samt enhver, der i øvrigt yder bistand hertil, er underkastet reglerne om tavshedspligt efter straffelovens e. Straffelovens 152 f finder ligeledes anvendelse. Stk. 3. Kommunen må ikke over for tilbuddet eller andre oplyse, at kommunen har modtaget en henvendelse efter stk

29 6. Det er en betingelse for godkendelse, jf. 5, af sociale tilbud, jf. 4, at til-buddet efter en samlet vurdering har den fornødne faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed. Stk. 2. Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer: 1) Uddannelse og beskæftigelse 2) Selvstændighed og relationer 3) Målgrupper, metoder og resultater 4) Organisation og ledelse 5) Kompetencer 6) Økonomi 7) Fysiske rammer Stk. 3. Social- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om vurderin-gen af tilbuddenes faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed, herunder i form af opstilling af kvalitetskriterier og måleindikatorer for hvert af temaerne 29

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn

Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Høringssvar vedrørende Lov om socialtilsyn Social- og Integrationsministeriet har ved skrivelse af 21. januar 2013 sendt udkast til forslag til Lov om socialtilsyn samt forslag til Lov om ændring af Lov

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Tilsynsrapport for: Uanmeldet tilsyn for Boligerne Svalevej, afd. Himmelbovej. 1 Tilsynskonsulenter: Else Mørk, seniorkonsulent

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud

Orientering om ændring af bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud Departementet Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail sm@sm.dk J.nr. 2011-1879 Kommuner, regioner og organisationer 14. maj 2013 Orientering om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier Att: Kopi til: jurint@sm.dk sthi@sm.dk kpa@sm.dk lla@sm.dk Emdrup den 19.11.2013 Høring over udkast til vejledning om socialtilsyn, bekendtgørelse om socialtilsyn med bilag og bekendtgørelse om plejefamilier

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere