ENERGIHØJSKOLEN The Nordic Academy for Renewable Energy, Sustainability, Ecology and Entrepreneurship

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIHØJSKOLEN The Nordic Academy for Renewable Energy, Sustainability, Ecology and Entrepreneurship"

Transkript

1 ENERGIHØJSKOLEN The Nordic Academy for Renewable Energy, Sustainability, Ecology and Entrepreneurship! ENERGIHØJSKOLEN Cortex!Park! Forprojekt version 8.8 Styregruppen: Odense!Denmark! Tomas Snog Lone Teglkamp Martin Malthe Borch Irene Sjølin Henning Thomsen Morten Lorenzen Sara Mohlenberg Niels Christian Jørgensen

2 Idegrundlag The battle in the public as to whether the climate change is real or not is over.!! Globally, governments and industries are investing resources and billions of dollars in solutions that will solve the growing problems we are all facing on our planet. New industries, educations, public and private institutions are being established. This opens doors for innovative people with new ideas and a desire to play an active role in finding solutions to the problems. But the major power behind the effort to save the environment needs to come from us, the people. We need to be educated about the issues that will have a major impact on our daily life. More than hundred years ago, the Danish inventor, humanist and teacher Poul La Cour made a major contribution as a pioneer in windmill technology at the Askov Folk High School. Its now the time for this Danish institution, the Danish Folk High School, to get involved again; this time to ensure that the population increases its knowledge about the climate, renewable energy and the environment. This is the background for my initiative to start Energihøjskolen in Denmark, which will play an active role in the educational and informational process and thereby involve the population in a common effort to save the planet for future generations. Chris Jorgensen Cupertino, California, June 2009

3 Højskolens forhold til naturvidenskabelig dannelse (1af3) Uddrag&af& Rapport&fra&Højskoleudvalget & December&2004& Naturvidenskabelig dannelse Det er ikke første gang, folkehøjskolens forhold til naturvidenskaben rejses som en påtrængende problemstilling. Det skete allerede, da naturvidenskaben efter 'det moderne gennembrud' omkring 1870 fik stadig større samfundsmæssig betydning, ikke kun for den teknologiske udvikling, men også som fortolkningsnøgle for de humanistiske discipliner. I folkehøjskolen aftegnede der sig to hovedsynspunkter på forholdet mellem folkelig oplysning og videnskabelig oplysning. Det ene var, at man ikke skulle kere sig om naturvidenskabens forklaringsmodel, men holde sig til en åndsvidenskabelig, som i dagens terminologi kaldes en humanistisk. Det andet synspunkt var, at man skulle forsøge at etablere en forbindelse mellem folkelig oplysning og videnskabelig oplysning. Undervisningen skulle selvfølgelig være folkelig, men skulle også kunne referere til et videnskabeligt grundlag, om end ikke af positivistisk art. Folkehøjskolens forhold til naturvidenskaben var hovedpunktet på dagsordenen til det såkaldte Tivolimøde i 1878, som Ludvig Schrøder fra Askov Højskole var en af initiativtagerne til. Med ansættelse af videnskabsmanden Poul la Cour forsøgte Ludvig Schrøder at knytte en forbindelse mellem folkelig oplysning og naturvidenskab ved at fastholde et romantisk helhedssyn på naturen. Poul la Cour lagde som Grundtvig vægt på den historiske betragtningsmåde og metode. Han skrev selv Historisk matematik og sammen med Jacob Appel Historisk fysik, hvor matematik og fysik ses som led i en historisk udvikling. Bøgerne bygger på den pædagogiske tanke, at den bedste måde at lære matematik og fysik på er ved at følge den erkendelsesvej, som menneskeslægten har fulgt gennem historien. Naturvidenskabelige fag fik en plads i den faglige undervisning, der blev givet på højskoler. Det kommer for eksempel til udtryk på de elektrikerkurser, som blev afholdt på Askov Højskole i begyndelsen af 1900-tallet. Her underviste den daværende forstander Jacob Appel i kemi og fysik og den senere forstander J.Th. Arnfred i elektroteknik, maskinlære, mekanisk fysik, matematik og regning.

4 Højskolens forhold til naturvidenskabelig dannelse, fortsat (2af3) Rapport&fra&Højskoleudvalget& December!2004! Naturvidenskabelig dannelse (fortsat) Også i den landbrugsfaglige undervisning, der blev givet på de fleste højskoler frem til omkring 1970, spillede den naturvidenskabelige tilgang en afgørende rolle. Men i takt med, at den håndværks- og landbrugsfaglige undervisning gled ud af folkehøjskolen, gled også kemi, biologi, fysik, tegning og matematik ud som fag. Og da forsøget på at inkorporere naturvidenskaben i folkehøjskolens overordnede dannelsesprogram aldrig rigtig havde slået an, blev folkehøjskolen efter 1970 for alvor en humanistisk institution. Dog er det ikke en helt præcis beskrivelse af transformationsprocessen. I løbet af 1970'erne opstod der nemlig en ny interesse for naturen, idet vind- og solenergi, forurening, økologi, kostpolitik, friluftsliv mv. er temaer, der vandt indpas på mange højskoler. Denne stigende interesse for naturen førte imidlertid ikke i første omgang til stigende interesse for de naturvidenskabelige fag. Men ved at bygge videre på denne interesse vil det være muligt for højskolerne gennem en bevidst indsats at bidrage til at styrke naturfagenes stilling. Den borger, der ikke har et minimum af naturvidenskabelig dannelse, vil i stigende grad føle sig hægtet af samfundsudviklingen. Det kan medføre marginalisering og resultere i et demokratisk problem. Kendskab til naturvidenskab bør derfor betragtes som en selvfølgelig del af et moderne dannelsesbegreb. At inddrage naturvidenskabelige emner på en faglig og kompetent måde er derfor en naturlig opgave for folkehøjskolen.

5 Højskolens forhold til naturvidenskabelig dannelse, fortsat (3af3) Opstarten af en tidssvarende folkehøjskole & På vej ind i det enogtyvende århundrede, må det konstateres, at ingen af landets højskoler siden Poul la Cours indsats på Askov Højskole har eller har haft en seriøs tilgang til emnet naturvidenskabelig dannelse. Derfor opstarten af en tidssvarende folkehøjskole, der adderer naturvidenskabelig dannelse til demokratisk dannelse set i en global sammenhæng.

6 Vision At motivere det enkelte menneske til aktivt at medvirke i arbejdet med at skabe et menneskeværdigt samfund, baseret på vedvarende energiløsninger og bæredygtighed. Mission Bibringe befolkningen en demokratisk og naturvidenskabelig dannelse set i en global sammenhæng og øge det enkelte menneskes bevidsthed og viden om vedvarende energi, klima, miljø og bæredygtighed, via undervisning, information og debat.

7 Værdigrundlag! Naturvidenskab Bæredygtighed Troværdighed Samfundsansvar

8 Målgrupper Målgrupper! Energihøjskolens primære målgruppe vil udgøre unge mellem år, der forud for et karrierevalg søger en personlig og/eller faglig afklaring, som vil have en afgørende indflydelse på deres fremtidige livsforløb,. Eksempler på ungeprofiler : Den unge fra folkeskolen, der søger en afklaring i valget mellem en erhvervsuddannelse og muligheden for at påbegynde en boglig uddannelse. Studenten, der ikke er afklaret med, hvorvidt en fremtidig karriere skal baseres på et humanistisk eller et naturvidenskabeligt grundlag. Den unge, der har afsluttet en håndværksmæssig uddannelse og overvejer at påbegynde en videregående uddannelse. Htx-studenten, en tekniknørd, der både søger social modning og mulighed for at eksperimentere med opfindelser og ideer. Den udenlandske unge, der søger til Danmark for at tilegne sig viden om vedvarende energi, klima og miljø. Den unge studieafhopper, der søger en afklaring, inden der forhåbentligt træffes et endeligt karrierevalg. Den sekundære (men stadig betydelige) målgruppe er den ressourcestærke voksne, der allerede er involveret indenfor skolens aktivitetsområde via et job i erhvervslivet; som en underviser; som en Ngo er eller på anden vis ønsker at deltage i et forum, hvor man tværfagligt kan blive inspireret, debattere, eksperimentere, udveksle erfaringer, og holde sig ajour med udviklingen; eller pensionisten, der søger en mere jordnær praktisk viden om f.eks. valg og installation af et alternativt energisystem i sit eget hus. En undergruppe består også af en familie med børn, der, i sommerperioden søger en aktivferie med indhold. Til denne specielle målgruppe tilbydes kurser/aktiviteter, der også omfatter den yngre generation.

9 Strategier (1af2) Etablere og organisere skolen som en nordisk energihøjskole med et fokus på de fem nordiske lande. Udvikle et kursusprogram, der kan bibringe kategorien unge kursister værdier og kompetencer, der er og vil være efterspurgt ind i det enogtyvende århundrede. Kombinere faglig og kulturel læring i en naturlig balance med sportslige aktiviteter, som tager sit udgangspunkt i naturens energier. Skabe et internationalt netværk af undervisere og foredragsholdere, der via webbaserede kommunikationsløsninger kan gennemføre lektioner og foredrag fra en hvilken som helst destination i verden. Skabe et praktisk samarbejde omkring energihøjskolens opbygning, organisation, drift, økonomi, opstart og markedsføring med en af de ledende danske skoler indenfor højskolesektoren. Etablere et strategisk og praktisk samarbejde omkring energihøjskolens opbygning og faglige undervisning på det naturvidenskabelige område med en førende forsknings- og uddannelsesinstitution, der er fokuseret på bæredygtige energiløsninger. Etablere et strategisk og praktisk samarbejde omkring energihøjskolens aktiviteter på det samfundsvidenskabelige område med et universitet, der har ekspertise indenfor områderne bæredygtighed, klima og miljø.

10 Strategier (2af2)! Udvikle højskolen til at være en attraktiv samarbejdspartner for potentielle offentlige og private virksomheder, institutioner og personer nationalt og internationalt, der kan bidrage til at nå skolens mål og værdier. Udvide skolens kapacitet i sommerperioden via en camp beliggende ud til Nordsøen. Positionere Energihøjskolen som værende et attraktivt mødested nationalt og internationalt, hvor personer fra erhvervsliv, uddannelse, forskning, politik, stat og kommune, kan mødes i forskellige grupperinger sammen med eller uden interesserede borgere omkring naturvidenskabelig relaterede temaer, der falder indenfor de områder som energihøjskolen beskæftiger sig med. Skabe et byggeri, der internationalt kan bidrage til de nordiske landes image, som værende blandt de førende i verden på områderne cleantech,. bæredygtighed, arkitektur og design. Sikre en fleksibilitet, hvor byggeriets tekniske installationer relateret til klima, miljø og vedvarende energi kan udskiftes i takt med, at der udvikles nye teknologier/løsninger.

11 Studierejser/Ekskursioner De lange kursers studierejse vil gå til Grønland. Højskolen vil søge at udvikle et langsigtet samarbejde med de lokale myndigheder og befolkningen i et udvalgt område. Såfremt lange som korte kurser har ekskursioner med i kursusprogrammet, vil disse søges gennemført som besøg i erhvervsvirksomheder og institutioner med relationer til områderne vedvarende energi, klima og miljø.

12 Samarbejdspartnere i de nordiske lande! Lovgivningen giver mulighed for at energihøjskolen kan optage udlændinge, dog med et maximum på 50% af det til enhver tid totale antal af kursister på skolen. Denne tilgang giver også mulighed for at formalisere et samarbejde med nordiske universiteter og colleges, der arbejder indenfor områderne vedvarende energi, klima og miljø. Målet er at skabe et netværk af undervisere og foredragsholdere, der via Energihøjskolens web-baserede kommunikationsløsning kan gennemføre interaktiv undervisning og foredrag på energihøjskolen, fra en hvilken som helst destination i de nordiske lande.

13 Driftsomkostninger og indtægter Baseret paa lovgivningen dækker den danske stat cirka halvdelen af højskolernes driftsomkostninger. Den resterende del opnås via brugerbetaling, sponsoraftaler og kommercielle aktiviteter. Det er et mål at skabe en indtægtskilde, der kan medvirke til at etablere et solidt driftsgrundlag for skolen og derved minimere afhængigheden af økonomisk støtte udefra. Baseret på enegihøjskolens udvikling af kompetencer indenfor området vedvarende energi og bæredygtighed, er det skolens ambition, at sætte nyt liv i form og indhold for kurser, der henvender sig til erhvervslivet og den offentlige sektor i de nordiske lande.

14 Finansering af projektet A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål udgør en naturlig bidragsyder til et højskoleprojekt med fokus på vedvarende energi og bæredygtighed. Aktuelt for Energihøjskolen Risø-Park fremgår det blandt andet af fondens webside, at der kan ydes støtte til følgende formal: Samarbejdet og det kulturelle samvirke mellem Danmark og de øvrige nordiske lande. Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Denne baggrund sammenholdt med fondens to store donationer, henholdsvis til et nyt Videncenter for talentpleje i Sorø og til oprettelsen af Mærsk- McKinney Instituttet for produktionsteknologi ved Syddansk Universitet, begge operationelle på det naturvidenskabelige område, får os til at se A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål som en naturlig samarbejdspartner i realiseringen af projektet.

15 Arkitekturen og byggeriet realiseret som et nordisk projekt Den overordnede plan er at skabe et byggeri, der i sin funktion og arkitektur internationalt kan bidrage til de nordiske landes image, som værende blandt de førende i verden på områderne vedvarende energi, bæredygtighed, arkitektur og design. Som noget nyt indenfor byggeriet er planen at sikre en fleksibilitet, hvor byggeriets tekniske installationer relateret til klima, miljø og vedvarende energi kan udskiftes i takt med, at der udvikles nye teknologier/løsninger Det er et mål, at størstedelen af lærerstaben sammen med forstanderen er bosiddende på Energihøjskolen, grupperet i en bebyggelse med enkeltstående boliger.

16 Placeringen af Energihøjskolen Argumenter for en placering ved Syddansk Universitet i Odense Kommune Syddansk Universitet udfører forskning og undervisning, der kan give det danske samfund nye teknologiske udviklingsmuligheder og tager ansvar for at resultaterne kommer i spil. Man arbejder ud fra den tanke, at forskningsbaseret viden er nøglen til udvikling af et innovativt og bæredygtigt samfund som kan klare sig i den globale konkurrence. Uddannelse og arbejde med innovation er naturligt integreret i forskningsindsatsen. Forskningen danner tillige basis for kundestyrede opgaver herunder rådgivning. af virksomheder, institutioner og myndigheder. Udfra denne baggrund vil Syddansk Universitet medvirke ved opbygningen af Energihøjskolen i forbindelse med udarbejdelsen af undervisningsplaner samt stille kvalificerede undervisere til rådighed på det faglige område i den daglige undervisning..

17 Placeringen af Energihøjskolen Energihøjskolen er planlagt til at indgå indgå i Cortex Park, som er placeret i Campus Odense, der er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv, bestående af Syddansk Universitet, Nyt Universitethospital Odense, Syddanske Forskningsparker, University College Lillebælt og Cortex Park.

18 Placeringen af Energihøjskolen Argumenter for en placering i Odense Kommune Odense har over en årrække haft fokus på uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne dækker hele spektret med ungdomsuddannelser, erhvervsrettede uddannelser, universitetssuddannelser og forskning. Odense har desuden mange kulturinstitutioner, gode folkeskoler, veluddannede borgere, aktive og kreative aktører og et attraktivt bymiljø er under opbygning sammen med en ny letbane der skal betjene de vigtigste mål i byen.

19 Energihøjskolens Sommer Camp i Thy I det samlede Projekt Energihøjskolen er der planlagt en Sommer Camp ved Hanstholm Fyr i Thy. En gruppe arkitekttegnede telte vil blive rejst i maj og huse undervisningen for 25 til 50 kursister ad gangen frem til september. Der vil sideløbende blive tilbudt sportslige aktiviteter, hvor der kan opnås færdigheder og eventuelt certifikat i sportsgrene såsom, havkajak, vind, bølge og kite- surfing, havsvømning, dykning, svæveflyvning og beach volley ball..

20 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (1af6) Thisted Kommune Thisteds førerpostion paa verdenskortet som en kommune med indbyggere, der uden direkte statsstøtte allerede i dag har opnået, at 100% af elforsyningen og 85% af varmeforsyningen er baseret på vedvarende energi.

21 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (2af6) Nationalpark Thy km2!uspoleret!og!storslået!natur. Hanstholm Havn Fremtidigt center for bølgeenergi Wave Star Energy, bølgeenergianlæg. Thisted Det første og et af de få geotermiske varmeanlæg i Danmark. Thisted Flyveplads Destination for Energihøjskolens svævefly. Østerild Klitplantage Nationalt Testcenter for 250 m høje vindmøller. Klitmøller, Cold Hawaii World-class surfing destination. Nørre Vorupør Etableringen af Danmarks første havbadsanlæg. Nordisk Folkecenter Leverer forskning, udvikling af teknologi, træning og information inden for områderne vedvarende energi og energibesparelse. Fremtidigt testcenter for husstandsvindmøller.!!! Thy/Thisted&Kommune& Nordisk!Folkecenter! Thisted!Flyveplads!

22 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (3af6). På!Jyllands!vestkyst!mellem! fyret!i!hanstholm!og!agger! Tange!ligger!Danmarks!første! alt!244!km2!uspoleret!og! storslået!natur.!området!er! formet!af!århundreders! sandflugt,!og!de!store,!øde!og! vindblæste!klitheder!er!helt! unikke!m!ikke!kun!i!danmark! klitplantager,!og!mod!nord!!i! Hanstholm!Vildtreservat!M!ligger! de!store!ferskvandssøer!nors! Sø!og!Vandet!Sø.!!

23 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (3af5) Nordisk Folkecenter - en vigtig partner for Energihøjskolen Gennem forskning og udvikling skaber Folkecenteret innovation indenfor vedvarende energiteknologier i et samarbejde med mindre og mellemstore virksomheder. Preben Maegaard, stifteren af Folkecenteret, har siden den første oliekrise i 1974 været pioner inden for dansk vedvarende energi, som forfatter, ekspert og debatør. Han arbejder lokalt, nationalt og globalt på det organisatoriske, politiske og teknologiske plan med omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Preben Maegaards store indsats over mange år, har i høj grad været medvirkende til at Danmark som nation, i dag på vindenergiområdet er verdensførende indenfor forskning, udvikling og global markedsføring. Et kommende nationalt testcenter for husstandsvindmøller er planlagt til at blive placeret i Thy, hvor Folkecenteret bliver ansvarlig for driften. Folkecenteret!! ledes i et samarbejde! mellem Preben Maegaard og Jane Kruse og har i dag udviklet sig til at udgøre et betydningsfuldt demonstratorium, der hvert år besøges af tusinder af energi- og miljøinteressede fra hele verden.

24 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (5af6) Wave Star Energys placering af deres testplatform for bølgeenergi nord for Hanstholm Havn og en stor sandsynlighed for, at et kommende nationalt center for bølgeenergi placeres i Hanstholm Havn. Det Nationale Testcenter for vindmøller beliggende i Østerild Klitplantage få kilometer fra Hanstholm Havn.. Den første megamølle fra Siemens installeres i det nyetablerede Nationale Testcenter i Østerild Klitplantage i sommeren 2012.! Wave Stars testplatform.!

25 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (6af6). Danmarks første hav bad I Nørre Vorupør anlægges landets første hav bad, der gør det muligt at bade i det friske salte havvand, uden at blive bekymret for høje bølger, understrøm eller hestehuller, financieret af Real Dania. Det er målrettet alle brugere, der gerne vil prøve kræfter med Vesterhavet under sikre og trygge forhold - hvad enten det er for at svømme, dykke eller forbedre færdighederne i havkajakken. Surf center i verdensklasse Et nyt foreningshus og en lang strandpromenade blev indviet i marts 2012 i Klitmøller, financieret af Real Dania. Hummerhuset og Foreningsvejen, som de to nye tilflyttere hedder, åbner Klimøllers storslåede kyst og skaber et nyt samlingssted til glæde for surfere og fiskere, beboere og turister i området.

26 Statement from the Danish Minister for Energy, Utilities and Climate, Mr. Lars Christian Lilleholt concerning "Energihøjskolen" Today Denmark is among the leaders in energy savings and renewable energy and it is the Government s objective that Denmark continues to be one of the leading countries in the green transition. However, energy and climate policy must be based on green realism, meaning that objectives and resources must be coherent and reasonable in relation to developments in Denmark and the world around us. Ministeren 20. august september 2015 J nr A large-scale industrial transition is needed if global economic growth is to continue while simultaneously reducing greenhouse gas emissions, adapting societies to climate change and promoting a sustainable use of resources. Within this environment new companies, educational and research institutions as well as both public and private organizations are expected to contribute to a green development. This creates an opportunity for innovative people and companies with new ideas to create solutions to environmental problems. I see the development of the college "Energihøjskolen" as an example of this entrepreneurial spirit and appreciate the extensive effort delivered over the last few years within this project. With the goal to create an international environment, it is very positive that the school will be established as a Nordic college open for students from Denmark as well as other countries. Even though I am not financially supporting the initiative, I would like warmly to endorse participation in the project "Energihøjskolen". Med venlig hilsen Lars Christian Lilleholt

27 August Statement regarding participation in the project Energihøjskolen Risø- Park, Deputy Director General, Lars B. Goldschmidt on behalf of The Confederation of Danish Industries Climate changes are among the world s most serious and urgent challenges. In order to solve these challenges comprehensive research in the field of energy is crucial. Innovation and new sustainable energy solutions are highly needed to accommodate climate changes. It is therefore of great importance having the proper amount of graduates qualified for developing new energy solutions. Unfortunately young people in Denmark have shown a lack of interest in natural and technical science. Encouraging and motivating students for enrolment in fields of studies within technical and natural science is thus central. Not only are qualified graduates crucial for solving the challenges regarding climate changes they are also important for creating efficiency and developing the private sector in Denmark. Energihøjskolen Risø-Park is an interesting and innovative project in line with the mentioned challenges. It is an excellent opportunity for sowing the seeds for future generations of scientists and engineers. I therefore warmly approve participation in the project Energihøjskolen Risø -Park. Yours faithfully Lars B. Goldschmidt Deputy Director General!

ENERGIHØJSKOLEN The Nordic Academy for Renewable Energy, Sustainability, Ecology and Entrepreneurship

ENERGIHØJSKOLEN The Nordic Academy for Renewable Energy, Sustainability, Ecology and Entrepreneurship ENERGIHØJSKOLEN The Nordic Academy for Renewable Energy, Sustainability, Ecology and Entrepreneurship ENERGIHØJSKOLEN Cortex Park Forprojekt version 8.8 Styregruppen: Odense Denmark Tomas Snog Lone Teglkamp

Læs mere

ENERGIHØJSKOLEN Risø-Park The Nordic College for Renewable Energy and Sustainability

ENERGIHØJSKOLEN Risø-Park The Nordic College for Renewable Energy and Sustainability ENERGIHØJSKOLEN Risø-Park The Nordic College for Renewable Energy and Sustainability ENERGIHØJSKOLEN Risø-Park Vedvarende energi og bæredygtighed Forprojekt version 8.5 Styregruppen: Tomas Snog Lone Teglkamp

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

46.000 indbyggere 1093 km 2 Ca.1700 firmaer Nationalpark Thy; Danmarks første Cold Hawaii Nordeuropas største konsumfiskerihavn.

46.000 indbyggere 1093 km 2 Ca.1700 firmaer Nationalpark Thy; Danmarks første Cold Hawaii Nordeuropas største konsumfiskerihavn. 46.000 indbyggere 1093 km 2 Ca.1700 firmaer Nationalpark Thy; Danmarks første Cold Hawaii Nordeuropas største konsumfiskerihavn Thisted Kommune Geotermisk anlæg Ny udskiftningsordning benyttes Energiministeriets

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret.

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret. Folkecenterets ledelsesberetning for år 2008 Den primære aktivitet på Folkecenteret har også i 2008 været projektet Aktiv Vidensformidling. Som vi før har sagt så er projektet et fireårigt projekt, som

Læs mere

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.

Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013. Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu. Innovative Strategier - muligheder for udvikling af havne. Frederica den 25.02.2013 Adjunkt Tove Brink, Ph.D. tbr@sam.sdu.dk 6550 4226 1 Agenda Præsentation. Innovation hvad er det? Hvorfor innovation?

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy.

ENERGI I FORANDRING. Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. ENERGI I FORANDRING Hvordan skaper man et godt omdømme som arbeidsplass? Om Corporate Branding og Employer Branding-prosessen i DONG Energy. Gry Egstrup, DONG Energy, Danmark Hvem er DONG Energy? DONG

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen

FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen FFA s Årskonference maj 2014 Direktør Ragnar Heldt Nielsen GTS er brancheorganisation for Danmarks ni godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS-nettet) Repræsenterer og varetager GTS-nettets interesser

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO

Innovation Studio. - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO Innovation Studio - et udviklingsprojekt i Børnenes Hovedstad Kursuskatalog 2013-2014 INNOVATION STUDIO 078400_LEIS_Course Catalogue 2013_250x180mm.indd 1 11/04/13 09.13 Indholdsfortegnelse LEGO Education

Læs mere

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012

Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012 Tankeromkringen danskuddannelsei bæredygtighed baseretpåerfaringerfraecovillagedesign Education(EDE)iHallingelille,august2012 BjørnUldall,SasjaChristensen ogcamillanielsen Englyst Hallingelille,februar2013

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Grønne tage i København Dorthe Rømø

Grønne tage i København Dorthe Rømø 1 Inspiration Grønne tage behøver vand Det reducerer mængden af overløb Det forbedrer vandkvaliteten Grønt tag på Nationalbanken Spildevandsplan 2008 2 3 4 5 Peblinge Dosseringen/ Veg Tech Grønne tage

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet

Vækstfonden, vores tilbud og venturemarkedet Bjarne Henning Jensen, partner, Vækstfonden has been challenged on following issues: a. Vækstfonden: a top-down presentation: Who are we? Why are we around? What kind of values do we create? For whom are

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013. Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2013 Ungdomsuddannelserne DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere