ENERGIHØJSKOLEN The Nordic Academy for Renewable Energy, Sustainability, Ecology and Entrepreneurship

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIHØJSKOLEN The Nordic Academy for Renewable Energy, Sustainability, Ecology and Entrepreneurship"

Transkript

1 ENERGIHØJSKOLEN The Nordic Academy for Renewable Energy, Sustainability, Ecology and Entrepreneurship! ENERGIHØJSKOLEN Cortex!Park! Forprojekt version 8.8 Styregruppen: Odense!Denmark! Tomas Snog Lone Teglkamp Martin Malthe Borch Irene Sjølin Henning Thomsen Morten Lorenzen Sara Mohlenberg Niels Christian Jørgensen

2 Idegrundlag The battle in the public as to whether the climate change is real or not is over.!! Globally, governments and industries are investing resources and billions of dollars in solutions that will solve the growing problems we are all facing on our planet. New industries, educations, public and private institutions are being established. This opens doors for innovative people with new ideas and a desire to play an active role in finding solutions to the problems. But the major power behind the effort to save the environment needs to come from us, the people. We need to be educated about the issues that will have a major impact on our daily life. More than hundred years ago, the Danish inventor, humanist and teacher Poul La Cour made a major contribution as a pioneer in windmill technology at the Askov Folk High School. Its now the time for this Danish institution, the Danish Folk High School, to get involved again; this time to ensure that the population increases its knowledge about the climate, renewable energy and the environment. This is the background for my initiative to start Energihøjskolen in Denmark, which will play an active role in the educational and informational process and thereby involve the population in a common effort to save the planet for future generations. Chris Jorgensen Cupertino, California, June 2009

3 Højskolens forhold til naturvidenskabelig dannelse (1af3) Uddrag&af& Rapport&fra&Højskoleudvalget & December&2004& Naturvidenskabelig dannelse Det er ikke første gang, folkehøjskolens forhold til naturvidenskaben rejses som en påtrængende problemstilling. Det skete allerede, da naturvidenskaben efter 'det moderne gennembrud' omkring 1870 fik stadig større samfundsmæssig betydning, ikke kun for den teknologiske udvikling, men også som fortolkningsnøgle for de humanistiske discipliner. I folkehøjskolen aftegnede der sig to hovedsynspunkter på forholdet mellem folkelig oplysning og videnskabelig oplysning. Det ene var, at man ikke skulle kere sig om naturvidenskabens forklaringsmodel, men holde sig til en åndsvidenskabelig, som i dagens terminologi kaldes en humanistisk. Det andet synspunkt var, at man skulle forsøge at etablere en forbindelse mellem folkelig oplysning og videnskabelig oplysning. Undervisningen skulle selvfølgelig være folkelig, men skulle også kunne referere til et videnskabeligt grundlag, om end ikke af positivistisk art. Folkehøjskolens forhold til naturvidenskaben var hovedpunktet på dagsordenen til det såkaldte Tivolimøde i 1878, som Ludvig Schrøder fra Askov Højskole var en af initiativtagerne til. Med ansættelse af videnskabsmanden Poul la Cour forsøgte Ludvig Schrøder at knytte en forbindelse mellem folkelig oplysning og naturvidenskab ved at fastholde et romantisk helhedssyn på naturen. Poul la Cour lagde som Grundtvig vægt på den historiske betragtningsmåde og metode. Han skrev selv Historisk matematik og sammen med Jacob Appel Historisk fysik, hvor matematik og fysik ses som led i en historisk udvikling. Bøgerne bygger på den pædagogiske tanke, at den bedste måde at lære matematik og fysik på er ved at følge den erkendelsesvej, som menneskeslægten har fulgt gennem historien. Naturvidenskabelige fag fik en plads i den faglige undervisning, der blev givet på højskoler. Det kommer for eksempel til udtryk på de elektrikerkurser, som blev afholdt på Askov Højskole i begyndelsen af 1900-tallet. Her underviste den daværende forstander Jacob Appel i kemi og fysik og den senere forstander J.Th. Arnfred i elektroteknik, maskinlære, mekanisk fysik, matematik og regning.

4 Højskolens forhold til naturvidenskabelig dannelse, fortsat (2af3) Rapport&fra&Højskoleudvalget& December!2004! Naturvidenskabelig dannelse (fortsat) Også i den landbrugsfaglige undervisning, der blev givet på de fleste højskoler frem til omkring 1970, spillede den naturvidenskabelige tilgang en afgørende rolle. Men i takt med, at den håndværks- og landbrugsfaglige undervisning gled ud af folkehøjskolen, gled også kemi, biologi, fysik, tegning og matematik ud som fag. Og da forsøget på at inkorporere naturvidenskaben i folkehøjskolens overordnede dannelsesprogram aldrig rigtig havde slået an, blev folkehøjskolen efter 1970 for alvor en humanistisk institution. Dog er det ikke en helt præcis beskrivelse af transformationsprocessen. I løbet af 1970'erne opstod der nemlig en ny interesse for naturen, idet vind- og solenergi, forurening, økologi, kostpolitik, friluftsliv mv. er temaer, der vandt indpas på mange højskoler. Denne stigende interesse for naturen førte imidlertid ikke i første omgang til stigende interesse for de naturvidenskabelige fag. Men ved at bygge videre på denne interesse vil det være muligt for højskolerne gennem en bevidst indsats at bidrage til at styrke naturfagenes stilling. Den borger, der ikke har et minimum af naturvidenskabelig dannelse, vil i stigende grad føle sig hægtet af samfundsudviklingen. Det kan medføre marginalisering og resultere i et demokratisk problem. Kendskab til naturvidenskab bør derfor betragtes som en selvfølgelig del af et moderne dannelsesbegreb. At inddrage naturvidenskabelige emner på en faglig og kompetent måde er derfor en naturlig opgave for folkehøjskolen.

5 Højskolens forhold til naturvidenskabelig dannelse, fortsat (3af3) Opstarten af en tidssvarende folkehøjskole & På vej ind i det enogtyvende århundrede, må det konstateres, at ingen af landets højskoler siden Poul la Cours indsats på Askov Højskole har eller har haft en seriøs tilgang til emnet naturvidenskabelig dannelse. Derfor opstarten af en tidssvarende folkehøjskole, der adderer naturvidenskabelig dannelse til demokratisk dannelse set i en global sammenhæng.

6 Vision At motivere det enkelte menneske til aktivt at medvirke i arbejdet med at skabe et menneskeværdigt samfund, baseret på vedvarende energiløsninger og bæredygtighed. Mission Bibringe befolkningen en demokratisk og naturvidenskabelig dannelse set i en global sammenhæng og øge det enkelte menneskes bevidsthed og viden om vedvarende energi, klima, miljø og bæredygtighed, via undervisning, information og debat.

7 Værdigrundlag! Naturvidenskab Bæredygtighed Troværdighed Samfundsansvar

8 Målgrupper Målgrupper! Energihøjskolens primære målgruppe vil udgøre unge mellem år, der forud for et karrierevalg søger en personlig og/eller faglig afklaring, som vil have en afgørende indflydelse på deres fremtidige livsforløb,. Eksempler på ungeprofiler : Den unge fra folkeskolen, der søger en afklaring i valget mellem en erhvervsuddannelse og muligheden for at påbegynde en boglig uddannelse. Studenten, der ikke er afklaret med, hvorvidt en fremtidig karriere skal baseres på et humanistisk eller et naturvidenskabeligt grundlag. Den unge, der har afsluttet en håndværksmæssig uddannelse og overvejer at påbegynde en videregående uddannelse. Htx-studenten, en tekniknørd, der både søger social modning og mulighed for at eksperimentere med opfindelser og ideer. Den udenlandske unge, der søger til Danmark for at tilegne sig viden om vedvarende energi, klima og miljø. Den unge studieafhopper, der søger en afklaring, inden der forhåbentligt træffes et endeligt karrierevalg. Den sekundære (men stadig betydelige) målgruppe er den ressourcestærke voksne, der allerede er involveret indenfor skolens aktivitetsområde via et job i erhvervslivet; som en underviser; som en Ngo er eller på anden vis ønsker at deltage i et forum, hvor man tværfagligt kan blive inspireret, debattere, eksperimentere, udveksle erfaringer, og holde sig ajour med udviklingen; eller pensionisten, der søger en mere jordnær praktisk viden om f.eks. valg og installation af et alternativt energisystem i sit eget hus. En undergruppe består også af en familie med børn, der, i sommerperioden søger en aktivferie med indhold. Til denne specielle målgruppe tilbydes kurser/aktiviteter, der også omfatter den yngre generation.

9 Strategier (1af2) Etablere og organisere skolen som en nordisk energihøjskole med et fokus på de fem nordiske lande. Udvikle et kursusprogram, der kan bibringe kategorien unge kursister værdier og kompetencer, der er og vil være efterspurgt ind i det enogtyvende århundrede. Kombinere faglig og kulturel læring i en naturlig balance med sportslige aktiviteter, som tager sit udgangspunkt i naturens energier. Skabe et internationalt netværk af undervisere og foredragsholdere, der via webbaserede kommunikationsløsninger kan gennemføre lektioner og foredrag fra en hvilken som helst destination i verden. Skabe et praktisk samarbejde omkring energihøjskolens opbygning, organisation, drift, økonomi, opstart og markedsføring med en af de ledende danske skoler indenfor højskolesektoren. Etablere et strategisk og praktisk samarbejde omkring energihøjskolens opbygning og faglige undervisning på det naturvidenskabelige område med en førende forsknings- og uddannelsesinstitution, der er fokuseret på bæredygtige energiløsninger. Etablere et strategisk og praktisk samarbejde omkring energihøjskolens aktiviteter på det samfundsvidenskabelige område med et universitet, der har ekspertise indenfor områderne bæredygtighed, klima og miljø.

10 Strategier (2af2)! Udvikle højskolen til at være en attraktiv samarbejdspartner for potentielle offentlige og private virksomheder, institutioner og personer nationalt og internationalt, der kan bidrage til at nå skolens mål og værdier. Udvide skolens kapacitet i sommerperioden via en camp beliggende ud til Nordsøen. Positionere Energihøjskolen som værende et attraktivt mødested nationalt og internationalt, hvor personer fra erhvervsliv, uddannelse, forskning, politik, stat og kommune, kan mødes i forskellige grupperinger sammen med eller uden interesserede borgere omkring naturvidenskabelig relaterede temaer, der falder indenfor de områder som energihøjskolen beskæftiger sig med. Skabe et byggeri, der internationalt kan bidrage til de nordiske landes image, som værende blandt de førende i verden på områderne cleantech,. bæredygtighed, arkitektur og design. Sikre en fleksibilitet, hvor byggeriets tekniske installationer relateret til klima, miljø og vedvarende energi kan udskiftes i takt med, at der udvikles nye teknologier/løsninger.

11 Studierejser/Ekskursioner De lange kursers studierejse vil gå til Grønland. Højskolen vil søge at udvikle et langsigtet samarbejde med de lokale myndigheder og befolkningen i et udvalgt område. Såfremt lange som korte kurser har ekskursioner med i kursusprogrammet, vil disse søges gennemført som besøg i erhvervsvirksomheder og institutioner med relationer til områderne vedvarende energi, klima og miljø.

12 Samarbejdspartnere i de nordiske lande! Lovgivningen giver mulighed for at energihøjskolen kan optage udlændinge, dog med et maximum på 50% af det til enhver tid totale antal af kursister på skolen. Denne tilgang giver også mulighed for at formalisere et samarbejde med nordiske universiteter og colleges, der arbejder indenfor områderne vedvarende energi, klima og miljø. Målet er at skabe et netværk af undervisere og foredragsholdere, der via Energihøjskolens web-baserede kommunikationsløsning kan gennemføre interaktiv undervisning og foredrag på energihøjskolen, fra en hvilken som helst destination i de nordiske lande.

13 Driftsomkostninger og indtægter Baseret paa lovgivningen dækker den danske stat cirka halvdelen af højskolernes driftsomkostninger. Den resterende del opnås via brugerbetaling, sponsoraftaler og kommercielle aktiviteter. Det er et mål at skabe en indtægtskilde, der kan medvirke til at etablere et solidt driftsgrundlag for skolen og derved minimere afhængigheden af økonomisk støtte udefra. Baseret på enegihøjskolens udvikling af kompetencer indenfor området vedvarende energi og bæredygtighed, er det skolens ambition, at sætte nyt liv i form og indhold for kurser, der henvender sig til erhvervslivet og den offentlige sektor i de nordiske lande.

14 Finansering af projektet A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål udgør en naturlig bidragsyder til et højskoleprojekt med fokus på vedvarende energi og bæredygtighed. Aktuelt for Energihøjskolen Risø-Park fremgår det blandt andet af fondens webside, at der kan ydes støtte til følgende formal: Samarbejdet og det kulturelle samvirke mellem Danmark og de øvrige nordiske lande. Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål. Denne baggrund sammenholdt med fondens to store donationer, henholdsvis til et nyt Videncenter for talentpleje i Sorø og til oprettelsen af Mærsk- McKinney Instituttet for produktionsteknologi ved Syddansk Universitet, begge operationelle på det naturvidenskabelige område, får os til at se A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål som en naturlig samarbejdspartner i realiseringen af projektet.

15 Arkitekturen og byggeriet realiseret som et nordisk projekt Den overordnede plan er at skabe et byggeri, der i sin funktion og arkitektur internationalt kan bidrage til de nordiske landes image, som værende blandt de førende i verden på områderne vedvarende energi, bæredygtighed, arkitektur og design. Som noget nyt indenfor byggeriet er planen at sikre en fleksibilitet, hvor byggeriets tekniske installationer relateret til klima, miljø og vedvarende energi kan udskiftes i takt med, at der udvikles nye teknologier/løsninger Det er et mål, at størstedelen af lærerstaben sammen med forstanderen er bosiddende på Energihøjskolen, grupperet i en bebyggelse med enkeltstående boliger.

16 Placeringen af Energihøjskolen Argumenter for en placering ved Syddansk Universitet i Odense Kommune Syddansk Universitet udfører forskning og undervisning, der kan give det danske samfund nye teknologiske udviklingsmuligheder og tager ansvar for at resultaterne kommer i spil. Man arbejder ud fra den tanke, at forskningsbaseret viden er nøglen til udvikling af et innovativt og bæredygtigt samfund som kan klare sig i den globale konkurrence. Uddannelse og arbejde med innovation er naturligt integreret i forskningsindsatsen. Forskningen danner tillige basis for kundestyrede opgaver herunder rådgivning. af virksomheder, institutioner og myndigheder. Udfra denne baggrund vil Syddansk Universitet medvirke ved opbygningen af Energihøjskolen i forbindelse med udarbejdelsen af undervisningsplaner samt stille kvalificerede undervisere til rådighed på det faglige område i den daglige undervisning..

17 Placeringen af Energihøjskolen Energihøjskolen er planlagt til at indgå indgå i Cortex Park, som er placeret i Campus Odense, der er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv, bestående af Syddansk Universitet, Nyt Universitethospital Odense, Syddanske Forskningsparker, University College Lillebælt og Cortex Park.

18 Placeringen af Energihøjskolen Argumenter for en placering i Odense Kommune Odense har over en årrække haft fokus på uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne dækker hele spektret med ungdomsuddannelser, erhvervsrettede uddannelser, universitetssuddannelser og forskning. Odense har desuden mange kulturinstitutioner, gode folkeskoler, veluddannede borgere, aktive og kreative aktører og et attraktivt bymiljø er under opbygning sammen med en ny letbane der skal betjene de vigtigste mål i byen.

19 Energihøjskolens Sommer Camp i Thy I det samlede Projekt Energihøjskolen er der planlagt en Sommer Camp ved Hanstholm Fyr i Thy. En gruppe arkitekttegnede telte vil blive rejst i maj og huse undervisningen for 25 til 50 kursister ad gangen frem til september. Der vil sideløbende blive tilbudt sportslige aktiviteter, hvor der kan opnås færdigheder og eventuelt certifikat i sportsgrene såsom, havkajak, vind, bølge og kite- surfing, havsvømning, dykning, svæveflyvning og beach volley ball..

20 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (1af6) Thisted Kommune Thisteds førerpostion paa verdenskortet som en kommune med indbyggere, der uden direkte statsstøtte allerede i dag har opnået, at 100% af elforsyningen og 85% af varmeforsyningen er baseret på vedvarende energi.

21 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (2af6) Nationalpark Thy km2!uspoleret!og!storslået!natur. Hanstholm Havn Fremtidigt center for bølgeenergi Wave Star Energy, bølgeenergianlæg. Thisted Det første og et af de få geotermiske varmeanlæg i Danmark. Thisted Flyveplads Destination for Energihøjskolens svævefly. Østerild Klitplantage Nationalt Testcenter for 250 m høje vindmøller. Klitmøller, Cold Hawaii World-class surfing destination. Nørre Vorupør Etableringen af Danmarks første havbadsanlæg. Nordisk Folkecenter Leverer forskning, udvikling af teknologi, træning og information inden for områderne vedvarende energi og energibesparelse. Fremtidigt testcenter for husstandsvindmøller.!!! Thy/Thisted&Kommune& Nordisk!Folkecenter! Thisted!Flyveplads!

22 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (3af6). På!Jyllands!vestkyst!mellem! fyret!i!hanstholm!og!agger! Tange!ligger!Danmarks!første! alt!244!km2!uspoleret!og! storslået!natur.!området!er! formet!af!århundreders! sandflugt,!og!de!store,!øde!og! vindblæste!klitheder!er!helt! unikke!m!ikke!kun!i!danmark! klitplantager,!og!mod!nord!!i! Hanstholm!Vildtreservat!M!ligger! de!store!ferskvandssøer!nors! Sø!og!Vandet!Sø.!!

23 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (3af5) Nordisk Folkecenter - en vigtig partner for Energihøjskolen Gennem forskning og udvikling skaber Folkecenteret innovation indenfor vedvarende energiteknologier i et samarbejde med mindre og mellemstore virksomheder. Preben Maegaard, stifteren af Folkecenteret, har siden den første oliekrise i 1974 været pioner inden for dansk vedvarende energi, som forfatter, ekspert og debatør. Han arbejder lokalt, nationalt og globalt på det organisatoriske, politiske og teknologiske plan med omstillingen fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Preben Maegaards store indsats over mange år, har i høj grad været medvirkende til at Danmark som nation, i dag på vindenergiområdet er verdensførende indenfor forskning, udvikling og global markedsføring. Et kommende nationalt testcenter for husstandsvindmøller er planlagt til at blive placeret i Thy, hvor Folkecenteret bliver ansvarlig for driften. Folkecenteret!! ledes i et samarbejde! mellem Preben Maegaard og Jane Kruse og har i dag udviklet sig til at udgøre et betydningsfuldt demonstratorium, der hvert år besøges af tusinder af energi- og miljøinteressede fra hele verden.

24 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (5af6) Wave Star Energys placering af deres testplatform for bølgeenergi nord for Hanstholm Havn og en stor sandsynlighed for, at et kommende nationalt center for bølgeenergi placeres i Hanstholm Havn. Det Nationale Testcenter for vindmøller beliggende i Østerild Klitplantage få kilometer fra Hanstholm Havn.. Den første megamølle fra Siemens installeres i det nyetablerede Nationale Testcenter i Østerild Klitplantage i sommeren 2012.! Wave Stars testplatform.!

25 Placeringen af Energihøjskolens sommercamp Argumenter for en placering ved Hanstholm Fyr i Thy (6af6). Danmarks første hav bad I Nørre Vorupør anlægges landets første hav bad, der gør det muligt at bade i det friske salte havvand, uden at blive bekymret for høje bølger, understrøm eller hestehuller, financieret af Real Dania. Det er målrettet alle brugere, der gerne vil prøve kræfter med Vesterhavet under sikre og trygge forhold - hvad enten det er for at svømme, dykke eller forbedre færdighederne i havkajakken. Surf center i verdensklasse Et nyt foreningshus og en lang strandpromenade blev indviet i marts 2012 i Klitmøller, financieret af Real Dania. Hummerhuset og Foreningsvejen, som de to nye tilflyttere hedder, åbner Klimøllers storslåede kyst og skaber et nyt samlingssted til glæde for surfere og fiskere, beboere og turister i området.

26 Statement from the Danish Minister for Energy, Utilities and Climate, Mr. Lars Christian Lilleholt concerning "Energihøjskolen" Today Denmark is among the leaders in energy savings and renewable energy and it is the Government s objective that Denmark continues to be one of the leading countries in the green transition. However, energy and climate policy must be based on green realism, meaning that objectives and resources must be coherent and reasonable in relation to developments in Denmark and the world around us. Ministeren 20. august september 2015 J nr A large-scale industrial transition is needed if global economic growth is to continue while simultaneously reducing greenhouse gas emissions, adapting societies to climate change and promoting a sustainable use of resources. Within this environment new companies, educational and research institutions as well as both public and private organizations are expected to contribute to a green development. This creates an opportunity for innovative people and companies with new ideas to create solutions to environmental problems. I see the development of the college "Energihøjskolen" as an example of this entrepreneurial spirit and appreciate the extensive effort delivered over the last few years within this project. With the goal to create an international environment, it is very positive that the school will be established as a Nordic college open for students from Denmark as well as other countries. Even though I am not financially supporting the initiative, I would like warmly to endorse participation in the project "Energihøjskolen". Med venlig hilsen Lars Christian Lilleholt

27 August Statement regarding participation in the project Energihøjskolen Risø- Park, Deputy Director General, Lars B. Goldschmidt on behalf of The Confederation of Danish Industries Climate changes are among the world s most serious and urgent challenges. In order to solve these challenges comprehensive research in the field of energy is crucial. Innovation and new sustainable energy solutions are highly needed to accommodate climate changes. It is therefore of great importance having the proper amount of graduates qualified for developing new energy solutions. Unfortunately young people in Denmark have shown a lack of interest in natural and technical science. Encouraging and motivating students for enrolment in fields of studies within technical and natural science is thus central. Not only are qualified graduates crucial for solving the challenges regarding climate changes they are also important for creating efficiency and developing the private sector in Denmark. Energihøjskolen Risø-Park is an interesting and innovative project in line with the mentioned challenges. It is an excellent opportunity for sowing the seeds for future generations of scientists and engineers. I therefore warmly approve participation in the project Energihøjskolen Risø -Park. Yours faithfully Lars B. Goldschmidt Deputy Director General!

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION

KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION KVALITET I DANSK FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBYGGERI QUALITY IN CONSTRUCTION FOR DANISH RESEARCH AND EDUCATION Arkitekturpolitik for Universitets- og Bygningsstyrelsen Architecture policy for the Danish

Læs mere

Grønne virksomheder i landdistrikterne

Grønne virksomheder i landdistrikterne Grønne virksomheder i landdistrikterne Udbredelsen af cleantech. Virksomhederne i de grønne landdistriktsinitiativer Anne-Mette Hjalager Februar 2013 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det

Portræt af studiebyen Kolding 2014. Jagten på det Portræt af studiebyen Kolding 2014 Jagten på det særlige DNA JAGTEN PÅ det særlige DNA! Portræt af en studieby anno 2014 er en status på relevante områder, der har indflydelse på Kolding som studieby.

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Bynært Friluftsliv i Norden

Bynært Friluftsliv i Norden Bynært Friluftsliv i Norden Friluftsliv i byen værdier i hverdagen TemaNord 2006:552 Bynært Friluftsliv i Norden Friluftsliv i byen værdier i hverdagen. TemaNord 2006:552 Nordisk Ministerråd, København

Læs mere

Learning seriously affects your brain

Learning seriously affects your brain STUDIEGUIDEN 2012 AAU-CPH.DK Learning seriously affects your brain www.aau.dk STUDIEGUIDE 2012 AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN 1 INDHOLD 3. VELKOMMEN 4. STUDIEFORMEN 5. SØJLERNE PÅ AAU-CPH VELKOMMEN TIL

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

TALENT. Den globale forbindelse

TALENT. Den globale forbindelse TALENT Den globale forbindelse Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 RESUMÉ... 3 2 INDLEDNING... 3 3 MANGEL PÅ TALENT... 4 3.1 Men kan Danmark præstere

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed Et Fælles Løft Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed 15. februar 2008 Indhold Resumé...3 Indledning...5 Hvad er udfordringerne?...6 Strategiens

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

Velkommen til. Hasseris Gymnasium

Velkommen til. Hasseris Gymnasium Velkommen til Hasseris Gymnasium 2013 Indholdsfortegnelse: Gymnasiet udbyder i 2013 følgende studieretninger: 3... Velkommen 4... Det 3-årige gymnasieforløb 5-11... Studieretninger 12... Den papirløse

Læs mere

3 Projektets forudsætninger...23

3 Projektets forudsætninger...23 0 Formål... 6 1 Introduktion... 11 2 Vision...17 3 Projektets forudsætninger...23 3.1 Generelle kommentarer...23 3.2 Området...23 3.3 Sammenhæng med Universitetsparken...26 3.4 Planforhold...27 3.5 Trafikale

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning 2040 : Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion En analyse af den fremtidige energisituation København 2010 79 About

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

Internationale perspektiver på kompetenceudvikling for offentlige topledere

Internationale perspektiver på kompetenceudvikling for offentlige topledere Rapport om Internationale perspektiver på kompetenceudvikling for offentlige topledere til Forum for Offentlig Topledelse Version af 30. november 2009 Carsten Greve og Rex Degnegaard 2009 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond ÅRSRAPPORT 2008 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond hoved- og nøgletal Beløb i DKK mio. Resultatopgørelse 2008 2007 2006 2005 2004 Nettoomsætning 19.019 16.814 15.376 13.422 12.153 Primært resultat

Læs mere

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + +

Årsrapport 2012 + + = Annual Report 2012 + + Årsrapport 212 Annual Report 212 = = = Årsrapport 212 EXPERIMENTARIUMS ÅRSRAPPORT 212 / ANNUAL REPORT 212 Ansvarshavende redaktør / Chief editor Lise Rud Kinch Redaktion / Editorial team Kim Gladstone

Læs mere