DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 7580IH3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 7580IH3"

Transkript

1 DA Brugsanvisning 2 Tørretumbler NO Bruksanvisning 23 Tørketrommel LAVATHERM 7580IH3

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED SIKKERHEDSANVISNINGER PRODUKTBESKRIVELSE TILBEHØR BETJENINGSPANEL PROGRAMTABEL TILVALG FØR IBRUGTAGNING DAGLIG BRUG RÅD OG TIP VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING FEJLFINDING TEKNISKE DATA FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par minutter på at læse mere så du kan få det bedste ud af det. Besøg vores websted for at: Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation: Registrere dit produkt for bedre service: Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat: KUNDEPLEJE OG SERVICE Brug altid originale reservedele. Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer. Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger Generelle oplysninger og gode råd Miljøoplysninger Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

3 1. OM SIKKERHED Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar, hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug. - Læs de medfølgende anvisninger. 1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer ADVARSEL! Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet. Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Børn på under 3 år skal holdes på afstand, med mindre de overvåges konstant. Opbevar al emballage utilgængeligt for børn. Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn. Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lugen er åben. Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at du aktiverer den. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning. 1.2 Generelt om sikkerhed DANSK 3 Apparatets specifikationer må ikke ændres. Hvis tørretumbleren stilles oven på en vaskemaskine, skal stablesættet anvendes. Stablesættet, der kan fås hos din autoriserede forhandler, må kun bruges med det apparat, der er angivet i vejledningen, som fulgte

4 4 med tilbehøret. Læs den omhyggeligt inden installation (se installationsbrochuren). Apparatet kan monteres som fritstående eller under køkkenbordet med korrekt plads (se installationsbrochuren). Installér ikke apparatet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, hvor apparatets låge ikke kan åbnes helt. Ventilationsåbningerne i bunden (hvis relevant) må ikke tildækkes af et gulvtæppe. Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til elstikket efter installationen. Sørg for god ventilation i det lokale, hvor tørretumbleren installeres, så der ikke kan dannes gasser i rummet fra andre apparater, der bruger brændstof som f.eks. gas, eller fra åbne ildsteder. Udblæsningsluft må ikke blive sendt ud i et aftræksrør, der bruges til udblæsningsgasser fra apparater, der afbrænder gas eller andre brændstoffer. (hvis relevant) Hvis netledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker med tilsvarende kvalifikationer. Overhold det maksimale 8 kg genstande, der kan ilægges (se kapitlet Programtabel ). Brug ikke apparatet, hvis der er blevet anvendt industrielle kemikalier til rengøring. Tør fnug væk, der har ophobet sig omkring apparatet. Brug ikke maskinen uden et filter. Rengør fnugfilteret inden og efter hver brug. Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren. Hvis tøjet er tilsmudset med substanser som for eksempel madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, skal det vaskes i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren.

5 Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i tørretumbleren. Skyllemidler og lignende produkter skal bruges som angivet på produktets emballage. Tag alle genstande ud af lommerne, som f.eks. lightere og tændstikker. Stands aldrig tørretumbleren, før tørreprogrammet er helt slut, med mindre alt tøjet hurtigt tages ud og bredes ud, så varmen kan slippe væk. Varmelegemet slås fra i sidste del af tørreprogrammet (nedkølingstrin). Det sikrer, at tøjet efterlades i maskinen med en temperatur, der ikke kan skade tøjet. Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten inden vedligeholdelse. 2. SIKKERHEDSANVISNINGER 2.1 Installation Fjern al emballagen. Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat. Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet. Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker. Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kommer under 5 C eller over 35 C. Sørg for, at gulvet, hvor apparatet skal stå, er plant, stabilt, varmefast og rent. Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet. Flyt altid apparatet lodret. Apparatets bagside skal anbringes mod væggen. Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er i vater. Skru benene op og ned, indtil apparatet er i vater, hvis dette ikke er tilfældet. 2.2 Tilslutning, el DANSK 5 ADVARSEL! Risiko for brand og elektrisk stød. Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet. Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker. Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskontakt. Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger. Undgå at slukke for maskinen ved at trække i ledningen. Tag altid fat i selve netstikket. Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder. Kun for Storbritannien og Irland. Apparatet har et 13 A netstik. Hvis sikringen i netstikket skal udskiftes, skal du bruge en sikring på 13 A ASTA (BS 1362). Dette apparat opfylder gældende EØF-direktiver.

6 Brug ADVARSEL! Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet. Brug kun apparatet i et husholdningsmiljø. Tør ikke beskadigede genstande, som indeholder polstring eller fyld. Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i tørretumbler. Følg instruktionerne på stofmærket. Hvis du har vasket dit vasketøj med en pletfjerner, skal du starte et ekstra skylleprogram, inden du starter tørretumbleren. Undlad at drikke eller tilberede mad med kondensvandet/destilleret vand. Det kan føre til sundhedsproblemer for såvel mennesker som dyr. Undgå at sidde eller stå på den åbne luge. Tør ikke dryppende vådt tøj i tørretumbleren. 2.4 Indvendigt lys ADVARSEL! Fare for personskade. Synlig stråling fra LED. Se ikke direkte ind i lysstrålen. Den type pære eller halogenlampe, der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det må ikke bruges til anden belysning. Kontakt det autoriserede servicecenter for at få udskiftet den indvendige lampe. 2.5 Vedligeholdelse og rengøring ADVARSEL! Risiko for skader på mennesker eller apparat. Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet. Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande. 2.6 Kompressor ADVARSEL! Risiko for beskadigelse af apparatet. Kompressoren og det lukkede rørsystem i tørretumbleren er fyldt med det specielle middel, som er fri for fluor-chlor-kulbrinter. Dette system skal forblive tæt. Beskadigelsen af systemet kan forårsage lækage. 2.7 Bortskaffelse ADVARSEL! Risiko for personskade eller kvælning. Tag stikket ud af kontakten. Klip elledningen af, og kassér den. Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.

7 DANSK 7 3. PRODUKTBESKRIVELSE Vandbeholder 2 Betjeningspanel 3 Indvendigt lys 4 Apparatluge 5 Filter 6 Knappen, som åbner/låser lugen til varmeveksleren 7 Lufttilførselshuller 8 Justerbare ben 9 Luge til kondensator 10 Varmevekslerdæksel 11 Knappen til låsning af varmevekslerdækslet 12 Mærkeplade Brugeren kan montere lugen i den modsatte side. Det kan gøre det nemmere at lægge vasketøj i eller tage det ud, hvis der er begrænset plads til apparatets installation (se separat brochure).

8 TILBEHØR 4.1 Sammenbygningssæt Fås hos den autoriserede forhandler (kan fastgøres til visse tørretumblertyper) Tilbehør til direkte aftapning af kondensvandet ned i en skål, nedløbsbrønd osv. Efter installationen tømmes vandbeholderen automatisk. Vandbeholderen skal blive i apparatet. Den installerede afløbsslange skal have en højde på mellem mindst 50 cm og højst 1 meter fra gulvniveau. Slangen må ikke vikles op. Gør om nødvendigt slangen kortere. Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret. 4.3 Sokkelskuffe Navn på tilbehør: SKP11, STA8, STA9 Fås hos den autoriserede forhandler. Sammenbygningssæt kan kun bruges sammen med de vaskemaskiner, der er angivet i folderen. Se den medfølgende folder. Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret. 4.2 Afløbssæt Navn på tilbehør: DK11. Navn på tilbehør: PDSTP10. Fås hos den autoriserede forhandler. Til anbringelse af apparatet i højere niveau, hvilket letter ilægning og udtagning af tøjet. Skuffen kan bruges til opbevaring af vasketøj, f.eks.: Håndklæder, rengøringsmidler osv. Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med tilbehøret.

9 DANSK 9 5. BETJENINGSPANEL Programvælger 2 Tænd/sluk-knap 3 Programkontrollamper 4 Tør Plus-knap 5 Reversering plus-knap 6 Anti-krøl Fase-knap 7 Akustisk Signal-knap 8 Tørretid-knap 9 Udskudt Start-knap 10 Display 11 Start/Pause-knap 12 Kontrollamper: Tøm vandtank tøm vandbeholderen Filtrere rens filteret Kondensator kontrollér varmeveksleren 5.1 Display indikator for afkølingsfase m / m standardtørhedsgrad moderat tørhedsgrad maksimal tørhedsgrad reversering plus slået til varighed af antikrølfase kontrollampe for tørrefase - - indikator for antikrølfase børnesikring slået til udskudt start slået til angivelse af programtid valg af tidsprogram (10 min. - 2 t) valg af udskudt start (30 min t)

10 PROGRAMTABEL Programmer Fyldning 1) Egenskaber / Fabriksmærke Bomuld Ekstra Tørt 8 kg Tørhedsgrad: ekstra tørt. / Skabstørt + 8 kg Tørhedsgrad: skabstørt +. / Skabstørt 2)3) 8 kg Tørhedsgrad: skabstørt. / Strygetørt 2) 8 kg Tørhedsgrad: kan stryges. / Jeans 8 kg Fritidstøj, f.eks. jeans, sweatshirts med forskellig stoftykkelse (f.eks. i manchetter og sømme). / Sengetøj 3 kg Til tørring af sengetøj som: Enkelteller dobbeltlagen, pudebetræk, sengetæppe. / Tæpper 3 kg Til tørring af enkelt- eller dobbeltdyner og puder (med fjer, dun eller syntetisk fyld). / Tid 5 kg Med dette program kan du bruge tilvalget Tid og indstille programmets varighed. Tørretiden skal passe til fyldningen, f.eks. 2 t til 5 kg bomuld. / Syntetisk Ekstra Tørt 3,5 kg Tørhedsgrad: ekstra tørt. / Skabstørt 2) 3,5 kg Tørhedsgrad: skabstørt. / Strygetørt 3,5 kg Tørhedsgrad: kan stryges. / Strygelet 1 kg (eller 5 skjorter) Strygelette stoffer, hvor der kun er brug for minimal strygning. Strygeresultaterne kan være forskellige fra en type tøj til en anden. Ryst tøjet, inden du lægger det i apparatet. Når programmet er afsluttet, skal tøjet straks fjernes og hænges på en bøjle. /

11 DANSK 11 Programmer Fyldning 1) Egenskaber / Fabriksmærke Forede vindjakker 2 kg Til at tørre overtøj, syntetiske-, sports- og fløjlsjakker, vandtætte og åndbare jakker, shelljakker med aftagelig fleece eller indvendig isolering. Silke 1 kg Til tørring af håndvaskbart silke med varm luft og nedsat tromlebevægelse. / Uldstoffer. Mild tørring af håndvaskbart uld. Fjern straks tøjet, når programmet er færdigt. Uld 1 kg Ekstra kvik, Blandet 2 kg Uldtørreprogrammet i denne maskine er godkendt af virksomheden Woolmark til tørring af uldtøj, der er mærket som "håndvask", såfremt tøjet tørres i henhold til instruktionerne på vaskemærket samt anvisningerne fra producenten af denne maskine. Følg vaskemærket for at få andre vaskeinstruktioner. M1525 I UK, Irland, Hong Kong og Indien er Woolmarkvaremærket et certificeringsvaremærke. Til tørring af bomuld og syntetisk stof. / 1) De maksimale vægt henviser til tørt tøj. 2) Kun til testinstitutter: Standardprogrammer til test er angivet i EN dokumentet. Hvis det er nødvendigt at korrigere vasketøjets resterende fugtniveau, kan du justere programmet med tilvalget Tør Plus Rens filteret efter hvert program 3) Programmet Bomuld Skabstørt er standardbomuldsprogrammet, og det egner sig til tørring af normalt vådt bomuldstøj og er det mest effektive program, hvad angår energiforbrug, til tørring af vådt bomuldstøj. 6.1 Valg af programmer og tilvalg Tilvalg Programmer 1) Tør Plus Reversering plus Bomuld; Ekstra Tørt Anti-krøl Fase Tørretid

12 12 Tilvalg Programmer 1) Tør Plus Reversering plus Bomuld; Skabstørt + Anti-krøl Fase Tørretid Bomuld; Skabstørt Bomuld; Strygetørt Jeans Sengetøj Tæpper Tid Syntetisk; Ekstra Tørt Syntetisk; Skabstørt Syntetisk; Strygetørt Strygelet Forede vindjakker Silke Uld Ekstra kvik, Blandet 1) Du kan vælge 1 eller flere tilvalg sammen med programmet. 6.2 Forbrugsværdier Program Centrifugeret ved / resterende fugtighed Tørretid Energiforbrug Bomuld 8 kg Skabstørt 1400 omdrejninger pr. min./50% 130 min. 1,67 kwt 1000 omdrejninger pr. min./60% 154 min. 1,99 kwt Strygetørt 1400 omdrejninger pr. min./50% 97 min. 1,21 kwt 1000 omdrejninger pr. min./60% 118 min. 1,51 kwt Syntetisk 3,5 kg

13 DANSK 13 Program Centrifugeret ved / resterende fugtighed Tørretid Energiforbrug 7. TILVALG Skabstørt 1200 omdrejninger pr. min./40 % 55 min. 0,60 kwt 800 omdrejninger pr. min./50% 67 min. 0,75 kwt 7.1 Tør Plus Dette tilvalg gør, at vasketøjet bliver mere tørt. Der er 3 mulige valg: standardvalget, der har relation til programmet. - valget, hvor vasketøjet bliver mindre tørt. - valget, hvor vasketøjet bliver mere tørt. 7.2 Reversering plus Til skånsom tørring af sarte og temperaturfølsomme stoffer (f.eks. akryl og viskose). Dette tilvalg er med til at reducere krølning af vasketøjet. Til stoffer med symbolet vaskemærket. 7.3 Anti-krøl Fase på Forlænger antikrølfasen (30 minutter) op til 90 minutter ved slutningen af tørringen. Efter tørrefasen roterer tromlen af og til for at forhindre, at vasketøjet krøller. Tøjet kan tages ud under antikrølfasen. 7.4 Akustisk Signal Når det akustiske signal er aktiveret, høres signalet ved: 8. FØR IBRUGTAGNING Programmets slutning Antikrølfasens start og slutning Programafbrydelse Som standard er det akustiske signal altid slået til. Du kan bruge denne funktion til at slå lyden til eller fra. Du kan aktivere Akustisk Signal-tilvalget med alle programmer. 7.5 Tørretid Kan kun bruges med programmet Tid. Gør det muligt at indstille tørretiden individuelt fra mindst 10 min. til højst 2 timer (i trin à 10 minutter). 7.6 Udskudt Start Gør det muligt at udskyde tørreprogrammets start mindst 30 minutter og op til højst 20 timer. 1. Vælg tørreprogrammet og tilvalg. 2. Tryk en eller flere gange på Udskudt Start-knappen. den aktuelle tid for forsinkelsen vises i displayet (f.eks., hvis programmet skal starte efter 12 timer). 3. For at slå tilvalget Udskudt Start til skal du trykke på Start/Pauseknappen. Displayet viser nedtællingen til den forsinkede start. Gør følgende, inden du bruger apparatet for første gang: Rengør tørretumblerens tromle med en fugtig klud. Start et kort program (f.eks. 30 minutter) med fugtigt vasketøj.

14 DAGLIG BRUG I begyndelsen af tørreprogrammet (3-5 min.) kan der forekomme et lidt forhøjet lydniveau. Det skyldes opstart af kompressoren, hvilket er normalt for kompressordrevne apparater som fx: køleskabe, frysere. 9.1 Forberedelse af tøjet Luk lynlåse. Luk for dynebetrækkene. Lad ikke snore eller bånd være løse (f.eks. bånd på forklæder). Bind dem, inden du starter et program. Fjern alle genstande fra lommerne. Hvis et tøjstykke har et indvendigt lag af bomuld, skal det vendes på vrangen. Sørg for, at bomuldslaget altid vender udad Vi anbefaler, at du indstiller det korrekte program, der gælder for den type stof, som ligger i apparatet. Læg ikke stoffer med stærke farver sammen med stoffer med lyse farver. Stærke farver kan smitte af. Brug et relevant program til bomuldsjersey og strikvarer for at forhindre, at tøjet krymper. Sørg for, at vasketøjet ikke vejer mere end den maksimale vægt i programtabellen. Tør kun vasketøj, der kan tåle at komme i tørretumbleren. Se vaskeanvisningen. Tør ikke store og små ting sammen. De små ting kan blive fanget inde de store ting og ikke blive tørret. Vaskeanvisning Forløb Vasketøj, der kan komme i tørretumbler. Vasketøj, der kan komme i tørretumbler og modstår højere tørretemperatur. Vasketøj, der kan komme i tørretumbler, men kun med lav tørretemperatur. Vasketøj, der ikke kan komme i tørretumbler. 9.2 Ilægning af vasketøjet PAS PÅ! Pas på, at tøjet ikke kommer i klemme mellem apparatets luge og pakningen. 1. Træk i apparatets luge. 2. Læg tøjet løst i maskinen. 3. Luk apparatets luge. 9.3 Aktivering af apparatet. Sådan tændes for apparatet: Tryk på Tænd/sluk-knappen. Når apparatet er tændt, vises nogle vejledninger i displayet.

15 DANSK Automatisk standbyfunktion For at reducere energiforbruget aktiveres apparatets automatiske standbyfunktion: Hvis der ikke er blevet trykket på Start/Pause-knappen i løbet af 5 minutter. 5 minutter efter programmet er slut. Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde for apparatet. Når apparatet er tændt, vises nogle vejledninger i displayet. 9.5 Indstilling af et program Brug programvælgeren til at vælge et program. Den mulige tid til afslutningen af programmet vises i displayet. Den viste tørretid er i forhold til en fyldning på 5 kg for bomulds- og jeansprogrammer. For de andre programmer er tørretiden i forhold til de anbefalede fyldninger. Tørretiden for bomulds- og jeansprogrammer med en fyldning på over 5 kg er længere. For at aktivere eller deaktivere tilvalget skal du trykke på den relevante knap. Når tilvalget er aktiveret, lyser kontrollampen over knappen eller symbolet i displayet vises. 9.7 Børnesikring Børnesikringen kan indstilles for at forhindre, at børn leger med apparatet. Børnesikringen låser alle trykknapper og programvælgeren (denne funktion låser ikke Tænd/sluk-knappen). Sådan aktiveres børnesikringen: Før du trykker på Start/Pauseknappen apparatet kan ikke starte Efter du trykker på Start/Pauseknappen valg af programmer og tilvalg er slået fra. Aktivering af børnesikring: 1. Tænd tørretumbleren. 2. Vent i ca. 8 sekunder. 3. Vælg 1 af de tilgængelige programmer. 4. Tryk samtidigt på og hold knapperne Tør Plus og Reversering plus nede. Symbolet vises i displayet. 5. Børnesikringen deaktiveres igen ved at trykke på de ovennævnte knapper, indtil symbolet forsvinder. 9.8 Starte et program Sådan startes programmet: 9.6 Tilvalg Du kan vælge 1 eller flere specialfunktioner sammen med programmet. Tryk på Start/Pause-knappen. Apparatet starter, og kontrollampen over knappen blinker ikke, men lyser konstant.

16 Ændring af program Sådan ændres et program: 1. Tryk på knappen Tænd/sluk for at slukke for apparatet. 2. Tryk på knappen Tænd/sluk igen for at tænde for apparatet. 3. Vælg et nyt program Programslut 10. RÅD OG TIP Rens filteret, og tøm vandbeholderen efter hvert tørreprogram. (Se kapitlet VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING) Råd om økologi Centrifugér tøjet godt inden tørring. Ilæg de tøjmængder, der er angivet i programoversigten. Rens filteret efter hvert tørreprogram. Brug ikke skyllemiddel til at vaske og derefter tørre. Tøjet bliver automatisk blødt i tørretumbleren. Brug kondensvandet som destilleret vand, f.eks. i et dampstrygejern. Filtrér om nødvendigt kondensvandet først (f.eks. med et kaffefilter) for at fjerne eventuelt fnug. Sørg for, at der altid er fri lufttilførsel til ventilationsåbningerne nederst på apparatet. Sørg for, at der er god luftcirkulation, hvor apparatet er installeret Regulering af vasketøjets resterende fugtniveau Du kan ændre standardindstillingen for vasketøjets resterende fugtniveau: 1. Tænd for apparatet. 2. Vent i ca. 8 sekunder. 3. Vælg 1 af de tilgængelige programmer. 4. Tryk samtidigt på og hold knapperne Tør Plus og Anti-krøl Fase nede. Ét af symbolerne vises i displayet: - maksimal tørring Når tørringen er afsluttet, blinker symbolet i displayet. Hvis Akustisk Signal-tilvalget er aktiveret, lyder der et afbrudt signal i 1 minut. Hvis du ikke slukker for apparatet, starter antikrølfasen. Tøjet kan tages ud under antikrølfasen. Sådan fjernes tøjet: 1. Tryk på Tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at slukke for apparatet. 2. Åbn lågen til apparatet. 3. Tag tøjet ud. 4. Luk apparatets luge. - meget tørt - standardtørt 5. Tryk en eller flere gange på knappen Start/Pause, indtil det ønskede niveau vises. 6. Tryk samtidigt på knapperne Tør Plus og Anti-krøl Fase i ca. 2 sekunder for at gemme indstillingen Deaktivering af Tøm vandtank-indikatoren Indikatoren for vandbeholderen er som standard slået til. Den begynder med at lyse sidst i tørreprogrammet eller under programmet, hvis vandbeholderen er fuld. Hvis tørresættet er installeret, tømmes vandbeholderen automatisk, og indikatoren kan permanent være slået fra. Sådan deaktiveres indikatoren: 1. Tænd for apparatet. 2. Vent i ca. 8 sekunder. 3. Vælg 1 af de tilgængelige programmer. 4. Tryk samtidigt på og hold knapperne Tør Plus og Akustisk Signal nede. Der er 2 mulige konfigurationer: Tøm vandtank-lampen: er tændt, og symbolet vises kontrollampen for

17 DANSK vandbeholderen er permanent tændt Tøm vandtank-lampen: er slukket, og symbolet 17 kontrollampen for vandbeholderen er permanent slukket vises 11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 11.1 Rengøring af filteret Ved nedtællingens afslutning tændes indikatoren Filtrere, og filteret skal renses. Filteret samler fnug. Der dannes fnug, når tøjet tørres i tørretumbleren. 1. Åbn lugen. Træk filteret ud. 4. Rens om nødvendigt filteret med børsten under varmt vand fra hanen og/eller en støvsuger. Luk filteret. 2. Tryk på krogen for at åbne filteret. 3. Rengør begge dele af filteret med en fugtig hånd. 5. Fjern om nødvendigt fnug fra filtersoklen og pakningen. Du kan bruge en støvsuger. Anbring filteret i filtersoklen.

18 Tømning af vandbeholderen Tøm kondensvandbeholderen efter hvert tørreprogram. Når kondensvandbeholderen er fuld, afbrydes programmet automatisk. Kontrollampen Tøm vandtank er tændt, og vandbeholderen skal tømmes. For at tømme vandbeholderen: 1. Træk i vandbeholderen, og hold den vandret Rengøring af varmeveksleren Hvis indikatoren Kondensator blinker, skal du inspicere varmeveksleren og rummet. Rengør den, hvis der er snavs. ADVARSEL! Rør ikke metaloverfladen med bare hænder. Fare for personskade. Brug beskyttelseshandsker. Rengør forsigtigt for ikke at beskadige metaloverfladen. Sådan foretages inspektionen: 1. Åbn lugen. Træk filteret ud. 2. Ryk i udløserknappen i bunden af lugeåbningen, og åbn varmevekslerlugen. 2. Træk plastiktilslutningen ud, og tøm vandbeholderen i en vask eller lignende. 3. Drej blokeringen for at låse dækslet til varmeveksleren op. 3. Sæt plastictilslutningen ind, og montér vandbeholderen. 4. Fortsæt programmet ved at trykke på Start/Pause-knappen.

19 6. Luk dækslet til varmeveksleren. 7. Lås blokeringen, indtil den går i hak. 8. Sæt filteret på plads Rengøring af tromle ADVARSEL! Kobl apparatet fra strømforsyningen, før det rengøres. DANSK Slå dækslet til varmeveksleren ned. 5. Fjern om nødvendigt fnug fra varmeveksleren og det tilhørende rum. Du kan bruge en våd klud og/ eller en støvsuger med en børste. Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre den indvendige overflade af tromlen og tromleribberne. Tør de rengjorte overflader med en blød klud. PAS PÅ! Brug ikke skuremidler eller stålsvampe til rengøring af tromlen Rengøring af betjeningspanel og kabinet Bruge et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre betjeningspanelet og kabinettet. Rengør med en fugtig klud. Tør de rengjorte overflader med en blød klud. PAS PÅ! Brug ikke møbelrens eller skrappe rengøringsmidler til rengøring af apparatet Rengøring af lufttilførselshullerne Brug en støvsuger til at fjerne fnugget fra lufttilførselshullerne.

20 FEJLFINDING Problem 1) Mulige årsager Afhjælpning Tørretumbleren virker slet ikke. Utilfredsstillende tørring. Apparatets luge lukker ikke Err (Fejl) vises i displayet. Ingen belysning i tromlen Tørretumbleren er ikke tilsluttet til lysnettet. Apparatets luge står åben. Der blev ikke trykket på Tænd/ sluk-knappen. Der blev ikke trykket på Start/ Pause-knappen. Apparatet er i standbytilstand. Forkert programvalg. Filteret er tilstoppet. Tør Plus-tilvalget var på minimumsniveau. 4) For stor tøjmængde. Lufttilførselsristen er tilstoppet. Der er snavs på fugtighedssensoren i tromlen. Ukorrekt indstilling af vasketøjets resterende fugtniveau. Varmeveksleren er tilstoppet. Filteret er ikke låst fast i positionen. Der sidder tøj i klemme mellem lugen og pakningen. Du forsøger at skifte program eller tilvalg efter programmets start. Tilvalget, du forsøger at aktivere, kan ikke bruges med det valgte program. Defekt pære i tromlen. Sæt stikket i stikkontakten. Kontroller sikringerne i husholdningens sikringsboks. Luk lugen. Tryk på Tænd/sluk-knappen. Tryk på Start/Pause-knappen. Tryk på Tænd/sluk-knappen. Vælg det relevante program. 2) Rengør filteret. 3) Skift Tør Plus-tilvalget til moderat eller maksimumniveau. 4) Overhold den maksimale fyldning. Rens lufttilførselsristen i bunden af apparatet. Rengør tromlens forside. Justér vasketøjets resterende fugtniveau. 5) Rens varmeveksleren. 3) Sæt filteret i korrekt position. Læg tøjet korrekt i tromlen. Sluk for tørretumbleren, og tænd igen. Vælg det ønskede program. Sluk for tørretumbleren, og tænd igen. Vælg det ønskede program. Kontakt Electrolux Service A/S for at få udskiftet pæren i tromlen.

21 DANSK 21 Problem 1) Mulige årsager Afhjælpning Unormal visning af resttid i displayet. Programmet starter ikke. Den automatiske procedure dette er ikke en funktionsfejl i apparatet. Tørreprogrammet er for kort. Sluttiden beregnes ud fra vasketøjets mængde og fugt. Vandbeholderen er fuld. Der er for lidt tøj i tørretumbleren. Tøjet er for tørt. Filteret er tilstoppet. For stor tøjmængde. Tøm vandbeholderen, og tryk på Start/Pause-knappen. 3) Vælg tidsprogrammet. Tørretiden skal være afstemt i forhold til mængden af tøj. Ved tørring af 1 ting eller små mængder vasketøj anbefaler vi, at der bruges korte tider. Vælg et tidsprogram eller højere tørhedsgrad (f.eks. Ekstra Tørt) Rengør filteret. Overhold den maksimale fyldning. 7) Tørreprogrammet er for langt 6) Vasketøjet centrifugeres ikke tilstrækkeligt. For lav eller for høj rumtemperatur dette er ikke en funktionsfejl i apparatet. Centrifugér tøjet korrekt. Sørg for, at rumtemperaturen er højere end +5 C og mindre end +35 C. Optimal rumtemperatur til de bedste tørreresultater er fra C. 1) Hvis der vises fejlmeddelelse i displayet (f.eks. E51): Sluk for tørretumbleren, og tænd igen. Vælg et nyt program. Tryk på knappen Start/Pause. Går den ikke i gang? - kontakt servicecenteret, og oplys fejlkoden. 2) Følg programbeskrivelsen se under PROGRAMTABEL 3) Se kapitlet VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 4) Kun tørretumblere med tilvalget Tør Plus 5) Se kapitlet NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD 6) Bemærk: Efter maksimalt 6 timer slutter tørreprogrammet automatisk. 7) Det kan ske, at nogle områder forbliver fugtige ved tørring af store ting (f.eks, lagener ). 13. TEKNISKE DATA Højde x bredde x dybde Maks. dybde, når apparatets luge er åben Maks. bredde, når apparatets luge er åben Indstillelig højde 850 x 600 x 600 mm (maks. 640 mm) 1090 mm 950 mm 850 mm (+ 15 mm justering af ben)

22 22 Tromlens rumfang Maksimal fyldning Spænding Frekvens Nødvendig sikring Effekt i alt Energieffektivitetsklasse Energiforbrug 1) Årligt energiforbrug 2) Strømforbrug, tændt Strømforbrug, slukket Type af anvendelse 118 l 8 kg 230 V 50 Hz 5 A 900 W A++ 1,99 kwt 235 kwt 0,13 W 0,13 W Husholdning Tilladt rumtemperatur + 5 C til + 35 C Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt IPX4 Dette produkt indeholder fluoreret gas, der er hermetisk forseglet Gasbetegnelse Vægt R134a 300 g Globalt opvarmningspotentiale (GWP) ) Med reference til EN kg bomuld og centrifugeret ved 1000 o/m. 2) Energiforbrug pr. år i kwt, baseret på 160 tørrecyklusser i standardprogrammet for bomuld, helt og halvt fyldt op, og forbruget i sparefunktionerne. Aktuelt energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvordan apparatet bruges (FORORDNING (EU) nr. 392/2012). 14. MILJØHENSYN Genbrug materialer med symbolet. Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet, sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

23 NORSK 23 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON SIKKERHETSANVISNINGER PRODUKTBESKRIVELSE TILBEHØR BETJENINGSPANEL PROGRAMTABELL TILVALG FØR FØRSTE GANGS BRUK DAGLIG BRUK RÅD OG TIPS STELL OG RENGJØRING FEILSØKING TEKNISKE DATA FOR PERFEKTE RESULTATER Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet enklere egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan få mest mulig ut av produktet. Gå inn på vårt nettsted for å finne: Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon: Registrer produktet ditt for å få bedre service: Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt: KUNDESTØTTE OG SERVICE Bruk alltid originale reservedeler. Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer. Informasjonen finner du på typeskiltet. Advarsel/Forsiktig Sikkerhetsinformasjon Generell informasjon og tips Miljøinformasjon Med forbehold om endringer.

24 SIKKERHETSINFORMASJON Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk. Les medfølgende instruksjoner. 1.1 Sikkerhet for barn og sårbare personer ADVARSEL! Fare for kvelning, skade og permanent uførhet. Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe. Ikke la barn leke med produktet. Barn under 3 år, som ikke er under oppsyn, bør holdes unna produktet. Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn. Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen. Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer den. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn. 1.2 Generelt om sikkerhet Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Bruk høydemonteringssettet hvis tørketrommelen plasseres på toppen av en vaskemaskin. Stablesettet, er tilgjengelig din autoriserte leverandør og kan bare brukes med produktet som angitt i veiledningen som følger med tilbehøret. Les den nøye før monteringen (se monteringsvedlegget).

25 NORSK 25 Produktet kan monteres frittstående eller under en arbeidsbenk (se monteringsvedlegget). Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, hvor døren ikke kan åpnes helt. Ventilasjonsåpningene på basen (hvis aktuelt) må ikke blokkeres av et teppe. Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen. Påse at det er god ventilasjon der produktet står for å unngå at gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften. Avtrekksluft må ikke slippes ut i en røykkanal som brukes til avtrekksluft fra produkter som brenner gass eller annet brensel. (hvis nødvendig) Om strømledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte personer for å unngå skader. Overhold maksimalt lastevolum på 8 kg (se kapittelet "Programskjema"). Ikke bruk produktet om industrielle kjemikalier har blitt brukt til rengjøring. Tørk alltid av lo som har samlet seg rundt produktet. Ikke bruk produktet uten et filter. Rengjør lofilteret før eller etter hver bruk. Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen. Artikler som har blitt tilsølt med stoff som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen. Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer av skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i tørketrommelen.

26 26 Tøymykner og lignende produkter bør brukes som spesifisert i instruksene på tøymykneren. Fjern alle artikler fra lommer, som f.eks. lightere og fyrstikker. Stopp aldri en tørketrommel før den er på slutten av tørkeprogrammet, unntatt om alle artiklene fjernes raskt og legges utover slik at varmen forsvinner. Den siste delen av et tørketrommelprogram skjer uten varme (nedkjølingsprogram) for å sørge for at artiklene ikke beholder en temperatur som er skadelig. Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold. 2. SIKKERHETSANVISNINGER 2.1 Montering Fjern all emballasjen Ikke monter eller bruk et skadet produkt. Følg monteringsanvisningene som følger med produktet. Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke monter eller bruk produktet på steder der temperaturen er lavere enn 5 C eller høyere enn 35 C. Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent. Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet. Flytt alltid produktet i vertikal stilling. Produktets bakere flate må plasseres inn mot veggen. Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater. 2.2 Elektrisk tilkopling ADVARSEL! Fare for brann og elektrisk støt. Produktet må være jordet. Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker. Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt. Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger. Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet. Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender. Bare for Storbritannia og Irland. Produktet har en 13 A-stikkontakt. Skulle det bli nødvendig å skifte sikringen i stikkontakten, bruk en 13 A ASTA (BS 1362) sikring. Dette produktet er i overensstemmelse med EØSdirektivene. 2.3 Bruk ADVARSEL! Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet. Bare bruk dette produktet i en husholdning. Ikke tørk skadde plagg som inneholder fyll. Tørk bare tekstiler som er egnet for å bli tørket i tørketrommelen. Følg instruksjonene på vaskeanvisningen.

27 NORSK 27 Hvis du har vasket tøy med flekkfjerner, må du starte en ekstra skylling før du starter tørketrommelen. Ikke drikk eller tilbred mat med kondensert vann/destillert vann. Det kan føre til helseproblemer for mennesker og dyr. Ikke sitt eller stå på den åpne døren. Ikke tørk plagg som er dryppende våte i tørketrommelen. 2.4 Innvendig belysning ADVARSEL! Fare for personskade. Synlig LED-stråling, ikke se direkte på strålen. Typen lyspære eller halogenlampe som brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Ikke bruk det som vanlig belysning. Ta kontakt med servicesenteret for å bytte ut innvendig lys. 2.5 Stell og rengjøring ADVARSEL! Fare for personskade eller skade på produktet. Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet. Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander. 2.6 Kompressor ADVARSEL! Fare for skade på produktet. Kompressoren og dets system i tørketrommelen er fylt med et spesielt middel som er fritt for fluorklor-hydrokarboner. Systemet må være tett. Skaden på systemet kan føre til en lekkasje. 2.7 Avhending ADVARSEL! Fare for skade og kvelning. Koble produktet fra strømmen. Kutt av strømkabelen og kast den. Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr stenger seg inne i produktet.

28 PRODUKTBESKRIVELSE Vannbeholder 2 Betjeningspanel 3 Innvendig belysning 4 Produktdør 5 Filter 6 Knappen for å åpne døren til varmeveksleren 7 Luftstrømslisser 8 Justerbare føtter 9 Varmeveksler-dør 10 Deksel til varmeveksler 11 Bryter for å låse dekselet til varmeveksleren 12 Typeskilt Ileggsdøren kan hengsles om. Det kan hjelpe deg å fjerne klesvasken enkelt hvis produktet må monteres på en begrenset plass (se separat pakningsvedlegg).

29 NORSK TILBEHØR 4.1 Stablesett Tilbehørnavn: SKP11, STA8, STA9 Tilgjengelig gjennom din autoriserte forhandler. Stablesettet skal kun brukes sammen med de vaskemaskiner som er ført opp på pakningsvedlegget. Se det vedlagte pakningsvedlegget. Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret. 4.2 Tømmesett Tilbehørnavn: DK11. Den er tilgjengelig gjennom din autoriserte forhandler (kan festes til noen tørketromler) Tilbehøret for tømming av kondensvann i en beholder, sluk, ol. Kondensvannet vil renne ut automatisk etter monteringen. Vannbeholderen må stå i produktet. Den monterte slangen må minimum være i en høyde på 50 cm til maksimalt 1 m fra gulvnivået. Slangen kan ikke kveiles. Reduser lengden på slangen om nødvendig. Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret. 4.3 Sokkel med skuff Tilbehørnavn: PDSTP10. Den er tilgjengelig gjennom din autoriserte forhandler. Det å plassere produktet på et høyere nivå vil bidra til å gjøre inn- og utlasting lettere. Skuffen kan brukes til å lage klesvask f.eks. : håndklær, rengjøringsprodukter med mer. Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.

30 BETJENINGSPANEL Programvelger 2 På/av-knapp 3 Programindikatorer 4 Tørrhet Pluss-knapp 5 Reversering Plus-knapp 6 Antikrøll-knapp 7 Signal-knapp 8 Tørketid-knapp 9 Starttidsforvalg-knapp 10 Display 11 Start/Pause-knapp 12 Indikatorer: Tøm kondensvanntank tøm vannbeholderen Filtrere rengjør filteret Kondensator kontroll av varmeveksler 5.1 Visning indikator for avkjølingsfase m/ m standard tørrhetsgrad moderat tørrhet på klesvask maksimal tørrhet på klesvask tilvalget revers plus er på varighet på antikrøll-fase tørkefase-indikator - - indikator antikrøllfase Tilvalg for Barnesikring på starttidsforvalg er på tidsangivelse for syklus tidsprogramvalg (10 min. 2 t) starttidsforvalg (30 min.-20 t)

31 NORSK PROGRAMTABELL Programmer Tøymengd e 1) Egenskaper / stoffmerking Bomull Ekstra Tørt 8 kg Tørkenivå: Ekstra tørt. / Skaptørt + 8 kg Tørkenivå: Skaptørt +. / Skaptørt 2)3) 8 kg Tørkenivå: Skaptørt. / Stryketørt 2) 8 kg Tørkenivå: Stryketørt. / Jeans 8 kg Fritidsklær, som f.eks. jeans, treningsgensere osv. med forskjellige stofftykkelser (dvs. ved halsen, mansjetter og sømmer). / Sengetøy 3 kg For å tørke sengetøy, så som: enkle og doble laken, putetrekk, sengeteppe. / Sengeteppe 3 kg Tørke enkle- eller doble dyner og puter (med fjær, dun eller syntetisk fyll). / Tidsstyrt Tørk 5 kg Med dette programmet kan du bruke tilvalget Tidsstyrt Tørk og velge programvarighet. Tørketid bør vare tilpasset tøymengden, f.eks. 2 timer for 5 kg bomull. / Lettstelt Ekstra Tørt 3,5 kg Tørkenivå: Ekstra tørt. / Skaptørt 2) 3,5 kg Tørkenivå: Skaptørt. / Stryketørt 3,5 kg Tørkenivå: Stryketørt. / Strykelett 1 kg (eller 5 skjorter) Lettstelte stoffer der minimal stryking er nødvendig. Tørkeresultatene kan variere mellom ulike stofftyper. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet. Ta plaggene umiddelbart ut og heng de på en kleshenger når programmer er fullført. /

32 32 Programmer Treningsklær Tøymengd e 1) 2 kg Egenskaper / stoffmerking Tørke klær til utendørs bruk, teknisk- og sportstøy, trådete stoffer, jakker som er pustende og vanntette, uniformsjakker med utakbar fleece eller for. Silke 1 kg For tørking av silke som kan vaskes for hånd med varmluft og skånsomme bevegelser. / Ullstoffer. Skånsom tørking for ull som kan vaskes for hånd. Fjern plaggene umiddelbart når programmet er ferdig. Ull 1 kg Ekstra Kort blandet 2 kg Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt testet og godkjent av The Woolmark Company, for tørking av ullprodukter merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på plaggets merkelapp og de fra maskinens produsent blir fulgt. Følg vaskelappen for andre vaskeinstrukser. M1525 I Storbritannia, Irland, Hong Kong og India, er Woolmark-symbolet er varemerke for sertifisering.» For å tørke bomull og lettstelte tekstiler. / 1) Maksimal vekt for plagg som skal tørkes. 2) Kun for testinstitutter: Standardprogrammer for tester er spesifisert i EN dokumentet. Hvis det er nødvendig å endre på fuktighetsnivået som er gjenværende i tøyet kan du justere programmet med funksjonen Tørrhet Pluss Rengjør filteret etter hver syklus 3) Programmet Bomull Skaptørt er «Standard bomullsprogrammet» og passer godt til å normal våt bomullsvask og er det mest energieffektive programmet med hensyn til energiforbruk for tørking av våt bomull.

33 NORSK Velg programmene og tilvalgene Tilvalg Programmer 1) Tørrhet Pluss Reversering Plus Antikrøll Tørketid Bomull; Ekstra Tørt Bomull; Skaptørt + Bomull; Skaptørt Bomull; Stryketørt Jeans Sengetøy Sengeteppe Tidsstyrt Tørk Lettstelt; Ekstra Tørt Lettstelt; Skaptørt Lettstelt; Stryketørt Strykelett Treningsklær Silke Ull Ekstra Kort blandet 1) Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere tilvalg. 6.2 Forbruksdata Program Spant på / restfuktighet Tørketid Energiforbruk Bomull 8 kg Skaptørt 1400 rpm/ 50 % 130 min. 1,67 kwt 1000 rpm/ 60 % 154 min. 1,99 kwt Stryketørt 1400 rpm/ 50 % 97 min. 1,21 kwt

34 34 Program Spant på / restfuktighet Tørketid Energiforbruk 1000 rpm/ 60 % 118 min. 1,51 kwt Lettstelt 3,5 kg Skaptørt 1200 rpm/ 40 % 55 min. 0,60 kwt 800 rpm/ 50 % 67 min. 0,75 kwt 7. TILVALG 7.1 Tørrhet Pluss Dette tilvalget får klesvasken tørrere. Det er 3 mulige valg: - standardvalget som er relatert til programmet. - valget får klesvasken lett tørket. - valget får klesvasken tørrere. 7.2 Reversering Plus For å tørke sensitive og temperatursensitive tekstiler lettere (f.eks. akryl, viskose). Denne funksjonen bidrar også til å reduserer krøller på tøyet. For stoffer med symbolet stoffmerket. 7.3 Antikrøll på Forlenger antikrøllfase med opptil 90 minutter (30 minutter) på slutten av tørkesyklusen. Etter tørkefasen roterer trommelen av og til for å forhindre klesvasken fra å krølle seg. Klesvasken kan tas ut under antikrøllfasen. 7.4 Signal Når lydsignalfunksjonen er aktivert kan du høre et lydsignal ved: programslutt antikrøllfasen starter og er slutt 8. FØR FØRSTE GANGS BRUK Før du starter produktet for første gang: Rengjør tørketrommelens trommel med en fuktig klut. syklusen avbrytes Lydsignalet er aktivert som standard. Du kan bruke denne funksjonen til å aktivere eller deaktivere lyden. Du kan aktivere tilvalget Signal med alle programmer. 7.5 Tørketid Brukes kun med programmet Tidsstyrt Tørk. Lar brukeren angi et spesielt tidspunkt for tørkeprogrammet, fra minimum 10 min. til maksimalt 2 timer (i trinn på 10 min.). 7.6 Starttidsforvalg Kan utsette starten av et tørkeprogram fra et minimum på 30 min. til maksimum 20 timer. 1. Velg tørkeprogram og funksjoner. 2. Trykk på knappen Starttidsforvalg gjentatte ganger. ønsket starttidsforvalg vises i displayet, (f. eks. hvis programmet skal starte etter 12 timer.) 3. For å aktivere tilvalget Starttidsforvalg, trykk på knappen Start/Pause. Tiden vil telle ned i displayet. Start et kort program (f.eks. 30 minutter) med fuktig tøy.

35 NORSK DAGLIG BRUK I starten av tørkesyklusen (3-5 min.) kan det hende at lydnivået øker en tanke. Det skyldes at kompressoren starter, og er normalt på kompressordrevne produkter som: kjøleskap og frysere. 9.1 Forberede klesvasken Lukk glidelåser. Lukk festene på dynetrekk. Ikke la bånd eller sløyfer være løse (f.eks. forklebånd). Knyt de sammen før du starter et program. Fjern alle gjenstander fra lommer. Hvis et plagg har et innvendig bomullslag skal det vrenges. Sørg for at bomullslaget alltid vender ut Vi anbefaler at du velger et program som er egnet for plaggene i produktet. Ikke bland stoffer med sterke og lyse farger sammen. Sterke farger kan smitte av. Bruk et program for bomullsjersey eller trikot for å forhindre at plagg krymper. Sørg for at klesvaskens vekt ikke overskrider maksimal vekt i programtabellen. Bare tørk klesvask som er egnet for tørketrommel. Se stoffmerkingen på plaggene. Ikke tørk store og små plagg sammen. Små plagg kan bli sittende fast i de store plaggene og ikke bli tørre. Stoffmerking Beskrivelse Klesvask som er egnet for tørketrommel. Klesvask som er egnet for tørketrommel, og som tåler høyere tørketemperatur. Klesvask som er egnet for tørketrommel, men bare ved lav temperatur. Klesvask som ikke er egnet for tørketrommel. 9.2 Legge tøyet i vaskemaskinen OBS! Ikke la tøyet komme i klem mellom produktets dør og gummipakningen. 9.3 Slå på produktet. For å slå på produktet: Trykk knappen På/av. Noen indikatorer vil vises på displayet når produktet er på. 1. Åpne døren til produktet. 2. Legg tøyet løst inn. 3. Lukk produktets dør.

36 Automatisk stand-byfunksjon For å redusere energiforbruket deaktiverer stand-by-funksjonen produktet automatisk: hvis knappen Start/Pause ikke blir trykket på innen 5 minutter. etter 5 minutter fra programmets slutt. Trykk på knappen På/av for å aktivere produktet. Noen indikatorer vil vises på displayet når produktet er på. 9.5 Velge et program Bruk programvelgeren til å velge ønsket program. Mulig ferdigtid for programmet vil vises i displayet. Tørketiden du vil se er relatert til 5 kg for bomullog jeansprogrammer. For andre programmer er tørketiden relatert til anbefalte mengder. Tørketiden for bomull- og jeansprogrammer med en last som er større enn 5 kg vil ta lengre tid. Trykk på den aktuelle knappen for å aktivere eller deaktivere en funksjon. Når funksjonene er aktivert vil LED over trykknappen eller symbol vise seg på displayet. 9.7 Tilvalg for Barnesikring Barnesikringen kan bruke for å forhindre at barn leker med produktet. Barnesikringsfunksjonen låser alle trykknappene og programvelgeren (denne funksjonen låser ikke knappen På/av). Du kan aktivere barnesikringsfunksjonen: før du trykker på knappen Start/ Pause- produktet kan ikke starte etter at du trykker knappen Start/ Pause er programmene og valg av. Aktivering av barnesikring: 1. Slå på tørketrommelen. 2. Vent i ca. 8 sekunder. 3. Velg 1 av de mulige programmene. 4. Trykk og hold knappene Tørrhet Pluss og Reverse Plus samtidig. Symbolet kommer til syne på displayet. 5. For å deaktivere barnesikring må du trykke på knappene ovenfor igjen til symbolet forsvinner. 9.8 Starte et program For å starte programmet: 9.6 Alternativer Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere spesialfunksjoner. Trykk på Knappen Start/Pause. Produktet starter og LED over knappen blinker ikke, men er stabil.

37 NORSK Endring av program Endre et program: 1. Trykk på knappen På/av for å slå av produktet. 2. Skyve knappen På/av på nytt for å slå på produktet. 3. Still inn et nytt program Programslutt 10. RÅD OG TIPS Rengjør filteret og tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus. (Se kapittelet STELL OG RENGJØRING.) 10.1 Miljøtips Sentrifuger tøyet godt før det tørkes. Bruk de ileggsmengdene som er spesifisert i programoversikten. Rengjør filteret etter hver tørkesyklus. Ikke bruk tøymykner for å vaske og så tørke. Klesvasken i tørketrommelen vil bli mykt automatisk. Kondensvannet kan brukes som destillert vann til f.eks. til dampstrykejern. Om nødvendig må du rengjøre kondensatoren før (f.eks. med et kaffefilter) du fjerner små mengder lo. Hold alltid luftstrømspaltene nederst på produktet frie. Sørg for at produktet har god luftsirkulasjon når det er ferdig plassert Justering av klesvaskens gjenværende fuktighetsgrad For å endre standard fuktighetsgrad til gjengværende klesvask: 1. Slå på produktet. 2. Vent i ca. 8 sekunder. 3. Velg 1 av de mulige programmene. 4. Trykk og hold knappene Tørrhet Pluss og Antikrøll samtidig. Ett av symbolene viser seg på displayet: maksimum tørket klesvask mer tørket klesvask Når tørkesyklusen er fullført, blinker symbolet på displayet. Hvis funksjonen Signal er aktivert, høres et pulserende lydsignal i ca. ett minutt. Hvis du ikke skrur av produktet starter antikrøllfase. Klesvasken kan tas ut under denne fasen. Ta ut klesvasken: 1. Trykk på knappen På/av i 2 sekunder for å slå av produktet. 2. Åpne døren til produktet. 3. Ta ut tøyet. 4. Lukk produktets dør. standard tørket klesvask 5. Trykk på knappen Start/Pause gjentatte ganger til du angir nødvendig grad. 6. For å memorere innstillingen må du samtidig trykke ned knappene Tørrhet Pluss og Antikrøll i ca. 2 sekunder Deaktivering av indikatoren Tøm kondensvanntank Som standard er vannbeholderindikatoren på. Varsellyset er som standard alltid tent når tørkeprogrammet er ferdig eller mens tørkeprogrammet går hvis vannbeholderen er full. Hvis tømmesettet er montert, tømmes vannbeholderen automatisk, og indikatoren kan være av permanent. For å deaktivere indikatoren: 1. Slå på produktet. 2. Vent i ca. 8 sekunder. 3. Velg 1 av de mulige programmene. 4. Trykk på knappene Tørrhet Pluss og Signal samtidig. Én av 2 konfigurasjoner er mulig: indikatoren Tøm kondensvanntank: er på og symbolet kommer til syne

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1*

...... ('+ *': '$ 7 55(780%/(5 %58*6$19,61,1* 12 7 5.(75200(/ %58.6$19,61,1* ...... 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVELSE.................................................. 5 3. BETJENINGSPANEL......................................................

Læs mere

Brugsanvisning Tørretumbler LAVATHERM 75175AV

Brugsanvisning Tørretumbler LAVATHERM 75175AV DA Brugsanvisning Tørretumbler LAVATHERM 75175AV 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. TILBEHØR... 7 4. PRODUKTBESKRIVELSE... 8 5. BETJENINGSPANEL... 9

Læs mere

LAVATHERM 75170AV. Brugsanvisning Tørretumbler USER MANUAL

LAVATHERM 75170AV. Brugsanvisning Tørretumbler USER MANUAL LAVATHERM 75170AV DA Brugsanvisning Tørretumbler USER MANUAL 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. TILBEHØR...7 4. PRODUKTBESKRIVELSE...8 5.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T96699IH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129415

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T96699IH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129415 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HT30L8120. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 NO Tørketrommel Bruksanvisning 21

HT30L8120. DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 NO Tørketrommel Bruksanvisning 21 HT30L8120 DA Tørretumbler Brugsanvisning 2 NO Tørketrommel Bruksanvisning 21 2 www.electrolux.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE NO Bruksanvisning VASKEMASKIN SV Bruksanvisning DK Brugervejledning VASKEMASKINE SR БГ EL WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE If you want to view advanced functions for your product,

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWW1686HDW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583718

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWW1686HDW http://da.yourpdfguides.com/dref/4583718 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

LAVATHERM 75170AV TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING

LAVATHERM 75170AV TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING LAVATHERM 75170AV TØRRETUMBLER BRUGSANVISNING 2 INDHOLD 4 OM SIKKERHED 7 MILJØHENSYN 8 PRODUKTBESKRIVELSE 9 TILBEHØR 10 KONTROLPANEL 11 FØR FØRSTE BRUG 12 PROGRAMMER 14 BRUG AF APPARATET 17 RÅD OG TIP

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere

KONDENSTØRRETUMBLER D18K

KONDENSTØRRETUMBLER D18K KONDENSTØRRETUMBLER D18K HN 10213 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare!

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.whirlpool.eu / register WWW Du kan

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Registrér venligst dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register, for at modtage en mere komplet assistance Læs omhyggeligt, før

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TØRRETUMBLER D17A HN 10212 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.

TØRRETUMBLER D17A HN 10212 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. TØRRETUMBLER D17A HN 10212 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare! INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

Brugsanvisning Tørretumbler

Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørretumbler Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på http://www.whirlpool.eu/register Læs vejledningerne i Helbred

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Gaggenau. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug.

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Tørretumbler EDC78550W. Vigtige funktioner til EDC78550W Tilbage til toppen. 1 av 6 2010-06-04 16:01

Tørretumbler EDC78550W. Vigtige funktioner til EDC78550W Tilbage til toppen. 1 av 6 2010-06-04 16:01 1 av 6 2010-06-04 16:01 Tørretumbler EDC78550W Kondenstørretumbler, elektronsk fugtighedsregistrering, mellemstort LCD display, belysning i tromlen, Invertermotor, mange special programmer, kapacitet 8

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

KONDENSTØRRETUMBLER D19K

KONDENSTØRRETUMBLER D19K KONDENSTØRRETUMBLER D19K HN 8653 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare! INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG VHV780CX

INSTRUKTIONSBOG VHV780CX INSTRUCTION BOOK Vented Tumble Dryer VHV 780CX INSTRUKTIONSBOG VHV780CX Tørretumbler med aftræk English 2 Danish 13 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 14 Levereringsoplysninger 14 Udpakning af produktet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 22 FILTER SIDE 22 VANDBEHOLDER SIDE 22 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 23 FORHOLDSREGLER SIDE 23 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 24 VALG AF

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge

Tørring. Betjeningspanel. Kondensvandbeho lder med filter. Luge Den nye tørretumbler Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Siemens. Denne kondenstørretumbler med varmepumpe og automatisk rengøring udmærker sig ved et meget lavt

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T55540 http://da.yourpdfguides.com/dref/812952

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T55540 http://da.yourpdfguides.com/dref/812952 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DHT82EIN. Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311122_DA/270515.1559

DHT82EIN. Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311122_DA/270515.1559 DHT82EIN Tørretumbler Brugermanualen Wasdroger Gebruiker manuel 2960311122_DA/270515.1559 Læs venligst denne brugsanvisning først! Kære kunde Tak fordi du foretrækker et Smeg produkt. Vi håber, at dit

Læs mere

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER DK BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe denne tørretumbler. Din nye tørretumbler opfylder kravene til moderne håndtering af vasketøj. Den tørrer tøjet

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, :41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, :41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 67231DK.FM5 Page 23 Monday, September 17, 2001 3:41 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 24 FILTER SIDE 24 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 25 FORHOLDSREGLER SIDE 25 FORBEREDELSE

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning Køleskab S44020KDW0

Brugsanvisning Køleskab S44020KDW0 DA Brugsanvisning Køleskab S44020KDW0 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENING... 6 5. DAGLIG BRUG...7 6. RÅD OG TIP...8

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOC 560B. Condenser Tumble Dryer. English 2. Dansk 13. Norsk 24. Svenska 35. Suomi 46. 6 kg

INSTRUCTION BOOK GOC 560B. Condenser Tumble Dryer. English 2. Dansk 13. Norsk 24. Svenska 35. Suomi 46. 6 kg INSTRUCTION BOOK Condenser Tumble Dryer GOC 560B English 2 Dansk 13 Norsk 24 Svenska 35 Suomi 46 6 kg INDEKS Introduktion 14 Leveringsoplysninger 14 Udpakning af produktet 14 Sikkerhedspåmindelser 14 Installation

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere