Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering"

Transkript

1 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering Lone Kørnøv, Professor og Sanne Vammen Larsen, PhD stud Dansk Center for Miljøvurdering Aalborg Universitet Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 1 af 31

2 Præsentation Kort præsentation af Dansk Center for Miljøvurdering Sammenhængen mellem miljøvurdering, planlægning og klima - Hvad siger loven og vejledningen? Vurdering af klimahensynet i SMV praksis - Analyse af 153 miljørapporter - Udvalgte eksempler Hvordan kommer vi videre og hvor kan vi finde inspirationen? - Tilpasning - Forebyggelse Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 2 af 31

3 Forskningsgruppen for miljøvurdering Strategisk miljøvurderin g (SMV) 24 medlemmer Eksempler på projekter: Footprinting (vand og CO 2 ) Policy making og planlægning Projektvurdering (VVM) - Klimaændringer og vandplaner - Miljøvurdering af aluminiumsproduktion i Grønland - SMV af planer i Kina - Klimahensynet i SMV Livscyklusvurdering (LCA) Biodiversitet, natur og landskabsvurdering Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 3 af 31

4 Dansk Center for Miljøvurdering Center for Miljøvurdering Forskningsgruppen for miljøvurdering Det overordnede mål "Arbejde for at understøtte og udvikle miljøvurdering for derigennem sikre en mere bæredygtig planlægning af vore byer, det åbne land samt sektorerne natur, vand, energi og affald. Tre indsatsområder: 1. Internationale forskningsprojekter, 2. Eksterne projekter hvor metodeudvikling, udredning og forskning står i højsædet. 3. Samarbejde med myndigheder omkring netværk, efteruddannelse, anvendt forskning, vidensformidling samt private og offentlige Ph.D. projekter. Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 4 af 31

5 Pointer 1. SMV praksis viser, at klimahensynet i stigende grad vurderes men: Der er rum for yderligere hensyntagen til klimatiske konsekvenser særligt i forhold til tilpasning og Der kan gås mere systematisk, konsekvent og kvantitativt til værks i måden hvorpå klima indgår og vurderes i miljøvurderingerne 2. Planloven giver gode muligheder for at få indtænkt klimatilpasningen 3. Der er en bred vifte af virkemidler til rådighed for klimaforebyggelse gennem planlægningen, som vi kan vurdere i vores miljøvurderinger. 4. Vi skal foretage en samlet konsekvensvurdering af klimaindsatsen: Klimaforebyggelse og klimatilpasning Klimaindsats og andre kommuneplanhensyn Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 5 af 31

6 Klima og miljøvurdering - lovkrav Miljøvurdering af planer og programmer 1, stk. 2 Miljøvurderingen omfatter vurderingen af planers og programmers sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 6 af 31

7 Klima og miljøvurdering vejledning Eksempler på miljømål knyttet til luft og klimatiske faktorer: Reducere NOx emissioner Reducere CO2 emissioner Reducere SO2 emissioner Reducere partikelemissioner Stabilisere energiforbrug Øge energieffektiviteten Øge anvendelsen af vedvarende energi og brændsler Reducere lugtgener Reducere risiko for bygninger og infrastruktur som følge af klimatiske ændringer, herunder vandstandsændringer Sikre tilfredsstillende mikroklimatiske forhold Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 7 af 31

8 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering hvor er koblingerne? kræver Klimaændringer kræver Forebyggelse MILJØ- VURDERING Tilpasning bidrager til Planlægning bidrager til Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 8 af 31

9 Vurdering af klima i SMV praksis Analyse af 153 miljørapporter Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 9 af 31

10 Sektorer Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 10 af 31

11 Geografi Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 11 af 31

12 Klimaændringer i SMV 51% inkluderer klima, 49% gør ikke Nyere rapporter inkluderer oftere klimaændringer end ældre KP og SP inkluderer oftere klima end LP Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 12 af 31

13 Hvordan kan vi inkludere klimahensynet i miljøvurdering? Plan SMV Klimaændringer Hvordan kan CO 2 - udledningen fra planens aktiviteter mindskes? Forebyggelse Mindre viden og erfaring Plan SMV Klimaændringer Hvordan kan planens aktiviteter tilpasses klimaændringer? Tilpasning Plan SMV Baseline Klimaændringer Hvordan påvirker klimaændringer baseline, og hvilken betydning vil det have for mål i planen? Tilpasning af baseline (Larsen og Kørnøv 2008) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 13 af 31

14 Klimaændringer i SMV Mest fokus på forebyggelse (52,3%) Mindre fokus på tilpasning (14,4%) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 14 af 31

15 Fortsat Mindst fokus på baseline tilpasning (7,2%) Der er kommet øget fokus på klimaændringer over de seneste år Forebyggelse har været i fokus længere end tilpasning og baseline tilpasning Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 15 af 31

16 Flow i vurderinger Med alle former: forebyggelse, tilpasning, baseline tilpasning Kun medtaget cases der inkluderer klima Det bemærkes at klima popper op i vurderingen ofte uden at være medtaget i hverken det indledende eller det opfølgende!! Klima i SEA-trin Procent Baseline 0-alternative Assessment Mitigation Monitoring Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 16 af 31

17 Forhold mellem positive og negative påvirkninger Langt overvejende kvalitative vurderinger Vurderede påvirkninger Antal Positive Neutrale Negative Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 17 af 31

18 Determinanter - forebyggelse Other dækker blandt andet over en del vurderinger relateret til vindmøller Determinanter i forebyggelse Antal Transport Buildings Agriculture Nature/forestry Other Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 18 af 31

19 Determinanter - tilpasning Determinanter tilpasning Antal Sea-level rise Temperature Extreme events Surface water Ground water Precipitation Other Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 19 af 31

20 Determinanter baseline tilpasning Determinanter baseline tilpasning Antal Sealevel-rise Temperature Extreme events Surface water Ground water Precipitation Other Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 20 af 31

21 Eksempler på klimatiske faktorer i SMV Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 21 af 31

22 Eksemplerne 1. Screening ift. klimaændringer 2. 0-alternativet 3. Vurdering af konsekvenser 4. Afbødning af negative konsekvenser Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 22 af 31

23 1. Klimatiske faktorer vurdering går begge veje i screening miljøproblemer af relevans for planen eller programmet (bilag 2) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 23 af 31

24 2. 0-alternativet Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 24 af 31

25 Overordnet vurdering af 0-alternativet for klimapåvirkninger, Hjørring Kommuneplan "Med hensyn til klimaændringerne forventes de før listede konsekvenser i Hjørring som for Danmark i øvrigt. Særligt vil kommunen dog opleve en vandstandsstigning ved vestkysten. 0-alternativet forventes desuden at indebære en fortsat stigning i vandstanden, der kan medvirke til oversvømmelse af lavtliggende arealer. 0-alternativet for klimaændringer fremgår af nedenstående tabel, og er baseret på Regeringens strategi for til pasning til klimaændringer i Danmark og Miljøministeriets Klimaændringer med fokus på vurdering af betydning for vandmiljøet. " Kommer hele vejen rundt om potentielle klimaforandringer Risiko for ikke at få det vurderet for de konkrete forhold i Hjørring Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 25 af 31

26 PÅVIRKET INTERESSE Kystforvaltning, diger, havne og kystnær bebyggelse Byggeri og anlæg Veje og jernbaner Kloakker Vand Vandforsyning Energiforsyning Landbrug Øget risiko for oversvømmelse Øget risiko for erosion Sikkerhedsrisiko for især ældre bygninger pga. kraftigere storme Øget risiko for vandindtrængning Ophobning af vand i og langs veje med risiko for reduceret bæreevne og sikkerhed pga. bl.a. grundvandsstigning og stormfald Risiko for skred Øget risiko for oversvømmelse af terræn og kældre Øget risiko for iltsvind pga. udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsarealer ved øget nedbør om vinteren Forringet vandkvalitet pga. regnbetingede udledning fra renseanlæg og overløb fra kloakker Ændring i grundvandsdannelsen Reduceret opvarmningsbehov om vinteren Øget kølebehov om sommeren Større produktionsmulighed pga. temperaturstigning og stigning i CO2 indhold Ændret/stigende behov for plantebeskyttelse Øget behov for gødskning med risiko for øget udledning af næringsstoffer Vanskeliggørelse af dyrkning i visse områder pga. oversvømmelse og højt grundvandsspejl Øget behov for kunstvanding af sandjorde Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 26 af 31

27 0-alternativet for klima som følge af klimaændringer, Aalborg Vandforsyningsplan 2009 I forhold til grundvandsbeskyttelse, vil en øget vintertemperatur og stærkere storme have betydning for fx skovtilplantning i forbindelse med, at indsatserne i indsatsplanerne føres ud i livet. Her vil det fremover være attraktivt at vælge blandingsskov og mere robuste træarter. De kraftige forøgelser af vinternedbøren vil sandsynligvis hæve grundvandsniveauet i Aalborg Kommune. Det kan resultere i perioder, hvor ådale og andre lavtliggende områder vil være vandlidende. Ligeså vil det hævede grundvandsspejl kunne give problemer for bygningskonstruktioner og landbrugsarealer. Samlet set bliver risikoen for oversvømmelser i kommunen øget. Dette skyldes forøget afstrømning i vandløbene evt. kombineret med lokalt hævet grundvandsspejl og kortvarige stormflodssituationer eller stigende havniveau. Umiddelbart får klimaændringerne ingen negativ effekt på størrelsen af den fremtidige vandressource i Aalborg Kommune, idet det forventes, at grundvandsstanden stiger." Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 27 af 31

28 0-alternativet for menneskers sundhed som følge af klimaændringer, Aalborg Vandforsyningsplan Menneskers sundhed Langt de fleste vandværker overholder de gældende vandkvalitetskrav, men der er mange af de små indvindingsanlæg til 1-2 husholdninger, som ofte har problemer med at overholde kravene, herunder til nitrat. 0-alternativet Det forventes, at antallet af små indvindingsanlæg, som ikke kan overholde kvalitetskravene, vil stige. Det forventes, at en stigning i temperaturen som følge af klimaændringer, vil betyde varmere vand i vandrørene i jorden og i husene med risiko for bakterievækst. Endelig forventes, at en øget nedbørsmængde som følge af klimaændringer vil give øget risiko for oversvømmelser og dermed øget risiko for forurening af især mindre vandforsyningsanlæg og boringer i dårlig stand. Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 28 af 31

29 Den specifikke og lokale vurdering af 0-alternativet, Hedensted Kommuneplan Potentielle oversvømmelsesområder i 2100 (Hedensted, 2008) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 29 af 31

30 3. Vurdering af konsekvenser for klima Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 30 af 31

31 Kumulativ CO 2 emission kvalitativ vurdering, København Kommuneplan Den foreslåede kommuneplan vil generere CO2-emissioner som vil bidrage til kumulative konsekvenser for det globale klima. Indsatser som kan reducere bidraget: Udbygning af gang- og cykelstinettet i byen. Udbygning af metroen. Lavenergiområder og miljøvurderingsværktøj til brug i forbindelse med store byudviklingsprojekter En større andel af vedvarende energi i systemet og dermed mindskede CO2 emissioner. Den samlede vurdering af de kunulative konsekvenser for CO2 er at den foreslåede kommuneplan i sammenhæng med andre tiltag også nationalt vil resultere i en væsentlig positiv kumulativ konsekvens for CO2 og dermed klimaændringer. Yderligere muligheder med tiltag påpeget i miljøvurderingen Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 31 af 31

32 Vurdering af påvirkninger af ændret lednings-struktur, Aalborg Vandforsyningsplan 2009 "I forhold til tilpasning til klimaændringer, vil risikoen for oversvømmelser i kommunen stige i fremtiden, jf. afsnittet om klima under miljøstatus. Der følges op på 0-alternativet i vurderingen Planændringerne af forsyningsstrukturen vil alle medføre sløjfning af en række mindre boringer/brønde. Erfaringer viser, at mange af de små vandforsyningsanlæg er i så dårlig stand, at en oversvømmelse kan medføre forurening af drikkevandet. Ved tilslutning af ejendomme med små vandforsyningsanlæg til almene vandværker, mindskes risikoen for forurening forårsaget af oversvømmelser." Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 32 af 31

33 Miljøvurdering af virksomhedsplacering, Hedensted Kommuneplan Målsætningerne for lokalisering af virksomheder med henholdsvis stort energiforbrug, mange medarbejdere eller store godsmængder kan ligeledes bidrage til en bæredygtig udvikling. Således er det målet, at virksomheder med stort energiforbrug så vidt muligt placeres tæt på områder, hvor overskudsvarmen kan udnyttes, hvilket kan bidrage til at mindske miljøbelastningen gennem et reduceret spild af energi. Ligeledes kan målsætningen om at placere virksomheder med mange ansatte stationsnært reducere de ansattes afhængighed af bil og potentielt reducere det samlede trafikarbejde og dermed CO2-udledningen. Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 33 af 31

34 Miljøvurdering af bymønster, Hedensted Kommuneplan I kommuneplanen er der lagt op til byudvikling primært i Hedensted: Jernbanen og tilhørende station giver mulighed for stationsnær lokalisering af kontorerhverv og offentlige funktioner. Det bliver udnyttet i den videre planlægning og kobles sammen med byfortætning af de stationsnære områder, så vidt det er muligt. Dermed bliver det mere attraktivt at benytte offentlig transport, og behovet for transport med bil reduceres, hvorved CO 2 -udledningen kan reduceres. Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 34 af 31

35 Vurdering af virkemidler og mål, Vandplan UK Emner til vurdering, bl.a.: Effekterne af klimaændringer på planen, og hvordan klimaændringer vil påvirke mulighederne for at opnå målene med planen Tiltag i planen: Indsats mod invasive arter Vurdering: Der skal gøres opmærksom på at klimaændringer kan betyde at nogen omfordeling af arter er uundgåelig Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 35 af 31

36 Illustration af klimahensynet - Albertslund Kommuneplan Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 36 af 31

37 4. Afbødende foranstaltninger Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 37 af 31

38 Klimasikring af kommuneplanen, Hedensted Kommuneplan Vurdering af udlagt erhvervsområde i Uldum Det nye erhvervsområde er berørt af A1 oversvømmelserne i en ca. 15 m. bred bræmme i det vestlige hjørne. Det tilføjes i rammerne, at der i lokalplanlægningen skal tages forholdsregler der imødegår klimaforandringerne. Klimatilpasning på konkret lokalt niveau på baggrund af kortlægning Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 38 af 31

39 Eksempler på afbødning af klimaændringer, København Kommuneplan Lokalisering af infrastruktur og bygninger i ikke-udsatte højere liggende områder. Dette vil have stor betydning i Nordhavnen. Sikres i Klimaplan og videre planlægning i Nordhavnen. Design af bygninger der kan imødekomme klimaændringer gennem bl.a. forstærket tagstruktur og forhøjet gulvplan. Lokalplanlægning og Klimaplan sikrer dette forhold. Indtænkning af stormvandskontrol gennem planlægning af grønne områder, minimering af tagarealer og øvrige befæstede arealer samt anvendelse af permeable belægninger. Sikres i klimaplan. Design af klimastærke grønne arealer og grønne korridorer gennem valg af hensigtsmæssige vegetationstyper især med dybt rodnet. Sikring i klimaplan. Inddragelse af lokale borgere i planlægningen af klimatilpasning og informere om privates mulighed for afbødning og tilpasning. Sikres via Kommune- og lokalplaner ved byudvikling. Det øgede kølebehov som følge af varmere somre søges indtænkt i lokalplanlægningen af nybyggeri gennem bl.a. lokalisering Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 39 af 31

40 Overvågning af klimaændringers konsekvens I forhold til stigning i temperaturen, og dermed også en stigning af drikkevandstemperaturen, vil der være en potentiel risiko for bakterievækst og forringet drikkevandskvalitet. Aalborg Kommune vil overvåge dette ved at følge udviklingen i kimtal. Dette vil ske via de lovpligtige kontroller af drikkevandskvaliteten, beskrevet i afsnit 6.2 i vandforsyningsplanen. Alle almene vandværker i kommunen er omfattet af kontrollen, og det er Aalborg Kommune, der har tilsynspligten med de almene vandværker." Overvågning af sundhedspåvirkning som gør klart hvad, hvornår og hvem Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 40 af 31

41 Indtænkning af tilpasning: Eksempler på Planlovens muligheder Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 41 af 31

42 Vandstandsstigning 1. Nye områder til byudvikling a. I kystzonen indeholder planloven gode muligheder for at forhindre nyanlæg ( 5a og b) b. Ved udlæg af nye områder med risiko for oversvømmelse: Fastsætte terrænhøjde for bebyggelse (Planloven: 15, stk. 2, nr. 6) Friholde et område for bebyggelse når en bebyggelse kan blive udsat for oversvømmelse (Planloven: 15, stk. 2, nr. 15) c. Kystsikring og digebyggeri Vælge eller fravælge 2. Bebyggelse i områder, der i dag er planlagt til bebyggelse Friholde et område for bebyggelse når en bebyggelse kan blive udsat for oversvømmelse (Planloven: 15, stk. 2, nr. 15) har ikke tilknyttet nogen erstatningsbestemmelse. Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 42 af 31

43 Øget nedbør - Eksempler på gennemførelse af klimatilpasning i anden planlægning Ekstrem nedbør 1. Reducere oversvømmelsesrisiko gennem f.eks. Max. befæstelsesgrader Kommunal plantning af gadetræer fungerende som faskiner Udlæg af oversvømmelsesarealer Forsinkelsesbassiner Lokalisering af byggeri og krav til sokkelhøjde Detailplanlægning, fx fortove, bump m.v. Begrønning/grønne tage gennem 2. Tage konsekvens af oversvømmelsesrisiko gennem f.eks. Husejere i risikoområde indgår frivillig aftale om at sælge hus og flytte bort fra risikoområdet. Området omdannes til regnvandsbassin med rekreativ beplantning og stianlæg (jf. Odense Vandselskab) - Opkøbsløsningen: proces med borgerinddragelse - Udfordring var at fastsætte rimelige priser på ejendommene. - Grundejerne valgte model Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 43 af 31

44 Højere temperaturer F.eks. : -Reduceret komfort -Øget kølingsbehov Reducere temperaturen i byrummet - Beplantning, herunder gadetræer - Varmereflekterende flader og farver - Orientering af bygning for hensyn til skygge - Grønne tage og taghaver Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 44 af 31

45 Nogle inspirationskilder for indtænkning af klimaforebyggelse i miljøvurderingen Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 45 af 31

46 Vurdering af lokaliseringspolitiks betydning for CO 2 reduktion Publikationen beskriver fire metoder og principper, som kan indgå i en lokaliseringspolitik i kommuneplanen: Bæredygtigt bymønster Miljørigtig lokalisering med ABC princippet Fortætning af byen og kollektiv trafik Trafik- og mobilitetsplan: Overflytning af transport fra bil til cykel på korte ture (www.plan09.dk) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 46 af 31

47 Analyse af klimaændringer i det åbne land Hedensted Kommuneplan -Analyse af klimaforandringernes betydning som følge af ændringer i: -Overfladevand -Havvand -Grundvand (www.plan09.dk) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 47 af 31

48 Byernes rolle i klimastrategien. Metoder til at integrere klimahensyn i kommuneplanen Virkemidler er centrale i projektet og dækker over målene: Reduktion af energibehovet i bygninger Nedbringelse af energiforbruget til transport Omlægning af forbruget til CO 2 neutrale energiformer Øgning af CO 2 optaget gennem vegetation og vand Brug af kommuneplanprocessen og borgerinddragelse (www.plan09.dk) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 48 af 31

49 CO2 beregner Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 49 af 31

50 Baggrundsrapporter til den bypolitiske redegørelse 5 rapporter om bæredygtig byudvikling, som led i miljøministerens bypolitiske initiativ Fire rapporter er forskningsrapporter, der netop omhandler den blå, den sunde, den grønne og den tætte by. Den femte rapport er eksempler på europæiske landes love og statslige/regionale initiativer, der har ført til eller muliggjort bæredygtige løsninger i byerne. EUROPÆISKE EKSEMPLER PÅ REGLER OG STØTTEORDNINGER - den moderne, bæredygtige by (www.blst.dk) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 50 af 31

51 Klimatjek af kommuneplanen Brugen af tjeklisten vil sikre, at kommunen kommer gennem følgende spørgsmål: 1. Hvilke virkemidler medtager kommuneplanen allerede, og hvilke arbejdes der ikke med endnu? 2. Hvor er der mulighed for at bruge virkemidlerne mere (eventuelt bruge virkemidler i flere områder af kommunen) og/eller mere præcist (f.eks. skrive virkemidlerne ind som retningslinjer og ikke alene som målsætninger i hovedstrukturen)? 3. Hvilke virkemidler vil man udelade at gå videre med i næste kommuneplan, da de vurderes fysiske og/eller tekniske irrelevante? Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 51 af 31

52 Klimatilpasset planlægning: Skal tænke synergi og helhed! + Eksempler Brug af grønne tage og anden begrønning for at forsinke regnvand reducerer opvarmnings- og kølingsbehovet har en rekreativ værdi renser byluft bl.a. for partikler Behov for nedsivningsarealer i byen Kan vanskeliggøres af ønsket om tættere by for at reducere personbiltransport og dermed drivhusgasemissioner Målet er at tilstræbe synergierne og samtidig sikre helheden når vi vurderer og integrerer klimatiske faktorer i planlægningen Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 52 af 31

53 Klimatilpasning som led i planlægning Lone B. Kørnøv Tak for opmærksomheden! Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 53 af 31

Synergier og trade-offs i vurdering af klimatiske forhold

Synergier og trade-offs i vurdering af klimatiske forhold Miljøvurderingsdag 2011 Synergier og trade-offs i vurdering af klimatiske forhold Anja Wejs, PhD stud. E-mail: wejs@plan.aau.dk Lov om Miljøvurdering, Bilag 1 vedr. 7 stk 2 Den sandsynlige væsentlige indvirkning

Læs mere

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion.

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion. NOTAT Sags nr.: 13/22224 Dokument nr.: 121716/13 Sagsbehandler: Erik Rasmussen Dato: 06-11-2013 Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 5 Klima Tilpasning og CO 2 Miljøvurdering Indledning Vordingborg Kommune

Læs mere

Miljøvurderingsdag 2011. Klimaspillet. Ivar Lyhne, PhD stud. E-mail: lyhne@plan.aau.dk

Miljøvurderingsdag 2011. Klimaspillet. Ivar Lyhne, PhD stud. E-mail: lyhne@plan.aau.dk Miljøvurderingsdag 2011 Klimaspillet Ivar Lyhne, PhD stud. E-mail: lyhne@plan.aau.dk Baggrund: Et lovkrav (Lov om Miljøvurdering, Bilag 1 vedr. 7 stk 2 Den sandsynlige væsentlige indvirkning 2) på miljøet,

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Forslag - Tillæg nr. 5 Klima Tilpasning & CO2-reduktion Udgivet af: Vordingborg Kommune 2013. Vordingborg

Læs mere

EU's vejledninger om klima

EU's vejledninger om klima EU's vejledninger om klima VED LONE KØRNØV MV dag 2011 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering hvor er koblingerne? kræver Klimaændringer kræver Forebyggelse MILJØ- VURDERING Tilpasning bidrager

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN Sammenfattende skema JA NEJ Bemærkninger Skal planen miljøvurderes: Det vurderes at planen vil have en positiv indflydelse på vandmiljø og en uvæsentlig miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter

Læs mere

COWI A/S Aarhus. Vand og miljø. Klimaproblemstillinger i miljøvurderinger. Forundersøgelser. Miljøvurdering og VVM. Miljø og anlæg

COWI A/S Aarhus. Vand og miljø. Klimaproblemstillinger i miljøvurderinger. Forundersøgelser. Miljøvurdering og VVM. Miljø og anlæg Klimaproblemstillinger i miljøvurderinger COWI A/S Aarhus Vand og miljø Forundersøgelser Miljøvurdering og VVM Miljø og anlæg Bent Sømod Cand. Scient. i Biologi Sektionsleder Natur og Miljø Direkte 87

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

INTEGRERING AF KLIMA Planlægningserfaringer fra danske kommuner. ANJA WEJS, PhD Fellow Aalborg University wejs@plan.aau.dk

INTEGRERING AF KLIMA Planlægningserfaringer fra danske kommuner. ANJA WEJS, PhD Fellow Aalborg University wejs@plan.aau.dk INTEGRERING AF KLIMA Planlægningserfaringer fra danske kommuner ANJA WEJS, PhD Fellow Aalborg University wejs@plan.aau.dk Case-kommuner Case municipalities Klima.. Og hvad indebærer så det..?. Tilpasning

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den?

Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Klimatilpasningsplanen hvordan bliver den? Kristian Bransager, projektchef 1 26. FEBRUAR 2013 De nye klimatilpasningsplaner Fastlagt i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 side 7 Kommunerne udarbejder

Læs mere

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Klimaforandringer Ekstremnedbør Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Oversvømmelser pga. nedbør Klimaændringer eller statistiske udsving? 2 3 Her er løsningen 4 Klimaforandringer Drivhusgasser : tænk globalt

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Dagsorden Præsentation Klimaforandringer Orbispot risikokort Hvorledes kan udfordringen omkring håndtering

Læs mere

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår?

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Klima mig her og klima mig der - definitioner Hvad er forskellen på forebyggelse og tilpasning: Forebyggelse har til formål at tøjle klimaændringerne

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen

Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen Stjernholm dagen 19. august 2009 Johnny Gybel jgy@orbicon.dk 4630 0340 Emner Klimaforandringer Oversvømmelser OrbiSpot risikokort Arbejdsproces Eksempel Spørgsmål

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Fremtidens havvindmølleparker og havets dyreliv. Den strategiske miljøvurdering (SMV)

Fremtidens havvindmølleparker og havets dyreliv. Den strategiske miljøvurdering (SMV) Fremtidens havvindmølleparker og havets dyreliv Den strategiske miljøvurdering (SMV) v. Caroline Hartoft-Nielsen og Ulf Kjellerup 8. maj, 2008. Den strategiske miljøvurdering - Disposition Disposition:

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Notat Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet af Morten Lassen Sundhed og Omsorg, december 2014 Klimaudfordringer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Danmarks fremtidige

Læs mere

Bilag. Screening af ændringer til mål og rammer

Bilag. Screening af ændringer til mål og rammer Bilag Screening af ændringer til mål og rammer Vurdering 1: Ikke relevant 2: Ikke væsentlig påvirkning 3: Mulig væsentlig påvirkning 4: Væsentlig påvirkning. Ændring (område/emne): Lokal retningslinje

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers

Læs mere

Fremtidens natur med klimaændringer

Fremtidens natur med klimaændringer Fremtidens natur med klimaændringer CLIWAT-møde den 17. september 2009 Fremtidige udfordringer i de enkelte sektorer Allan Andersen, Danmarks Naturfredningsforening Fremtidens natur med klimaændringer

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Hvad er samfundsøkonomiske analyser og hvad skal vi med dem?

Læs mere

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø.

Væsentlig negativ indvirkning Skal anvendes, når planen medfører væsentlige ændringer i forhold til det bestående miljø. 1/8 Screening for miljøvurdering af planforslag Rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af skemaet Skemaet er udfyldt

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 MARTS 2014 TREKANTOMRÅDET DANMARK MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDBRUGSOMRÅDER KOMMUNEPLAN FOR TREKANTOMRÅDET 2013-2025 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med klimatilpasningsplan med sammenfattende redegørelse

Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med klimatilpasningsplan med sammenfattende redegørelse Click here to enter text. Miljørapport med miljø vur deri ng af kommuneplantillæg om udpegni ng af omr åder til fælles biogasanlæg «ed ocaddressci vilcode» Miljøvurdering af kommuneplantillæg H.029 med

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan 1 Indholdsfortegnelse Klimatilpasningsplan... 3 Indledning... 3 Oversvømmelseskortlægninger... 3 Sandsynlighedskortlægning, værdikortlægning og risikokortlægning...9

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/13 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Planforslaget til Klimatilpasningsplanen og den tilhørende Indsatsplan 2014-2018 er omfattet

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege

Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege AFDELING FOR PLAN OG BY FORSLAG Januar 2017 vordingborg.dk Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege Kommuneplantillæg Indeværende forslag til kommuneplantillæg nr. 40 er sendt i høring d.

Læs mere

1. vurdering. Kan planen medføre ændringer i eller påvirkninger af: mindre betydende ubetydelige

1. vurdering. Kan planen medføre ændringer i eller påvirkninger af: mindre betydende ubetydelige Biologisk mangfoldighed, flora, fauna Grønne byområder, dvs. grønne rekreative områder, kolonihaver, kirkegårde Lergravsparken med stier, grønne plæner og sø ligger øst for området og vurderes at blive

Læs mere

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune v/lone Pedersen Teknik & Miljø Rådmand Mariann Nørgaard Ledelsessekretariat Udviklings- og adm. chef Frede Aagren Direktør Christian Bjerg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 1398 af 22. oktober 2007 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. UDKAST Miljøscreening af regnvandsbassin ved Teglværksvej Nørre Snede Nord - Tillæg nr. 8 til Ikast Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 03-07-2013

Læs mere

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Planlægger Carsten Sloth Møller Slagelse Kommune Plan og Erhverv Slagelse Kommune Miljøvurdering af Kommuneplanen - Proces - Nye arealudlæg - Projekt i

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

-Vand i byer risikovurderinger

-Vand i byer risikovurderinger Oversvømmelse Hvorfra? Klimatilpasning -Vand i byer risikovurderinger v. 1 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 2 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 3 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 4 Vand og oversvømmelse Hvorfra?

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

PLANLÆGNING FOR GREENLAB SKIVE ET EKSEMPEL PÅ KOBLING MELLEM DET STRATEGISKE NIVEAU OG PROJEKTNIVEAUET LONE KØRNØV OG PETER HAUGSTED, SKIVE KOMMUNE

PLANLÆGNING FOR GREENLAB SKIVE ET EKSEMPEL PÅ KOBLING MELLEM DET STRATEGISKE NIVEAU OG PROJEKTNIVEAUET LONE KØRNØV OG PETER HAUGSTED, SKIVE KOMMUNE PLANLÆGNING FOR GREENLAB SKIVE ET EKSEMPEL PÅ KOBLING MELLEM DET STRATEGISKE NIVEAU OG PROJEKTNIVEAUET LONE KØRNØV OG PETER HAUGSTED, SKIVE KOMMUNE MILJØVURDERINGSDAG 2016 Program Kort introduktion til

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Kan vi forebygge igennem planlægning?

Kan vi forebygge igennem planlægning? Kan vi forebygge igennem planlægning? - Konsekvenser af skybrud og stormflod på Lolland! Kitty Sommer, Lolland Kommune 2 Mange konsekvenser af ekstremnedbøren i sommers for Lolland-Falster: Ødelæggelse

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

DCEA - kort. Miljøvurdering som løftestang for sundere byplanlægning

DCEA - kort. Miljøvurdering som løftestang for sundere byplanlægning Miljøvurdering som løftestang for sundere byplanlægning VED PROFESSOR LONE KØRNØV 13. December 2011 DCEA - kort Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) ved Aalborg Universitet Institut for Planlægning

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus. Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.dk Klimatilpasning Kortlægning, planer og handlinger Hvad satte os i

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Den store Acceleration kan det fortsætte?

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Den store Acceleration kan det fortsætte? Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 256 Offentligt Den store Acceleration kan det fortsætte? SMART CITY Aalborg Bæredygtighed er SMART EU s strategi for at blive verdens mest bæredygtige, ressourceeffektive

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

Høringssvar til Odsherred kommune vedr. Forslag til Klimastrategi

Høringssvar til Odsherred kommune vedr. Forslag til Klimastrategi Høringssvar til Odsherred kommune vedr. Forslag til Klimastrategi I forbindelse med Odsherred kommunes Forslag til Klimastrategi har FSNR især hæftet sig ved to områder: Den øgede CO2 påvirkning fra tvangskloakering

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009

Klimaplan i Næstved. Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger Temadag i Næstved 16/6 2009 Klimaplan i Næstved Foreningen Bæredygtige Byer & Bygninger g yg g y yg g Temadag i Næstved 16/6 2009 Udvalgte data Areal: 683 km 2 Indb.: 80.950 Boliger: 37.742 742 NK bygningsmasse/brugsareal: 478.000

Læs mere