Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering"

Transkript

1 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering Lone Kørnøv, Professor og Sanne Vammen Larsen, PhD stud Dansk Center for Miljøvurdering Aalborg Universitet Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 1 af 31

2 Præsentation Kort præsentation af Dansk Center for Miljøvurdering Sammenhængen mellem miljøvurdering, planlægning og klima - Hvad siger loven og vejledningen? Vurdering af klimahensynet i SMV praksis - Analyse af 153 miljørapporter - Udvalgte eksempler Hvordan kommer vi videre og hvor kan vi finde inspirationen? - Tilpasning - Forebyggelse Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 2 af 31

3 Forskningsgruppen for miljøvurdering Strategisk miljøvurderin g (SMV) 24 medlemmer Eksempler på projekter: Footprinting (vand og CO 2 ) Policy making og planlægning Projektvurdering (VVM) - Klimaændringer og vandplaner - Miljøvurdering af aluminiumsproduktion i Grønland - SMV af planer i Kina - Klimahensynet i SMV Livscyklusvurdering (LCA) Biodiversitet, natur og landskabsvurdering Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 3 af 31

4 Dansk Center for Miljøvurdering Center for Miljøvurdering Forskningsgruppen for miljøvurdering Det overordnede mål "Arbejde for at understøtte og udvikle miljøvurdering for derigennem sikre en mere bæredygtig planlægning af vore byer, det åbne land samt sektorerne natur, vand, energi og affald. Tre indsatsområder: 1. Internationale forskningsprojekter, 2. Eksterne projekter hvor metodeudvikling, udredning og forskning står i højsædet. 3. Samarbejde med myndigheder omkring netværk, efteruddannelse, anvendt forskning, vidensformidling samt private og offentlige Ph.D. projekter. Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 4 af 31

5 Pointer 1. SMV praksis viser, at klimahensynet i stigende grad vurderes men: Der er rum for yderligere hensyntagen til klimatiske konsekvenser særligt i forhold til tilpasning og Der kan gås mere systematisk, konsekvent og kvantitativt til værks i måden hvorpå klima indgår og vurderes i miljøvurderingerne 2. Planloven giver gode muligheder for at få indtænkt klimatilpasningen 3. Der er en bred vifte af virkemidler til rådighed for klimaforebyggelse gennem planlægningen, som vi kan vurdere i vores miljøvurderinger. 4. Vi skal foretage en samlet konsekvensvurdering af klimaindsatsen: Klimaforebyggelse og klimatilpasning Klimaindsats og andre kommuneplanhensyn Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 5 af 31

6 Klima og miljøvurdering - lovkrav Miljøvurdering af planer og programmer 1, stk. 2 Miljøvurderingen omfatter vurderingen af planers og programmers sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 6 af 31

7 Klima og miljøvurdering vejledning Eksempler på miljømål knyttet til luft og klimatiske faktorer: Reducere NOx emissioner Reducere CO2 emissioner Reducere SO2 emissioner Reducere partikelemissioner Stabilisere energiforbrug Øge energieffektiviteten Øge anvendelsen af vedvarende energi og brændsler Reducere lugtgener Reducere risiko for bygninger og infrastruktur som følge af klimatiske ændringer, herunder vandstandsændringer Sikre tilfredsstillende mikroklimatiske forhold Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 7 af 31

8 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering hvor er koblingerne? kræver Klimaændringer kræver Forebyggelse MILJØ- VURDERING Tilpasning bidrager til Planlægning bidrager til Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 8 af 31

9 Vurdering af klima i SMV praksis Analyse af 153 miljørapporter Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 9 af 31

10 Sektorer Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 10 af 31

11 Geografi Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 11 af 31

12 Klimaændringer i SMV 51% inkluderer klima, 49% gør ikke Nyere rapporter inkluderer oftere klimaændringer end ældre KP og SP inkluderer oftere klima end LP Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 12 af 31

13 Hvordan kan vi inkludere klimahensynet i miljøvurdering? Plan SMV Klimaændringer Hvordan kan CO 2 - udledningen fra planens aktiviteter mindskes? Forebyggelse Mindre viden og erfaring Plan SMV Klimaændringer Hvordan kan planens aktiviteter tilpasses klimaændringer? Tilpasning Plan SMV Baseline Klimaændringer Hvordan påvirker klimaændringer baseline, og hvilken betydning vil det have for mål i planen? Tilpasning af baseline (Larsen og Kørnøv 2008) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 13 af 31

14 Klimaændringer i SMV Mest fokus på forebyggelse (52,3%) Mindre fokus på tilpasning (14,4%) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 14 af 31

15 Fortsat Mindst fokus på baseline tilpasning (7,2%) Der er kommet øget fokus på klimaændringer over de seneste år Forebyggelse har været i fokus længere end tilpasning og baseline tilpasning Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 15 af 31

16 Flow i vurderinger Med alle former: forebyggelse, tilpasning, baseline tilpasning Kun medtaget cases der inkluderer klima Det bemærkes at klima popper op i vurderingen ofte uden at være medtaget i hverken det indledende eller det opfølgende!! Klima i SEA-trin Procent Baseline 0-alternative Assessment Mitigation Monitoring Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 16 af 31

17 Forhold mellem positive og negative påvirkninger Langt overvejende kvalitative vurderinger Vurderede påvirkninger Antal Positive Neutrale Negative Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 17 af 31

18 Determinanter - forebyggelse Other dækker blandt andet over en del vurderinger relateret til vindmøller Determinanter i forebyggelse Antal Transport Buildings Agriculture Nature/forestry Other Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 18 af 31

19 Determinanter - tilpasning Determinanter tilpasning Antal Sea-level rise Temperature Extreme events Surface water Ground water Precipitation Other Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 19 af 31

20 Determinanter baseline tilpasning Determinanter baseline tilpasning Antal Sealevel-rise Temperature Extreme events Surface water Ground water Precipitation Other Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 20 af 31

21 Eksempler på klimatiske faktorer i SMV Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 21 af 31

22 Eksemplerne 1. Screening ift. klimaændringer 2. 0-alternativet 3. Vurdering af konsekvenser 4. Afbødning af negative konsekvenser Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 22 af 31

23 1. Klimatiske faktorer vurdering går begge veje i screening miljøproblemer af relevans for planen eller programmet (bilag 2) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 23 af 31

24 2. 0-alternativet Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 24 af 31

25 Overordnet vurdering af 0-alternativet for klimapåvirkninger, Hjørring Kommuneplan "Med hensyn til klimaændringerne forventes de før listede konsekvenser i Hjørring som for Danmark i øvrigt. Særligt vil kommunen dog opleve en vandstandsstigning ved vestkysten. 0-alternativet forventes desuden at indebære en fortsat stigning i vandstanden, der kan medvirke til oversvømmelse af lavtliggende arealer. 0-alternativet for klimaændringer fremgår af nedenstående tabel, og er baseret på Regeringens strategi for til pasning til klimaændringer i Danmark og Miljøministeriets Klimaændringer med fokus på vurdering af betydning for vandmiljøet. " Kommer hele vejen rundt om potentielle klimaforandringer Risiko for ikke at få det vurderet for de konkrete forhold i Hjørring Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 25 af 31

26 PÅVIRKET INTERESSE Kystforvaltning, diger, havne og kystnær bebyggelse Byggeri og anlæg Veje og jernbaner Kloakker Vand Vandforsyning Energiforsyning Landbrug Øget risiko for oversvømmelse Øget risiko for erosion Sikkerhedsrisiko for især ældre bygninger pga. kraftigere storme Øget risiko for vandindtrængning Ophobning af vand i og langs veje med risiko for reduceret bæreevne og sikkerhed pga. bl.a. grundvandsstigning og stormfald Risiko for skred Øget risiko for oversvømmelse af terræn og kældre Øget risiko for iltsvind pga. udvaskning af næringsstoffer fra landbrugsarealer ved øget nedbør om vinteren Forringet vandkvalitet pga. regnbetingede udledning fra renseanlæg og overløb fra kloakker Ændring i grundvandsdannelsen Reduceret opvarmningsbehov om vinteren Øget kølebehov om sommeren Større produktionsmulighed pga. temperaturstigning og stigning i CO2 indhold Ændret/stigende behov for plantebeskyttelse Øget behov for gødskning med risiko for øget udledning af næringsstoffer Vanskeliggørelse af dyrkning i visse områder pga. oversvømmelse og højt grundvandsspejl Øget behov for kunstvanding af sandjorde Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 26 af 31

27 0-alternativet for klima som følge af klimaændringer, Aalborg Vandforsyningsplan 2009 I forhold til grundvandsbeskyttelse, vil en øget vintertemperatur og stærkere storme have betydning for fx skovtilplantning i forbindelse med, at indsatserne i indsatsplanerne føres ud i livet. Her vil det fremover være attraktivt at vælge blandingsskov og mere robuste træarter. De kraftige forøgelser af vinternedbøren vil sandsynligvis hæve grundvandsniveauet i Aalborg Kommune. Det kan resultere i perioder, hvor ådale og andre lavtliggende områder vil være vandlidende. Ligeså vil det hævede grundvandsspejl kunne give problemer for bygningskonstruktioner og landbrugsarealer. Samlet set bliver risikoen for oversvømmelser i kommunen øget. Dette skyldes forøget afstrømning i vandløbene evt. kombineret med lokalt hævet grundvandsspejl og kortvarige stormflodssituationer eller stigende havniveau. Umiddelbart får klimaændringerne ingen negativ effekt på størrelsen af den fremtidige vandressource i Aalborg Kommune, idet det forventes, at grundvandsstanden stiger." Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 27 af 31

28 0-alternativet for menneskers sundhed som følge af klimaændringer, Aalborg Vandforsyningsplan Menneskers sundhed Langt de fleste vandværker overholder de gældende vandkvalitetskrav, men der er mange af de små indvindingsanlæg til 1-2 husholdninger, som ofte har problemer med at overholde kravene, herunder til nitrat. 0-alternativet Det forventes, at antallet af små indvindingsanlæg, som ikke kan overholde kvalitetskravene, vil stige. Det forventes, at en stigning i temperaturen som følge af klimaændringer, vil betyde varmere vand i vandrørene i jorden og i husene med risiko for bakterievækst. Endelig forventes, at en øget nedbørsmængde som følge af klimaændringer vil give øget risiko for oversvømmelser og dermed øget risiko for forurening af især mindre vandforsyningsanlæg og boringer i dårlig stand. Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 28 af 31

29 Den specifikke og lokale vurdering af 0-alternativet, Hedensted Kommuneplan Potentielle oversvømmelsesområder i 2100 (Hedensted, 2008) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 29 af 31

30 3. Vurdering af konsekvenser for klima Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 30 af 31

31 Kumulativ CO 2 emission kvalitativ vurdering, København Kommuneplan Den foreslåede kommuneplan vil generere CO2-emissioner som vil bidrage til kumulative konsekvenser for det globale klima. Indsatser som kan reducere bidraget: Udbygning af gang- og cykelstinettet i byen. Udbygning af metroen. Lavenergiområder og miljøvurderingsværktøj til brug i forbindelse med store byudviklingsprojekter En større andel af vedvarende energi i systemet og dermed mindskede CO2 emissioner. Den samlede vurdering af de kunulative konsekvenser for CO2 er at den foreslåede kommuneplan i sammenhæng med andre tiltag også nationalt vil resultere i en væsentlig positiv kumulativ konsekvens for CO2 og dermed klimaændringer. Yderligere muligheder med tiltag påpeget i miljøvurderingen Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 31 af 31

32 Vurdering af påvirkninger af ændret lednings-struktur, Aalborg Vandforsyningsplan 2009 "I forhold til tilpasning til klimaændringer, vil risikoen for oversvømmelser i kommunen stige i fremtiden, jf. afsnittet om klima under miljøstatus. Der følges op på 0-alternativet i vurderingen Planændringerne af forsyningsstrukturen vil alle medføre sløjfning af en række mindre boringer/brønde. Erfaringer viser, at mange af de små vandforsyningsanlæg er i så dårlig stand, at en oversvømmelse kan medføre forurening af drikkevandet. Ved tilslutning af ejendomme med små vandforsyningsanlæg til almene vandværker, mindskes risikoen for forurening forårsaget af oversvømmelser." Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 32 af 31

33 Miljøvurdering af virksomhedsplacering, Hedensted Kommuneplan Målsætningerne for lokalisering af virksomheder med henholdsvis stort energiforbrug, mange medarbejdere eller store godsmængder kan ligeledes bidrage til en bæredygtig udvikling. Således er det målet, at virksomheder med stort energiforbrug så vidt muligt placeres tæt på områder, hvor overskudsvarmen kan udnyttes, hvilket kan bidrage til at mindske miljøbelastningen gennem et reduceret spild af energi. Ligeledes kan målsætningen om at placere virksomheder med mange ansatte stationsnært reducere de ansattes afhængighed af bil og potentielt reducere det samlede trafikarbejde og dermed CO2-udledningen. Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 33 af 31

34 Miljøvurdering af bymønster, Hedensted Kommuneplan I kommuneplanen er der lagt op til byudvikling primært i Hedensted: Jernbanen og tilhørende station giver mulighed for stationsnær lokalisering af kontorerhverv og offentlige funktioner. Det bliver udnyttet i den videre planlægning og kobles sammen med byfortætning af de stationsnære områder, så vidt det er muligt. Dermed bliver det mere attraktivt at benytte offentlig transport, og behovet for transport med bil reduceres, hvorved CO 2 -udledningen kan reduceres. Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 34 af 31

35 Vurdering af virkemidler og mål, Vandplan UK Emner til vurdering, bl.a.: Effekterne af klimaændringer på planen, og hvordan klimaændringer vil påvirke mulighederne for at opnå målene med planen Tiltag i planen: Indsats mod invasive arter Vurdering: Der skal gøres opmærksom på at klimaændringer kan betyde at nogen omfordeling af arter er uundgåelig Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 35 af 31

36 Illustration af klimahensynet - Albertslund Kommuneplan Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 36 af 31

37 4. Afbødende foranstaltninger Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 37 af 31

38 Klimasikring af kommuneplanen, Hedensted Kommuneplan Vurdering af udlagt erhvervsområde i Uldum Det nye erhvervsområde er berørt af A1 oversvømmelserne i en ca. 15 m. bred bræmme i det vestlige hjørne. Det tilføjes i rammerne, at der i lokalplanlægningen skal tages forholdsregler der imødegår klimaforandringerne. Klimatilpasning på konkret lokalt niveau på baggrund af kortlægning Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 38 af 31

39 Eksempler på afbødning af klimaændringer, København Kommuneplan Lokalisering af infrastruktur og bygninger i ikke-udsatte højere liggende områder. Dette vil have stor betydning i Nordhavnen. Sikres i Klimaplan og videre planlægning i Nordhavnen. Design af bygninger der kan imødekomme klimaændringer gennem bl.a. forstærket tagstruktur og forhøjet gulvplan. Lokalplanlægning og Klimaplan sikrer dette forhold. Indtænkning af stormvandskontrol gennem planlægning af grønne områder, minimering af tagarealer og øvrige befæstede arealer samt anvendelse af permeable belægninger. Sikres i klimaplan. Design af klimastærke grønne arealer og grønne korridorer gennem valg af hensigtsmæssige vegetationstyper især med dybt rodnet. Sikring i klimaplan. Inddragelse af lokale borgere i planlægningen af klimatilpasning og informere om privates mulighed for afbødning og tilpasning. Sikres via Kommune- og lokalplaner ved byudvikling. Det øgede kølebehov som følge af varmere somre søges indtænkt i lokalplanlægningen af nybyggeri gennem bl.a. lokalisering Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 39 af 31

40 Overvågning af klimaændringers konsekvens I forhold til stigning i temperaturen, og dermed også en stigning af drikkevandstemperaturen, vil der være en potentiel risiko for bakterievækst og forringet drikkevandskvalitet. Aalborg Kommune vil overvåge dette ved at følge udviklingen i kimtal. Dette vil ske via de lovpligtige kontroller af drikkevandskvaliteten, beskrevet i afsnit 6.2 i vandforsyningsplanen. Alle almene vandværker i kommunen er omfattet af kontrollen, og det er Aalborg Kommune, der har tilsynspligten med de almene vandværker." Overvågning af sundhedspåvirkning som gør klart hvad, hvornår og hvem Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 40 af 31

41 Indtænkning af tilpasning: Eksempler på Planlovens muligheder Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 41 af 31

42 Vandstandsstigning 1. Nye områder til byudvikling a. I kystzonen indeholder planloven gode muligheder for at forhindre nyanlæg ( 5a og b) b. Ved udlæg af nye områder med risiko for oversvømmelse: Fastsætte terrænhøjde for bebyggelse (Planloven: 15, stk. 2, nr. 6) Friholde et område for bebyggelse når en bebyggelse kan blive udsat for oversvømmelse (Planloven: 15, stk. 2, nr. 15) c. Kystsikring og digebyggeri Vælge eller fravælge 2. Bebyggelse i områder, der i dag er planlagt til bebyggelse Friholde et område for bebyggelse når en bebyggelse kan blive udsat for oversvømmelse (Planloven: 15, stk. 2, nr. 15) har ikke tilknyttet nogen erstatningsbestemmelse. Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 42 af 31

43 Øget nedbør - Eksempler på gennemførelse af klimatilpasning i anden planlægning Ekstrem nedbør 1. Reducere oversvømmelsesrisiko gennem f.eks. Max. befæstelsesgrader Kommunal plantning af gadetræer fungerende som faskiner Udlæg af oversvømmelsesarealer Forsinkelsesbassiner Lokalisering af byggeri og krav til sokkelhøjde Detailplanlægning, fx fortove, bump m.v. Begrønning/grønne tage gennem 2. Tage konsekvens af oversvømmelsesrisiko gennem f.eks. Husejere i risikoområde indgår frivillig aftale om at sælge hus og flytte bort fra risikoområdet. Området omdannes til regnvandsbassin med rekreativ beplantning og stianlæg (jf. Odense Vandselskab) - Opkøbsløsningen: proces med borgerinddragelse - Udfordring var at fastsætte rimelige priser på ejendommene. - Grundejerne valgte model Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 43 af 31

44 Højere temperaturer F.eks. : -Reduceret komfort -Øget kølingsbehov Reducere temperaturen i byrummet - Beplantning, herunder gadetræer - Varmereflekterende flader og farver - Orientering af bygning for hensyn til skygge - Grønne tage og taghaver Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 44 af 31

45 Nogle inspirationskilder for indtænkning af klimaforebyggelse i miljøvurderingen Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 45 af 31

46 Vurdering af lokaliseringspolitiks betydning for CO 2 reduktion Publikationen beskriver fire metoder og principper, som kan indgå i en lokaliseringspolitik i kommuneplanen: Bæredygtigt bymønster Miljørigtig lokalisering med ABC princippet Fortætning af byen og kollektiv trafik Trafik- og mobilitetsplan: Overflytning af transport fra bil til cykel på korte ture (www.plan09.dk) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 46 af 31

47 Analyse af klimaændringer i det åbne land Hedensted Kommuneplan -Analyse af klimaforandringernes betydning som følge af ændringer i: -Overfladevand -Havvand -Grundvand (www.plan09.dk) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 47 af 31

48 Byernes rolle i klimastrategien. Metoder til at integrere klimahensyn i kommuneplanen Virkemidler er centrale i projektet og dækker over målene: Reduktion af energibehovet i bygninger Nedbringelse af energiforbruget til transport Omlægning af forbruget til CO 2 neutrale energiformer Øgning af CO 2 optaget gennem vegetation og vand Brug af kommuneplanprocessen og borgerinddragelse (www.plan09.dk) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 48 af 31

49 CO2 beregner Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 49 af 31

50 Baggrundsrapporter til den bypolitiske redegørelse 5 rapporter om bæredygtig byudvikling, som led i miljøministerens bypolitiske initiativ Fire rapporter er forskningsrapporter, der netop omhandler den blå, den sunde, den grønne og den tætte by. Den femte rapport er eksempler på europæiske landes love og statslige/regionale initiativer, der har ført til eller muliggjort bæredygtige løsninger i byerne. EUROPÆISKE EKSEMPLER PÅ REGLER OG STØTTEORDNINGER - den moderne, bæredygtige by (www.blst.dk) Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 50 af 31

51 Klimatjek af kommuneplanen Brugen af tjeklisten vil sikre, at kommunen kommer gennem følgende spørgsmål: 1. Hvilke virkemidler medtager kommuneplanen allerede, og hvilke arbejdes der ikke med endnu? 2. Hvor er der mulighed for at bruge virkemidlerne mere (eventuelt bruge virkemidler i flere områder af kommunen) og/eller mere præcist (f.eks. skrive virkemidlerne ind som retningslinjer og ikke alene som målsætninger i hovedstrukturen)? 3. Hvilke virkemidler vil man udelade at gå videre med i næste kommuneplan, da de vurderes fysiske og/eller tekniske irrelevante? Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 51 af 31

52 Klimatilpasset planlægning: Skal tænke synergi og helhed! + Eksempler Brug af grønne tage og anden begrønning for at forsinke regnvand reducerer opvarmnings- og kølingsbehovet har en rekreativ værdi renser byluft bl.a. for partikler Behov for nedsivningsarealer i byen Kan vanskeliggøres af ønsket om tættere by for at reducere personbiltransport og dermed drivhusgasemissioner Målet er at tilstræbe synergierne og samtidig sikre helheden når vi vurderer og integrerer klimatiske faktorer i planlægningen Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 52 af 31

53 Klimatilpasning som led i planlægning Lone B. Kørnøv Tak for opmærksomheden! Præsentation af Lone Kørnøv og Sanne Vammen Larsen 53 af 31

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

EU's vejledninger om klima

EU's vejledninger om klima EU's vejledninger om klima VED LONE KØRNØV MV dag 2011 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering hvor er koblingerne? kræver Klimaændringer kræver Forebyggelse MILJØ- VURDERING Tilpasning bidrager

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark - om Videncenter for Klimatilpasning Maj 2011 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: DMI / Videncenter for

Læs mere

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes,

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes, 7. Klimatilpasning Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af for vores by. En udvikling, der tager afsæt i vores forudsætninger, der bygger på lokale

Læs mere

Kommuneplanlægning for Klima og Energi

Kommuneplanlægning for Klima og Energi Kommuneplanlægning for Klima og Energi Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 26. februar kl. 17.00 Status Klima og energi dækker bredt. Det er alt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Redegørelse for bæredygtighed - Hovedstrukturrevision 2013

Redegørelse for bæredygtighed - Hovedstrukturrevision 2013 Redegørelse for bæredygtighed - Hovedstrukturrevision 2013 28-11-2013 Sammenfattende redegørelse Indledning og baggrund I forbindelse med udarbejdelsen af hovedstrukturrevision, er der foretaget en miljøvurdering

Læs mere

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning Introduktion til Klimastrategi 2012-2015 Forebyggelse og tilpasning Aalborg Kommune tager medansvar for de globale klimaudfordringer. Det sker bl.a. ved at satse på flere vedvarende energikilder i energiforsyningen

Læs mere

TAG ANSVAR! Regeringens plan for klimatilpasning. Specialkonsulent Povl Frich Videncenter for Klimatilpasning

TAG ANSVAR! Regeringens plan for klimatilpasning. Specialkonsulent Povl Frich Videncenter for Klimatilpasning Regeringens plan for klimatilpasning Specialkonsulent Povl Frich Videncenter for Klimatilpasning TAG ANSVAR! Privatfoto 1976 Opvarmningen fortsætter iflg. IPCC Kilde: DMI/IPCC SYR Figur SPM.5 Hvilket fører

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres?

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Risikostyringskonference: Det skæve Danmark Danske Risikorådgivere

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Klimaforandringer - vand i byerne

Klimaforandringer - vand i byerne Klimaforandringer - vand i byerne v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokatfuldmægtig Sofie Dehlholm Holst 2 Dagens program Introduktion Et globalt fænomen

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard

Den moderne bæredygtige by. Holger Bisgaard Den moderne bæredygtige by Holger Bisgaard Det bypolitiske initiativ - tidsplan Debatfase Politikfase Handlingsfase Fase 1 Fase 2 Fase 3 Oktober 2009 Oktober 2010 Debatoplæg International konference Bypolitisk

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

LAR i Københavns Kommune. Permeable belægninger

LAR i Københavns Kommune. Permeable belægninger Rørcentret 17 juni 2009 LAR i Københavns Kommune Permeable belægninger Jan Burgdorf Nielsen LAR i Københavns Kommune Politiske mål Kommuneplan 2009 og Miljømetropol Grønne forbindelser Forbedring parkkvaliteten

Læs mere

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Eksempler på klimasikring baseret på arbejdet i tre oplande under vinterafstrømninger og sommer ekstremhændelser

Eksempler på klimasikring baseret på arbejdet i tre oplande under vinterafstrømninger og sommer ekstremhændelser Eksempler på klimasikring baseret på arbejdet i tre oplande under vinterafstrømninger og sommer ekstremhændelser Case Bygholm-Hansted å Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, GEUS Dette projekt medfinansieres

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg. www.energiogmiljo.

Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg. www.energiogmiljo. Klimatilpasning i praksis dansk byplan laboratorium den 28. oktober 2013 Indlæg af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg 1 Klimatilpasning nu er det op til kommunerne!.. Vi er kommet meget hurtigt

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Dansk sårbarhedskortlægning i relation til klimatilpasning

Dansk sårbarhedskortlægning i relation til klimatilpasning Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 233 Offentligt N O T AT T I L MP U AL M D E L SPØRGSMÅL 233 25. januar 2009 Dansk sårbarhedskortlægning i relation til klimatilpasning

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Kommune Klimatilpasningsplan Offentligt fremlagt i perioden den 4. juni 2014 til og med den 18. august 2014. Foto: under stormen

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan

Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 11 Klimatilpasningsplan g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

DEBATOPLÆG. Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN DEBATOPLÆG UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Hvordan forbereder vi os til fremtidens klima? Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Debatoplæg - foroffentlighedsfase

Læs mere

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier Hvad byder fremtiden: Hvilke

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet:

Miljøvurdering af planer. Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune. Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Miljøvurdering af planer Kommuneplan 2013-2025, Hørsholm Kommune Beskrivelse af ændringer og nye aktiviteter i planområdet: Kommuneplan 2013-2025 medfører følgende planændringer, som er screenet i forhold

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

sommeren. Det er den totale CO2-reduktion der er afgørende ikke blot det lokale

sommeren. Det er den totale CO2-reduktion der er afgørende ikke blot det lokale Klima og miljø Redegørelse - Klima og miljø Klimaudfordringerne og bæredygtig udvikling Udledningen af CO2 og andre drivhusgasser ændrer klimaet for hele kloden. For Vallensbæk betyder klimaændringer højere

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015

Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) Lovens formål og bestemmelser. 26. marts 2015 Screening/scoping efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (MV) 26. marts 2015 Lovens formål og bestemmelser Loven har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Loven har et meget bredt

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget NOTAT 18. maj 2011 Plan- og Miljøudvalget Plan- og Miljøudvalget har ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere