Product Warranty. 10 års Produkt-Garanti.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Product Warranty. 10 års Produkt-Garanti."

Transkript

1 Product Warranty 10 års Produkt-Garanti.

2 1. Introduktion Denne aftale indeholder de betingelser, som parterne har truffet bestemmelse om at anvende som grundlag for levering af materialer til overfladebehandling fra Teknos koncernen, i det følgende kaldt "Teknos", til Protec Vinduer A/S, i det følgende kaldt "Protec". I tilfælde af uoverensstemmelse eller konflikt mellem bestemmelserne i denne garantierklæring og Teknos almindelige salgsbetingelser, vil betingelserne i denne garantierklæring være gældende. I denne garantierklæring henviser betegnelsen overfladebehandlingerne til de produkter, der fremgår af pkt. 3.3 samt de under bilag 3.1 nævnte produkter i denne aftale, og som Teknos leverer til Protec. 2. Definition af garantien Teknos garanterer, at overfladebehandlingerne ikke udviser defekter, der kan føre til, at de behandlede emner mister deres funktionalitet (beskyttelse af overfladebehandlet træ mod nedbrydning og råd) i overensstemmelse med de heri anførte punkter, forudsat at overfladebehandlingerne opbevares, anvendes og påføres i overensstemmelse med Teknos anvisninger i produktanvendelse og specifikationer. 2.1 Teknos overfladebehandlingssystem sikrer tilstrækkelig funktionalitet i op til 10 (ti) år for matte farver og i op til 6 (seks) år for gennemskinnelige farver efter overfladebehandling af træemner. Skemaet angiver de tidsintervaller, hvorefter en grundlæggende efterbehandling er nødvendig i henhold til Bilag 1.2, afhængig af montering, vejrforhold og træsort. 2.2 Protec skal sørge for gennemførelse af det vedligeholdelsesarbejde, der er nærmere beskrevet i bilagene. Arbejdet skal udføres på døre og vinduer af slutbrugerne efter en metode, som Teknos kan godkende. Gennemførelsen af det nævnte vedligeholdelsesarbejde er en forudsætning for garantiens gyldighed. 3. Tekniske betingelser Følgende faktorer påvirker overfladebehandlingernes funktionalitet, holdbarhed og kvalitet: træsort og -kvalitet, design, konstruktion og implementering af træværk, overfladebehandlingssystem, kvalitetskontrolmetoder og monteringsforhold. Protec erklærer, at "Anbefalinger for efterbehandling af vinduer og udformningen og monteringen af emnerne vil opfylde de til enhver tid gældende betingelser i eksisterende nationale standarder og almindeligt anerkendte byggemetoder og opbevaringsinstruktioner. I henhold til betingelserne i denne aftale kan Teknos ikke gøres ansvarlig og/eller erstatningspligtig for defekter, der enten er en direkte eller indirekte følge af misligholdelse af de nævnte regler, betingelser og restriktioner, som til dels er beskrevet nedenfor.

3 3.1 Træets kvalitet Nedenstående træsorter og fibermateriale er omfattet af denne garanti til fremstilling af Træ/Alu vinduer og GRP - Vinduer. Almindelig fyrretræ (Pinus sylvestris) Almindelig gran (Picea abies) Rød meranti (Shorea spp.) Europæisk eg (Quercus robur) Skarntydegran (Tsuga heterophylla.) GRP Glas Fiber Armeret Polyester materiale ( Fiberline ) 1 Brugen af andre substrater og træ kvaliteter kræver skriftlig godkendelse fra Teknos, for at denne aftale kan være gyldig. Træets fugtindhold skal være 12 % +/- 2 % under fremstillingen. Træet må under ingen omstændigheder have været angrebet eller være inficeret af mikroorganismer som f.eks., men ikke begrænset til, træ ødelæggende svamp, blå svamp eller skimmelsvamp eller bakterier. I tilfælde af at der rejses krav, påhviler bevisbyrden Protec. 3.2 Træ emner Træ emnernes mål og konstruktionsdesign skal overholde betingelserne i eksisterende nationale standarder, almindeligt anerkendte konstruktionsmetoder og gældende forordninger. 3.3 Overfladebehandlingssystemer Massive træ emner skal overfladebehandles i overensstemmelse med de(t) nedenfor beskrevne system(er): matte farvetoner Håndtering Produktbeskrivelse Anvendelsesmetode Imprægnering RESTISTOL 6109 Vakuum TEKNOL AQUA 1410 Neddypning, flowcoat Grunding AQUA PRIMER 2900 Neddypning, flowcoat Alternativ AQUA PRIMER 3130/2907 Sprøjtebehandling Alternativ ANTI STAIN AQUA 2901/5200 Neddypning, Sprøjtebehandling Alternativ TEKNAL PRIMER 2500 Sprøjtebehandling Mellembehandling AQUA FILLER 5000 Flowcoat, sprøjtebehandling Slutbehandling AQUATOP 2600 Sprøjtebehandling 1 Såfremt den tekniske vejledning, bilag 1.3, følges, kan GRP substratet omfattes af garantien. 3

4 gennemskinnelige farvetoner Håndtering Produktbeskrivelse Anvendelsesmetode Imprægnering RESISTOL6109 Vakuum TEKNOL AQUA 1410 Neddypning, nedsænkning Grunding AQUA PRIMER 2900 Neddypning Mellembehandling AQUA FILLER 5000 Flowcoat, Sprøjtebehandling Slutbehandling AQUATOP 2600 Sprøjtebehandling For alle farver gælder, at alt eksponeret endetræ skal behandles med Teknoseal 4000, og at alle forbandter og ridser skal fyldes med Teknoseal 4001 inden slutbehandling. Bemærkninger: I følgende tilfælde skal 3-lags behandlingen anvendes på følgende måde: A) - Undladelse af imprægnering, hvis dette er tilladt for den valgte træsort i henhold til Forordning om træ behandling, eller hvor ØKO 2 systemet er gældende. Undladelsen skal bekræftes af Teknos, for at denne garanti kan være gyldig eller - Undladelse af mellembehandling ved ikke porøst træ som f.eks. lærk, fyr osv. B) I tilfælde af træ med vandopløselige ekstraktivstoffer (f.eks. meranti), skal anvendelse af ANTI STAIN AQUA 2901 eller ANTI STAIN AQUA 2901 eller TEKNAL PRIMER 2500 arrangeres. Efter påføring af overfladesystemet skal tørringsstyrken af den tørre belægningshinde bestå af i alt mindst 100 µm, og en minimums tørringshindestyrke på 30 µm skal bruges i samlinger og sprækker. Teknos-produkter skal anvendes og håndteres i overensstemmelse med de vedlagte tekniske datablade (Bilag 3). Eventuelle ændringer i disse datablade efter datoen for underskrivelse skal meddeles skriftligt. 3.4 Kvalitetskontrol Teknos er forpligtet til at undersøge produkterne og dokumentere resultaterne i overensstemmelse med Teknos kvalitetssikringssystem i henhold til ISO 9001: Protec har forpligtet sig til at fremstille sine produkter i overensstemmelse med et kvalitetssikringssystem, der er acceptabelt for Teknos (f.eks. ISO 9000: ). Dette kvalitetssikringssystem skal dokumentere anvendelsen af tilfredsstillende trækvalitet, design og konstruktionsmetoder samt den korrekte anvendelse af overfladebehandlingssystemet og sikre, at Protec i tilfælde af, at 4

5 der rejses krav, er i stand til at identificere et bestemt parti maling, som er anvendt på de produkter, der er genstand for kravet, hvilket er en betingelse for, at denne garanti er gyldig. 3.5 Specielle betingelser og garantibegrænsninger Teknos er fritaget fra al reklamation og regres i følgende tilfælde: angreb af blå svamp eller skimmelsvamp, dersom det ikke kan bevises af Protec, at et sådant angreb ikke var til stede inden behandlingen. skade på overfladebehandlingssystemet som følge af ydre årsager, som er overset under den inspektion, som Teknos har gennemført, som blandt andet: ikke-bevislige vedligeholdelses- og serviceoperationer, som ikke kan bekræftes, utilgængelige områder, forurening, håndværksmæssig skade, fejlagtig rensning eller fejlagtig brug, skødesløshed, eksplosioner, ioniserende stråling, sammenstød eller andre ulykker, brand, force majeure eller hærværk, vandskade eller lignende. i tilfælde af forringelse af overfladebehandlingssystemet forårsaget af utilstrækkelig designkvalitet, vedligeholdelse og/eller anvendelse/brug af produktet. i tilfælde af beskadigelse på grund af harpiksudsivning. Harpiks er et naturligt forekommende stof, og udsivningen af harpiks udgør ikke nogen materiale- eller designkvalitetsdefekt. Hvis udsivningen af harpiks beskadiger malingen, skal der, efter at harpiksen er blevet fjernet, gennemføres en reparation af den beskadigede maling på det beskadigede område på præcis det sted, hvor skaden er sket. Garantien bortfalder i tilfælde af, at reparationen ikke gennemføres øjeblikkeligt. vedrørende naturligt slid på overfladebehandlingen i sollys og/eller ekstern påvirkning af vejr eller ændring af farve eller glans, hvor kvaliteten af overfladebehandlingen ikke forringes af denne proces. en mindre grad af afskalning (mindre end 5 % af den behandlede overflade)afmalingen. i tilfælde af forringelse af en del af eller hele overfladebehandlingen, hvor arbejdet udføres på ejendommen efter monteringsdatoen (f.eks. indvendigt arbejde med utilstrækkelig ventilation og opvarmning eller udvendigt arbejde med utilstrækkelig beskyttelse af træ emnet). for farvetonede produkter (via Teknomix-systemet) gælder garantien kun for produkter, der er fremstillet ifølge opskrifterne udviklet af Teknos, og som er til rådighed i farvedatabasen. 4 Behandling af krav Klager over, at overfladebehandlingen ikke har ydet tilstrækkelig beskyttelse, skal viderebringes til Teknos inden for syv dage fra den dato, hvor skaden skete, eller hvor Protec (inden for rimelighedens grænser) burde have opdaget det. 5

6 I de tilfælde, hvor der fremlægges et krav på grund af defekter, som efter Teknos mening er bekræftet og dækket af garantien, og som Protec er berettiget til: Gratis efterfølgende levering (inden for rimelig tid efter at Teknos har verificeret defekten) af passende overfladebehandlingserstatninger og refundering af det beløb, som Protec har godtgjort til kunden/slutbrugeren, op til et beløb, som dækker den oprindelige pris på defekte dele, med fradrag af en forholdsmæssig andel til øjeblikkelig brug. I individuelle tilfælde forbeholder Teknos sig ret til selv at reparere defekten i løbet af en forbedring. Forpligtelsen til at godtgøre/acceptere udgifter begrænses til et beløb på højst ,00 pr. fritstående bygningsenhed i hvert tilfælde, uanset hvor mange Protec -produkter defekten vedrører. Den tekniske vurdering af skaden og dens årsag påhviler Teknos. Dersom parterne ikke kan blive enige om skadesvurderingen, betragtes det som aftalt, at en uafhængig, kompetent person eller organisation bemyndiges til at gennemføre en undersøgelse og fremkomme med en sagkyndig udtalelse, som kan accepteres af begge parter. Teknos er ikke ansvarlig for indirekte tab eller beskadigelse, økonomisk tab eller andre udgifter som f.eks. spildtid, udgifter til udnyttelse af ansatte, agenter eller operatører, tab af fortjeneste og eventuelle tredjeparts krav mod Protec. 5 Reparationer Teknos skriftlige godkendelse skal indhentes, inden der gennemføres nogen form for reparationsarbejde. I modsat fald gælder garantien ikke for de produkter, der underkastes det nævnte reparationsarbejde. Teknos har ret til at koordinere og/eller undersøge enhver form for reparationsarbejde, der skal udføres i overensstemmelse med Teknos anvisninger. Garantiperioden for materiale, der er repareret eller erstattet i overensstemmelse med betingelserne i denne garantiaftale, skal svare til den oprindelige garantiperiode, som endnu ikke er udløbet. 6 Aftalens ikrafttrædelse og varighed Aftalen træder i kraft i hvert enkelt tilfælde fra datoen på Protec s AB FABRIK levering af de malede emner og slutter automatisk efter udløb af hele garantiperioden, som er nærmere beskrevet i pkt. 2, uden at aftaleparterne behøver at opsige den hver for sig. Ingen forlængelse vil komme i betragtning. 6

7 Andre bestemmelser 6.2 Ændringer eller tilføjelser til denne aftale kan kun ske skriftligt og kan kun godkendes af bemyndigede repræsentanter for Teknos og Protec. 6.3 Denne garanti udstedes for og til Protec og må ikke overføres til andre parter. I tilfælde af en ændring eller overdragelse af ejendom vil alle garantikrav bortfalde samme dag. 6.4 Lovgivningen i Sverige vil være gældende. 6.5 Denne aftale vil være gældende, hvis begge parter er enige om dens indhold, hvis den er forsynet med et virksomhedsstempel, og hvis bemyndigede underskriftsberettigede personer har underskrevet den. 6.6 Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med garantien, afgøres endeligt ved voldgift i henhold til regler fra Voldgiftsinstituttet ved Handelskammeret i Stockholm, Sverige, på det engelske sprog. Sted /Dato Sted /Dato Vamdrup d (Protec) (Teknos) Bilag: Bilag 1 Generelle vedligeholdelsesanvisninger Bilag 1.1 Arbejde, som gennemføres årligt hos/af slutbrugeren gældende for matte og gennemskinnelige farvetoner Bilag 1.2 Specielt arbejde, som udføres hos slutbrugeren grundlæggende efterbehandling Bilag Teknisk behandlingsvejledning af GRP - Produktet. 7

8 Bilag 1 Generelle vedligeholdelsesanvisninger (for slutbrugere) 1. Mindst én gang om året, helst om sommeren, skal overfladebehandlingen vaskes af med rent vand tilsat Teknos rengøringsmiddel (TEKNOCLEAN) eller et tilsvarende produkt for at fjerne støv, insekter og andre forureningskilder, som kunne skabe grundlag for angreb af alger og svamp. 2. Mindst én gang om året, helst lige efter ovennævnte rengøringsproces, skal træ emnerne behandles med Teknos plejemidlet (TEKNOWAX) eller et tilsvarende produkt i overensstemmelse med instruktionerne, som følger med produktet. Undersøgelsen beskrevet i pkt. 3 og ethvert nødvendigt reparationsarbejde skal først udføres. 3. Overfladebehandlingen skal undersøges for skader (f.eks. forårsaget af haglbyger eller andre skader på overfladen af mekanisk art), og hvis en skade identificeres, skal den repareres efter følgende fremgangsmåde: [Pletreparation] Slib det beskadigede område med fint smergelpapir. Rens og vask det slebne område for at fjerne støv, og lad området tørre grundigt. Påfør et lag reparationslak i passende farve ved hjælp af en syntetisk børste af god kvalitet, beregnet til påføring af vandbaseret akrylmaling, og påfør et nyt lag på dette (disse) område/områder efter fire timer. Hvis det beskadigede område er meget omfattende, anbefales det at afslibe det pågældende område let og reparere det som ovenfor beskrevet i sin helhed. 4. Hvis hele overfladebehandlingssystemet er ramt af skaden, dvs. hvis der er en dyb revne eller rids, skal hele systemet repareres som følger: [Grundlæggende efterbehandling] Slib det beskadigede område først med mellemfint og derefter med et finkornet smergelpapir. Rens og vask det slebne område for at fjerne støv, og lad området tørre grundigt. Det afslebne træ behandles med imprægneringsmidlet (TEKNOL AQUA 1410 eller andet passende produkt), hvorefter det skal tørre grundigt (ca. 2 timer). Grund reparationsoverfladen med mat eller gennemskinnelig Teknos grunder (AQUA PRIMER 2900 eller andet passende produkt) og lad det tørre grundigt (ca. 2 timer). Påfør et lag Teknos reparationslak eller andet passende produkt i den passende matte eller gennemskinnelige farve ved hjælp af en syntetisk børste af god kvalitet, beregnet til påføring af vandbaseret akrylmaling, og påfør derefter et nyt lag på området/områderne efter 3 timer. 8

9 5. Ethvert reparationsarbejde kan kun gennemføres, hvis temperaturen er over 8 grader celsius, og den relative luftfugtighed er mindre end 85%, ellers kan hærdningen og det færdige resultat af overfladebehandlingen forringes. 9

10 Bilag 1.1 Arbejde, som gennemføres årligt hos/af slutbrugeren gældende for matte og gennemskinnelige farvetoner - Grundafrensning af behandlede overflader med TEKNOCLEAN eller andet passende produkt - Undersøgelse af de behandlede overflader for revner og andre skader og implementering af eventuelle nødvendige reparationer ifølge Generelle vedligeholdelsesanvisninger, som er beskrevet i Bilag 1 - Undersøgelse af V-stød for revner, mulige "pletreparationer" ved hjælp af TEKNOSEAL 4001 eller andet passende produkt - Undersøgelse af hjørnesamlinger og endetræ for revner, mulige "pletreparationer" ved hjælp af TEKNOSEAL 4000 eller andet passende produkt - Undersøgelse af træ- / glasforseglinger og mulige "pletreparationer" med silikone-fugemasse - Undersøgelse af vandafløbet på pasningen og forseglingerne både i grænseområderne og de lodrette samlinger, mulig justering - Undersøgelse af vægforbindelser og mulige pletreparationer med et egnet tætningsmiddel - Mulig undersøgelse af afløb indbygget i vinduet og afdækning af disse - Undersøgelse af enhver dannelse af skimmel på overfladen (muligt ved hjælp af et belyst forstørrelsesglas) og fjernelse af skimmel om nødvendigt - Behandling af de malede overflader med TEKNOVAX 10

11 Bilag 1.2 Specielt arbejde, som udføres hos slutbrugeren (grundlæggende efterbehandling) Afhængigt af monteringen og vejrsituationen samt af den valgte farve skal malingen gennemgå grundlæggende efterbehandling efter en vis tid. Tidsintervallerne mellem dette arbejde er angivet i skemaet på side 11 (i år). Kontrol af maling Til trævinduer og -døre Trin 1: definer belastningsgruppen Belastningskategorien afhænger af vejrliget, som træ emnerne udsættes for efter monteringen: monteringens type, tag fremspringets størrelse og bygningens beliggenhed spiller en rolle for dette. Vinduesmonteringstype Mål på tagfremspring Stueetage og 1. til 3. sal Fritstående eller hængende eller fra 3. sal Bjerg- eller kystområde Tilbageliggende Flugtende med facaden Tilbageliggende Flugtende med facaden Large Medium Small Tilbageliggende Ifølge tabellen Malingsgrupper for vinduer og udvendige døre fra Institut für Fenstertechnik e.v., Rosheim Flush with façade = Ikke direkte vejrbidt = Stærkt vejrbidt = Let vejrbidt = Meget stærkt vejrbidt = Mellem vejrbidt Når belastnings-/eksponeringskategorien er identificeret herover, angiver nedenstående skema, hvornår malingen passende skal opfriskes i perioden (i år). Belastningskategori Blødt træ gennemskinnelige farvetoner lys mellem mørk matte farvetoner Tropisk og hårdt træ gennemskinnelige farvetoner lys/ mellem mørk lys mellem mørk matte farvetoner lys/ melle m < < 2 < 2 < 2 2 < 2 < mørk 4 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 11

12 Bilag 1.3. Teknisk behandlingsvejledning af GRP Produktet. Substrat: GRP Glasfiber armeret polyester ( Fiberline ). Behandling: Forbehandling* Dækkkende Slibning for fjernelse af evt. rest af slipmiddel. Toplak Aquacoat 2650/2670 * For at sikre vedhæftning, og dermed garanti for holdbarheden, skal der dagligt foretages kontrol af Fladder børsternes stand, for at sikre optimal slibning af substratet til fuldstændig fjernelse af evt. rest af slipmiddel. Der skal, som yderligere sikkerhed, jævnligt foretages kontrol af malingens vedhæftning til substratet, jævnfør gittersnit metoden, i henhold til Dansk Standard, DS/EN ISO Værdien af Gittersnit må, i henhold til nedenstående klassifikation, ikke overstige GT 2 og en evt. afskalning må kun forekomme i selve crosscuttet og må max være 5%. Denne test kan suppleres med et enkelt krydssnit. 12

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

Drift og Vedligeholdelse Manual

Drift og Vedligeholdelse Manual Drift og Vedligeholdelse Manual 1. MANUAL TIL VEDLIGEHOLDELSE AF ALUFLAM PRODUKTER:... 3 2. ELEMENTER MED PULVERLAKERET OVERFLADE:... 3 2.1. Indendørs rengøring og vedligeholdelse:... 3 2.2. Udendørs rengøring

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE

KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE Smukke buede kvistvinduer, stavlamelspændte, monteret med bordt i massiv fyrretræ. Alle vore buede kvistvinduer leveres med 32 mm sprosser, hvilket sikrer et optimalt lysindfald.

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

100 år mere til dine vinduer

100 år mere til dine vinduer 100 år mere til dine vinduer Tværfaglig synergi ml. glarmester-, snedker-, maler- og smedesvende, der hvert år giver 8.000 vinduer 100 år mere at leve i Byggeriets Vinduesrenovering ApS er de eneste i

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Andelsboligforeningen Solparken

Andelsboligforeningen Solparken Andelsboligforeningen Solparken 2011-2025 Julsøvej 102-146 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Generelt 2 1.12 Fundament, sokkelpuds 3 2.21 Murværk 4 2.21 Eternit 5 2.21 Eternit, skure 6 3.31 Yderdøre 7 3.31

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere!

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. holder længere! T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R holder længere! 2 T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at når træet er

Læs mere

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE

Vinder af Byggeriets Energipris 2010. AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE Vinder af Byggeriets Energipris 2010 AURAPLUS tm Vinduet der tager fremtiden på forskud VIND UER & D ØRE 2 Rationel AURAPLUS TM er et nyt og banebrydende vindues- og dørkoncept, hvor energi, lysindfald

Læs mere

Danske Vinduer og Døre

Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Danske Vinduer og Døre Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Prisliste 2015/2016. Garage- og stalddøre Døre til viderebeklædning Branddøre

Prisliste 2015/2016. Garage- og stalddøre Døre til viderebeklædning Branddøre Prisliste 2015/2016 Garage- og stalddøre Døre til viderebeklædning Branddøre 1 Indhold Garagedøre... Side 4 Garagedøre med spor... Side 5 Døre til viderebeklædning... Side 6 Viderebeklædning... Side 7

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Trævinduer, -døre og -porte. med 10 års garanti. Garanteret intet. malearbejde i 10 år. Det er sikkert!

Trævinduer, -døre og -porte. med 10 års garanti. Garanteret intet. malearbejde i 10 år. Det er sikkert! Trævinduer, -døre og -porte med 10 års garanti Garanteret intet malearbejde i 10 år. Det er sikkert! Grundige overvejelser og den rigtige beslutning Trævinduer med INDULINE innovative behandlingsteknik,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk

Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker. TRÆ-Alu ELEMENTER. FRA Danske Vinduer og Døre. Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker Bestil direkte på www.danske-vinduer.dk TRÆ-Alu ELEMENTER FRA Danske Vinduer og Døre 01 Danske Vinduer og Døre Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker ALU-TRÆ ER

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

ARKAS D Ø R E O G P O R T E. Døre og Porte...mere end godt dansk håndværk

ARKAS D Ø R E O G P O R T E. Døre og Porte...mere end godt dansk håndværk ARKAS D Ø R E O G P O R T E Døre og Porte...mere end godt dansk håndværk TYPE: MODERN omlakeret i ral 9005 sort Vi gi r dig muligheder Vippeporte og hejseporte i træ eller stål. Døre til stalde, garager

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SINCE 1944 SYNTEKO OVERALT Synteko er et begreb blandt professionelle gulvslibere verden over, og vores brede og dækkende sortiment er med til at underbygge dette. Fra stuen

Læs mere