Product Warranty. 10 års Produkt-Garanti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Product Warranty. 10 års Produkt-Garanti."

Transkript

1 Product Warranty 10 års Produkt-Garanti.

2 1. Introduktion Denne aftale indeholder de betingelser, som parterne har truffet bestemmelse om at anvende som grundlag for levering af materialer til overfladebehandling fra Teknos koncernen, i det følgende kaldt "Teknos", til Protec Vinduer A/S, i det følgende kaldt "Protec". I tilfælde af uoverensstemmelse eller konflikt mellem bestemmelserne i denne garantierklæring og Teknos almindelige salgsbetingelser, vil betingelserne i denne garantierklæring være gældende. I denne garantierklæring henviser betegnelsen overfladebehandlingerne til de produkter, der fremgår af pkt. 3.3 samt de under bilag 3.1 nævnte produkter i denne aftale, og som Teknos leverer til Protec. 2. Definition af garantien Teknos garanterer, at overfladebehandlingerne ikke udviser defekter, der kan føre til, at de behandlede emner mister deres funktionalitet (beskyttelse af overfladebehandlet træ mod nedbrydning og råd) i overensstemmelse med de heri anførte punkter, forudsat at overfladebehandlingerne opbevares, anvendes og påføres i overensstemmelse med Teknos anvisninger i produktanvendelse og specifikationer. 2.1 Teknos overfladebehandlingssystem sikrer tilstrækkelig funktionalitet i op til 10 (ti) år for matte farver og i op til 6 (seks) år for gennemskinnelige farver efter overfladebehandling af træemner. Skemaet angiver de tidsintervaller, hvorefter en grundlæggende efterbehandling er nødvendig i henhold til Bilag 1.2, afhængig af montering, vejrforhold og træsort. 2.2 Protec skal sørge for gennemførelse af det vedligeholdelsesarbejde, der er nærmere beskrevet i bilagene. Arbejdet skal udføres på døre og vinduer af slutbrugerne efter en metode, som Teknos kan godkende. Gennemførelsen af det nævnte vedligeholdelsesarbejde er en forudsætning for garantiens gyldighed. 3. Tekniske betingelser Følgende faktorer påvirker overfladebehandlingernes funktionalitet, holdbarhed og kvalitet: træsort og -kvalitet, design, konstruktion og implementering af træværk, overfladebehandlingssystem, kvalitetskontrolmetoder og monteringsforhold. Protec erklærer, at "Anbefalinger for efterbehandling af vinduer og udformningen og monteringen af emnerne vil opfylde de til enhver tid gældende betingelser i eksisterende nationale standarder og almindeligt anerkendte byggemetoder og opbevaringsinstruktioner. I henhold til betingelserne i denne aftale kan Teknos ikke gøres ansvarlig og/eller erstatningspligtig for defekter, der enten er en direkte eller indirekte følge af misligholdelse af de nævnte regler, betingelser og restriktioner, som til dels er beskrevet nedenfor.

3 3.1 Træets kvalitet Nedenstående træsorter og fibermateriale er omfattet af denne garanti til fremstilling af Træ/Alu vinduer og GRP - Vinduer. Almindelig fyrretræ (Pinus sylvestris) Almindelig gran (Picea abies) Rød meranti (Shorea spp.) Europæisk eg (Quercus robur) Skarntydegran (Tsuga heterophylla.) GRP Glas Fiber Armeret Polyester materiale ( Fiberline ) 1 Brugen af andre substrater og træ kvaliteter kræver skriftlig godkendelse fra Teknos, for at denne aftale kan være gyldig. Træets fugtindhold skal være 12 % +/- 2 % under fremstillingen. Træet må under ingen omstændigheder have været angrebet eller være inficeret af mikroorganismer som f.eks., men ikke begrænset til, træ ødelæggende svamp, blå svamp eller skimmelsvamp eller bakterier. I tilfælde af at der rejses krav, påhviler bevisbyrden Protec. 3.2 Træ emner Træ emnernes mål og konstruktionsdesign skal overholde betingelserne i eksisterende nationale standarder, almindeligt anerkendte konstruktionsmetoder og gældende forordninger. 3.3 Overfladebehandlingssystemer Massive træ emner skal overfladebehandles i overensstemmelse med de(t) nedenfor beskrevne system(er): matte farvetoner Håndtering Produktbeskrivelse Anvendelsesmetode Imprægnering RESTISTOL 6109 Vakuum TEKNOL AQUA 1410 Neddypning, flowcoat Grunding AQUA PRIMER 2900 Neddypning, flowcoat Alternativ AQUA PRIMER 3130/2907 Sprøjtebehandling Alternativ ANTI STAIN AQUA 2901/5200 Neddypning, Sprøjtebehandling Alternativ TEKNAL PRIMER 2500 Sprøjtebehandling Mellembehandling AQUA FILLER 5000 Flowcoat, sprøjtebehandling Slutbehandling AQUATOP 2600 Sprøjtebehandling 1 Såfremt den tekniske vejledning, bilag 1.3, følges, kan GRP substratet omfattes af garantien. 3

4 gennemskinnelige farvetoner Håndtering Produktbeskrivelse Anvendelsesmetode Imprægnering RESISTOL6109 Vakuum TEKNOL AQUA 1410 Neddypning, nedsænkning Grunding AQUA PRIMER 2900 Neddypning Mellembehandling AQUA FILLER 5000 Flowcoat, Sprøjtebehandling Slutbehandling AQUATOP 2600 Sprøjtebehandling For alle farver gælder, at alt eksponeret endetræ skal behandles med Teknoseal 4000, og at alle forbandter og ridser skal fyldes med Teknoseal 4001 inden slutbehandling. Bemærkninger: I følgende tilfælde skal 3-lags behandlingen anvendes på følgende måde: A) - Undladelse af imprægnering, hvis dette er tilladt for den valgte træsort i henhold til Forordning om træ behandling, eller hvor ØKO 2 systemet er gældende. Undladelsen skal bekræftes af Teknos, for at denne garanti kan være gyldig eller - Undladelse af mellembehandling ved ikke porøst træ som f.eks. lærk, fyr osv. B) I tilfælde af træ med vandopløselige ekstraktivstoffer (f.eks. meranti), skal anvendelse af ANTI STAIN AQUA 2901 eller ANTI STAIN AQUA 2901 eller TEKNAL PRIMER 2500 arrangeres. Efter påføring af overfladesystemet skal tørringsstyrken af den tørre belægningshinde bestå af i alt mindst 100 µm, og en minimums tørringshindestyrke på 30 µm skal bruges i samlinger og sprækker. Teknos-produkter skal anvendes og håndteres i overensstemmelse med de vedlagte tekniske datablade (Bilag 3). Eventuelle ændringer i disse datablade efter datoen for underskrivelse skal meddeles skriftligt. 3.4 Kvalitetskontrol Teknos er forpligtet til at undersøge produkterne og dokumentere resultaterne i overensstemmelse med Teknos kvalitetssikringssystem i henhold til ISO 9001: Protec har forpligtet sig til at fremstille sine produkter i overensstemmelse med et kvalitetssikringssystem, der er acceptabelt for Teknos (f.eks. ISO 9000: ). Dette kvalitetssikringssystem skal dokumentere anvendelsen af tilfredsstillende trækvalitet, design og konstruktionsmetoder samt den korrekte anvendelse af overfladebehandlingssystemet og sikre, at Protec i tilfælde af, at 4

5 der rejses krav, er i stand til at identificere et bestemt parti maling, som er anvendt på de produkter, der er genstand for kravet, hvilket er en betingelse for, at denne garanti er gyldig. 3.5 Specielle betingelser og garantibegrænsninger Teknos er fritaget fra al reklamation og regres i følgende tilfælde: angreb af blå svamp eller skimmelsvamp, dersom det ikke kan bevises af Protec, at et sådant angreb ikke var til stede inden behandlingen. skade på overfladebehandlingssystemet som følge af ydre årsager, som er overset under den inspektion, som Teknos har gennemført, som blandt andet: ikke-bevislige vedligeholdelses- og serviceoperationer, som ikke kan bekræftes, utilgængelige områder, forurening, håndværksmæssig skade, fejlagtig rensning eller fejlagtig brug, skødesløshed, eksplosioner, ioniserende stråling, sammenstød eller andre ulykker, brand, force majeure eller hærværk, vandskade eller lignende. i tilfælde af forringelse af overfladebehandlingssystemet forårsaget af utilstrækkelig designkvalitet, vedligeholdelse og/eller anvendelse/brug af produktet. i tilfælde af beskadigelse på grund af harpiksudsivning. Harpiks er et naturligt forekommende stof, og udsivningen af harpiks udgør ikke nogen materiale- eller designkvalitetsdefekt. Hvis udsivningen af harpiks beskadiger malingen, skal der, efter at harpiksen er blevet fjernet, gennemføres en reparation af den beskadigede maling på det beskadigede område på præcis det sted, hvor skaden er sket. Garantien bortfalder i tilfælde af, at reparationen ikke gennemføres øjeblikkeligt. vedrørende naturligt slid på overfladebehandlingen i sollys og/eller ekstern påvirkning af vejr eller ændring af farve eller glans, hvor kvaliteten af overfladebehandlingen ikke forringes af denne proces. en mindre grad af afskalning (mindre end 5 % af den behandlede overflade)afmalingen. i tilfælde af forringelse af en del af eller hele overfladebehandlingen, hvor arbejdet udføres på ejendommen efter monteringsdatoen (f.eks. indvendigt arbejde med utilstrækkelig ventilation og opvarmning eller udvendigt arbejde med utilstrækkelig beskyttelse af træ emnet). for farvetonede produkter (via Teknomix-systemet) gælder garantien kun for produkter, der er fremstillet ifølge opskrifterne udviklet af Teknos, og som er til rådighed i farvedatabasen. 4 Behandling af krav Klager over, at overfladebehandlingen ikke har ydet tilstrækkelig beskyttelse, skal viderebringes til Teknos inden for syv dage fra den dato, hvor skaden skete, eller hvor Protec (inden for rimelighedens grænser) burde have opdaget det. 5

6 I de tilfælde, hvor der fremlægges et krav på grund af defekter, som efter Teknos mening er bekræftet og dækket af garantien, og som Protec er berettiget til: Gratis efterfølgende levering (inden for rimelig tid efter at Teknos har verificeret defekten) af passende overfladebehandlingserstatninger og refundering af det beløb, som Protec har godtgjort til kunden/slutbrugeren, op til et beløb, som dækker den oprindelige pris på defekte dele, med fradrag af en forholdsmæssig andel til øjeblikkelig brug. I individuelle tilfælde forbeholder Teknos sig ret til selv at reparere defekten i løbet af en forbedring. Forpligtelsen til at godtgøre/acceptere udgifter begrænses til et beløb på højst ,00 pr. fritstående bygningsenhed i hvert tilfælde, uanset hvor mange Protec -produkter defekten vedrører. Den tekniske vurdering af skaden og dens årsag påhviler Teknos. Dersom parterne ikke kan blive enige om skadesvurderingen, betragtes det som aftalt, at en uafhængig, kompetent person eller organisation bemyndiges til at gennemføre en undersøgelse og fremkomme med en sagkyndig udtalelse, som kan accepteres af begge parter. Teknos er ikke ansvarlig for indirekte tab eller beskadigelse, økonomisk tab eller andre udgifter som f.eks. spildtid, udgifter til udnyttelse af ansatte, agenter eller operatører, tab af fortjeneste og eventuelle tredjeparts krav mod Protec. 5 Reparationer Teknos skriftlige godkendelse skal indhentes, inden der gennemføres nogen form for reparationsarbejde. I modsat fald gælder garantien ikke for de produkter, der underkastes det nævnte reparationsarbejde. Teknos har ret til at koordinere og/eller undersøge enhver form for reparationsarbejde, der skal udføres i overensstemmelse med Teknos anvisninger. Garantiperioden for materiale, der er repareret eller erstattet i overensstemmelse med betingelserne i denne garantiaftale, skal svare til den oprindelige garantiperiode, som endnu ikke er udløbet. 6 Aftalens ikrafttrædelse og varighed Aftalen træder i kraft i hvert enkelt tilfælde fra datoen på Protec s AB FABRIK levering af de malede emner og slutter automatisk efter udløb af hele garantiperioden, som er nærmere beskrevet i pkt. 2, uden at aftaleparterne behøver at opsige den hver for sig. Ingen forlængelse vil komme i betragtning. 6

7 Andre bestemmelser 6.2 Ændringer eller tilføjelser til denne aftale kan kun ske skriftligt og kan kun godkendes af bemyndigede repræsentanter for Teknos og Protec. 6.3 Denne garanti udstedes for og til Protec og må ikke overføres til andre parter. I tilfælde af en ændring eller overdragelse af ejendom vil alle garantikrav bortfalde samme dag. 6.4 Lovgivningen i Sverige vil være gældende. 6.5 Denne aftale vil være gældende, hvis begge parter er enige om dens indhold, hvis den er forsynet med et virksomhedsstempel, og hvis bemyndigede underskriftsberettigede personer har underskrevet den. 6.6 Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med garantien, afgøres endeligt ved voldgift i henhold til regler fra Voldgiftsinstituttet ved Handelskammeret i Stockholm, Sverige, på det engelske sprog. Sted /Dato Sted /Dato Vamdrup d (Protec) (Teknos) Bilag: Bilag 1 Generelle vedligeholdelsesanvisninger Bilag 1.1 Arbejde, som gennemføres årligt hos/af slutbrugeren gældende for matte og gennemskinnelige farvetoner Bilag 1.2 Specielt arbejde, som udføres hos slutbrugeren grundlæggende efterbehandling Bilag Teknisk behandlingsvejledning af GRP - Produktet. 7

8 Bilag 1 Generelle vedligeholdelsesanvisninger (for slutbrugere) 1. Mindst én gang om året, helst om sommeren, skal overfladebehandlingen vaskes af med rent vand tilsat Teknos rengøringsmiddel (TEKNOCLEAN) eller et tilsvarende produkt for at fjerne støv, insekter og andre forureningskilder, som kunne skabe grundlag for angreb af alger og svamp. 2. Mindst én gang om året, helst lige efter ovennævnte rengøringsproces, skal træ emnerne behandles med Teknos plejemidlet (TEKNOWAX) eller et tilsvarende produkt i overensstemmelse med instruktionerne, som følger med produktet. Undersøgelsen beskrevet i pkt. 3 og ethvert nødvendigt reparationsarbejde skal først udføres. 3. Overfladebehandlingen skal undersøges for skader (f.eks. forårsaget af haglbyger eller andre skader på overfladen af mekanisk art), og hvis en skade identificeres, skal den repareres efter følgende fremgangsmåde: [Pletreparation] Slib det beskadigede område med fint smergelpapir. Rens og vask det slebne område for at fjerne støv, og lad området tørre grundigt. Påfør et lag reparationslak i passende farve ved hjælp af en syntetisk børste af god kvalitet, beregnet til påføring af vandbaseret akrylmaling, og påfør et nyt lag på dette (disse) område/områder efter fire timer. Hvis det beskadigede område er meget omfattende, anbefales det at afslibe det pågældende område let og reparere det som ovenfor beskrevet i sin helhed. 4. Hvis hele overfladebehandlingssystemet er ramt af skaden, dvs. hvis der er en dyb revne eller rids, skal hele systemet repareres som følger: [Grundlæggende efterbehandling] Slib det beskadigede område først med mellemfint og derefter med et finkornet smergelpapir. Rens og vask det slebne område for at fjerne støv, og lad området tørre grundigt. Det afslebne træ behandles med imprægneringsmidlet (TEKNOL AQUA 1410 eller andet passende produkt), hvorefter det skal tørre grundigt (ca. 2 timer). Grund reparationsoverfladen med mat eller gennemskinnelig Teknos grunder (AQUA PRIMER 2900 eller andet passende produkt) og lad det tørre grundigt (ca. 2 timer). Påfør et lag Teknos reparationslak eller andet passende produkt i den passende matte eller gennemskinnelige farve ved hjælp af en syntetisk børste af god kvalitet, beregnet til påføring af vandbaseret akrylmaling, og påfør derefter et nyt lag på området/områderne efter 3 timer. 8

9 5. Ethvert reparationsarbejde kan kun gennemføres, hvis temperaturen er over 8 grader celsius, og den relative luftfugtighed er mindre end 85%, ellers kan hærdningen og det færdige resultat af overfladebehandlingen forringes. 9

10 Bilag 1.1 Arbejde, som gennemføres årligt hos/af slutbrugeren gældende for matte og gennemskinnelige farvetoner - Grundafrensning af behandlede overflader med TEKNOCLEAN eller andet passende produkt - Undersøgelse af de behandlede overflader for revner og andre skader og implementering af eventuelle nødvendige reparationer ifølge Generelle vedligeholdelsesanvisninger, som er beskrevet i Bilag 1 - Undersøgelse af V-stød for revner, mulige "pletreparationer" ved hjælp af TEKNOSEAL 4001 eller andet passende produkt - Undersøgelse af hjørnesamlinger og endetræ for revner, mulige "pletreparationer" ved hjælp af TEKNOSEAL 4000 eller andet passende produkt - Undersøgelse af træ- / glasforseglinger og mulige "pletreparationer" med silikone-fugemasse - Undersøgelse af vandafløbet på pasningen og forseglingerne både i grænseområderne og de lodrette samlinger, mulig justering - Undersøgelse af vægforbindelser og mulige pletreparationer med et egnet tætningsmiddel - Mulig undersøgelse af afløb indbygget i vinduet og afdækning af disse - Undersøgelse af enhver dannelse af skimmel på overfladen (muligt ved hjælp af et belyst forstørrelsesglas) og fjernelse af skimmel om nødvendigt - Behandling af de malede overflader med TEKNOVAX 10

11 Bilag 1.2 Specielt arbejde, som udføres hos slutbrugeren (grundlæggende efterbehandling) Afhængigt af monteringen og vejrsituationen samt af den valgte farve skal malingen gennemgå grundlæggende efterbehandling efter en vis tid. Tidsintervallerne mellem dette arbejde er angivet i skemaet på side 11 (i år). Kontrol af maling Til trævinduer og -døre Trin 1: definer belastningsgruppen Belastningskategorien afhænger af vejrliget, som træ emnerne udsættes for efter monteringen: monteringens type, tag fremspringets størrelse og bygningens beliggenhed spiller en rolle for dette. Vinduesmonteringstype Mål på tagfremspring Stueetage og 1. til 3. sal Fritstående eller hængende eller fra 3. sal Bjerg- eller kystområde Tilbageliggende Flugtende med facaden Tilbageliggende Flugtende med facaden Large Medium Small Tilbageliggende Ifølge tabellen Malingsgrupper for vinduer og udvendige døre fra Institut für Fenstertechnik e.v., Rosheim Flush with façade = Ikke direkte vejrbidt = Stærkt vejrbidt = Let vejrbidt = Meget stærkt vejrbidt = Mellem vejrbidt Når belastnings-/eksponeringskategorien er identificeret herover, angiver nedenstående skema, hvornår malingen passende skal opfriskes i perioden (i år). Belastningskategori Blødt træ gennemskinnelige farvetoner lys mellem mørk matte farvetoner Tropisk og hårdt træ gennemskinnelige farvetoner lys/ mellem mørk lys mellem mørk matte farvetoner lys/ melle m < < 2 < 2 < 2 2 < 2 < mørk 4 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 11

12 Bilag 1.3. Teknisk behandlingsvejledning af GRP Produktet. Substrat: GRP Glasfiber armeret polyester ( Fiberline ). Behandling: Forbehandling* Dækkkende Slibning for fjernelse af evt. rest af slipmiddel. Toplak Aquacoat 2650/2670 * For at sikre vedhæftning, og dermed garanti for holdbarheden, skal der dagligt foretages kontrol af Fladder børsternes stand, for at sikre optimal slibning af substratet til fuldstændig fjernelse af evt. rest af slipmiddel. Der skal, som yderligere sikkerhed, jævnligt foretages kontrol af malingens vedhæftning til substratet, jævnfør gittersnit metoden, i henhold til Dansk Standard, DS/EN ISO Værdien af Gittersnit må, i henhold til nedenstående klassifikation, ikke overstige GT 2 og en evt. afskalning må kun forekomme i selve crosscuttet og må max være 5%. Denne test kan suppleres med et enkelt krydssnit. 12

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Fokus på den bedste løsning

Fokus på den bedste løsning Fokus på den bedste løsning 2 03 Luk dig ind i en verden af vinduer og døre Fokus på den bedste løsning Hos PT VINDUER har vi konstant fokus på at levere dig den bedst mulige løsning, når det gælder vinduer

Læs mere

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Egenskaber Anvendelse Egenskaber Optik mat, glans 7, ifølge EN 13300 Tekniske data Underlag Krav indvendigt til

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI

Guldbelagt titanium. Zirconium. Titanium LIVSTIDS- GARANTI LIVSTIDS- GARANTI 5-ÅRIG GARANTI ATLANTIS garanti Atlantis Da vi udviklede Atlantis, var det vores vision at levere dentalimplantatrekonstruktioner, der er lige så individuelle som patienterne, hvergang og til alle større implantatsystemer

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere

Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere Betingelser og vilkår for garanti, erstatning og reparation for DELTA-invertere 1. Betingelser og vilkår for garanti Version: Maj 2015 1.1 Garant DELTA Energy Systems (Tyskland) GmbH (i det følgende: "DELTA")

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE

KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE KVISTVINDUER DVC-GODKENDTE Smukke buede kvistvinduer, stavlamelspændte, monteret med bordt i massiv fyrretræ. Alle vore buede kvistvinduer leveres med 32 mm sprosser, hvilket sikrer et optimalt lysindfald.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Tekniske Data Epoxy Yacht HB

Tekniske Data Epoxy Yacht HB Tekniske Data Epoxy Yacht HB Produktbeskrivelse Epoxy Yacht HB er en to-komponent overfladetolerant, rusthindrende, mastiks epoxymaling med et højt tørstofindhold, der kan påføres i høje filmtykkelser.

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet)

Egenskaber Test/Standard Beskrivelse. mat (0-35) Flammepunkt ISO 3679 Method 1 16 C beregnet VOC-US/Hong Kong. US EPA method 24 (testet) 10200;11420 1,2 10200 zinkethyl silikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivelse Dette er en tokomponent uorganisk zinc ethyl silikatmaling, der udhærder i fugtige miljøer. Tank coating og lining med enestående

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

11_015 SLITBAR. Knive

11_015 SLITBAR. Knive 11_015 SLITBAR Knive Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenknive hver dag. SLITBAR knive er fremstillet i høj kvalitet helt ned til den mindste detalje i et design, der giver ethvert køkken en helt

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader.

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader. PRODUKTDATABLAD MV MURVÆRKS IMPRÆGNERING MV Murværks Imprægnering er et brugsklart, vandbaseret vandafvisende middel, der indeholder silan/siloxan, til beton- og murværksoverflader. MV Murværks Imprægneringforringer

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Drift og Vedligeholdelse Manual

Drift og Vedligeholdelse Manual Drift og Vedligeholdelse Manual 1. MANUAL TIL VEDLIGEHOLDELSE AF ALUFLAM PRODUKTER:... 3 2. ELEMENTER MED PULVERLAKERET OVERFLADE:... 3 2.1. Indendørs rengøring og vedligeholdelse:... 3 2.2. Udendørs rengøring

Læs mere

Postkasseanlæg i Topkvalitet. Vægmonteret anlæg

Postkasseanlæg i Topkvalitet. Vægmonteret anlæg Vægmonteret anlæg Vægmonteret anlæg Et væghængt anlæg kan monteres både ude- og indendørs og leveres med forskellige størrelser brevkasser, afhængig af vægplads og hvor mange lejligheder, der er i opgangen.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Næstegenerationsbehandling fra Dura-Bright med endnu bedre overfladebeskyttelse. Alcoa tilbyder dig hermed

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

S0200V. Produktdatablad December Primecoat P INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG

S0200V. Produktdatablad December Primecoat P INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produktdatablad December 2006 INTERNATIONALT MASTERDOKUMENT KUN TIL PROFESSIONEL BRUG Produkt Primecoat P565-625 Beskrivelse P565-625 Primecoat - grågrøn P275-124 Standard aktivator P275-232 Langsom aktivator

Læs mere

Gulvene kan have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper o.lign. Mindre overfladeridser samt trykmærker kan forekomme.

Gulvene kan have farveforskelle, hvor der har ligget tæpper o.lign. Mindre overfladeridser samt trykmærker kan forekomme. B-ordningen kort fortalt Det er dig som lejer, der skal tage initiativ til at vedligeholde boligen, men det er boligorganisationen, der sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks.

2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks. Beskrivelse 2-komponent, syre-reaktiv, ætsende primer til industri og store emner. Kulør: gul. Sammensætning baseret på polyvinyl-butyral harpiks. Produkter WP206 Wash Primer (wash primer) P207 Catalyst

Læs mere

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen.

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Udbudsbeskrivelse koblede vinduer. Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Der benyttes følgende trævinduestype: Vipo Vinduer Tlf.: 9794

Læs mere

9 Specifikationer. 9/1 Specifikationer. 9/2 Spændmomenter. 9/3 Specialværktøj. 9/4 Reparation af karrosseriskader Reparation af karrosseriskader 9/4 1

9 Specifikationer. 9/1 Specifikationer. 9/2 Spændmomenter. 9/3 Specialværktøj. 9/4 Reparation af karrosseriskader Reparation af karrosseriskader 9/4 1 9 Specifikationer 9/1 Specifikationer 9/2 Spændmomenter 9/3 Specialværktøj 9/4 9/4 1 Side 1 af 5 Denne vejledning giver retningslinier for reparation af karrosseriskader på køretøjets overog underdel.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Supertæt med illmod 600 fugebånd

Supertæt med illmod 600 fugebånd Supertæt med illmod 600 fugebånd Nr. 1 båret af stærke kompetencer 31.876.652 meter illmod 600 forpligter 31.876.652 meter, 31.876.653 meter, 31.876.654 meter, 31.876.655 meter... Fugebånd i lange baner

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9017 afs. 1 HUMLEHAVEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 21. august 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. 3. 4. 5. Vedligeholdelse af den til boligen

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

DANSKE VINDUER OG DØRE

DANSKE VINDUER OG DØRE DANSKE VINDUER OG DØRE www.danske-vinduer.dk Dansk kvalitet efter dine mål og ønsker EN MODERNE VIRKSOMHED Danske Vinduer og Døre er en selvstændig producent af vinduer og døre til de danske forbrugere.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden.

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden. REKLAMATIONSVEJLEDNING Kære kunde! PRO TEC VINDUER tilstræber at levere fejlfrie elementer. Men desværre kan der undtagelsesvis opstå fabrikationsfejl eller skader på elementerne på deres vej fra fabrik

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering

System information. Forbehandling af undergrunde til lakering System information. Forbehandling af undergrunde til lakering Storvogne har i dag, udover deres egentlige funktion, en stadig større betydning som reklameblikfang; de repræsenterer firmaet og fungerer

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

0 0-1 OLIEVOKS V.S.O.P.-II AUR-013

0 0-1 OLIEVOKS V.S.O.P.-II AUR-013 AURORA DEVELOPMENT ApS DK 8660 Skanderborg Tel. +45 86 57 03 33 Fax. +45 86 57 04 44 e-mail aurora@c.dk AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA PRODUKT BESKRIVELSE

Læs mere

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum +45 9825 0022 bitum@bitum.dk BITUM Nordic A/S Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum Flexigum R Multigum Multigum Primer

Læs mere

Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser

Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser Lyt til Livet PLUS (Kr. 49,- pr. måned) Aftalebetingelser Lyt til Livet PLUS aftale udbydes af: Dansk HøreCenter Nørregade 71 5000 Odense C. CVR 1015015 1. Generelle vilkår for tegning af Lyt til Livet

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 26 C

Approved. Egenskaber Test/Standard Beskrivelse Tørstofindhold efter volumen ISO 3233 Glansgrad (GU 60 ) ISO 2813 Flammepunkt ISO 3679 Method 1 26 C Approved 720 1,2 720 siliconeakryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivelse Dette er en enkomponent fysisk tørrende silikoneakryl maling. Varmeresistent op til 600 C. Kan anvendes over vand som primer, mellemlag

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9001 afs. 1 STATIONSPARKEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmødet den 7. juni 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. Udlejer vedligeholder de malede overflader

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy generel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse 5 sider Revision af februar 2010 BESKRIVELSE EGENSKABER KULØR OG GLANS PRODUKT DATA VED 20 C Vægtfylde Volumen tørstof VOC (leveret) VOC2 Anbefalet tørfi lmstykkelse Teoretisk strækkeevne Berøringstør

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift

DKK DKK DKK. Måneder. Markere krydseboxen, hvis kunde / betaleren skal opkraeves for Renault Care via Santander / Renault Finance: Kundens underskrift via Santander / Renault Finance:, Box 1028, SE-164 21 Kista, Sollentuna, SWEDEN Kundekopi via Santander / Renault Finance: Sendes til: Service Contracts Box 1028 SE-164 74 KISTA, Box 1028, SE-164 21 Kista,

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere