Product Warranty. 10 års Produkt-Garanti.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Product Warranty. 10 års Produkt-Garanti."

Transkript

1 Product Warranty 10 års Produkt-Garanti.

2 1. Introduktion Denne aftale indeholder de betingelser, som parterne har truffet bestemmelse om at anvende som grundlag for levering af materialer til overfladebehandling fra Teknos koncernen, i det følgende kaldt "Teknos", til Protec Vinduer A/S, i det følgende kaldt "Protec". I tilfælde af uoverensstemmelse eller konflikt mellem bestemmelserne i denne garantierklæring og Teknos almindelige salgsbetingelser, vil betingelserne i denne garantierklæring være gældende. I denne garantierklæring henviser betegnelsen overfladebehandlingerne til de produkter, der fremgår af pkt. 3.3 samt de under bilag 3.1 nævnte produkter i denne aftale, og som Teknos leverer til Protec. 2. Definition af garantien Teknos garanterer, at overfladebehandlingerne ikke udviser defekter, der kan føre til, at de behandlede emner mister deres funktionalitet (beskyttelse af overfladebehandlet træ mod nedbrydning og råd) i overensstemmelse med de heri anførte punkter, forudsat at overfladebehandlingerne opbevares, anvendes og påføres i overensstemmelse med Teknos anvisninger i produktanvendelse og specifikationer. 2.1 Teknos overfladebehandlingssystem sikrer tilstrækkelig funktionalitet i op til 10 (ti) år for matte farver og i op til 6 (seks) år for gennemskinnelige farver efter overfladebehandling af træemner. Skemaet angiver de tidsintervaller, hvorefter en grundlæggende efterbehandling er nødvendig i henhold til Bilag 1.2, afhængig af montering, vejrforhold og træsort. 2.2 Protec skal sørge for gennemførelse af det vedligeholdelsesarbejde, der er nærmere beskrevet i bilagene. Arbejdet skal udføres på døre og vinduer af slutbrugerne efter en metode, som Teknos kan godkende. Gennemførelsen af det nævnte vedligeholdelsesarbejde er en forudsætning for garantiens gyldighed. 3. Tekniske betingelser Følgende faktorer påvirker overfladebehandlingernes funktionalitet, holdbarhed og kvalitet: træsort og -kvalitet, design, konstruktion og implementering af træværk, overfladebehandlingssystem, kvalitetskontrolmetoder og monteringsforhold. Protec erklærer, at "Anbefalinger for efterbehandling af vinduer og udformningen og monteringen af emnerne vil opfylde de til enhver tid gældende betingelser i eksisterende nationale standarder og almindeligt anerkendte byggemetoder og opbevaringsinstruktioner. I henhold til betingelserne i denne aftale kan Teknos ikke gøres ansvarlig og/eller erstatningspligtig for defekter, der enten er en direkte eller indirekte følge af misligholdelse af de nævnte regler, betingelser og restriktioner, som til dels er beskrevet nedenfor.

3 3.1 Træets kvalitet Nedenstående træsorter og fibermateriale er omfattet af denne garanti til fremstilling af Træ/Alu vinduer og GRP - Vinduer. Almindelig fyrretræ (Pinus sylvestris) Almindelig gran (Picea abies) Rød meranti (Shorea spp.) Europæisk eg (Quercus robur) Skarntydegran (Tsuga heterophylla.) GRP Glas Fiber Armeret Polyester materiale ( Fiberline ) 1 Brugen af andre substrater og træ kvaliteter kræver skriftlig godkendelse fra Teknos, for at denne aftale kan være gyldig. Træets fugtindhold skal være 12 % +/- 2 % under fremstillingen. Træet må under ingen omstændigheder have været angrebet eller være inficeret af mikroorganismer som f.eks., men ikke begrænset til, træ ødelæggende svamp, blå svamp eller skimmelsvamp eller bakterier. I tilfælde af at der rejses krav, påhviler bevisbyrden Protec. 3.2 Træ emner Træ emnernes mål og konstruktionsdesign skal overholde betingelserne i eksisterende nationale standarder, almindeligt anerkendte konstruktionsmetoder og gældende forordninger. 3.3 Overfladebehandlingssystemer Massive træ emner skal overfladebehandles i overensstemmelse med de(t) nedenfor beskrevne system(er): matte farvetoner Håndtering Produktbeskrivelse Anvendelsesmetode Imprægnering RESTISTOL 6109 Vakuum TEKNOL AQUA 1410 Neddypning, flowcoat Grunding AQUA PRIMER 2900 Neddypning, flowcoat Alternativ AQUA PRIMER 3130/2907 Sprøjtebehandling Alternativ ANTI STAIN AQUA 2901/5200 Neddypning, Sprøjtebehandling Alternativ TEKNAL PRIMER 2500 Sprøjtebehandling Mellembehandling AQUA FILLER 5000 Flowcoat, sprøjtebehandling Slutbehandling AQUATOP 2600 Sprøjtebehandling 1 Såfremt den tekniske vejledning, bilag 1.3, følges, kan GRP substratet omfattes af garantien. 3

4 gennemskinnelige farvetoner Håndtering Produktbeskrivelse Anvendelsesmetode Imprægnering RESISTOL6109 Vakuum TEKNOL AQUA 1410 Neddypning, nedsænkning Grunding AQUA PRIMER 2900 Neddypning Mellembehandling AQUA FILLER 5000 Flowcoat, Sprøjtebehandling Slutbehandling AQUATOP 2600 Sprøjtebehandling For alle farver gælder, at alt eksponeret endetræ skal behandles med Teknoseal 4000, og at alle forbandter og ridser skal fyldes med Teknoseal 4001 inden slutbehandling. Bemærkninger: I følgende tilfælde skal 3-lags behandlingen anvendes på følgende måde: A) - Undladelse af imprægnering, hvis dette er tilladt for den valgte træsort i henhold til Forordning om træ behandling, eller hvor ØKO 2 systemet er gældende. Undladelsen skal bekræftes af Teknos, for at denne garanti kan være gyldig eller - Undladelse af mellembehandling ved ikke porøst træ som f.eks. lærk, fyr osv. B) I tilfælde af træ med vandopløselige ekstraktivstoffer (f.eks. meranti), skal anvendelse af ANTI STAIN AQUA 2901 eller ANTI STAIN AQUA 2901 eller TEKNAL PRIMER 2500 arrangeres. Efter påføring af overfladesystemet skal tørringsstyrken af den tørre belægningshinde bestå af i alt mindst 100 µm, og en minimums tørringshindestyrke på 30 µm skal bruges i samlinger og sprækker. Teknos-produkter skal anvendes og håndteres i overensstemmelse med de vedlagte tekniske datablade (Bilag 3). Eventuelle ændringer i disse datablade efter datoen for underskrivelse skal meddeles skriftligt. 3.4 Kvalitetskontrol Teknos er forpligtet til at undersøge produkterne og dokumentere resultaterne i overensstemmelse med Teknos kvalitetssikringssystem i henhold til ISO 9001: Protec har forpligtet sig til at fremstille sine produkter i overensstemmelse med et kvalitetssikringssystem, der er acceptabelt for Teknos (f.eks. ISO 9000: ). Dette kvalitetssikringssystem skal dokumentere anvendelsen af tilfredsstillende trækvalitet, design og konstruktionsmetoder samt den korrekte anvendelse af overfladebehandlingssystemet og sikre, at Protec i tilfælde af, at 4

5 der rejses krav, er i stand til at identificere et bestemt parti maling, som er anvendt på de produkter, der er genstand for kravet, hvilket er en betingelse for, at denne garanti er gyldig. 3.5 Specielle betingelser og garantibegrænsninger Teknos er fritaget fra al reklamation og regres i følgende tilfælde: angreb af blå svamp eller skimmelsvamp, dersom det ikke kan bevises af Protec, at et sådant angreb ikke var til stede inden behandlingen. skade på overfladebehandlingssystemet som følge af ydre årsager, som er overset under den inspektion, som Teknos har gennemført, som blandt andet: ikke-bevislige vedligeholdelses- og serviceoperationer, som ikke kan bekræftes, utilgængelige områder, forurening, håndværksmæssig skade, fejlagtig rensning eller fejlagtig brug, skødesløshed, eksplosioner, ioniserende stråling, sammenstød eller andre ulykker, brand, force majeure eller hærværk, vandskade eller lignende. i tilfælde af forringelse af overfladebehandlingssystemet forårsaget af utilstrækkelig designkvalitet, vedligeholdelse og/eller anvendelse/brug af produktet. i tilfælde af beskadigelse på grund af harpiksudsivning. Harpiks er et naturligt forekommende stof, og udsivningen af harpiks udgør ikke nogen materiale- eller designkvalitetsdefekt. Hvis udsivningen af harpiks beskadiger malingen, skal der, efter at harpiksen er blevet fjernet, gennemføres en reparation af den beskadigede maling på det beskadigede område på præcis det sted, hvor skaden er sket. Garantien bortfalder i tilfælde af, at reparationen ikke gennemføres øjeblikkeligt. vedrørende naturligt slid på overfladebehandlingen i sollys og/eller ekstern påvirkning af vejr eller ændring af farve eller glans, hvor kvaliteten af overfladebehandlingen ikke forringes af denne proces. en mindre grad af afskalning (mindre end 5 % af den behandlede overflade)afmalingen. i tilfælde af forringelse af en del af eller hele overfladebehandlingen, hvor arbejdet udføres på ejendommen efter monteringsdatoen (f.eks. indvendigt arbejde med utilstrækkelig ventilation og opvarmning eller udvendigt arbejde med utilstrækkelig beskyttelse af træ emnet). for farvetonede produkter (via Teknomix-systemet) gælder garantien kun for produkter, der er fremstillet ifølge opskrifterne udviklet af Teknos, og som er til rådighed i farvedatabasen. 4 Behandling af krav Klager over, at overfladebehandlingen ikke har ydet tilstrækkelig beskyttelse, skal viderebringes til Teknos inden for syv dage fra den dato, hvor skaden skete, eller hvor Protec (inden for rimelighedens grænser) burde have opdaget det. 5

6 I de tilfælde, hvor der fremlægges et krav på grund af defekter, som efter Teknos mening er bekræftet og dækket af garantien, og som Protec er berettiget til: Gratis efterfølgende levering (inden for rimelig tid efter at Teknos har verificeret defekten) af passende overfladebehandlingserstatninger og refundering af det beløb, som Protec har godtgjort til kunden/slutbrugeren, op til et beløb, som dækker den oprindelige pris på defekte dele, med fradrag af en forholdsmæssig andel til øjeblikkelig brug. I individuelle tilfælde forbeholder Teknos sig ret til selv at reparere defekten i løbet af en forbedring. Forpligtelsen til at godtgøre/acceptere udgifter begrænses til et beløb på højst ,00 pr. fritstående bygningsenhed i hvert tilfælde, uanset hvor mange Protec -produkter defekten vedrører. Den tekniske vurdering af skaden og dens årsag påhviler Teknos. Dersom parterne ikke kan blive enige om skadesvurderingen, betragtes det som aftalt, at en uafhængig, kompetent person eller organisation bemyndiges til at gennemføre en undersøgelse og fremkomme med en sagkyndig udtalelse, som kan accepteres af begge parter. Teknos er ikke ansvarlig for indirekte tab eller beskadigelse, økonomisk tab eller andre udgifter som f.eks. spildtid, udgifter til udnyttelse af ansatte, agenter eller operatører, tab af fortjeneste og eventuelle tredjeparts krav mod Protec. 5 Reparationer Teknos skriftlige godkendelse skal indhentes, inden der gennemføres nogen form for reparationsarbejde. I modsat fald gælder garantien ikke for de produkter, der underkastes det nævnte reparationsarbejde. Teknos har ret til at koordinere og/eller undersøge enhver form for reparationsarbejde, der skal udføres i overensstemmelse med Teknos anvisninger. Garantiperioden for materiale, der er repareret eller erstattet i overensstemmelse med betingelserne i denne garantiaftale, skal svare til den oprindelige garantiperiode, som endnu ikke er udløbet. 6 Aftalens ikrafttrædelse og varighed Aftalen træder i kraft i hvert enkelt tilfælde fra datoen på Protec s AB FABRIK levering af de malede emner og slutter automatisk efter udløb af hele garantiperioden, som er nærmere beskrevet i pkt. 2, uden at aftaleparterne behøver at opsige den hver for sig. Ingen forlængelse vil komme i betragtning. 6

7 Andre bestemmelser 6.2 Ændringer eller tilføjelser til denne aftale kan kun ske skriftligt og kan kun godkendes af bemyndigede repræsentanter for Teknos og Protec. 6.3 Denne garanti udstedes for og til Protec og må ikke overføres til andre parter. I tilfælde af en ændring eller overdragelse af ejendom vil alle garantikrav bortfalde samme dag. 6.4 Lovgivningen i Sverige vil være gældende. 6.5 Denne aftale vil være gældende, hvis begge parter er enige om dens indhold, hvis den er forsynet med et virksomhedsstempel, og hvis bemyndigede underskriftsberettigede personer har underskrevet den. 6.6 Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med garantien, afgøres endeligt ved voldgift i henhold til regler fra Voldgiftsinstituttet ved Handelskammeret i Stockholm, Sverige, på det engelske sprog. Sted /Dato Sted /Dato Vamdrup d (Protec) (Teknos) Bilag: Bilag 1 Generelle vedligeholdelsesanvisninger Bilag 1.1 Arbejde, som gennemføres årligt hos/af slutbrugeren gældende for matte og gennemskinnelige farvetoner Bilag 1.2 Specielt arbejde, som udføres hos slutbrugeren grundlæggende efterbehandling Bilag Teknisk behandlingsvejledning af GRP - Produktet. 7

8 Bilag 1 Generelle vedligeholdelsesanvisninger (for slutbrugere) 1. Mindst én gang om året, helst om sommeren, skal overfladebehandlingen vaskes af med rent vand tilsat Teknos rengøringsmiddel (TEKNOCLEAN) eller et tilsvarende produkt for at fjerne støv, insekter og andre forureningskilder, som kunne skabe grundlag for angreb af alger og svamp. 2. Mindst én gang om året, helst lige efter ovennævnte rengøringsproces, skal træ emnerne behandles med Teknos plejemidlet (TEKNOWAX) eller et tilsvarende produkt i overensstemmelse med instruktionerne, som følger med produktet. Undersøgelsen beskrevet i pkt. 3 og ethvert nødvendigt reparationsarbejde skal først udføres. 3. Overfladebehandlingen skal undersøges for skader (f.eks. forårsaget af haglbyger eller andre skader på overfladen af mekanisk art), og hvis en skade identificeres, skal den repareres efter følgende fremgangsmåde: [Pletreparation] Slib det beskadigede område med fint smergelpapir. Rens og vask det slebne område for at fjerne støv, og lad området tørre grundigt. Påfør et lag reparationslak i passende farve ved hjælp af en syntetisk børste af god kvalitet, beregnet til påføring af vandbaseret akrylmaling, og påfør et nyt lag på dette (disse) område/områder efter fire timer. Hvis det beskadigede område er meget omfattende, anbefales det at afslibe det pågældende område let og reparere det som ovenfor beskrevet i sin helhed. 4. Hvis hele overfladebehandlingssystemet er ramt af skaden, dvs. hvis der er en dyb revne eller rids, skal hele systemet repareres som følger: [Grundlæggende efterbehandling] Slib det beskadigede område først med mellemfint og derefter med et finkornet smergelpapir. Rens og vask det slebne område for at fjerne støv, og lad området tørre grundigt. Det afslebne træ behandles med imprægneringsmidlet (TEKNOL AQUA 1410 eller andet passende produkt), hvorefter det skal tørre grundigt (ca. 2 timer). Grund reparationsoverfladen med mat eller gennemskinnelig Teknos grunder (AQUA PRIMER 2900 eller andet passende produkt) og lad det tørre grundigt (ca. 2 timer). Påfør et lag Teknos reparationslak eller andet passende produkt i den passende matte eller gennemskinnelige farve ved hjælp af en syntetisk børste af god kvalitet, beregnet til påføring af vandbaseret akrylmaling, og påfør derefter et nyt lag på området/områderne efter 3 timer. 8

9 5. Ethvert reparationsarbejde kan kun gennemføres, hvis temperaturen er over 8 grader celsius, og den relative luftfugtighed er mindre end 85%, ellers kan hærdningen og det færdige resultat af overfladebehandlingen forringes. 9

10 Bilag 1.1 Arbejde, som gennemføres årligt hos/af slutbrugeren gældende for matte og gennemskinnelige farvetoner - Grundafrensning af behandlede overflader med TEKNOCLEAN eller andet passende produkt - Undersøgelse af de behandlede overflader for revner og andre skader og implementering af eventuelle nødvendige reparationer ifølge Generelle vedligeholdelsesanvisninger, som er beskrevet i Bilag 1 - Undersøgelse af V-stød for revner, mulige "pletreparationer" ved hjælp af TEKNOSEAL 4001 eller andet passende produkt - Undersøgelse af hjørnesamlinger og endetræ for revner, mulige "pletreparationer" ved hjælp af TEKNOSEAL 4000 eller andet passende produkt - Undersøgelse af træ- / glasforseglinger og mulige "pletreparationer" med silikone-fugemasse - Undersøgelse af vandafløbet på pasningen og forseglingerne både i grænseområderne og de lodrette samlinger, mulig justering - Undersøgelse af vægforbindelser og mulige pletreparationer med et egnet tætningsmiddel - Mulig undersøgelse af afløb indbygget i vinduet og afdækning af disse - Undersøgelse af enhver dannelse af skimmel på overfladen (muligt ved hjælp af et belyst forstørrelsesglas) og fjernelse af skimmel om nødvendigt - Behandling af de malede overflader med TEKNOVAX 10

11 Bilag 1.2 Specielt arbejde, som udføres hos slutbrugeren (grundlæggende efterbehandling) Afhængigt af monteringen og vejrsituationen samt af den valgte farve skal malingen gennemgå grundlæggende efterbehandling efter en vis tid. Tidsintervallerne mellem dette arbejde er angivet i skemaet på side 11 (i år). Kontrol af maling Til trævinduer og -døre Trin 1: definer belastningsgruppen Belastningskategorien afhænger af vejrliget, som træ emnerne udsættes for efter monteringen: monteringens type, tag fremspringets størrelse og bygningens beliggenhed spiller en rolle for dette. Vinduesmonteringstype Mål på tagfremspring Stueetage og 1. til 3. sal Fritstående eller hængende eller fra 3. sal Bjerg- eller kystområde Tilbageliggende Flugtende med facaden Tilbageliggende Flugtende med facaden Large Medium Small Tilbageliggende Ifølge tabellen Malingsgrupper for vinduer og udvendige døre fra Institut für Fenstertechnik e.v., Rosheim Flush with façade = Ikke direkte vejrbidt = Stærkt vejrbidt = Let vejrbidt = Meget stærkt vejrbidt = Mellem vejrbidt Når belastnings-/eksponeringskategorien er identificeret herover, angiver nedenstående skema, hvornår malingen passende skal opfriskes i perioden (i år). Belastningskategori Blødt træ gennemskinnelige farvetoner lys mellem mørk matte farvetoner Tropisk og hårdt træ gennemskinnelige farvetoner lys/ mellem mørk lys mellem mørk matte farvetoner lys/ melle m < < 2 < 2 < 2 2 < 2 < mørk 4 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 11

12 Bilag 1.3. Teknisk behandlingsvejledning af GRP Produktet. Substrat: GRP Glasfiber armeret polyester ( Fiberline ). Behandling: Forbehandling* Dækkkende Slibning for fjernelse af evt. rest af slipmiddel. Toplak Aquacoat 2650/2670 * For at sikre vedhæftning, og dermed garanti for holdbarheden, skal der dagligt foretages kontrol af Fladder børsternes stand, for at sikre optimal slibning af substratet til fuldstændig fjernelse af evt. rest af slipmiddel. Der skal, som yderligere sikkerhed, jævnligt foretages kontrol af malingens vedhæftning til substratet, jævnfør gittersnit metoden, i henhold til Dansk Standard, DS/EN ISO Værdien af Gittersnit må, i henhold til nedenstående klassifikation, ikke overstige GT 2 og en evt. afskalning må kun forekomme i selve crosscuttet og må max være 5%. Denne test kan suppleres med et enkelt krydssnit. 12

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark

Bemærkning til Købere: Gælder for salg foretaget af Meggitt sites i Danmark MEGGITT GLOBALE STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 1. DEFINITIONER Køber skal forstås som de(n) person(er), det firma, det selskab eller den koncern, der køber Produktet og/eller Tjenesteydelser fra

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

RUCIP 2006. For intereuropæisk handel med kartofler UDGAVE GYLDIG FRA 1. MARTS 2006 DEN EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ. Del 1: RUCIPS REGLER OG PRAKSIS

RUCIP 2006. For intereuropæisk handel med kartofler UDGAVE GYLDIG FRA 1. MARTS 2006 DEN EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ. Del 1: RUCIPS REGLER OG PRAKSIS DEN EUROPÆISKE RUCIP KOMITÉ RUCIP 2006 Del 1: RUCIPS REGLER OG PRAKSIS DEL 2: REGLER FOR EKSPERTVURDERING DEL 3: VOLDGIFTSREGLER For intereuropæisk handel med kartofler UDGAVE GYLDIG FRA 1. MARTS 2006

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset. MICROSOFT FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA)

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Sikker legeplads Håndbog til ejere og andre med ansvar for v e d lig e h o ld e ls e Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Flere oplysninger kan rekvireres på hjemmeside: www.rospa.com/playsafety

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi

Lejeaftale. mellem. Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi II 89-13765/284 Lejeaftale mellem Danmarks Tekniske Universitet, DTU Repræsenteret ved DTU Vindenergi og om leje af standplads nr. på Testcenteret Østerild 2 Lejeaftale (i det følgende "Lejeaftalen") 1.

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA

AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA AFTALE OM REJSEBUREAUERS TILKNYTNING TIL EXPEDIA Velkommen til Expedia, Inc.'s program om Rejsebureauers tilknytning til Expedia ("Programmet"). Dette Program gør det muligt for danske rejsebureauer at:

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere