Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption"

Transkript

1 Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem Danish International Adoption for hermed at skabe grundlag for det bedst mulige samarbejde. Aftalen har gyldighed fra det tidspunkt hvor begge parter har underskrevet den og under forudsætning af at Rate 1 er betalt. Aftalen består af denne side som begge parter underskriver, skema som ansøgerne udfylder med faktuelle oplysninger samt vores vilkår for adoption gennem Danish International Adoption. Send os derfor to eksemplarer af aftalen (9 sider) i udfyldt og underskrevet stand. Danish International Adoption beholder det ene eksemplar og returnerer det andet med vores underskrift. journalnummer (udfyldes af Danish International Adoption) De p.t. gældende gebyrer fremgår af Gebyrblad nr. 23, som er en del af denne Aftale. sted dato ansøger 1, underskrift ansøger 2, underskrift For Danish International Adoption Hovedgaden Birkerød Robert Jonasen Direktør dato Side 1 af 9

2 Faktuelle oplysninger om Ansøger *) Bedes udfyldt med blokbogstaver. Alle oplysninger skal være de legale oplysninger, stavemåder ol. Ansøger 1 fulde navn adresse CPR-nr. nationalitet medlem af folkekirken/andet stilling arbejdspladstelefon mobiltelefon Ansøger 2 fulde navn adresse CPR-nr. nationalitet medlem af folkekirken/andet stilling arbejdspladstelefon mobiltelefon fuldstændig postadresse postnr. og by privattelefon kommune Region og evt. journal nr. Vielsesdato *) husk at meddele os væsentlige ændringer undervejs i samarbejdet! I nuværende ægteskab har vi følgende adopterede børn / biologiske børn: dreng(e) født / / / i (land) pige(r) født / / / i (land) Har I tidligere været gift? JA (manden, kvinden, begge) NEJ Vi har følgende børn fra tidligere ægteskab/forhold: dreng(e) født / / / i (land) pige(r) født / / / i (land) Har I tidligere søgt om adoption gennem DIA? JA NEJ AC Børnehjælp? JA NEJ DanAdoptg? JA NEJ Terre des Hommes? JA NEJ Blev adoptionen af dette barn gennemført? JA NEJ Hvornår? Dato / Side 2 af 9

3 ALMINDELIGE VILKÅR FOR ADOPTION GENNEM DANISH INTERNATIONAL ADOPTION Undertegnede har til hensigt at adoptere et barn fra udlandet gennem Danish International Adoption og i den anledning er nedenstående aftale indgået mellem mig/os, herefter kaldet Ansøger, og Danish International Adoption. 1. Opgavens omfang og udførelse 1.1 Danish International Adoption formidler kontakt mellem dem, der ønsker at adoptere et barn fra udlandet, og de myndigheder, institutioner eller organisationer, som er barnets repræsentanter i afgiver landet. Betalingen omhandler det administrative arbejde vedrørende adoptionsformidlingen, ikke barnet. Der er på ingen måde tale om en købsaftale, men en betaling for den legale procedure. Arbejdet skal varetages på en sådan måde, at barnets interesser varetages, ligesom retssikkerhed og respekt for afgiver landets vilkår og kultur respekteres af både Ansøger og Danish International Adoption. Danish International Adoption forpligter sig til at udføre det arbejde, som er specificeret under punkt 2: Danish International Adoptions forpligtelser. 1.2 Opgaven skal udføres med omhu og på en sådan måde, at fremtidige adoptioner ikke sættes på spil. 1.3 Ansøger og Danish International Adoption skal holde god kontakt og samarbejde under gennemførelsen af opgaven. 1.4 Danish International Adoptions mundtlige og skriftlige information anses for at være givet til begge ansøgere, hvis blot den ene har fået den. 1.5 En godkendelse eller udtalelse fra den ene ansøger regnes for at gælde for begge. 1.6 For at opgaven skal kunne gennemføres, skal Ansøger følge de instruktioner, som gives af Danish International Adoption, og som er specificeret under punkt 3: Ansøgers forpligtelser. 1.7 Skulle det ske at Ansøger, af en eller anden grund, efter at være rejst for at hente barnet, ikke ønsker at adoptere barnet, eller barnet trækkes tilbage af afgiver landets myndigheder, forpligter Ansøger sig til at rejse tilbage til Danmark uden barn. Det er ikke muligt at få andet barn i forslag under opholdet. 2. Danish International Adoptions forpligtelser 2.1 Danish International Adoption forpligter sig til, at sørge for, at organisationen til stadighed har Ministeriet for Børn, ligestilling, Intergration og Sociale forhold tilladelse til at bistå med adoptionsformidling. 2.2 Organisationen skal følge retningslinjerne i Haager-konventionen om international adoption samt de til enhver tid gældende danske adoptionsregler. Danish International Adoption skal følge de etiske retningslinjer, der er vedtaget af Nordic Adoption Council og af den europæiske adoptionsorganisation EurAdopts medlemsorganisationer. 2.3 Når Ansøger er godkendt af samrådet i den regionale statsforvaltning, og Danish International Adoption har modtaget samrådsgodkendelsen og socialrapporten m.v. fra socialcenteret, Side 3 af 9

4 indbyder Danish International Adoption til en samtale om valg af land. Danish International Adoption informerer Ansøger om vilkår og procedurer i de lande, Ansøger er interesseret i, og som er relevante for Ansøger. Når der er truffet aftale om valg af adoptionsland, skal Danish International Adoption sørge for at Ansøger modtager instruktion vedrørende tilvejebringelsen af de dokumenter, som er nødvendige for sagens gennemførelse. Danish International Adoption sørger for at sende de nødvendige dokumenter videre til de relevante modtagere og instruere Ansøger omhyggeligt om dokumenter, Ansøger selv skal medbringe. 2.4 Danish International Adoption skal give følgende yderligere oplysninger: - Særlige rejseinstruktioner som skal følges i forbindelse med adoptionssagen i barnets hjemland - oplysninger om formaliteter ved hjemkomsten til Danmark - oplysninger om de evt. bindende forpligtelser til rapportering til barnets hjemland, herunder en evt. bindende forpligtelse til at modtage hjemmebesøg af sagsbehandlere fra den regionale statsforvaltning Denne information gives normalt skriftligt men suppleres af mundtlige oplysninger. 2.5 Danish International Adoption skal gøre sit bedste for at bringe barn i forslag til Ansøger. I løbet af adoptionssagen skal Danish International Adoption orientere Ansøger om alle hændelser og udviklinger, der har betydning for deres adoption. Sådan orientering kan foregå via hjemmesiden. 2.6 Danish International Adoption videresender alle oplysninger om et barn, der er stillet i forslag til Ansøger, så snart børnepapirerne er vurderet af en af Danish International Adoptions lægekonsulenter. Danish International Adoption medsender lægens udtalelse og Danish International Adoptions skøn om, hvorvidt det foreslåede barn ligger indenfor eller udenfor Ansøgers godkendelse. Danish International Adoption afventer derefter Ansøgers afgørelse om at modtage barnet, hvis det ligger indenfor godkendelsen, eller Ansøgers afgørelse af, hvorvidt godkendelsen ønskes udvidet til at omfatte det pågældende barn, hvis det ligger udenfor godkendelsen. Danish International Adoption orienterer efterfølgende Statsforvaltningen. Danish International Adoption indhenter i fornødent omfang yderligere oplysninger til belysning af forslaget. 2.7 Så snart der foreligger en afgørelse, skal Danish International Adoption meddele denne til den udenlandske kontakt. 2.8 Danish International Adoption skal videregive alle oplysninger, der i ventetiden efter accepten af barnet kommer fra barnets hjemland, og som kan have betydning for sagen, herunder alle væsentlige oplysninger, der modtages vedrørende den konkrete sag. 2.9 Danish International Adoption skal i så god tid som muligt underrette Ansøger om tidspunktet for afhentning eller modtagelse af barnet Hvis Danish International Adoptions samarbejde med en udenlandsk kontakt ophører, forpligter Danish International Adoption sig til i samråd med Ansøger at forsøge at formidle et barn fra en anden kontakt. Hvis Ansøger trods Danish International Adoptions anbefaling ønsker at skifte til en anden venteliste, end den Ansøger allerede er indplaceret på, medfører dette indgåelse af en ny aftale med den konsekvens, at betalingen vil ske efter gældende landegebyrblad. Betalingen starter med en ny Rate 2, der dækker klargøring af den nye sag. Resten af gebyrforløbet følger den nye aftale og det gebyr, der gælder for det aktuelle land. Side 4 af 9

5 Der refunderes ikke indbetalinger i forbindelse med den hidtidige ventelisteplacering, og Danish International Adoption gør opmærksom på, at en flytning til en anden venteliste ikke medfører garanti for formidling af et barn Danish International Adoption skal opbevare alle dokumenter vedrørende gennemførte adoptioner i mindst 50 år. Dette gælder dog ikke familiens egne follow up-rapporter, som er videresendt til kontakter, myndigheder m.v. i udlandet Danish International Adoption skal på Ansøgers anmodning udlevere samtlige originale dokumenter og kopier, der beror hos Danish International Adoption, og som er indsendt af Ansøger, hvis sagen afbrydes inden hjemtagelse af et barn. Anmodningen skal ske i forbindelse med afslutning af sagen. 3. Ansøgers forpligtelser 3.1 Ansøger skal give fuldstændige og korrekte oplysninger i de dokumenter, der skal anvendes i adoptionssagen. 3.2 Ansøger skal betale de gebyrer, der er fastsat af Danish International Adoption. 3.3 Ansøger forpligter sig til at fortælle statsforvaltningen og Danish International Adoption, hvis der sker ændringer i forbindelse med: - graviditet, plejebørn og lignende, separation eller skilsmisse, alvorlig sygdom, langvarig sygemelding, arbejdsløshed, økonomiske forandringer eller kriminelle forhold, - adresse og telefonnummer samt i slutfasen af adoptionen at meddele Danish International Adoption midlertidig adresseændringer, der har mere end 3 dages varighed - flytning til en anden region eller planlagt flytning til udlandet eller andre omstændigheder, der kan påvirke adoptionen. 3.4 Ansøger forpligter sig til indenfor den af Danish International Adoption fastsatte tidsramme (typisk 1 uge) at træffe afgørelse om, hvorvidt Ansøger ønsker at adoptere et foreslået barn, evt. ønsker at få godkendelsen udvidet til at omfatte et foreslået barn. 3.5 Ansøger forpligter sig til ikke at forsøge at adoptere på anden måde end den af Danish International Adoption anviste. 3.6 Ansøger skal på anmodning af Danish International Adoption indhente de dokumenter, der kræves af såvel Danish International Adoption som myndigheder og organisationer i udlandet. 3.7 Ansøger forpligter sig til at lade alle former for kontakt med udlandet, der har med adoptionen at gøre, gå gennem Danish International Adoption, medmindre andet er aftalt. 3.8 Ansøger skal rejse ud og hente barnet, når Danish International Adoption giver besked herom, samt forpligter sig til at sørge for barnet i alle henseender fra den dag, hvor barnet overdrages. Side 5 af 9

6 3.9 Ansøger lover at optræde på en sådan måde, at tilliden til danske adoptivforældre bliver opretholdt og styrket. Eventuel kritik bør fremføres overfor Danish International Adoption i Danmark og ikke i udlandet Ansøger skal efter hjemkomsten aflevere de nødvendige dokumenter fra udlandet til Danish International Adoption Ansøger forpligter sig til at medvirke til rapportering (på engelsk og med aktuelle fotos) til barnets hjemland i overensstemmelse med det enkelte lands eller den enkelte kontaktorganisations krav Ansøger skal til Danish International Adoption tilbagesende samtlige dokumenter, fotos m.v., såfremt forslaget om barn ikke fører til adoption af det pågældende barn. 4. Betaling 4.1 Betalingen til Danish International Adoption består af formidlingsgebyret der er opdelt i 6 rater. Se Gebyrbladet. Formidlingsgebyret er afhængigt af valg af land og er sammensat af de faktiske udgifter i sagen, udgifterne i landet til barnets ophold og pleje, andel til hjælpearbejde, samt et solidarisk beløb til Danish International Adoptions arbejde. Raterne forfalder i takt med sagens faser. Raterne afregnes til de til enhver tid gældende priser for landet, der udmeldes på hjemmesiden. 4.2 Rate 1 betales ved tilmelding til Danish International Adoption. Raten dækker administrationsomkostninger hos Danish International Adoption i forbindelse med oprettelse af sag, informationsformidling og rådgivning. Denne rate tilbagebetales kun i tilfælde af dokumenteret afslag på godkendelsen. 4.3 Rate 2 betales ved registrering af sagen på Danish International Adoptions venteliste. Raten dækker variable omkostninger ved klargøring af sagen til det valgte land, oversættelse, legalisering samt sagsbehandling hos Danish International Adoption. Denne rate tilbagebetales ikke. 4.4 Rate 3 betales, når Danish International Adoption meddeler, at sagen er udsendt til det valgte adoptionsland. Raten dækker variable omkostninger ved udsendelse af sagen, omkostninger i udlandet samt sagsbehandling hos Danish International Adoption. Denne rate tilbagebetales ikke. 4.5 Rate 4 betales 1 år efter at sagen er registreret på Danish International Adoptions venteliste. Raten dækker omkostninger i udlandet, sagsbehandling og rådgivning hos Danish International Adoption. Denne rate tilbagebetales ikke. 4.6 Rate 5 betales ved accept af barn. Raten dækker variable omkostninger i landet i forbindelse med sagsbehandlingen af barnesagen, sagsbehandlingsomkostninger i udlandet og hos Danish International Adoption. Kun hvis sagen afbrydes på grund af, at barnet dør eller trækkes tilbage fra adoption, tilbagebetales halvdelen af denne rate. Efter at barnet er overdraget, vil der ikke finde tilbagebetaling sted Side 6 af 9

7 4.7 Rate 6 betales inden barnet til sin tid skal hjemtages. Raten dækker variable omkostninger i landet i forbindelse med afslutningen af sagen, samt sagsbehandlings omkostninger rådgivning og vejledning, samt de udgifter der følger hos Danish International Adoption efter adoptionen er fuldført f.eks. til followup rapportering og rådgivning efter adoptionen. Raten forfalder til betaling senest 3 uger før forventet udrejse, eller hvor udrejse udmeldes med kortere varsel hurtigst muligt efter denne udmelding og altid før udrejse. Tilbagebetalingsreglerne i 4.6. gælder ligeledes for rate I forbindelse med adoption af søskende samtidigt (uanset antal børn) betales rate 4 til 6 dobbelt. 4.9 Notarudgifter samt udgifter til helbredserklæringer og specialattester samt udgifter til eget visum og til vaccinationer, der skal betales i Danmark, er ikke inkluderet i formidlingsgebyret. Det gælder også rejse- og opholdsudgifter, samt landeafhængige obligatoriske udgifter i forbindelse med afhentningen af barnet. Ansøger kan frit vælge flyselskab, hotel og anden transport i landet, medmindre andet er særskilt oplyst Hvis Ansøger ikke betaler rettidigt, har Danish International Adoption efter påmindelse af Ansøger ret til at afbryde arbejdet med adoptionssagen, og hvis der efter yderligere påmindelse ikke betales ophører aftalen Herudover forbeholder Danish International Adoption sig ret til - efter orientering af Ankestyrelsen - at ændre betalingens og/eller de enkelte gebyrers størrelse (herunder foretagelse af ekstraopkrævninger) og reglerne for eventuel tilbagebetaling heraf. Sådanne ændringer kan finde sted under sagens forløb og skal varsles med mindst 3 måneder. 5. Fortrolighed 5.1 Ansøger er indforstået med, at afgivne oplysninger, herunder personoplysninger i elektronisk form omfattet af persondatalovgivningen, registreres i Danish International Adoptions arkiv. I forbindelse med Danish International Adoptions behandling af sagen kan det være nødvendigt at indsamle, behandle og videregive personoplysninger. Hvis Danish International Adoption under sagens behandling forelægger sagen for Adoptionsnævnet eller Ankestyrelsen, eller hvis der klages til Nævnet eller Styrelsen, vil disse myndigheder også kunne foretage behandling m.v. af personoplysninger. Efter principperne i Persondataloven har registrerede personer følgende rettigheder: - ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles - ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles - ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen. 5.2 Alle, der har eller har haft deres virke i Danish International Adoption, er omfattet af tavshedspligt. 5.3 Ansøger har mulighed for efter forudgående aftale at gøre sig bekendt med indholdet af sagsmappen i Danish International Adoption. 5.4 Dokumenter, der findes i Danish International Adoptions sagsarkiv, kan kun udleveres til myndigheder, der har ret til at forlange det, til Ansøger eller til det formidlede barn, når dette bliver myndigt. Side 7 af 9

8 5.5 Danish International Adoption kan kun efter accept fra Ansøger, henvise til denne i tilfælde, hvor nye adoptionssøgende ønsker oplysninger om de enkelte kontakter eller lande m.v. 5.6 Ansøger lover at udvise omtanke i forbindelse med udtalelser til medierne vedrørende barnets baggrund, fordi omtale af barnets baggrund i offentlige medier kan skade samarbejdet med afgiverlandene. I tvivlstilfælde vil Danish International Adoption meget gerne rådgive Ansøger. 5.7 Ansøger lover at behandle tilsendte oplysninger om et barn i forslag som fortrolige. Ansøger lover at behandle oplysninger, de måtte få kendskab til omkring andre adoptanters børn og mulige kommende børn, som fortrolige. Det gælder både under og efter adoptionsforløbet. 6. Ansvar 6.1 Danish International Adoption har intet ansvar, hvis adoptionssagen stilles i bero eller afbrydes på grund af Ansøgers ændrede forhold. Se punkt 3.3. Ansøgers forpligtelser. En sag på venteliste kan kun en gang stilles i bero og kun i op til 3 måneder. 6.2 Danish International Adoption tager udelukkende ansvar for sit eget arbejde og kan således ikke gøres ansvarlig, herunder økonomisk ansvarlig, for danske og udenlandske myndigheders, institutioners eller organisationers beslutninger eller handlinger. Danish International Adoption kan ikke garantere, at den tidsplan, der er angivet i informationsmateriale overholdes eller at adoptionsproceduren gennemføres som beskrevet. Danish International Adoption kan heller ikke garantere, at der kan formidles barn fra et bestemt land eller kontaktsted. Danish International Adoption kan ikke tage ansvar for konsekvenserne, såfremt Ansøger optræder uhensigtsmæssigt i udlandet eller undlader at følge Danish International Adoptions anvisninger. Danish International Adoption kan ikke tage ansvar for eventuelle konsekvenser af, at Ansøger handler på baggrund af oplysninger, der er erhvervet uden om Danish International Adoption, f.eks. fra udenlandske hjemmesider, chat fora og lignende. 6.3 Danish International Adoptions ansvar overfor Ansøger ophører, når barnet er ankommet til Danmark. Dette gælder dog ikke aftale om rapportering til hjemlandet, jfr , og ej heller ved det fornødne papirarbejde i forbindelse med færdiggørelsen af adoption i Danmark. 6.4 I tilfælde af, at Ansøger ikke rejser direkte til Danmark med barnet fra hjemlandet, ophører Danish International Adoptions ansvar. 6.5 Danish International Adoption er ikke ansvarlig for skade som skyldes lovbestemmelser, forordninger, myndighedsbeslutninger, og -handlinger, krigshandlinger, kidnapning, strejke, lockout, boykot, blokade eller anden lignende omstændighed i Danmark eller i udlandet. Forbeholdet gælder også, såfremt Danish International Adoption selv er indblandet. 7. Uenighed 7.1 Ansøger og Danish International Adoption skal først og fremmest forelægge hinanden eventuelle klager og sammen forsøge at løse en opstået uenighed. Ansøger kan forelægge enhver form for klage for Danish International Adoptions bestyrelse. Side 8 af 9

9 Nedennævnte gebyrblad er ikke endeligt, nyt gebyrblad som indeholder lande både fra det tidligere DanAdopt og AC International børnehjælp er under udarbejdelse. En tiltrædelse af denne aftale vil medfører, at adoptanterne senere vil modtag en allonge til aftalen med det nye gebyrblad. Såfremt adoptanterne ikke ønsker, at tiltræde allongen vil de kunne annullere aftalen og få deres tilmeldingsgebyr retur. Danish International Adoption Gebyrblad nr. 23, gældende pr. 29. januar 2015 Land Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 Rate 6 I alt Bulgarien Colombia Etiopien Filippinerne $6.452= Indien $6.275= Kenya Kina $3.359= Senegal Sydafrika Sydkorea Thailand $5.568= Vietnam $5.816= $13.116= Alle beløb er i danske kroner (DKK), hvor der ikke er angivet $ (USD). Alle USD beløb skal betales i danske kroner, gældende kontantkøbskurs hos Danske Bank på opkrævningsdagen anvendes. I oversigten her er beløb i dollars (USD) omregnet til danske kroner (DKK) ved kurs 565,71. Alle beløb er gældende fra 29. januarr 2015 indtil næste gebyrblad udkommer. Side 9 af 9

Aftale mellem Ansøger og DanAdopt

Aftale mellem Ansøger og DanAdopt Aftale mellem Ansøger og DanAdopt Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem DanAdopt for hermed at skabe grundlag

Læs mere

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp Gældende for tilmelding 1. august 2013 31. oktober 2013 Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp 2 Udfyld tilmeldingsskemaet med tydelige blokbogstaver eller på skrivemaskine.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Adoption og gebyrer gennem 10 år

Adoption og gebyrer gennem 10 år Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 360 Offentligt 26. september 2014 Adoption og gebyrer gennem 10 år På 10 år er det gennemsnitlige gebyr for at formidle et adoptivbarn gennem AC Børnehjælp steget

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Journalnummer (udfyldes af Rigsombuddet) Ansøgning om godkendelse som adoptant Rigsombudsmanden på Færøerne Jeg/vi søger om at blive godkendt til adoption af (sæt et kryds): Et barn formidlet gennem DIA

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAdopts informationsog rådgivningstilbud DanAdopt Danish Society for International Child Care Informationsmøder Vi holder informationsmøder regelmæssigt både på Sjælland og i Jylland. Hvis du ønsker

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Kina rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care China Center for Children s Welfare and Adoption (CCCWA) i Kina formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 1. udgave Publikationen kan

Læs mere

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark -

Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation - Til statsløse født i Danmark - Hvem skal bruge dette skema? Dette skema skal bruges af ansøgere, der er: Født statsløse i Danmark Ansøgere under 18 år

Læs mere

Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge:

Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge: Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge: 09.12.2010 Navngivning Send blanketten til kirkekontoret i det sogn, hvor moren bor. Er barnet født i Sønderjylland, skal du sende blanketten

Læs mere

1. Sammenfatning og konklusion

1. Sammenfatning og konklusion Indhold: 1. Sammenfatning og konklusion...1 2. Formål med undersøgelsen...1 3. Basistal...3 4. Selve matchingfasen...4 5. Hjemtagelsen...10 6. Det efterfølgende forløb...15 7. Spørgeskemaet...21 1. Sammenfatning

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Sydafrika. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Sydafrika rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 13. november 2013 Abba Adoptions i Sydafrika formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2014-2016 1 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Vietnam. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Vietnam. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Vietnam rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Intercountry Adoption Department (AD) i Vietnam formidler hvert år børn til international adoption. Man har

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Thailand rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Child Adoption Centre (CAC) under socialministeriet i Thailand formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption BEK nr 1863 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse

Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse Statsforvaltningens brev af 16. januar 2007 til 3F Vestlolland: 16-01- 2007 Vedr.: Klage over standardblanket ved ledighedsydelse 3F Vestlolland har ved brev af 30. november 2005 på vegne af NN henvendt

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere