Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption"

Transkript

1 Aftale mellem Ansøger og Danish International Adoption Denne aftale har til formål at klarlægge de gensidige rettigheder og forpligtelser samt de økonomiske vilkår for en adoption gennem Danish International Adoption for hermed at skabe grundlag for det bedst mulige samarbejde. Aftalen har gyldighed fra det tidspunkt hvor begge parter har underskrevet den og under forudsætning af at Rate 1 er betalt. Aftalen består af denne side som begge parter underskriver, skema som ansøgerne udfylder med faktuelle oplysninger samt vores vilkår for adoption gennem Danish International Adoption. Send os derfor to eksemplarer af aftalen (9 sider) i udfyldt og underskrevet stand. Danish International Adoption beholder det ene eksemplar og returnerer det andet med vores underskrift. journalnummer (udfyldes af Danish International Adoption) De p.t. gældende gebyrer fremgår af Gebyrblad nr. 23, som er en del af denne Aftale. sted dato ansøger 1, underskrift ansøger 2, underskrift For Danish International Adoption Hovedgaden Birkerød Robert Jonasen Direktør dato Side 1 af 9

2 Faktuelle oplysninger om Ansøger *) Bedes udfyldt med blokbogstaver. Alle oplysninger skal være de legale oplysninger, stavemåder ol. Ansøger 1 fulde navn adresse CPR-nr. nationalitet medlem af folkekirken/andet stilling arbejdspladstelefon mobiltelefon Ansøger 2 fulde navn adresse CPR-nr. nationalitet medlem af folkekirken/andet stilling arbejdspladstelefon mobiltelefon fuldstændig postadresse postnr. og by privattelefon kommune Region og evt. journal nr. Vielsesdato *) husk at meddele os væsentlige ændringer undervejs i samarbejdet! I nuværende ægteskab har vi følgende adopterede børn / biologiske børn: dreng(e) født / / / i (land) pige(r) født / / / i (land) Har I tidligere været gift? JA (manden, kvinden, begge) NEJ Vi har følgende børn fra tidligere ægteskab/forhold: dreng(e) født / / / i (land) pige(r) født / / / i (land) Har I tidligere søgt om adoption gennem DIA? JA NEJ AC Børnehjælp? JA NEJ DanAdoptg? JA NEJ Terre des Hommes? JA NEJ Blev adoptionen af dette barn gennemført? JA NEJ Hvornår? Dato / Side 2 af 9

3 ALMINDELIGE VILKÅR FOR ADOPTION GENNEM DANISH INTERNATIONAL ADOPTION Undertegnede har til hensigt at adoptere et barn fra udlandet gennem Danish International Adoption og i den anledning er nedenstående aftale indgået mellem mig/os, herefter kaldet Ansøger, og Danish International Adoption. 1. Opgavens omfang og udførelse 1.1 Danish International Adoption formidler kontakt mellem dem, der ønsker at adoptere et barn fra udlandet, og de myndigheder, institutioner eller organisationer, som er barnets repræsentanter i afgiver landet. Betalingen omhandler det administrative arbejde vedrørende adoptionsformidlingen, ikke barnet. Der er på ingen måde tale om en købsaftale, men en betaling for den legale procedure. Arbejdet skal varetages på en sådan måde, at barnets interesser varetages, ligesom retssikkerhed og respekt for afgiver landets vilkår og kultur respekteres af både Ansøger og Danish International Adoption. Danish International Adoption forpligter sig til at udføre det arbejde, som er specificeret under punkt 2: Danish International Adoptions forpligtelser. 1.2 Opgaven skal udføres med omhu og på en sådan måde, at fremtidige adoptioner ikke sættes på spil. 1.3 Ansøger og Danish International Adoption skal holde god kontakt og samarbejde under gennemførelsen af opgaven. 1.4 Danish International Adoptions mundtlige og skriftlige information anses for at være givet til begge ansøgere, hvis blot den ene har fået den. 1.5 En godkendelse eller udtalelse fra den ene ansøger regnes for at gælde for begge. 1.6 For at opgaven skal kunne gennemføres, skal Ansøger følge de instruktioner, som gives af Danish International Adoption, og som er specificeret under punkt 3: Ansøgers forpligtelser. 1.7 Skulle det ske at Ansøger, af en eller anden grund, efter at være rejst for at hente barnet, ikke ønsker at adoptere barnet, eller barnet trækkes tilbage af afgiver landets myndigheder, forpligter Ansøger sig til at rejse tilbage til Danmark uden barn. Det er ikke muligt at få andet barn i forslag under opholdet. 2. Danish International Adoptions forpligtelser 2.1 Danish International Adoption forpligter sig til, at sørge for, at organisationen til stadighed har Ministeriet for Børn, ligestilling, Intergration og Sociale forhold tilladelse til at bistå med adoptionsformidling. 2.2 Organisationen skal følge retningslinjerne i Haager-konventionen om international adoption samt de til enhver tid gældende danske adoptionsregler. Danish International Adoption skal følge de etiske retningslinjer, der er vedtaget af Nordic Adoption Council og af den europæiske adoptionsorganisation EurAdopts medlemsorganisationer. 2.3 Når Ansøger er godkendt af samrådet i den regionale statsforvaltning, og Danish International Adoption har modtaget samrådsgodkendelsen og socialrapporten m.v. fra socialcenteret, Side 3 af 9

4 indbyder Danish International Adoption til en samtale om valg af land. Danish International Adoption informerer Ansøger om vilkår og procedurer i de lande, Ansøger er interesseret i, og som er relevante for Ansøger. Når der er truffet aftale om valg af adoptionsland, skal Danish International Adoption sørge for at Ansøger modtager instruktion vedrørende tilvejebringelsen af de dokumenter, som er nødvendige for sagens gennemførelse. Danish International Adoption sørger for at sende de nødvendige dokumenter videre til de relevante modtagere og instruere Ansøger omhyggeligt om dokumenter, Ansøger selv skal medbringe. 2.4 Danish International Adoption skal give følgende yderligere oplysninger: - Særlige rejseinstruktioner som skal følges i forbindelse med adoptionssagen i barnets hjemland - oplysninger om formaliteter ved hjemkomsten til Danmark - oplysninger om de evt. bindende forpligtelser til rapportering til barnets hjemland, herunder en evt. bindende forpligtelse til at modtage hjemmebesøg af sagsbehandlere fra den regionale statsforvaltning Denne information gives normalt skriftligt men suppleres af mundtlige oplysninger. 2.5 Danish International Adoption skal gøre sit bedste for at bringe barn i forslag til Ansøger. I løbet af adoptionssagen skal Danish International Adoption orientere Ansøger om alle hændelser og udviklinger, der har betydning for deres adoption. Sådan orientering kan foregå via hjemmesiden. 2.6 Danish International Adoption videresender alle oplysninger om et barn, der er stillet i forslag til Ansøger, så snart børnepapirerne er vurderet af en af Danish International Adoptions lægekonsulenter. Danish International Adoption medsender lægens udtalelse og Danish International Adoptions skøn om, hvorvidt det foreslåede barn ligger indenfor eller udenfor Ansøgers godkendelse. Danish International Adoption afventer derefter Ansøgers afgørelse om at modtage barnet, hvis det ligger indenfor godkendelsen, eller Ansøgers afgørelse af, hvorvidt godkendelsen ønskes udvidet til at omfatte det pågældende barn, hvis det ligger udenfor godkendelsen. Danish International Adoption orienterer efterfølgende Statsforvaltningen. Danish International Adoption indhenter i fornødent omfang yderligere oplysninger til belysning af forslaget. 2.7 Så snart der foreligger en afgørelse, skal Danish International Adoption meddele denne til den udenlandske kontakt. 2.8 Danish International Adoption skal videregive alle oplysninger, der i ventetiden efter accepten af barnet kommer fra barnets hjemland, og som kan have betydning for sagen, herunder alle væsentlige oplysninger, der modtages vedrørende den konkrete sag. 2.9 Danish International Adoption skal i så god tid som muligt underrette Ansøger om tidspunktet for afhentning eller modtagelse af barnet Hvis Danish International Adoptions samarbejde med en udenlandsk kontakt ophører, forpligter Danish International Adoption sig til i samråd med Ansøger at forsøge at formidle et barn fra en anden kontakt. Hvis Ansøger trods Danish International Adoptions anbefaling ønsker at skifte til en anden venteliste, end den Ansøger allerede er indplaceret på, medfører dette indgåelse af en ny aftale med den konsekvens, at betalingen vil ske efter gældende landegebyrblad. Betalingen starter med en ny Rate 2, der dækker klargøring af den nye sag. Resten af gebyrforløbet følger den nye aftale og det gebyr, der gælder for det aktuelle land. Side 4 af 9

5 Der refunderes ikke indbetalinger i forbindelse med den hidtidige ventelisteplacering, og Danish International Adoption gør opmærksom på, at en flytning til en anden venteliste ikke medfører garanti for formidling af et barn Danish International Adoption skal opbevare alle dokumenter vedrørende gennemførte adoptioner i mindst 50 år. Dette gælder dog ikke familiens egne follow up-rapporter, som er videresendt til kontakter, myndigheder m.v. i udlandet Danish International Adoption skal på Ansøgers anmodning udlevere samtlige originale dokumenter og kopier, der beror hos Danish International Adoption, og som er indsendt af Ansøger, hvis sagen afbrydes inden hjemtagelse af et barn. Anmodningen skal ske i forbindelse med afslutning af sagen. 3. Ansøgers forpligtelser 3.1 Ansøger skal give fuldstændige og korrekte oplysninger i de dokumenter, der skal anvendes i adoptionssagen. 3.2 Ansøger skal betale de gebyrer, der er fastsat af Danish International Adoption. 3.3 Ansøger forpligter sig til at fortælle statsforvaltningen og Danish International Adoption, hvis der sker ændringer i forbindelse med: - graviditet, plejebørn og lignende, separation eller skilsmisse, alvorlig sygdom, langvarig sygemelding, arbejdsløshed, økonomiske forandringer eller kriminelle forhold, - adresse og telefonnummer samt i slutfasen af adoptionen at meddele Danish International Adoption midlertidig adresseændringer, der har mere end 3 dages varighed - flytning til en anden region eller planlagt flytning til udlandet eller andre omstændigheder, der kan påvirke adoptionen. 3.4 Ansøger forpligter sig til indenfor den af Danish International Adoption fastsatte tidsramme (typisk 1 uge) at træffe afgørelse om, hvorvidt Ansøger ønsker at adoptere et foreslået barn, evt. ønsker at få godkendelsen udvidet til at omfatte et foreslået barn. 3.5 Ansøger forpligter sig til ikke at forsøge at adoptere på anden måde end den af Danish International Adoption anviste. 3.6 Ansøger skal på anmodning af Danish International Adoption indhente de dokumenter, der kræves af såvel Danish International Adoption som myndigheder og organisationer i udlandet. 3.7 Ansøger forpligter sig til at lade alle former for kontakt med udlandet, der har med adoptionen at gøre, gå gennem Danish International Adoption, medmindre andet er aftalt. 3.8 Ansøger skal rejse ud og hente barnet, når Danish International Adoption giver besked herom, samt forpligter sig til at sørge for barnet i alle henseender fra den dag, hvor barnet overdrages. Side 5 af 9

6 3.9 Ansøger lover at optræde på en sådan måde, at tilliden til danske adoptivforældre bliver opretholdt og styrket. Eventuel kritik bør fremføres overfor Danish International Adoption i Danmark og ikke i udlandet Ansøger skal efter hjemkomsten aflevere de nødvendige dokumenter fra udlandet til Danish International Adoption Ansøger forpligter sig til at medvirke til rapportering (på engelsk og med aktuelle fotos) til barnets hjemland i overensstemmelse med det enkelte lands eller den enkelte kontaktorganisations krav Ansøger skal til Danish International Adoption tilbagesende samtlige dokumenter, fotos m.v., såfremt forslaget om barn ikke fører til adoption af det pågældende barn. 4. Betaling 4.1 Betalingen til Danish International Adoption består af formidlingsgebyret der er opdelt i 6 rater. Se Gebyrbladet. Formidlingsgebyret er afhængigt af valg af land og er sammensat af de faktiske udgifter i sagen, udgifterne i landet til barnets ophold og pleje, andel til hjælpearbejde, samt et solidarisk beløb til Danish International Adoptions arbejde. Raterne forfalder i takt med sagens faser. Raterne afregnes til de til enhver tid gældende priser for landet, der udmeldes på hjemmesiden. 4.2 Rate 1 betales ved tilmelding til Danish International Adoption. Raten dækker administrationsomkostninger hos Danish International Adoption i forbindelse med oprettelse af sag, informationsformidling og rådgivning. Denne rate tilbagebetales kun i tilfælde af dokumenteret afslag på godkendelsen. 4.3 Rate 2 betales ved registrering af sagen på Danish International Adoptions venteliste. Raten dækker variable omkostninger ved klargøring af sagen til det valgte land, oversættelse, legalisering samt sagsbehandling hos Danish International Adoption. Denne rate tilbagebetales ikke. 4.4 Rate 3 betales, når Danish International Adoption meddeler, at sagen er udsendt til det valgte adoptionsland. Raten dækker variable omkostninger ved udsendelse af sagen, omkostninger i udlandet samt sagsbehandling hos Danish International Adoption. Denne rate tilbagebetales ikke. 4.5 Rate 4 betales 1 år efter at sagen er registreret på Danish International Adoptions venteliste. Raten dækker omkostninger i udlandet, sagsbehandling og rådgivning hos Danish International Adoption. Denne rate tilbagebetales ikke. 4.6 Rate 5 betales ved accept af barn. Raten dækker variable omkostninger i landet i forbindelse med sagsbehandlingen af barnesagen, sagsbehandlingsomkostninger i udlandet og hos Danish International Adoption. Kun hvis sagen afbrydes på grund af, at barnet dør eller trækkes tilbage fra adoption, tilbagebetales halvdelen af denne rate. Efter at barnet er overdraget, vil der ikke finde tilbagebetaling sted Side 6 af 9

7 4.7 Rate 6 betales inden barnet til sin tid skal hjemtages. Raten dækker variable omkostninger i landet i forbindelse med afslutningen af sagen, samt sagsbehandlings omkostninger rådgivning og vejledning, samt de udgifter der følger hos Danish International Adoption efter adoptionen er fuldført f.eks. til followup rapportering og rådgivning efter adoptionen. Raten forfalder til betaling senest 3 uger før forventet udrejse, eller hvor udrejse udmeldes med kortere varsel hurtigst muligt efter denne udmelding og altid før udrejse. Tilbagebetalingsreglerne i 4.6. gælder ligeledes for rate I forbindelse med adoption af søskende samtidigt (uanset antal børn) betales rate 4 til 6 dobbelt. 4.9 Notarudgifter samt udgifter til helbredserklæringer og specialattester samt udgifter til eget visum og til vaccinationer, der skal betales i Danmark, er ikke inkluderet i formidlingsgebyret. Det gælder også rejse- og opholdsudgifter, samt landeafhængige obligatoriske udgifter i forbindelse med afhentningen af barnet. Ansøger kan frit vælge flyselskab, hotel og anden transport i landet, medmindre andet er særskilt oplyst Hvis Ansøger ikke betaler rettidigt, har Danish International Adoption efter påmindelse af Ansøger ret til at afbryde arbejdet med adoptionssagen, og hvis der efter yderligere påmindelse ikke betales ophører aftalen Herudover forbeholder Danish International Adoption sig ret til - efter orientering af Ankestyrelsen - at ændre betalingens og/eller de enkelte gebyrers størrelse (herunder foretagelse af ekstraopkrævninger) og reglerne for eventuel tilbagebetaling heraf. Sådanne ændringer kan finde sted under sagens forløb og skal varsles med mindst 3 måneder. 5. Fortrolighed 5.1 Ansøger er indforstået med, at afgivne oplysninger, herunder personoplysninger i elektronisk form omfattet af persondatalovgivningen, registreres i Danish International Adoptions arkiv. I forbindelse med Danish International Adoptions behandling af sagen kan det være nødvendigt at indsamle, behandle og videregive personoplysninger. Hvis Danish International Adoption under sagens behandling forelægger sagen for Adoptionsnævnet eller Ankestyrelsen, eller hvis der klages til Nævnet eller Styrelsen, vil disse myndigheder også kunne foretage behandling m.v. af personoplysninger. Efter principperne i Persondataloven har registrerede personer følgende rettigheder: - ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles - ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles - ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen. 5.2 Alle, der har eller har haft deres virke i Danish International Adoption, er omfattet af tavshedspligt. 5.3 Ansøger har mulighed for efter forudgående aftale at gøre sig bekendt med indholdet af sagsmappen i Danish International Adoption. 5.4 Dokumenter, der findes i Danish International Adoptions sagsarkiv, kan kun udleveres til myndigheder, der har ret til at forlange det, til Ansøger eller til det formidlede barn, når dette bliver myndigt. Side 7 af 9

8 5.5 Danish International Adoption kan kun efter accept fra Ansøger, henvise til denne i tilfælde, hvor nye adoptionssøgende ønsker oplysninger om de enkelte kontakter eller lande m.v. 5.6 Ansøger lover at udvise omtanke i forbindelse med udtalelser til medierne vedrørende barnets baggrund, fordi omtale af barnets baggrund i offentlige medier kan skade samarbejdet med afgiverlandene. I tvivlstilfælde vil Danish International Adoption meget gerne rådgive Ansøger. 5.7 Ansøger lover at behandle tilsendte oplysninger om et barn i forslag som fortrolige. Ansøger lover at behandle oplysninger, de måtte få kendskab til omkring andre adoptanters børn og mulige kommende børn, som fortrolige. Det gælder både under og efter adoptionsforløbet. 6. Ansvar 6.1 Danish International Adoption har intet ansvar, hvis adoptionssagen stilles i bero eller afbrydes på grund af Ansøgers ændrede forhold. Se punkt 3.3. Ansøgers forpligtelser. En sag på venteliste kan kun en gang stilles i bero og kun i op til 3 måneder. 6.2 Danish International Adoption tager udelukkende ansvar for sit eget arbejde og kan således ikke gøres ansvarlig, herunder økonomisk ansvarlig, for danske og udenlandske myndigheders, institutioners eller organisationers beslutninger eller handlinger. Danish International Adoption kan ikke garantere, at den tidsplan, der er angivet i informationsmateriale overholdes eller at adoptionsproceduren gennemføres som beskrevet. Danish International Adoption kan heller ikke garantere, at der kan formidles barn fra et bestemt land eller kontaktsted. Danish International Adoption kan ikke tage ansvar for konsekvenserne, såfremt Ansøger optræder uhensigtsmæssigt i udlandet eller undlader at følge Danish International Adoptions anvisninger. Danish International Adoption kan ikke tage ansvar for eventuelle konsekvenser af, at Ansøger handler på baggrund af oplysninger, der er erhvervet uden om Danish International Adoption, f.eks. fra udenlandske hjemmesider, chat fora og lignende. 6.3 Danish International Adoptions ansvar overfor Ansøger ophører, når barnet er ankommet til Danmark. Dette gælder dog ikke aftale om rapportering til hjemlandet, jfr , og ej heller ved det fornødne papirarbejde i forbindelse med færdiggørelsen af adoption i Danmark. 6.4 I tilfælde af, at Ansøger ikke rejser direkte til Danmark med barnet fra hjemlandet, ophører Danish International Adoptions ansvar. 6.5 Danish International Adoption er ikke ansvarlig for skade som skyldes lovbestemmelser, forordninger, myndighedsbeslutninger, og -handlinger, krigshandlinger, kidnapning, strejke, lockout, boykot, blokade eller anden lignende omstændighed i Danmark eller i udlandet. Forbeholdet gælder også, såfremt Danish International Adoption selv er indblandet. 7. Uenighed 7.1 Ansøger og Danish International Adoption skal først og fremmest forelægge hinanden eventuelle klager og sammen forsøge at løse en opstået uenighed. Ansøger kan forelægge enhver form for klage for Danish International Adoptions bestyrelse. Side 8 af 9

9 Nedennævnte gebyrblad er ikke endeligt, nyt gebyrblad som indeholder lande både fra det tidligere DanAdopt og AC International børnehjælp er under udarbejdelse. En tiltrædelse af denne aftale vil medfører, at adoptanterne senere vil modtag en allonge til aftalen med det nye gebyrblad. Såfremt adoptanterne ikke ønsker, at tiltræde allongen vil de kunne annullere aftalen og få deres tilmeldingsgebyr retur. Danish International Adoption Gebyrblad nr. 23, gældende pr. 29. januar 2015 Land Rate 1 Rate 2 Rate 3 Rate 4 Rate 5 Rate 6 I alt Bulgarien Colombia Etiopien Filippinerne $6.452= Indien $6.275= Kenya Kina $3.359= Senegal Sydafrika Sydkorea Thailand $5.568= Vietnam $5.816= $13.116= Alle beløb er i danske kroner (DKK), hvor der ikke er angivet $ (USD). Alle USD beløb skal betales i danske kroner, gældende kontantkøbskurs hos Danske Bank på opkrævningsdagen anvendes. I oversigten her er beløb i dollars (USD) omregnet til danske kroner (DKK) ved kurs 565,71. Alle beløb er gældende fra 29. januarr 2015 indtil næste gebyrblad udkommer. Side 9 af 9

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Her kommer børnene fra

Her kommer børnene fra Her kommer børnene fra DanAdopt Danish Society for International Child Care Indholdsfortegnelse Valg af adoptionsland... 3 Nye formidlingslande... 3 Udlandets krav til ansøgere... 3 Enlige ansøgere...

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

DanAdopt. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAdopt. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAdopt DanAdopt Danish Society for International Child Care Indholdsfortegnelse DanAdopt hvem er vi?... 3 DanAdopts værdigrundlag... 3 Barnet i centrum... 4 Etik... 4 Kulturforståelse... 5 Organisationen

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Ansøgningsskema FA9_da_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, som arbejder eller studerer i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere