NOTAT Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner"

Transkript

1 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8. juli 2004 for så vidt angår den del af rapporten, der vedrører udlændingeområdet 1. Indledning 1.1. Baggrund Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles fremlagde den 8. juli 2004 en rapport om sit besøg i Danmark den april Rapporten indeholder blandt andet en række anbefalinger på udlændingeområdet. Disse anbefalinger har givet anledning til diskussion om, hvorvidt den danske udlændingelovgivning er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Regeringen tillægger det afgørende betydning, at Danmark overholder sine internationale forpligtelser, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. I dette notat gennemgås menneskerettighedskommissærens rapport, og det vurderes, hvilke initiativer rapportens anbefalinger eventuelt giver anledning til, jf. afsnit 4 og 7. Notatet indeholder tillige en gennemgang af kommissærens opgaver (afsnit 2), af relevante bestemmelser i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og andre internationale konventioner (afsnit 3), af menneskerettighedskommissærens efterfølgende udtalelser i pressen (afsnit 5) samt af andres vurderinger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions betydning for udlændingelovgivningen (afsnit 6) Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner Det er regeringens opfattelse, at administrationen af udlændingeloven er i overensstemmelse med EMRK, således som denne konvention er forstået og anvendt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Regeringen finder derfor ikke grundlag for at ændre udlændingelovens 24-års krav for opnåelse af familiesammenføring med ægtefælle, 28-års-regel i forbin-

2 - 2 - delse med tilknytningskravet, kravet om økonomisk sikkerhed og selvforsørgelse samt aldersgrænsen for familiesammenføring med børn (formulering fra cover). Det er i den forbindelse regeringens opfattelse, at menneskerettighedskommissæren ikke anfører eller begrunder, at Danmark skulle have krænket Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), men snarere at visse bestemmelser i udlændingeloven og disses administration kan indebære en risiko for, at menneskerettighedernes overholdelse bringes i fare. Den gældende regulering af udlændingeområdet respekterer efter regeringens opfattelse Danmarks internationale forpligtelser, herunder den praksis, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fastlagt og løbende fastlægger ved sine afgørelser. Såfremt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol måtte træffe en afgørelse, der udbygger eller præciserer Domstolens fortolkning af EMRK på et område, der har betydning for meddelelse af opholdstilladelse, vil den danske administration af reglerne tage hensyn til dette. Regeringen er dog opmærksom på menneskerettighedskommissærens ønske om en højere grad af klarhed i forhold til flygtninges ret til familiesammenføring, hvorfor regeringen agter at følge op på dette punkt. Regeringen vil derfor imødekomme menneskerettighedskommissærens anbefaling om, at menneskerettighedsbeskyttelsen afspejles mere direkte i lovteksten, eksempelvis således, at der i relevante bestemmelser indføres en henvisning til hensynet til familiens enhed. For så vidt angår anbefalingen om Flygtningenævnets uafhængighed vil regeringen overveje en præciserende lovændring, der yderligere understreger nævnets uafhængighed af regeringen. 2. Menneskerettighedskommissærens opgaver Den 7. maj 1999 vedtog Europarådets ministerkomite resolution (99) 50 om Europarådets menneskerettighedskommissær, der fastlægger menneskerettighedskommissærens mandat. Det fremgår af artikel 1 i resolution (99) 50, at kommissæren skal være en ikkejuridisk institution til fremme af viden om og respekt for menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i Europarådets menneskerettighedsinstrumenter. Kommissæren skal respektere kompetencen for andre overvågende organer etableret i medfør af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller andre af Europarådets menneskerettighedsinstrumenter og skal udføre andre funktioner end disse organer. Kommissæren skal ikke behandle konkrete klager. Det fremgår af artikel 2 i resolution 99 (50), at kommissæren skal udføre sine opgaver uafhængigt og upartisk.

3 - 3 - Det fremgår af artikel 3 i resolution 99 (50), at kommissæren skal a) fremme uddannelse og kendskab til menneskerettigheder i medlemsstaterne b) bidrage til at fremme en effektiv overholdelse af menneskerettighederne i medlemsstaterne, og at der nydes godt heraf c) give rådgivning og information om beskyttelse af menneskerettighederne og forebygge overtrædelse af menneskerettighederne d) lette aktiviteter for nationale ombudsmænd eller lignende institutioner inden for menneskerettigheder e) identificere mulige mangler i medlemsstaternes lovgivning eller praksis for så vidt angår opfyldelse af menneskerettigheder, som de kommer til udtryk i Europarådets instrumenter, fremme medlemsstaternes effektive implementering af disse standarder og bistå staterne med deres indsats for at afhjælpe sådanne mangler f) afgive en rapport om særlige forhold til ministerkomiteen eller til den parlamentariske forsamling og ministerkomiteen, når Kommissæren finder det passende g) besvare forespørgsler fra ministerkomiteen eller til den parlamentariske forsamling på en måde, som kommissæren finder passende, i forbindelse med disses opgaver for at sikre overholdelse af Europarådets menneskerettighedsstandarder h) afgive en årlig rapport til ministerkomiteen og den parlamentariske forsamling i) samarbejde med andre internationale institutioner med henblik på at fremme og beskytte menneskerettigheder, idet unødvendigt overlap af aktiviteter samtidig undgås. Det fremgår af artikel 8 i resolution 99 (50), at kommissæren kan udfærdige anbefalinger, udtrykke holdninger og udfærdige rapporter. Mens Europarådets medlemslande er forpligtet til at rette sig efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols endelige afgørelse i enhver sag, som de er part i, er menneskerettighedskommissærens anbefalinger ikke folkeretligt bindende. Da Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol således kan give medlemsstater folkeretligt bindende pålæg, vil Europarådets medlemsstater, herunder Danmark, være folkeretligt forpligtet til at følge disse.

4 - 4 - Anden kritik, anbefalinger eller vejledende udtalelser med videre fra internationale organer, herunder fra Europarådets Menneskerettighedskommissær, som ikke indeholder egentlig juridiske forpligtelser, må naturligvis give ethvert medlemsland anledning til overvejelser, herunder om behovet for ændring af lovgivning eller administrativ praksis. 3. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) trådte i kraft den 3. september Konventionen blev til på baggrund af erfaringerne fra Den Anden Verdenskrig og Folkeforbundets arbejde med mindretalsspørgsmål i Europa i mellemkrigstiden. Konventionen udvikles gennem vedtagelse af nye protokoller, såkaldte ændrings- og tillægsprotokoller. Konventionen indeholder ingen regler, der direkte tager sigte på at regulere betingelserne for familiesammenføring med udlændinge, eller bestemmelser for opholdstilladelse til udlændinge i øvrigt. Men nogle af konventionens bestemmelser kan alligevel få betydning for medlemsstaternes udlændingelovgivning Bestemmelser i EMRK af særlig betydning for udlændingelovens regler om opholdstilladelse Særligt to af konventionens artikler, artikel 8 og 14, er relevante i forbindelse med udlændingelovgivningens regler om opholdstilladelse. Artikel 8 lyder således: Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder. Som det fremgår af bestemmelsen, er der tale om en ganske overordnet beskrivelse af de beskyttede rettigheder og omfanget af beskyttelsen. Spørgsmålet om betingelserne for familiesammenføring nævnes ikke i bestemmelsen. Netop på grund af den overordnede formulering i konventionsteksten er det nærmere omfang af den beskyttelse, som artikel 8 indebærer i relation til dansk udlændingelovgivning, ikke fastlagt præcist, og der må derfor ved forsøg på at afklare det nærmere omfang af bestemmelsens anvendelsesområde lægges betydelig

5 - 5 - vægt på den vejledning, der kan hentes i domspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og de danske domstole. Der findes ingen domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der har statueret krænkelse af artikel 8 i forbindelse med en stats afslag på ægtefællesammenføring. I øvrigt findes kun meget begrænset praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om staternes mulighed for at regulere indvandringen via regler om ægtefællesammenføring. I den forbindelse skal nævnes Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom Abdulaziz, Cabales og Balkandali 28/ vedrørende omfanget af statens forpligtelser til at sikre respekt for familielivet. Domstolen afviste, at familiesammenføring var påkrævet i den pågældende sag under henvisning til, at artikel 8 ikke indebærer en ret for ægtefæller til at vælge, i hvilket land familielivet skal optages. Dommen beskrives nærmere nedenfor i afsnit Der findes ikke andre domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der nærmere belyser rækkevidden af artikel 8 i forhold til de forskellige betingelser for ægtefællesammenføring, som er indeholdt i dansk udlændingelovgivning, og som for nogle af betingelsernes vedkommende har medført kritik i form af fremførte synspunkter om, at administrationen af udlændingelovens regler skulle være i strid med artikel 8. Det skal dog nævnes, at der foreligger domspraksis fra EF-domstolen, eksempelvis EF-domstolens dom i sag C-60/00 (Carpenter), der ved vurderingen af, hvorvidt der bør gives opholdstilladelse til en ægtefælle til en EU-statsborger, inddrager EMRK artikel 8 på en måde, der kan have betydning for den mere generelle fastlæggelse af retstilstanden vedrørende EMRK artikel 8. Den kritik, der er fremkommet om, at der ikke skulle være overensstemmelse mellem på den ene side dansk udlændingelovgivning og administrationen heraf og på den anden side EMRK, er ikke baseret på praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Heller ikke dansk retspraksis giver nogen udførlig vejledning om, hvornår dansk udlændingelovgivning og administrationen heraf må anses for at være i strid med EMRK artikel 8. Der foreligger ikke Integrationsministeriet bekendt danske domme vedrørende ægtefællesammenføring, hvor de danske domstole er kommet frem til, at en administrativ afgørelse har været i strid med artikel 8. Derimod findes der tre landsretsdomme fra december 2003, hvor Østre Landsret i tre sager vedrørende afslag på ægtefællesammenføring med herboende indvandrere under henvisning til tilknytningskravet (før skærpelsen og udvidelsen af tilknytningskravet med lov nr. 365 af 6. juni 2002) hverken fandt, at Integrations-

6 - 6 - ministeriets afgørelser var i strid med EMRK artikel 8 eller artikel 14 i sammenhæng med artikel 8. De tre landsretsdomme er anket til Højesteret. Det bemærkes, at der hverken findes domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller fra de danske domstole vedrørende de konkrete spørgsmål, som kommissærens anbefalinger vedrører. Der er således samlet set tale om et ganske spinkelt retsgrundlag, når det nærmere skal søges klarlagt, i hvilke situationer artikel 8 indebærer en forpligtelse for Danmark til at give en opholdstilladelse med henblik på udøvelse af familieliv her i landet. I forbindelse med lovforslag om ændringer af udlændingelovgivningen på områder, hvor Den Europæiske Menneskerettighedskonvention kan være relevant, har regeringen ud fra det eksisterende retsgrundlag udførligt redegjort for betydningen af relevante konventionsbestemmelser samt domspraksis fra navnlig Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og de danske domstole. Det gælder ikke mindst i tilfælde, hvor hensynet til overholdelsen af internationale konventioner i en konkret sag skal føre til, at der meddeles opholdstilladelse til ansøgeren, uanset at en eller flere af lovens almindelige betingelser ikke er opfyldt. Der henvises til lovforslag nr. L 152 af 28. februar 2002, afsnit 7.6, lovforslag nr. L 6 af 8. oktober 2003 afsnit 4, og lovforslag nr. L 171 af 20. februar 2004, afsnit 3.5. Helt kort kan forholdet mellem artikel 8 og adgangen til familiesammenføring opsummeres i følgende hovedpunkter: Artikel 8 indebærer ikke en generel og ubetinget ret til familiesammenføring. Efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis indebærer bestemmelsen, at der i særlige tilfælde ikke kan nægtes familiesammenføring. Danmark er først og fremmest forpligtet til at beskytte mod adskillelse af familier, der allerede eksisterer som en enhed. I den forbindelse lægges der bl.a. vægt på årsagen til den adskillelse, der ønskes tilendebragt, herunder om denne skyldes de pågældendes eget valg, og om det herboende familiemedlem har mulighed for at tage ophold sammen med det udenlandske familiemedlem i et andet land. For så vidt angår børns sammenføring med forældre lægges der endvidere vægt på barnets alder, situation i oprindelseslandet og afhængighed af forældrene. Som nævnt ovenfor er også artikel 14 af særlig relevans i forbindelse med udlændingelovgivningens regler om opholdstilladelse. Artikel 14 lyder således:

7 - 7 - Nydelsen af de i denne konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold. Artikel 14 forbyder enhver form for diskrimination inden for konventionens område og udgør således et supplement til de materielle rettigheder i konventionen. Selve bestemmelsen indeholder dog ingen nærmere definition af diskriminationsbegrebet. Diskrimination antages normalt at foreligge, når et individ eller en gruppe af individer uden saglig og rimelig begrundelse stilles ringere end andre, der er i en sammenlignelig situation. Forskellig behandling af sammenlignelige situationer kan være berettiget, såfremt den forskellige behandling har et legitimt formål og står i rimeligt forhold til dette formål. Forskelsbehandling er således ikke i sig selv problematisk i forhold til artikel 14. Et alderskrav kan eksempelvis uanset at det rummer et element af vilkårlighed ikke anses for diskriminerede, hvis kravet har et legitimt formål og står i rimeligt forhold til dette formål. En positiv særbehandling af visse persongrupper anses endvidere typisk ikke som diskrimination af den resterende gruppe, der ikke positivt særbehandles, hvis den positive særbehandling tjener til fremme af faktisk lighed. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fastslog således i dommen Den Belgiske Sprogstrid 23/7 1968, at artikel 14 ikke forbyder enhver form for forskelsbehandling og udtalte i den forbindelse, at certain legal inequalities tend only to correct factual inequalities. Til trods for, at der findes en ganske omfattende praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vedrørende artikel 14, er der kun statueret krænkelse af bestemmelsen i et mindre antal tilfælde. Dette skyldes til dels, at artikel 14 kun kan påberåbes i sammenhæng med en af de øvrige bestemmelser i EMRK, og at der efter Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis ofte ikke foretages en selvstændig undersøgelse af forholdet til artikel 14, hvis der er fundet krænkelse af hovedbestemmelsen. Det kan derfor være særdeles vanskeligt at forudsige, om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vil finde en særskilt behandling af artikel 14 nødvendig. Heller ikke vedrørende artikel 14 findes domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller fra de danske domstole, der statuerer krænkelser i relation til de spørgsmål, som kommissærens anbefalinger vedrører.

8 - 8 - Der er således også i forbindelse med artikel 14 tale om et ganske spinkelt retsgrundlag, når det nærmere skal søges klarlagt, i hvilke situationer bestemmelsen indebærer en forpligtelse for Danmark til at give en opholdstilladelse. Helt kort kan bestemmelsens hovedbetydning for udlændingeområdet opsummeres i følgende hovedpunkter: Det forhold, at en stat behandler sine egne statsborgere anderledes end personer af fremmed statsborgerskab, er ikke i sig selv i strid med artikel 14. Det forhold, at tredjelandsstatsborgere behandles anderledes end EU-statsborgere, er heller ikke i sig selv i strid med artikel 14, hvis dette er objektivt og sagligt begrundet i de retligt bindende aftaler inden for EU. Heller ikke en bedre behandling af statsborgere fra lande, som en stat har en særlig tilknytning til, vil i sig selv være i strid med artikel Øvrige internationale forpligtelser af særlig betydning for udlændingelovens regler om opholdstilladelse Det er i international ret et almindeligt anerkendt princip, at ægteskaber kun skal kunne indgås med ægtefællernes frie og uforbeholdne samtykke. Dette følger bl.a. af artikel 16, stk. 2, i Verdenserklæringen om menneskerettigheder, artikel 23, stk. 3, i FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder og artikel 10, stk. 1, i FN s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Det følger tilsvarende af artikel 16, stk. 1, i FN s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, at de deltagende stater skal tage alle passende forholdsregler til at afskaffe diskrimination imod kvinder i alle ægteskabs- og familieforhold og på grundlag af ligestilling mellem mænd og kvinder sikre kvinder samme ret til frit at vælge ægtefælle og til kun at indgå ægteskab med deres frie og uforbeholdne samtykke. Efter artikel 5 i FN s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination må der ikke ske diskrimination på grund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse. Efter artikel 26 i FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder er alle mennesker lige for loven og berettigede til lovens ligelige beskyttelse uden nogen forskelsbehandling. Endelig indeholder Verdenserklæringen om Menneskerettigheder i artikel 16, stk. 1, en bestemmelse, hvorefter den enkelte uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har ret til at gifte sig og stifte familie.

9 - 9 - Det bemærkes, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ved fortolkningen af EMRK inddrager andre globale og regionale menneskerettighedskonventioner samt andre folkeretlige aftaler. Det må antages, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vil søge at finde et fortolkningsresultat, som stemmer overens med andre traktatforpligtelser FN s konvention om barnets rettigheder FN s konvention om barnets rettigheder (FN s børnekonvention) sikrer børn en række rettigheder, herunder at ansøgninger fra et barn eller dettes forældre om indrejse i eller udrejse fra en deltagende stat med henblik på familiesammenføring skal behandles på en positiv, human og hurtig måde af deltagerstaterne, jf. artikel 10, stk. 1. FN s børnekonvention indebærer således ikke en generel og ubetinget ret til familiesammenføring med børn. Noget andet er, at deltagerstaterne efter konventionens artikel 10, stk. 2, skal sikre et barn, hvis forældre har fast bopæl i forskellige stater, ret til, undtagen under særlige omstændigheder, regelmæssigt at have personlig forbindelse og direkte kontakt med begge forældre. En sikring af regelmæssig kontakt indebærer ikke nødvendigvis, at der skal gives tilladelse til familiesammenføring, idet sådan kontakt vil kunne komme i stand på anden vis, herunder ved udstedelse af besøgsvisum m.v. I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal det grundlæggende hensyn til barnets tarv komme i første række, jf. artikel 3, stk. 1, i FN s børnekonvention. 4. Indholdet af menneskerettighedskommissærens rapport for så vidt angår udlændingeområdet På baggrund af en invitation fra udenrigsministeren aflagde menneskerettighedskommissæren besøg i Danmark den april 2004, hvilket skete i medfør af artikel 3, litra e, i resolution (99) 50 om Europarådets menneskerettighedskommissær. Menneskerettighedskommissærens anbefalinger om besøget i Danmark den april 2004 er afgivet under henvisning til resolutionens artikel Menneskerettighedskommissærens generelle bemærkninger Menneskerettighedskommissæren indleder sin rapport af 8. juli 2004 om besøget i Danmark med at anføre, at der har været et markant skift i politik og lovgivning i retning af et mere restriktivt system, der medfører en vis risiko i forhold til den

10 fulde respekt af menneskerettighederne i relation til udlændinges og etniske minoriteters rettigheder. I punkt fire anfører menneskerettighedskommissæren, at der efter valget i 2001 er gennemført en række lovgivningsmæssige og politiske initiativer. Det anføres, at disse initiativer indeholder positive elementer, for eksempel til fremme af et inklusivt samfund og til bekæmpelse af diskrimination, men at de fleste lovgivningsmæssige initiativer vedrørende indvandrere, flygtninge og asylansøgere er af restriktiv karakter, der risikerer at polarisere dette emne yderligere og i visse tilfælde hindre en bedre integration. I punkt seks anføres det, at det skal sikres, at tiltag i den forbindelse hverken begrænser fundamentale rettigheder for asylansøgere eller almindelige indvandrere eller skader deres efterfølgende integration. Menneskerettighedskommissæren anfører videre i punkt syv, at udlændingeloven savner klarhed, og at hyppige lovændringer risikerer at bringe princippet om en forudsigelig retstilstand i fare, og at dette gør det svært for de berørte personer at planlægge deres fremtid. Det anføres, at nogle af de analyserede bestemmelser desuden kan begrænse en effektiv udøvelse af visse rettigheder fastlagt i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og andre internationale traktater, og at dette udtrykkeligt anerkendes i forhold til familiesammenføring i bemærkningerne til regeringens oprindelige lovforslag. Det anføres videre, at der for sådanne tilfælde er undtagelsesmuligheder i loven, men at anvendelse heraf beror på inddragelse af i visse tilfælde detaljerede, men generelt set vage hensyn, beskrevet i lovforslaget, som er bindende ved lovens fortolkning. Kommissæren finder i den forbindelse, at menneskerettigheder er for vigtige til at blive overladt til myndighedernes skøn ved afgørelse af individuelle sager og i stedet bør sikres ved klare lovregler. Menneskerettighedskommissæren indleder sine konkrete anbefalinger med i rapportens punkt 66 at anføre, at Danmark har et langt og berettiget ry for at være et land med høje menneskerettighedsstandarder. Der henvises endvidere til den vægt, som de danske myndigheder tillægger menneskerettighederne ved nye lovinitiativer, og til den alvor, hvormed man i praksis ser på brud på menneskerettighederne. Dette er ifølge menneskerettighedskommissæren udgangspunktet for anbefalingerne Anbefaling om genovervejelse af 24-års-reglen I rapportens punkt 13 byder menneskerettighedskommissæren de mange initiativer, der er taget på baggrund af regeringens handlingsplan vedrørende tvangsægteskaber, tvangslignende ægteskaber og arrangerede ægteskaber, velkommen, herunder initiativer om at sikre rådgivning og mægling for unge mennesker, der er

11 under pres fra deres forældre til at blive gift, fokus på at piger og unge kvinder afslutter deres uddannelse og tiltag for at forbedre kendskabet til dansk lovgivning. Menneskerettighedskommissæren anfører endvidere i punkt 13, at han er overbevist om, at en intens anvendelse af sådanne initiativer ville medføre positive resultater uden anvendelse af de begrænsninger, som nu er indført ved lov, og hvis rækkevidde findes at række langt ud over deres målsætning og indebære alvorlige begrænsninger i retten til at indgå ægteskab og etablere et familieliv i Danmark. På denne baggrund anbefaler menneskerettighedskommissæren, at kravet om en minimumsalder på 24 år for begge ægtefæller i forbindelse med familiesammenføring genovervejes Regeringens kommentar Menneskerettighedskommissæren anbefaler i rapporten alene, at regeringen genovervejer 24-års-reglen. Regeringen har genovervejet 24-års-reglen, men ikke fundet grundlag for at ændre den. Regeringen deler kommissærens betænkeligheder vedrørende 24-års-reglen i forhold til, at reglen kan virke indgribende over for unge, der har indgået ægteskab af egen fri vilje. Det er imidlertid regeringens vurdering, at 24-års-reglen stadig er nødvendig for at forhindre, at unge mennesker tvinges til at blive gift eller arrangeres ind i ægteskab med henblik på familiesammenføring. Menneskerettighedskommissæren ses at være opmærksom på regeringens øvrige tiltag for at forebygge tvangsægteskaber, tvangslignende ægteskaber og arrangerede ægteskaber. Det er imidlertid regeringens opfattelse, at disse øvrige initiativer ikke er tilstrækkelige for at sikre den nødvendige beskyttelse af de unge mennesker mod sådanne ægteskaber. Den nuværende, absolutte 24-års-regel har desuden vist sig at være et langt mere effektivt middel mod tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber end den tidligere gældende 25-års-regel, som blev indført i juli 1998, hvorefter det i tilfælde, hvor den ene af ægtefællerne var under 25 år, fra sag til sag skulle vurderes, hvorvidt ægteskabet beroede på en aftale indgået af andre end ægtefællerne. Hvis dette var tilfældet, blev der givet afslag på familiesammenføring. Den nuværende 24-års-regel er efter regeringens opfattelse effektiv, idet den beskytter unge mod pres i forbindelse med indgåelse af ægteskabet jo ældre man er, desto bedre modstår man pres fra familien eller andre. Reglen fremmer desuden en bedre integration, idet bestemmelsen medvirker til, at unge menneskers uddannelses- og erhvervsmuligheder bliver forbedret. Det er indgået med styrke i regeringens overvejelse om denne bestemmelse, at brede kredse blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk støtter 24-års-reglen.

12 Hertil kommer, at Danmark i medfør af andre internationale konventioner, jf. notatets afsnit 3, er forpligtet til at sikre, at ægteskaber kun skal kunne indgås med begge parters frie vilje. Det er fortsat regeringens opfattelse, at 24-års-reglen ikke er i konflikt med EMRK. Der er ikke bestemmelser i konventionen, som udelukker 24-års-reglen, og der er ikke afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol herom. Det er for regeringen afgørende, at det i lovgivningen allerede er sikret, at der meddeles tilladelse til ægtefællesammenføring uden hensyn til 24-års-reglen, når særlige grunde taler for det, navnlig når en herboende flygtning har måttet forlade sin ægtefælle i hjemlandet, og ægtefællen nu ønsker opholdstilladelse i Danmark. Endelig lægger regeringen vægt på, at der efter EU-reglerne om familiesammenføring er mulighed for, at de øvrige EU-lande kan stille et alderskrav på 21 år. I forbindelse med dette direktivs udarbejdelse har forholdet til EMRK været grundigt overvejet. Det fremgår således af direktivet, at direktivet overholder de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i bl.a. artikel 8 i EMRK og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder Anbefaling om genovervejelse af 28-års-reglen i forbindelse med tilknytningskravet Menneskerettighedskommissæren anbefaler, at betingelsen om 28 års statsborgerskab for fritagelse fra tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring genovervejes. I begrundelsen for denne anbefaling anfører menneskerettighedskommissæren i rapportens punkt 10, at han er bekymret for, at lovgivningen behandler danske statsborgere forskelligt afhængig af, hvor længe de pågældende har haft statsborgerskab. Det anføres, at bestemmelsen efter menneskerettighedskommissærens opfattelse ikke sikrer princippet om lighed for loven. Menneskerettighedskommissæren henviser ligeledes under dette punkt til tilknytningskravet og anfører, at dette rammer immigranter og andengenerationsindvandrere særligt hårdt, herunder dem som har levet i Danmark det meste af deres liv og er integreret. Kommissæren henviser i den forbindelse til en konkret sag om en 26 årig kvinde, som kom til Danmark som barn og siden har boet uafbrudt i landet, taler flydende dansk, og har afsluttet universitetsstudier i Danmark, men som ikke kunne få sin mand fra sit oprindelige hjemland til Danmark, idet parrets tilknytning til dette land var større end til Danmark. Sagens øvrige omstændigheder beskrives ikke nærmere Regeringens kommentar

13 Menneskerettighedskommissærens anbefaling om en genovervejelse af 28-årsreglen er ikke baseret på en konkret henvisning til EMRK, men på et princip om lighed for loven. Regeringen mener fortsat ikke, at 28-års-reglen er i strid med et lighedsprincip. 28-års reglen indebærer, at udlændingelovens tilknytningskrav fraviges i tilfælde, hvor den person, der ønsker at få en ægtefælle eller fast samlever til Danmark, har haft dansk indfødsret i 28 år. 28-års-reglen er dermed en undtagelse til tilknytningskravet og udtryk for en standardiseret tilknytningsvurdering. Derfor er man nødt til at kræve indfødsret af en vis varighed. Det kan således normalt lægges til grund, at en dansk statsborger, der er 28 år, har en sådan tilknytning til Danmark, at det er ubetænkeligt at undlade at stille tilknytningskravet. Den forskelsbehandling, der finder sted mellem statsborgere afhængig af varigheden af deres statsborgerskab, er dermed sagligt begrundet. Netop af hensyn til et ønske om ikke at forskelsbehandle danske statsborgere og herboende udenlandske statsborgere i en sammenlignelig situation, er det i lovgivningen præciseret, at personer, der ikke har haft dansk indfødsret i 28 år, men er født og opvokset her i landet eller kom hertil som mindre børn og har haft deres opvækst her i landet, i almindelighed vil blive undtaget fra tilknytningskravet, når de pågældende har opholdt sig lovligt 28 år her i landet. Det har ikke været muligt ud fra beskrivelsen af den konkrete sag om en 26-årig kvinde at identificere sagen. Sådan som sagen er beskrevet, er der ingen forskel på den nævnte kvindes situation og en jævnaldrende dansk kvindes. Sagen er således ikke udtryk for forskelsbehandling mellem danskere og udlændinge. Kommissærens anbefaling på dette punkt beror muligvis på en ikke fuldt dækkende forståelse af den danske lovgivning, jf. herved afsnit 5 om kommissærens udtalelser til Politiken den 14. juli Anbefaling om genovervejelse af økonomiske krav i forbindelse med familiesammenføring For så vidt angår økonomiske betingelser for familiesammenføring anfører menneskerettighedskommissæren i rapportens punkt 11, at konkrete sager giver grundlag for alvorlig bekymring i forhold til princippet om lighed for loven og særligt i forhold til menneskerettighedskonventionens artikel 14, som forbyder diskrimination blandt andet på grund af formueforhold. Menneskerettighedskommissæren anfører ligeledes, at de berørte personer er under konstant risiko for adskillelse fra en ægtefælle eller er nødsaget til at bosætte sig i udlandet for at fortsætte familielivet, hvilket utvivlsomt i alvorlig grad belaster og bekymrer de berørte personer, hvorved man risikerer at modvirke integrationsindsatsen.

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager)

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. august 2011 Sag 253/2010 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr.

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr. Justitsministeriet Udlændingekontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet Til Justitsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 26.9.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige

Læs mere

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Notat om Institut for Menneskerettigheders Udredning nr. 1, 2004, Ægtefællesammenføring

Notat om Institut for Menneskerettigheders Udredning nr. 1, 2004, Ægtefællesammenføring NOTAT Dato: 14. januar 2005 Kontor: Lovkontoret Notat om Institut for Menneskerettigheders Udredning nr. 1, 2004, Ægtefællesammenføring i Danmark 1. Indledning 1.1. Baggrund Hovedformålet med udredningen

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne.

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne. 2012-17 Afslag på behandling med kunstig befrugtning til handicappet par. Begrundelse Et par, der begge var spastisk lammede og kørestolsbrugere, havde af en overlæge på en fertilitetsklinik fået afslag

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Valby d. 23 maj. 2011 Integrationsministeren har fremsat et ændringsforslag til L168, som ganske vist vil medføre en lettere adgang til ægtefællesammenføring

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal København K Danmark. Att.: Lise Hjort Elmquist Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Danmark W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 18. marts 2012 Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 I vores to høringssvar til L104 har vi foretaget en ret detaljeret gennemgang af de problemer i forhold til internationale konventioner,

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uim.dk og cal@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer

Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Anbefalinger fra tværministeriel arbejdsgruppe om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer Som opfølgning på

Læs mere

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uibm.dk og udlaendingeafdeling@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Ægtefællesammenføring. i Danmark. Udredning nr. 1

Ægtefællesammenføring. i Danmark. Udredning nr. 1 Ægtefællesammenføring i Danmark Udredning nr. 1 Institut for Menneskerettigheder 2004 Ægtefællesammenføring i Danmark Udredning nr. 1 Institut for Menneskerettigheder Nationale kontrolorganer 2 Ægtefællesammenføring

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Dato: 2. marts 2012 Kontor: Sagsnr.: Udlændingelovkontoret 2012-960-0003 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 436 Offentligt Udlændingestyrelsen inddrager din opholdstilladelse Udlændingestyrelsen inddrager din tidsbegrænsede opholdstilladelse,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Den 1. september 2015 træder loven om dobbelt statsborgerskab i kraft. Accepten af dobbelt statsborgerskab i Danmark har stor betydning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven)

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) Til Social- og Indenrigsministeriet 24.11.2016 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (vejledning nr. 3 til serviceloven) Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

FAMILIELIV STATUS 2014-15

FAMILIELIV STATUS 2014-15 FAMILIELIV STATUS 2014-15 FAMILIELIV STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere