Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde)."

Transkript

1 NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/ Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). 1. Indledning Dette notat beskriver en række sagstyper, hvor der efter praksis efter en helt konkret vurdering kan meddeles opholdstilladelse i medfør af bestemmelsen i udlændingelovens 9 c, stk. 1, da familiesammenføring ikke er mulig efter de almindelige regler, eller da der i øvrigt foreligger ganske særlige tilfælde. Notatet skal ses som eksempler på praksis. Notatet kan ikke anses som en udtømmende opregning af sagstyper eller en fuldstændig beskrivelse af praksis. Der er altid tale om en konkret afvejning og vurdering af samtlige forhold i hver enkelt sag. 2. Retsgrundlaget Efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, kan der gives opholdstilladelse til en udlænding, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor. Udlændingelovens 9 c, stk. 1, blev indsat ved ændring af udlændingeloven i juni 2002 og viderefører en del af praksis fra den tidligere bestemmelse i udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 4, om ganske særlige grunde samt den tidligere bestemmelse i udlændingelovens 9, stk. 2, nr. 1, om nær familiemæssig tilknytning eller lignende tilknytning til en herboende. Om bestemmelsens anvendelsesområde fremgår det af Betænkning nr. 968/1982 om Udlændingelovgivningen, s. 142f: Bestemmelsen åbner mulighed for at give opholdstilladelse, hvor ganske særlige grunde i øvrigt taler derfor. [ ] Bestemmelsen må imidlertid forstås således, at den også kan bringes i anvendelse i enkeltstående tilfælde, der ikke omfattes af de af justitsministeren givne generelle regler. Og af Udlændingeloven med kommentarer, 2. Udg., 1993, s. 128ff:

2 Endelig kan bestemmelsen i lovens 9, stk. 2, nr. 4, bringe i anvendelse i særlige tilfælde over for udlændinge, som har væsentlig tilknytning til Danmark, eller som kan angive vægtige humanitære grunde. [ ] Det lader sig ikke gøre at opregne de situationer, som kan være omfattet af bestemmelsen, der jo også netop giver adgang til at udøve et meget konkret skøn, når der foreligger ganske særlige omstændigheder Udlændingelovens 9 c, stk. 1, i relation til familiesammenføring Det fremgår af bemærkningerne til udlændingelovens 9 c, stk. 1, jf. Lovforslag nr. L 152 af 28. februar 2002, s , at der efter praksis kan foreligge de fornødne ganske særlige grunde i tilfælde, hvor familiesammenføring ikke er mulig efter de almindelige regler, men hvor det som følge af Danmarks internationale forpligtelser herunder navnlig Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 er nødvendigt at tillade familiesammenføring. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 indebærer ikke en generel og ubetinget ret til familiesammenføring, da det følger af fast praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), at EMRK artikel 8 ikke giver familier ret til at vælge, i hvilket land de vil udøve deres familieliv. Det kan udledes af praksis fra EMD, at der i hver enkelt sag, hvor en udlænding søger om familiesammenføring, skal foretages en konkret vurdering af, hvorvidt det på baggrund af sagens omstændigheder er proportionalt at meddele afslag på opholdstilladelse. Det kan endvidere udledes af praksis fra EMD, at EMRK artikel 8 s beskyttelse primært tager sigte på den i den europæiske tradition almindelige kernefamilie, dvs. fader, moder og mindreårige børn, og at en konventionsstat kun i helt særlige tilfælde, hvor der mellem personer udenfor kernefamiliebegrebet eksisterer elements of dependency involving more than the normal emotional ties", vil være forpligtet til at tillade familiesammenføring. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til EMD s afgørelse i sagen Z og T mod UK af 28. februar Der kan i øvrigt vedrørende praksis for meddelelse af opholdstilladelse til familiesammenførte ægtefæller og faste samlevende i medfør af udlændingelovens 9 c, stk. 1, henvises til notat om rækkevidden af artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) i familiesammenføringssager, hvor ansøger kommer fra et land, hvor de generelle forhold afviger væsentligt fra vestlige standarder af 26. januar 2007 samt notat om præcisering af praksis for ugifte samlevendes adgang til familiesammenføring af 9. maj Eksempler på sagstyper, hvor der efter praksis kan gives opholdstilladelse 3.1 Forældre til herboende voksne Ved ændringen af udlændingeloven i 2002 (lov nr. 365 af 6. juni 2002) blev adgangen til familiesammenføring af forældre over 60 år til herboende voksne personer med dansk ind- Side 2

3 fødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, eller opholdstilladelse som flygtning (udlændingelovens dagældende 9, stk. 1, nr. 4) ophævet, jf. lovforslag nr. L 152 af 28. februar 2002, side 32 og side 49. Det fremgår af lovens forarbejder, at i de tilfælde, hvor nægtelse af familiesammenføring med forældre til en herboende person vil stride mod Danmarks internationale forpligtelser, vil opholdstilladelse blive meddelt efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, 1. pkt., jf. lovforslag nr. L 152 af 28. februar 2002, side 49 og side Når forældre søger om opholdstilladelse i Danmark under henvisning til familieforholdet med et herboende voksent barn, foretages en konkret vurdering af samtlige forhold i hver enkelt sag. Sagerne kan typisk inddeles i tre kategorier. Kategori nr. 1: Ansøger har været en del af den herboendes husstand i hjemlandet Der gives efter praksis opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, til en forælder til herboende voksne børn i visse tilfælde, hvor ansøgeren allerede i hjemlandet gennem en længere periode har haft fælles bopæl med det herboende barn, som har fungeret som familiært overhoved, herunder har forsørget ansøger, og hvor ansøger derfor må anses for at have været en sådan integreret del af den herboendes husstand i hjemlandet, at ansøgeren kan anses for at være en del af en familiær enhed med den herboende. Sådanne tilfælde ses blandt andet i sager, hvor ansøgerens ægtefælle er afgået ved døden, og ansøgeren derefter er blevet optaget i den herboendes (typisk en voksen søns) husstand, og hvor den herboende efterfølgende har måttet flygte fra hjemlandet uden ansøgeren. Det er et væsentligt element i vurderingen af sådanne sager, om ansøgeren og den herboende kan anses for at have haft en fast og varig familiemæssig tilknytning til hinanden, der ligger udover, hvad der normalt følger af slægtskabet i sig selv, og om denne tilknytning er bevaret og fortsat eksisterer. Det kan svække den familiemæssige tilknytning, hvis der er forløbet en længere periode mellem det tidspunkt, hvor den herboende forlod hjemlandet, og det tidspunkt hvor ansøger indgiver ansøgning om familiesammenføring. Det tillægges derfor blandt andet betydning, om ansøgeren har indgivet ansøgningen om opholdstilladelse i umiddelbar tidsmæssig forlængelse af, at den herboende meddeles opholdstilladelse i Danmark. Det tillægges tillige betydning, om ansøgeren har andre voksne børn i hjemlandet, om ansøgeren er selvforsørgende, og om ansøgeren har en ægtefælle. Kategori nr. 2: Ansøger er indrejst i Danmark, anses ikke at ville kunne tage vare på sig selv i hjemlandet på grund af alvorlig sygdom eller handicap, og har en særlig familiemæssig tilknytning til herboende Der gives efter praksis opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, til forældre til voksne herboende børn i visse tilfælde, hvor ansøgeren er indrejst i Danmark og her i landet opholder sig hos den herboende, som ansøgeren har en særlig familiær tilknytning til, der Side 3

4 ligger udover, hvad der følger af slægtskabet i sig selv, og hvor der foreligger oplysninger om, at ansøger lider af en sådan alvorlig sygdom eller alvorligt handicap, at den pågældende ikke eller kun med meget stort besvær vil kunne tage vare på sig selv i hjemlandet. Det er som udgangspunkt en betingelse, at den pågældende ikke har et netværk i hjemlandet, der vil være i stand til at yde den fornødne pleje og støtte. Det vil således være af væsentlig betydning, om det er muligt for ansøgeren gennem offentlige eller private foranstaltninger at modtage den fornødne medicin og pleje i hjemlandet. Det vil efter omstændighederne have betydning, om ansøgeren havde helbredsmæssige problemer og modtog behandling herfor allerede inden indrejsen i Danmark, og om ansøgeren under opholdet i Danmark måtte have oplevet en forværring af disse forhold. Kategori nr. 3: Ansøgerens personlige forhold giver grundlag for opholdstilladelse uanset tilknytning til herboende Der gives efter praksis opholdstilladelse efter bestemmelsen i udlændingelovens 9 c, stk. 1, til forældre til herboende voksne børn alene ud fra ansøgers egne forhold i visse tilfælde, hvor ansøgeren befinder sig i Danmark, jf. bemærkningerne til L 152, side 66. I disse tilfælde meddeles der således opholdstilladelse alene ud fra ansøgerens forhold uden særlig hensyntagen til den familiemæssige tilknytning til Danmark. I disse sager vil ansøgeren dog som oftest have en nær familiær tilknytning til en herboende person, da ansøgeren typisk er indrejst i Danmark på visum med henblik på at besøge denne nære slægtning. Det bemærkes i den forbindelse, at almindelig alderssvækkelse og aldersbetingede sygdomme samt generelt dårlige sociale og økonomiske forhold i hjemlandet ikke i sig selv kan begrunde opholdstilladelse efter bestemmelsen i udlændingelovens 9 c, stk Særlig tilknytning til herboende personer I Lovforslag nr. L 152 af 28. februar 2002, s. 66, nævnes som eksempel på, hvornår der skal gives opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, den situation, hvor en handicappet dreng over 18 år risikerer at blive efterladt alene i hjemlandet, fordi resten af familien har fået opholdstilladelse her i landet, og den pågældende har været afhængig af familiens pleje og forsørgelse. Der kan således gives opholdstilladelse i tilfælde, hvor ansøgeren, eksempelvis et voksent barn, har været afhængig af familiens pleje og forsørgelse i hjemlandet. Det er et væsentligt element i vurderingen af sådanne sager, om det særlige afhængighedsforhold, som ansøgeren har haft til den herboende under begges parters ophold i hjemlandet, er bevaret og fortsat eksisterer. Det tillægges derfor blandt andet betydning, om ansøgeren har indgivet ansøgningen om opholdstilladelse i umiddelbar tidsmæssig forlængelse af, at den herboende meddeles op- Side 4

5 holdstilladelse i Danmark. Det tillægges tillige betydning, om ansøgeren har anden nær familie i hjemlandet. 3.3 Særligt plejebehov Der kan gives opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, til en ansøger, der ville være meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 b, stk. 1, såfremt ansøgeren havde været omfattet af personkredsen i bestemmelsen. En udlænding, der opholder sig her i landet og lider af så alvorlig sygdom eller lignende, at dette ville kunne begrunde opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 b, stk. 1, skal således ikke først indgive en (grundløs) ansøgning om asyl for at kunne få opholdstilladelse på baggrund af helbredsforholdene. For så vidt angår betingelserne for opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 b, stk. 1, henvises til Notat om Integrationsministeriets praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 b, stk. 1, af 6. april 2006 samt Notat om udvidelse af anvendelsesområdet for meddelelse af humanitær opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 b, stk. 1, af 12. april Længden og karakteren af opholdet i Danmark Der kan gives opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, under henvisning til længden og karakteren af ansøgerens ophold i Danmark. Der lægges ved vurderingen vægt på længden af ansøgerens ophold, herunder om opholdet har været på baggrund af et egentlig opholdsgrundlag, processuelt ophold eller ulovligt ophold. Det bemærkes i den forbindelse, at et langvarigt ulovligt ophold ikke i sig selv kan føre til meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1. Der lægges desuden vægt på, om længden af opholdet skyldes ansøgerens egne forhold, herunder evt. manglende medvirken til oplysning af ansøgerens sag eller manglende medvirken til udrejse. Der lægges endvidere vægt på, om ansøgeren under opholdet har opnået en særlig tilknytning til Danmark, og om ansøgeren omvendt har en mere begrænset tilknytning til hjemlandet. Ved denne vurdering lægges blandt andet vægt på, om ansøgeren var mindreårig ved indrejsen, om ansøgeren har socialt eller familiært netværk i hjemlandet og i Danmark, samt om ansøgeren har gået i skole, taget uddannelse eller arbejdet i Danmark. Side 5

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Informationsmateriale til kommunerne Marts 2006 Indhold 1. Indledning 3 2. Integrationskontrakten 4 2.1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. december 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice

Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice Nyhedsbrev til kommunerne og KL November 2010 Overgang til elektronisk sagsbehandling i Udlændingeservice Udlændingeservice er ved at overgå til elektronisk sagsbehandling, og befinder sig derfor i en

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten

Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Fredag den 13.december 2013 Sidste nyt og udvalgte emner indenfor udlændingeretten Undervisere: Advokat Bjørn Dilou Jacobsen og Eddie Khawaja, Homann

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik Dato: 3. november 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-78 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag Nov II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende?

Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Landsdommer Anne Louise Bormann, Danmark Barnets beste utenfor familieretten hvor langt kan det være avgjørende? Barnets beste utenfor

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 10/2011 (2. afdeling) A (advokat Christian Dahlager, beskikket) mod Udlændingestyrelsen (tidligere Udlændingeservice) og Justitsministeriet (tidligere

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. april 2015 af Henrik Dam Kristensen Forslag til Lov om ændring af lov om udlændingeloven og lov om ferie (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning

Læs mere

Vejledning om behandling af navnesager

Vejledning om behandling af navnesager Page 1 of 32 VEJ nr 9768 af 30/09/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-10-2009 Justitsministeriet Den fulde tekst Vejledning om behandling af navnesager Indhold 1. Indledning 1.1. Regelgrundlaget 1.2.

Læs mere