Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104"

Transkript

1 18. marts 2012 Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 I vores to høringssvar til L104 har vi foretaget en ret detaljeret gennemgang af de problemer i forhold til internationale konventioner, som reglerne for ægtefællesammenføring medfører. Og andre høringspartnere har i større eller mindre grad rejst en lignende kritik. Vi finder det derfor meget beklageligt, at Justitsministeriet i sit høringsnotat bare skøjter hen over det meste af denne kritik uden at forholde sig til substansen i den. 24-års reglen Om 24-års reglen skriver Justitsministeriet bla. følgende i høringsnotatet: Vedrørende 24-årsreglens overensstemmelse med diskriminationsforbud i EMRK artikel 14 skal Justitsministeriet bemærke, at bestemmelsen beskytter mod usaglig forskelsbehandling bl.a. på EMRK artikel 8 s område. Det er Justitsministeriets vurdering, at den forskelsbehandling på baggrund af alder, som følger af bestemmelsen, bl.a. er sagligt begrundet i ønsket om at beskytte unge mod at blive tvunget eller presset ind i et ægteskab mod deres vilje. Men dermed forholder Justitsministeriet sig overhovedet ikke til de fakta, som vi påpegede i vores høringssvar, nemlig at 24-års reglen også medfører forskelsbehandling på baggrund af referencepersonens beskæftigelse som f.eks. folkeskolelærer frem for pædagog. Samt forskelsbehandling på baggrund af, om en arbejdsmigrant har fået gjort sin opholdstilladelse tidsubegrænset eller ej, fordi Danmark har et regelsæt for ægtefællesammenføring til arbejdsmigranter med tidsbegrænset opholdstilladelse og et andet regelsæt for ægtefællesammenføring til den øvrige befolkning og herunder især danske statsborgere. Angiveligt mener Justitsministeriet åbenbart, at der er større risiko for, at en herboende folkeskolelærer kan være blevet presset ind i et ægteskab med en udlænding end en herboende pædagog. Og at der er større risiko for, at en herboende arbejdsmigrant kan være blevet presset ind i et ægteskab med en person fra sit hjemland, hvis han har boet her så længe, at han har fået tidsubegrænset opholdstilladelse. Eller i hvert fald ønsker Justitsministeriet ikke at forholde sig til, at 24-års reglen medfører forskelsbehandling på basis af de nævnte kriterier, og dermed kommer høringsnotatet til at fremstå som både overfladisk og useriøst. 24-års reglen medfører så ganske rigtigt også en diskrimination på baggrund af alder. Og her fremgår det bla. af den britiske højesterets dom i sagen om den britiske 21-års regel for ægtefællesammenføring, at 75% af de rapporterede ofre for tvangsægteskaber er kvinder, og at der overvejende er tale om unge kvinder, generelt under 30 år. Så man kan da muligvis godt argumentere for, at et alderskrav til den herboende kan være sagligt begrundet i et ønske om at beskytte unge mod at blive tvunget eller presset ind i et ægteskab mod deres vilje. Selvom

2 dokumentationen for redskabets egnethed og proportionalitet synes noget tynd og altså bla. ikke kunne stå for den britiske højesterets prøvelse. Men hvad er argumentet for at stille et lignende alderskrav til ansøgeren, når man må formode, at presset i forbindelse med tvangsægteskaber i hovedsagen ligger på den herboende ægtefælle? Er der virkelig større grund til at formode, at den 31-årige Isa Bilal, som vi nævnte i vores høringssvar til L104, befinder sig i et tvangsægteskab, bare fordi hans ægtefælle og moderen til hans barn er 21 år i stedet for 25? For os at se er dette ikke mere sagligt begrundet end, hvis man indførte et kvotesystem for ægtefællesammenføring eller ganske enkelt trak lod mellem ansøgerne. Og vi finder derfor anledning til at gentage vores opfordring til, at regeringen overvejer, hvordan administrationen af 24-års reglen og herunder især de undtagelsesmuligheder, som der er for den, fremover kan bringes i overensstemmelse med internationale konventioner. I deres høringssvar til L104 nævner Institut for Menneskerettigheder (IMR) den britiske højesterets dom og skriver, at den danske 24-års regel udover forebyggelse af tvangsægteskaber jævnfør bemærkningerne til lov nr. 365 i 2002 også er begrundet i et ønske om at begrænse indvandringen til Danmark og at forbedre integrationen, og at alle disse tre ting må antages at være anerkendte formål omfattet af EMRK artikel 8, stk. 2. Dette er givetvis rigtigt, men Ægteskab Uden Grænser vil gerne sætte et stort spørgsmålstegn ved, om det kan være et anerkendt formål omfattet af EMRK artikel 8, stk. 2 at begrænse indvandringen ved meget restriktive regler for ægtefællesammenføring til Danmarks egne statsborgere som f.eks. en 24-års regel, når man samtidig fører en politik omkring indvandring af arbejdstagere og deres sammenførte ægtefæller og børn, der medfører, at den ikke-asylrelaterede indvandring til Danmark siden 2007 har været større end før vedtagelsen af lov nr. 365, hvor bla. 24-års reglen trådte i kraft, som det fremgår af figur 4 fra vores høringssvar. 2

3 Det reelle formål med 24-års reglen og de øvrige regler for ægtefællesammenføring kan på baggrund af de tal, der er vist i figur 4, umuligt være at begrænse indvandringen til Danmark. Hvilket da også synes bekræftet af, at tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen på Venstres landsmøde i 2011 udtalte, at det vigtige nu ikke er, hvor mange udlændinge der kommer til Danmark, men at der overhovedet kommer nogen, og at det er de rigtige. Og for nylig har Venstres integrationsordfører Inger Støjberg spurgt Morten Bødskov, om han forventer, at lempelserne af familiesammenføringsreglerne vil medføre en mere kvalificeret tilstrømning til Danmark. På baggrund af disse udtalelser fra ledende politikere i det tidligere regeringsparti såvel som en analyse af de faktiske tal synes det rimeligt at konkludere, at det reelle formål med 24-års reglen ikke har været at begrænse indvandringen til Danmark men at sørge for, at det var de rigtige indvandrere, der kom hertil. Og begrebet de rigtige har tilsyneladende både haft et etnisk/religiøst element og et element af et ønske om at sikre et højt uddannelsesniveau blandt de indvandrere, der kommer til Danmark. En analyse af, om 24-års reglen medfører uproportionale indgreb i retten til familieliv, må derfor nødvendigvis baseres på disse reelle formål med og virkninger af såvel 24-års reglen som den samlede ikke-asylrelaterede udlændingepolitik og ikke alene på de i bemærkningerne til lov nr. 365 angivne officielle formål. Der må tages stilling til, om det er et anerkendt formål omfattet af EMRK artikel 8, stk. 2 at tvinge danske statsborgere som f.eks. Isa Bilal til at udvandre og leve deres familieliv i f.eks. Sverige eller alternativt opgive et ønsket ægteskab for derved at give plads til nogle arbejdsmigranter og deres medfølgende familie, som måske/måske ikke har et højere gennemsnitligt uddannelsesniveau og en højere gennemsnitlig forventet skattebetaling end de dansk-udenlandske par, der rammes af bla. 24- års reglen. Eller måske bare en anden religion. Ægteskab Uden Grænser har ikke ekspertise til at foretage denne vurdering, og vi vil derfor opfordre til, at både Justitsministeriet og IMR forsøger at foretage den. Bankgarantien Omkring bankgarantiens forenelighed med internationale konventioner skriver Justitsministeriet følgende: Det er Justitsministeriets vurdering, at det foreslåede ændrede krav om økonomisk sikkerhedsstillelse er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Det fremgår af afsnit 18 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at der i hver enkelt sag altid skal foretages en konkret vurdering af ansøgningen i forhold til Danmarks internationale forpligtelser. Hvis det lægges til grund, at den herboende ikke kan henvises til at udøve sit familieliv i ansøgers hjemland eller opholdsland, eller hvis det lægges til grund, at det i øvrigt vil være i strid med EMRK artikel 8 at henvise den herboende til at udøve familielivet i et andet land, vil betingelserne for ægtefællesammenføring blive fraveget. Justitsministeriet opremser i denne bemærkning alene det, som er det generelle princip for al sagsbehandling på området, nemlig at man giver dispensation, hvis der er såkaldte uoverstigelige hindringer for at udøve familielivet i ansøgers hjemland eller opholdsland. Og dermed skøjter Justitsministeriet fuldstændig hen over det, der er det væsentlige i sagen. Nemlig om det er proportionalt i det hele taget at stille krav, der objektivt set savner nogen form for saglig begrundelse? I vores høringssvar til L104 dokumenterede vi, at kommunernes træk på 3

4 bankgarantierne er aldeles minimalt. Og Justitsministeriet forholder sig overhovedet ikke til, at dette selvfølgelig er mindst lige så væsentligt for, om konventionerne er overholdt, som at der sker fravigelse af kravet i enkelte sager. I afsnit 18 i bemærkningerne til lovforslaget skriver Justitsministeriet ellers selv følgende: Det følger af EMDs praksis, at et afslag på familiesammenføring skal stå i rimeligt forhold til de formål, afslaget skal varetage. Ægteskab Uden Grænser finder det meget beklageligt, at Justitsministeriet ikke engang forsøger at forklare, hvilke saglige formål det varetager at stille krav om deponering af en garantisum, og hvordan et afslag på grund af manglende evne til at deponere en garantisum kan stå i rimeligt forhold til disse formål, når kommunerne i praksis stort set aldrig trækker på garantierne? Vi kan næsten kun drage den konklusion af Justitsministeriets tavshed, at Justitsministeriet i virkeligheden er enig med os i, at bankgarantien er i strid med EMRK artikel 8 og artikel 14, når man i forvejen har et krav om selvforsørgelse i Udlændingeloven, og når kommunerne bla. derfor i praksis næsten aldrig trækker på garantierne. Men så er det altså Justitsministeriets pligt at gøre regeringen opmærksom på dette og anbefale den at ændre dansk lovgivning, så lovgivningen kommer i overensstemmelse med de internationale konventioner, Danmark har tiltrådt. Tilknytningskravet Omkring tilknytningskravet nævner Justitsministeriet i deres høringsnotat til L104, at det har været prøvet ved Højesteret i U H. Dette er fuldstændigt korrekt, og i U H blev der, som i den britiske højesterets dom om den britiske 21-års regel, taget stilling til noget, der må siges at være en generel problemstilling. Nemlig om 28-års reglen i tilknytningskravet er i strid med Den Europæiske Statsborgerskabskonvention samt EMRK artikel 14, fordi den diskriminerer mellem indfødte statsborgere og statsborgere, der har erhvervet deres statsborgerskab senere. Det mente 4 dommere så ikke, at den er, hvorimod 3 dommere afgav dissens, og spørgsmålet verserer nu ved Menneskerettighedsdomstolen i Strassburg (EMD). Ægteskab Uden Grænser har ikke nogen kvalificeret mening om den nærmere tolkning af EMRK artikel 14 eller Statsborgerskabskonventionen. Men vi vil gerne gøre opmærksom på, at IMR i deres høringssvar til L104 har misforstået indholdet af 28-års reglen, som med L104 bliver til en 26-års regel. IMR nævner i deres høringssvar som eksempel en person, der er født og opvokset i Danmark, men som pga. sine forældres statsborgerskab først bliver dansk statsborger som 18-årig. Hvis denne person herefter som voksen forlader Danmark i 4 år, vil han ifølge IMR skulle opfylde tilknytningskravet, til han fylder 30 år. Hvorimod en person, der er født som dansk statsborger, kun vil skulle opfylde det, til han fylder 26 år. Dette er imidlertid ikke korrekt, idet et ophold i Danmark i det væsentlige skal udgøre en sammenhængende periode for at kunne sidestilles med at have haft dansk statsborgerskab. Og det betyder, at en person, der er født i Danmark af udenlandske forældre, bliver dansk statsborger som 18-årig og herefter bosætter sig i udlandet, f.eks. fordi ægtefællesammenføring i Danmark ikke er mulig, skal opfylde tilknytningskravet, til han fylder 44 år og ikke som angivet af IMR i 26 år + varigheden af udlandsopholdet, som så i det konkrete eksempel blev til 30 år. Dette fremgår af bemærkningerne til lov nr. 1204, der indførte 28-års reglen i 2003, og som er gengivet nedenstående: 4

5 Den herboendes ophold i Danmark skal i det væsentlige udgøre en sammenhængende periode på mindst 28 år og i hele denne periode have været lovligt. Det kræves dog ikke, at den herboendes lovlige ophold i Danmark er helt uden afbrydelser. Korterevarende ophold i udlandet, herunder sædvanlige ferieophold i udlandet, har således ikke betydning for beregningen af 28 årsopholdsperioden. Omfanget af den indirekte forskelsbehandling på basis af national baggrund, som 26-års reglen medfører, er derfor væsentligt større end, hvad IMR er gået ud i deres høringssvar. Den praktiske konsekvens af 26-års reglen er, at personen i IMR s eget eksempel, der er født og opvokset i Danmark, men først blev dansk statsborger som 18-årig, vil være landsforvist, til han fylder 44 år, hvis han bosætter sig i udlandet og gifter sig med en udlænding. Hvorimod personer, der har været danske statsborgere fra fødslen af, i en lignende situation får ophævet deres landsforvisning, allerede når de fylder 26 år. Om dette har betydning for IMR s konklusioner, må IMR naturligvis selv tage stilling til. Ægteskab Uden Grænser er til gengæld enig med IMR i, at tilknytning til de respektive lande netop er noget af det, der ifølge EMD`s praksis kan indgå i en proportionalitetsvurdering i ægtefællesammenføringssager. Og derfor er netop et tilknytningskrav som udgangspunkt noget, et land godt kan have, uden at det medfører særlig stor sandsynlighed for krænkelser af retten til familieliv. Men udover 26/28 års reglen og den indirekte diskrimination, som den medfører på basis af national baggrund, så er problemet, at man siden 2002 har puttet ting ind i det danske tilknytningskrav, der ikke har ret meget med tilknytning at gøre, hvorfor navnet tilknytningskrav i hvert fald delvis er en falsk varebetegnelse. Det mest tydelige eksempel er nok, at det siden 1. juli 2011 har været en del af tilknytningskravet, at ansøgeren skulle besøge Danmark mindst 2 gange på visum og gennemføre et danskkursus under et af disse besøg. Da tilknytningskravet pga. 28-års reglen kun stilles til en del af ansøgerne, er dette i realiteten en skjult måde at indføre krav, der kun skal opfyldes af en delmængde af ansøgerne, hvor der vil være en kraftig overvægt af par, hvor den herboende ikke har været dansk statsborger fra fødslen af. Og dermed er der tale om en indirekte diskrimination på basis af national baggrund, der i sin substans ikke er nævneværdigt anderledes end den mere åbne og synlige diskrimination, som Søren Pind fik indført ved pr. 1. juli 2011 at fritage ansøgere fra udvalgte OECD-lande fra kravet om at bestå indvandringsprøven. Og denne fremgangsmåde er bestemt ikke kun af nyere dato. Tilknytningskravet har nemlig siden 2002 været udformet sådan, at det som udgangspunkt er opfyldt, hvis den herboende har haft det meste af sin opvækst i Danmark. Men hvis der f.eks. pga. manglende mulighed for ægtefællesammenføring i Danmark er forløbet en årrække efter, at parret giftede sig, er kravet så i mange tilfælde ikke længere opfyldt, hvis parret søger ægtefællesammenføring (igen). Enten fordi den herboende er flyttet til ansøgerens hjemland for at udøve familielivet der, eller fordi ansøgeren er blevet boende i hjemlandet, og den herboende har besøgt sin ægtefælle i sine ferier. Og den tid, der er gået siden ægteskabets indgåelse, kan altså ikke siges at have ret meget med tilknytning at gøre, så allerede i 2002 havde man en meget kreativ omgang med dette begreb, da man udformede den ny praksis. Dette er for så vidt ingen hemmelighed, da det står direkte i bemærkningerne til lov nr. 365, at det er en tilsigtet og ønsket effekt, at tilknytningskravet skal forhindre et par i at opnå ægtefællesammenføring, hvis de ikke kunne det på tidspunktet for ægteskabets indgåelse f.eks. pga. 5

6 24-års reglen. Officielt begrundes dette i bemærkningerne til lov nr. 365 med, at man ikke skal kunne omgå 24-års reglen ved at sende en ung tvangsgift pige til ægtefællens land og bo der, til begge er fyldt 24 år. Men praksis har naturligvis en langt bredere virkning end blot over for den uendeligt lille brøkdel af de berørte par, der befinder sig i den ulykkelige situation, som et tvangsægteskab er. Den reelle virkning af praksis er, at man ikke kan vente sig til familiesammenføring, som det blev kaldt efter fremlæggelsen af pointsystemet i efteråret 2010, hvis man skal opfylde tilknytningskravet. Hvis kravene ikke er opfyldt på det tidspunkt, hvor parret gifter sig, er det heller ikke muligt at arbejde på at opfylde dem, så man kan blive familiesammenført senere. Det gælder også i forhold til det pointsystem, som nu afskaffes, såfremt L104 bliver vedtaget. Her har bla. tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbæk flere gange udtalt, at pointkravet ikke forhindrer nogen i at blive familiesammenført, idet ansøgeren bare kan samle de nødvendige 60 point ved f.eks. at arbejde i sit hjemland. Dette er imidlertid ikke korrekt, hvis tilknytningskravet skal opfyldes, idet alene den tid, der er gået siden, parret blev gift, så i mange tilfælde vil betyde, at tilknytningskravet ikke kan anses for at være opfyldt, når ansøgeren omsider har samlet de 60 point. Og det betyder naturligvis alt sammen, at man ikke kan basere en vurdering af, om tilknytningskravet er i strid med internationale konventioner, alene på kravets navn. Man er også nødt til at se på kravets konkrete indhold og den måde, som det anvendes på både selvstændigt og i sammenhæng med andre krav. I U H blev tilknytningskravet anvendt i en sag, hvor den herboende reference havde haft det meste af sin skolegang i ansøgerens hjemland Togo. Og ud fra gængs praksis er det nok sandsynligt, at EMD vil være enig med Højesterets 7 dommere i, at det af den grund ikke er uproportionalt at henvise parret til at leve der. Og derfor vil sagen ved EMD formentlig alene komme til at handle om indirekte diskrimination pga. national baggrund som følge af 28-års reglen og ikke om selve retten til familieliv, hvor sagen ikke kan siges at adskille sig nævneværdigt fra de 8-9 sager om ægtefællesammenføring, EMD tidligere har behandlet, og som også alle sammen har drejet sig om par, hvor referencepersonen var indvandrer. Men dermed har Højesteret eller EMD jo stadig ikke taget stilling til alle de tilfælde, hvor tilknytningskravet anvendes på par, hvor den herboende har haft hele eller det det meste af sin opvækst i Danmark, men hvor der f.eks. er gået nogle år siden, at ægteskabet blev indgået, før parret søgte om ægtefællesammenføring. Hvorfor udgangspunktet om den herboendes store tilknytning til Danmark så pludselig er svækket. I princippet er der intet menneskeretligt galt i, at et land kan give sine egne statsborgere en mere favorabel adgang til ægtefællesammenføring end udlændinge. Det var f.eks., hvad Nyrupregeringen gjorde, da den indførte tilknytningskravet i Dengang gjaldt kravet kun, hvis den herboende reference var udenlandsk statsborger, og det forekommer ret usandsynligt, at den udgave af tilknytningskravet skulle have medført overtrædelse af nogle konventioner. Problemet opstår imidlertid, når man gerne vil diskriminere mellem forskellige grupper af statsborgere, fordi man ikke kan lide nogle af de mennesker, der har fået dansk statsborgerskab. Så er det, at man mindst kommer på kant med de internationale konventioner, og det er netop denne diskrimination mellem forskellige grupper af danske statsborgere, som er hovedproblemet i det tilknytningskrav, der har eksisteret siden

7 Overgangsperiode, ikrafttrædelse og vejledningsmateriale På den mere positive front vil vi gerne kvittere for, at Justitsministeriet med den udgave af lovforslaget, der er fremsat i Folketinget, har fået lavet en god overgangsordning mellem de gældende regler for ægtefællesammenføring og de regler, som vil blive gældende, hvis L104 bliver vedtaget. Justitsministeriet har med den nye udgave af lovforslaget fået skabt en klar retstilstand, som er til at forholde sig til for både ansøgerne og administrationen, og Ægteskab Uden Grænser kan fuldt ud bifalde de overgangsbestemmelser, der nu lægges op til, og hvor en sag enten afgøres efter det gældende eller det kommende regelsæt som en samlet pakke. Samtidig vil vi opfordre til, at tidsplanen for lovforslagets vedtagelse og ikraftsættelse fastholdes, og at de problemer af bla. menneskeretlig karakter, som vi og andre har påpeget i denne høring, søges løst via senere lovændringer og/eller ændringer af den administrative praksis. Der er således ikke tale om nye problemer, der opstår som følge af dette lovforslag, men om problemer der har eksisteret lige siden vedtagelsen af lov nr. 365 i 2002, og som i øvrigt er blevet påpeget utallige gange af mange forskellige parter. Men hvor al kritik i snart 10 år er blevet mekanisk afvist uden nærmere argumentation eller dokumentation for, at kritikken er forkert. Og derfor bør den fortsatte dialog om disse emner naturligvis ikke forsinke ikrafttrædelsen af dette lovforslag, der trods alt medfører store forbedringer af retstilstanden på området. Det er også positivt, at Justitsministeriet i høringsnotatet angiver, at der vil blive udarbejdet nyt vejledningsmateriale til internetportalen Nyidanmark. Om dette vil medføre reelle forbedringer af borgernes retssikkerhed og overblik over lovgivningen kommer dog an på, hvor gennemgribende ændringer der påtænkes. Vejledningsmaterialet skal jo under alle omstændigheder opdateres, når der kommer nye regler. Og hvis opdateringen alene består i at beskrive de nye regler, gør det ingen forskel i forhold til de problemer, som vi og i øvrigt også IMR i vores høringssvar påpegede omkring manglende gennemskuelighed af bla. tilknytningskravet og praksis for dispensationer af hensyn til overholdelse af de internationale konventioner. Men vi håber selvfølgelig, at den ny regering har en reel vilje til at sikre forbedringer på dette vigtige område. Med venlig hilsen, på vegne af Ægteskab Uden Grænser Lars Kyhnau Hansen Vigerslevvej 142, 3 tv 2500 Valby 7

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Valby d. 23 maj. 2011 Integrationsministeren har fremsat et ændringsforslag til L168, som ganske vist vil medføre en lettere adgang til ægtefællesammenføring

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uibm.dk og udlaendingeafdeling@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager)

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del - Bilag 226 Offentligt NOTAT Dato: 2. juli 2007 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4199-844 Sagsbeh.: NHL Notat om

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Supplerende høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Supplerende høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Supplerende høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Februar 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Afslagskompetence og praksis

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005.

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005. Udlændingestyrelsen Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: 30. september 2005 Erhvervs- og Sagsbeh.: NHL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilkendegav den 28. juni 2005

Læs mere

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Valby d. 28. marts 2012 Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Vores medlem Bilal Isa har fået tilsendt det vedhæftede brev fra den juridiske rådgivningstjeneste The AIRE Centre (Advice on Individual

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. og Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark familieret@sim.dk og mjo@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn) Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn) Marts 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 1. Generelle bemærkninger til lovforslaget...

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet Til Justitsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 26.9.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v. 2013/1 BSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 2. april 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Christian

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Udkast af 6. januar 2012 Dato: 6. januar 2012 Kontor: Udlændingelovkontoret Sagsnr.: 11/87474 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Ny balance i reglerne

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag om reform af ægtefællesammenføringsreglerne

Høringssvar vedrørende lovforslag om reform af ægtefællesammenføringsreglerne Høringssvar vedrørende lovforslag om reform af ægtefællesammenføringsreglerne Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Bemærkninger til det samlede lovforslag... 3 1.1 Lovforslagets overordnede

Læs mere

Svar til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vedrørende høring over lov om ændring af udlændingeloven, lovbek. 412 af

Svar til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vedrørende høring over lov om ændring af udlændingeloven, lovbek. 412 af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring mv. Slotsholmsgade 10 1216 København K Att: Jesper Gori København 10. november 2016 Svar til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Herning d. 2. oktober 2015 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Ægteskab Uden Grænser har i dag sendt det vedhæftede brev til Udlændingenævnet, hvori vi påpeger, at anvendelsen

Læs mere

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet

1. Ændring af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse konkret om selvforsøgrelseskravet STRANDGADE 56 Justitsministeriet jm@jm.dk mum@jm.dk DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. april 2012 J.NR. 540.10/26980/

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer) 1 I udlændingeloven,

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 163 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr.

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn), Justitsministeriets sagsnr. Justitsministeriet Udlændingekontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uim.dk og cal@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære læser,

Nyhedsbrev. Kære læser, Nyhedsbrev Kære læser, Tingene går hurtigt i disse dage. Det er kun et par uger siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, men på den korte tid er der både kommet nye regler for dansk statsborgerskab og

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære læser,

Nyhedsbrev. Kære læser, Nyhedsbrev Kære læser, ÆUGs hidtil største arrangement Forvandlende Fortællinger løber af stablen mandag d. 13 juni. Og vi har brug for din hjælp til at få budskabt spredt. Danmark har siden sidste nyhedsbrev

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L3

Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L3 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 3.8.2015 Til Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for udlændinge, integration og bolig

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

FAMILIELIV STATUS 2014-15

FAMILIELIV STATUS 2014-15 FAMILIELIV STATUS 2014-15 FAMILIELIV STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne NOTAT Dato: 25. marts 2008 Kontor: Økonomi- og Analyse J.nr.: 2008/1176-31 Sagsbeh.: KPN Fil-navn: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation for undersøgelse om betydningen af familiesammenføringsreglerne

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Februar 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Generelle bemærkninger til lovforslaget...

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Til lovforslag nr. L 168 Folketinget 2010-11

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. Til lovforslag nr. L 168 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 168 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov

Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Dobbelt statsborgerskab Sådan skal du forholde dig til den nye lov Den 1. september 2015 træder loven om dobbelt statsborgerskab i kraft. Accepten af dobbelt statsborgerskab i Danmark har stor betydning

Læs mere

Hvidbog om ægtefællesammenføring i Danmark

Hvidbog om ægtefællesammenføring i Danmark Hvidbog om ægtefællesammenføring i Danmark Institut for Menneskerettigheder 2006 Kolofon Hvidbog om ægtefællesammenføring i Danmark Institut for Menneskerettigheder, 2006 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders bemærkninger kan sammenfattes således, jf. afsnit 2 og 3:

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders bemærkninger kan sammenfattes således, jf. afsnit 2 og 3: Justitsministeriet Udlændingeafdelingen dlr@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 9. februar

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder 2010/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2011 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Dato: 2. marts 2012 Kontor: Sagsnr.: Udlændingelovkontoret 2012-960-0003 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner

NOTAT. 1.2. Sammenfatning af notatets væsentligste konklusioner MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUSTITSMINISTERIET UDENRIGSMINISTERIET Dato: 22. september 2004 NOTAT om Europarådets menneskerettighedskommissær Alvaro Gil-Robles rapport af 8.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Vejledning om ægtefællesammenføring

Vejledning om ægtefællesammenføring Vejledning om ægtefællesammenføring i Danmark Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Hvad er ægtefællesammenføring og hvem kan søge om det?... 3 1.1. Gyldigt ægteskab, registreret partnerskab

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Endelig redegørelse. i sagen vedrørende Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations praksisændring på familiesammenføringsområdet

Endelig redegørelse. i sagen vedrørende Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations praksisændring på familiesammenføringsområdet Dato: 30. marts 2006 J.nr.: 2005-3523-643 Sagsbehandler: SV1 Akt. nr.: 9 i sagen vedrørende Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations praksisændring på familiesammenføringsområdet Jeg har

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018.

1. 3 ophæves. Loven træder i kraft den 1. juni 2018. Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juli 2016

Ægteskab Uden Grænser Juli 2016 Nyhedsbrev Kære læser, 26-års reglen i tilknytningskravet er blevet bortfortolket administrativt af Ministeriet. I Nyhedsbrevet kan du læse om konsekvenserne af bortfortolkningen, hvad vi anbefaler de

Læs mere

Retssikkerhed på integrationsområdet

Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed i den sociale sektor Christiansborg onsdag d. 6. maj 2009 Mette Blauenfeldt ~ Dansk Flygtningehjælp Flygtningepolitik til indvandringspolitik Nedtoning

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Herning d. 10. februar 2017 Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet har

Læs mere

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Advokatforum, den 9. maj 2016 Kontorchef Lone Zeuner Ægtefæller og Børn, 2. kontor Familiesammenføring, når den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016

FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 TALEPAPIR 13. J A N U A R 2 0 1 6 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 87 DEN 13. JANUAR 2016 DOK. NR. 15/00408-7 REF. 1 FAMILIESAMMENFØRING Vi vurderer, at der et meget sikkert grundlag i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget (Omtryk Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 (Omtryk - 09-02-2017 - Præcisering af bilag) UUI Alm.del Bilag 124 Offentligt Ministeren Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2011/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0003 Fremsat den 11. april 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere