TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet Grenaa Tlf.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk"

Transkript

1 Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet Grenaa Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer 2 Jordflytning 2 Spildevandsforhold 3 Besked til Djurslands Museum 3 Gravetilladelser 5 Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder 5 Sandblæsning 5 Stillads - container 5 Vej- og fortovsareal 6 Overkørsler 6 Korrekte adresser og synlige husnumre 6 Side

3 Affald Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Affald skal kildesorteres, som minimum i følgende fraktioner: Natursten, f.eks. granit og flint Uglaseret tegl (mur- og tagesten) Beton Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton Jern og metal Gips Stenuld Jord Asfalt Blandinger af beton og asfalt Termoruder skal frasorteres og om muligt genanvendes. Det skal desuden sikres, at væsentlige dele af genanvendelige fraktioner kildesorteres og genanvendes. Dette gælder specielt for: Genanvendeligt PVC-affald Affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer Genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) skal om muligt genanvendes og bortskaffes til godkendt modtager eller til genbrugspladsen. Restaffald, som ikke kan genbruges, skal afleveres til godkendte affaldsmodtager. Miljøproblematiske stoffer skal frasorteres Ved nedrivningsprojekter skal det sikre, at miljøproblematiske stoffer frasorteres: F.eks. PCB, asbest, bly, PVC. Det er den affaldsproducerende virksomhed, som skal sikre, at alle urene fraktioner frasorteres. Til planlægning af et nedrivningsprojekt anbefales at benytte skema til forregistrering af bygge- og anlægsaffaldet. Bygherre kan således planlægge en nedrivning ved at opdele affaldet i tilstrækkeligt mange fraktioner, inden nedrivningsarbejdet påbegyndes. Genanvendelse af rent bygge- og anlægsaffald Genanvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer (sand, sten, grus m.v.) skal anmeldes 14 dage inden projektet påbegyndes

4 Anmeldelsesskema for jordflytning kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø Jordforurening Opdager du under byggearbejde en forurening af din grund, skal alt arbejde i jorden stoppes og Teknik og Miljø skal kontaktes. Ansvaret for dette påhviler den, som ejer grunden og den, som er ansvarlig for det pågældende arbejde, der udføres på grunden. Kendetegn for forurening af jorden, som du skal holde øje med: Jorden lugter eller er misfarvet. Overfladevand lugter eller er misfarvet. Grundvandet lugter eller er misfarvet. Der forekommer misvækst på jorden. Får du under planlægningen af nyt byggeri eller på anden måde mistanke om, at jorden kan være forurenet, bør du straks henvende dig til Teknik og Miljø. Endvidere skal en ejer eller bruger af et areal, der ændres til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, kolonihave eller sommerhus, sikre, enten at det øverste 50 cm jordlag af det ubebyggede areal ikke er forurenet, eller at der er etableret varig fast belægning. Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer Hvis ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter lov om forurenet jord, vil der være en række restriktioner knyttet til brugen af grunden/ejendommen. Ønsker du f.eks. at bygge til eller renovere på en kortlagt ejendom, skal Natur og Miljø i en række tilfælde ansøges, før arbejdet kan igangsættes. Der kan f.eks. blive stillet krav til etablering af byggetekniske foranstaltninger, for at afværge eventuelle indeklimaproblemer. Hvis der sker ændring til en mere følsom anvendelse af ejendommen, skal der ligeledes søges om tilladelse. Henvend dig til Teknik og Miljø, hvis der skal ske bygge- og anlægsarbejder på et kortlagt areal. Jordflytning Såfremt der skal ske flytning af jord fra ejendommen, skal der i visse tilfælde ske anmeldelse til og godkendelse fra kommunen, før jorden kan bortskaffes. Dette er gældende for følgende typer jordflytninger: Flytning af forurenet jord bort fra den ejendom, hvor den er opgravet. Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet. Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet. Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet.

5 25. Bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres på landjorden, kan forud for igangsætning af arbejdet anmode vedkommende kulturhistoriske museum om en udtalelse. Stk. 2. Når museet har modtaget en anmodning, skal det fremkomme med en udtalelse med stillingtagen til, hvorvidt det arbejde, som anmodningen vedrører, indebærer en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Såfremt museet vurderer, at en sådan risiko foreligger, skal sagen forelægges kulturministeren. Den nævnte udtalelse skal endvidere tilkendegive, hvorvidt det i givet fald vil være nødvendigt at gennemføre en arkæologisk undersøgelse m.v., jævnfør 27, stk Stk. 3. Museet fremsender sin udtalelse til bygherren eller den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres, senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget. Såfremt det på grund af jordarbejdets omfang er nødvendigt at gennemføre større forundersøgelser, jævnfør 26, stk. 2, kan museets svarfrist forlænges til 6 uger. 26. Det kulturhistoriske museum afholder udgiften til arkivalsk kontrol og en eventuel mindre forundersøgelse, der er nødvendig som grundlag for museets udtalelse, jævnfør 25. Stk. 2. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, Spildevandsforhold I forbindelse med byggeriet kan der være behov for at etablere et nyt spildevandsanlæg eller forbedre på ejendommens eksisterende kloaksystem. I begge tilfælde kræver det en tilladelse fra kommunen. Hvis spildevandsmængden eller sammensætning ændres væsentligt, skal der søges en ny spildevandstilladelse. Det samme gør sig gældende, hvis spildevandsanlæg flylttes eller omlægges, f.eks. i forbindelse med nybyggeri eller større til- og ombygninger. Kontakt Teknik og Miljø, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der ved byggeri og anlægsarbejde skal foretages ændringer i kloaksystemet. Husk i alle tilfælde, at afløbsarbejde skal udføres af autoriseret kloakmester. Besked til Djurslands Museum Museumsloven (lov nr. 473 af 7. juni 2001) forpligter Norddjurs Kommune til at give meddelelse om indkomne byggeansøgninger og anmeldelser til Djurslands Museum. Det sker for at give museet mulighed for at undersøge kulturhistoriske værdier, inden de eventuelt forsvinder. Norddjurs Kommune skal samtidig oplyse ansøgeren / bygherren om museumslovens 25-27, som bestemmer, at hvis man under jordarbejde støder på spor af fortidsminder, skal man straks standse arbejdet og kontakte museet, som beslutter, om fundet skal udgraves.

6 for hvis regning et jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til en sådan forundersøgelse. Såfremt årsagen til forundersøgelsen er jordarbejde i forbindelse med erosion eller jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, afholdes udgiften til forundersøgelsen af kulturministeren. For så vidt angår tilfælde, hvor driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed, afholdes udgiften dog af vedkommende myndighed. Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om de forundersøgelser, som museerne gennemfører efter stk. 1 og Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, det vil sige strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt. Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Fundne genstande, der ikke er danefæ, jævnfør 30, stk. 1, skal efter anmodning fra kulturministeren eller det pågældende kulturhistoriske museum afleveres til vedkommende statslige eller statsanerkendte museum, således at det indgår i museets samling. Stk. 3. Kulturministeren beslutter snarest, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk undersøgelse, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er afgjort. Senest 1 år efter, at anmeldelsen er modtaget, kan arbejdet genoptages, medmindre kulturministeren har afgivet indstilling om erhvervelse af fortidsmindet efter stk. 8. Stk. 4. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Stk. 5. Udgiften afholdes dog af kulturministeren, såfremt 1) årsagen til undersøgelsen er erosion eller jordarbejde i forbindelse hermed eller jordarbejde udført som led i dyrkning af almindelige landbrugsafgrøder eller som led i almindelig skovdrift, medmindre driften forestås af en statslig eller kommunal myndighed, i hvilke tilfælde udgiften afholdes af vedkommende myndighed, 2) det kulturhistoriske museum i udtalelsen efter 25 har oplyst, at jordarbejdet ikke vil indebære en risiko for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder, eller 3) fortidsmindet fredes efter lov om naturbeskyttelse eller erhverves med henblik på bevaring på stedet efter stk. 8. Stk. 6. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til udgifter til arkæologiske undersøgelser, der gennemføres efter stk. 3, jævnfør stk. 4. Stk. 7. Private grundejeres tab ved ikke at kunne fortsætte den hidtidige drift, mens undersøgelsen foretages, eller indtil spørgsmålet om erhvervelse efter stk. 8 er endeligt afgjort, erstattes af kulturministeren. Kan der ikke opnås enighed om erstatningen, fastsættes denne af den taksationskommission, der er nævnt i naturbeskyttelsesloven

7 Sandblæsning af husfacader skal anmeldes til Teknik og Miljø, senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Anmeldelsen skal gøre rede for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage til forebyggelse eller afhjælpning af forurening eller gener for omgivelserne, herunder driftstidens fordeling på dag-, aften- og nattetimer. Ansøgningsskema udleveres ved henvendelse til Teknik og Miljø Stk. 8. Finder kulturministeren, at det pågældende fortidsminde bør bevares på stedet for eftertiden, kan kulturministeren erhverve fortidsmindet og eventuelt omkringliggende areal. Erhvervelsen kan ske ved ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom. Stk. 9. Kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger hertil, har til enhver tid uden retskendelse adgang til steder, hvor der foretages jordarbejder, og hvor der fremkommer fund eller under arbejder kan formodes at fremkomme fund som nævnt i stk. 1. Legitimation skal forevises på forlangende. Politiet yder nødvendig bistand til at udnytte adgangsretten. Stk. 10. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om den arkæologiske undersøgelsesvirksomhed efter stk. 3 og om gennemførelse af bestemmelserne i stk Gravetilladelser Såfremt der i forbindelse med nybygning eller ombygning vil blive behov for at grave i eller nærmere end 1 meter fra offentlig vej eller plads, skal Teknik og Drift, Kim J. Hansen, , kontaktes for nærmere aftale. I givet fald skal arbejdsstedet i forbindelse med en opgravning afmærkes, så det overholder bekendtgørelse nr. 876 af 24. oktober 2002 med tilhørende vejregler. Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejde Alle støj- eller støvfremkaldende bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til kommunen 14 dage inden arbejdet påbegyndes. Det drejer sig f.eks. om: Bygningsnedrivning eller andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter (bygningsnedrivning skal anmeldes 4 uger inden jævnfør byggeloven til bygningsmyndigheden. Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling eller lignende udendørs aktiviteter. Overfladebehandling af større stålkonstruktioner. Støj- og støvfremkaldende bygge- og anlægsarbejde iøvrigt. Anmeldelsesskema og vejledning kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø. Sandblæsning

8 Stillads - container Såfremt der i forbindelse med nybyggeri eller ombygning vil blive behov for opstilling af stillads eller container på offentlig vej eller plads, skal der forinden indhentes en tilladelse fra Teknik og Drift. Stillads- eller containeransøgningen skal af den pågældende stillads- eller containerejer, som skal foretage opstillingen, indsendes til Teknik og Drift mindst 8 dage før en eventuel opstilling. Anbringelse af container, stillads m.m. skal overholde bekendtgørelse nr. 879 af 12. december Afmærkning af området skal overholde bekendtgørelse nr. 876 af 24. oktober Ansøgningsskema kan udleveres ved henvendelse til Teknik og Drift, Henriette Fløjborg, Vej- og fortovsarealer Vej- og fortovsarealer må ikke benyttes til oplag af byggemateriale uden forudgående tilladelse fra Teknik og Drift. Skader på vej- og fortovsarealer, opstået som følge af byggeriet, retableres af bygherren senest ved ibrugtagning af byggeriet. Såfremt bygherren efter byggeriets ibrugtagning ikke har foretaget retablering af vej- og fortovsarealet, vil arbejdet efter forudgående varsel blive udført af kommunen for bygherrens regning. Overkørsler Skal der i forbindelse med ombygning eller nybygning af carport / garage ændres eller etableres asfaltoverkørsler, skal disse placeres således: Mindst 10 m fra gadehjørner. Primær overkørsel - max. 3,50 m. Dobbelt overkørsel - max. 5,00 m. To overkørsler - max. 2 á 3,5 m. Bliver ovennævnte aktuelt, kontaktes Teknik og Drift. Korrekte adresser og synlige husnumre Synlige husnummerskilte og korrekte adresser er praktiske i det daglige, men uundværlige, hvis ulykken er ude, og ambulance, politi og brandvæsen hurtigt skal finde frem. I Danmark er det kommunerne, der er adressemyndighed, og som fastsætter og registrerer alle vejnavne og husnumre i kommunen. Ejer du en ejendom, er det dit ansvar, at husnummerskiltet på din ejendom er synligt og følger kommunens registrering af din adresse.

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere