Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT"

Transkript

1 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT af 7. maj 2014 side vedrørende årsregnskabet for 2013

2 1. Indledning 1.1 Årsregnskabet Som landsforbundets valgte revision har vi foretaget revision af årsregnskabet for 2013i henhold til vedtægterne og Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål samt Dansk Ungdoms Fællesråds tilskudsbekendtgørelse 810 af 29. juni 2011 med ændringer jævnfør bekendtgørelse nr af 5. september Årsregnskabet udviser følgende nettoresultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat Aktiver Egenkapital i alt Bemærkninger og anbefalinger Vi har følgende bemærkninger og anbefalinger: 2.1 Fundne reguleringer til årsregnskabet Som led i vor assistance med regnskabsudarbejdelsen har vi foranlediget, rettet og efterposteret de ved revisionen fundne reguleringer. 2.2 Central/decentral medlemsopkrævning Hovedbestyrelsen har besluttet, at alle afdelinger skal overgå til central medlemsopkrævning pr. 1. januar Vi har fået oplyst, at denne procedure forventes fuldt implementeret i 3. kvartal Vi har endvidere fået oplyst, at ledelsen forventer, at dette vil medføre en effektivisering af me d- lemsadministrationen. 2.3 Forretningsgang vedrørende vurdering af udlån i Hal-udvalget Vi skal anbefale, at der udarbejdes en skriftlig forretningsgang for hvorledes værdiansættelsen af udlån vurderes, herunder hvilken dokumentation Hal-udvalget lægger til grund for vurdering af eventuelle nedskrivningsbehov. Vi henviser til punkt 4.3 nedenfor. 2.4 Skattemæssige forhold DUI-LEG og VIRKE er fritaget for at indsende selvangivelse i henhold til skattekontrollovens paragraf 2. stk. 1, nr. 5, jfr. brev fra Skattecenter Nordsjælland af 21. august Revisions gennemførelse Som valgte revisorer har vi foretaget revision af årsregnskabet for Såfremt forretningsudvalget godkender årsregnskabet i dets nuværende form, vil vi forsyne dette med en påtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 427

3 Vi har i årets løb stikprøvevis gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange inden for de regnskabsmæssige områder. Ved vor gennemgang har vi ikke konstateret mangler af betydning for aflæggelsen af årsregnskabet. I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi fra landsforbundets formand og forbundssekretær indhentet bekræftelse af årsregnskabets fuldstændighed, såsom oplysninger om pantsætning, garantistillelser, retssager, begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder, herunder eventualforpligtelser. Den daglige ledelse har oplyst os, at ledelsen ikke har kendskab til besvigelser i indeværende regnskabsår eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke u n- der vor revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. Forretningsudvalgets medlemmer bekræfter med sin underskrift på nærværende revisionsprotokollat, at forretningsudvalget ikke har kendskab til konstaterede, formodede eller påståede besvigelser der påvirker landsforbundet. Revisionen i årets løb udføres som et led i revisionen af årsregnskabet, og revisionen kan først anses for afsluttet, når årsregnskabet er aflagt og forsynet med revisionspåtegning. Ledelsen af landsforbundet har skriftligt over for os afgivet sædvanlig erklæring om regnskabets fuldstændighed, samt en række andre forhold af betydning for bedømmelse af regnskabet. Vedrørende revisionens formål og udførelse henviser vi til revisionsprotokollat af 30. april 2013, side 412. Tro og love erklæring Vi har fra landsforbundet forbundssekretær indhentet en tro og love erklæring om, at regnskabet indeholder alle relevante oplysninger, og at landsforbundet opfylder samtlige tilskudsbetingelser, he r- under navnlig kravene om landsforbundets tilskudsberettigelse, kravene i lokalforeningsdefinitionen og kravene i medlemsdefinitionen. 4. Kommentarer og supplerende specifikationer til årsregnskabet 4.1 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 4.2 Resultatopgørelsen Kontingent og afdelingspuljer Under revisionen af indtægter er medlemskontingentet afstemt med opkrævningerne til regionerne. Disse opkrævninger er stikprøvevis sammenholdt med afdelingernes medlemslister. Vi har efterregnet lokalleddenes kontingentandel og aktivitetstilskud. 428

4 Diverse deltagergebyrer Deltagergebyrer ved kurser og konferencer er stikprøvevis afstemt med deltagerlister. Deltagergebyrer ved lejre og aktiviteter er afstemt med deltagerlister. Beløbene er ført under de enkelte aktiviteter. Tilskud arbejderbevægelsen Driftstilskud fra LO er afstemt med eksternt materiale. Offentlige tilskud Beløbet specificeres således: Ordinært tilskud, DUF Folkeoplysningstilskud I lighed med tidligere år bliver tipstilskud først indtægtsført, når der foreligger endeligt tilsagn fra DUF. I årsregnskabet for 2013 er således indtægtsført tipstilskud beregnet på grundlag af årsrapporten for Beløbene er afstemt med eksternt materiale. Lokale- hytte- og arealudvalget Renteindtægterne omfatter de til 2013 hørende renter. I note 19 er vist Lokale-, hytte- og arealudvalgets samlede aktiviteter for Det har i 2013 været et tab på udlån vedrørende Slagelse afdeling på kr Tilskud til lokalafdelinger Der er i 2013 ydet tilskud til 15 lokalafdelinger med i alt kr Der foreligger ikke i alle tilfælde dokumentation i landsforbundet for anvendelsen af tilskuddene ude i afdelingerne. Ifølge forretningsgangen kan landsforbundet udbetale op til kr årligt uden at indhente dokumentation for anvendelsen af tilskuddene i afdelingerne. 4.3 Balancen Domicilejendom Landsforbundet har i 2014 sat deres domicilejendom til salg. Forretningsudvalget forventer at domicilejendommen vil blive solgt i Uanmeldt beholdningseftersyn Vi har den 10. december 2013 foretaget et uanmeldt beholdningseftersyn af landsforbundets likvide midler samt gennemgået landsforbundets forretningsgange. Derudover blev det stikprøvevis påset, at landsforbundet i 2013 har efterlevet de beskrevne forretningsgange. Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger. 429

5 Indestående i Hal-udvalget Det indestående beløb kr indgår i landsforbundets ordinære balance. Udlån er baseret på henholdsvis gældsbreve og pantebreve. Pantebreve tinglyses med sikkerhed i afdelingernes ejendomme. Vi har fået oplyst, at 4 pantebreve vedrørende lån bevilget i perioden 2010 til 2013 endnu ikke er tinglyst. Vi har endvidere fået oplyst, at tinglysning af disse pantebreve vil blive foretaget senest i 2. halvår Vi har fået oplyst, at flere afdelinger som har optaget lån hos Hal-udvalget har en anstrengt økonomi. Vi har endvidere fået oplyst, at der som udgangspunkt ikke foretages nedskrivninger på lån, hvor afdelingen overholder lånets betalingsplan. Vi skal anbefale, at der udarbejdes en skriftlig forretningsgang for hvorledes værdiansættelsen af udlån vurderes, herunder hvilken dokumentation Haludvalget lægger til grund for vurdering af eventuelle nedskrivningsbehov. Udlån til landsforbundet udgør ved udgangen af 2013 kr Udlånet er anvendt til finansiering af etableringsomkostninger på lejrpladsen Hals. Tilgodehavender Vi har afstemt den samlede debitormasse med specifikationerne og vurderet, at der ikke heri er indeholdt unormal tabsrisiko. Tilbagebetalingsforpligtelse Tilbagebetalingsforpligtelsen vedrører de fra DUF modtagne etableringstilskud. Beløbet specificeres således: Mågevej 22 (T2003-ET-17) Tilsagn om tilskud ydet i Nedskrevet i perioden Nedskrevet tilbagebetalingsforpligtelse, Mågevej 22 0 Nedskrivningen er tilendebragt i år. Mågevej 22, Ombygning m.v. (T ET-17A) Tilsagn om tilskud ydet i Nedskrevet i perioden Nedskrevet tilbagebetalingsforpligtelse, Ombygningen m.v. 0 Nedskrivningen er tilendebragt i år. 430

6 Lejrpladsen Hals (2005-ET-17) Tilsagn om tilskud ydet i Nedskrevet i perioden Nedskrevet tilbagebetalingsforpligtelse Lejrpladsen Hals Nedskrivningen er tilendebragt i år Forsikringsforhold Revisionen har ikke været tilrettelagt med henblik på at sikre, at landsforbundet har tegnet de i lovgivningen krævede forsikringer, og at landsforbundet er forsikringsdækket i fornødent omfang. Til orientering skal vi imidlertid anføre, at landsforbundets daglige ledelse over for os har erklæret, at landsforbundet har tegnet de i lovgivningen krævede forsikringer, og at landsforbundet er forsikringsdækket i fornødent omfang. 6. Rapportering til tipsungdomsnævnet I forbindelse med revision af årsregnskabet er ikke udført detailrevision af tilskudsudløsende faktorer, da Landsforbundet i 2013 har ansøgt om en 2 årig bevilling. Vi henviser til vores revisionsprotokollat af 30. april 2013 omkring revisionen af de tilskudsudløsende faktorer. I forbindelse med Dansk Ungdoms Fællesråd kontrol af landforbundets ansøgning om tilskud for 2013 og 2014, er tilskuddet til landforbundet blevet reduceret med t.kr Reduktionen kan dels henføres til, at flere medlemmer som indgik i tilskudsgrundlaget pr. ultimo 2012, endnu ikke havde opnået fulde medlemsrettigheder. Endvidere kan reduktionen henføres til, at flere medlemmer ikke havde foretaget personlig indbetaling af medlemskontingentet. Tilskudsberettigede medlems- og afdelingstal 2013/ / Medl. Afd. Medl. Afd. Medl. Afd. Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland I alt Tilskudsberettigede

7 Skyldige økonomiske hensyn Vi har foretaget kontrol af, om landsforbundet har forretningsgange og interne kontroller til sikring af, at der ved ressourceforvaltningen tages skyldige økonomiske hensyn. Landsforbundet har udarbejdet en skriftlig beskrivelse af sin organisationsstruktur og interne forretningsgange og kontroller. Den er senest revideret i januar Sparsommelighedsaspektet Der er skriftlige forretningsgange for: Diæter, rejserefusion og befordringsgodtgørelse Indhentning af tilbud ved store køb Forvaltning af likvide midler Forsikringer Det er vor vurdering, at forretningsgangene og de heri indbyggede interne kontroller sikrer, at landsforbundets dispositioner er i overensstemmelse med almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til landsforbundets art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig administrat i- on ved forbrug af offentlige midler. Vi har stikprøvevis foretaget kontrol af overholdelsen af ovenstående forretningsgange og de heri indbyggede interne kontroller, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Vi anser den inte r- ne kontrol for 2013 for betryggende. Med baggrund i gennemgangen af forretningsgangene og de øvrige udførte revisionshandlinger med henblik på kontrol af sparsommelighedsaspektet kan vi udtale, at det er vor opfattelse, at både de enkelte omkostninger såvel som de samlede omkostninger inden for hver omkostningsart har et for landsforbundet passende og rimeligt niveau. Produktivitetsaspektet Der foreligger ikke en egentlig rapportering om landsforbundets produktivitet. Produktivitet måles ved at sammenholde ressourceindsatsen med resultatet. Dette kan eventuelt ske ved at sammenholde udvalgte nøgletal med nøgletal fra tidligere regnskabsår. Vi skal anbefale foreningen, at opstille og følge op på konkrete mål for produktivitet. Effektivitetsaspektet Der forligger ikke en egentlig rapportering om landsforbundets effektivitet. Effektivitet måles ved at relatere mål og indsatte ressourcer. Effektivitet udtrykkes sædvanligvis verbalt, idet der ofte ikke kan sættes relevante tal på. Vi skal anbefale foreningen, at opstille og følge op på konkrete mål for effektivitet. 432

8 Egen udnyttelse af ejendomme Arealudnyttelse I alt Landsforbund Andre Mågevej % 0% 100% Stauninggården 0% 100% 100% Hals 98% 2% 100% Beregningen foretages ud fra det udlejede areal. Landsforbundets formål Vi har ikke under vor revision fundet dispositioner i strid med landsforbundets formålsparagraf. 7. Udførte assistance- og/eller rådgivningsopgaver Siden afgivelse af vores revisionsprotokollat vedr. årsregnskabet for 2012 har vi udført følgende assistanceopgaver for landsforbundet: erklæring på projektregnskab inklusion af kvinder i foreningslivet erklæring på ansøgning til Dansk Ungdoms Fællesråd herunder kontrol af de tilskudsudløsende faktorer for regnskabsåret Regnskabsmæssig assistance i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten for Revisors erklæring Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger vi har anmodet om, at revisionen ikke har givet anle d- ning til bemærkninger, og at vi anser regnskabet aflagt efter lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse samt i overensstemmelse med god regnskabsskik, og at tilskuddet fordelt af DUF til DUI-LEG og VIRKE er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med de anførte betingelser i de gældende tilskudsregler. København, den 7. maj 2014 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Dan Rasborg statsautoriseret revisor 433

9 9. Forretningsudvalgets underskrift Fremlagt på forretningsudvalgsmøde den 7. maj 2014 Louise Juul Jensen forbundssekretær Forretningsudvalg Stig Møller Laila Nielsen forbundsformand næstformand næstformand Dorte Rasmussen forretningsudvalgsmedlem Ivan Bøgh forretningsudvalgsmedlem 434

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE. Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Årsrapport 2014 Landsforbundet DUI-LEG og VIRKEs årsrapport 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE... 3 Forretningsudvalgets årsberetning...

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

DJURSBO REVISIONSPROTOKOLLAT. af 13. maj 2015, side 120-159 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg

DJURSBO REVISIONSPROTOKOLLAT. af 13. maj 2015, side 120-159 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg DJURSBO REVISIONSPROTOKOLLAT af 13. maj 2015, side 120-159 vedrørende årsregnskab for 2014 Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg Tel: +45 43 50 50 50 Fax: +45 43 50 50 00 CVR nr. 53 37 19 14 www.ri.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013

Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Thy-Mors HF & VUC Revisionsprotokol af 31. marts 2014 for regnskabsåret 2013 Indhold Side 1 Revision af årsrapporten 113 1.1 Institutioner og regnskaber omftet af revisionsprotokollet 113 1.2 Konklusion

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2011 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Foreningens årsregnskab

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014 VESTiYSK Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119 Årsrapporten for 2014 Medlem

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere