Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret CVR. nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr."

Transkript

1 Gisselfeldvej Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup Telefon: Telefax: Mail: København Frederiksberg Taastrup Slagelse Skælskør Padborg Member of IEC CVR nr.: Bank: Web:

2 1.0 Bemærkninger til den udførte revision 1.1 Indledning Som generalforsamlingsvalgt revisor for har vi afsluttet revisionen af selskabets årsrapport for Årsrapporten udviser et resultat på DKK og en egenkapital på DKK Revisionens formål, omfang og ansvarsfordeling Med hensyn til de generelle forhold omkring revisionens formål, omfang og udførelse, revisors ansvar og rapportering samt bestyrelsens ansvar henviser vi til vort tiltrædelsesprotokollat. Revisionen er primært udført efter regnskabsårets udløb. Til bekræftelse af bogføringens og årsrapportens rigtighed har vi ved revisionen foretaget sådanne analyser, sammenligninger og afstemninger af bilagsmaterialet, registreringerne og regnskabsoplysningerne i øvrigt, som vi har fundet nødvendige. Vi har i overensstemmelse med god revisionsskik overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til virksomheden, tilstedeværelse og forsvarlig vurdering. Vi har ligeledes påset, at alle os bekendte forpligtelser er rigtigt udtrykt i årsrapporten. 1.3 Regnskabsmæssige skøn Under revisionen har vi gennemgået de regnskabsmæssige skøn, som væsentligt påvirker årets resultat og årsrapporten som helhed. 1.4 Særlige bemærkninger Vi har ved vor revision konstateret, at der var bilag, som ikke var attesteret af et bestyrelsesmedlem. Ifølge selskabets vedtægter skal alle bilag attesteres af et bestyrelsesmedlem inden betaling. 1.5 Opfølgning på bemærkninger i tidligere protokollater I vores protokollat for sidste år påtalte vi den manglende lønmodtageraftale til vandværksbestyren. Vi har fået oplyst, at denne aftale stadig ikke er på plads og opfordrer bestyrelsen til at få bragt forholdet i orden. 18

3 1.6 Revisionskonklusion Revisionen af årsrapporten har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Såfremt selskabets bestyrelse godkender årsrapporten i dens nuværende form, vil vi forsyne årsrapporten med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. 1.7 Årsrapporten generelt I lighed med tidligere år er der udarbejdet en ekstern årsrapport. Den eksterne årsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er oplyst i årsrapporten. 2.0 Bemærkninger til resultatopgørelsen Vi har foretaget stikprøvevis revision af omkostninger og foretaget en analyse af resultatopgørelsens poster samt sammenlignet med tidligere år samt til budget. Denne revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Til de enkelte poster i resultatopgørelsen har vi følgende supplerende bemærkninger: 2.1 Vandafgifter, DKK Indtægten er steget med DKK , hvilket skyldes en stigning i vandprisen på DKK 1 pr. m3. Det opkrævede vandforbrug i perioden 1/ / var på m3 hvilket er m3 mindre end samme periode året før. 2.2 Vandkøb mv., DKK Vandværkets køb af vand er steget med DKK Indkøb af vand i 2007 er steget med m3 samtidig med at m3 prisen på vandet er steget med DKK 0, Drift værker, DKK Stigningen af drift værker på DKK har fortrinsvis været Vandværkets udgifter til etablering af trykforøger station samt kvartermålerbrønd i nyt byggeri i Åhaven. Udgiften vedrører kun 1. etape af byggeriet. 2 etape af byggeriet bliver færdiggjort i

4 2.4 Ekstraordinære indtægter, DKK Selskabet har i år fået 75 nye andelshavere i forbindelse med nybyggeriet Åhaven. De nye andelsbeviser har givet en indtægt på DKK Indtægterne på vandet vil først komme i 2008 da andelshaverne er tilmeldt ultimo Der er modtaget DKK i tilskud fra NCC Construction Danmark til ny vandboring på den tidligere Simplex grund. 3.0 Bemærkninger til balancen Til de enkelte poster i selskabets balance har vi følgende supplerende bemærkninger: 3.1 Tilgodehavender, DKK Vandværkets tilgodehavende vedrører hovedsageligt tilgodehavende på andelsbeviser med DKK Betalingen for disse er kommet først i år Andre hensættelser, DKK Bestyrelsen har i dette regnskabsår valgt ikke at ændre på hensættelsen til efterbetaling af vandleverancer fra Vallensbæk Kommune for årene Selskabet har modtaget brev fra Vallensbæk Kommune, hvor efterbetalingen er opgjort til DKK Bestyrelsen har overfor os givet udtryk for, at de ikke mener at kommunen vil opkræve det fulde beløb, idet det vil medføre forskel på betaling af vand for kommunens borgere. 3.3 Anden gæld, DKK Posten består hovedsageligt af modtaget forudbetalt vandafgift på DKK Øvrige oplysninger 4.1 Forsikringsforhold Selskabets forsikringsforhold er ikke direkte omfattet af vor revision, hvorfor vi ikke indestår for at, selskabets forsikringsforhold med hensyn til forsikringssummer mv. er tilstrækkelige. Vi skal anbefale, at selskabet tilstræber at afholde et årligt møde med dets forsikringsselskab, således at selskabets forsikringer gennemgås og justeres efter de faktiske forhold. 20

5 4.2 Opbevaring af regnskabsmateriale mv. Vi er i henhold til erklæringsbekendtgørelsen pligtige til at påse, at lovgivningens krav om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. Det er vor opfattelse, at lovgivningens krav om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt. 4.3 Bestyrelsens overholdelse af formalia Vi har påset, at bestyrelsen har overholdt sine forpligtelser i henhold til vedtægterne. Som led i revisionen har vi gennemlæst referater fra bestyrelsesmøder frem til mødet den 3. december Svagheder i forretningsgange og interne kontroller Selskabets administration varetages af én person alene, men ifølge vedtægterne skal alle udgiftsbilag attesteres af et medlem af bestyrelsen, inden betaling. Den manglende funktionsadskillelse stiller større krav til ledelsens tilsyn og vi skal henlede opmærksomheden på, at fejl i årsrapporten, der er en følge af besvigelser eller uregelmæssigheder, ikke nødvendigvis vil blive opdaget under revisionen, da fejl af denne karakter sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. Alle konstaterede fejl er meddelt selskabets ledelse. Med undtagelse af ubetydelige fejl har ledelsen korrigeret alle fejl i årsrapporten. Vi har ikke under vor revision konstateret fejl som følge af besvigelser. 5.0 Særlige aftaler I henhold til aftale med selskabets bestyrelse har vi assisteret med udarbejdelsen af årsrapporten for Vi har endvidere ydet løbende assistance i form af en gennemgang af selskabets kvartalsbalance, udarbejdet kvartalsopgørelser på moms samt årsopgørelse på vandafgift. Derudover har vi afstemt løn m.v. til brug for udarbejdelse af lønoplysninger til Skat. 21

6 6.0 Afslutning 6.1 Bestyrelsens regnskabserklæring Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder, har bestyrelsen afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsrapporten for 2007, der bekræfter årsrapportens fuldstændighed, oplysninger om pantsætninger, garantistillelser, retssager, begivenheder efter balancedagen mv. 6.2 Revisors erklæringer I henhold til bekendtgørelse nr af 22. december 2004 om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. (erklæringsbekendtgørelsen) skal vi erklære, at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om. Taastrup, den 25. marts TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Jens Sørensen Registreret revisor Vallensbæk, den Læst af andelsselskabets bestyrelse Niels Sloth Formand Erik Kærgaard Kristensen Kasserer Kjeld Hansson Sekretær Poul Kajbæk Frank Hansen 22

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

A/B Vanløsegaard. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Vanløsegaard Revisionsprotokollat

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN

REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOLLAT 2011 KONSTRUKTØRFORENINGEN Vester Voldgade 111, 3 1552 København V CVR-nummer 21 55 60 17 INFO:REVISION A/S Buddingevej 312 DK 2860 Søborg Tel. 39 53 50 00 www.info-revision.dk

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011

Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Revisionsprotokollat til årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Akademisk Boldklub A/S (AB

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr. 25112822

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Risici ved erklæringsafgivelse

Risici ved erklæringsafgivelse Risici ved erklæringsafgivelse 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor Kvalitetskontrollant Bjarne Aalbæk

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere