Orientering om læge- og sundhedshuse i Aalborg Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om læge- og sundhedshuse i Aalborg Kommune."

Transkript

1 Punkt 8. Orientering om læge- og sundhedshuse i Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orientering om Læge- og sundhedshuse i Aalborg Kommune til efterretning. Beslutning: Til orientering. Anna Kirsten Olesen var fraværende. kl Side 1 af 6

2 Sagsbeskrivelse orientering om læge- og sundhedshuse i Aalborg Kommune Orienteringen om læge- og sundhedshuse indeholder flere dele: En kort oversigt over begrebet læge- og sundhedshuse. Vi har valgt at illustrere forskellige typer af lægeog sundhedshuse gennem eksempler. Status på Aalborg Kommunes initiativer på området. Ny national pulje for læge- og sundhedshuse. Fakta om de praktiserende læger i Aalborg Kommune. Her er særligt søgt klarlagt de kommunale interesser, der er på spil. Aalborg Kommune er en geografisk stor kommune. Der er langt fra yderkanten af kommunen ind til de centralt placerede tilbud i Aalborg midtby. Dette gør sig særligt gældende for ældre borgere, borgere uden bil eller borgere, der på anden måde er mindre mobile. Samtidig indikerer Sundhedsprofilen 2013, at mange borgere i landdistriktsområderne har sundhedsmæssige udfordringer, og at gennemsnitsalderen er højere i landdistrikterne end i Aalborg by. Dette skal sammenholdes med, at afstanden til nærmeste sygehus med akutmodtagelse stiger med den nye sygehusstruktur. Der er således brug for et stærkt nært sundhedsvæsen særligt i landdistrikterne. Dagsordenen indeholder en aktuel status for undersøgelse af potentialerne for at etablere flere læge- og sundhedshuse i landdistrikterne, så borgerne, der bor i disse områder, får lettere adgang til sundhedsydelser i det nære sundhedsvæsen. Læge- og sundhedshusene kan samle kommunens sundhedstilbud og give borgeren én indgang til det kommunale sundhedsvæsen lige fra sundhedspleje til hjemmesygepleje, rehabilitering, forebyggelsestilbud mv. Det er samtidig vurderingen, at almen praktiserende lægers tilstedeværelse i læge- og sundhedshusene er vigtig for, at husenes fulde potentiale kan blive indfriet. Udfordringsbilledet viser bl.a., at rekruttering af læger uden for Aalborg by er sværere. Derfor har konkrete muligheder for samarbejde med almen praktiserende læger indgået i overvejelserne om placeringen af læge- og sundhedshuse. Aalborg Kommune har i dag et veletableret Sundheds- og Kvarterhus på Fyrkildevej i Aalborg Øst. Erfaringerne herfra har vist, at nye samarbejdsrelationer og synergieffekter ikke kommer af sig selv, og at indfrielsen af potentialer kræver målrettet arbejde og tager tid. Men erfaringerne viser også, at der er et potentiale til at skabe et sammenhængende tilbud af høj kvalitet til borgerne. 1. Læge- og sundhedshuse i en historisk og organisatorisk sammenhæng og som en løsning Begrebet læge- og sundhedshuse bruges i flere sammenhænge. Der kan være forskel på, hvordan begreberne forstås og benyttes i såvel regional, privat eller kommunal kontekst. Der er her forsøgt at lave en reel skelnen mellem begreberne illustreret med eksempler. Et lægehus er en lægeklinik med i princippet en læge (ydernummer) og støttepersonale. Huset kan være et hus, men det kan også være en lejlighed. Denne form for organisering har adskillige årtier bag sig. I et læge- og sundhedshus er der flere sundhedstilbud samlet under samme tag i et klinikfællesskab, hvor den enkelte klinikindehaver kan købe eller leje sig ind. Det er meget forskelligt fra område til område, hvilke sundhedstilbud, der kan være relevante at udbyde i et læge- og sundhedshus. Det er vidt forskellige problemer og behov der er, alt efter hvor i landet sundhedshuset er placeret. Dog er der ofte tale om regionale sygesikringsydelser såsom privatpraktiserende læger, der sammen med forskellige private aktører såsom speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, diætister, tandlæger og psykologer etableres i en fælles bygning. Endvidere kan læge- og sundhedshusene rumme kommunale sundhedsopgaver såsom genoptræning, sygeplejeydelser, forebyggelsesindsats, hjælp til kronisk syge patienter, rehabilitering m.m. samt socialrådgivning. Den moderne vision med den form for fælles læge og sundhedshuse er, at forebyggelse og behandling smelter sammen og hensigten er, at opgavefordelingen mellem sundhedsaktørerne lettere kan koordineres i den driftsmæssige dagligdag. Det kan være forskelligt fra område til område, hvilke sundhedstilbud, kl Side 2 af 6

3 der er potentiale for i det enkelte læge- og sundhedshus. Rekruttering og fastholdelse af lægefaglig arbejdskraft er en anden årsag. Større læge- og sundhedshuse opleves som attraktive steder at arbejde i på grund af gode fællesfaciliteter og nærhed til andre funktioner. Der ændres ikke i et læge- og sundhedshus på, hvad der er kommunale opgaver og hvad der er regionale sygesikringsopgaver, men der vil være mulighed for, at klinikindehaverne tilbydes fællesfunktioner såsom reception, vicevært, rengøring, fælles apparatur og fælles lokale til specielle opgaver, kantine og administrative serviceydelser, hvilket vil gøre en indflytning økonomisk attraktiv. Derudover vil der være mulighed for fælles anvendelse af personale, som eksempelvis sygeplejersker, bioanalytikere mv. på tværs af forskellige sundhedsaktører. En række funktioner fra sygehusene kan ligeledes overføres til sundhedshusene. Det gælder visse ambulatorier, jordemoder, laboratorier m.m., hvor sygehuspersonalet for eksempel kan være i sundhedshuset én gang om ugen. Nogle steder vil der også være grundlag for at etablere døgnbemandet akuttilbud i samarbejde med regionerne, hvad enten det er de lettere skadestuehenvendelser (som udgør op mod 90 % af alle skadestuehenvendelser), eller det er henvendelser, der i dag rettes til lægevagten. Dette kan i så fald kombineres med en central (regional) lægevagtstelefon, der visiterer patienterne. Et sundhedshus kan derudover rumme en apoteksfunktion med udlevering af medicin, udlevering af hjælpemidler og salg af sundhedsartikler i øvrigt. Til slut skal nævnes at læge- og sundhedshuse kan indgå som en del af andre lokalt motivererede tiltag, som ikke nødvendigvis har et sundheds- og forebyggelsesmæssigt afsæt. Det kan som eksempel være boligsociale indsatser som på Fyrkildevej i Aalborg. Eller det kan være foreningsliv som i Gandrup. Aalborg Kommune har gode konkrete erfaringer med etablering af læge- og sundhedshuse. I 2012 åbnede Sundheds- og Kvarterhuset, som resultat af et samarbejde mellem Boligforeningen Himmerland, PLO- Nordjylland, Region Nordjylland og Aalborg Kommune. I Sundheds- og Kvarterhuset er der bl.a. praktiserende læger, speciallæger i form af hudlæger, gigtlæge, apoteksfunktion, sundhedspleje, jordmoderklinik og ældrepleje. I det følgende er beskrevet eksempler på seks forskellige former - eller hovedtyper - for læge- og sundhedshuse. Der er mange flere modeller på vej eller gennemført rundt omkring hos praktiserende læger af regioner og af kommuner. Eller som en samarbejde mellem parterne. Det traditionelle lægehus Dette type for lægehus ligger tættest på den forestilling om lægeklinik, som umiddelbart er til stede hos mange borgere. Lægehuset ligger i en tidligere privatbolig, der i dag er udnyttet fra stue til kvist. Lægeklinikken har haft betjening af borgere på adressen i mange årtier. I dag er der tre læger samt en uddannelseslæge. Dertil kommer 5 støttepersonaler. Klinikken betjener næsten borgere/patienter. Lægerne er i glidende overgang generationsskiftet for få år siden på egen hånd og almindelig vis. Glidende overgang henfører til, at dele af den faste lægestab overtog klinikken fra forgængerne. Lægehuset ejes af lægerne selv. Lægerne er i organisatorisk regi tilknyttet PLO Nordjylland. Det klassiske læge- og sundhedshus Denne klassiske model er et læge- og sundhedshus med en lang række af sundhedsfunktioner med overenskomst med den regionale sygesikring. Bygningen og konstruktionen har flere årtier bag sig. Det er en håndfuld lægeklinikker, flere tandlæger, ørelæge, jordemodercenter m.v. Bygningen rummer ingen kommunale sundhedsfunktioner. Der er ikke kendskab til særligt samarbejde mellem bygningens sundhedsaktører. Her er tale om et adressefælleskab. Bygningen rummer adskillige faste læger og betjener mange tusinde borgere/patienter. Lægeklinikernes lejemål håndteres af lægerne selv enten som ejere eller lejere. Lægerne er i organisatorisk regi tilknyttet PLO Nordjylland. Det moderne læge og sundhedshus Dette læge- og sundhedshus er skabt i perioden efter opgave- og kommunalreformen i Tankesættet bag er aktivt fælleskab mellem PLO, private, regionale og kommunale sundhedsaktører. Huset geografiske placering er gennemført med skelen til behovet for placering af læger og øvrige sundhedsfunktioner ift. kl Side 3 af 6

4 Sundhedsprofilen. Hovedinitiativtagere til huset er lokalt forankret i et samarbejde med læger, region og kommune. Husets sundhedsfunktioner er praktiserende læger, flere former for speciallæger, apoteksfunktion, sundhedspleje, jordmoderklinik og ældrepleje, herunder sygeplejeklinik. Huset består også af ikkesundhedsfunktioner. Det er for eksempel kursus- og mødefaciliteter og boligsocial indsats. De praktiserende lægers klinik betjener knap borgere/patienter. Lægeklinikken sidder til leje ved lokal hovedinitiativtager. Lægerne er i organisatorisk regi tilknyttet PLO Nordjylland. Læge- og sundhedshus bygget på baggrund af statslige midler Dette nye lægehus er nybygget og taget i anvendelse inden for de seneste år. Baggrunden er tilskud til Region Nordjylland på knap 16 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje i 2010 for etablering af lægehuse og sundheds- og akuthuse i udkantsområder. Sundhedshuset ejes af Region Nordjylland. Huset rummer en udbudsklinik. Det vil sige en privat lægeklinik uden for PLO - Nordjylland. Inden udbuddet bestod klinikken af 4 læger svarende til en kapacitet på omkring borgere/patienter. Huset er 50 % udlejet. Der er aktuelt ikke andre sundhedsaktører i huset. Læge- og sundhedshus på tidligere regionale sygehus matrikler Denne form for læge- og sundhedshus har baggrund i lukning af regionalt drevet sygehus på Mors og vedtagelse af den regionale sundhedsplan Heri er en beslutning om erstatningsfunktioner. Politiske udvalg i Morsø kommune og Region Nordjylland har juni 2016 tiltrådt et fælles koncept for Morsø Sundhedshus. Konceptet beskriver en række private, regionale og kommunale sundhedsfunktioner. Det drejer sig om 4 alment praktiserende læger med en kapacitet på omkring borger/patienter, øjenlæge, øre-næsehalslæge, privatpraktiserende psykolog, hørepædagog, bloddonortapning til blodbank, blodprøvetagning efter henvisning fra sygehus og almen praksis, jordemoderkonsultation, psykiatrisk ambulatorium, kriminalforsorgen, misbrugsindsats med dagbehandling (stof- og alkoholmisbrug), skole- og sundhedspleje, kommunal genoptræning efter indlæggelse/sygdom, træningstilbud for borgere med slidgigt i knæene, kursus i balancetræning og bækkenbundstræning, kommunal rehabilitering for borgere med KOL, hjerte-karproblematikker, diabetes, kræft og knogleskørhed, sundhedsindsatsen med tilbud om kostvejledning, kurser om vægttab og rygestop, tilbud om forebyggende hjemmebesøg til pensionister m.m. Der er indrettet to mødelokaler særligt til videokonsultationer og videokonferencer. De skal blandt andet bruges i samarbejdet med Familieambulatoriet, Videncenter for Børn og Unge med Overvægt og Rehabiliteringscentret for Flygtninge, som alle er beliggende i Aalborg. Morsø Sundhedshus ligger i Nykøbing Mors og blev indviet den 7. september Kommende læge- og sundhedshus Center for Sundhed i Holstebro fra 2018 Center for Sundhed er skabt på baggrund af en sygehuslukningsdebat i Midtjylland. Byggeriet er nu i gang i Holstebro by, hvor der bliver opført et læge- og sundhedshus med meget mere ( kvm.), som efter planen skal stå færdig i starten af Center for Sundhed vil blandt andet rumme kommunale akutpladser, en sygeplejeklinik, regionale medicinske ambulatorier, akutklinik, jordemoderkonsultation, psykiatrifunktioner og en specialtandlæge. Der er ligeledes lavet plads i bygningen til, at privatpraktiserende læger kan flytte ind. Der er et anlægsbudget på 237,5 millioner kr. Staten, Region Midtjylland og Holstebro Kommune finansierer byggeriet. Center for Sundhed er tænkt visionært fra starten af. Hertil skal nævnes, at Center for Sundhed bliver fleksibelt, så det også kan fungere med større sports- og kulturarrangementer i Gråkjær Arena, som centret vil dele caféområde med. 2. Status på tre aktuelle tiltag i Aalborg Kommune Gandrup er placeret i det tidligere rådhus Borgergade 39. Lægeklinikken er flyttet ind i begyndelsen af september De kommunale sundhedsaktører samt foreningsliv flytter ind fra omkring uge 43 og frem. Ejendommen er ejet af Aalborg Kommune. Lægeklinikken er for nylig generationsskiftet, og der er ønske om udvidelse af lægestaben fra de to nuværende læger med 2-3 læger mere. Der er også planer om udvidelse af de øvrige personalestabe. Klinikken er etaberet med fysiske udvidelsesmuligheder. Ved siden af lægefunktionerne vil der i huset være ældrepleje, sygeplejeklinik, sundhedspleje og rehabiliteringstilbud fra Aalborg Sundhedscenter, samt Center for Stressforebyggelse. Der blev i begyndelsen af september afholdt en fælles opstartseftermiddag for huset sundhedsaktører. Der bliver nedsat et koordineringsudvalg, som skal kl Side 4 af 6

5 arbejde videre med fælles identitet og opfattelse af områdets sundhedsopgaver. Der bliver afholdt åbningsreception dette efterår. Huset er finansieret af Aalborg Kommune. Storvorde er fra forsommeren 2016 et regionsdrevet et tilbud i en tidligere selvstændig ejet lægeklinik på adressen stationsvej 9 i Storvorde. Denne form for tilbud er af midlertidig karakter, og de tre regionsansatte læger ønsker at overtage klinikken som selvstændige læger. Det er desuden planer om udvidelse af lægeog personalestaben. Der er en proces i gang med afklaring af inddragelse af fløj i nærliggende plejecenter/plejehjem. I disse lokaler kan der indrettes kommunale sundhedsfunktioner, dvs. hjemmesygepleje, sygeplejeklinik, sundhedspleje og borgerrettet rehabiliteringstilbud fra Aalborg Sundhedscenter. Dette er under administrativ afklaring. Nibe har baggrund i henvendelse fra en større lægepraksis, som ønsker at være en del af et sammenhængende sundhedsvæsen i Aalborg Kommune. Lægeklinikken har adresse Strandgade 1 i det tidligere rådhus. Bygningen rummer udvidelsesmuligheder. Bygningen er ejet af privat investor. De nærmere forhold er under afklaring i et samarbejde med lægeklinikken, Aalborg Sundhedscenter og øvrige forvaltninger. Der vil til vinter 2016/2017 være ny viden om, hvad der kommer til at ske i Storvorde og i Nibe. I alle tre tilfælde indgår Sundheds- og Kulturforvaltningen med baggrund i interesse fra de praktiserende læger. Alle tre området er geografisk sårbare ved praksisophør. I Storvorde gælder endvidere, at praksisophør i en lægepraksis med tre læger i Kongerslev by for få år siden betyder, at det lokale tilbud er under befolkningens forventninger. 3. National pulje for læge- og sundhedshuse Regeringen har afsat en ansøgningspulje på 800 mio. kr. til udvikling af læge- og sundhedshuse i perioden 2017 til Kriterierne er endnu ukendte (Status pr ) Der har tidligere været tilkendegivet, at puljen skal målrettes udvikling af almen praksis. Puljen skal understøtte etablering af større moderne lægehuse og sundhedshuse, hvor de praktiserende læger arbejder sammen med fx andre praksisgrupper, sygehusfunktioner og kommunale sundhedstilbud, som et nært og sammenhængende tilbud med ensartet høj kvalitet. Der ventes at indgå overvejelser i retning af, at læge- og sundhedshusene skal være med til at gøre det attraktivt for læger at slå sig ned i egne af landet, hvor det ellers kan være vanskeligt at rekruttere praktiserende læger. Aalborg Kommune ønsker at være klar til at komme i betragtning når, der bliver åbnet op for ansøgninger til pulje på 800 mio. kr. øremærket til læge- og sundhedshuse fra 2017 til Hvad er specielt for de praktiserende læger / almen praksis i Aalborg Kommune i Nordjylland? Her er særligt nævnt tre grunde. Aalborg Kommune har mange læger, herunder ældre læger i enkeltmands / solopraksis. Det drejer sig om knap 130 læger, som driver deres praksis i ca. 50 klinikker. Godt 20 af disse klinikker er mindre, herunder utidssvarende klinikker med en læge og begrænset støttepersonale. Sidstnævnte faggruppe er typisk lægesekretærer, sygeplejersker eller bioanalytikere. De øvrige klinikker består af flere læger. Alt fra 2 til op til 7 faste læger pr. klinik plus støttepersonale. Lægernes gennemsnitsalder er skæv. I 2015 var den knap 59 år for lægerne i solopraksis. Mens den var godt 52 år for læger i øvrige praksis. Samlet er andelen af læger over 60 år i Aalborg Kommune på 36 %. Det gælder også, at lægerne med lægeklinik i Aalborg Kommune har meget arbejde ved siden af almen praksis. I tal er det op til 25 timers arbejde pr. måned. Men gennemsnittet for lægerne i de øvrige kommuner er godt 15 timers arbejde pr. måned. Det gælder endeligt, at få lægeklinikker har åben for tilgang til nye borgere eller patienter i en tid, hvor Aalborg Kommune oplever befolkningstilvækst. På en tilfældig dag i februar 2016 havde 4 % af klinikkerne almindelig åben for tilgang af nye patienter, herunder flygtninge. Til sammenligning var gennemsnittet den kl Side 5 af 6

6 samme dag for alle kommuner i Region Nordjylland, at 36 % af klinikkerne havde almindelig åben for tilgang. Her skal bemærkes, at flere klinikker har selektiv åben for tilgang. Eksempelvis har Lægerne i Klarup åben for alle borger med postnummer Klarup. Dertil kommer, at Region Nordjylland har åbnet for to midlertidige regionstilbud i Aalborg Kommune. Det er dels i Stengade i Aalborg By og i Storvorde. Begge disse tilbud er midlertidige. Befolkningstilvæksten betyder endvidere et behov for flere nye læger. Det betyder, at Aalborg Kommune behov for 8 læger om 10 år ud over de nuværende omkring 130 læger. Hvorfor er der generelt behov for udvikling af almen praksis / de praktiserende læger? Almen praksis er en del af et samlet sundhedsvæsen under kraftig forandring. I disse år omorganiserer regionerne sygehusstrukturen. Det betyder, at sygehusopgaverne bliver samlet på større og mere specialiserede supersygehuse. Formålet med den nye sygehusstruktur er overordnet at sikre bedre kvalitet i sygehustilbuddene ved, at samle funktioner og specialer på færre enheder. Omstillingen til supersygehuse er allerede i gang, og udviklingen går stærkt inden for sygehusbehandlingsmetoder, hvor der kontinuertligt udvikles bedre og mere skånsomme metoder til behandling. De forbedrede behandlingsmetoder gør det muligt at gennemføre flere patientforløb uden indlæggelse, dvs. ambulant. I Region Nordjylland regnes med en stigning i den ambulante aktivitet med 50 % frem mod 2020 samtidig med et fald i indlæggelser på 20 %. Det gælder ligeledes på det psykiatriske område. Danske Regioner skønner at antallet af sengepladser frem mod 2020 vil falde med ca senge, svarende til en reduktion på 20 % i forhold til 2013-niveau. Denne omstilling til færre senge må formodes at accelerere omstillingen til kortere liggetider og flere ambulante forløb frem for indlæggelser. Denne udvikling rejser krav mod ændret arbejdsdeling, herunder kompleksitet og opgaveomfang for almen praksis og de kommunale sundhedsområder. En væsentlig udløber er også et stadig stigende behov for kommunikation, koordinering og dialog mellem læger og kommunale sundhedspersonale. Et forhold som Aalborg Kommune måske særligt oplever med den ovenfor beskrevne praksis- størrelse og struktur. kl Side 6 af 6

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Sundheds- og Kulturudvalget Mødet den 28.09.2016 kl. 09.00-14.00 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af vedtægter for

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Sundheds- og Ældreministeriet 5. januar 2018 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Ansøgningsfrist: 5. marts 2018 kl. 12 1. Formål Regeringen ønsker at investere

Læs mere

Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa

Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa Ansøgning om midler til nære Sundhedstilbud i Grenaa Region Midtjylland og Norddjurs Kommune søger hermed i fællesskab om tilskud til nære sundhedstilbud fra puljen til etablering af lægehuse og sundheds-

Læs mere

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Skærbæk Resumé af byggeprogram 25. april 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning I finanslovaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2009 og

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

REFERAT Seniorrådsmøde Morsø Kommune

REFERAT Seniorrådsmøde Morsø Kommune REFERAT Seniorrådsmøde Morsø Kommune Mødedato og tid Tirsdag, den 7. juni 2016 08.30 10.30 på Morsø Afklaringscenter Mødested Deltagere OBS! Morsø Afklaringscenter Doktor Lunds Vej 3 Ø. Jølby Kirsten Nielsen

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Notat. Oplæg vedr. placering af sundhedscenter. Til: Sundhedsudvalget Vedrørende: Placering af Sundhedscenter Bilag: -

Notat. Oplæg vedr. placering af sundhedscenter. Til: Sundhedsudvalget Vedrørende: Placering af Sundhedscenter Bilag: - Notat Til: Sundhedsudvalget Vedrørende: Placering af Sundhedscenter Bilag: - Oplæg vedr. placering af sundhedscenter Behov for en samlet fysisk og organisatorisk ramme for målrettede sundhedstilbud i Hørsholm

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher

KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher KL s konference om Fremtidens sundhedsvæsen sundhedsuddannelser der matcher Workshop om sygeplejerskeuddannelsen Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Begyndelsen mod. Version:

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Skærbæk

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Skærbæk Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Skærbæk Tønder kommune 28. januar 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vision for et nyt sundhedshus i Skærbæk, Tønder kommune... 5 Formålet med et sundhedshus

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse.

Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Projektbeskrivelse til forslag af etablering af Sundhedshus i eksisterende lægepraksis - Nr. Lyndelse. Kommunerne skal levere et stærkt tilbud på sundhedsområdet, når den nye sygehusstruktur er fuldt implementeret

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud

Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud Punkt 12. Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud 2017-012717 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der

Læs mere

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Bogense

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Bogense Projektbeskrivelse, Etablering af sundhedshus i Bogense August 2012 Indholdsfortegnelse Formålet med et sundhedshus i Bogense 4 Patienten i centrum 4 Funktioner i det nye sundhedshus i Bogense, Nordfyns

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Bogense

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Bogense Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Bogense Nordfyns Kommune 28. januar 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vision for nyt sundhedshus i Bogense... 4 Formålet med et sundhedshus i Bogense...

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller

Delegation i en kommunal kontekst. KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Delegation i en kommunal kontekst KL s konference om delegation og kommunal praksis på området 10. November 2014 Overlæge Bente Møller Hvorfor er delegation relevant? Og hvad betyder det i en kommunal

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET

KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET KL WORKSHOP OM DELEGATION OG KOMMUNAL PRAKSIS PÅ OMRÅDET Program for dagen 10.00-10.50 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen Chefkonsulent Jacob Meller Jacobsen, KL, lokale 1-1+3 10.50-11.00 Pause 11.00-12.00

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Etablering af Sundhedshus på Ærøskøbing Sygehus Resumé af byggeprogram

Etablering af Sundhedshus på Ærøskøbing Sygehus Resumé af byggeprogram Etablering af Sundhedshus på Ærøskøbing Sygehus Resumé af byggeprogram 29. februar 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning I finanslovaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling. Et sammenhængende sundhedsvæsen Civilsamfund Sygehuse Arbejdsmarked Privatklinik Borger/ patient Kommuner Praksissektoren Sundhedshuse De store udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Sundhedscenter Wiedergården

Sundhedscenter Wiedergården Sundhedscenter Wiedergården Sundhed og Omsorg Rådhuset, Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 Baggrund Den kommunale sundhedsopgave varetages af Sundhedscenter Wiedergården. Notatet belyser den kommunale

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0900247 Fremsat den 26. marts

Læs mere

Behandlerhuse i Region Nordjylland notat til Kontaktudvalget

Behandlerhuse i Region Nordjylland notat til Kontaktudvalget Behandlerhuse i Region Nordjylland notat til Kontaktudvalget Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Kontaktudvalget i relation til en drøftelse om kommunernes deltagelse i etablering

Læs mere

Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben?

Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? Kort og godt om de to væsener til brug for KL s Sundhedskonference 2015 Indledning Denne pjece Mod et sundhedsvæsen på to stærke ben? er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS for FREMTIDEN En nytårshilsen til politikerne i Region Syddanmark fra Tønder. Vi anbefaler: Et rettidigt tilbud til ALLE borgere i Region

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis Punkt 15. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2014-38341 Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser

Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser Dagsorden Forbrug af sundhedsydelser hvorfor er det interessant? Region Nordjylland har gjort analyse af forbrug af sundhedsydelser

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Ane Friis Bendix Sundhedschef, Frederiksberg Kommune Klip fra Sundhedsloven 2 Loven skal opfylde behovet for:

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Brugerinddragelse i den fysiske udformning af fremtidens sundhedsvæsen

Brugerinddragelse i den fysiske udformning af fremtidens sundhedsvæsen Brugerinddragelse i den fysiske udformning af fremtidens sundhedsvæsen Hvordan gør vi Center for Sundhed i Holstebro til borgernes hus? Direktør Anders Kjærulff, Kultur og Sundhed i Holstebro Kommune.

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Jeg sender her Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar i fht. Sundhedsplanen.

Jeg sender her Sundhedskoordinationsudvalgets høringssvar i fht. Sundhedsplanen. Page 1 of 2 25-08-2017 From: Rikke Balsl w Sent: 17-08-2017 12:20:09 To: Rikke Balsl w / Region Nordjylland Subject: Fwd: Sundhedskoordinationsudvalgets h ringssvar i fht. Sundhedsplan 2017 Attachments:

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

PLO Analyse Ansatte i almen praksis

PLO Analyse Ansatte i almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. maj 2017 Sagsnr. 2016-7376 PLO Analyse Ansatte i almen praksis Aktid. 543717 Hovedbudskaber Almen praksis er meget andet end den praktiserende læge. I alt 5.149

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Plan for etablering af nye sundhedshuse i Region Syddanmark i årene 2014-2018

Plan for etablering af nye sundhedshuse i Region Syddanmark i årene 2014-2018 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: 13-3940 Dato: 8. april 2014 Udarbejdet af: Annemarie Heinsen E-mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Telefon: 76631371 Notat

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Udkast til oplæg vedr. Sundhedscenter Ringsted en fysisk samling og/eller en netværksløsning.

Udkast til oplæg vedr. Sundhedscenter Ringsted en fysisk samling og/eller en netværksløsning. Udkast til oplæg vedr. Sundhedscenter Ringsted en fysisk samling og/eller en netværksløsning. Indhold: Baggrund Økonomi Sundhed definition og tilgangen til emnet Status Muligheder Fordele og ulemper ved

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

Koncept for Morsø Sundhedshus

Koncept for Morsø Sundhedshus Koncept for Morsø Sundhedshus Indledning Med vedtagelsen af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 i Regionsrådet i juni 2015 blev der bl.a. truffet beslutning om, at Sygehus Thy-Mors funktioner

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Samlokalisering af enheder på Amager

Samlokalisering af enheder på Amager Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Lokalområdekontor Amager NOTAT 18. april 2013 Kommune ML, KSH, JB Samlokalisering af enheder på Amager Frivillige Region Dette notat beskriver visionerne for at samlokalisere

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen

Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen Møde i Dansk Flygtningehjælp den 6. november 2013 Overlæge Bente Møller Ny i Danmark Med opholdstilladelsen følger retten til sundhedsvæsenets ydelser

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen Strategi for Det nære sundhedsvæsen i Aalborg Kommune frem mod 2020 1 Indhold Indledning.... 3 Rammerne for udvikling af det nære sundhedsvæsen.... 5 Økonomiaftalerne til det nære sundhedsvæsen.... 5 Sundhedsaftalen

Læs mere

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Rudkøbing

Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Rudkøbing Projektbeskrivelse Etablering af sundhedshus i Rudkøbing Langeland Kommune 28. januar 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Visionen for et sundhedshus i Rudkøbing, Langeland kommune... 5 Formålet med

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE. Rammerne. Dato 25.09.2009

BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE. Rammerne. Dato 25.09.2009 BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE Dato 25.09.2009 Rammerne Sundhedslov: I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog kommunerne ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4

Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Sundhedsudvalg Referat Møde 6. oktober 2010 kl. 13:00 i mødelokale 4 Afbud/fraværende: Helle Lyng Pkt. Tekst Side 59 Orientering 42 60 Ansøgning om levering af vederlagsfri fysioterapi 43 61 Projekt SundhedscenterThyholm,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

SKRIV TIL DINE POLITIKERE

SKRIV TIL DINE POLITIKERE SKRIV TIL DINE POLITIKERE FORSLAG TIL SUNDHEDSPLAN FOR FREDERIKSBORG AMT 2001-2004 DET SAMARBEJDENDE SUNDHEDSVÆSEN Ønsker du at diskutere forslaget til amtets nye sundhedsplan med amtsborgmesteren og medlemmerne

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom 49 % af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf. 46 11 00 00 Fax 46 11 00 11 rudersdal@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Åbningstid Mandag-onsdag kl.

Læs mere

Høringssvar fra faglige organisationer

Høringssvar fra faglige organisationer Høringssvar fra faglige organisationer Høringspart: Kiropraktorkredsforeningen Region Sjælland 1. Formål og rammer for Praksisplanen 2. Udfordringer og visioner 3. Fem indsatsområder 4. Sundhedsaftale

Læs mere

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5

1. Formål med afdelingsprofilen side Hjemmesygeplejens virksomhedsområde side 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål med afdelingsprofilen side 1 2. Organisering af hjemmesygeplejen side 1-2 a. Organisation b. Lovgrundlag c. Vejledning om hjemmesygepleje 3. Værdigrundlag side 2-3 4. Hjemmesygeplejens

Læs mere