RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2014) 228 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet DA DA

2 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING EU'S RADIOFREKVENSPOLITIKPROGRAM Oversigt over frekvensanvendelser Trådløst bredbånd Anvendelsen af 800 MHz-båndet Frekvensdeling Tilladelsesfri brug af frekvenser Tilladelsesbetinget delt adgang Andre EU-tiltag FREKVENSPOLITIKBESLUTNINGEN KONKLUSIONER...9 2

3 1. INDLEDNING Denne rapport er udarbejdet i medfør af artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 243/2012/EU om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram 1, der stiller krav om, at Kommissionen senest i april 2014 aflægger rapport om udførte aktiviteter og vedtagne foranstaltninger i henhold til programmet. Der er også fastsat forpligtelser vedrørende rapportering om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 676/2002/EF om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) 2, og nærværende rapport udgør således et samlet, koncist svar på disse forpligtelser. Radiofrekvenser er grundlaget for trådløs kommunikation, f.eks. wi-fi og mobiltelefoner, og en vigtig ressource for andre sektorer, herunder radio-/tv-spredning, fremstilling og transport samt ikke-kommercielle væsentlige tjenester som forsvar, alarmtjenester og miljøbeskyttelse. Radiofrekvenser er en begrænset genanvendelig naturressource, som der er stor efterspørgsel efter, og som anvendes af udstyr, der let kan krydse grænser. Derfor skal frekvensressourcerne udnyttes så effektivt som muligt i hele det indre marked, blandt andet gennem frekvensdeling mellem forskellige anvendelser og forskellige brugere. Dette kræver koordinering på internationalt plan og på europæisk plan, idet der tages hensyn til virkningen for EU's politikker. 2. EU'S RADIOFREKVENSPOLITIKPROGRAM Radiofrekvenspolitikprogrammet fastlægger centrale politikmål og generelle principper for strategisk planlægning og harmonisering af frekvensanvendelsen for at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten. På grundlag af disse principper fastlægger programmet prioriteterne for indsatsen på området trådløs bredbåndskommunikation og audiovisuelle medier samt andre af EU s politikområder som f.eks. Galileo-programmet, det europæiske jordovervågningsprogram Copernicus, transport, sundhed, forskning, civilbeskyttelse og katastrofehjælp, miljø og energibesparende anvendelser. I henhold til frekvenspolitikbeslutningen og radiofrekvenspolitikprogrammet har Kommissionen vedtaget gennemførelsesbestemmelser vedrørende specifikke områder af EU's politik. Det drejer sig bl.a. om følgende områder: Den digitale dagsorden for Europa: harmonisering af frekvenser til trådløst bredbånd samt til kortdistanceudstyr for at fremme "tingenes internet". Det fælles europæiske luftrum: harmonisering af frekvenser til mobilkommunikation om bord på fly. Sø- og landtransport: harmonisering af frekvenser til bl.a. intelligente transportsystemer, herunder elektroniske bompengesystemer og kortdistanceradar til køretøjer. Europa-Kommissionen fortsætter arbejdet på det frekvenspolitiske område i samarbejde med Frekvensudvalget, Frekvenspolitikgruppen 3 og Den Europæiske Konference af Postog Teleadministrationer (CEPT) EUT L 81 af , s EUT L 108 af , s Frekvenspolitikgruppen er en gruppe, der rådgiver Kommissionen, og som er nedsat i henhold til beslutning 2002/622/EF. 3

4 Kommissionen koncentrerer sin indsats om en række højt prioriterede mål på frekvensområdet, der beskrives nærmere i de følgende afsnit Oversigt over frekvensanvendelser Artikel 9 i radiofrekvenspolitikprogrammet har dannet grundlag for etablering af en oversigt over frekvensanvendelser med det formål at analysere de forskellige typer frekvensanvendelser hos både private og offentlige brugere og få et bedre kendskab til de nuværende frekvensanvendelser. Denne oversigt bør sætte Kommissionen i stand til at foreslå tiltag, der skal sikre en mere effektiv udnyttelse af frekvensressourcerne for at sikre holdbar trådløs konnektivitet. Sådanne tiltag kan bestå i at pege på muligheder for frekvensdeling i frekvensbånd med eksisterende brugere eller på frekvensbånd, der kan allokeres eller omallokeres, så de udnyttes mere effektivt, fremmer innovationen og øger konkurrencen. Dette arbejde vil hjælpe Kommissionen til at finde tilstrækkelige egnede frekvenser til trådløst bredbånd med det formål for at udpege yderligere 210 MHz, hvilket er nødvendigt for at nå radiofrekvenspolitikprogrammets målsætning om samordnet anvendelse af mindst MHz til trådløst bredbånd. I medfør af programmets artikel 9, stk. 2, vedtog Kommissionen i april 2013 gennemførelsesafgørelse 2013/195/EU 5, som fastlægger praktiske fremgangsmåder, ensartede formater og en metode i forbindelse med frekvensoversigten. I henhold til denne afgørelse skal medlemsstaterne fortsætte med at indføre data i Det Europæiske Radiokommunikationskontors frekvensinformationssystem (EFIS) 6 og fremlægge alle yderligere data, de råder over, dvs. data, der ikke indsamles i EFIS, for Kommissionen i maskinlæsbart format i løbet af perioden I overensstemmelse med programmets artikel 9, stk. 4, vil Kommissionen forelægge resultaterne af analysen af den teknologiske udvikling samt frekvensbehovene og -efterspørgslen i fremtiden for Europa-Parlamentet og Rådet i en særskilt rapport om oversigten over frekvensanvendelser, der er planlagt til midten af Trådløst bredbånd I henhold til artikel 3, litra b), i radiofrekvenspolitikprogrammet samarbejder medlemsstaterne og Kommissionen om at allokere mindst MHz frekvenser senest i 2015 for at imødekomme den stigende efterspørgsel fra trådløs datatrafik. Hidtil har Kommissionen på grundlag af frekvenspolitikbeslutningen truffet afgørelse om samordnet anvendelse af i alt 990 MHz til trådløst bredbånd. På grundlag af disse gennemførelsesforanstaltninger har medlemsstaterne i gennemsnit tildelt omkring 600 MHz. For at nå op på de tilsigtede MHz gennemføres der i øjeblikket undersøgelser i samarbejde med medlemsstaterne. Af særlig politisk betydning er fremtiden for UHFbåndet ( MHz), som forskellige tjenester konkurrerer om: audio-visuelle tjenester og bredbåndstjenester, trådløse mikrofoner, net til civilbeskyttelse, katastrofehjælp og "white space"-udstyr. Kommissionen søger strategisk rådgivning fra frekvenspolitikgruppen 7 og har oprettet en gruppe på højt plan af interesseparter, der skal CEPT er et forum for teknisk samarbejde, hvor medlemmer fra 48 europæiske lande samarbejder i spørgsmål vedrørende post, frekvensressourcer og telekommunikationsnet. EUT L 113 af , s EFIS er en onlinedatabase, der anvendes til gennemførelse af Kommissionens beslutning 2007/344/EF om ensartet fremlæggelse af oplysninger om brugen af frekvenser i Fællesskabet, og som forvaltes af Det Europæiske Kommunikationskontor (ECO) i København. Dokument RSPG (Annex 1): Work Programme public consultation 2014, s. 2. 4

5 drøfte de mulige fremtidige anvendelser af UHF-båndet 8. Kommissionen tilstræber en løsning, der tilgodeser både radio-/tv-spredning og trådløst bredbånd. Det går også fremad med at finde en holdbar løsning for audioudstyr til PMSE (Programme Making and Special Events) (f.eks. trådløse mikrofoner) i overensstemmelse med artikel 6, stk. 6, i radiofrekvenspolitikprogrammet og i forventning om en mere effektiv udnyttelse af UHF-båndet. PMSE-brugerne bør snarest muligt have sikkerhed for, at der er frekvenser til rådighed til trådløse mikrofoner. Kommissionen har indledt drøftelser med medlemsstaterne i Frekvensudvalget om et udkast til kommissionsafgørelse om samordnet anvendelse af frekvenser til PMSE-audioudstyr, der efter planen skal vedtages i anden halvdel af Som led i udarbejdelsen af oversigten over frekvensanvendelser er der iværksat tekniske undersøgelser og en analyse for at fastslå, om sameksistens mellem trådløst bredbånd og eksisterende tjenester er en mulighed inden for andre frekvensbånd. Ifølge artikel 6, stk. 2, i radiofrekvenspolitikprogrammet skulle medlemsstaterne senest i 2012 tillade anvendelse af de frekvensbånd, der allerede er harmoniseret på EU-plan 9. Kommissionen har arbejdet på at sikre en rettidig gennemførelse af medlemsstaternes forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 2, og har benyttet alle de midler, den har til rådighed, herunder breve som led i "EU Pilot"-ordningen, som blev sendt til 23 medlemsstater, samt indledning af én overtrædelsesprocedure Anvendelsen af 800 MHz-båndet Ifølge artikel 6, stk. 4, i radiofrekvenspolitikprogrammet skulle medlemsstaterne inden den 1. januar 2013 gennemføre en tilladelsesprocedure for at gøre det muligt at anvende 800 MHz-båndet, der er frigjort som følge af overgangen til digital-tv, til elektroniske kommunikationstjenester. På grundlag af behørigt begrundede anmodninger har Kommissionen indrømmet specifikke fritagelser i medlemsstater, hvor særlige nationale eller lokale forhold eller problemer med grænseoverskridende frekvenskoordinering har forhindret, at frekvensbåndet kunne stilles til rådighed i den pågældende medlemsstat (Tabel 1). Fjorten medlemsstater har søgt om fritagelse. To ansøgninger er blevet afvist i deres helhed, da de ikke opfyldte betingelserne i artikel 6, stk. 4. Kommissionen har begrænset varigheden af fritagelserne for de resterende 12 lande til det absolut nødvendige minimum, idet den har taget hensyn til omstændighederne i hvert enkelt tilfælde. To anmodninger om fritagelser er kun delvist imødekommet, og fire er givet for en kortere periode, end der var anmodet om. Man har tilstræbt at undgå negative følger for de omkringliggende medlemsstater, og undtagelserne er hovedsagelig begrundet i problemer med at afvikle analogt tv på grund af specifikke geografiske eller økonomiske forhold eller koordineringsproblemer mellem medlemsstaterne og med tredjelande. Frigørelsen af 800 MHz-båndet vil blive forsinket i Bulgarien, da landet i overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, i radiofrekvenspolitikprogrammet, har meddelt, at forsvaret fortsat vil anvende 800 MHz-båndet, indtil brugen af det nuværende udstyr er afviklet. I løbet af de sidste to år har Frekvenspolitikgruppen tilbudt mægling for at hjælpe medlemsstaterne med at løse problemer med koordinering på tværs af grænserne inden for EU. Denne værdifulde mæglingsindsats er imidlertid blevet hæmmet af mangel på klare håndhævelsesbeføjelser. 8 9 Pressemeddelelse om gruppen på højt plan, IP/14/14 af 13. januar EUT L 144 af , s ; EUT L 163 af , s ; EUT L 274 af , s

6 Tabel 1 Tildeling og fritagelser vedrørende 800 MHz-båndet Status Medlemsstater Antal medlemsstater Tildeling i 2012 eller ES*, DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, 11 tidligere PT, SE, HR Tildeling i 2013** LT, AT, SK, FI, CZ, BE, UK, EE*** 8 Fritagelse indtil ES 1 Fritagelse indtil RO 1 Fritagelse indtil HU 1 Fritagelse indtil EL 1 Fritagelse indtil MT 1 Fritagelse indtil LV 1 Fritagelse indtil udgangen CY 1 af 2015 Endnu ikke tildelt BG (militær anvendelse, der er anmeldt i henhold til art. 1, stk. 3). PL fritagelse indtil udgangen af 2013, men forsinket), SI. 3 * Trods tildeling i 2011, fritagelse indtil ** Inkl. fritagelser indtil den 1. januar 2014 *** Kun 40 MHz tildelt (20 MHz tildelt i januar 2014) Med hensyn til elektroniske kommunikationstjenester skal Kommissionen i henhold til radiofrekvenspolitikprogrammet samarbejde med medlemsstaterne om at modvirke den risiko for opsplitning af det indre marked, der kan være følgen af forskellige udvælgelseskriterier og procedurer for harmoniserede frekvenser. Det skal ske ved at lette fastsættelsen og udvekslingen af bedste praksis for tilladelsesvilkår og -procedurer og ved at fremme udveksling af oplysninger for at opnå større sammenhæng i hele Unionen. De første erfaringer med gennemførelsen af programmets bestemmelser om trådløst bredbånd og med overvågningen af de nationale tilladelsesvilkår og -procedurer i løbet af de seneste to år viser imidlertid, at programmet ikke i tilstrækkelig grad har fremmet et indre marked. Der er således ikke opnået mere ensartede tilladelsesvilkår, integration af net eller investeringer i og udbredelse af trådløst bredbånd til takster, der er sammenlignelige med taksterne i andre regioner, eller som er nødvendige for at nå målet i den digitale dagsorden om 30 Mbps for alle senest i Frekvensdeling I henhold til radiofrekvenspolitikprogrammets artikel 4 skal medlemsstaterne og Kommissionen, hvor det er relevant, træffe foranstaltninger til at øge effektiviteten og fleksibiliteten, navnlig gennem kollektiv og delt frekvensanvendelse, for at fremme innovation og investeringer. I september 2012 offentliggjorde Europa-Kommissionen sine synspunkter om fremme af delt frekvensanvendelse i EU 10. I dokumentet, der er den første opfølgning på radiofrekvenspolitikprogrammets mål, fremhæver Kommissionen, at det er vigtigt at udvikle teknologier, der tillader frekvensdeling, og at skabe incitamenter og retssikkerhed for innovatører. Det foreslås at fremme en mere effektiv frekvensdeling ved hjælp af innovativ trådløs teknologi. 10 "Promoting the shared use of radio spectrum resources in the EU" 6

7 Hvad angår konkrete tiltag vedrørende frekvensdeling, støtter Kommissionen innovation dels ved at harmonisere frekvensbånd, der er omfattet af generelle tilladelser (tilladelsesfri frekvensanvendelse) eller individuelle rettigheder (tilladelsesbetinget delt adgang), således som beskrevet i de følgende afsnit, og dels ved at anmode de europæiske standardiseringsorganisationer om at udarbejde standarder på området Tilladelsesfri brug af frekvenser Kortdistanceudstyr (SRD) er normalt omfattet af generelle tilladelser til anvendelsesformål som radiofrekvensbaseret identifikation (RFID), der bruges til automatisering i forsyningskæden og kommunikation mellem maskiner (M2M), nye intelligente transportsystemer (ITS), bl.a. elektroniske bompengesystemer og kortdistanceradar (SRR) til køretøjer, samt forbrugerapplikationer som alarmer, medicinsk udstyr og wi-fi-routere. Europa-Kommissionens beslutning 2006/771/EF 12 om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr fastlægger de samordnede frekvensbånd og tekniske brugsvilkår, hvorunder SRD kan anvendes i hele Europa. Systemer, der anvender de tilladelsesfri SRD-frekvensbånd, drager fordel af nem adgang til frekvensressourcer, fordi der ikke skal indhentes tilladelser i EU. Harmoniseringen af frekvensbånd til SDR i hele det indre marked medfører også stordriftsfordele for udstyrsfabrikanterne. På grund af den voksende efterspørgsel efter harmoniserede frekvensbånd til forskellige SRD-anvendelser ajourfører Europa-Kommissionen jævnligt vilkårene for samordnet anvendelse af frekvenser til SRD. Som led i denne ajourføringsproces er det tekniske bilag til Kommissionens beslutning 2006/771/EF blevet ajourført fem gange, siden beslutningen oprindelig blev vedtaget i Den seneste ajourføring fandt sted i 2013 (Kommissionens afgørelse 2013/752/EU) 13. Med den indførtes bredere SRD-kategorier som grundlag for harmoniserede frekvensdelingsrammer med henblik på at fremme adgang, innovation og teknologi- og tjenesteneutralitet, der alle er vigtige principper i radiofrekvenspolitikprogrammet. Som led i forslaget om et netforbundet europæisk område foreslog Kommissionen, at der skabes gunstige rammer og en administrativ ordning for udrulning af små celler for at imødekomme det fremtidige behov på bredbåndsområdet samt rammer for konnektivitet via radiobaserede lokalnet (RLAN eller wi-fi) og samling af forskellige brugeres RLANressourcer. Desuden er der udstedt mandat til CEPT med henblik på at skabe yderligere plads til RLAN-net i 5 GHz-båndet, forudsat at det er teknisk muligt samtidig at opretholde andre vigtige tjenester (GMES og ITS), der også er højt prioriteret i radiofrekvenspolitikprogrammet. Kommissionen forbereder også en foranstaltning for at lette ultrabredbåndsteknologi (UWB), som udsender radiosignaler med lav styrke over et bredt frekvensområde og danner grundlag for kortdistanceanvendelser som kommunikation af store datamængder, stedbestemmelsesudstyr og georadar Tilladelsesbetinget delt adgang Tilladelsesbetinget delt adgang indebærer, at brugsrettighederne til bestemte frekvenser deles mellem flere brugere på vilkår, der er fastlagt af tilsynsmyndighederne og gør det muligt at sikre en forudsigelig tjenestekvalitet. Hver enkelt bruger har en individuel (men ikke eksklusiv) brugsret til et bestemt frekvensbånd, og det er den frekvensforvaltende Standardiseringsmandat M 512 til CEN, CENELEC og ETSI om rekonfigurerbare radiosystemer. EUT L 312 af , s EUT L 334 af , s

8 myndigheds ansvar at fastsætte adgangsparametrene gennem regulering og tilladelsesvilkår. Den nylige udtalelse fra Frekvenspolitikgruppen om tilladelsesbetinget delt adgang kan betragtes som udgangspunkt for en mere generel anvendelse af konceptet. Både CEPT og Frekvenspolitikgruppen har peget på 2,3 GHz-båndet som en mulig kandidat til brug for trådløse bredbåndstjenester i EU. Det overvejes at indføre en sådan brug ved hjælp af tilladelsesbetinget delt adgang, da dette vil sikre, at etablerede brugere kan fortsætte med at bruge dette frekvensbånd i de medlemsstater, der ønsker at opretholde den eksisterende brug, samtidig med at det skaber retssikkerhed for yderligere tilladelseshavere Andre EU-tiltag I henhold til artikel 8, stk. 2, i radiofrekvenspolitikprogrammet skal Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne kortlægge mulighederne for at anvende frekvensressourcer til at bidrage til en lavemissionsøkonomi. Det skal også overvejes at stille frekvenser til rådighed for trådløse teknologier med potentiale til at øge energibesparelsen og -effektiviteten for intelligente energinet og målere. I april 2012 gennemførte Kommissionen en offentlig høring om brug af frekvenser til en mere effektiv energiproduktion og -distribution, der viste, at der ikke var nogen fælles holdning til anvendelsen af IKT-infrastruktur til intelligente net og målere og heller ikke til reserveret eller delt anvendelse af frekvenser på enten et tilladelsesbetinget eller et tilladelsesfrit grundlag. Der er heller ikke nogen fælles opfattelse af, hvordan kritiske tjenester bør ydes. I den henseende har Kommissionen iværksat en undersøgelse om brug af kommercielle mobilnet og udstyr til kritisk højhastighedskommunikation i specifikke sektorer. Målet er at undersøge, hvilken rolle kommercielle mobilnet kan spille for at sikre kritiske kommunikationstjenester, herunder intelligente energinet. Undersøgelsen bør udmunde i anbefalinger om infrastruktur samt om brug af frekvenser til disse anvendelser. 3. FREKVENSPOLITIKBESLUTNINGEN Med frekvenspolitikbeslutningen blev der tilvejebragt reguleringsinstrumenter til at sikre, at de politiske strategier koordineres, og at vilkårene for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne samordnes, så det indre marked kan fungere. Desuden blev der nedsat et udvalg, Frekvensudvalget, hvis rolle er at bistå Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser på grundlag af mandater til CEPT med henblik på at nå ovennævnte politiske mål. Et godt samarbejdsforhold mellem Kommissionen og medlemsstaterne, der er repræsenteret i Frekvensudvalget, har bidraget til en vellykket gennemførelse af frekvenspolitikbeslutningen. Dette samarbejde er videreført i gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet. Alle forslag til foranstaltninger, der er blevet forelagt for Frekvensudvalget til afstemning, har fået en positiv udtalelse. En liste over retsakter, der er vedtaget mellem 2006 og 2013 findes i bilag 1. Frekvenspolitikbeslutningen har bevist sit værd som et redskab til at stille harmoniserede frekvensressourcer til rådighed for strategiske sektorer i det indre marked, og gennemførelsen af beslutningen er et positivt eksempel på samarbejde med medlemsstaterne. Desuden udgør radiofrekvenspolitikprogrammet en vigtig strategisk ramme for gennemførelsen af Unionens frekvenspolitik ved hjælp af de ordninger, der er etableret ved frekvenspolitikbeslutningen. 8

9 4. KONKLUSIONER Radiofrekvenspolitikprogrammet har bidraget til en mere effektiv udnyttelse af frekvensressourcerne ved at fremme frekvensdeling, f.eks. ved at fastsætte et mål om MHz til trådløst bredbånd, og gennem udarbejdelsen af en oversigt over frekvensanvendelser, der kan hjælpe Kommissionen og medlemsstaterne til at fastlægge en politik, som i højere grad er baseret på kendsgerninger. Det har også været med til at fremme innovation og konkurrence gennem en mere effektiv udnyttelse af frekvensressourcerne, der skaber plads til innovative tjenester. Samordnet anvendelse af frekvenser skaber mulighed for stordriftsfordele, og ved at opstille de bredest mulige brugsvilkår giver man så mange nye anvendelser som muligt adgang til frekvensressourcerne, samtidig med at de eksisterende anvendelser kan opretholdes. På den anden side har programmet vist sig at have begrænsninger, der skyldes den generelle karakter af nogle af dets reguleringsprincipper. Disse principper bør gøres mere præcise for at opnå en effektiv gennemførelse. Det er fortsat de enkelte medlemsstater, der fastsætter tilladelsesvilkår og -procedurer for adgang til frekvenser, og de store forskelle i disse vilkår og procedurer medvirker til en opsplitning af det indre marked. Dette har negative følger for integrationen af net på tværs af grænserne og for funktionaliteten i de håndsæt, der er på markedet, samt andre ulemper for forbrugerne 14. Udveksling af oplysninger og bedste praksis på grundlag af de generelle principper og vilkår i de nuværende rammer synes ikke at være tilstrækkeligt til at fjerne disse hindringer for det indre marked. Det ser ud til, at der som minimum bør skabes retssikkerhed på grundlag af veletablerede fælles principper og kriterier, der anvendes af medlemsstaterne på en koordineret måde i hele Unionen. Forsinkelserne i tildelingen af frekvenser i 800 MHz-båndet viser, at der er behov for lettere og mere fleksible ordninger, der gør det muligt at følge en fælles tidsplan for frekvenstildeling for hele Unionen eller for visse kategorier af medlemsstater, afhængigt af forholdene på markederne for trådløst bredbånd. Desuden bør varigheden af brugsrettigheder til frekvenser samordnes. I denne forbindelse er det vigtigt at sikre en effektiv og rettidig tildeling af eksisterende harmoniserede frekvenser for at høste de samfundsøkonomiske fordele, der kan opnås ved hjælp af digitale tjenester, som leveres via trådløse bredbåndsnet. Der er et presserende behov for mere specifikke bestemmelser på disse områder. For at udbedre manglerne har Kommissionen foreslået konkrete lovgivningsmæssige foranstaltninger som led i pakken om et netforbundet europæisk område 15. Foranstaltningerne består bl.a. i, at der fastsættes et sæt fælles principper og kriterier for frekvenstilladelser kombineret med en formel tidsbegrænset ordning med peer review af nationale planer, der skal sikre, at medlemsstaterne følger bedste praksis. Desuden vil retssikkerhed om fælles tidsplaner og om varigheden af frekvenstildelinger til trådløst bredbånd hjælpe virksomhederne i deres vurdering af forretningsscenarier og i deres grænseoverskridende strategier og give dem mere forudsigelig adgang til frekvensressourcer og mere forudsigelige investeringsvilkår Konsekvensanalysen, der ledsager forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, SWD (2013) 331 final. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om det indre marked for telekommunikation (COM(2013) 634 final). 9

10 For at sikre, at frekvenspolitikken bidrager effektivt til EU s andre politikker, er det nødvendigt at optrappe den koordineringsindsats, der foregår under radiofrekvenspolitikprogrammets strategiske styring, og den vellykkede tekniske gennemførelse, der bygger på frekvenspolitikbeslutningen, ved at styrke koordineringen af tilladelsesvilkår og -procedurer i Europa. En endelig rapport om det første radiofrekvenspolitikprogram og fremskridtet mod målene er planlagt til slutningen af

11 Bilag 1 Oversigt over retsakter vedrørende frekvensressourcer i perioden Udformning af frekvenspolitikken Dato Retsakt Indhold 16. dec Kommissionens afgørelse 2009/978/EF Ændring af afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe 14. marts 2012 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 243/2012/EU Indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram Trådløst bredbånd Dato Retsakt Indhold 12. feb Kommissionens beslutning 2007/90/EF 14. feb Kommissionens beslutning 2007/98/EF 21. maj 2008 Kommissionens beslutning 2008/411/EF 13. juni 2008 Kommissionens beslutning 2008/477/EF 5. aug Kommissionens beslutning 2008/671/EF 16. sep Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/114/EF 16. okt Kommissionens beslutning 2009/766/EF 6. maj 2010 Kommissionens afgørelse 2010/267/EU Ændring af beslutning 2005/513/EF om anvendelse af 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet Samordnet anvendelse af 2 GHz-båndet til systemer, som leverer mobile satellittjenester Harmonisering af MHz-båndet til elektroniske kommunikationstjenester Harmonisering af MHz-båndet til elektroniske kommunikationstjenester Samordnet anvendelse af frekvensbåndet MHz til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS) Ændring af GSM-direktivet med henblik på at stille 900 MHz-båndet til rådighed for jordbaserede systemer, der tilbyder elektroniske kommunikationstjenester, som kan fungere side om side med GSMsystemer Harmonisering af 900 MHz-båndet og 1800 MHz-båndet elektroniske kommunikationstjenester Harmoniserede tekniske vilkår for anvendelse af MHz-båndet til elektroniske kommunikationstjenester 11

12 18. apr Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU 5. nov Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/688/EU Ændring af beslutning 2009/766/EF om harmonisering af 900 MHz-båndet og 1800 MHz-båndet til elektroniske kommunikationstjenester Harmoniseret anvendelse af frekvensbåndene MHz og MHz til elektroniske kommunikationstjenester Information om frekvensanvendelsen Dato Kommissionens beslutning/afgørelse Indhold 16. maj /344/EF Ensartet fremlæggelse af oplysninger om brugen af frekvenser i Fællesskabet 23. apr /195/EU Fastlæggelse af praktiske fremgangsmåder, ensartede formater og en metode i forbindelse med frekvensoversigten Frekvensdeling Dato Kommissionens beslutning/afgørelse Indhold 9. nov /771/EF Samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr 23. nov /804/EF Samordning af frekvensressourcer til RFIDudstyr til trådløs identifikation, som anvender UHF-båndet 21. feb /131/EF Samordnet anvendelse af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredsbåndsteknologi 23. maj /432/EF Ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr 5. aug /673/EF Ændring af beslutning 2005/928/EF om harmonisering af frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz til visse typer kortdistanceudstyr 13. maj /381/EF Ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til 12

13 kortdistanceudstyr 21. apr /343/EF Ændring af beslutning 2007/131/EF om at muliggøre samordnet anvendelse af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi 13. juni /368/EU Ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr 29. juli /485/EU Ændring af beslutning 2005/50/EF om harmonisering af 24 GHz-båndet til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer 8. dec /829/EU Ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr 11. dec /752/EU Ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr og om ophævelse af beslutning 2005/928/EF Kommunikation om bord på fly og skibe Dato Kommissionens beslutning/afgørelse Indhold 7. apr /294/EF Samordnede brugsvilkår for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på fly 19. marts nov /166/EU 2013/654/EU Samordnede brugsvilkår for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på skibe Ændring af beslutning 2008/294/EF med henblik på at inkludere yderligere adgangsteknologier og frekvensbånd til mobilkommunikationstjenester om bord på fly. 13

14 Overgangsperioder/frekvensdelingsordninger artikel 4, stk. 5, i frekvenspolitikbeslutningen Dato Kommissionens beslutning/afgørelse Indhold 22. maj /346/EF Frankrig begrænsning af sendeeffekten for RFID 16. dec /1/EF Bulgarien harmonisering af MHz-båndet 25. feb /159/EF Østrig anvendelse af MHzbåndet til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS) 6. okt /740/EF Frankrig harmonisering af MHz-båndet 26. okt /812/EF Frankrig samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr 19. marts /194/EU Bulgarien harmonisering af MHz-båndet Fritagelser i henhold til artikel 6, stk. 4, i afgørelsen om radiofrekvenspolitikprogrammet for så vidt angår 800 MHz-båndet Dato Kommissionens afgørelse, der er meddelt medlemsstaterne Indhold 23. juli 2013 C(2013) 4546 Spanien 12 måneder 23. juli 2013 C(2013) 4547 Polen 12 måneder 23. juli 2013 C(2013) 4569 Ungarn 18 måneder 23. juli 2013 C(2013) 4570 Østrig 9 måneder 23. juli 2013 C(2013) 4590 Malta 24 måneder 23. juli 2013 C(2013) 4592 Slovakiet ingen fritagelse 23. juli 2013 C(2013) 4593 Rumænien indtil den juli 2013 C(2013) 4594 Slovenien ingen fritagelse 14

15 23. juli 2013 C(2013) 4595 Cypern 36 måneder 23. juli 2013 C(2013) 4608 Finland 12 måneder 23. juli 2013 C(2013) 4613 Litauen 6 måneder* 17. okt C(2013)6765 Grækenland okt C(2013)6764 Letland 30 måneder 9. dec C(2013)8690 Den Tjekkiske Republik 6 måneder** * 30 måneder for delbåndet MHz ** Kun to distrikter 15

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.2.2011 2010/0252(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Resumé af konsekvensanalysen

Resumé af konsekvensanalysen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 SEK(2007) 981 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET,

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Udkast. 1. Bilag H (oversigten over implementerede EF/EU-beslutninger/afgørelser) affattes som i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Udkast. 1. Bilag H (oversigten over implementerede EF/EU-beslutninger/afgørelser) affattes som i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Bilag C Udkast Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan) 1 I bekendtgørelse nr.

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2007/0249(COD) 14.4.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.9.2005 KOM(2005) 461 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet

Til høringsparterne. Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Tele Dato 26. oktober 2017 J nr. 2017-5741 /plua, sesw, anp, slv Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet Energistyrelsen sender

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1)

Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1) BEK nr 402 af 03/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 12/02044 Senere

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan).

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan). 4. marts 2014 Sag 14/00678 /pemakn-erst Høring om udkast til ny frekvensplan, herunder nye bekendtgørelser om frekvensanvendelse med/uden tilladelse samt om radiogrænseflader Hermed udsendes i høring følgende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 102 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2010/0252(COD) 4.2.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 Udkast til udtalelse Petra Kammerevert (PE454.499v01-00) om indførelse af et radiofrekvenspolitikprogram

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL )

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL ) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 2016 (OR. en) 8682/16 OJ CRP1 17 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2585. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. og 13. maj 2016 Kl.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om radiofrekvensoversigten

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om radiofrekvensoversigten EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.9.2014 COM(2014) 536 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om radiofrekvensoversigten DA DA 1. INDLEDNING EU's frekvensoversigt blev skabt

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler.

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler. Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2002 (30.09) (OR. en) PUBLIC 12026/02 LIMITE ELARG 267 A-PUNKTS-NOTE fra: De Faste Repræsentanters Komité til: Rådet Vedr.: UDVIDELSEN

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere