RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2014) 228 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet DA DA

2 RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING EU'S RADIOFREKVENSPOLITIKPROGRAM Oversigt over frekvensanvendelser Trådløst bredbånd Anvendelsen af 800 MHz-båndet Frekvensdeling Tilladelsesfri brug af frekvenser Tilladelsesbetinget delt adgang Andre EU-tiltag FREKVENSPOLITIKBESLUTNINGEN KONKLUSIONER...9 2

3 1. INDLEDNING Denne rapport er udarbejdet i medfør af artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 243/2012/EU om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram 1, der stiller krav om, at Kommissionen senest i april 2014 aflægger rapport om udførte aktiviteter og vedtagne foranstaltninger i henhold til programmet. Der er også fastsat forpligtelser vedrørende rapportering om samordnet anvendelse af frekvensressourcer i artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 676/2002/EF om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) 2, og nærværende rapport udgør således et samlet, koncist svar på disse forpligtelser. Radiofrekvenser er grundlaget for trådløs kommunikation, f.eks. wi-fi og mobiltelefoner, og en vigtig ressource for andre sektorer, herunder radio-/tv-spredning, fremstilling og transport samt ikke-kommercielle væsentlige tjenester som forsvar, alarmtjenester og miljøbeskyttelse. Radiofrekvenser er en begrænset genanvendelig naturressource, som der er stor efterspørgsel efter, og som anvendes af udstyr, der let kan krydse grænser. Derfor skal frekvensressourcerne udnyttes så effektivt som muligt i hele det indre marked, blandt andet gennem frekvensdeling mellem forskellige anvendelser og forskellige brugere. Dette kræver koordinering på internationalt plan og på europæisk plan, idet der tages hensyn til virkningen for EU's politikker. 2. EU'S RADIOFREKVENSPOLITIKPROGRAM Radiofrekvenspolitikprogrammet fastlægger centrale politikmål og generelle principper for strategisk planlægning og harmonisering af frekvensanvendelsen for at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten. På grundlag af disse principper fastlægger programmet prioriteterne for indsatsen på området trådløs bredbåndskommunikation og audiovisuelle medier samt andre af EU s politikområder som f.eks. Galileo-programmet, det europæiske jordovervågningsprogram Copernicus, transport, sundhed, forskning, civilbeskyttelse og katastrofehjælp, miljø og energibesparende anvendelser. I henhold til frekvenspolitikbeslutningen og radiofrekvenspolitikprogrammet har Kommissionen vedtaget gennemførelsesbestemmelser vedrørende specifikke områder af EU's politik. Det drejer sig bl.a. om følgende områder: Den digitale dagsorden for Europa: harmonisering af frekvenser til trådløst bredbånd samt til kortdistanceudstyr for at fremme "tingenes internet". Det fælles europæiske luftrum: harmonisering af frekvenser til mobilkommunikation om bord på fly. Sø- og landtransport: harmonisering af frekvenser til bl.a. intelligente transportsystemer, herunder elektroniske bompengesystemer og kortdistanceradar til køretøjer. Europa-Kommissionen fortsætter arbejdet på det frekvenspolitiske område i samarbejde med Frekvensudvalget, Frekvenspolitikgruppen 3 og Den Europæiske Konference af Postog Teleadministrationer (CEPT) EUT L 81 af , s EUT L 108 af , s Frekvenspolitikgruppen er en gruppe, der rådgiver Kommissionen, og som er nedsat i henhold til beslutning 2002/622/EF. 3

4 Kommissionen koncentrerer sin indsats om en række højt prioriterede mål på frekvensområdet, der beskrives nærmere i de følgende afsnit Oversigt over frekvensanvendelser Artikel 9 i radiofrekvenspolitikprogrammet har dannet grundlag for etablering af en oversigt over frekvensanvendelser med det formål at analysere de forskellige typer frekvensanvendelser hos både private og offentlige brugere og få et bedre kendskab til de nuværende frekvensanvendelser. Denne oversigt bør sætte Kommissionen i stand til at foreslå tiltag, der skal sikre en mere effektiv udnyttelse af frekvensressourcerne for at sikre holdbar trådløs konnektivitet. Sådanne tiltag kan bestå i at pege på muligheder for frekvensdeling i frekvensbånd med eksisterende brugere eller på frekvensbånd, der kan allokeres eller omallokeres, så de udnyttes mere effektivt, fremmer innovationen og øger konkurrencen. Dette arbejde vil hjælpe Kommissionen til at finde tilstrækkelige egnede frekvenser til trådløst bredbånd med det formål for at udpege yderligere 210 MHz, hvilket er nødvendigt for at nå radiofrekvenspolitikprogrammets målsætning om samordnet anvendelse af mindst MHz til trådløst bredbånd. I medfør af programmets artikel 9, stk. 2, vedtog Kommissionen i april 2013 gennemførelsesafgørelse 2013/195/EU 5, som fastlægger praktiske fremgangsmåder, ensartede formater og en metode i forbindelse med frekvensoversigten. I henhold til denne afgørelse skal medlemsstaterne fortsætte med at indføre data i Det Europæiske Radiokommunikationskontors frekvensinformationssystem (EFIS) 6 og fremlægge alle yderligere data, de råder over, dvs. data, der ikke indsamles i EFIS, for Kommissionen i maskinlæsbart format i løbet af perioden I overensstemmelse med programmets artikel 9, stk. 4, vil Kommissionen forelægge resultaterne af analysen af den teknologiske udvikling samt frekvensbehovene og -efterspørgslen i fremtiden for Europa-Parlamentet og Rådet i en særskilt rapport om oversigten over frekvensanvendelser, der er planlagt til midten af Trådløst bredbånd I henhold til artikel 3, litra b), i radiofrekvenspolitikprogrammet samarbejder medlemsstaterne og Kommissionen om at allokere mindst MHz frekvenser senest i 2015 for at imødekomme den stigende efterspørgsel fra trådløs datatrafik. Hidtil har Kommissionen på grundlag af frekvenspolitikbeslutningen truffet afgørelse om samordnet anvendelse af i alt 990 MHz til trådløst bredbånd. På grundlag af disse gennemførelsesforanstaltninger har medlemsstaterne i gennemsnit tildelt omkring 600 MHz. For at nå op på de tilsigtede MHz gennemføres der i øjeblikket undersøgelser i samarbejde med medlemsstaterne. Af særlig politisk betydning er fremtiden for UHFbåndet ( MHz), som forskellige tjenester konkurrerer om: audio-visuelle tjenester og bredbåndstjenester, trådløse mikrofoner, net til civilbeskyttelse, katastrofehjælp og "white space"-udstyr. Kommissionen søger strategisk rådgivning fra frekvenspolitikgruppen 7 og har oprettet en gruppe på højt plan af interesseparter, der skal CEPT er et forum for teknisk samarbejde, hvor medlemmer fra 48 europæiske lande samarbejder i spørgsmål vedrørende post, frekvensressourcer og telekommunikationsnet. EUT L 113 af , s EFIS er en onlinedatabase, der anvendes til gennemførelse af Kommissionens beslutning 2007/344/EF om ensartet fremlæggelse af oplysninger om brugen af frekvenser i Fællesskabet, og som forvaltes af Det Europæiske Kommunikationskontor (ECO) i København. Dokument RSPG (Annex 1): Work Programme public consultation 2014, s. 2. 4

5 drøfte de mulige fremtidige anvendelser af UHF-båndet 8. Kommissionen tilstræber en løsning, der tilgodeser både radio-/tv-spredning og trådløst bredbånd. Det går også fremad med at finde en holdbar løsning for audioudstyr til PMSE (Programme Making and Special Events) (f.eks. trådløse mikrofoner) i overensstemmelse med artikel 6, stk. 6, i radiofrekvenspolitikprogrammet og i forventning om en mere effektiv udnyttelse af UHF-båndet. PMSE-brugerne bør snarest muligt have sikkerhed for, at der er frekvenser til rådighed til trådløse mikrofoner. Kommissionen har indledt drøftelser med medlemsstaterne i Frekvensudvalget om et udkast til kommissionsafgørelse om samordnet anvendelse af frekvenser til PMSE-audioudstyr, der efter planen skal vedtages i anden halvdel af Som led i udarbejdelsen af oversigten over frekvensanvendelser er der iværksat tekniske undersøgelser og en analyse for at fastslå, om sameksistens mellem trådløst bredbånd og eksisterende tjenester er en mulighed inden for andre frekvensbånd. Ifølge artikel 6, stk. 2, i radiofrekvenspolitikprogrammet skulle medlemsstaterne senest i 2012 tillade anvendelse af de frekvensbånd, der allerede er harmoniseret på EU-plan 9. Kommissionen har arbejdet på at sikre en rettidig gennemførelse af medlemsstaternes forpligtelser i henhold til artikel 6, stk. 2, og har benyttet alle de midler, den har til rådighed, herunder breve som led i "EU Pilot"-ordningen, som blev sendt til 23 medlemsstater, samt indledning af én overtrædelsesprocedure Anvendelsen af 800 MHz-båndet Ifølge artikel 6, stk. 4, i radiofrekvenspolitikprogrammet skulle medlemsstaterne inden den 1. januar 2013 gennemføre en tilladelsesprocedure for at gøre det muligt at anvende 800 MHz-båndet, der er frigjort som følge af overgangen til digital-tv, til elektroniske kommunikationstjenester. På grundlag af behørigt begrundede anmodninger har Kommissionen indrømmet specifikke fritagelser i medlemsstater, hvor særlige nationale eller lokale forhold eller problemer med grænseoverskridende frekvenskoordinering har forhindret, at frekvensbåndet kunne stilles til rådighed i den pågældende medlemsstat (Tabel 1). Fjorten medlemsstater har søgt om fritagelse. To ansøgninger er blevet afvist i deres helhed, da de ikke opfyldte betingelserne i artikel 6, stk. 4. Kommissionen har begrænset varigheden af fritagelserne for de resterende 12 lande til det absolut nødvendige minimum, idet den har taget hensyn til omstændighederne i hvert enkelt tilfælde. To anmodninger om fritagelser er kun delvist imødekommet, og fire er givet for en kortere periode, end der var anmodet om. Man har tilstræbt at undgå negative følger for de omkringliggende medlemsstater, og undtagelserne er hovedsagelig begrundet i problemer med at afvikle analogt tv på grund af specifikke geografiske eller økonomiske forhold eller koordineringsproblemer mellem medlemsstaterne og med tredjelande. Frigørelsen af 800 MHz-båndet vil blive forsinket i Bulgarien, da landet i overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, i radiofrekvenspolitikprogrammet, har meddelt, at forsvaret fortsat vil anvende 800 MHz-båndet, indtil brugen af det nuværende udstyr er afviklet. I løbet af de sidste to år har Frekvenspolitikgruppen tilbudt mægling for at hjælpe medlemsstaterne med at løse problemer med koordinering på tværs af grænserne inden for EU. Denne værdifulde mæglingsindsats er imidlertid blevet hæmmet af mangel på klare håndhævelsesbeføjelser. 8 9 Pressemeddelelse om gruppen på højt plan, IP/14/14 af 13. januar EUT L 144 af , s ; EUT L 163 af , s ; EUT L 274 af , s

6 Tabel 1 Tildeling og fritagelser vedrørende 800 MHz-båndet Status Medlemsstater Antal medlemsstater Tildeling i 2012 eller ES*, DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, 11 tidligere PT, SE, HR Tildeling i 2013** LT, AT, SK, FI, CZ, BE, UK, EE*** 8 Fritagelse indtil ES 1 Fritagelse indtil RO 1 Fritagelse indtil HU 1 Fritagelse indtil EL 1 Fritagelse indtil MT 1 Fritagelse indtil LV 1 Fritagelse indtil udgangen CY 1 af 2015 Endnu ikke tildelt BG (militær anvendelse, der er anmeldt i henhold til art. 1, stk. 3). PL fritagelse indtil udgangen af 2013, men forsinket), SI. 3 * Trods tildeling i 2011, fritagelse indtil ** Inkl. fritagelser indtil den 1. januar 2014 *** Kun 40 MHz tildelt (20 MHz tildelt i januar 2014) Med hensyn til elektroniske kommunikationstjenester skal Kommissionen i henhold til radiofrekvenspolitikprogrammet samarbejde med medlemsstaterne om at modvirke den risiko for opsplitning af det indre marked, der kan være følgen af forskellige udvælgelseskriterier og procedurer for harmoniserede frekvenser. Det skal ske ved at lette fastsættelsen og udvekslingen af bedste praksis for tilladelsesvilkår og -procedurer og ved at fremme udveksling af oplysninger for at opnå større sammenhæng i hele Unionen. De første erfaringer med gennemførelsen af programmets bestemmelser om trådløst bredbånd og med overvågningen af de nationale tilladelsesvilkår og -procedurer i løbet af de seneste to år viser imidlertid, at programmet ikke i tilstrækkelig grad har fremmet et indre marked. Der er således ikke opnået mere ensartede tilladelsesvilkår, integration af net eller investeringer i og udbredelse af trådløst bredbånd til takster, der er sammenlignelige med taksterne i andre regioner, eller som er nødvendige for at nå målet i den digitale dagsorden om 30 Mbps for alle senest i Frekvensdeling I henhold til radiofrekvenspolitikprogrammets artikel 4 skal medlemsstaterne og Kommissionen, hvor det er relevant, træffe foranstaltninger til at øge effektiviteten og fleksibiliteten, navnlig gennem kollektiv og delt frekvensanvendelse, for at fremme innovation og investeringer. I september 2012 offentliggjorde Europa-Kommissionen sine synspunkter om fremme af delt frekvensanvendelse i EU 10. I dokumentet, der er den første opfølgning på radiofrekvenspolitikprogrammets mål, fremhæver Kommissionen, at det er vigtigt at udvikle teknologier, der tillader frekvensdeling, og at skabe incitamenter og retssikkerhed for innovatører. Det foreslås at fremme en mere effektiv frekvensdeling ved hjælp af innovativ trådløs teknologi. 10 "Promoting the shared use of radio spectrum resources in the EU" 6

7 Hvad angår konkrete tiltag vedrørende frekvensdeling, støtter Kommissionen innovation dels ved at harmonisere frekvensbånd, der er omfattet af generelle tilladelser (tilladelsesfri frekvensanvendelse) eller individuelle rettigheder (tilladelsesbetinget delt adgang), således som beskrevet i de følgende afsnit, og dels ved at anmode de europæiske standardiseringsorganisationer om at udarbejde standarder på området Tilladelsesfri brug af frekvenser Kortdistanceudstyr (SRD) er normalt omfattet af generelle tilladelser til anvendelsesformål som radiofrekvensbaseret identifikation (RFID), der bruges til automatisering i forsyningskæden og kommunikation mellem maskiner (M2M), nye intelligente transportsystemer (ITS), bl.a. elektroniske bompengesystemer og kortdistanceradar (SRR) til køretøjer, samt forbrugerapplikationer som alarmer, medicinsk udstyr og wi-fi-routere. Europa-Kommissionens beslutning 2006/771/EF 12 om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr fastlægger de samordnede frekvensbånd og tekniske brugsvilkår, hvorunder SRD kan anvendes i hele Europa. Systemer, der anvender de tilladelsesfri SRD-frekvensbånd, drager fordel af nem adgang til frekvensressourcer, fordi der ikke skal indhentes tilladelser i EU. Harmoniseringen af frekvensbånd til SDR i hele det indre marked medfører også stordriftsfordele for udstyrsfabrikanterne. På grund af den voksende efterspørgsel efter harmoniserede frekvensbånd til forskellige SRD-anvendelser ajourfører Europa-Kommissionen jævnligt vilkårene for samordnet anvendelse af frekvenser til SRD. Som led i denne ajourføringsproces er det tekniske bilag til Kommissionens beslutning 2006/771/EF blevet ajourført fem gange, siden beslutningen oprindelig blev vedtaget i Den seneste ajourføring fandt sted i 2013 (Kommissionens afgørelse 2013/752/EU) 13. Med den indførtes bredere SRD-kategorier som grundlag for harmoniserede frekvensdelingsrammer med henblik på at fremme adgang, innovation og teknologi- og tjenesteneutralitet, der alle er vigtige principper i radiofrekvenspolitikprogrammet. Som led i forslaget om et netforbundet europæisk område foreslog Kommissionen, at der skabes gunstige rammer og en administrativ ordning for udrulning af små celler for at imødekomme det fremtidige behov på bredbåndsområdet samt rammer for konnektivitet via radiobaserede lokalnet (RLAN eller wi-fi) og samling af forskellige brugeres RLANressourcer. Desuden er der udstedt mandat til CEPT med henblik på at skabe yderligere plads til RLAN-net i 5 GHz-båndet, forudsat at det er teknisk muligt samtidig at opretholde andre vigtige tjenester (GMES og ITS), der også er højt prioriteret i radiofrekvenspolitikprogrammet. Kommissionen forbereder også en foranstaltning for at lette ultrabredbåndsteknologi (UWB), som udsender radiosignaler med lav styrke over et bredt frekvensområde og danner grundlag for kortdistanceanvendelser som kommunikation af store datamængder, stedbestemmelsesudstyr og georadar Tilladelsesbetinget delt adgang Tilladelsesbetinget delt adgang indebærer, at brugsrettighederne til bestemte frekvenser deles mellem flere brugere på vilkår, der er fastlagt af tilsynsmyndighederne og gør det muligt at sikre en forudsigelig tjenestekvalitet. Hver enkelt bruger har en individuel (men ikke eksklusiv) brugsret til et bestemt frekvensbånd, og det er den frekvensforvaltende Standardiseringsmandat M 512 til CEN, CENELEC og ETSI om rekonfigurerbare radiosystemer. EUT L 312 af , s EUT L 334 af , s

8 myndigheds ansvar at fastsætte adgangsparametrene gennem regulering og tilladelsesvilkår. Den nylige udtalelse fra Frekvenspolitikgruppen om tilladelsesbetinget delt adgang kan betragtes som udgangspunkt for en mere generel anvendelse af konceptet. Både CEPT og Frekvenspolitikgruppen har peget på 2,3 GHz-båndet som en mulig kandidat til brug for trådløse bredbåndstjenester i EU. Det overvejes at indføre en sådan brug ved hjælp af tilladelsesbetinget delt adgang, da dette vil sikre, at etablerede brugere kan fortsætte med at bruge dette frekvensbånd i de medlemsstater, der ønsker at opretholde den eksisterende brug, samtidig med at det skaber retssikkerhed for yderligere tilladelseshavere Andre EU-tiltag I henhold til artikel 8, stk. 2, i radiofrekvenspolitikprogrammet skal Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne kortlægge mulighederne for at anvende frekvensressourcer til at bidrage til en lavemissionsøkonomi. Det skal også overvejes at stille frekvenser til rådighed for trådløse teknologier med potentiale til at øge energibesparelsen og -effektiviteten for intelligente energinet og målere. I april 2012 gennemførte Kommissionen en offentlig høring om brug af frekvenser til en mere effektiv energiproduktion og -distribution, der viste, at der ikke var nogen fælles holdning til anvendelsen af IKT-infrastruktur til intelligente net og målere og heller ikke til reserveret eller delt anvendelse af frekvenser på enten et tilladelsesbetinget eller et tilladelsesfrit grundlag. Der er heller ikke nogen fælles opfattelse af, hvordan kritiske tjenester bør ydes. I den henseende har Kommissionen iværksat en undersøgelse om brug af kommercielle mobilnet og udstyr til kritisk højhastighedskommunikation i specifikke sektorer. Målet er at undersøge, hvilken rolle kommercielle mobilnet kan spille for at sikre kritiske kommunikationstjenester, herunder intelligente energinet. Undersøgelsen bør udmunde i anbefalinger om infrastruktur samt om brug af frekvenser til disse anvendelser. 3. FREKVENSPOLITIKBESLUTNINGEN Med frekvenspolitikbeslutningen blev der tilvejebragt reguleringsinstrumenter til at sikre, at de politiske strategier koordineres, og at vilkårene for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne samordnes, så det indre marked kan fungere. Desuden blev der nedsat et udvalg, Frekvensudvalget, hvis rolle er at bistå Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser på grundlag af mandater til CEPT med henblik på at nå ovennævnte politiske mål. Et godt samarbejdsforhold mellem Kommissionen og medlemsstaterne, der er repræsenteret i Frekvensudvalget, har bidraget til en vellykket gennemførelse af frekvenspolitikbeslutningen. Dette samarbejde er videreført i gennemførelsen af radiofrekvenspolitikprogrammet. Alle forslag til foranstaltninger, der er blevet forelagt for Frekvensudvalget til afstemning, har fået en positiv udtalelse. En liste over retsakter, der er vedtaget mellem 2006 og 2013 findes i bilag 1. Frekvenspolitikbeslutningen har bevist sit værd som et redskab til at stille harmoniserede frekvensressourcer til rådighed for strategiske sektorer i det indre marked, og gennemførelsen af beslutningen er et positivt eksempel på samarbejde med medlemsstaterne. Desuden udgør radiofrekvenspolitikprogrammet en vigtig strategisk ramme for gennemførelsen af Unionens frekvenspolitik ved hjælp af de ordninger, der er etableret ved frekvenspolitikbeslutningen. 8

9 4. KONKLUSIONER Radiofrekvenspolitikprogrammet har bidraget til en mere effektiv udnyttelse af frekvensressourcerne ved at fremme frekvensdeling, f.eks. ved at fastsætte et mål om MHz til trådløst bredbånd, og gennem udarbejdelsen af en oversigt over frekvensanvendelser, der kan hjælpe Kommissionen og medlemsstaterne til at fastlægge en politik, som i højere grad er baseret på kendsgerninger. Det har også været med til at fremme innovation og konkurrence gennem en mere effektiv udnyttelse af frekvensressourcerne, der skaber plads til innovative tjenester. Samordnet anvendelse af frekvenser skaber mulighed for stordriftsfordele, og ved at opstille de bredest mulige brugsvilkår giver man så mange nye anvendelser som muligt adgang til frekvensressourcerne, samtidig med at de eksisterende anvendelser kan opretholdes. På den anden side har programmet vist sig at have begrænsninger, der skyldes den generelle karakter af nogle af dets reguleringsprincipper. Disse principper bør gøres mere præcise for at opnå en effektiv gennemførelse. Det er fortsat de enkelte medlemsstater, der fastsætter tilladelsesvilkår og -procedurer for adgang til frekvenser, og de store forskelle i disse vilkår og procedurer medvirker til en opsplitning af det indre marked. Dette har negative følger for integrationen af net på tværs af grænserne og for funktionaliteten i de håndsæt, der er på markedet, samt andre ulemper for forbrugerne 14. Udveksling af oplysninger og bedste praksis på grundlag af de generelle principper og vilkår i de nuværende rammer synes ikke at være tilstrækkeligt til at fjerne disse hindringer for det indre marked. Det ser ud til, at der som minimum bør skabes retssikkerhed på grundlag af veletablerede fælles principper og kriterier, der anvendes af medlemsstaterne på en koordineret måde i hele Unionen. Forsinkelserne i tildelingen af frekvenser i 800 MHz-båndet viser, at der er behov for lettere og mere fleksible ordninger, der gør det muligt at følge en fælles tidsplan for frekvenstildeling for hele Unionen eller for visse kategorier af medlemsstater, afhængigt af forholdene på markederne for trådløst bredbånd. Desuden bør varigheden af brugsrettigheder til frekvenser samordnes. I denne forbindelse er det vigtigt at sikre en effektiv og rettidig tildeling af eksisterende harmoniserede frekvenser for at høste de samfundsøkonomiske fordele, der kan opnås ved hjælp af digitale tjenester, som leveres via trådløse bredbåndsnet. Der er et presserende behov for mere specifikke bestemmelser på disse områder. For at udbedre manglerne har Kommissionen foreslået konkrete lovgivningsmæssige foranstaltninger som led i pakken om et netforbundet europæisk område 15. Foranstaltningerne består bl.a. i, at der fastsættes et sæt fælles principper og kriterier for frekvenstilladelser kombineret med en formel tidsbegrænset ordning med peer review af nationale planer, der skal sikre, at medlemsstaterne følger bedste praksis. Desuden vil retssikkerhed om fælles tidsplaner og om varigheden af frekvenstildelinger til trådløst bredbånd hjælpe virksomhederne i deres vurdering af forretningsscenarier og i deres grænseoverskridende strategier og give dem mere forudsigelig adgang til frekvensressourcer og mere forudsigelige investeringsvilkår Konsekvensanalysen, der ledsager forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, SWD (2013) 331 final. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om det indre marked for telekommunikation (COM(2013) 634 final). 9

10 For at sikre, at frekvenspolitikken bidrager effektivt til EU s andre politikker, er det nødvendigt at optrappe den koordineringsindsats, der foregår under radiofrekvenspolitikprogrammets strategiske styring, og den vellykkede tekniske gennemførelse, der bygger på frekvenspolitikbeslutningen, ved at styrke koordineringen af tilladelsesvilkår og -procedurer i Europa. En endelig rapport om det første radiofrekvenspolitikprogram og fremskridtet mod målene er planlagt til slutningen af

11 Bilag 1 Oversigt over retsakter vedrørende frekvensressourcer i perioden Udformning af frekvenspolitikken Dato Retsakt Indhold 16. dec Kommissionens afgørelse 2009/978/EF Ændring af afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe 14. marts 2012 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 243/2012/EU Indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram Trådløst bredbånd Dato Retsakt Indhold 12. feb Kommissionens beslutning 2007/90/EF 14. feb Kommissionens beslutning 2007/98/EF 21. maj 2008 Kommissionens beslutning 2008/411/EF 13. juni 2008 Kommissionens beslutning 2008/477/EF 5. aug Kommissionens beslutning 2008/671/EF 16. sep Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/114/EF 16. okt Kommissionens beslutning 2009/766/EF 6. maj 2010 Kommissionens afgørelse 2010/267/EU Ændring af beslutning 2005/513/EF om anvendelse af 5 GHz-båndet med sigte på indførelse af trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet Samordnet anvendelse af 2 GHz-båndet til systemer, som leverer mobile satellittjenester Harmonisering af MHz-båndet til elektroniske kommunikationstjenester Harmonisering af MHz-båndet til elektroniske kommunikationstjenester Samordnet anvendelse af frekvensbåndet MHz til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS) Ændring af GSM-direktivet med henblik på at stille 900 MHz-båndet til rådighed for jordbaserede systemer, der tilbyder elektroniske kommunikationstjenester, som kan fungere side om side med GSMsystemer Harmonisering af 900 MHz-båndet og 1800 MHz-båndet elektroniske kommunikationstjenester Harmoniserede tekniske vilkår for anvendelse af MHz-båndet til elektroniske kommunikationstjenester 11

12 18. apr Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/251/EU 5. nov Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/688/EU Ændring af beslutning 2009/766/EF om harmonisering af 900 MHz-båndet og 1800 MHz-båndet til elektroniske kommunikationstjenester Harmoniseret anvendelse af frekvensbåndene MHz og MHz til elektroniske kommunikationstjenester Information om frekvensanvendelsen Dato Kommissionens beslutning/afgørelse Indhold 16. maj /344/EF Ensartet fremlæggelse af oplysninger om brugen af frekvenser i Fællesskabet 23. apr /195/EU Fastlæggelse af praktiske fremgangsmåder, ensartede formater og en metode i forbindelse med frekvensoversigten Frekvensdeling Dato Kommissionens beslutning/afgørelse Indhold 9. nov /771/EF Samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr 23. nov /804/EF Samordning af frekvensressourcer til RFIDudstyr til trådløs identifikation, som anvender UHF-båndet 21. feb /131/EF Samordnet anvendelse af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredsbåndsteknologi 23. maj /432/EF Ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr 5. aug /673/EF Ændring af beslutning 2005/928/EF om harmonisering af frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz til visse typer kortdistanceudstyr 13. maj /381/EF Ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til 12

13 kortdistanceudstyr 21. apr /343/EF Ændring af beslutning 2007/131/EF om at muliggøre samordnet anvendelse af frekvensressourcerne til udstyr, der benytter ultrabredbåndsteknologi 13. juni /368/EU Ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr 29. juli /485/EU Ændring af beslutning 2005/50/EF om harmonisering af 24 GHz-båndet til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer 8. dec /829/EU Ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr 11. dec /752/EU Ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr og om ophævelse af beslutning 2005/928/EF Kommunikation om bord på fly og skibe Dato Kommissionens beslutning/afgørelse Indhold 7. apr /294/EF Samordnede brugsvilkår for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på fly 19. marts nov /166/EU 2013/654/EU Samordnede brugsvilkår for frekvenser til mobilkommunikationstjenester om bord på skibe Ændring af beslutning 2008/294/EF med henblik på at inkludere yderligere adgangsteknologier og frekvensbånd til mobilkommunikationstjenester om bord på fly. 13

14 Overgangsperioder/frekvensdelingsordninger artikel 4, stk. 5, i frekvenspolitikbeslutningen Dato Kommissionens beslutning/afgørelse Indhold 22. maj /346/EF Frankrig begrænsning af sendeeffekten for RFID 16. dec /1/EF Bulgarien harmonisering af MHz-båndet 25. feb /159/EF Østrig anvendelse af MHzbåndet til sikkerhedsrelaterede anvendelser af intelligente transportsystemer (ITS) 6. okt /740/EF Frankrig harmonisering af MHz-båndet 26. okt /812/EF Frankrig samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr 19. marts /194/EU Bulgarien harmonisering af MHz-båndet Fritagelser i henhold til artikel 6, stk. 4, i afgørelsen om radiofrekvenspolitikprogrammet for så vidt angår 800 MHz-båndet Dato Kommissionens afgørelse, der er meddelt medlemsstaterne Indhold 23. juli 2013 C(2013) 4546 Spanien 12 måneder 23. juli 2013 C(2013) 4547 Polen 12 måneder 23. juli 2013 C(2013) 4569 Ungarn 18 måneder 23. juli 2013 C(2013) 4570 Østrig 9 måneder 23. juli 2013 C(2013) 4590 Malta 24 måneder 23. juli 2013 C(2013) 4592 Slovakiet ingen fritagelse 23. juli 2013 C(2013) 4593 Rumænien indtil den juli 2013 C(2013) 4594 Slovenien ingen fritagelse 14

15 23. juli 2013 C(2013) 4595 Cypern 36 måneder 23. juli 2013 C(2013) 4608 Finland 12 måneder 23. juli 2013 C(2013) 4613 Litauen 6 måneder* 17. okt C(2013)6765 Grækenland okt C(2013)6764 Letland 30 måneder 9. dec C(2013)8690 Den Tjekkiske Republik 6 måneder** * 30 måneder for delbåndet MHz ** Kun to distrikter 15

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 14.2.2011 2010/0252(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om radiofrekvensoversigten

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om radiofrekvensoversigten EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.9.2014 COM(2014) 536 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om radiofrekvensoversigten DA DA 1. INDLEDNING EU's frekvensoversigt blev skabt

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78

ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2010/0252(COD) 4.2.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 28-78 Udkast til udtalelse Petra Kammerevert (PE454.499v01-00) om indførelse af et radiofrekvenspolitikprogram

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.9.2005 KOM(2005) 411 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET EN FREMADSKUENDE FREKVENSPOLITIK I EU: 2. ÅRSRAPPORT

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10/12/2008 KOM(2008) 845 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29

ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 29.6.2012 2011/0299(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 Udkast til udtalelse Marielle Gallo (PE489.674v01-00) Retningslinjer for

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.9.2008 KOM(2008) 572 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.3.2009 KOM(2009) 140 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

2096. samling i Rådet - TELEKOMMUNIKATION - den 19. maj 1998 i Bruxelles. Formand:

2096. samling i Rådet - TELEKOMMUNIKATION - den 19. maj 1998 i Bruxelles. Formand: 8529/98 (Presse 149) C/98/149 2096. samling i Rådet - TELEKOMMUNIKATION - den 19. maj 1998 i Bruxelles Formand: Barbara ROCHE Det Forenede Kongeriges statssekretær for små virksomheder, handel og industri

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser.

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser. EU-notifikationer November 2013 Affaldsprodukter 2013/613/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol for biodiesel. Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald, i forbindelse med produktion

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 3134 - Transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. november 2011 Samlenotat rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) 12.-13. december

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 25. april 2008 23. april 2008. Nr. 272. Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat 1) I medfør af 2 i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere