TIDSSKRIFT OPMAALINGS- OG MATRIKULSVÆSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDSSKRIFT OPMAALINGS- OG MATRIKULSVÆSEN"

Transkript

1 TIDSSKRIFT FOR OPMAALINGS- OG MATRIKULSVÆSEN MEDLEMSBLAD KOR DEN DANSKE LANDINSPEKTØRKORENING REDIGERET AF A. V. SØRENSEN, N. THORKIL-JENSEN, LANDINSPEKTØR, EKSPEDITIONSSEKRETÆR PltOFKSSOR VED LANDROIIOJSKOI.EN I LANDBRUGSMINISTERIET 12. BIND KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI O. ENEVOLDSEN OG P. PETRI 1931

2 Sagregister. Side Afmærkning af Udstykningsskel og nogle dermed i Forbindelse staaende Spørgsmaal, af L. P. ELLING 145 Ansvarsforsikring, af S. JUNGERSEN 1 Beskatningsgrundlag i Finland, Betænkning om Tilvejebringelse af et nyt B. i F., anmeldt af H. T. HEERING 181 Bestalling som Landinspektor se: Landinspektørbestalling. Birk, Dynastiet Birk, af TH. LINDHARD 211 Boganmeldelser: BOSSHARDT, R.: Optische Ristan/.messung und Polarkoordinatenmetode, anmeldt af N. THORKTI.-JKNSEN 487 BRANDENBURG. HERMANN: Siebenstellige trigonometrische Tafel v. GRUBER, O., Ferienkursus in Photogrammetrie. anmeldt af N. THORKIL-JENSEN 488.IORDAN-EGGEHT: Handbuch der Vermessungskunde, anmeldt af N. THORKII.-JENSEN 552 PEDERSEN, HENRIK: Det danske Landbrug, anmeldt af V. E. PEDERSEN 136 Bonitering. Organisationen af en eventuel Lands-B., af H. T. HEEKING H. K. NIELSEN Landinspektørernes Stilling i Forhold til Vurderingsarbejderne, særlig med Henblik paa en evt. ny Bonitering, Foredrag af O. S. SØRENSEN 331 Boniteringstakster, af G. LARSEN 69 Byplankongres, International Bolig- og Byplankongres i Berlin, Program 528 Byplanlaboratorium, Beretning om Dansk B.'s Virksomhed for 1930, anmeldt af N. NELLEMANN 635 Byplanmødet i Banders Program 330 Cirkulærer og Skrivelser: Byggelinier, Definition af Vejens Midtlinie 455, Pantehæftelser og Servitutter 455 Byggelinie-Vedtægt 568 Genparter af Kort ved Tinglysning 138, 216 Landevejsmaalinger 249, 250 Statslaan til Husmandsbrug 251, 284 Uskadelighedsattester 593 Vejfondens Tilskud til Landevejsmaalinger 456 Domme og Kendelser: Højesteret: Arealmangel ved Salg 317 : Købers Tilbagetræden ved Oplysning om Byggepligt.. 45

3 Landsret: Afvisningfra Tingbogen af foreløbig indført, betinget Skøde, 322 Arealangivelse, Matriknlens A,., 491 Berigtigelse af Adkomstmangel 479 vedr, Fælleslod.,.,,479 Forpagtningskontrakt 463 Fredningsdeklaration paa en Del af en samlet Ejendom,,464 Gadejord 283,490 Genoprettelse af Ejendom som selvstændigt Avlsbrug 622 Hævd, Ejendomshævd 480 Hævd paa Færdsel langs Søbred PantiDel af Ejendom 283 Prioritetsforhold vedr, Statsbnsmandshrng 44 Samlet Ejendom 173,462 Servitutattest 322 Servitutter 44, 173 Vandafledning Spildevande 308 over Naboejendom 524 Tnderret: HævdAlderstid Overlandvæsenskommission: Afvandingsprojekt 309 Drænanlæg 312 Vandløbsregulering 315 Domssamlinger, uddrag af Dieivile Sager vedrvejeogvandløbm.m,. Anmeldelse 328 Dnpsko, Landinspektør ANEU KRISTIANSENS Dupsko 326 Eksamensopgaver: Landmaalhig 176, Matematik 71, Fikspunkter, Etahleringaf F, paa Landeveje, af E. ANDERSEN, 625, Nivellements-F. - En Advarsel, af A, JOHANSEN,,,,644 Frederiksberg Kommunes Hovednivellement, af N. TnoRKiL-.lENSEN 66 Fredskoves udstykning. Forstmæssige Hensyn ved F, L Foredrag af SVEN POULSEN Geodætisk Institut, udvalg til Forslagom udvidet Samarbejde mellem G. L øg Matrikulsvæsenet 70 Geometer-Kongres, Den internationale G. K.iParis 1926, af.ltebmansen 169 Geometer-Kongressen. VedrørendeG-K, i Sehveit September , 380 Geometer-Kongres, Den 4. internationale G,-K.iurieh 1930, afn,thorkil JENSEN Hartkornsansættelse, En ny H. af Danmarks Landbrugsjord, af A.BniNK 274 llovedgaardsjord, Grænser for H 62 Hævdserhvervelse, Nogle Bemærkningerom H, eftertinglysningsloven og Betydningen afdennes22, af G, BANG 110 Kendelser se: Domme og Kendelser, Kommunal Aarbøg, Anmeldelse Kortprojektion. Danmarks økonomiske K,, af L, P, ELLING 383 t74

4 NiUP Kortprojektion, Danmarks økonomiske K, af A, SuHNEiDER 298 -, N THORKIL-JENSEN,,268 Kulturarbejder, Om K. paa Porsmøsen under Gisselfeld, af AA.FEii.BERG 609 Kvadratnet, Metalplade med K 522 Københavns Opmaaling, af J, TuRMANSEN 160, 210 Landbrugsejendomme, dotering af L, 139, 177, 217, 254, 287, Landevejsmaalinger: ,494,525, Cirkulærer 249, 250 Landevejes Opmaaling. Vore L, O,, af N, NELLEMANN 218 Landevejsmaalinger. af E, ANnEBSEN 510, Foredragaf.1, G, ANNiNG 346 Landevejsmaalingerne, af N, NELLEMANN 443 Arbejdsplan for Landevejsmaalinger, af Landinspektørforeningens udvalg 448 Brevkasse for SpørgsmaalvedrørendeLandevejsmaalingerm.m, 252, 286,327 Etableringaf Fikspunkter paa Landeveje,af E, ANDERSEN,,,,625 Om Reproduktion af Landevejsplaner, af E, ANDEBSEN 519 Samarbejdet mellem Geodætisk Institut og Matrikulsvæsenet m, H. t. Landevejsmaalinger, af K,HENDBiKSEN 354 Skrivelse fra Ministeriet for otfarb. til Den danske Landinspektørforening Vejfondenslilskud 456 Tegning, af R. SioRM PETERSEN 648 Landinspektørbestalling: ABILDTRUP, J. A,, 622: ANDERSEN, H 494: Bupsun. H, H., 256: B.IERTH-JENSEN, J,P,, 622: BiLANDT, S,, 256: Buus,G, H 290: CHRISTENSEN, B. MoLLER. 647: EDENS. L. F, 481: FONSS, E 647GERULEi. K 466: HANSEN, H.J.TnvGE, 647: HARBOE. E,V 466: JENSEN, O.T,. 326: KNunsEN,P.VESTEBGAAim,647: KRARUP. O, E..647: KRoo,E,,594: LANKEN,P,,530 MEKLENBORG.TL.P.. 81:MouBirsEN,A.T,622:NissEN.P. PEDERSEN, H, A.. 466SuHRODER. Landinspektøreksamen: F.,290, 177:OiBiMAN,J.T 326: ABILDTRUP..!, A.. 177: BERTH-JENSEN, J. P.. 177: BlIINGH. E, O,, 177:CHRISTENSEN,J. DAHL.594: HANSEN, M.DEWALii, 594: HAN SEN. N. A 594: JELVARD. SV,, 594: JENSEN, E.SVNDEBLUND. 594: JENSEN,.1, HOUK.IBEB, 466: KNUDSEN, P. VESTEBGAARD, 177: KlIA RUP.O.E,, 177: KRISTENSEN, S, D 466: KBOG. E., 177: LARSEN, G,ESTv,466: MOURITSEN, AT.. 177:NiELsN,A, H.iORi,466: NORDLUND, H.O,P, 594:NØRGAARD,P.K 594: OLSEN,JBAUM GARTEN.466: PALUDAN. A,, 466: RuDPErEBSEN,S.466:ELLING, H,1 S 594:EGiDius.K E.594:ØBUM. A A. 177 Eksamensopgaver: Landmaaling 176, 417,595 Matematik 71, Landinspektøren, Omkring L, i den danske LRteiatur, afp NissEN 374 Landinspektørforeningen Foreningsmeddelelser Generalforsamlinger: Maribo 3, August

5 Niue Generalforsamlinger: Aarhus26, Juli København21, 23, August Kredsmøder 92,356,531,647 Kredsvalg Landmaalingen , af H. LARSEN, 57 Lantmataremotet, Beretningom BTredje nordiska 1, istoekholml928, anmeldt af A, V, SoRENSEN - Lovhæfte, Dansk Byplanlaboratoriums L,, anmeldt af N, NELLEMANN 6 Lønningfor Landinspektører uden Bestalling 30 Magelæg, Nogle Bemærkningerom M,, Omdeling, Skelberigtigelse, Skel rettelseog Sammenlægning, Foredragaf A. KRISTIANSEN 419 Matrikler, De ældre danske M,,af G, KNUDSEN 95, 569 Matriknleringenil688,Smaatrækfra M R Mindre Meddelelser: Dansk Byplanlaboratoriums Aarsheretningfor Førretningsudvalgfor Forsikringsafdelingen Standard førteknisktegning Hdvalgtil Forslagom Revision af Vandløbsloven 70 - Samarbejde mellem Geodætisk Institut og Matrikulsvæsenet Hdvalg vedr. Minimums Takster Minimums-Takster. Forslag forudfølelse af Landinspektørarbejder MinisterielleCirknlærer og Skrivelser se:cirkulærer og Skrivelser, Nekrologer: ANDEBSEN,CuR, 562: ANDERSEN, H,V,229BiRK.AL,afA,Kri sttansen 565, af N, Nellemann 563: CRONE,C, af Børge Jessen 528:GonR, T 459:HAMRIN,J,,461:HANSEN,J,C,,230:HvENE- GAARD,L,T.,457: JENSEN.,F,,afS,Broholm266, af K, Hen driksen 265, af S, Jungersen257, af A.Kristiansen 262, af C, Larsen264, af L, Sehmidt 261 ogaf J, Sørensen 259 JUNGERSEN, C J.459:KLARUP,N P L,529:MELDAL,H,C.N,,597: NoR- GAARø. ALE,382NvHoiM.H V,afK Haataja54,afJ,Hamrin 54, af. ThørkRJensen 49 og af J, Thunæs56: POULSEN, J,J,, 289 Nivellementsnkspunkter, En Advarsel, af A, JOHANSEN Nivelleringer, Fortegnelse over Personer med AutorisationtRN,ogOpmaalinger ved Reguleringerefter Vandløbsloven Notering aflandbrngsejendommese:landbrngsejendomme, Notering afl Omdeling, Nogle Bemærkninger om Magelæg,0,,Skelberigtigelse, Skel rettelse og Sammenlægning.Foredrag af A, KRISTIANSEN 419 Personalia: AniLDiRiP,J AA,177,622: ANDERSEN, E 594: ANDERSEN, Gnu, 562ANDERSEN,H,494:ANDEBSEN,H,V 229:BiBK,A,L,en, 176, 563: Bnsun H H, 256: BEBTH-JENSEN. J.P., BRANDT, S., 256 BlUNGH,EOV 177 BROHOLM, S, 1 Buus, G,H,,290CHBISTENSEN,B, MøLLEB,647:CRBISTENSEN, J.DAHL, 594: CRONE.C.528: DinEBiKSEN.CC.382: EDENs.L 1

6 481: EwENS, J 142: FoNSS, E 647: CiERiiiE, K 466: Gonii, T 459: GRAM, H 71: GREGERSEN, E,V 142: HAMRIN, J 461: HANSEN, H,J,TnvGE. 647: HANSEN, J, C. 230: HANSEN. JMDi:- VALD, 594: HANSEN, N, A,. 594: HANSEN, PAUL, 142: HANSEN. ViGGo,290, 566: HARBOE, E,V,, 466: HEEBING, H,T 594: HEN VARD,SV,,594:JENSEN,E.T,SVNDEIII,UND,594,R:NSEN,J,H0UK.LER, 466: JENSEN, K., 290: JENSEN, N, F, 141, 176, 257: JENSEN, O, T,, 326: JUNGERSEN, C,.1,, 459 JUSTESEN,J,, 142 JøBGENSEN, CG LiiHEii, :KiNUH,SKJ,,71: KuARUP,N PL,529: KNUDSEN, P, VESTERGAARD, 177, 647: KRARUP, O, E 177, 647: KRISTENSEN, S, D 466: KROG, E 177,594: LANKEN, P 530: LARSEN, B.M.L,,566: LARSEN,G,VESTV,466:LoRENTEN,C,,R,, 594 MEKLENBOBG, T, L, P 481, 530: MELDAL, H.CN.,597: MESSERSUHMIDT,F,,382: MOURITSEN, AT,, 177, 622 MøLLER, F 382: NIELSEN, A, HORT, 466 NiELSEN,C,R,, 594 NiELSEN,K,K 566 NISSEN, P,. 177: NoRDLUND,HO, P,, 594 NoRGAABD,ALEN : NvnoiM, H, V,, 49: NøBGAABD, P, K 594: OiSEN,.1 G BAUMGABTEN, 466 OlTMAN,J,T 326 PALUDAN, A,, 466 PEDEB SEN, H, A,, 466: PEDEBSEN.VE,. 142 PouusEN, J,J PETERSEN,S,, 466: SUHNEIDER,A,G,, 71 SuHBODER,F 290 DRIKSEN, K 462: HOLST. M 142: HvENEGAARD,L,T., 459: Ji:L- 289RuD- RENSEN, A,V 594: TnvGESEN, P 230 JELLING, H, J, S,, 594: ViNDEELD, H, J,, 594: EoiDius, K, E 594: ØBUM, A 177: OSTER, M 142, Prisopgave, Laiidinspektoiforeningens So Nilp P, vedrørende et fælles Matrikulssystem for hele Landet 326 Prøvningaf Kort, Metodetil P,af K,.af AA, Ki.ENUM 73 Revisionsudsættelser, Om R, og Veje i udstykningssager, af A, MELDAL , - N, NELLE MANN 545 Sammenlægning, Nogle Bemærkninger om Magelæg, Omdeling. Skelberigtigelse, Skelrettelse og S,, Foredrag af A, KRISTIANSEN,,,,419 Skelafmærkning, En Fnoriéte om S 11. Førslag om S,, af N, SMED SØNDERGAARD 291 Skelberigtigelse. Skelrettelse, Nogle Bemærkninger om Magelæg, Omde ling. S, S, og Sammenlægning, Foredrag af A, KRISTIANSEN,,,, 419 Skrivelser og Cirkulærer se: Cirkulærer og Skrivelser, Staalbaand, Rustfri S,, Anmeldelse 645 Standard, Om dansk S, for tekniske Tegninger med særligt Henblik paa Landinspektørernes Interesser, af A. MELDAi 483 Standard, Dansk S, for Tegningers udførelse, fra Den danske Stan dardiseringskommission 129 Standapdisepingsraadet, Meddelelse fra S, Fjendømsstempel paa Tegningers 640 Stempelafgift af topograhskekort,afniels S, S,, Thy 45 Straffelov, lddragaf Borgerlig S,af 15, April Takstforslag 530 Takster, Minimums T, for idførelse af Landinspektørarbejder

7 Tidsskrifter 48.72, 143, 179,255,328,464, ,595,624 Tingbøger, Omskrivning af T af ViNniNG KRUSE 401 Tinglysningslovens 22, Nogle Bemærkninger om T, af.1. KNON, VINDING KBUSE ogoftentlige Veje, af A, JOHANSEN 9 52, 1, Stk., Om Overgangsbestemmelsen i T,, og Hævd m, m,, af ViNniNG KBUSE 303 Topografisk Opmaaling, Foredrag af N, TnoRKiL-jENSEN 99 Vandløbslov, udvalg til Forslag om en revideret V 70 Veje,OmRevisionsudsættelserogV,idstykningssager. af A, MELDAL N.NELLEMANN 545.Tinglysningslovens 26øgoffentlige., af A, JOHANSEN,.., 9 Vurderingsarbejderne, Landinspektørernes StillingiForholdtilV,,særlig med Henblik paa en evt, ny Bonitering,ForedragalO.S,SoBENSEN 331

8 aeregister. NRIe ANDERSEN. E.: Landevejsmaalinger 510 : Om Reproduktion af Landevejsplaner i 1:1000,,,519 : Etableringaf Fikspunkter paa Landeveje 625 BANG, C: Nøgle Bemærkningerom Hævdserhvervelse eftertinglysningsløven og Betydningen af dennes BBiNK, ABEL: En ny Hartkornsansættelse af Danmarks Landbrugsjord, 274 Ei.LiNG, L. P: Afmærkning af Ldstykningsskel og nogle dermed i Forbindelse staaende Spørgsmaal 145 : Danmarks økonomiske Kortprojektion 383 FEiLBERG,AA,: Om Kulturarbejder paa Porsmosen under Gisselfeld, 609 HEERING, H, 1.: Anmeldelse af Betænkning om Tilvejebringelse af et nyt Beskatningsgrundlag i Finland 181 : Organisation af en eventuel Landsbønitering 336, 476 HENDRIKSEN. K,: Samarbejdet mellem Geodætisk Institut og Matrikulsvæsenet m. H, t, Landevejsmaalinger 354 JOHANSEN. A,: Tinglysningslovens 26 og offentlige Veje 9 : Nivellementsfikspunkter, En Advarsel 644 JUNGERSEN. S,: Ansvarsforsikring 1 Ki.ENUM, AA,: Metode til Prøvningaf Kort 73 KNO,.1,: ogle Bemærkninger om Tinglysningslovens KNUDSEN, G,: De ældre danske Matrikler 495, 569 KRISTIANSEN, A,: Nogle Bemærkninger om Magelæg, Omdeling, Skelberigtigelse, Skelrettelse og Sammenlægning 419 KRUSE, ViNDiNo: Bemærkninger til: J, KNON: Nøgle Bemærkninger om Tinglysningslovens : OvergangsbestemmelseniTinglysningslovens52,l.Stk. og Hævd m, m 303 : Omskrivning af Tingbøger 401 LABSEN, C: Boniteringstakster 69 LABSEN, HENBIK: Landmaalingen LiNDHABD. Tn,: Dynastiet BiRK 211 MELDAL, Av,EL: trn dansk Standard før tekniske Tegninger med særligt Henblik paa Landinspektørernes Interesser,, 483 : Om Revisionsudsættelser og Veje i Hdstykningssager.,619 NELLEMANN, N,: Anmeldelse af Dansk Byplanlaboratoriums Lovhæfte, 6 Vore Landevejes Opmaaling 218 : Landevejsmaalingerne 443

9 81øp NELLEMANN, N: Revisionsudsættelser og Veje i udstykningssager,,, 545 : Anmeldelse af Beretning om Dansk Byplanlaboratoriums Virksomhedforl NiELSEN, H. K,: Organisation af en eventuel Landsboniteriiig 451 NissEN, P,: Omkring Landinspektøren i den danske Litteratur,,, 374 PEDERSEN, V, E,: Anmeldelse af Det danske Landbrug af HENRIK Pi: DERSEN 136 PouLSEN, S,: Forstmæssige Hensyn ved Fredskoves udstykning,,,,541 SuHNEiDER, A,: Danmarks økonomiske Kortprojektion 298 SoNDERGAARD, N, SMED: Forslag om Skelafmærkning 291 SoiiENSEN, A, V,: Anmeldelse af Beretning om Tredje nordiska lantmataremotet i Stoekholm SoRENSEN, O, S.: Landinspektørernes Stilling i Forhold til Vurderings arbejderne, særlig med Henblik paa en eventuel ny Bonitering,, 331 TERMANSEN, J,: Københavns Opmaaling 160, 210 : Læn internationale Geometerkongres i Paris 1926, 169 THORKIL-JENSEN, N.: Frederiksberg Kommunes Hovednivellement,,, 66 : Topografisk Opmaaling 99 : Danmarks økonomiske Kortprojektion 268 : Den4,internationale Geometerkongresiuriehl : Boganmeldelser 487, VANNLNG,,1, C: Landevejsmaalinger 346

OPMAALINGS- OG MATRIKUL8VÆ8EN,

OPMAALINGS- OG MATRIKUL8VÆ8EN, TIDSSKRIFT FOR OPMAALINGS- OG MATRIKUL8VÆ8EN, MEDLEMSBLAD FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN REDIGERET INDTIL 4. AUGUST 1924 AF H. V. NYHOLM, A. V. SØRENSEN, PROFESSOR VED LANDBOHØJSKOLEN. LANDINSPEKTØR, OVERREVISOR

Læs mere

TIDSSKRIFT OPMAALINGS- OG MATRIKULSVÆSEN

TIDSSKRIFT OPMAALINGS- OG MATRIKULSVÆSEN TIDSSKRIFT FOR OPMAALINGS- OG MATRIKULSVÆSEN MEDLEMSBLAD FOR DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING KEDIGERET AF N. THORKIL-JENSEN, AXEL MELDAL, PHOFESSOH VED LANDBOHØJSKOLEN LANDINSPEKTØR 17. BIND. 1944 46

Læs mere

Opmaalings- og MatrikulsYæsen.

Opmaalings- og MatrikulsYæsen. Tidsskrift for Opmaalings- og MatrikulsYæsen. Medlemsblad for Landinspektørforeningen redigeret af H. V. Nyholm, C. F. V. Boock, Professor ved Landbohøjskolen. Landinspektør, Afdelingschef. 7 de Binds

Læs mere

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Bekendtgørelse om matrikulære arbejder I medfør af 25, stk. 4, 29, 31, stk. 2, 2. pkt., 34, stk. 3, og 43 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Bekendtgørelse om matrikulære arbejder I medfør af 25, stk. 4, 29, 31, stk. 2, 2. pkt., 34, stk. 3, og 43 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven),

Læs mere

Åstedsforretning ved Nedre Hestlundvej d. 11. og 12. april Ikast-Brande Kommune

Åstedsforretning ved Nedre Hestlundvej d. 11. og 12. april Ikast-Brande Kommune Birk Centerpark 24-7400 Herning Tlf.: 97 12 58 11 - Fax: 70 12 10 14 E-mail: herning@geopartner.dk Web: www.geopartner.dk J.nr.: 13086-1 Åstedsforretning ved Nedre Hestlundvej d. 11. og 12. april 2013

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Kort- og Matrikelstyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Kort- og Matrikelstyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

KENDELSE

KENDELSE Om en landinspektørs håndtering af en tinglyst færdselsret i en sag om omdeling og sammenlægning I forbindelse med en sag om omdeling og sammenlægning i 1989 tolkede landinspektør L et skøde fra 1894,

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

Vindmølleprojekt Lindum. Skive Kommune. Fortegnelse over ejendomme beliggende helt eller delvist inden for en afstand af 780 m fra nærmeste mølle

Vindmølleprojekt Lindum. Skive Kommune. Fortegnelse over ejendomme beliggende helt eller delvist inden for en afstand af 780 m fra nærmeste mølle Vindmølleprojekt Lindum i Skive Kommune Fortegnelse over ejendomme beliggende helt eller delvist inden for en afstand af 1 Henrik Elkjær Jensen Rimmervej 31 2 Eigil Larsen Fur Landevej 77 3 Jan Gerner

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Adgangen til at tilbagekalde et tilsagn om, at en udstykning ville kunne godkendes. FOB nr. 80.552 (J. nr. 1980-312-54). Landboforeningen A klagede for gårdejer

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Kathrine Brix Mørk. Lotte Sloth Pedersen [lotte.sloth@mail.dk] Sendt: 11. januar 2011 14:24 Til: Fra:

Kathrine Brix Mørk. Lotte Sloth Pedersen [lotte.sloth@mail.dk] Sendt: 11. januar 2011 14:24 Til: Fra: Kathrine Brix Mørk Fra: Lotte Sloth Pedersen [lotte.sloth@mail.dk] Sendt: 11. januar 2011 14:24 Til: Raadhus Jammerbugt Emne: Forslag til lokalplan 20-001 1 Kathrine Brix Mørk Fra: Arne Kjeldsen [arkj@vd.dk]

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Samarbejde mellem tinglysningsdommer og. praktiserende landinspektør. En prisopgave ved Den danske Landinspektørforenings 100-års jubilæum 1975

Samarbejde mellem tinglysningsdommer og. praktiserende landinspektør. En prisopgave ved Den danske Landinspektørforenings 100-års jubilæum 1975 Samarbejde mellem tinglysningsdommer og praktiserende landinspektør En prisopgave ved Den danske Landinspektørforenings 100-års jubilæum 1975 Den danske Landinspektørforenings forlagsvirksomhed 1976 Samarbejde

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

RESULTATLISTE Hinnerup Åben 2015

RESULTATLISTE Hinnerup Åben 2015 13 12 2015 16:12:10 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hinnerup Åben 2015 Holdkonkurrence: Foreningshold Cal22 1 Viborg Skytteforening 111795 Kristian Johansen Klasse: BK1 200/11 109643 Christine Jacobi

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landinspektørernes faglige beskæftigelse Senest ændret

Landinspektørernes faglige beskæftigelse Senest ændret Landinspektørernes faglige beskæftigelse Senest ændret 12.9.213 Tiden indtil 175 Geometrien - i betydningen landmåling - er en meget gammel videnskab, som dog her til lands - i denne betydning - kun har

Læs mere

Vindmølleprojekt Hevring Ådal. Norddjurs Kommune

Vindmølleprojekt Hevring Ådal. Norddjurs Kommune Vindmølleprojekt Hevring Ådal i Norddjurs Kommune Lokalplan nr. 047-707 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag /2015 afsagde Landinspektørnævnet den 4. juli 2015 følgende: KENDELSE: Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en skelafmærkning Landinspektør L afmærkede et skel uden forinden at have ladet klagerne udtale sig om skellets beliggenhed, selv om klagerne i 2011 havde

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 16.03A Forvaltning Børne- og Kulturområde Stab og udvikling Dokumentdato 28-08-2015 "Liza Riis Lange (LIZL) VIA" Dokumenttitel konsortiestyregruppemøde 4. september Sagsnr.

Læs mere

Vejledning om skelforretninger

Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger Vejledning om skelforretninger 1. Anvendelsesområde. Reglerne om afholdelse af skelforretning til konstatering af den rette beliggenhed af en ejendomsgrænse findes i kapitel

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

TIL SALG CA. 63 HA GOD OG REGULÆR LANDBRUGSJORD VED KNEBEL PÅ MOLS

TIL SALG CA. 63 HA GOD OG REGULÆR LANDBRUGSJORD VED KNEBEL PÅ MOLS TIL SALG CA. 63 HA GOD OG REGULÆR LANDBRUGSJORD VED KNEBEL PÅ MOLS Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår. Det bemærkes, at budsummen reguleres efter landinspektørens endelige opmåling

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Afslutningsstævne

Afslutningsstævne Afslutningsstævne 2008-09 Billeder fra stævnet i 2008. I lokalsamarbejde er vi klar til afslutningsstævne for: Sahl, Ans, Bjerringbro, Rødkærsbro og Mammen. Stævnen afholdes på Bjerringbro gymnasium. Søndag

Læs mere

Vejledning om præstegårdsbrug m.v.

Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Side 1 af 9 Dato for udstedelse 16-05-2006 Dokumenttype Vejledning Forskriftens nr. 41 Forskriftens titel Ressortministerium Status Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Kirkeministeriet Gældende Populærtitel

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

MATRIKELKOMMISSIONEN AF 1959

MATRIKELKOMMISSIONEN AF 1959 BETÆNKNING AFGIVET AF MATRIKELKOMMISSIONEN AF 1959 I. del om forenkling af administrationen vedrørende udstykningssager og om landinspektørvirksomhed BETÆNKNING NR. 317 1962 A/S J. H. SCHULTZ - UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI

Læs mere

Kendelse fra Landinspektørnævnet

Kendelse fra Landinspektørnævnet Den danske Landinspektørforening Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider juli 1999 Landinspektør L var rekvireret til at gennemføre en sag om supplering af en landbrugsejendom. Sagens gennemførelse

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Resultatliste Sjælland Rundt START torsdag kl 18:00 BANE 2 (Gennem Bøgestrømmen) 216 Sømil LØB

Resultatliste Sjælland Rundt START torsdag kl 18:00 BANE 2 (Gennem Bøgestrømmen) 216 Sømil LØB 1. START torsdag kl 18:00 BANE 2 (Gennem Bøgestrømmen) 216 Sømil 1 Cruising 6 EAGLE V MAXI999 DEN 400 BJØRN CHRISTENSEN 1,13 fr03:47 fr16:20 lø07:22 lø13:40 lø17:40 sø02:59:55 56.59.55 64.24.30 3 MYHANNA

Læs mere

Thisted Badmintonklub

Thisted Badmintonklub Badmintonklub vil hermed gerne byde spillere, ledere og forældre velkommen til Sparekassen Thy cup 2009. Stævnet foregår i Munkehallen, Munkevej 9, (5 baner). Alle kampe afvikles lørdag d. 7. november

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation Digital Tinglysning Sekretariatschef Brian Pedersen Tinglysningsretten Brian Pedersen en præsentation Uddannet jurist Tidligere jobindhold Ejendomskonsulent landbruget Dommerfuldmægtig Advokat Retsasssor,

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

Martin Vang Jeppesen (VSJ) Claus Chr. Lehmann (NSJ) Martin Eriksen (MID) Senior B 4 MK Senior B 4 MK Senior B 4 MK. Holdløs 1 Holdløs 2 Midtjylland

Martin Vang Jeppesen (VSJ) Claus Chr. Lehmann (NSJ) Martin Eriksen (MID) Senior B 4 MK Senior B 4 MK Senior B 4 MK. Holdløs 1 Holdløs 2 Midtjylland Holdløse Senior B 4 MK Senior B 4 MK Senior B 4 MK Holdløs 1 Holdløs 2 Midtjylland Martin Vang Jeppesen (VSJ) Claus Chr. Lehmann (NSJ) Martin Eriksen (MID) Christoffer Nørregaard (SYØ) Heidi Mikkelse (NSJ)

Læs mere

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget

STRUKTURDUER. Friseret. Gl. Hollandsk Kapuziner. Kappet. Vinget STRUKTURDUER Friseret 3336 95 1,0 Niels Christensen 3337 96 0,1 Niels Christensen 3338 91 0,1 02 Jens V. Jensen 3339 92 0,1 02 Jens V. Jensen 3340 96 1,0 Niels Christensen 3341 96 1,0 Niels Christensen

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT En SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE STIFTET 1879 PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT 73. AARGANG (13. RÆKKE 1. BIND 3.4. HEFTE) ' 1952 UDGIVET AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

Læs mere

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04132.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00. Fre~ningen vedrører: Rinkenæs. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04132.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04132.00 Fre~ningen vedrører: Rinkenæs Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-09-1966 DEKLARATIONER>

Læs mere

TIL SALG. Ca. 20,5 HA LANDBRUGSJORD VED 8544 MØRKE. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Nybrovej 2, Dagstrup, 8544 Mørke.

TIL SALG. Ca. 20,5 HA LANDBRUGSJORD VED 8544 MØRKE. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Nybrovej 2, Dagstrup, 8544 Mørke. 1 TIL SALG Ca. 20,5 HA LANDBRUGSJORD VED 8544 MØRKE Jorden sælges fra ejendommen beliggende Nybrovej 2, Dagstrup, 8544 Mørke. Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår. Det bemærkes, at

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub 1 1 Lisbeth Christensen Krutuglerne Orange 1-2-3 start 2 2 Tove Christensen Kantrullerne Pink 3 3 Kirsten Nielsen Hjørring Krolfklub Grøn 4 4 Erling Madsen Nørresundby Krolfklub 5 5 Bjarne Heidelbach Krolfvennerne

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013

Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013 Flade Sdr. Draaby Kommunes Vandsynsprotokol, side 64-70 Afskrift foretaget af Peder V. Nielsen, den 10. jan 2013 1943 Den 19. Marts Vandsynsforretning i Draaby paa Begæring af Bager Larsen og Villads Madsen

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultatliste - Karup gevær -og luftgeværstævne 2016

Resultatliste - Karup gevær -og luftgeværstævne 2016 Side 1 af 8 16:06:31 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Karup gevær -og luftgeværstævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 113022 Andreas Tanderup 06-020 Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening 200/17

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. november 2010 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 I will Furnish Your Sunday Mornings

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Den danske Landinspektørforening Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider august Ministerielle skrivelser m.m.

Den danske Landinspektørforening Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider august Ministerielle skrivelser m.m. Den danske Landinspektørforening Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider august 2002 Ministerielle skrivelser m.m. Kendelse fra Vestre Landsret Vestre Landsrets kendelse af 26. marts 2002 om notering

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

kilde. 5-13. Indhold. Leif Dybm ose: Projekt hestevogn. 33-35. for Bogense Kommune. Forord

kilde. 5-13. Indhold. Leif Dybm ose: Projekt hestevogn. 33-35. for Bogense Kommune. Forord Indhold. Side Forord 4. Viggo Abildtrup, Bogense: Bogense Avis. - En enestående historisk kilde. 5-13. Palle E. Petersen: Årets gøng på Jersoregård. - Dagbogsoptegnelserfrø gårdejer Hans l,{ielsens lommebogfor

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016 Side 1 af 7 08:37:26 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15 meter 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/11 400/24

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015 Sag 226/2014 (2. afdeling) Invidan ApS (advokat Ingrid Brix Jensen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Britta Moll Bown) I

Læs mere

Post. Oprettet den :43 af Stella Klit Nyt dokument

Post. Oprettet den :43 af Stella Klit Nyt dokument Journalnummer Jordforurening Dokumentdato 03-01-2013 Birgitte Larsen Dokumenttitel 653-90007 Herningvej 64, Brande - varsel om V1 (FRA: spostkasse Tekniskafdeling) Sagsnr.

Læs mere

Landinspektøren. 25. bind Medlemsblad for Den danske Landinspektørforening. Redigeret indtil 30. august 1969 af MEKLENBORG.

Landinspektøren. 25. bind Medlemsblad for Den danske Landinspektørforening. Redigeret indtil 30. august 1969 af MEKLENBORG. Landinspektøren Medlemsblad for Den danske Landinspektørforening Redigeret indtil 30. august 1969 af TH. MEKLENBORG Landinspektør g KAY LAURITZEN Landinspektør fra 30. august 1969 af KAY LAURITZEN Landinspektor

Læs mere

Post. Oprettet den 20-01-2012 13:30 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 20-01-2012 13:30 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer Landzonetilladelser Dokumentdato 09-01-2012 Lars Jakob Hauge;Givevej 61;Frisbæk, 8766 Nørre Snede Dokumenttitel Afgørelse om landzonetilladelse Sagsnr. 2012/00116 Dokumentnr. 2012/00116 005

Læs mere

Ribe den Kl. 09:00 Hal 1 U 9 B, U 13 B og U 13 C

Ribe den Kl. 09:00 Hal 1 U 9 B, U 13 B og U 13 C Ribe den 19-1-14 Kl. 09:00 Hal 1 U 9 B, U 13 B og U 13 C Hal 1 Ribe 1-13 09:00 14-26 10:00 27-39 11:00 40-52 12:00 53-65 13:00 66-78 14:00 79-91 15:00 92-104 16:00 105-110 17:00 Hal 3 Ribe 400-412 09:00

Læs mere

Ministerielle skrivelser m.m.

Ministerielle skrivelser m.m. Den danske Landinspektørforening Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider juni 2002 Ministerielle skrivelser m.m. Om hvilke ejendomme, der som tilgrænsende ejendomme skal pålægges bidrag til vedligeholdelse

Læs mere

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19)

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19) Release 4.2+ 1 EndeligtSkøde Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til en anden. 3 SkoedeOpret + A O 2 EndeligtSkødeMageskifte Et dokument hvorved ejeren af

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere