Vejledning om præstegårdsbrug m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om præstegårdsbrug m.v."

Transkript

1 Side 1 af 9 Dato for udstedelse Dokumenttype Vejledning Forskriftens nr. 41 Forskriftens titel Ressortministerium Status Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Kirkeministeriet Gældende Populærtitel Principielle afgørelser Evt. bilag Indhold Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Vejl nr. 41 af 16. maj Indledning Kirkeministeriet har udarbejdet bekendtgørelse nr. 411 af 3. maj 2006 om præsteembedernes faste ejendomme med ikrafttræden 17. maj Bekendtgørelsens bestemmelser om, at provstiudvalget har godkendelseskompetence i forhold til menighedsrådets beslutning om salg m.v. af præsteembedets faste ejendom, er en konsekvens af den ændrede formulering af 21, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 28. april Bekendtgørelsen indeholder en række særlige bestemmelser om menighedsrådets bestyrelse af præsteembedernes præstegårdsbrug, jf. 1, stk. 2. Disse bestemmelser har sammenhæng med den nye landbrugslovgivning, som omtales i denne vejlednings afsnit 2. Bekendtgørelsen regulerer ikke forhold vedrørende tjenestebolig for folkekirkens præster, som er reguleret i Kirkeministeriets cirkulære af 17. december 2003 om tjenestebolig for folkekirkens præster. Denne vejledning omhandler således alene præstegårdsbrug. I indledningen til vejledningens enkelte afsnit er det angivet, hvilke bestemmelser i den nye bekendtgørelse afsnittet omhandler. 2 Præstegårdsbrug og den nye landbrugslovgivning Bekendtgørelsens 1, stk. 2, 2, 4-6 Folketinget har vedtaget lov nr. 435 af 9. juni 2004 om landbrugsejendomme og lov nr. 434 af 9. juni 2004 om drift af landbrugsjorder. Begge love trådte i kraft den 1. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for FødevareErhverv har udarbejdet vejledning nr. 37 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme. Lovene hviler som den tidligere landbrugslov på selvejet, bopælspligt og et krav om landbrugsuddannelse, som tilsammen skal bidrage til, at landmænd bor på og driver landbrugsejendomme og derved er med til at sikre bosætningen i landdistrikterne. Loven giver landbrug bedre mulighed for at følge med i udviklingen, der går i retning af færre og større bedrifter.

2 Side 2 af 9 Den nye lov om landbrugsejendomme sidestiller hensyn til naturbeskyttelse med hensyn til landbrugsproduktion og giver bedre mulighed for at anvende landbrugsjord til naturgenopretning, skovrejsning og sikring af almene hensyn til friluftsliv. Landbrugsejendomme kan f.eks. afhændes til vandforsyningsselskaber og til almennyttige fonde til naturformål. Ved et præstegårdsbrug forstås en ejendom, der ejes af præsteembedet, og som helt eller delvis består af jorder, der kan udnyttes landbrugsmæssigt. Det bemærkes, at skovdrift ifølge landbrugslovgivningen ikke er landbrugsmæssig drift. Et præstegårdsbrug kan bestå af beboelsesbygninger (forpagterbolig), eventuelle avlsbygninger og jorder eller af bygningsløse arealer, uanset om ejendommen er noteret i matriklen som landbrugsejendom. Et præstegårdsbrug kan således også være en ejendom uden bygninger. Dette har sammenhæng med de nye regler om frasalg af beboelses- og driftsbygninger fra en præstegård, som bevirker, at det vil blive mere almindeligt med bygningsløse præstegårdsbrug. Tjenestebolig for folkekirkens præster betragtes i denne sammenhæng ikke som beboelsesbygning på et præstegårdsbrug. Et præstegårdsbrug bliver noteret i matriklen som en landbrugsejendom, hvis det afhændes med beboelses- og eventuelt driftsbygninger, og hvis det oprettes som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning, jf. nærmere nedenfor i afsnit 5 og 6. Ifølge 22, stk. 1, i lov om folkekirkens økonomi finder de i lov om landbrugsejendomme indeholdte bestemmelser om landbrugsejendommes opretholdelse og drift anvendelse p et præsteembedes jorder, der egner sig til landbrugsmæssig drift som selvstændigt brug. Bestemmelsen har hidtil været forstået således, at præsteembedernes ejendomme er undergivet opretholdelsespligt i den betydning, at præstegårdsbruget skulle opretholdes som et selvstændigt landbrug forsynet med en passende beboelsesbygning, hvorfra jorderne skulle udnyttes jordbrugsmæssigt af beboerne. Ifølge Kirkeministeriets cirkulæ nr. 13 af 15. januar 1968 om præstegårdenes opretholdelse som selvstændige brug m.v. omfattede opretholdelsespligten dog kun præsteembeders landbrug, der i 1967 var forsynet med beboelsesbygninger (hvortil tjenesteboliger for præster ikke henregnedes), samt landbrugsejendomme, der senere er erhvervet af et præsteembede. Reglerne i Kirkeministeriets cirkulære fra 1968 er nu ophævet og erstattet af de regler, der er fastsat i bekendtgørelsen om præsteembedernes faste ejendomme og beskrevet i denne vejledning. Et præsteembede kan således i medfør af bekendtgørelsens 5 og 6 normalt få provstiudvalgets tilladelse til at nedrive eller til at frastykke og sælge beboelsesbygningen på et præstegårdsbrug og beholde ejendommens jorder til jordbrugsmæssig anvendelse, hvor dette fortsat ønskes. Der henvises til denne vejlednings afsnit 5 og 6. 3 Præsteembeders landbrugsjorder skal bortforpagtes Bekendtgørelsens 3 Et præstegårdsbrug har hidtil ikke været noteret som en landbrugsejendom i matriklen, men der er mellem Kirkeministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri truffet aftale om, at præstegårdsbrug principielt skal være underkastet samme regler som landbrugsejendomme, jf. afsnit 5.3. Præstegårde i vejledning nr. 37 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme. Menighedsråd kan ikke selv stå for driften af præstegårdsbrug, men skal sikre præsteembedet indtægter gennem udlejning (bortforpagtning). Kravet om bortforpagtning omfatter dog ikke skovarealer og jorder, der henligger som naturarealer uden en landbrugsmæssig udnyttelse. Forpagtningsafgifter og andre lejeindtægter indgår i kirke- eller præstegårdskassen, jf. herved 3 i lov om folkekirkens økonomi.

3 Side 3 af 9 Menighedsrådets aftaler, herunder lejekontrakter om udleje af beboelses- eller avlsbygninger på et præstegårdsbrug, skal godkendes af provstiudvalget. Menighedsrådet og provstiudvalget må sikre, at forpagtnings- og lejeaftaler prismæssigt er på niveau med markedspriserne på egnen, samt at kontrakterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kontrakter bør tidsbegrænses eller indeholde en klausul om genforhandling med maksimalt 10 års mellemrum og bør indgå og fornys efter forudgående offentligt udbud. Menighedsråd og provstiudvalg kan, før der indgås bindende aftale, sende udkast til forpagtningsaftaler og andre sager vedrørende dispositioner over et præstegårdsbrug til den stedlige præstegårdskonsulent til udtalelse. Ved bortforpagtning, herunder bortforpagtning til samdrift med en bestående landbrugsejendom, skal reglerne i lov om landbrugsejendomme overholdes. Det skal bl.a. fremgå af forpagtningsbetingelserne, at forpagteren skal opfylde reglerne i lov om landbrugsejendomme, herunder bl.a. bopælskrav, uddannelseskrav mv. Der henvises til afsnit Bortforpagtning og afsnit 9. Samdrift, forpagtning, forsvarlig drift m.v. i vejledning nr. 37 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme. 4 Præsteembeders erhvervelse af landbrugsjord Bekendtgørelsens 2, stk. 2 Efter 22, stk. 2, i lov om landbrugsejendomme kan kirkeministeren give tilladelse til, at folkekirkens præsteembeder erhverver adkomst på en ejendom eller en del af en ejendom, der er noteret i matrikelregistret som en landbrugsejendom. Menighedsrådets ønske om køb af 2 ha landbrugsjord eller mere, der i matrikelregistret er noteret som en landbrugsejendom, skal forelægges Kirkeministeriet til godkendelse, uanset om erhvervelsen sker ved køb, jordfordeling eller mageskifte, jf. 22 stk. 2, i lov om landbrugsejendomme. Ansøgning skal indsendes gennem provstiudvalget og stiftsøvrigheden bilagt udtalelser fra den stedlige præstegårdskonsulent og eventuelt fra den stedlige jordbrugskommission. Kirkeministeriets godkendelse kan kun forventes i særlige tilfælde, f.eks. hvor købet er led i en plan, der skal tilgodese en kirkes omgivelser eller lignende. Præsteembeder har ikke adgang til at erhverve landbrugsjord efter reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord, jf. 32, stk. 2, i lov om landbrugsejendomme. Præsteembedets køb af anden jord end landbrugspligtige jorder skal godkendes af provstiudvalget. 5 Præsteembeders salg af landbrugsjord Bekendtgørelsens 2, stk. 1, 4 og 6 Med 2, stk. 1, i bekendtgørelsen er kompetencen til at godkende menighedsrådets beslutning om salg af et præstegårdsbrug, som tilhører et præsteembede, flyttet fra Kirkeministeriet til provstiudvalget, jf. nedenfor. 5.1 Orientering af Kulturarvsstyrelsen før salg af bygninger Bekendtgørelse nr af 17. december 1997 om orientering af Skov- og Naturstyrelsen før salg til private af visse ikke fredede bygninger m.v. i offentligt eje Menighedsrådet skal efter ovennævnte bekendtgørelse sørge for, at Kulturarvsstyrelsen bliver orienteret om, at en ejendom ønskes solgt. Det bemærkes, at sagsområdet er overflyttet fra Skov- og Naturstyrelsen til Kulturarvsstyrelsen. Hvis bygningerne på et præstegårdsbrug er ældre end 50 år eller karakteriseret som

4 Side 4 af 9 værende af høj bevaringsværdi f.eks. i en bevarende lokalplan eller bygningsregistrant, skal menighedsrådet sørge for, at Kulturarvsstyrelsen orienteres om det påtænkte salg. Orienteringen skal indeholde de fornødne oplysninger om bygningen m.v. (matr.nr., adresse, opførelsesår m.v.) og være bilagt illustrerende materiale i form af tegninger, fotografier eller andet. Hvis Kulturarvsstyrelsen beslutter, at et fredningsforslag vedrørende stuehuset eller andre bygninger skal forelægges Det Særlige Bygningssyn, vil styrelsen underrette ejeren herom senest 6 uger efter modtagelsen af orienteringen. Hører et menighedsråd ikke fra Kulturarvsstyrelsen inden 6 uger fra afgivelsen af orienteringen til styrelsen, kan det lægges til grund, at ejendommen ikke findes bevaringsværdig. 5.2 Godkendelse af salg Bekendtgørelsens 2, stk. 1 Menighedsrådet sender ansøgningen om tilladelse til at sælge et præstegårdsbrug eller en del af et præstegårdsbrug til provstiudvalgets godkendelse. Dokumenter vedrørende salg af et præstegårdsbrug eller en del heraf underskrives af formanden for menighedsrådet samt det medlem, der er underskriftsberettiget. Bestyrer flere menighedsråd et præstegårdsbrug i fællesskab, underskrives dokumenterne af de nævnte repræsentanter fra hvert af menighedsrådene, jf. menighedsrådslovens 31, jf. bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2004 af lov om menighedsråd. Provstiudvalget forsyner salgsaftaler, skøder og øvrige dokumenter vedrørende salget med tiltrædelsespåtegning. Provstiudvalget påser, at salg af præsteembeders faste ejendomme sker efter offentligt udbud i overensstemmelse med retningslinjerne for salg af fast ejendom under menighedsrådenes bestyrelse, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 22. december 1986 om salg af fast ejendom under menighedsrådenes bestyrelse. Før et salg godkendes, skal der være taget stilling til, hvorvidt eksisterende forpagtningskontrakter kan eller skal opsiges i forbindelse med salget, dvs. om den nye ejer får fuld rådighed over ejendommen eller skal respektere eksisterende forpagtningsog lejekontrakter. Hvis ejendommen er et præstegårdsbrug, skal det fremgå, at arealer afhændes efter reglerne i lov om landbrugsejendomme, herunder reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord, jf. afsnit 5.3. Provstiudvalget bør endvidere - f.eks. ved høring af konsulenter - inddrage fremtidige hensyn til kirken, kirkegården og deres omgivelser, således at fast ejendom ikke sælges, før der er taget stilling til, om den skal forblive præsteembedets eller kirkens ejendom af hensyn til sikring af kirkens eller kirkegårdens omgivelser eller til fremtidige ønsker om kirkegårdsudvidelser m.v. I provstiudvalgets overvejelser bør muligheden for ved salget at få tinglyst begrænsninger på ejendommen om, at der ikke må opføres bygninger nær kirken, også inddrages. Menighedsrådet og provstiudvalget kan f.eks. anmode kirkegårdskonsulenten om en udtalelse eller sende udkast til forpagtningsaftaler og andre sager vedrørende dispositioner over et præstegårdsbrug til den stedlige præstegårdskonsulent til udtalelse, før der indgås bindende aftale. 5.3 Notering i matrikelregistret og ejendomsdeklaration m.v. Bekendtgørelsens 4 og 6

5 Side 5 af 9 Ved salg af et præstegårdsbrug med et samlet jordtilliggende på 2 ha eller mere som en samlet ejendom (det vil sige jord med beboelses- og evt. driftsbygninger) skal køberen opfylde reglerne i lov om landbrugsejendomme, og ejendommen skal i forbindelse med overdragelsen anmeldes til notering i matrikelregistret som en landbrugsejendom. Det skal fremgå af salgsbetingelserne, at arealerne afhændes efter reglerne i lov om landbrugsejendomme, herunder reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord. Når der er tale om salg af en samlet bedrift, dvs. en ejendom inkl. beboelses- og evt. driftsbygninger, eller når der er tale om salg af et ubebygget areal på 2 ha eller mere, kan ejendommen kun sælges uden landbrugspligt, hvis den stedlige jordbrugskommission har tilladt det. Dette gælder dog ikke salg af arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål, f.eks. bebyggelse. Hvis en restejendom efter frastykning og salg af en parcel med beboelsesbygningen er på 2 ha eller mere og forbliver i præsteembedets eje, skal restejendommen anmeldes til notering i matrikelregistret som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning, og der skal tinglyses en deklaration på restejendommen, jf. afsnit Afhændelse af et præstegårdsbrug, helt eller delvis i vejledning nr. 37 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme samt nedenfor i afsnit 5.5 og 6. Landinspektøren, der behandler sagen, vil sørge for, at ejendommen bliver noteret i matriklen som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning og for tinglysning af den nævnte deklaration. 5.4 Frastykning og salg af forpagterbolig inkl. et jordtilliggende på mindre end 2 ha Bekendtgørelsens 2, stk. 1, og 6, stk. 1 og stk. 3 Et menighedsråd kan få tilladelse til at sælge en forpagterbolig og beholde landbrugsjorden i præsteembedets eje. Tilladelse til salget gives af provstiudvalget. Parcellen med forpagterboligen skal i så fald matrikulært adskilles fra resten af ejendommen ved udstykning eller lignende. Ved udstykningen bliver det registreret i matrikelregistret, at et areal fraskilles én eller flere samlede ejendomme og fremtidig udgør en ny samlet ejendom. En ansøgning om udstykning eller arealoverførsel skal være i overensstemmelse med udstykningslovgivningen, jf. udstykningslovens 20, jf. lovbekendtgørelse nr. 494 af 12. juni I øvrigt skal en udstykning være i overensstemmelse med forskellige bestemmelser i anden lovgivning. Det gælder blandt andet reglerne om landzoner, beskyttelseslinier, fredning og landbrugslovgivningen. Menighedsrådet kan antage en landinspektør til at hjælpe med den praktiske behandling af en udstykningssag. En parcel med en forpagterbolig skal være under 2 ha for, at parcellen ikke undergives landbrugspligt, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 3, 2. pkt., samt afsnit Afhændelse af et præstegårdsbrug, helt eller delvist i vejledning nr. 37 af 3. juni Parcellen skal endvidere være på mindst 1,5 ha, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 3, 1. pkt., samt 6, stk. 3, sidste pkt. i lov om landbrugsejendomme. Med hensyn til størrelsen af en sådan parcel samt de jordbrugsmæssige interesser vedrørende restparcellen kan der indhentes en vejledende udtalelse fra den stedlige jordbrugskommission. Hvis parcellen er på 2 ha eller mere, gælder reglerne, som er omtalt i afsnit 5.3. En forudsætning for, at menighedsrådet kan få tilladelse til gennem udstykning at oprette en ny ejendom med forpagterboligen og/eller driftsbygninger samt et passende jordstykke, er, at den stedlige kommune som planmyndighed kan godkende det. Ifølge planlovens landzonebestemmelser skal kommunal zonetilladelse normalt indhentes til en udstykning af en parcel med en beboelsesbygning og eventuelle driftsbygninger, jf. nærmere: Vejledning om landzoneadministration (Planlovens 34-38, jf. bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 af lov om planlægning) - se

6 Side 6 af 9 Mange steder er der ønske om at undgå spredte og tilfældige bebyggelser i det åbne land. Er dette tilfældet, kan nedrivning af en overflødig forpagterbolig i stedet være en mulighed, jf. nedenfor under punkt Restejendommen oprettes som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning Bekendtgørelsens 4 og 6, stk. 1-2 Ved frastykning og salg af ejendommens beboelsesbygning skal restejendommen oprettes som en bygningsløs landbrugsejendom, hvis den er på 2 ha eller mere. Restejendommen skal anmeldes til notering i matrikelregistret som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning, jf. afsnit 5.3. Ejendommen skal også forsynes med en tinglyst deklaration om oprettelse af en landbrugsejendom uden beboelsesbygning. Det skal af deklarationen fremgå: 1) At der ikke uden jordbrugskommissionens tilladelse må opføres bygninger på ejendommen, og 2) at ejendommen kun kan afhændes til sammenlægning med en landbrugsejendom eller som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning efter reglerne i lov om landbrugsejendomme. Den standarddeklaration, som skal anvendes, findes i bilag 1. 6 Nedrivning af forpagterbolig Bekendtgørelsens 2, stk. 1, og 5, samt bekendtgørelse nr af 17. december 1997 om orientering af Skov- og Naturstyrelsen før salg til private af visse ikke fredede bygninger m.v. i offentligt eje Menighedsrådet kan træffe beslutning om, at en forpagterbolig, der ikke længere kan anvendes til sit formål, skal nedrives. Beslutningen herom skal godkendes af provstiudvalget. Såfremt bygningen er omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, skal provstiudvalget sikre, at fredningsmyndighederne inddrages. Hvis en bygning, der ønskes nedrevet, er ældre end 50 år eller karakteriseret som værende af høj bevaringsværdi, f.eks. i en bevarende lokalplan eller bygningsregistrant, må nedrivning ikke ske, før Kulturarvsstyrelsen har haft lejlighed til at tage stilling til, om bygningen bør fredes, jf. afsnit 5.1. ovenfor om orientering af Kulturarvsstyrelsen. Menighedsrådet skal orientere Kulturarvsstyrelsen, før sagen sendes til provstiudvalgets godkendelse. En tilladelse til nedrivning af beboelsesbygningen på et præstegårdsbrug på 2 ha eller mere skal som ved frasalg/frastykning af beboelsesbygningen være betinget af, at ejendommen bliver oprettet som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning, jf. herved afsnit 5.3. og 5.5. Ejendommen skal efter nedrivning af beboelsesbygningen anmeldes til notering i matrikelregistret som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning. Ejendommen skal endvidere forsynes med en tinglyst deklaration som omtalt i afsnit 5.5. Den standarddeklaration, som skal anvendes, findes i bilag 1.

7 Side 7 af 9 Provstiudvalget kan samtidig med en godkendelse til nedrivning af en beboelsesbygning godkende, at der opføres en ny beboelsesbygning på ejendommen. Såfremt menighedsrådet i medfør af bekendtgørelsens 8 efter ansøgning opnår dispensation fra bekendtgørelsens 5, stk. 1, og stk. 2, vil der i denne situation ikke skulle ske notering i matriklen om, at ejendommen er en landbrugsejendom, og der vil heller ikke skulle tinglyses deklaration, jf. nedenfor i afsnit 7. 7 Fravigelse af reglerne i særlige tilfælde Bekendtgørelsens 8 om fravigelse af 3, stk. 1, og 4, 5 og 6 Hvis menighedsrådet i særlige tilfælde ansøger om tilladelse til at fravige en eller flere af ovennævnte bestemmelser, skal provstiudvalget have den stedlige jordbrugskommissions tilslutning for at kunne imødekomme ansøgningen. Menighedsrådet kan indbringe provstiudvalgets eventuelle afslag på rådets ansøgning om tilladelse til fravigelse af reglerne for stiftsøvrigheden, som træffer endelig afgørelse i sagen efter drøftelse med Direktoratet for FødevareErhverv. 8 Ombygning Bekendtgørelsens 2, stk. 1 Beslutning om ombygning af bygninger på et præstegårdsbrug træffes af menighedsrådet og godkendes af provstiudvalget. Såfremt bygninger er omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, skal provstiudvalget sikre, at fredningsmyndighederne inddrages. 9 Servitutter m.v. Bekendtgørelsens 2, stk. 1 Provstiudvalget kan give tilladelse til, at et præstegårdsbrug forsynes med servitutter, eksempelvis i anledning af rør- og ledningsanlæg, antenne- og sendemasteanlæg, samt begrænsede brugsrettigheder, eksempelvis færdselsrettigheder, forudsat, at brugsrettens indhold ikke giver anledning til nogen tvivl, og at dens økonomiske konsekvenser er begrænsede. Provstiudvalget kan ligeledes godkende, at tinglysning af deklarationer, der er i overensstemmelse med aftaler om ovennævnte servitutter og brugsrettigheder, finder sted, samt aflysning når aftalen eller retten har mistet sin betydning. 10 Salgsprovenu fremkommet ved salg af præstegårdsbrug Bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler. Med bestemmelsen i den nævnte bekendtgørelses 4, stk. 2, er der hjemmel til, at menighedsrådene kan undlade at indbetale et provenu fra salg af præstegårdsbrug til forvaltning blandt stiftsmidlerne, når visse betingelser er opfyldt. Disse betingelser er følgende: 1) Provenuet skal være fremkommet efter den 1. januar Et provenu regnes for fremkommet, når det er til menighedsrådets disposition. 2) Provenuet skal anvendes til finansiering af særskilte arbejder vedrørende kirken eller præsteembedet eller til afdrag på lån. Ved særskilte arbejder forstås nye, egentlige arbejder, såsom nybyggeri i modsætning til f.eks. løbende drifts- og vedligeholdelsesarbejder.

8 Side 8 af 9 3) De arbejder, der ønskes finansieret af provenuet, skal på tidspunktet for dets fremkomst være godkendt af de relevante kirkelige myndigheder. Arbejderne regnes for godkendt, når det dertil hørende projekt har gennemgået den normale godkendelsesprocedure. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, indbetales provenuet til forvaltning blandt stiftsmidlerne som en kapital tilhørende præsteembedet. Provenuet kan senere med provstiudvalgets tilladelse udbetales til kirke- eller præstegårdskassen til finansiering af særskilte arbejder vedrørende henholdsvis kirken eller præsteembedet eller til afdrag på lån, jf. bekendtgørelsens 6. For så vidt angår provenu fra salg m.v. af kirkens eller præsteembedets øvrige faste ejendom, er de hidtidige regler om indbetaling af provenu til forvaltning blandt stiftsmidlerne og om tilladelse til udbetaling ikke ændret. Der henvises til bekendtgørelsens 3, 4, stk. 1, og 5. Kirkeministeriet, den 16. maj 2006 Rasmus Rex Specialkonsulent Bilag 1 Matr.nr.: Anmelder (navn, adresse og telefonnummer): Deklaration om landbrugsejendom uden beboelsesbygning Undertegnede præsteembede som ejer præsteembedets landbrugsejendom matr. nr. (Sæt kryds) erklærer hermed med virkning for menighedsrådet og efterfølgende ejere at ville overholde følgende forpligtelser, der er en betingelse for de kirkelige myndigheders tilladelse til, at en parcel med beboelsesbygning på ovennævnte ejendom kan fraskilles og at ejendommen oprettes som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning: erklærer hermed med virkning for menighedsrådet og efterfølgende ejere at ville overholde følgende forpligtelser, der er en betingelse for de kirkelige myndigheders tilladelse til, at beboelsesbygningen på ovennævnte ejendom nedrives, og at ejendommen oprettes som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning: 1.

9 Side 9 af 9 Der må ikke uden jordbrugskommissionens tilladelse opføres nye bygninger på landbrugsejendommen. Opførelse af nye bygninger kan desuden kræve tilladelse efter lov om planlægning og den kirkelige lovgivning. 2. Landbrugsejendommen kan kun afhændes til sammenlægning med en anden landbrugsejendom eller som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning efter reglerne i lov om landbrugsejendomme. Hvis ejendommen afhændes som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning til ejeren af en landbrugsejendom med beboelsesbygning, skal der være samme ejerforhold på begge ejendomme. Ved samme ejerforhold forstås, at der er samme ejer (samme indbyrdes ejerforhold) ifølge tingbogen på ejendommen med bygninger og på ejendommen uden bygninger. Det betragtes også som samme ejerforhold, hvis der er tale om ejendomme, der ejes henholdsvis af en person og af et selskab efter landbrugslovens 20, hvor den pågældende har stemmeflertallet, jf. landbrugslovens 20, stk. 7. Arealoverførsel, hvorved ejendommen suppleres eller afgiver jord, kræver ikke jordbrugskommissionens godkendelse i henhold til denne deklaration, og deklarationen opretholdes som gældende for hele ejendommen efter arealoverførslen. Deklarationen begæres tinglyst som byrde på matr. nr. Med hensyn til pantehæftelser, byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleberettiget er jordbrugskommissionen for Sted og dato Sted og dato Menighedsrådets underskrift Den kirkelige tilsynsmyndigheds underskrift Senest redigeret :30 Lovområde

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme Herved bekendtgøres lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010, med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 1240 af 18. december

Læs mere

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme

Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Vejledning til skemaer vedrørende lov om landbrugsejendomme Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Generelt om skemaerne 3. Oversigt over skemaerne 4. Erklæring til Tinglysningsretten 5. Skemaerne kan supplere

Læs mere

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

Vejledning om folkekirkens konsulenter.

Vejledning om folkekirkens konsulenter. Udkast Vejledning om folkekirkens konsulenter. 1. Indledning. Kirkeministeriet har med ikrafttrædelse den 1. januar 2010 udstedt bekendtgørelse nr.... af... om folkekirkens konsulenter samt fællesinstruks

Læs mere

UDKAST 08-10-2010. Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme. 1. Indledning

UDKAST 08-10-2010. Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme. 1. Indledning UDKAST 08-10-2010 Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme 1. Indledning Formålet med denne vejledning er at beskrive, hvordan reglerne i lov om landbrugsejendomme (lovbekendtgørelse nr. 616

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Udkast. Forslag. til. 6. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Udkast. Forslag. til. 6. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Udkast Forslag til Lov om udstykning og salg af statens arealer, som er udlejet som sommerhusgrunde i Rødhus Klit, Blokhus Klitplantage, Bjerghuse ved Fjand og Tranum Ejstrup Strand 1. Loven gælder for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme LBK nr 26 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-651-000001 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme LBK nr 616 af 01/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3101-X-09-5079 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Rise, Ærø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2i Ll. Rise By, Rise 7,8458 ha 2105 m 2 Matr.nr. 2h Ll. Rise By, Rise 17,1568 ha 3760 m 2 25,0026 ha 5865 m 2 Beliggende

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

SERVITUT Vedr. Grundfond m.m.

SERVITUT Vedr. Grundfond m.m. Tinglysningsafgift kr. 1.660,00 Matr. nr. 718a Sankt Annæ Vester Kvarter, København J. nr. 143119 Ref. rj/svj Dato: 2. oktober 2014 Vers. 01 SERVITUT Vedr. Grundfond m.m. Undertegnede der er ejer af den,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger

Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger Registrering af offentligretlige rådighedsindskrænkninger i matriklen Af specialkonsulent LARS BUHL, Kort & Matrikelstyrelsen I artiklen beskrives de nye registreringer i matriklen af strandbeskyttelses-

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Glumsø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2b Engelstofte By, Næsby 17,8778 ha 3291 m 2 Matr.nr. 15 Engelstofte By, Næsby 0,0045 ha 0 m2 17,8823 ha 3291 m 2 Beliggende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E. Haraldskær. vedrørende. Heraf vej Matr.nr. 8h Rue By, Skibet 4,8454 ha 0 m 2 4,8454 ha 0 m 2

U D B U D S M A T E R I A L E. Haraldskær. vedrørende. Heraf vej Matr.nr. 8h Rue By, Skibet 4,8454 ha 0 m 2 4,8454 ha 0 m 2 Nov. 2015 U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Heraf vej Matr.nr. 8h Rue By, Skibet 4,8454 ha 0 m 2 4,8454 ha 0 m 2 Beliggende i Vejle Kommune Indhold Oplysninger om det udbudte areal...

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E. August ved Brandsbøl. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E. August ved Brandsbøl. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 ved Brandsbøl vedrørende Heraf fredskov Matr.nr. 184 Brandsbøl, Havnbjerg 5,9713 ha 6069 m 2 Matr.nr. 202 Brandsbøl, Havnbjerg 3,2014 ha 6000 m 2 Matr.nr. 152

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar Tønder U D B U D S M A T E R I A L E

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Horne Mølleå et vådområde vedrørende Del 3 af matr.nr. 21a Horne

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Grøngrøft vedrørende Matr.nr. 53 Grøngrøft. Felsted Matr.nr. 54

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lov om landbrugsejendomme lovtekst Lov om drift af landbrugsjorder lovtekst... 41

Indholdsfortegnelse. Lov om landbrugsejendomme lovtekst Lov om drift af landbrugsjorder lovtekst... 41 Lov om landbrugsejendomme lovtekst... 25 Lov om drift af landbrugsjorder lovtekst... 41 Kapitel I Landbrugslovens historie, formål, myndigheder m.v. 1. Fremstillingens formål... 47 2. Kort historisk introduktion...

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015 Sag 226/2014 (2. afdeling) Invidan ApS (advokat Ingrid Brix Jensen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Britta Moll Bown) I

Læs mere

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Flade Engvej 7 Landsejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder Matrikelnummer: 0014a EJER: Frederikshavn kommune Rådhus Alle 100 CVR: 29189498 PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård

Lokalplan 114. Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Lokalplan 114 Golfbane ved Lerbækgård - Damgård Indhold Redegørelse Indledning................................................................................................................... 5 Lokalplanens

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 02.12.2016-1007852341 : Dokument type: Senest påtegnet: Adresse: Gernersgade 42 Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder Adresse: Gernersgade 44 Nummer:

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Kærby Mose et vådområdeprojekt ved Fraugde vedrørende Her af vej

Læs mere

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 1 Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 39423 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 16/12 2009, at et sommerhus, der var

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E. Skals. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E. Skals. vedrørende Nov. 2015 U D B U D S M A T E R I A L E Skals vedrørende Heraf vej Matr.nr. 4n Kølsen By, Vorde 0,6093 ha 0 m 2 Del af matr.nr. 10g Kølsen By, Vorde 5,5521 ha 1125 m 2 Matr.nr. 11g Kølsen By, Vorde 5,1124

Læs mere

Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM LSR

Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM LSR - 1 Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM2012.441.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 20/6

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 10.01.2014-1005072484 TINGLYSNINGSDATO: 10.01.2014 13:06:27 EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 0012a 0012f 0038hq 0012ai 0012bt Adresse: Cementvej 4 0011bv

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Til interesserede. den 7. juli Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup

Til interesserede. den 7. juli Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup Til interesserede Den 7. juli 2013 Salgsmateriale for regnvandsbassin i Lystrup Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for regnvandsbassin ved Gråmøllevej i Lystrup, som er annonceret til salg første gang

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Landbrug - væsentlige lempelser i landbrugsloven Liberalisering af strukturelle begrænsninger inden for landbrugserhvervet er gennemført

Landbrug - væsentlige lempelser i landbrugsloven Liberalisering af strukturelle begrænsninger inden for landbrugserhvervet er gennemført Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Landbrug - væsentlige lempelser i landbrugsloven Liberalisering af strukturelle begrænsninger inden for landbrugserhvervet er

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Vejledning om Skovloven 12 - Udstykning

Vejledning om Skovloven 12 - Udstykning Dette notat er senest ændret den 25. august 2015. Vejledning om Skovloven 12 - Udstykning Indhold 1. Formål... 2 2. Definitioner... 3 3. Sagsbehandling... 4 3.1 Særligt om majoratsnoterede ejendomme...

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

Ministerielle skrivelser m.m.

Ministerielle skrivelser m.m. Den danske Landinspektørforening Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider juli 1998 Ministerielle skrivelser m.m. Om fortrinsstilling ved køb af bortforpagtede arealer har Strukturdirektoratet i

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404 SERVITUT EJENDOM Adresse Landsejerlav Matrikelnummer Hyrdehøj Bygade 248B Engmarken, Roskilde Jorder 0023c EJER Roskilde kommune Rådhusbuen 1 CVR 29189404 PÅTALEBERETTIGET Roskilde kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Lilleå vedrørende Matr.nr. 105a Vemb By, Vemb Ca. 49,3 ha Beliggende

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg. Matrikelnummer: 0052. EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 EJER: MØLLEBUGTEN ApS Pilene 10 6470 Sydals CVR: 35402012 Underskrevet i henhold til fuldmagt af: Fuldmagtsordning

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende

Høringsnotat. vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 83 Bilag 1 Offentligt Notat SKOV- OG NATURSTYRELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-500-00005 Ref. suwor november 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om udstykning

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning og etablering af nyt stuehus, stald og garage på indenfor strandbeskyttelseslinjen i Juelsminde Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning og etablering af nyt stuehus, stald og garage på indenfor strandbeskyttelseslinjen i Juelsminde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. marts 2006 J.nr.: 03-132/600-0022 inv Afgørelse i sagen

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen I forbindelse med ændringen af skovloven

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk 24. marts 2014 J.nr.: NMK-31-00874 Ref.: Bibis AFGØRELSE i sag om Ringsted Kommunes afslag på udstykning af 4 parceller fra ejendom

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri

Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Vejledning til kommunerne om krav til parkering i forbindelse med byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780510 Fax 7262 6790 dch@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Juni 2017 Vejledning

Læs mere

Bonefeld & Bystrup A/S

Bonefeld & Bystrup A/S Matr.nr. 35-ce Visborg By, Visborg Anmelder: Landinspektør-firmaet, Tlf. 76 28 60 60 Tinglysningsafgift 1400,- kr. J.nr. 27608 kwo Deklaration i anledning af udstykning af Bøgelunden i Hadsund om bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Lille Elstedvej Lystrup. Matrikelnummer: EJER: ICT EJENDOMME A/S Sindalsvej Risskov CVR:

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Lille Elstedvej Lystrup. Matrikelnummer: EJER: ICT EJENDOMME A/S Sindalsvej Risskov CVR: SERVITUT EJENDOM: Adresse: Lille Elstedvej 101 8520 Lystrup 0005l 0007f 0007b 0005c EJER: ICT EJENDOMME A/S Sindalsvej 15 8240 Risskov CVR: 21755095 PÅTALEBERETTIGET: MYNDIGHED: ANMODER: AREALANVENDELSE:

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Kirkeager, Lønborg Gældende fra 1. januar 2015. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Lønborg er en mindre landsby med knap 300 indbyggere. Kirkeager er et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme

Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme Fremsat den {FREMSAT} af fødevareministeren Udkast af 16. juli 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme (Ophævelse af regler om husdyrhold og arealkrav, ophævelse af arealgrænse for

Læs mere

Beskrivelse og Udbudsvilkår. For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej.

Beskrivelse og Udbudsvilkår. For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej. Beskrivelse og Udbudsvilkår For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej. Arealet udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Søndertoften, Ådum

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Søndertoften, Ådum Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Søndertoften, Ådum Gældende fra 1. januar 2015. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Ådum er en mindre landsby, og Søndertoften er et børnevenligt boligkvarter,

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I GREDSTEDBRO Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR

Læs mere

Udbudsmateriale Møllevangen 6, Hørdum. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbudsmateriale Møllevangen 6, Hørdum. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbudsmateriale Møllevangen 6, Hørdum Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Området ved Møllevangen...3 Oplysninger om grunden...3

Læs mere

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven N O T A T Bilag 4 til Redegørelse fra Udvalget om nabogener SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELINGEN 15. kontor Gældende regler i planloven J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003 Planloven

Læs mere

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv.

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. SERVITUT om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. I anledning af den kommende stiftelse af Grundejerforeningen Elmevangen/Elmedraget/Elmehøjen i henhold til lokalplan

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 30.06.2017-1008806906 : Senest påtegnet: 30.06.2017 10:50:34 Ejendom: Adresse: Petersmindevej 53 0001bb 0005a Køb/salg: Salgsforhold Arealanvendelse:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune

AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme Bygade 12B, matr.nr. 9o, Holme By, Dråby, Syddjurs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00417 Ref.: Birgitte Olesen, BOL-NMKN AFGØRELSE i sag om et nyt enfamiliehus på ejendommen Holme

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Sallinge Å et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 12m Sallinge

Læs mere