Vejledning om præstegårdsbrug m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om præstegårdsbrug m.v."

Transkript

1 Side 1 af 9 Dato for udstedelse Dokumenttype Vejledning Forskriftens nr. 41 Forskriftens titel Ressortministerium Status Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Kirkeministeriet Gældende Populærtitel Principielle afgørelser Evt. bilag Indhold Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Vejl nr. 41 af 16. maj Indledning Kirkeministeriet har udarbejdet bekendtgørelse nr. 411 af 3. maj 2006 om præsteembedernes faste ejendomme med ikrafttræden 17. maj Bekendtgørelsens bestemmelser om, at provstiudvalget har godkendelseskompetence i forhold til menighedsrådets beslutning om salg m.v. af præsteembedets faste ejendom, er en konsekvens af den ændrede formulering af 21, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 28. april Bekendtgørelsen indeholder en række særlige bestemmelser om menighedsrådets bestyrelse af præsteembedernes præstegårdsbrug, jf. 1, stk. 2. Disse bestemmelser har sammenhæng med den nye landbrugslovgivning, som omtales i denne vejlednings afsnit 2. Bekendtgørelsen regulerer ikke forhold vedrørende tjenestebolig for folkekirkens præster, som er reguleret i Kirkeministeriets cirkulære af 17. december 2003 om tjenestebolig for folkekirkens præster. Denne vejledning omhandler således alene præstegårdsbrug. I indledningen til vejledningens enkelte afsnit er det angivet, hvilke bestemmelser i den nye bekendtgørelse afsnittet omhandler. 2 Præstegårdsbrug og den nye landbrugslovgivning Bekendtgørelsens 1, stk. 2, 2, 4-6 Folketinget har vedtaget lov nr. 435 af 9. juni 2004 om landbrugsejendomme og lov nr. 434 af 9. juni 2004 om drift af landbrugsjorder. Begge love trådte i kraft den 1. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Direktoratet for FødevareErhverv har udarbejdet vejledning nr. 37 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme. Lovene hviler som den tidligere landbrugslov på selvejet, bopælspligt og et krav om landbrugsuddannelse, som tilsammen skal bidrage til, at landmænd bor på og driver landbrugsejendomme og derved er med til at sikre bosætningen i landdistrikterne. Loven giver landbrug bedre mulighed for at følge med i udviklingen, der går i retning af færre og større bedrifter.

2 Side 2 af 9 Den nye lov om landbrugsejendomme sidestiller hensyn til naturbeskyttelse med hensyn til landbrugsproduktion og giver bedre mulighed for at anvende landbrugsjord til naturgenopretning, skovrejsning og sikring af almene hensyn til friluftsliv. Landbrugsejendomme kan f.eks. afhændes til vandforsyningsselskaber og til almennyttige fonde til naturformål. Ved et præstegårdsbrug forstås en ejendom, der ejes af præsteembedet, og som helt eller delvis består af jorder, der kan udnyttes landbrugsmæssigt. Det bemærkes, at skovdrift ifølge landbrugslovgivningen ikke er landbrugsmæssig drift. Et præstegårdsbrug kan bestå af beboelsesbygninger (forpagterbolig), eventuelle avlsbygninger og jorder eller af bygningsløse arealer, uanset om ejendommen er noteret i matriklen som landbrugsejendom. Et præstegårdsbrug kan således også være en ejendom uden bygninger. Dette har sammenhæng med de nye regler om frasalg af beboelses- og driftsbygninger fra en præstegård, som bevirker, at det vil blive mere almindeligt med bygningsløse præstegårdsbrug. Tjenestebolig for folkekirkens præster betragtes i denne sammenhæng ikke som beboelsesbygning på et præstegårdsbrug. Et præstegårdsbrug bliver noteret i matriklen som en landbrugsejendom, hvis det afhændes med beboelses- og eventuelt driftsbygninger, og hvis det oprettes som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning, jf. nærmere nedenfor i afsnit 5 og 6. Ifølge 22, stk. 1, i lov om folkekirkens økonomi finder de i lov om landbrugsejendomme indeholdte bestemmelser om landbrugsejendommes opretholdelse og drift anvendelse p et præsteembedes jorder, der egner sig til landbrugsmæssig drift som selvstændigt brug. Bestemmelsen har hidtil været forstået således, at præsteembedernes ejendomme er undergivet opretholdelsespligt i den betydning, at præstegårdsbruget skulle opretholdes som et selvstændigt landbrug forsynet med en passende beboelsesbygning, hvorfra jorderne skulle udnyttes jordbrugsmæssigt af beboerne. Ifølge Kirkeministeriets cirkulæ nr. 13 af 15. januar 1968 om præstegårdenes opretholdelse som selvstændige brug m.v. omfattede opretholdelsespligten dog kun præsteembeders landbrug, der i 1967 var forsynet med beboelsesbygninger (hvortil tjenesteboliger for præster ikke henregnedes), samt landbrugsejendomme, der senere er erhvervet af et præsteembede. Reglerne i Kirkeministeriets cirkulære fra 1968 er nu ophævet og erstattet af de regler, der er fastsat i bekendtgørelsen om præsteembedernes faste ejendomme og beskrevet i denne vejledning. Et præsteembede kan således i medfør af bekendtgørelsens 5 og 6 normalt få provstiudvalgets tilladelse til at nedrive eller til at frastykke og sælge beboelsesbygningen på et præstegårdsbrug og beholde ejendommens jorder til jordbrugsmæssig anvendelse, hvor dette fortsat ønskes. Der henvises til denne vejlednings afsnit 5 og 6. 3 Præsteembeders landbrugsjorder skal bortforpagtes Bekendtgørelsens 3 Et præstegårdsbrug har hidtil ikke været noteret som en landbrugsejendom i matriklen, men der er mellem Kirkeministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri truffet aftale om, at præstegårdsbrug principielt skal være underkastet samme regler som landbrugsejendomme, jf. afsnit 5.3. Præstegårde i vejledning nr. 37 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme. Menighedsråd kan ikke selv stå for driften af præstegårdsbrug, men skal sikre præsteembedet indtægter gennem udlejning (bortforpagtning). Kravet om bortforpagtning omfatter dog ikke skovarealer og jorder, der henligger som naturarealer uden en landbrugsmæssig udnyttelse. Forpagtningsafgifter og andre lejeindtægter indgår i kirke- eller præstegårdskassen, jf. herved 3 i lov om folkekirkens økonomi.

3 Side 3 af 9 Menighedsrådets aftaler, herunder lejekontrakter om udleje af beboelses- eller avlsbygninger på et præstegårdsbrug, skal godkendes af provstiudvalget. Menighedsrådet og provstiudvalget må sikre, at forpagtnings- og lejeaftaler prismæssigt er på niveau med markedspriserne på egnen, samt at kontrakterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kontrakter bør tidsbegrænses eller indeholde en klausul om genforhandling med maksimalt 10 års mellemrum og bør indgå og fornys efter forudgående offentligt udbud. Menighedsråd og provstiudvalg kan, før der indgås bindende aftale, sende udkast til forpagtningsaftaler og andre sager vedrørende dispositioner over et præstegårdsbrug til den stedlige præstegårdskonsulent til udtalelse. Ved bortforpagtning, herunder bortforpagtning til samdrift med en bestående landbrugsejendom, skal reglerne i lov om landbrugsejendomme overholdes. Det skal bl.a. fremgå af forpagtningsbetingelserne, at forpagteren skal opfylde reglerne i lov om landbrugsejendomme, herunder bl.a. bopælskrav, uddannelseskrav mv. Der henvises til afsnit Bortforpagtning og afsnit 9. Samdrift, forpagtning, forsvarlig drift m.v. i vejledning nr. 37 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme. 4 Præsteembeders erhvervelse af landbrugsjord Bekendtgørelsens 2, stk. 2 Efter 22, stk. 2, i lov om landbrugsejendomme kan kirkeministeren give tilladelse til, at folkekirkens præsteembeder erhverver adkomst på en ejendom eller en del af en ejendom, der er noteret i matrikelregistret som en landbrugsejendom. Menighedsrådets ønske om køb af 2 ha landbrugsjord eller mere, der i matrikelregistret er noteret som en landbrugsejendom, skal forelægges Kirkeministeriet til godkendelse, uanset om erhvervelsen sker ved køb, jordfordeling eller mageskifte, jf. 22 stk. 2, i lov om landbrugsejendomme. Ansøgning skal indsendes gennem provstiudvalget og stiftsøvrigheden bilagt udtalelser fra den stedlige præstegårdskonsulent og eventuelt fra den stedlige jordbrugskommission. Kirkeministeriets godkendelse kan kun forventes i særlige tilfælde, f.eks. hvor købet er led i en plan, der skal tilgodese en kirkes omgivelser eller lignende. Præsteembeder har ikke adgang til at erhverve landbrugsjord efter reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord, jf. 32, stk. 2, i lov om landbrugsejendomme. Præsteembedets køb af anden jord end landbrugspligtige jorder skal godkendes af provstiudvalget. 5 Præsteembeders salg af landbrugsjord Bekendtgørelsens 2, stk. 1, 4 og 6 Med 2, stk. 1, i bekendtgørelsen er kompetencen til at godkende menighedsrådets beslutning om salg af et præstegårdsbrug, som tilhører et præsteembede, flyttet fra Kirkeministeriet til provstiudvalget, jf. nedenfor. 5.1 Orientering af Kulturarvsstyrelsen før salg af bygninger Bekendtgørelse nr af 17. december 1997 om orientering af Skov- og Naturstyrelsen før salg til private af visse ikke fredede bygninger m.v. i offentligt eje Menighedsrådet skal efter ovennævnte bekendtgørelse sørge for, at Kulturarvsstyrelsen bliver orienteret om, at en ejendom ønskes solgt. Det bemærkes, at sagsområdet er overflyttet fra Skov- og Naturstyrelsen til Kulturarvsstyrelsen. Hvis bygningerne på et præstegårdsbrug er ældre end 50 år eller karakteriseret som

4 Side 4 af 9 værende af høj bevaringsværdi f.eks. i en bevarende lokalplan eller bygningsregistrant, skal menighedsrådet sørge for, at Kulturarvsstyrelsen orienteres om det påtænkte salg. Orienteringen skal indeholde de fornødne oplysninger om bygningen m.v. (matr.nr., adresse, opførelsesår m.v.) og være bilagt illustrerende materiale i form af tegninger, fotografier eller andet. Hvis Kulturarvsstyrelsen beslutter, at et fredningsforslag vedrørende stuehuset eller andre bygninger skal forelægges Det Særlige Bygningssyn, vil styrelsen underrette ejeren herom senest 6 uger efter modtagelsen af orienteringen. Hører et menighedsråd ikke fra Kulturarvsstyrelsen inden 6 uger fra afgivelsen af orienteringen til styrelsen, kan det lægges til grund, at ejendommen ikke findes bevaringsværdig. 5.2 Godkendelse af salg Bekendtgørelsens 2, stk. 1 Menighedsrådet sender ansøgningen om tilladelse til at sælge et præstegårdsbrug eller en del af et præstegårdsbrug til provstiudvalgets godkendelse. Dokumenter vedrørende salg af et præstegårdsbrug eller en del heraf underskrives af formanden for menighedsrådet samt det medlem, der er underskriftsberettiget. Bestyrer flere menighedsråd et præstegårdsbrug i fællesskab, underskrives dokumenterne af de nævnte repræsentanter fra hvert af menighedsrådene, jf. menighedsrådslovens 31, jf. bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2004 af lov om menighedsråd. Provstiudvalget forsyner salgsaftaler, skøder og øvrige dokumenter vedrørende salget med tiltrædelsespåtegning. Provstiudvalget påser, at salg af præsteembeders faste ejendomme sker efter offentligt udbud i overensstemmelse med retningslinjerne for salg af fast ejendom under menighedsrådenes bestyrelse, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 22. december 1986 om salg af fast ejendom under menighedsrådenes bestyrelse. Før et salg godkendes, skal der være taget stilling til, hvorvidt eksisterende forpagtningskontrakter kan eller skal opsiges i forbindelse med salget, dvs. om den nye ejer får fuld rådighed over ejendommen eller skal respektere eksisterende forpagtningsog lejekontrakter. Hvis ejendommen er et præstegårdsbrug, skal det fremgå, at arealer afhændes efter reglerne i lov om landbrugsejendomme, herunder reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord, jf. afsnit 5.3. Provstiudvalget bør endvidere - f.eks. ved høring af konsulenter - inddrage fremtidige hensyn til kirken, kirkegården og deres omgivelser, således at fast ejendom ikke sælges, før der er taget stilling til, om den skal forblive præsteembedets eller kirkens ejendom af hensyn til sikring af kirkens eller kirkegårdens omgivelser eller til fremtidige ønsker om kirkegårdsudvidelser m.v. I provstiudvalgets overvejelser bør muligheden for ved salget at få tinglyst begrænsninger på ejendommen om, at der ikke må opføres bygninger nær kirken, også inddrages. Menighedsrådet og provstiudvalget kan f.eks. anmode kirkegårdskonsulenten om en udtalelse eller sende udkast til forpagtningsaftaler og andre sager vedrørende dispositioner over et præstegårdsbrug til den stedlige præstegårdskonsulent til udtalelse, før der indgås bindende aftale. 5.3 Notering i matrikelregistret og ejendomsdeklaration m.v. Bekendtgørelsens 4 og 6

5 Side 5 af 9 Ved salg af et præstegårdsbrug med et samlet jordtilliggende på 2 ha eller mere som en samlet ejendom (det vil sige jord med beboelses- og evt. driftsbygninger) skal køberen opfylde reglerne i lov om landbrugsejendomme, og ejendommen skal i forbindelse med overdragelsen anmeldes til notering i matrikelregistret som en landbrugsejendom. Det skal fremgå af salgsbetingelserne, at arealerne afhændes efter reglerne i lov om landbrugsejendomme, herunder reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord. Når der er tale om salg af en samlet bedrift, dvs. en ejendom inkl. beboelses- og evt. driftsbygninger, eller når der er tale om salg af et ubebygget areal på 2 ha eller mere, kan ejendommen kun sælges uden landbrugspligt, hvis den stedlige jordbrugskommission har tilladt det. Dette gælder dog ikke salg af arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål, f.eks. bebyggelse. Hvis en restejendom efter frastykning og salg af en parcel med beboelsesbygningen er på 2 ha eller mere og forbliver i præsteembedets eje, skal restejendommen anmeldes til notering i matrikelregistret som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning, og der skal tinglyses en deklaration på restejendommen, jf. afsnit Afhændelse af et præstegårdsbrug, helt eller delvis i vejledning nr. 37 af 3. juni 2005 om reglerne i lov om landbrugsejendomme samt nedenfor i afsnit 5.5 og 6. Landinspektøren, der behandler sagen, vil sørge for, at ejendommen bliver noteret i matriklen som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning og for tinglysning af den nævnte deklaration. 5.4 Frastykning og salg af forpagterbolig inkl. et jordtilliggende på mindre end 2 ha Bekendtgørelsens 2, stk. 1, og 6, stk. 1 og stk. 3 Et menighedsråd kan få tilladelse til at sælge en forpagterbolig og beholde landbrugsjorden i præsteembedets eje. Tilladelse til salget gives af provstiudvalget. Parcellen med forpagterboligen skal i så fald matrikulært adskilles fra resten af ejendommen ved udstykning eller lignende. Ved udstykningen bliver det registreret i matrikelregistret, at et areal fraskilles én eller flere samlede ejendomme og fremtidig udgør en ny samlet ejendom. En ansøgning om udstykning eller arealoverførsel skal være i overensstemmelse med udstykningslovgivningen, jf. udstykningslovens 20, jf. lovbekendtgørelse nr. 494 af 12. juni I øvrigt skal en udstykning være i overensstemmelse med forskellige bestemmelser i anden lovgivning. Det gælder blandt andet reglerne om landzoner, beskyttelseslinier, fredning og landbrugslovgivningen. Menighedsrådet kan antage en landinspektør til at hjælpe med den praktiske behandling af en udstykningssag. En parcel med en forpagterbolig skal være under 2 ha for, at parcellen ikke undergives landbrugspligt, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 3, 2. pkt., samt afsnit Afhændelse af et præstegårdsbrug, helt eller delvist i vejledning nr. 37 af 3. juni Parcellen skal endvidere være på mindst 1,5 ha, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 3, 1. pkt., samt 6, stk. 3, sidste pkt. i lov om landbrugsejendomme. Med hensyn til størrelsen af en sådan parcel samt de jordbrugsmæssige interesser vedrørende restparcellen kan der indhentes en vejledende udtalelse fra den stedlige jordbrugskommission. Hvis parcellen er på 2 ha eller mere, gælder reglerne, som er omtalt i afsnit 5.3. En forudsætning for, at menighedsrådet kan få tilladelse til gennem udstykning at oprette en ny ejendom med forpagterboligen og/eller driftsbygninger samt et passende jordstykke, er, at den stedlige kommune som planmyndighed kan godkende det. Ifølge planlovens landzonebestemmelser skal kommunal zonetilladelse normalt indhentes til en udstykning af en parcel med en beboelsesbygning og eventuelle driftsbygninger, jf. nærmere: Vejledning om landzoneadministration (Planlovens 34-38, jf. bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 af lov om planlægning) - se

6 Side 6 af 9 Mange steder er der ønske om at undgå spredte og tilfældige bebyggelser i det åbne land. Er dette tilfældet, kan nedrivning af en overflødig forpagterbolig i stedet være en mulighed, jf. nedenfor under punkt Restejendommen oprettes som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning Bekendtgørelsens 4 og 6, stk. 1-2 Ved frastykning og salg af ejendommens beboelsesbygning skal restejendommen oprettes som en bygningsløs landbrugsejendom, hvis den er på 2 ha eller mere. Restejendommen skal anmeldes til notering i matrikelregistret som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning, jf. afsnit 5.3. Ejendommen skal også forsynes med en tinglyst deklaration om oprettelse af en landbrugsejendom uden beboelsesbygning. Det skal af deklarationen fremgå: 1) At der ikke uden jordbrugskommissionens tilladelse må opføres bygninger på ejendommen, og 2) at ejendommen kun kan afhændes til sammenlægning med en landbrugsejendom eller som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning efter reglerne i lov om landbrugsejendomme. Den standarddeklaration, som skal anvendes, findes i bilag 1. 6 Nedrivning af forpagterbolig Bekendtgørelsens 2, stk. 1, og 5, samt bekendtgørelse nr af 17. december 1997 om orientering af Skov- og Naturstyrelsen før salg til private af visse ikke fredede bygninger m.v. i offentligt eje Menighedsrådet kan træffe beslutning om, at en forpagterbolig, der ikke længere kan anvendes til sit formål, skal nedrives. Beslutningen herom skal godkendes af provstiudvalget. Såfremt bygningen er omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, skal provstiudvalget sikre, at fredningsmyndighederne inddrages. Hvis en bygning, der ønskes nedrevet, er ældre end 50 år eller karakteriseret som værende af høj bevaringsværdi, f.eks. i en bevarende lokalplan eller bygningsregistrant, må nedrivning ikke ske, før Kulturarvsstyrelsen har haft lejlighed til at tage stilling til, om bygningen bør fredes, jf. afsnit 5.1. ovenfor om orientering af Kulturarvsstyrelsen. Menighedsrådet skal orientere Kulturarvsstyrelsen, før sagen sendes til provstiudvalgets godkendelse. En tilladelse til nedrivning af beboelsesbygningen på et præstegårdsbrug på 2 ha eller mere skal som ved frasalg/frastykning af beboelsesbygningen være betinget af, at ejendommen bliver oprettet som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning, jf. herved afsnit 5.3. og 5.5. Ejendommen skal efter nedrivning af beboelsesbygningen anmeldes til notering i matrikelregistret som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning. Ejendommen skal endvidere forsynes med en tinglyst deklaration som omtalt i afsnit 5.5. Den standarddeklaration, som skal anvendes, findes i bilag 1.

7 Side 7 af 9 Provstiudvalget kan samtidig med en godkendelse til nedrivning af en beboelsesbygning godkende, at der opføres en ny beboelsesbygning på ejendommen. Såfremt menighedsrådet i medfør af bekendtgørelsens 8 efter ansøgning opnår dispensation fra bekendtgørelsens 5, stk. 1, og stk. 2, vil der i denne situation ikke skulle ske notering i matriklen om, at ejendommen er en landbrugsejendom, og der vil heller ikke skulle tinglyses deklaration, jf. nedenfor i afsnit 7. 7 Fravigelse af reglerne i særlige tilfælde Bekendtgørelsens 8 om fravigelse af 3, stk. 1, og 4, 5 og 6 Hvis menighedsrådet i særlige tilfælde ansøger om tilladelse til at fravige en eller flere af ovennævnte bestemmelser, skal provstiudvalget have den stedlige jordbrugskommissions tilslutning for at kunne imødekomme ansøgningen. Menighedsrådet kan indbringe provstiudvalgets eventuelle afslag på rådets ansøgning om tilladelse til fravigelse af reglerne for stiftsøvrigheden, som træffer endelig afgørelse i sagen efter drøftelse med Direktoratet for FødevareErhverv. 8 Ombygning Bekendtgørelsens 2, stk. 1 Beslutning om ombygning af bygninger på et præstegårdsbrug træffes af menighedsrådet og godkendes af provstiudvalget. Såfremt bygninger er omfattet af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, skal provstiudvalget sikre, at fredningsmyndighederne inddrages. 9 Servitutter m.v. Bekendtgørelsens 2, stk. 1 Provstiudvalget kan give tilladelse til, at et præstegårdsbrug forsynes med servitutter, eksempelvis i anledning af rør- og ledningsanlæg, antenne- og sendemasteanlæg, samt begrænsede brugsrettigheder, eksempelvis færdselsrettigheder, forudsat, at brugsrettens indhold ikke giver anledning til nogen tvivl, og at dens økonomiske konsekvenser er begrænsede. Provstiudvalget kan ligeledes godkende, at tinglysning af deklarationer, der er i overensstemmelse med aftaler om ovennævnte servitutter og brugsrettigheder, finder sted, samt aflysning når aftalen eller retten har mistet sin betydning. 10 Salgsprovenu fremkommet ved salg af præstegårdsbrug Bekendtgørelse nr af 12. december 2005 om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler. Med bestemmelsen i den nævnte bekendtgørelses 4, stk. 2, er der hjemmel til, at menighedsrådene kan undlade at indbetale et provenu fra salg af præstegårdsbrug til forvaltning blandt stiftsmidlerne, når visse betingelser er opfyldt. Disse betingelser er følgende: 1) Provenuet skal være fremkommet efter den 1. januar Et provenu regnes for fremkommet, når det er til menighedsrådets disposition. 2) Provenuet skal anvendes til finansiering af særskilte arbejder vedrørende kirken eller præsteembedet eller til afdrag på lån. Ved særskilte arbejder forstås nye, egentlige arbejder, såsom nybyggeri i modsætning til f.eks. løbende drifts- og vedligeholdelsesarbejder.

8 Side 8 af 9 3) De arbejder, der ønskes finansieret af provenuet, skal på tidspunktet for dets fremkomst være godkendt af de relevante kirkelige myndigheder. Arbejderne regnes for godkendt, når det dertil hørende projekt har gennemgået den normale godkendelsesprocedure. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, indbetales provenuet til forvaltning blandt stiftsmidlerne som en kapital tilhørende præsteembedet. Provenuet kan senere med provstiudvalgets tilladelse udbetales til kirke- eller præstegårdskassen til finansiering af særskilte arbejder vedrørende henholdsvis kirken eller præsteembedet eller til afdrag på lån, jf. bekendtgørelsens 6. For så vidt angår provenu fra salg m.v. af kirkens eller præsteembedets øvrige faste ejendom, er de hidtidige regler om indbetaling af provenu til forvaltning blandt stiftsmidlerne og om tilladelse til udbetaling ikke ændret. Der henvises til bekendtgørelsens 3, 4, stk. 1, og 5. Kirkeministeriet, den 16. maj 2006 Rasmus Rex Specialkonsulent Bilag 1 Matr.nr.: Anmelder (navn, adresse og telefonnummer): Deklaration om landbrugsejendom uden beboelsesbygning Undertegnede præsteembede som ejer præsteembedets landbrugsejendom matr. nr. (Sæt kryds) erklærer hermed med virkning for menighedsrådet og efterfølgende ejere at ville overholde følgende forpligtelser, der er en betingelse for de kirkelige myndigheders tilladelse til, at en parcel med beboelsesbygning på ovennævnte ejendom kan fraskilles og at ejendommen oprettes som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning: erklærer hermed med virkning for menighedsrådet og efterfølgende ejere at ville overholde følgende forpligtelser, der er en betingelse for de kirkelige myndigheders tilladelse til, at beboelsesbygningen på ovennævnte ejendom nedrives, og at ejendommen oprettes som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning: 1.

9 Side 9 af 9 Der må ikke uden jordbrugskommissionens tilladelse opføres nye bygninger på landbrugsejendommen. Opførelse af nye bygninger kan desuden kræve tilladelse efter lov om planlægning og den kirkelige lovgivning. 2. Landbrugsejendommen kan kun afhændes til sammenlægning med en anden landbrugsejendom eller som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning efter reglerne i lov om landbrugsejendomme. Hvis ejendommen afhændes som en landbrugsejendom uden beboelsesbygning til ejeren af en landbrugsejendom med beboelsesbygning, skal der være samme ejerforhold på begge ejendomme. Ved samme ejerforhold forstås, at der er samme ejer (samme indbyrdes ejerforhold) ifølge tingbogen på ejendommen med bygninger og på ejendommen uden bygninger. Det betragtes også som samme ejerforhold, hvis der er tale om ejendomme, der ejes henholdsvis af en person og af et selskab efter landbrugslovens 20, hvor den pågældende har stemmeflertallet, jf. landbrugslovens 20, stk. 7. Arealoverførsel, hvorved ejendommen suppleres eller afgiver jord, kræver ikke jordbrugskommissionens godkendelse i henhold til denne deklaration, og deklarationen opretholdes som gældende for hele ejendommen efter arealoverførslen. Deklarationen begæres tinglyst som byrde på matr. nr. Med hensyn til pantehæftelser, byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleberettiget er jordbrugskommissionen for Sted og dato Sted og dato Menighedsrådets underskrift Den kirkelige tilsynsmyndigheds underskrift Senest redigeret :30 Lovområde

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om folkekirkens konsulenter.

Vejledning om folkekirkens konsulenter. Udkast Vejledning om folkekirkens konsulenter. 1. Indledning. Kirkeministeriet har med ikrafttrædelse den 1. januar 2010 udstedt bekendtgørelse nr.... af... om folkekirkens konsulenter samt fællesinstruks

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Rise, Ærø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2i Ll. Rise By, Rise 7,8458 ha 2105 m 2 Matr.nr. 2h Ll. Rise By, Rise 17,1568 ha 3760 m 2 25,0026 ha 5865 m 2 Beliggende

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Glumsø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2b Engelstofte By, Næsby 17,8778 ha 3291 m 2 Matr.nr. 15 Engelstofte By, Næsby 0,0045 ha 0 m2 17,8823 ha 3291 m 2 Beliggende

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404

SERVITUT EJENDOM: Hyrdehøj Bygade 248B 4000 Roskilde. Matrikelnummer: EJER: Roskilde kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde CVR: 29189404 SERVITUT EJENDOM Adresse Landsejerlav Matrikelnummer Hyrdehøj Bygade 248B Engmarken, Roskilde Jorder 0023c EJER Roskilde kommune Rådhusbuen 1 CVR 29189404 PÅTALEBERETTIGET Roskilde kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 10.01.2014-1005072484 TINGLYSNINGSDATO: 10.01.2014 13:06:27 EJENDOM: Adresse: Cementvej 2 0012a 0012f 0038hq 0012ai 0012bt Adresse: Cementvej 4 0011bv

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00695 Dato: 19-02-2015 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Dybkjærgård Landejendom beliggende ved Reerslev 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Professor, dr.jur. Jens Evald Juridisk Institut (Retslære) Aarhus Universitet. je@jura.au.dk. Underviser i: 1. Retshistorie og alm. retslære. 2.

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende:

bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende: F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T (jordforpagtning) Forpagter: Navn: Adresse: Cpr.nr./Cvr.nr. Bortforpagter: Navn: Adresse: bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom,

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. I overensstemmelse med

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår og i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår og i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. TIL SALG ET CA. 13 HA STORT AREAL VED ØERVEJ TILHØRENDE SYDDJURS KOMMUNE UDBYDES TIL SALG VED LICITATION. DER ER LANDBRUGSPLIGT PÅ AREALET, MEN AREALET HENLIGGER I DAG SOM ET NATUROMRÅDE Jorden ligger

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret

Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Referat for:ringsted-sorøprovstiudvalg PU møde 11.juni2008.Kl.9.00 M ødested:provstikontoret Mødepunkter Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde tilgodkendelse ogunderskrift

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2009-10 OMTRYK Kort indsat i bilag 1. Fremsat den 26. november 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2009-10 OMTRYK Kort indsat i bilag 1. Fremsat den 26. november 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2009-10 OMTRYK Kort indsat i bilag 1 Fremsat den 26. november 2009 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør Landsejerlav: Skælskør Markjorder Matrikelnummer: 0097a

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør Landsejerlav: Skælskør Markjorder Matrikelnummer: 0097a ================================================================================ SERVITUT ================================================================================ Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 1. Navn og hjemsted side 2 2. Formål side 2 3. Medlemskab side 2 4. Indskudskapital og hæftelse side 3 5. Ledelse og tegningsret

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 14.05.2013-1004536468 TINGLYSNINGSDATO: 14.05.2013 11:39:49 EJENDOM: Adresse: Ragnhildgade 1 5457a Adresse: Emblasgade 3 5457b Adresse: Rovsingsgade

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Natur- og landejendom ved Sneum Å Nedlagt dambrug beliggende Møllevej 42, 6818 Årre 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 3h og 3l Ålunde Gde.,

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00683 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Faunebjerggaard Lystejendom beliggende Smørum Bygade 17, 2765 Smørum 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. november 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Velkomst Formanden bød velkommen til årets sidste møde. En særlig velkomst til

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00763 Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Kærskovhus Tidligere skovløberbolig beliggende syd for Horsens Hovedvejen 161, 8723 Løsning 2 Tilbudsblanket

Læs mere

Forslag. til. lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves.

Forslag. til. lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves. Forslag til lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet 1 Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves. 2 Loven træder i kraft 15. juli 2013. 1. Indledning Bemærkninger

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere