Redegørelse om tilsyn i dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om tilsyn i dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område"

Transkript

1 Redegørelse om tilsyn i dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING TILSYNSBESØGENE FORVALTNINGENS OPFØLGNING PÅ TILSYNSRAPPORTERNE VEDRØRENDE DE UANMELDTE TILSYN OPSUMMERING AF TILSYNSRAPPORTERNE VEDRØRENDE DE ENKELTE KOMMUNALE TILBUD...9 Botilbud Bøgelunden og dagtilbud Bøgen...9 Dronninghus Gefion Piberødhus OPSUMMERING AF TILSYNSRAPPORTERNE VEDRØRENDE DE ENKELTE TILBUD. KOMMUNALE DAGTILBUD Dagtilbud Bøgen Dagtilbud Gefion Dagtilbuddene Rudersdal Værkstederne ved Rude Skov OPSUMMERING AF TILSYNSRAPPORTERNE PÅ DE ENKELTE PRIVATE TILBUD Fonden Bofællesskabet Bakkevej Elleslettegård privat uddannelses- og bosted for unge mennesker Økonomisk tilsyn OPSUMMERING AF TILSYNSRAPPORTERNE VEDRØRENDE DE ENKELTE KOMMUNALE BOFÆLLESSKABER- SERVICELOVENS Bofællesskabet Bregnerødvej 1 A Bofællesskabet Bregnerødvej Bofællesskabet Gl. Holtegade Bofællesskabet Birkerød Parkvej Bofællesskabet Langebjerg 3, Nærum Bofællesskabet Biskop Svanes Vej NY TILSYNSREFORM PR. 1. JANUAR

3 Redegørelse om tilsyn i dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område i Indledning Hvert år gennemføres tilsyn med botilbuddene i henhold til retssikkerhedslovens 16. På baggrund heraf udarbejdes en årlig redegørelse til Social- og Sundhedsudvalget om de tilsyn, der er gennemført med dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område det forudgående år. 2. Tilsynsbesøgene Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 10. marts 2010, at tilsynene gennemføres således: 1 årligt uanmeldt pædagogisk og organisatorisk tilsyn gennemført af BDO, Kommunernes Revision 1 årligt uanmeldt tilsyn gennemført af Embedslægerne Region Hovedstaden 1 tilsyn som spørgeskemaundersøgelse hvert andet år blandt samtlige pårørende til beboere, som bor i botilbud 1 dialogbaseret tilsyn hvert andet år, hvor samtlige pårørende til beboere, som bor i botilbud, inviteres til samtale med Psykiatri og Handicaps områdechef og driftschef 1 årligt anmeldt individuelt tilsyn i forbindelse med møde med borgeren/pårørende/værge om servicelovens 141 handleplan. Derudover kan områdechefen beslutte, at der skal foretages ekstraordinære tilsyn. Der er igen i 2013 foretaget 2 økonomiske uanmeldte tilsyn med de private botilbud. Som ekstra tilsyn er der i 2013 gennemført uanmeldt pædagogisk og organisatorisk tilsyn med 6 bofællesskaber. Herudover er der gennem ført et ekstra sundhedsfagligt tilsyn i Botilbud Gefion. For hvert tilsyn udarbejdes en rapport, som sendes til bruger- og pårørenderåd samt til dag- og botilbuddenes ledelse til kommentering. Alle tilsynsrapporter ligger på kommunens hjemmeside under Psykiatri og Handicap/ Handicap/ tilsyn/tilsyn Her kan læses om vurderinger, bemærkninger, anbefalinger og påbud efter de enkelte tilsynsbesøg samt kommentarer. På baggrund af tilsynsrapporterne fra BDO Kommunernes Revision handler forvaltningen ud fra følgende kategorier af tilbagemeldinger: 3

4 Bemærkninger gives, hvor tilsynet har fundet anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling, eller som tilbuddet skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres, og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til, hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Påbud gives, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her skal det pågældende tilbud indenfor et kort varsel fremsende en redegørelse til forvaltningen om, hvordan der er taget hånd om problemet. Følgende har været aftalt som fokuspunkter i botilbud ved tilsynene i 2013: Er der sammenhæng mellem den pædagogik, som er beskrevet i ydelseskataloget, og det, der opleves i praksis? Hvordan bliver der arbejdet pædagogisk med nedbringelse af magtanvendelse? Hvordan arbejder botilbuddet med beboernes ret til selvbestemmelse? Hvordan arbejder botilbuddet med medarbejdernes respekt for beboernes individuelle bolig? Hvordan arbejdes der med dokumentation af individuelle aktiviteter? Følgende har været aftalt som fokuspunkter i dagtilbud ved tilsynene i 2013: Er der sammenhæng mellem den pædagogik, som er beskrevet i ydelseskataloget, og det der opleves i praksis? Hvordan arbejder dagtilbuddet med borgernes selvbestemmelse? BDO Kommunernes Revision har i alt gennemført 16 uanmeldte pædagogisk organisatoriske tilsyn i i kommunens egne botilbud, 2 i de private botilbud, 3 uanmeldte tilsyn med dagtilbuddene og 7 med bofællesskaberne. Herudover er der af BDO Kommunernes Revision gennemført 2 økonomiske uanmeldte tilsyn med 2 private botilbud. Alt i alt har BDO Kommunernes Revision udført 18 tilsyn for Rudersdal Kommune. Der er i 2013 givet 13 påbud i alt, som fordeler sig med 0 påbud vedrørende Botilbud Bøgelunden, 1 vedrørende Botilbud Dronninghus, 0 vedrørende Botilbud Piberødhus, 2 vedrørende Botilbud Gefion, 2 vedrørende Dagtilbud Gefion, 0 vedrørende Værkstederne ved Rude Skov og 7 påbud i de 2 private botilbud incl. økonomiske tilsyn. Herudover er der givet 26 anbefalinger i alt i forbindelse med de uanmeldte tilsyn, som BDO har gennemført. I bofællesskaberne er der givet 11 påbud i alt, som fordeler med 4 påbud vedrørende Bofællesskabet Bregnerødvej 1A, 4 påbud vedrørende Bofælleskabet Bregnerødvej 55 57, 2 4

5 påbud vedrørende Bofællesskabet Gl. Holtegade 9 samt 1 påbud vedrørende Bofællesskabet Birkerød Parkvej. Herudover er der givet 10 anbefalinger i alt til bofællesskaberne i forbindelse med de uanmeldte tilsyn, som BDO har gennemført. Generelt har de gennemførte tilsyn vist følgende: Botilbuddene har for hovedpartens vedkommende fulgt op på sidste års anbefalinger De fysiske rammer er tilfredsstillende og velegnet til målgruppen. Dog har BDO taget til efterretning, at Bøgelunden og Piberødhus skal sammenlægges og beboerne flytte til nye og tidssvarende lokaler, når det planlagte nybyggeri er klar til ibrugtagning. Det indledende arbejde med byggeprojektet er igangsat I forhold til tilbuddenes pædagogiske referenceramme redegør personalet for konkrete pædagogiske eksempler fra hverdagen, hvor referencerammen fra ydelseskataloget afspejles. I et tilbud tager den pædagogiske referenceramme afsæt i TEACCH, der står for Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children, som er en metode, der grundlæggende handler om at anerkende personens måde at være på med respekt for vedkommendes interesser og særpræg Tilsynet oplever, at de pædagogiske planer er et aktivt og dynamisk pædagogisk værktøj i hverdagens praksis i dag- og botilbuddene. Tilsynet har opfordret et botilbud til, at der løbende beskrives pædagogiske initiativer til den konkrete beboer, og at disse løbende evalueres og beskrives i den pædagogiske plan. I et andet botilbud har tilsynet konstateret, at den pædagogiske plan tager afsæt i 141-handleplanen i samarbejde med beboeren, ligesom tilsynet har vurderet, at det er positivt, at Bostedsystemet har bevirket, at der sker en positiv proces i forbindelse med at få de pædagogiske planer gjort synlige og dynamiske. Endelig har tilsynet gjort et tilbud opmærksom på, at der ikke er tydeligt match mellem ydelseskatalog og gruppernes pædagogiske praksis. Tilsynet har sammenlagt vurderet, at der er skærpet fokus i dag- og botilbuddene på at arbejde med at opstille en målrettet og dynamisk indsats for beboernes individuelle behov Der er fokus på sprogbrug og omgangsform, der opleves af tilsynet som en god og respektfuld kommunikation. Dag- og botilbuddene har stort fokus på gråzoneområdet mellem magtanvendelse og omsorg Der er fokus på beboernes trivsel Der er overvejende et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Samlet set er konklusionen, at tilsynene også i 2013 har vist, at kommunen har velfungerende dagtilbud og botilbud og bofællesskaber, der arbejder indenfor de rammer, der er udstukket. 5

6 Sundhedsfagligt tilsyn Embedslægerne har gennemført 6 uanmeldte sundhedsfaglige tilsyn omfattende 4 kommunale botilbud og 1 på det private Bofællesskab Bakkevej. Vedrørende det kommunale Dag- og botilbud Gefion har der været uanmeldt sundhedsfagligt tilsyn 2 gange i 2013 med et halvt års interval på baggrund af første tilsynsrapports konklusioner. På det kommunale tilbud, Dronninghus og det private Bofællesskab Bakkevej fandt embedslægerne ikke anledning til at stille krav. I forbindelse med det sundhedsfaglige tilsyn vurderer embedslægen, om der i fornødent omfang er instrukser, således at de ansatte kan gennemføre plejen og behandlingen sundhedsmæssigt forsvarligt, om den sundhedsfaglige dokumentation og medicinhåndtering er tilstrækkelig, og om beboernes patientrettigheder tilgodeses. Endvidere vurderer embedslægen, om den hygiejniske standard er tilfredsstillende, om beboernes behov for sund kost og ernæring tilgodeses samt, og om beboere med særligt behov, tilbydes fysisk aktivitet for at vedligeholde deres funktionsniveau. Endelig har embedslægen vurderet, om den nødvendige dokumentation i Bostedsystemet er tilgængelig og opdateret. Tilsynet følger Sundhedsstyrelsens "Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder af december Embedslægen har i 2013 i alt meddelt tilbuddene 20 krav, som skal være opfyldt for, at de kan efterleve Sundhedsstyrelsens Vejledning. I de to boenheder, hvor Sundhedsstyrelsen havde fundet fejl og mangler ved tilsynene i 2012, var der fuldt op på kravene. I tre boenheder var der ikke stillet krav ved tilsynene i I forbindelse med de 6 uanmeldte tilsyn er der gennemført 15 stikprøvekontroller hos beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Generelt har de gennemførte tilsyn vist følgende: Sammenlignet med 2012 er der sket væsentlige fremskridt i den boenhed, hvor der i 2012 blev fundet fejl og mangler, som indebar risiko for patientsikkerheden I to boenheder blev der ikke fundet fejl og mangler. Der blev fundet fejl og mangler i tre boenheder I to boenheder indebar fejl og mangler meget ringe risiko for patientsikkerheden I en boenhed blev der fundet fejl og mangler, som indebar risiko for patientsikkerheden i relation til dokumentation i de sygeplejefaglige optenelser. Desuden blev der fundet en enkelt mangel i relation til dokumentation af patientrettigheder. Denne boenhed fik et opfølgende besøg efter et halvt år. Ved det opfølgende besøg var det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der var sket en markant forbedring af den sundhedsfaglige dokumentation, og at ledelse og medarbejdere havde arbejdet målrettet og konstruktivt for at imødekomme Sunhedsstyrelsens krav fra det ordinære tilsyn. Den af botilbuddet udarbejdede handleplan var fuldt, men det kunne konstateres, at den del af planen, som Sygeplejefunktionens medarbejdere skulle arbejde med, ikke var fuldt implementeret 6

7 De krav, som Sundhedsstyrelsen har stillet i 2013, omfatter fejl og mangler i forbindelse med sygeplejefaglige optegnelser, patientrettigheder og ernæring. Pårørendeundersøgelse i Jysk Analyseinstitut har i november og december måned 2013 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige pårørende til beboere, som bor i botilbud i Ebberød. Formålet var at måle de pårørendes oplevelse af kvaliteten i kommunens botilbud for de beboere, som bor i tilbuddene, samt at afdække, hvorvidt kvaliteten har udviklet sig fra 2011 til Pårørendeundersøgelsen er gennemført på baggrund af spørgsmål i det tilsvarende spørgeskema, der blev udsendt til ledelse og medarbejderne i dag- og botilbuddene i efteråret Af 121 udsendte spørgeskemaer er der returneret 66 skemaer. Skemaerne blev udsendt til pårørende til beboere i følgende botilbud: Bøgelunden Gefion og Piberødhus. Det har total set typisk været en forælder, der har besvaret spørgeskemaet og i de tilfælde en forælder ikke har besvaret, har det typisk været en søskende. Spørgeskemaet omfatter spørgsmål/udsagn indenfor følgende områder: Trivsel i botilbuddet Generel tilfredshed Forhold omkring pædagogisk plan Selvbestemmelse i botilbud Samarbejde med medarbejdere Fælles rammer Individuelle rammer Oplevelser som pårørende. Sammenfattende konkluderer rapporten, at den samlede tilfredshed er forholdsvis høj, idet 78 % af de pårørende oplever, at beboerne er meget tilfredse eller tilfredse med botilbuddet. Det er især Piberødhus og Gefion, der har en høj tilfredshed med henholdsvis 89 % og 85 % tilfredse eller meget tilfredse pårørende, mens tilfredshedsgraden er lavere i Bøgelunden med 71 %. Det fremgår af konklusionen fra undersøgelsen, at indikatorer for trivsel i botilbuddet er, at: Medarbejderne er omsorgsfulde og nærværende Der er udarbejdet pædagogisk plan Pårørende er velkommen Der er gensidig respekt mellem pårørende og medarbejdere Beboerne har mulighed for at opleve sociale sammenhænge i botilbuddet. Medarbejdernes dialog med beboerne er respektfuld og anerkendende Botilbuddet serverer sund og varieret kost. Indikatorer, hvor de pårørende tilkendegiver mindre tilfredshed, er bl.a., at: Aktiviteter er medarbejderafhængige 7

8 Botilbuddets fysiske rammer understøtter ikke de pædagogiske metoder, og de er i mindre grad velegnet til de konkrete beboere Medarbejderne har ikke tilstrækkelig faglig ekspertise i forhold til beboernes fysiske og psykiske handicap, og de opleves i mindre grad som ressourcepersoner Der mangler inddragelse af beboerne i udarbejdelsen af den pædagogiske plan Der mangler samarbejde mellem pårørende og medarbejdere omkring mål og handlinger i den pædagogiske plan, og der mangler synlighed i forhold til, at der arbejdes med de aftalte mål i den pædagogiske plan. Der mangler opfølgning på den pædagogiske plan. Rapporten præciserer samtlige resultater og konklusioner i undersøgelsen både fælles for alle tilbuddene, og enkeltvis for botilbuddene. Sammenlignes de samlede tal for 2011 og 2013, er der sket et fald på 8 % i tilfredsheden totalt set. Både i Botilbud Bøgelunden og i Botilbud Piberødhus er den samlede tilfredshed faldet. I Botilbud Piberødhus fra 94 % til 89 %, og i Botilbud Bøgelunden fra 79 % til 71 %. Botilbud Gefion har derimod en stigning i tilfredsheden fra 80 % til 85 %. Rapporten Undersøgelse af forholdene i botilbud i Rudersdal Kommune vil kunne læses på Rudersdal Kommunes hjemmeside. 3. Forvaltningens opfølgning på tilsynsrapporterne vedrørende de uanmeldte tilsyn Tilsynsrapporterne bliver gennemgået af områdechef, afdelingschef samt juridisk konsulent efterhånden, som de modtages i forvaltningen. Hvis der er emner beskrevet i rapporterne, som giver anledning til bekymring eller handling, tager afdelingschefen straks kontakt til botilbuddet. På baggrund af gennemgangen beslutter områdechefen, hvilke anbefalinger, henstillinger eller pålæg, der skal meddeles dag- og botilbuddene. Derefter bliver tilsynsrapporterne sendt til kommentering i brugerråd eller pårørenderåd, og dag- og botilbuddenes leder bliver anmodet om at indsende en tids- og handleplan for tilbuddets arbejde med at efterkomme evt. anbefalinger, henstillinger eller pålæg. Hvis tids- og handleplanen er tilfredsstillende, godkendes den umiddelbart. Hvis det ikke er tilfældet aftales tilretning med tilbuddets centerleder. Herudover følger afdelingschefen løbende op på tids- og handleplanens effektuering på månedsmøder. Hvert kvartal holder områdechef, afdelingschef og juridisk konsulent møde, hvor det drøftes, om botilbuddene planmæssigt får effektueret de handleplaner, som de indsender vedrørende effektuering af anbefalinger, henstillinger eller pålæg. Endelig drøftes, om der er behov for yderligere uanmeldte tilsyn. 8

9 4. Opsummering af tilsynsrapporterne vedrørende de enkelte kommunale tilbud Botilbud Bøgelunden og Dagtilbud Bøgen BDO har vurderet, at der på trods af ledelsens forberedelse af en kommende større organisationsændring, hvor Botilbud Bøgelunden og Botilbud Piberødhus sammenlægges, er der fulgt relevant op på påbud og anbefalinger fra tilsynet i Tilsynsrapporten gav anledning til følgende påbud, anbefalinger og bemærkning: Anbefalinger: 1. Det anbefales over for ledelsen at sikre, at borgernes ledsagertimer bliver dokumenteret. Det er tilsynets vurdering, at det generelle billede er, at borgerne ikke får de 8 ledsagertimer, de er visiteret til. Endvidere har tilsynet vurderet, at der er divergens blandt personalet i beskrivelsen af ledsagertimer, hvorfor ledelsen skal sætte fokus på fremover, at beskrivelsen bliver ensartet 2 Det anbefales over for ledelsen at sikre, at der gennemføres en teoretisk brandøvelse på Bøgen og Bøgelunden 3 Det anbefales over for ledelsen at optimere evalueringen af målene i de pædagogiske planer 4 Det anbefales over for ledelsen, at magtanvendelser/gråzoner sættes på personalemøderne som et fast punkt for at sikre refleksion og vidensdeling blandt personalet 5 Det anbefales over for ledelsen, at den daglige medicin kvitteres i Bostedsystemet og ikke på papir. Bemærkninger: 1 Ydelseskataloget er ved at blive revideret i overensstemmelse med den aktuelle situation pr. 1. januar Den familiære tone ved brug af kælenavne over for de voksne beboere er aflagt. Sundhedsfagligt tilsyn Det fremgik af embedslægens rapport, at der ved tilsynet blev fundet alvorlige fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden. Der er fundet fejl og mangler inden for områderne dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser og ernæring. Embedslægerne har vurderet, at ledelsen og personalet har arbejdet konstruktivt og målrettet og gjort en stor indsats for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav ved det ordinære tilsyn 2012 og det ekstraordinære tilsyn ligeledes i Ved det sundhedsfaglige tilsyn i 2013 blev det konstateret, at Bøgelundens arbejde med at sikre en fyldestgørende sundhedsfaglig dokumentation havde haft den ønskede effekt. De sygeplejefaglige optegnelser lever således op til god faglig standard. Med hensyn til kravene vedrørende ernæring, var disse fuldt delvist, idet ernæringsplanerne fortsat ikke er evalueret konsekvent. 9

10 I embedslægens rapport er angivet 2 krav, som skal være opfyldt, for at botilbuddet efterlever Sundhedsstyrelsens regler for de sundhedsmæssige forhold. Botilbuddet skal sørge for, at: 1. De problemområder, der er angivet i Sundhedsstyrelsens vejledning, skal være beskrevet i den sygeplejefaglige dokumentation 2. Ernæringsplanerne systematisk bliver evalueret. Forvaltningen har anmodet ledelsen af Bøgelunden/Bøgen om en tids- og handleplan, hvoraf fremgår, hvordan de vil følge op på de givne anbefalinger samt forholde sig til bemærkningerne. Forvaltningen har efterfølgende godkendt den indsendte tids- og handleplan. Spørgeskemaundersøgelse i forhold til pårørende: Bøgelunden skal som følge af resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen udarbejde handleplaner i forhold til resultaterne i pårørendeundersøgelsen, som efterfølgende skal godkendes af forvaltningen. Dronninghus Det fremgår af tilsynsrapporten, at der er fulgt op fra tilsynsrapporten i 2012, således at der fortsat arbejdes med udvikling af de pædagogiske planer. Forvaltningen har noteret sig, som det fremgår af tilsynsrapporten, at BDO har vurderet, at de pædagogiske planer er et aktivt og dynamisk pædagogisk værktøj i hverdagens praksis, og at de pædagogiske planer ligeledes afspejler tilbuddets pædagogiske referenceramme fra ydelseskataloget. Det var tilsynets opfattelse, at der på Dronninghus generelt er et godt fokus på retningslinjer om medicinhåndtering, brand- og evakuering og opbevaring af rengøringsmidler og kemikalier. Dog var døren ved tilsynsbesøget ikke låst ind til det sted, hvor rengøringsmidler og kemikalier opbevares. Tilsynsrapporten gav anledning til følgende påbud, anbefaling og bemærkninger. Påbud: 1. Ledelsen skal omgående sikre, at personalet i Dronninghus holder døren aflåst til rummet, hvor rengøringsmidler og kemikalier opbevares. Anbefalinger: Det anbefales over for ledelsen, at: 1. Der udarbejdes visuelle grafer eller anden form for visuelle illustrationer for borgerne, således at deres succesoplevelser fra indsatsen i de pædagogiske planer bliver synlige for borgerne på 10

11 en enkelt og positiv facon. På den måde kan det gode målrettede arbejde med de pædagogiske planer udvikles yderligere 2. Magtanvendelser sættes på som et fast punkt på personalemøderne, således at der er fokus på dette område ikke mindst af hensyn til de studerende og praktikanter, som Dronninghus modtager. Bemærkning: BDO har i forbindelse med tilsynet bemærket følgende: 1. En borger ønsker flere økonomiske ressourcer til fælles udflugter for borgerne i tilbuddet. Forvaltningen har anmodet ledelsen af Dronninghus om en tids- og handleplan, hvoraf fremgår, hvordan de vil efterkomme påbud og anbefalinger samt forholde sig til bemærkninger. Forvaltningen har efterfølgende godkendt den indsendte tids- og handleplan. Sundhedsfagligt tilsyn Det fremgik af embedslægens tilsynsrapport, at der ikke ved tilsynet i 2013 blev fundet forhold, som gav anledning til bemærkninger. Det var embedslægernes samlede konklusion på tilsynet, at Dronninghus havde formået at efterleve Sundhedsstyrelsens vejledninger på det sundhedsfaglige område på samme høje niveau som ved tilsynet i Alle Sundhedsstyrelsens krav er således opfyldt. Gefion Det er tilsynets vurdering, at der er fulgt relevant op i forhold til den anbefaling, som forvaltningen gav i 2012 angående de pædagogiske planer. Derimod er der ikke fulgt relevant op på anbefalingen om at sikre, at de borgere, der ikke modtager et eksternt dagtilbud, får tilbudt et ensartet tilbud under Gefion. Sidstnævnte skulle have været skrevet ind i ydelseskataloget. Der mangler opfølgning på denne anbefaling, og der gives derfor et påbud for dette forhold. På baggrund af tilsynsrapporten i 2013 fremsendes 2 påbud og 4 anbefalinger. Påbud: 1. Ledelsen skal sikre, at det fremgår af ydelseskataloget, at de borgere, der ikke modtager et eksternt dagtilbud får et ensartet tilbud under Gefion 2. Ledelsen skal udarbejde en pædagogisk plan for, hvordan man kan stoppe eller minimere en borgers adfærd med at sprede fæces bakterier til genstande, andre skal røre ved. Plan udarbejdes evt. efter sparring med Viso. Det skal fremgå af den pædagogiske plan, hvilke initiativer, der er taget i relation til beboeren. Initiativerne skal løbende beskrives og evalueres i den pædagogiske plan. Det skal endvidere fremgå af en handleplan, hvordan rengøringshygiejnen i huset kan optimeres under dette vilkår. 11

12 Anbefalinger: 1. Det anbefales over for ledelsen at sikre, at den pædagogiske plan fremstår som et dynamisk og opdateret redskab i arbejdet med beboerne 2 Det anbefales over for ledelsen at sikre, at tilbuddet gennemgår alle borgernes status for fordeling af tildelte ledsagelsestimer i henhold til servicelovens 97 og tjekker, om der er borgere, som ikke får de tildelte timer. Hvis timerne ikke bliver benyttet af nogle af borgerne, skal grunden hertil afdækkes og fremgå af den tilsendte handleplan 3 Det anbefales over for ledelsen at sikre, at det ene hus, der ikke systematisk drøfter magtanvendelse på personalemøderne i lighed med de øvrige huse, sætter magtanvendelse på som et fast punkt på møderne for refleksion og læring 4 Det anbefales over for ledelsen at bevare og styrke fokus på det interne samarbejde. Forvaltningen har anmodet ledelsen af Gefion om en tids- og handleplan, hvoraf fremgår, hvordan de vil efterkomme de givne påbud og anbefalinger. Forvaltningen har efterfølgende godkendt den indsendte tids- og handleplan. Sundhedsfagligt tilsyn Det fremgik af embedslægens rapport, at der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Der er fundet fejl og mangler inden for områderne dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser og dokumentation af patientrettigheder. Forvaltningsledelsen har taget til efterretning, at embedslægen ved tilsynsbesøget har konkluderet, at det klart fremgik, at ledelse og personale har arbejdet konstruktivt og målrettet, samt gjort en stor indsats for at efterleve Sundhedsstyrelsens krav fra tilsynet i 2012, men at indsatsen ikke fuldt ud har haft den ønskede effekt. I 2012 blev der givet 7 krav. Af disse 7 er 5 af kravene gentaget i tilsynsrapporten for I embedslægens rapport for 2013 er angivet 10 krav, som skal være opfyldt, for at Helhedstilbuddet Gefion efterlever Sundhedsstyrelsens regler for de sundhedsmæssige forhold. De 10 krav er følgende: 2. De sygeplejefaglige optegnelser skal kun føres ét sted 3. De problemområder, der er angivet i Sundhedsstyrelsens vejledning, skal være beskrevet i den sygeplejefaglige dokumentation 4. Det skal fremgå, hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af beboernes kroniske sygdomme 5. Aktuel pleje- og behandling skal være beskrevet for alle beboernes sundhedsproblemer 6. Der skal systematisk følges op og evalueres på iværksat pleje og behandling 7. Beboerens navn og personnummer skal være anført i de sygeplejefaglige optegnelser 8. Der skal være dato på alle notater i de sygeplejefaglige optegnelser 9. Alle notater i de sygeplejefaglige optegnelser skal indeholde oplysninger om, hvem der har skrevet dem 10. De sygeplejefaglige optegnelser skal føres overskueligt og systematisk 12

13 11. Det skal fremgå af dokumentationen, hvem der varetager beboernes helbredsmæssige interesser. Gefions ledelse skal omgående bringe de 10 krav i orden i henhold til den sundhedsfaglige rapport. Forvaltningen har anmodet Gefion om at fremsende en tids- og handleplan for, hvordan der vil blive fulgt op på hvert af de 10 krav. Tids- og handleplanen fra Gefions ledelse er efterfølgende taget til efterretning af forvaltningen. På baggrund af embedslægernes konklusion efter det uanmeldte sundhedsfaglige tilsyn i Botilbud Gefion besluttede områdechefen, at der skulle aflægges endnu et uanmeldt sundhedsfagligt tilsynsbesøg i botilbuddet inden årets udgang. Dette fandt sted den 19. december Konklusionen efter det ekstraordinære tilsyn fra embedslægen er, at der er sket en markant forbedring af den sundhedsfaglige dokumentation, og at ledelse og medarbejdere har arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav ved tilsynet den 30. maj Embedslægen konstaterede, at ledelse og medarbejdere har fulgt de tiltag, der var beskrevet i den af forvaltningen godkendte handleplan, hvilket havde haft en god effekt. Embedslægen konstaterede dog også, at den del, som de sundhedsfaglige medarbejdere i Sygeplejefunktionen skulle udfylde, ikke var fuldt implementeret. Embedslægens opfølgende besøg gav anledning til følgende krav, som skal være opfyldt, for at Botilbud Gefion efterlever Sundhedsstyrelsens regler for de sundhedsmæssige forhold: 1. At aktuel pleje og behandling er beskrevet for alle beboernes sundhedsproblemer 2. At der systematisk bliver fulgt op og evalueret på iværksat behandling 3. At der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den i medicinlisten anførte medicin 4. At aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin 5. At den ordinerede medicin findes i beboerens medicinbeholdning 6. At medicinlister føres entydigt. Gefions ledelse skal omgående bringe de 6 krav i orden i henhold til den sundhedsfaglige rapport. Forvaltningen har anmodet Gefion om at fremsende en tids- og handleplan for, hvordan der vil blive fulgt op på hvert af de 6 krav. Tids- og handleplanen fra Gefions ledelse er efterfølgende taget til efterretning af forvaltningen. Spørgeskemaundersøgelse i forhold til pårørende: Gefion skal som følge af resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen udarbejde handleplaner i forhold til resultaterne i pårørendeundersøgelsen, som efterfølgende skal godkendes af forvaltningen. 13

14 Piberødhus Det var tilsynets vurdering, at der generelt er fulgt op på påbud og anbefalinger på Piberødhus. Tilsynsrapporten fra BDO gav anledning til følgende anbefalinger. Anbefalinger: 1. Det anbefales ledelsen, at hele dokumentationsområdet om borgernes aktiviteter og ledsagertimer bliver optimeret, således at afdelingerne får dokumenteret borgernes specifikke aktiviteter samt al ledsagelse 2. Det anbefales ledelsen, at der tages hånd om at få anvendt alle ledsagelsestimerne til de enkelte borgere 3. Det anbefales over for ledelsen at sætte fokus på, at de drøftede løsninger på magtanvendelsesområdet implementeres i praksis i alle afdelinger 4. Det anbefales over for ledelsen at styrke processen omkring implementering af KvaliKomBo, således at den fremgår af ydelseskataloget. Bemærkning: BDO har i forbindelse med tilsynet bemærket, at medarbejdere i Piberødhus har udtrykt stor tilfredshed med ledelsen, som er god til at informere, komme rundt i afdelingerne og give god sparring til udfordrende situationer. Forvaltningen har anmodet Piberødhus om at fremsende en tids- og handleplan for, hvordan ledelsen vil forholde sig til de givne anbefalinger. Tids- og handleplanen fra Piberødhus ledelse er efterfølgende taget til efterretning af forvaltningen. Sundhedsfagligt tilsyn Ved tilsynet blev der fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden. Der er fundet fejl og mangler inden for områderne dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser og ernæring. I embedslægens rapport er angivet 2 krav, som skal være opfyldt, for at botilbuddet efterlever Sundhedsstyrelsens regler for de sundhedsmæssige forhold. Botilbuddet skal sørge for, at: 1. Det fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser, hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af beboerens kroniske sygdomme 2. Ernæringsplanerne systematisk bliver evalueret. 14

15 Spørgeskemaundersøgelse i forhold til pårørende: Piberødhus skal som følge af resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen udarbejde handleplaner i forhold til resultaterne i pårørendeundersøgelsen, som efterfølgende skal godkendes af områdechefen. 5. Opsummering af tilsynsrapporterne vedrørende de enkelte tilbud. Kommunale dagtilbud Dagtilbud Bøgen.. Det pædagogiske og organisatoriske tilsyn er foretaget i forbindelse med tilsyn med botilbud Bøgelunden. Det blev aftalt med BDO Kommunernes Revision, at der udarbejdes en fælles rapport for botilbuddet og dagtilbuddet. Der henvises derfor til de bemærkninger, der står under botilbuddet Bøgelunden på side 8. Sundhedsfagligt tilsyn Der udføres ikke sundhedsfagligt tilsyn med dagtilbuddet Bøgen. Dagtilbud Gefion. Det er tilsynets vurdering, at der generelt er fulgt relevant op på tilsynsrapporten fra Tilsynet har dog konstateret, at der ikke er fulgt op på det påbud, der vedrørte en praktisk brandøvelse. Det fremgik af den fremsendte handleplan til forvaltningen sidste år, at der ville blive gennemført en brandøvelse i efteråret Dette er ikke sket. Det fremgår endvidere af tilsynsrapporten, at tilsynets overordnede indtryk af dagtilbud Gefion er, at det er et yderst velfungerende tilbud til målgruppen af borgere. Ved tilsynsbesøget i år har tilsynet noteret sig, at en medarbejder har udtalt, at hun kan finde på at kvittere for medicinen, før medicinen er udleveret, at dagsdosis og PN noteres forskellige steder, og at dagsdosissedlen udleveres til botilbuddet efter et længere tidsinterval. På baggrund af tilsynsrapporten i 2013 fremsendes herved 2 påbud og 1 anbefaling. Påbud: 1. Ledelsen skal sikre, at medicininstruksen i daghjemmet følges af medarbejderne, herunder at alle medarbejdere har været på medicinkursus, at medicinen opbevares aflåst, og at medarbejderne kvitterer for medicinudleveringen efter, at medicinen er givet til borgeren 2. Ledelsen skal sikre, at brand- og evakueringsøvelse finder sted snarest og inden 3 måneder. Der skal fremsendes dokumentation for afholdt brand- og evakueringsøvelse, når denne er gennemført 15

16 Anbefaling: 1. Ledelsen skal sikre, at toiletterne fremstår hygiejniske efter borgernes toiletbesøg, herunder at personalet er opmærksomme på, hvilke borgere, der har behov for hjælp i forbindelse med toiletbesøg og tilbyde dem hjælp. Bemærkninger: Endvidere har forvaltningen noteret, at tilsynet har bemærket: 1. At daghjemmet Gefion gør sig gode tanker omkring borgernes tryghed og trivsel i forhold til den forestående flytning af daghjemmet til nye lokaler 2. At medarbejderne giver stor anerkendelse til deres nærmeste leder, som har givet dem ballast til stedets udfordringer og udvikling. Forvaltningen har fra centerleder for Dag- og botilbud Gefion den 19. april 2013 modtaget en redegørelse for medicinhåndtering i Dagtilbud Gefion og retningslinjer for medicinhåndtering på baggrund af tilsynsrapporten. Redegørelse og retningslinje er taget til efterretning. Ledelsen af Dagtilbud Gefion har sendt en tids- og handleplan for, hvordan påbud og anbefaling kan opfyldes. Forvaltningen har taget tids- og handleplanen til efterretning. Sundhedsfagligt tilsyn Der udføres ikke sundhedsfagligt tilsyn med Daghjemmet Gefion. Dagtilbuddene Rudersdal Det er tilsynets vurdering, at der er foretaget relevant opfølgning på anbefalingen, der blev givet af forvaltningen på baggrund af BDO s uanmeldte tilsyn i Dagtilbuddene i Tilsynsrapporten fra BDO gav på baggrund af tilsynsrapporten i 2013 anledning til 5 anbefalinger og 1 bemærkning. Anbefalinger: 1. Det anbefales over for ledelsen, at medarbejderne sætter fokus på pædagogik og metode, således at den pædagogik, der fremgår af ydelseskataloget passer med den pædagogik, der udøves i praksis hos Bifrostgrupperne 2. Det anbefales over for ledelsen, at grupperne tager udgangspunkt i de gode erfaringer, der er, ved at bruge visuelt materiale, således at borgernes indflydelse bliver optimeret 3. Det anbefales over for ledelsen, at man i omgangstonen anvender mere tegn-til-tale og visuel kommunikation med henblik på at øge borgernes forståelse og interesse for aktiviteterne 4. Det anbefales overfor ledelsen at sikre, at medarbejderne reflekterer over, hvad der udløser, at en bestemt borger slår sig selv i hovedet flere gange i løbet af dagen således, at der er opmærksomhed omkring, hvilke pædagogiske tilgange, der eventuelt vil kunne finde anvendelse for at aflede borger for dette handlemønster. 5. Det anbefales overfor ledelsen, at der generelt drøftes gråzoner i relation til magtanvendelse. 16

17 Bemærkning: Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at ydelseskataloget ikke er justeret i forhold til omorganiseringen. Vi skal anmode om, at dette bliver gjort, idet det er vigtigt, at indholdet i ydelseskataloget er opdateret. Ledelsen af Dagtilbuddene Rudersdal har sendt en tids- og handleplan for, hvordan der vil blive fulgt op på påbud/anbefaling/bemærkning. Forvaltningen har taget tids- og handleplan til efterretning. Sundhedsfagligt tilsyn Der udføres ikke sundhedsfagligt tilsyn med Dagtilbuddene Rudersdal. Værkstederne ved Rude Skov Det er tilsynets vurdering, at der er foretaget relevant opfølgning på det påbud, der blev givet af forvaltningen på baggrund af BDO s uanmeldte tilsyn i Værkstederne ved Rude Skov i Det er endvidere tilsynets vurdering, at der er en fortløbende opmærksomhed på at opkvalificere arbejdet med de pædagogiske planer. På baggrund af tilsynsrapporten i 2013 skal Værkstedederne ved Rude Skov efterleve følgende 4 anbefalinger og en bemærkning. Anbefalinger: 1. Det anbefales over for ledelsen, at der benyttes visualisering i formidlingen af referatet fra brugerrådsmøder, caféens menukort i Avisen og ved beskrivelse af pauser, hvor der benyttes tal 2. Det anbefales over for ledelsen, at brugernes medicin samles i en kasse med navn og cpr.nr. samt, at der indrettes et skab, der udelukkende bruges til opbevaring af brugernes medicin 3. Det anbefales over for ledelsen at sikre, at alle brugerne er fortrolige med evakueringsplanen i tilfælde af brand herunder at forklare evt. ved brug af visualisering, hvordan evakueringen skal foregå i øvrigt og i forhold til de brugere, der er kørestolsbrugere. Dette vil skabe mere tryghed for såvel brugere som personale 4. Det anbefales over for ledelsen, at der tjekkes op på rengøringsniveauet i Medieruden med henblik på at højne den hygiejniske standard Bemærkning. Forvaltningen har taget til efterretning, at ledelsen vil rette henvendelse til Dagtilbud Gefion for at få inspiration til at udarbejde interne retningslinjer for medicinhåndtering i dagtilbuddet. Ledelsen af Værkstederne ved Rude Skov har sendt en tids- og handleplan for, hvordan de vil følge op på anbefalinger og bemærkning. Forvaltningen har taget tids- og handleplanen til efterretning. 17

18 Sundhedsfagligt tilsyn: Der udføres ikke sundhedsfagligt tilsyn med Dagtilbuddene i Rudersdal. 6. Opsummering af tilsynsrapporterne på de enkelte private tilbud Fonden Bofællesskabet Bakkevej Det er tilsynets vurdering, at der er fulgt relevant op på Rudersdal Kommunes anbefalinger fra det uanmeldte tilsyn i 2012, ligesom de har noteret sig, at Bofællesskabet anvender Bostedsystemet. Tilsynet har endvidere bemærket sig, at borgerne i bofællesskabet siden sidste tilsyn er blevet selvadministrerende og får deres medicin dosispakket fra apoteket. Tilsynsrapporten i 2013 fra BDO har ikke givet forvaltningen anledning til at give påbud, anbefalinger eller bemærkninger. Sundhedsfagligt tilsyn Embedslægerne har konstateret, at der ved tilsynet ikke blev fundet forhold, som giver anledning til bemærkninger. Det var embedslægernes samlede konklusion på tilsynet, at bofællesskabet havde formået at efterleve Sundhedsstyrelsens vejledninger på det sundhedsfaglige område på samme høje niveau som ved tilsynet i Alle Sundhedsstyrelsens krav er således opfyldt. Elleslettegård privat uddannelses- og bosted for unge mennesker. Det er tilsynets vurdering, at der er foretaget relevant opfølgning på anbefaling og påbud, der blev givet af forvaltningen på baggrund af BDO s uanmeldte tilsyn på Elleslettegård i På baggrund af tilsynsrapporten i 2013 gives følgende 2 påbud: Påbud: 1. Ledelsen skal omgående sikre, at medicininstruksen overholdes, og at den opbevares i aflåst rum eller boks også af de elever, der selv kan administrere medicinen, således at det alene er de elever, der har fået medicinen ordineret af lægen, der kan få adgang til denne 2. Det skal endvidere sikres af ledelsen, at den medicin, der indtages af eleven, er korrekt doseret i henhold til lægens ordination. Sundhedsfagligt tilsyn Der foretages ikke sundhedsfagligt tilsyn på Elleslettegård, der er et privat botilbud efter 107 i lov om social service. Grunden hertil er, at forvaltningen ikke finder, at det er relevant med et sund- 18

19 hedsfagligt tilsyn i forhold til disse borgere, der er unge mennesker, hvis funktionsevne ikke er væsentligt nedsat og ikke får medicin i samme omfang som borgere i de øvrige botilbud. Økonomisk tilsyn. Områdechefen besluttede, at der igen i 2013 skulle gennemføres et uanmeldt økonomisk tilsyn med de private botilbud. Der er i overensstemmelse med ovennævnte gennemført økonomisk tilsyn med Bofællesskabet Bakkevej og Elleslettegård. Tilsynet er gennemført af BDO Kommunernes Revision og er gennemført med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr af om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private botilbud. Endvidere tager tilsynet udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. Endelig er tilsynet gennemført under iagttagelse af botilbuddets godkendelsesgrundlag samt vedtægter. Det private Bofællesskab Bakkevej. Det økonomiske tilsyn med Bofællesskabet Bakkevej er gennemført af BDO Kommunernes Revision. Den økonomiske gennemgang fra BDO Kommunernes Revision gav anledning til 4 påbud, der skal efterkommes fra og med regnskabsåret Herudover er der givet 1 anbefaling. Påbud: 1. Ledelsen skal fremover sørge for, at personalenormeringen fremgår af regnskabet og i øvrigt løbende underrette Rudersdal Kommune, når der sker ændringer i personalesammensætningen 2. Ledelsen skal sikre, at huslejen i budgettet for 2014 angives med den korrekte lejeudgift 3. Ledelsen skal sikre, at det fremadrettet specificeres i årsregnskabet, at regnskabet er revideret af ekstern revisor og i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik 4. Ledelsen skal sikre, at revisionsprotokollatet er underskrevet af bestyrelsen. Anbefaling: Det anbefales ledelsen, at dispositioner vedrørende personaleudgifter af en vis økonomisk størrelsesorden fremover bliver afstemt med Rudersdal Kommune til vurdering af rimeligheden heraf set i forhold til målgruppens behov. Ledelsen af Bofællesskabet på Bakkevej har fremsendt en tids- og handlingsplan til for, hvordan påbuddene kan efterkommes. Tids- og handleplan er taget til efterretning. Det private uddannelses- og bosted Elleslettegård Det økonomiske tilsyn med Elleslettegård er gennemført af BDO Kommunernes Revision. 19

20 På baggrund af tilsynsrapportens konklusioner har forvaltningen givet 1 påbud, der skal efterkommes fra og med regnskabsåret Påbud: 1. Ledelsen skal fremover underrette Rudersdal Kommune, inden der sker ændringer i personalenormeringen. Herudover er Elleslettegård blevet bedt om en uddybende besvarelse af en række spørgsmål til den økonomiske rapport. Forvaltningen har efterfølgende taget besvarelsen til efterretning. 7. Opsummering af tilsynsrapporterne vedrørende de enkelte kommunale bofællesskaber- servicelovens 85. Bofællesskabet Bregnerødvej 1 A. Det pædagogiske og organisatoriske tilsyn er udført af BDO Kommunernes Revision. På baggrund af tilsynsrapportens konklusioner har forvaltningen givet 4 påbud. Herudover har tilsynsrapporten givet forvaltningen anledning en bemærkning til ledelsen. Påbud: 1. Ledelsen skal sikre, at den pædagogiske plan årligt bliver evalueret og justeret herefter 2. Ledelsen skal sikre, at der årligt afholdes evakueringsøvelse sammen med beboerne, således at de ved, hvad de skal gøre i tilfælde af brand, og de ved, hvilke flugtveje, de kan benytte 3. Ledelsen skal sikre, at medicin opbevares forsvarligt, også når medarbejderne ikke er tilstede, således at risikoen for farlige situationer og utilsigtede hændelser minimeres 4. Ledelsen skal sikre, at samtlige medarbejdere informeres om gældende procedurer og retningslinjer om utilsigtede hændelser. Bemærkning: Tilsynet har bemærket, at der er udstedt forbud mod, at medarbejderne må benytte kældertrappen af forsikringsmæssige årsager. Samtidig har medarbejderne oplyst, at de ansvarlige for ejendommen har oplyst, at der ikke er et sikkerhedsmæssigt problem med at færdes på kældertrappen. Vi skal anmode om at få forklaret, om der er en konkret årsag til dette forbud, og om det har betydning for medarbejdernes udførelse af deres opgaver herunder brandøvelse og evakueringsplaner, at medarbejderne ikke må benytte kældertrappen. Forvaltningen har anmodet ledelsen af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter om en tids- og handleplan, hvoraf fremgår, hvordan de vil efterkomme de givne påbud. Forvaltningen har efterfølgende godkendt den indsendte tids- og handleplan. 20

21 Bofællesskabet Bregnerødvej Det pædagogiske og organisatoriske tilsyn er udført af BDO Kommunernes Revision. På baggrund af tilsynsrapportens konklusioner har forvaltningen givet 4 påbud. Herudover har forvaltningen givet 3 anbefalinger. Påbud: 1. Ledelsen skal sikre, at der foreligger en beredskabsplan, som beboerne kender til og, at der en gang årligt afholdes evakueringsøvelse med deltagelse af beboerne 2. Ledelsen skal sikre, at der udarbejdes en retningslinje for håndtering af tilgængelige rengøringsmidler, og i den forbindelse sikre, at nyindflyttede beboere gøres bekendte med retningslinjen. Det skal dokumenteres i Bosted, at borgeren kan håndtere tilgængelige rengøringsmidler 3. Ledelsen skal sikre, at medicin opbevares forsvarligt aflåst, således at risikoen for farlige situationer og utilsigtede hændelser minimeres 4. Ledelsen skal sikre, at samtlige medarbejdere bliver informeret om gældende procedurer og retningslinjer i forbindelse med utilsigtede hændelser. Anbefalinger: Det anbefales ledelsen, at: 1. Gøre medarbejderne opmærksomme på at indhente viden om nye beboeres diagnoser. 2. At indføre visualisering af dagsorden og referat fra husmøderne med henblik på at understøtte de demokratiske processer 3. Indføre systematiske drøftelser af gråzoneområdet i relation til magtanvendelser med henblik på at sikre et fagligt fokus på dette felt. Forvaltningen har anmodet ledelsen af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter om en tids- og handleplan, hvoraf fremgår, hvordan de vil efterkomme de givne påbud og anbefalinger. Forvaltningen har efterfølgende godkendt den indsendte tids- og handleplan. Bofællesskabet Gl. Holtegade 9. Det pædagogiske og organisatoriske tilsyn er udført af BDO Kommunernes Revision. På baggrund af tilsynsrapportens konklusioner har forvaltningen givet 2 påbud. Herudover har forvaltningen givet en anbefaling. Påbud: 1. Ledelsen skal sikre, at beboerne hurtigst muligt bliver vejledt og informeret om brand- og evakueringsplanen og, at der afholdes brandøvelse med deltagelse af beboerne. Brand- og evakueringsplan skal herefter gennemgås med beboerne en gang årligt 21

22 2. Ledelsen skal sikre, at borgerne opbevarer deres medicin forsvarligt, og at individuelle doseringsæsker ikke ligger frit tilgængeligt for andre borgere, således at risikoen for farlige situationer/utilsigtede hændelser minimeres. Anbefaling: Det blev anbefalet ledelsen, at medarbejderne indarbejder en rutine, hvor de løbende drøfter og reflekterer over gråzoner i forhold til magtanvendelser for dermed at styrke og videreudvikle det gode faglige niveau på stedet. Forvaltningen har anmodet ledelsen af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter om en tids- og handleplan, hvoraf fremgår, hvordan de vil efterkomme de givne påbud. Forvaltningen har efterfølgende godkendt den indsendte tids- og handleplan. Bofællesskabet Birkerød Parkvej 18. Det pædagogiske og organisatoriske tilsyn er udført af BDO Kommunernes Revision. På baggrund af tilsynsrapportens konklusioner har forvaltningen givet et påbud. Herudover har forvaltningen givet 3 anbefalinger. Påbud: 1. Ledelsen pålægges i samarbejde med faglig ekspertise at undersøge, om røglugten i fællesarealet stammer fra beboernes rygning i egne boliger, som via ventilationsanlægget videreføres hertil. I givet fald pålægges det ledelsen sammen med den faglige ekspertise at vurdere løsningsmuligheder til fjernelse af røglugten. Anbefalinger: 1. Det anbefales personalet at drøfte med beboerne, om rygning i beboernes egne boliger kan minimeres. Evt. ved at tilbyde rygestop-kurser 2. Det anbefales ledelsen, at der bliver indarbejdet en rutine hos medarbejderne, hvor de løbende drøfter og reflekterer over gråzoner i forhold til magtanvendelser for dermed at styrke og videreudvikle det gode faglige niveau på stedet 3. Det anbefales ledelsen, at langtidspåvirkning af arbejdets karakter kommer til at indgå som et særligt perspektiv i APV en. Forvaltningen har anmodet ledelsen af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter om en tids- og handleplan, hvoraf fremgår, hvordan de vil efterkomme påbuddet og anbefalingerne. Forvaltningen har efterfølgende godkendt den indsendte tids- og handleplan. Bofællesskabet Langebjerg 3, Nærum. Det pædagogiske og organisatoriske tilsyn er udført af BDO Kommunernes Revision. 22

23 På baggrund af tilsynsrapportens konklusioner har forvaltningen givet 3 anbefalinger. Anbefalinger: Det anbefales ledelsen, at: 1. Der systematisk drøftes magtanvendelse i gråzoneområdet mellem magtanvendelse og omsorg for dermed at styrke og videreudvikle det gode faglige niveau på stedet 2. Borgernes deltagelse i klubtilbud bliver dokumenteret i Bostedsystemet 3. Der i forbindelse med beboermøder og den daglige dialog mellem medarbejdere og beboere yderligere sker en optimering i brug af visuel kommunikation. Forvaltningen har anmodet ledelsen af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter om en tilbagemelding på, hvordan de vil forholde sig til anbefalingerne. Forvaltningen har efterfølgende taget tilbagemeldingen til efterretning. Bofællesskabet Biskop Svanes Vej 63. Det pædagogiske og organisatoriske tilsyn er udført af BDO Kommunernes Revision. På baggrund af tilsynsrapportens konklusioner har forvaltningen givet 3 anbefalinger. Herudover har forvaltningen givet en bemærkning. Anbefalinger: Det anbefales ledelsen, at: 1. Der systematisk drøftes magtanvendelse i gråzoneområdet mellem magtanvendelse og omsorg for dermed at styrke og videreudvikle det gode faglige niveau på stedet 2. Der indarbejdes en systematik omkring dokumentation af aktiviteter/aktivitetstilbud for den enkelte borger med henblik på at sikre en ensartet dokumentation i Bostedsystemet 3. Brugen af visualisering i kommunikationen med borgerne optimeres, eksempelvis ved at visualisere husmødernes dagsordener og referater. Bemærkning: Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at personalet gør en indsats for, at beboerne på de øverste etager i større omfang benytter fælleslokalet og dermed indgår i det naturlige fællesskab i bofællesskabet. Forvaltningen har anmodet ledelsen af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter om en tilbagemelding på, hvordan de vil forholde sig til anbefalingerne. Forvaltningen har efterfølgende taget tilbagemeldingen til efterretning. 23

24 Ny tilsynsreform pr. 1. januar Folketinget har besluttet en reform af det kommunale tilsyn. Med virkning fra 1. januar 2014 flyttes kommunernes ansvar for at føre tilsyn med sociale døgntilbud til nye 5 socialtilsyn på landsplan. De 5 socialtilsyn placeres i 5 kommuner, som er udpeget ved lov og får det fulde ansvar for opgaven i hver deres geografiske region. De 5 tilsynskommuner fører indbyrdes tilsyn med hinanden. Det nye socialtilsyn i region Hovedstaden er placeret i Frederiksberg Kommune. Rudersdal Kommune vil herefter få udført tilsyn med botilbuddene fra tilsynsenheden i Frederiksberg Kommune. Tilsynsenheden vil fremover fremhæve konklusionerne fra det seneste tilsyn på Tilbudsportalen, så eventuelle anmærkninger eller påbud, som tilsynet har givet tilbuddet, er synlige. Reformen betyder endvidere, at alle nuværende tilbud såvel kommunale som private skal godkendes på ny af de 5 socialtilsyn. 24

Redegørelse om tilsyn i dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område

Redegørelse om tilsyn i dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område Redegørelse om tilsyn i dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. TILSYNSBESØGENE...4 3. KVALITETSMODELLEN...5 4. TILSYN UDFØRT AF SOCIALTILSYNET...6

Læs mere

Sundhedsfagligt uanmeldt tilsyn på Bøgelunden. Anmodning om tids- og handleplan.

Sundhedsfagligt uanmeldt tilsyn på Bøgelunden. Anmodning om tids- og handleplan. Bøgelunden Sophie Magdelenesvej 12 3460 Birkerød Att: Signe Tronier Psykiatri og Handicap Administration Stationsvej 36 3460 Birkerød psykiatrioghandicap@ruder sdal.dk www.rudersdal.dk Sundhedsfagligt

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2012

Opfølgende tilsynsrapport 2012 J. nr.: 5-2211-233/1 SST-id: PHJSYN-00003417 P-nr.: 1003352707 Opfølgende tilsynsrapport 2012 Områdecenter Søhusparken Adresse: Søhusvej 8, 8400 Ebeltoft Kommune: Syddjurs Leder: Centerchef Lis Kjems,

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Tids- og handleplan i forbindelse med uanmeldt Embedslægetilsyn i Bøgelunden den 22. maj 2012.

Tids- og handleplan i forbindelse med uanmeldt Embedslægetilsyn i Bøgelunden den 22. maj 2012. Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Bøgelunden Sophie Magdelenes Vej 12 3460 Birkerød Tids- og handleplan i forbindelse med uanmeldt Embedslægetilsyn i Bøgelunden den 22. maj 2012. Nedenstående

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Toftehaven Adresse: Nygårdsvej 35, 2750 Ballerup Kommune: Ballerup Leder: Plejehjemsleder Torben Østergård Nielsen Telefon: 44 77 31 35 E-post: fra@balk.dk Dato

Læs mere

Redegørelse om tilsyn med Socialområdets tilbud 2016

Redegørelse om tilsyn med Socialområdets tilbud 2016 Redegørelse om tilsyn med Socialområdets tilbud 2016 Indholdsfortegnelse Indhold 1. INDLEDNING...3 2. TILSYNSMODELLEN I RUDERSDAL KOMMUNE...3 3. SAMMENFATNING AF TILSYNENE I 2016...4 Tilsyn udført af Socialtilsynet...4

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter J. nr.: 1-17- 134/6 P nr.: 1003381649 Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter Adresse: Hansensvej 2, 9492 Blokhus Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social og sundhedsassistent Jonna

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn. J. nr.: /5 P nr.: Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse

Tilsynsrapport Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn. J. nr.: /5 P nr.: Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse J. nr.: 4-17-60/5 P nr.: 1013133855 Tilsynsrapport 2010 Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse Kommune: Furesø Leder: Helle Fobian Thomsen Dato for tilsynet: 2. december

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Midgården

Tilsynsrapport 2011 Midgården Tilsynsrapport 2011 Midgården Opfølgende tilsyn Den 19. december 2011 j.nr. 4-1214-22/1 ALW/mat Embedslægerne Hovedstaden Borups alle 174, 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Tilsynsrapport Opfølgende tilsyn E - huset. Adresse: Thorsgade , 2200 København N. Kommune: København.

Tilsynsrapport Opfølgende tilsyn E - huset. Adresse: Thorsgade , 2200 København N. Kommune: København. Tilsynsrapport 2011 Opfølgende tilsyn E - huset 12. januar 2012 J.nr. 5-2911-36/1/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 Dir. tlf. E-post

Læs mere

Oversigt over embedslægetilsynets konklusioner og krav til de enkelte plejecentre 2014

Oversigt over embedslægetilsynets konklusioner og krav til de enkelte plejecentre 2014 Plejecenter Konklusion Krav Søkilde Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for Næste tilsyn vil, hvis der modtages en fyldestgørende handleplan og skriftlig oplysning

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2013

Opfølgende tilsynsrapport 2013 J. nr.: 5-2211-1919/1 SST-id: PHJSYN-00004270 P-nr.: 1013556845 Opfølgende tilsynsrapport 2013 Ældre Aalbæk Adresse: Stationsvej, 9 9982 Ålbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder Helle Kooij Gruppeleder:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Bofællesskabet Skolegade

Tilsynsrapport 2010 Bofællesskabet Skolegade J.nr 4-27-/137/1 Tilsynsrapport 2010 Bofællesskabet Skolegade Adresse: Skolegade 12, 2500 Valby Kommune: København Leder: Susanne Wolfsberg Dato for tilsynet: 4. oktober 2010 Telefon: 36 44 39 06 E-post:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den 1.9.2010 Jeg vil i nedenstående handleplan besvare følgende fire spørgsmål, stillet af Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap og Psykiatri i forbindelse

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup Tilsynsrapport 2011 Bofællesskabet Vinkeldamsvej 28. november 2011 J.nr. 4-27-153/6/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 Dir. tlf. E-post

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den 24. februar 2011 J.nr. 4-17-252/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven

Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven 23. januar 2013 Tilsynsrapport 2013 for uanmeldt genbesøg på Korsløkkehaven Adresse: Korsløkkehaven 2-6, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Alice Sundstrøm Telefon: 65513425 E-post: asu@odense.dk Dato

Læs mere

Lokalcenteret Skelager

Lokalcenteret Skelager Opfølgende tilsynsrapport 2012 Lokalcenteret Skelager 18. september 2012 j.nr. 5-2211-718/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven J. nr.: 3-17-158/4 P nr.: 1012550991 Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven Adresse: Ærtebjeghaven 41, 5270 Odense N Kommune: Odense Leder: Heidi Kaastrup Dato for tilsynet:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rødovre Kommune 2011 Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at

På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at Embedslægetilsyn På baggrund af besøget kan det som helhed konkluderes, at fra BPråd / områdeleder Caspershus Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at Gigtplejehjemmet fungerede tilfredsstillende, med

Læs mere

Tilsyn med boenheder i 2011

Tilsyn med boenheder i 2011 Tilsynsrapport 2011 Bakkegården 1. november 2011 J.nr. 4-27-47/6/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. E-post

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-257/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Ishøj Kommune

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015 Tilsynsrapport 2009 Demenscenter Mimosen Adresse: Ellevej 38, 47 og 49 Kommune: Allerød Leder: Centerchef Tina Rantzau Christensen Dato for tilsynet: 29. juni 2009 Telefon:

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem

Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem J.nr. 4-17-140/3 P nr. 1007809278 Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem Adresse: Carl Jakobsens Vej 8, 2500 Vallby Kommune: København Leder: Inge Holm Dato for tilsynet: 14. oktober 2008 Telefon: 35

Læs mere

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta

Tilsynsenheden. Uanmeldt tilsyn D Fonden Sparta Uanmeldt tilsyn D28.11. 2012 Fonden Sparta Tilbuddets navn og adresse Sparta,afd. Tjørring, Fredbovej og administrationen Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Michael Poulsen,

Læs mere

blev fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden

blev fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynsrapport 2012 Kildemosen J.nr. /5-2211-328/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Adresse: Kildemosen 1-7, 8305 Samsø Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Kommune:

Læs mere

Tilsynsrapport 2007. Gambo. Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø. Kommune: Nordfyn. Leder: Inge Toftegård. Dato for tilsynet: 02102007

Tilsynsrapport 2007. Gambo. Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø. Kommune: Nordfyn. Leder: Inge Toftegård. Dato for tilsynet: 02102007 Tilsynsrapport 2007 Gambo Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø Kommune: Nordfyn Leder: Inge Toftegård Dato for tilsynet: 02102007 Telefon: 64831331 E-post: ito@nordfynskommune.dk Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune

Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune Adresse: Kommune: Leder: Christians Torv 123, 2680 Solrød Solrød Tine Laursen Dato for tilsynet: 02.09.08 Telefon:???? E-post: Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Plejecentret Arresø - Afdeling Løvdalen Adresse: Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Kommune: Halsnæs Leder: Centerleder Tina Olsen Telefon: 47784000/21178819 E-post:

Læs mere

Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle Brøndby.

Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle Brøndby. Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle 160 2605 Brøndby E-mail: social@brondby.dk j.nr. 4-17-239/1/VIBR Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen SKÆRPET UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-HJEMMET LOTTE KOCHS VEJ 30 1812 FREDERIKSBERG VED FORSTANDER CHARLOTTE ANDREASEN [ Tilsynet er udført d. 3.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Ældrecenter Nygårds Plads. Adresse: Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby. Kommune: Brøndby. Leder: Marianne Strømsted

Tilsynsrapport 2013. Ældrecenter Nygårds Plads. Adresse: Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby. Kommune: Brøndby. Leder: Marianne Strømsted Tilsynsrapport 2013 Ældrecenter Nygårds Plads 16. maj 2013 Sagsnr. 5-2211-930/1/ Reference KPE T 72227450 E seost@sst.dk Adresse: Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby Kommune: Brøndby Leder: Marianne Strømsted

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Bostedet Mette Marie

Tilsynsrapport 2010 Bostedet Mette Marie J.nr.4-27-25/4 Tilsynsrapport 2010 Bostedet Mette Marie Adresse: Hyltebjerg Alle 73-75 Kommune: København Leder: Sami Visunatten Dato for tilsynet: 28. maj 2010 Telefon: 38 76 13 75 E-post: mmp@mariehjem.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Christinehaven. J. nr.: 3-17-94/4 P nr.:1013061722. Adresse: Christinedalsvej 22, Svendborg. Kommune: Svendborg

Tilsynsrapport 2010. Christinehaven. J. nr.: 3-17-94/4 P nr.:1013061722. Adresse: Christinedalsvej 22, Svendborg. Kommune: Svendborg J. nr.: 3-17-94/4 P nr.:1013061722 Tilsynsrapport 2010 Christinehaven Adresse: Christinedalsvej 22, Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Sektionsleder Lisbeth Kyndbøl Dato for tilsynet: 27. august 2010

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark Sorsigvej 35, 6760 RibeTelefon 7222 7950 Fax: 7222 7440 E-mail: syd@sst.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark Sorsigvej 35, 6760 RibeTelefon 7222 7950 Fax: 7222 7440 E-mail: syd@sst.dk Tilsynsrapport 2011 J.nr. 3-17-56/6 Sommersted Plejehjem Adresse: Kirkevej 6, 6560 Sommersted Kommune: Haderslev Leder: Lis - Birthe Sørensen Telefon: 74 50 42 67 E-post: lbso@haderslev.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig BAKKEGÅRDEN OMSORGSCENTER Adresse: Bakkegården 1, 4534 Hørve Kommune: Odsherred Leder: Centerleder Stine Tougaard Telefon: 59665347 / 29135615 E-post: stith@odsherred.dk

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune 2008 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark Sorsigvej 35 6760 Ribe Tlf.: 7222 7950 Fax: 7222 7440 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Område Syd, Birkebo Adresse: Hovedgaden 60, 8654 Bryrup Kommune: Silkeborg Leder: Lisbeth Ninn Bøgeholdt Telefon: 89703944 E-post: sikkerpost@silkeborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2011

Opfølgende tilsynsrapport 2011 Opfølgende tilsynsrapport 2011 Social-psykiatrisk Center Nord-Vest Kollektivhuset på Bellahøj 29. december 2011 J.nr. 5-2911-3/1/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejeboligcenter Fælledgården Adresse: Drejøgade 3, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Centerchef Anne Birgitte Østergaard Telefon: 23 27 78 71 E-post: at1r@suf.kk.dk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej

Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej Adresse: Odensevej 29E 5610 Assens Kommune: Assens Leder: Social og sundhedsassistent Åse Bartholin Dato for tilsynet: 12. november 2007 Telefon: 63 74 00 96

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Søglimt. Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard. Mia Mortensen. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 01-10-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Søglimt Nørrevang 30, Sunds Gitte Houensgaard Mia Mortensen Joan Nørgaard

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Hybyhus Plejecenter. Adresse: Lundingsvej 17, 7000 Fredericia. Kommune: Fredericia. Leder: Centerleder Joan Hartvig

Tilsynsrapport 2013. Hybyhus Plejecenter. Adresse: Lundingsvej 17, 7000 Fredericia. Kommune: Fredericia. Leder: Centerleder Joan Hartvig Tilsynsrapport 2013 3. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1225/1 Hybyhus Plejecenter Adresse: Lundingsvej 17, 7000 Fredericia Kommune: Fredericia Leder: Centerleder Joan Hartvig Telefon: 72113130 E-post: joan.hartvig@fredericia.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-31/1/ Reference MAT T 7222 7454 E seost@sst.dk Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Egedal Kommune 2012 Tilsynene i Egedal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt genbesøg på Tullebølle Centeret

Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt genbesøg på Tullebølle Centeret 14. december 2011 J.nr. 5-2211-48/1 Tilsynsrapport 2011 for uanmeldt genbesøg på Tullebølle Centeret Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Pia Clausen Telefon: 63 51 65 90 E-post:

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 8. juli 2013 J. nr. 5-2211-1069/1 Øster Elkjær Pleje Adresse: Erritsø Bygade 85, 7000 Fredericia Kommune: Fredericia Leder: Ea Gissh Seeger Telefon: 72 10 57 82 E-post: ea.seeger@fredericia.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN. Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Krarup.

Tilsynsrapport 2012 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN. Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Krarup. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-306/1 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg Kommune: Sønderborg Leder: Marianne Krarup Telefon: 88725050 E-post: mkrr@sonderborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem

Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem J.nr. 4-17-151/3 P nr. 1003253007 Tilsynsrapport 2008 Kildevæld Sogns Plejehjem Adresse: Helsingborggade 16, 2100 København Ø Kommune: København Leder: Margit Lundager Dato for tilsynet: 9. juli 2008 Telefon:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Nordfyns Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50 Fax 72

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 PLEJEHJEMMET HOLMBOHJEMMET Adresse: Klostervej 39, 6950 Ringkøbing Kommune: Ringkøbing-Skjern Leder: Områdeleder Lissi Mikkelsen Telefon: 99 74 23 50 E-post: sikkerpost@rksk.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Lokalcenter Rosengård

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Lokalcenter Rosengård Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Lokalcenter Rosengård Adresse: Ørbækvej 150, 5220 Odense SØ Kommune: Odense P-nummer:1001762454 Dato for ordinært tilsyn: 10. november 2008 Dato for anmeldt genbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Bryggerlunden. Adresse: Bryghusvej 58, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg. P-nummer: Leder: Lene Ditlevsen

Tilsynsrapport Bryggerlunden. Adresse: Bryghusvej 58, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg. P-nummer: Leder: Lene Ditlevsen Tilsynsrapport 2008 Bryggerlunden Adresse: Bryghusvej 58, 5700 Svendborg Kommune: Svendborg P-nummer: 1013048270 Leder: Lene Ditlevsen Dato for tilsynet: 4-12- 2008 Telefon: 62234130 E-post: sivled@svendborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg på Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 1 1. Indledning Kragsbjergløkke Plejecenters plejeboliger rummer 18

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2011 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2011... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Adresse: Kommune: Leder: Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Lejre Susanne Marcussen Dato for tilsynet: 10.11.08 Telefon: 46464740 eller lederen 46464745 E-post:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Strandcentret

Tilsynsrapport 2007 Strandcentret Tilsynsrapport 2007 Strandcentret Adresse: Frydenhøj Allé 100, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Stella Hviid Dato for tilsynet: 7. maj 2007 Telefon: 43 59 00 00 E-post: shv@greve.dk T Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Allerød Kommune 25. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-30/1/ Reference MAT T +4572227496 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Allerød Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet

Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet J. nr.:4-17-213/4 P nr.: 1010524756 Tilsynsrapport 2009 Dorthe Mariehjemmet Adresse: Rødovrevej 325,2610 Rødovre Kommune:Rødovre Leder: Flemming Høj Jermiin Dato for tilsynet: 27.januar 2009 Telefon: 3670

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Hesselager. J. nr.: 3-17-109/5 P nr.: 1011547488. Adresse: Langgade 2, 5874, Hesselager. Kommune: Svendborg

Tilsynsrapport 2010. Hesselager. J. nr.: 3-17-109/5 P nr.: 1011547488. Adresse: Langgade 2, 5874, Hesselager. Kommune: Svendborg J. nr.: 3-17-109/5 P nr.: 1011547488 Tilsynsrapport 2010 Hesselager Adresse: Langgade 2, 5874, Hesselager Kommune: Svendborg Leder: Jytte Jørgensen Dato for tilsynet: 25/8-2010 Telefon: 62 25 16 96 E-post:

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 SKÆLSKØR PLEJECENTER. Adresse: Norvænget 5, 4230 Skælskør. Kommune: Slagelse. Leder: Pernille Pedersen. Telefon: 58 57 35 00

Tilsynsrapport 2013 SKÆLSKØR PLEJECENTER. Adresse: Norvænget 5, 4230 Skælskør. Kommune: Slagelse. Leder: Pernille Pedersen. Telefon: 58 57 35 00 Tilsynsrapport 2013 SKÆLSKØR PLEJECENTER 28. maj 2013 Sagsnr. 5-2211-436/1/ Reference IRT T +4572227933 E sjl@sst.dk Adresse: Norvænget 5, 4230 Skælskør Kommune: Slagelse Leder: Pernille Pedersen Telefon:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Endelig Klintholm Havn Centret Adresse: Sildemarken 2, 4791 Borre Kommune: Vordingborg Leder: Distriktsleder Helene Kvist Telefon: 55 36 32 36 E-post: helkvi@vordingborg.dk

Læs mere

Dato: 10. februar J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Furesø Kommune

Dato: 10. februar J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Furesø Kommune Dato: 10. februar 2014 J.nr. 5-2210-34/1 s tilsyn med plejehjem i Furesø Kommune 2013 Tilsynene i Furesø Kommune har gennemført i alt tre tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Bøgemarkscentret

Tilsynsrapport 2008 Bøgemarkscentret Tilsynsrapport 2008 Bøgemarkscentret Adresse: Bøgemarksvej 3, 9230 Svenstrup J. Kommune: Aalborg Leder: Plejehjemleder/ sygehjælper Annie Hansen Dato for tilsynet: 17.9.2008 Telefon: 98 38 10 72 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 FUGLEPARKEN PLEJEHJEM. Adresse: Nattergalevej 1, 4250 Fuglebjerg. Kommune: Næstved. Leder: Kirsten Callesen. Telefon: 55 88 16 00

Tilsynsrapport 2013 FUGLEPARKEN PLEJEHJEM. Adresse: Nattergalevej 1, 4250 Fuglebjerg. Kommune: Næstved. Leder: Kirsten Callesen. Telefon: 55 88 16 00 Tilsynsrapport 2013 11. juni 2013 Sagsnr. 5-2211-2602/1/ Reference IRT T 7222 8654 E seost@sst.dk FUGLEPARKEN PLEJEHJEM Adresse: Nattergalevej 1, 4250 Fuglebjerg Kommune: Næstved Leder: Kirsten Callesen

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Hiort Lorenzen Center. Adresse: Hiort Lorenzens Vej 69, 6100 Haderslev. Kommune: Haderslev. Leder: Karen Margrethe Iversen

Tilsynsrapport 2012. Hiort Lorenzen Center. Adresse: Hiort Lorenzens Vej 69, 6100 Haderslev. Kommune: Haderslev. Leder: Karen Margrethe Iversen Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-1250/1 Hiort Lorenzen Center Adresse: Hiort Lorenzens Vej 69, 6100 Haderslev Kommune: Haderslev Leder: Karen Margrethe Iversen Telefon: 74347260 E-post: dilens@haderslev.dk

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-236/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Allerød

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Lind Plejecenter. Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Lind Plejecenter. Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann. Pia Strandbygaard. Joan Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Plejecentre Dato: 20.10.2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Lind Plejecenter Gadegårdsvej 121, Lind, 7400 Herning Gundi Halfmann

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010.

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010. Årsrapport Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010 5700 Svendborg Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 18 uanmeldte tilsynsbesøg på Tlf.

Læs mere