Handelsbalancen Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handelsbalancen Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Handelsbalancen Definition, opbygning og tolkning 3 Definition 3 Publikationens opbygning 3 Fordeling af brancher og forbrug på branchekategorier 3 Metoden bag handelsbalancen Øvrige nøglekomponenter i Handelsbalancen Omsætning 4 Forbrugspotentiale 4 5 Pendlerbalance 5 Detailhandlen i Danmark 5 Omsætningsfordeling i hovedkategorier 5 Omsætning, forbrugspotentiale og handelsbalance udviklingen i Danmark 6 Region Hovedstaden 10 Region Sjælland 40 Region Syddanmark 58 Region Midtjylland 81 Region Nordjylland 101 Bilag 1: Fordeling af brancher i branchekategorier 113 Bilag 2: Omfordeling af omsætning jf. Bilag Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 1

2 Indledning Kommuner, handelsstandsforeninger, butikskæder og butikker har alle interesse i at have et godt kendskab til den verden og den situation de befinder sig i. Det er dermed også relevant for disse, at se hvordan omsætningen i Danmark, regionerne, kommunerne, byerne og sågar de små byområder er fordelt, hvilket forbrugspotentiale der findes i disse geografiske områder, samt sammenhængen mellem omsætningen og forbrugspotentialet. Dette vil give mulighed for at lade sig inspirere, sammenligne, se muligheder og udfordringer. Handelsbalancen 2009 kan derfor være medvirkende til at der ude i regioner, kommuner, handelsstandsforeninger og virksomheder kan træffes de bedst mulige beslutninger. I Handelsbalancen 2009 er der foretaget en række ændringer i forhold til de tidligere udgaver. Dette betyder at denne udgave ikke vil være direkte sammenlignelig med tidligere udgaver. For det første omfordeles der i højere grad end tidligere. Dette skyldes brancheglidningen, hvilket betyder, at blandt andet dagligvarekæder konstant udvider sortimentet og dermed sælger varer, der ellers hører til i andre kategorier. For det andet er der nu i Handelsbalancen 2009 en anden opdeling af branchekategorier. Hvor brancherne i Handelsbalancen 2008 var opdelt i kategorierne Dagligvarer, Tøj og sko og Øvrige udvalgsvarer er disse tre kategorier suppleret med kategorierne Boligudstyr og Bil, båd og camping. Dette giver et mere nuanceret billede at handelsbalancen end tidligere, men betyder som nævnt også, at der vil være problemer forbundet med at sammenligne med tal fra tidligere udgaver af Handelsbalancen. For det tredje er derfor nu også en unik fordeling af det rapporterede forbrug, idet de specifikke typer af forbrugsgenstande ligeledes er tilpasset denne nye opdeling af hovedkategorier. Handelsbalancen 2009 bygger på omsætningstal fra Regnskabsstatistikken samt forbrugstal fra Forbrugsundersøgelsen. Førstnævnte udkommer årligt fra Danmarks statistik, og stammer fra oplysninger fra SKAT samt spørgeskemadata indsamlet af Danmarks Statistik. Sidstnævnte stammer fra en løbende undersøgelse, der over en treårig periode samler forbrugsdata ind fra en række husstande. Da der nødvendigvis vil gå tid fra Danmarks det igen Statistik bemærkes, har indsamlet at indekstallene disse i data handelsbalancen til er klare er korrigeret til at blive for bearbejdet landstallene. af Retail Institute Scandinavia A/S, vil det være en tidsmæssig forskydning fra undersøgelsesperioden til tidspunktet hvor de bliver rapporteret. Handelsbalancen 2009 indeholder således tal fra 2006 og Handelsbalancen 2010 vil herefter indeholde tal fra 2006, 2007 og I denne publikation fremgår omsætning, forbrugspotentiale og handelsbalancen for samtlige 98 kommuner i Danmark. Desuden fremgår der data om -segmenter samt indbyggertal og pendling for hver kommune. Omsætning og forbrug af tjeneste- og finansielle ydelser er ikke medtaget i undersøgelsen. Ønskes der videre detaljering, eksempelvis ned på byer eller byområder kan dette løses ved henvendelse til Retail Institute Scandinavia A/S. Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 2

3 Handelsbalancen Definition, opbygning og tolkning I det følgende er ordet handelsbalance defineret, for at der ikke skal herske tvivl om, hvad der menes, når dette nøgletal fremgår. Dette vil blive efterfulgt af et eksempel på, hvordan man som læser kan fortolke på de indekserede handelsbalancer, der findes i publikationen. Herefter beskrives opbygningen af publikationen og opbygningen af de figurer og grafer man som læser vil støde på. Definition Handelsbalancen defineres som forholdet mellem omsætningen og forbrugspotentialet. Ved at undersøge, hvor mange penge man må forvente borgerne i et bestemt geografisk område bruger på varer og sammenholde dette med den faktisk omsætning i samme område, får man altså en indikation af, hvor meget af den omsætning, der skabes i områderne, der stammer fra områdets borgere. Således får man også en indikation af oplandseffekten. Der er i beregningerne korrigeret for handelsbalancen på landsplan. Det betyder at man kan vurdere den relative udvikling i området. Såfremt denne korrigering ikke havde fundet sted, så ville det være sværere at vurdere eksempelvis om en kommune var blevet bedre til at generere omsætning på baggrund af forbrugspotentialet fra år t til år t+1. Handelsbalancen er indekseret, hvilket betyder, at et handelsbalanceindeks på 110 viser, at det pågældende geografiske område omsætter for 10% mere end man måtte forvente, hvis områdets borgere og kun disse borgere alle udelukkende handlede i det pågældende område. Med andre ord gives en indikation af, at der er flere borgere, der kommer udefra og handler i området end borgere fra området, der tager ud af området når de handler eller mere generelt, om området omsætning kommer udefra eller indefra. Det er vigtigt at bemærke, at dette ikke bør betragtes som den eneste mulige konklusion. Alternativt kan det handelsbalanceindekset nævnt i eksemplet betyde, at borgerne i området bruger flere penge på forbrug end hvad man kunne forvente ud Note: fra den Det af skal Danmarks bemærkes, Statistik både omsætnings anvendte stikprøve. og forbrugstal er fratrukket meromsætningsafgiften. Ligeledes skal Publikationens opbygning Handelsbalancen 2009 giver indledningsvist en præsentation af udviklingen på landsplan. Omsætningen, forbrugspotentialet og handelsbalancen er således præsenteret i tabelform. Endvidere gives en samlet visuel præsentation af handelsbalancerne i samtlige af landets kommuner for hver af omsætningskategorierne. Hermed er det for læser muligt at få en indikation af hvordan de enkelte kommuner formår at skabe omsætning samt hvorvidt der er en sammenhæng mellem kommunernes handelsbalancer. Forinden er nødvendige metodebeskrivelser samt øvrige centrale definitioner præsenteret. Herefter præsenteres samtlige kommuner. For hver kommune er indbyggertal samt ind- og udpendling angivet, hvorefter kommunens omsætning, forbrugspotentiale og handelsbalance er angivet i tabelform. Slutteligt vises kommunens fordeling af -segmenter visuelt på et kommunekort, suppleret med en oversigt i tabelform. Således vil læser ikke blot få et hurtigt overblik over handlen i kommunen, men også en indikation af hvilken type borgere, der står bag omsætningen i kommunen. Fordeling af brancher og forbrug på branchekategorier Som nævnt indledningsvist, er der i Handelsbalancen 2009 fem hovedkategorier, som danner basis for analysearbejdet og præsentationerne i publikationen. Disse er som nævnt Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping. Netop denne opdeling er foretaget ud fra en vurdering af størrelse af brancher og naturlige tilhørsforhold og dermed på baggrund af den viden Retail Institute Scandinavia A/S har om detailbranchen. For at læser på den ene side kan få et nemt overblik over de relevante nøgletal og Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 3

4 samtidig tilstrækkelig viden, så har det været nødvendigt at foretage denne opdeling, hvor brancher placeres i overordnede kategorier. Fordelingen af brancher i branchekategorier fremgår af tabellen i Bilag 1. Ligeledes skal forbruget kategoriseres ud fra disse hovedkategorier. Denne opdeling er dog meget omfattende, og må for omfangets skyld derfor findes på Det har desuden været nødvendigt at tage højde for brancheglidning, hvilket betyder at en del af omsætningen fra Købmænd og døgnkiosker, Supermarkeder, Discountforretninger, Anden servicehandel fra ikkespecialiserede forretninger og Servicestationer er fordelt ud på flere hovedkategorier. Den eksakte fordeling fremgår af Bilag 2. Metoden bag Handelsbalancen 2009 Som nævnt under Indledning måler Handelsbalancen forholdet mellem omsætningen i et område og det forbrugspotentiale, der er i et område. Den egentlige formel lyder således: Omsætning Forbrugspotentiale x 100 = Handelsbalance-indeks Et Handelsbalance-index på mere end 100 indikerer således og som nævnt, at der omsættes for mere af den pågældende varegruppe i området end der forbruges i området. Der må således være nogle udenfor området, der lægger forbrug i området, og dermed er med til at øge områdets omsætning. Det skal bemærkes, at Handelsbalancen for hele Danmark altid er positiv fordi der i omsætningstallene for detailhandelen fra Danmarks Statistik også kan ligge salg til andre end private og turister, men i forbrugspotentialet Note: er kun Det indregnet skal bemærkes, det private både forbrug. omsætnings og forbrugstal er fratrukket meromsætningsafgiften. Ligeledes skal Når vi beregner handelsbalanceindeks for kommuner (eller andre mindre geografiske områder), går vi ind og korrigerer for dette ved at dividere disse handelsbalancetal med landstallene. Således får man som læser et mere reelt indtryk af hvordan kommunernes butikker præsterer i forhold til det forbrugspotentiale, der er i kommunen og omegnen. Øvrige nøglekomponenter i Handelsbalancen 2009 Nedenfor er relevante komponenter præsenteret og uddybet, så der for læser er forståelse for de beregninger og forudsætninger, der ligger bag forståelsen og fortolkningen af Handelsbalancen. Omsætning Stammer fra Regnskabsstatistikken fra Danmarks Statistik. Denne bygger på oplysninger fra SKAT samt spørgeskemadata. For enkelte kommuner har det ikke været muligt at fremskaffe omsætningstal for samtlige fem kategorier. Dette har skyldtes, at konkurrencesituationen virksomhederne imellem fordrede diskretionering. I de tilfælde har vi enten fastholdt diskretioneringen eller estimeret på baggrund af egene ekspertvurderinger. Omsætningstallene er eksklusiv moms. Omsætningen er i 2007-tal, hvilket betyder at der er sammenlignelighed. Der er diskonteret på baggrund af prisudviklingen ned på varegrupper. Dette for at nå frem til de mest retvisende og sammenlignelige omsætningstal. Forbrugspotentiale Stammer fra Forbrugsstatistikken fra Danmarks statistik. Denne bygger på en løbende undersøgelse, der over en treårig periode samler forbrugsdata ind fra en række husstande. På baggrund af en repræsentativ stikprøve på ca fordelt over hele landet, er respondenterne bedt om at angive husstandenes forbrug ned på varenummerniveau. Denne stikprøve har vi kodet efter vores -segmenteringsmodel, hvorved vi kan opskalere stikprøven til hele Danmark, baseret på kommunernes andele af de 7 cobrasegmenter. Således tages der tages her også højde for forskelle imellem øst/vest, demografiske forskelle samt forskel Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 4

5 på adfærdsmønstre blandt segmenterne. Forbrugspotentialet er gennem analysearbejdet fratrukket moms. Forbrugspotentialet er fremdiskonterede 2006-tal, hvilket betyder at der er sammenlignelighed. Der er også her diskonteret på baggrund af prisudviklingen ned på varegrupper. Dette igen for nå frem til de mest retvisende og sammenlignelige forbrugstal. Idet forbrugstallene fra Danmarks Statistik er angivet inklusiv moms, har det været nødvendigt at udtrække denne i beregningerne. Er et segmenteringsværksøj, der anvendes til at klassificere og profilere husstande i Danmark på baggrund af en række sociodemografiske variable. Således er landet delt ind i mange små -områder. Segmenterne benævnes Lejlighed & Afbetaling, Byandel & Trendsetter, Kapital & Kredit, Bofællesskab & Service, Landboer & Lokalpatriot, VelfærdsDanmark & Soliditet og Ældre & Traditioner. For videre forklaring af de specifikke segmenter kan Retail Institute Scandinavia A/S kontaktes. Pendlerbalance Er beregnet ud fra antal indbyggere, indpendlere og udpendlere i kommunerne. Pendlerbalancen beregnes derfor således: 100+ Indpendling - Udpendling Antal indbyggere x 100 = Nettobefolkningstal En værdi over 100 indikerer således, at der dagligt er flere mennesker i kommunen end indbyggere. En værdi under 100 indikerer derimod at der dagligt er færre mennesker i byen end indbyggere. Detailhandlen i Danmark I det følgende fremgår indledningsvist den samlede detailhandel i Danmark med henblik på omsætningsfordelingen mellem og størrelser af de udvalgte brancher. Dernæst præsenteres en oversigt over landsudviklingen i de det fem igen førnævnte bemærkes, branchekategorier, at indekstallene i handelsbalancen hvor både landets er korrigeret samlede for omsætning, landstallene. forbrugspotentiale og handelsbalance for de udvalgte brancher præsenteres. Omsætningsfordeling i hovedkategorier Nedenstående tabel viser hvordan omsætningen efter omfordeling er fordelt på de fire hovedkategorier i Som det fremgår af Tabel 1, så står Dagligvarer for 30% af den samlede detailomsætning. Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping står derefter begge for 23% af den samlede omsætning, mens Boligudstyr står for 14% og Beklædning står for 10%. Tabel 1: Branchekategoriernes andel af den samlede omsætning Branchekategori Andel Dagligvarer 30% Beklædning 10% Boligudstyr 14% Øvrige udvalgsvarer 23% Bil, båd og camping 23% Den absolutte omsætning og antal arbejdssteder fremgår af Tabel 2 og kan være medvirkende til at give en indikation af omsætningsstrukturen i detailhandlen i Danmark i Den samlede omsætning for de valgte kategorier var i 2007 i alt 348,6 mia. kr. fordelt på i alt registrerede arbejdssteder. Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 5

6 Handelsbalancen 2009 Tabel 2: Branchekategoriernes omsætning og antal arbejdssteder Branchekategori Dagligvarer Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Bil, båd og camping Omsætning (1000 kr.) Arbejdssteder Omsætning, forbrugspotentiale og handelsbalance udviklingen i Danmark I det følgende fremgår udviklingen i omsætning, forbrugspotentiale og handelsbalancen på landsplan. Først vil tre tabeller for de nævnte fremgå og derefter vil handelsbalancen fremgå grafisk. Tabel 3: Branchekategoriernes omsætningsudvikling hele landet Omsætning (1000 kr) Dagligvarer Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Bil, båd og camping Tabel 4: Forbrugspotentiale fordelt på branchekategorier hele landet Forbrugspotentiale (1000 kr.) Dagligvarer Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Bil, båd og camping det 5: igen bemærkes, at indekstallene i handelsbalancen er korrigeret for landstallene. Tabel Handelsbalancen for branchekategorier hele landet Handelsbalance indeks Dagligvarer Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Bil, båd og camping Som det fremgår af tabellerne, så er der fra 2006 til år 2007 sket en fremgang i omsætningen i samtlige fem kategorier fra år 2006 til år Samtidig har der ikke været samme fremgang i forbrugspotentialet. Mens forbrugspotentialet for Dagligvarer, Boligudstyr og Øvrige udvalgsvarer har oplevet en lille fremgang, så har der for Beklædning og Bil, båd og camping været tale om en lille tilbagegang. Overordnet set betyder det at handelsbalancen er steget. I Figur 1 fremgår udviklingen i handelsbalancen desuden grafisk. Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 6

7 Figur 1: Handelsbalancen for Danmark Handelsbalance indeks Dagligvarer Beklædning Boligudstyr Øvrige udvalgsvarer Bil, båd og camping I de efterfølgende kort fremgår en grafisk oversigt over handelsbalancen i alle landets kommuner i de fem branchekategorier. Idet kommunerne omkring hovedstadsområdet er små geografiske områder er der ligeledes et kort over disse. Ud fra Handelbalanceindeks er de enkelte kommuner tildelt en farve. Betydningen af farverne samt fordeling af kommuner fremgår ligeledes. Figur 2: Danmarkskort kommunernes handelsbalancer for Dagligvarer Det fremgår dermed af Figur 2, at især det nordligste Jylland, det nordligste Sjælland og Vestjylland samt trekantsområdet formår at generere en omsætning, der overgår det forbrugspotentiale, der ellers findes i områderne, mens der blandt andet er adskillige kommuner i hovedstadsområdet, der ikke formår at udnytte det forbrugspotentiale, der findes. Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 7

8 Figur 3: Danmarkskort kommunernes handelsbalancer for Beklædning I Figur 3 fremgår det tydeligt, at især de større byer formår at generere større overskud, der overstiger forbrugspotentialet, mens de mere tyndtbefolkede områder derimod har svært ved at generere omsætning, der svarer til eller overstiger områdernes forbrugspotentiale. Figur 4: Danmarkskort kommunernes handelsbalancer for Boligudstyr I Figur 4 fremgår det ligeledes, dog mindre tydeligt, at især de større byer formår at generere større overskud, der overstiger forbrugspotentialet, mens de mere tyndtbefolkede områder derimod har sværere ved at generere omsætning, der svarer til eller overstiger områdernes forbrugspotentiale. Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 8

9 Figur 5: Danmarkskort kommunernes handelsbalancer for Øvrige udvalgsvarer Også i Figur 5 fremgår det, dog igen ikke entydigt, at især de større byer formår at generere større overskud, der overstiger forbrugspotentialet, mens nogle af de mere tyndtbefolkede områder derimod har sværere ved at generere omsætning, der svarer til eller overstiger områdernes forbrugspotentiale. Figur 6: Danmarkskort kommunernes handelsbalancer for Bil, båd og camping I Figur 6 fremgår det, at især midtjyske kommuner har formået at generere mere omsætning end der er forbrugspotentiale til i kommunerne. Derimod er der flere østsjællandske kommuner, der ikke har formået at generere omsætning svarende til forbrugspotentialet i kommunerne. Der er enkelte kommuner, der ikke er blevet farvekodet. Dette skyldes, at der ikke har været nogen omsætning i kategorien Bil, båd og camping for disse kommuner. På de følgende sider vil omsætning, forbrugspotentiale og Handelsbalancer blive præsenteret, ligesom kommunernes indbyggertal, pendling samt -profil fremgår. Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 9

10 Region Hovedstaden Albertslund 11 Allerød 12 Ballerup 13 Bornholm & Christiansø 14 Brøndby 15 Dragør 16 Egedal 17 Fredensborg 18 Frederiksberg 19 Frederikssund 20 Furesø 21 Gentofte 22 Gladsaxe 23 Glostrup 24 Gribskov 25 Halsnæs 26 Helsingør 27 Herlev 28 Hillerød 29 Hvidovre 30 Høje-Taastrup 31 Hørsholm 32 Ishøj 33 København 34 Lyngby-Taarbæk 35 Rudersdal 36 Rødovre 37 Tårnby 38 Vallensbæk 39 Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 10

11 Albertslund kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 126,4, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen faldt fra året før. Det fremgår, at der for både Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr og øvrige udvalgsvarer ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Bil, båd og camping blev der ikke genereret omsætning i kommunen Som det fremgår af nedenstående, så er der for Albertslund en overvægt af (45,5%) og (18,7%), mens der er færrest 2. Byandel & Trendsetter (0,9%). segmenter 45,5% ,9% ,7% ,6% ,2% ,0% ,1% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 11

12 Allerød kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 102,1, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for både Dagligvarer, Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Beklædning blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Allerød en overvægt af (53,8%) og 6. VelfærdsDanmark & Soliditet (17,6%), mens der er færrest 2. Byandel & Trendsetter (1,2%). segmenter 16,3% ,2% ,8% ,4% ,2% ,6% ,5% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 12

13 Ballerup kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 134,7, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for både Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr og Øvrige udvalgsvarer ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Bil, båd og camping blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Ballerup en overvægt af (56,8%) og (21%), mens der er færrest (0%). segmenter 56,8% ,6% ,0% ,0% ,0% ,4% ,2% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 13

14 Bornholm kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 99,2, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen faldt fra året før. Det fremgår, at der for Beklædning, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Dagligvarer og Boligudstyr blev der genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Bornholm en overvægt af (44,5%) og (26,3%), mens der er færrest 2. Byandel & Trendsetter (0,6%). segmenter 7,6% ,6% ,2% ,8% ,3% ,1% ,5% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 14

15 Brøndby kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 124,1, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen faldt fra året før. Det fremgår, at der for både Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr og Øvrige udvalgsvarer ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Bil, båd og camping blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Brøndby en overvægt af (66,1%) og (14,6%), mens der er færrest (0%). segmenter 66,1% ,5% ,0% ,0% - - 0,4% ,6% ,4% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 15

16 Dragør kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 71,5, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr og Øvrige udvalgsvarer ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Bil, båd og camping blev der ikke genereret nogen omsætning i kommunen Som det fremgår af nedenstående, så er der for Dragør en overvægt af (38,3%) og 6. VelfærdsDanmark & Soliditet (33,7%), mens der er færrest (0%). segmenter 16,6% ,6% ,3% ,1% ,0% ,7% ,7% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 16

17 Egedal kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 73,6, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for samtlige branchekategorier ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Egedal en overvægt af (55,8%) og 6. VelfærdsDanmark & Soliditet (19,7%), mens der er færrest (1%). segmenter 7,4% ,2% ,8% ,2% ,7% ,7% ,0% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 17

18 Fredensborg kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 82,2, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr og Øvrige udvalgsvarer ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Bil båd og camping blev der slet ikke genereret omsætning i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Fredensborg en overvægt af (42%) og 1. Lejlighed & Afbetaling (25,3%), mens der er færrest (3,1%). segmenter 25,3% ,7% ,0% ,1% ,4% ,3% ,2% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 18

19 Frederiksberg kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 87, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for både Dagligvarer, Boligudstyr og Bil, båd og camping ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det Som det fremgår af nedenstående, så er der for Frederiksberg en overvægt af 2. Byandel & Trendsetter (74%) og (15,1%), mens der er færrest (0%). segmenter 15,1% ,0% ,3% ,7% ,0% - - 1,0% ,9% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 19

20 Frederikssund kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 86,6, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for Dagligvarer, Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Beklædning blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Frederikssund en overvægt af (27,3%) og (16,6%), mens der er færrest 2. Byandel & Trendsetter (1,5%). segmenter 16,6% ,5% ,3% ,2% ,5% ,5% ,3% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 20

21 Furesø kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 86,9, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for samtlige branchekategorier ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Rudersdal en overvægt af (46,6%) og 1. Lejlighed & Afbetaling (18,3%), mens der er færrest (0%). segmenter 27,4% ,2% ,6% ,6% ,0% ,9% ,4% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 21

22 Gentofte kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 103,8, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for både Dagligvarer, Beklædning, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Boligudstyr blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Gentofte en overvægt af (44,1%) og 2. Byandel & Trendsetter (37,3%), mens der er færrest (0%). segmenter 9,6% ,3% ,1% ,5% ,0% - - 1,8% ,7% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 22

23 Gladsaxe kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 106, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, atder for samtlige branchekategorier ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Boligudstyr blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Gladsaxe en overvægt af (39,9%) og (30,7%), mens der er færrest (0,4%). segmenter 39,9% ,0% ,7% ,9% ,4% ,3% ,8% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 23

24 Glostrup kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 150,2, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen faldt fra året før. Det fremgår, at der for kun dagligvarer ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For de resterende branchekategorier, dvs. Beklædning, Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping blev der genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Glostrup en overvægt af (36,9%) og (20,6%), mens der er færrest (0,7%). segmenter 36,9% ,1% ,6% ,7% ,8% ,7% ,2% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 24

25 Gribskov kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 82,1, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for Beklædning, Boligudstyr og Øvrige udvalgsvarer ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Dagligvarer og Bil, båd og camping blev der genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Gribskov en overvægt af (29,7%) og (24%), mens der er færrest 2. Byandel & Trendsetter (0%). segmenter 5,9% ,0% ,9% ,0% ,7% ,4% ,2% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 25

26 Halsnæs kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 82,4, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for Beklædning, Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Dagligvarer blev der genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Halsnæs en overvægt af (28,3%) og (23,2%), mens der er færrest 2. Byandel & Trendsetter (0,5%). segmenter 17,8% ,5% ,7% ,2% ,3% ,7% ,8% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 26

27 Helsingør kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 88,7, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen faldt fra året før. Det fremgår, at der for både Beklædning, Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Dagligvarer blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Helsingør en overvægt af (33,6%) og (24,8%), mens der er færrest (5,4%). segmenter 33,6% ,7% ,8% ,1% ,3% ,1% ,4% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 27

28 Herlev kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 116,1, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen faldt fra året før. Det fremgår, at der for både Dagligvarer, Beklædning, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Boligudstyr blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Herlev en overvægt af (43,5%) og 3. Kapital & Kredit (23,3%), mens der er færrest (1,4%). segmenter 43,5% ,5% ,3% ,1% ,4% ,5% ,8% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 28

29 Hillerød kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 107,2, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der kun for Dagligvarer ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Beklædning, Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Hillerød en overvægt af (37%) og 1. Lejlighed & Afbetaling (21,7%), mens der er færrest (6%). segmenter 21,7% ,1% ,0% ,9% ,4% ,9% ,0% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 29

30 Hvidovre kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 102,5, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen faldt fra året før. Det fremgår, at der ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen for nogen af branchekategorierne. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Hvidovre en overvægt af (46,9%) og (19,7%), mens der er færrest (1,4%). segmenter 46,9% ,2% ,7% ,1% ,4% ,9% ,8% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 30

31 Høje-Taastrup kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 113,6, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for kun Dagligvarer ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Beklædning, Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Høje-Taastrup en overvægt af (35,2%) og (23,5%), mens der er færrest (1,7%). segmenter 35,2% ,9% ,5% ,1% ,3% ,2% ,7% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 31

32 Hørsholm kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 92,1, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for Dagligvarer og Boligudstyr ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Beklædning og Øvrige udvalgsvarer blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. For Bil, båd og camping blev der ikke genereret nogen omsætning i kommunen Som det fremgår af nedenstående, så er der for Hørsholm en overvægt af (46,2%) og 1. Lejlighed & Afbetaling (17,1%), mens der er færrest (0%). segmenter 17,1% ,3% ,2% ,3% ,0% ,1% ,0% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 32

33 Ishøj kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 93,3, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samledet fremgår, at der kun for Øvrige udvalgsvarer ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr og Bil, båd og camping blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Ishøj en overvægt af (54,3%) og 3. Kapital & Kredit (20,6%), mens der er færrest (0%). segmenter 54,3% ,2% ,6% ,7% ,6% ,6% ,0% - - Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 33

34 København kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 112,9, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for både Dagligvarer, Boligudstyr og Bil, båd og camping ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Beklædning og Øvrige udvalgsvarer blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for København en overvægt af 2. Byandel & Trendsetter (65,3%) og (21,5%), mens der er færrest (0,5%). Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 34

35 Lyngby-Taarbæk kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 116,2, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen faldt fra året før. Det fremgår, at der for Dagligvarer og Bil, båd og camping ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Beklædning, Boligudstyr og Øvrige udvalgsvarer blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Lyngby-Taarbæk en overvægt af (36,8%) og 2. Byandel & Trendsetter (20,7%), mens der er færrest (0%). segmenter 20,5% ,7% ,8% ,5% ,0% - - 5,5% ,1% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 35

36 Rudersdal kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 102,8, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen faldt fra året før. Det fremgår, at der for samtlige branchekategorier ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Rudersdal en overvægt af (46,6%) og 1. Lejlighed & Afbetaling (18,3%), mens der er færrest (0%). segmenter 18,3% ,0% ,6% ,3% ,0% ,7% ,0% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 36

37 Rødovre kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 96,9, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen faldt fra året før. Det fremgår, at der for Boligudstyr og Bil, båd og camping ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Dagligvarer, Beklædning og Øvrige udvalgsvarer blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Rødovre en overvægt af (50,9%) og (23,5%), mens der er færrest (1,2%). segmenter 50,9% ,7% ,5% ,2% ,7% ,2% ,7% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 37

38 Tårnby kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 113, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for Beklædning og Øvrige udvalgsvarer ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Dagligvarer, Beklædning og Bil, båd og camping blev der dog genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen, mens der for Boligudstyr blev omsat for et beløb svarende til forbrugspotentialet i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Tårnby en overvægt af (41,1%) og (22,1%), mens der er færrest (1,1%). segmenter 41,1% ,4% ,1% ,4% ,8% ,1% ,1% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 38

39 Vallensbæk kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 76,1, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen faldt fra året før. Det fremgår, at der for Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr og Øvrige udvalgsvarer ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Bil båd og camping blev der slet ikke genereret omsætning i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Vallensbæk en overvægt af (31,6%) og (29%), mens der er færrest (0%). segmenter 15,1% ,8% ,0% ,4% ,0% ,6% ,1% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 39

40 Region Sjælland Faxe 41 Greve 42 Guldborgsund 43 Holbæk 44 Kalundborg 45 Køge 46 Lejre 47 Lolland 48 Næstved 49 Odsherred 50 Ringsted 51 Roskilde 52 Slagelse 53 Solrød 54 Sorø 55 Stevns 56 Vordingborg 57 Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 40

41 Faxe kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 86,3, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for samtlige branchekategorier ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Faxe en overvægt af (39,2%) og (17,3%), mens der er færrest 2. Byandel & Trendsetter (0%). segmenter 12,1% ,0% - - 9,6% ,6% ,2% ,3% ,2% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 41

42 Greve kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 82,7, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen faldt fra året før. Det fremgår, at der kun for Bil, båd og camping ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr og Øvrige udvalgsvarer blev der genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Greve en overvægt af (32,9%) og 1. Lejlighed & Afbetaling (28,7%), mens der er færrest (0,9%). segmenter 28,7% ,5% ,9% ,2% ,8% ,0% ,9% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 42

43 Guldborgsund kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 95,3, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for Beklædning, Boligudstyr og Øvrige udvalgsvarer ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Dagligvarer og Bil, båd og camping blev der genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Guldborgsund en overvægt af (31,1%) og (29,7%), mens der er færrest 2. Byandel & Trendsetter (0,7%). segmenter 13,7% ,7% ,5% ,0% ,1% ,2% ,7% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 43

44 Holbæk kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 91, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr og Øvrige udvalgsvarer ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Bil, båd og camping blev der genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Holbæk en overvægt af (27%) og (19,8%), mens der er færrest 2. Byandel & Trendsetter (3,5%). segmenter 19,8% ,5% ,6% ,1% ,0% ,1% ,9% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 44

45 Kalundborg kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 94,1, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for samtlige branchekategorier ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Kalundborg en overvægt af (36,9%) og (18,9%), mens der er færrest 2. Byandel & Trendsetter (0,4%). segmenter 12,9% ,4% ,7% ,3% ,9% ,8% ,9% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 45

46 Køge kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 94,9, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for Dagligvarer og Beklædning ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping blev der genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Køge en overvægt af (35,2%) og 3. Kapital & Kredit (19,2%), mens der er færrest 2. Byandel & Trendsetter (1,4%). segmenter 35,2% ,4% ,2% ,4% ,7% ,8% ,2% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 46

47 Lejre kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 74,3, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen steg fra året før. Det fremgår, at der for samtlige branchekategorier ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Lejre en overvægt af (40,3%) og 6. VelfærdsDanmark & Soliditet (23%), mens der er færrest 2. Byandel & Trendsetter (0%). segmenter 1,8% ,0% ,3% ,4% ,5% ,0% ,1% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 47

48 Lolland kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 96,7, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer rejste fra kommunen grundet arbejde end der kom personer til kommunen grundet arbejde. Det samlede antal indbyggere i kommunen faldt fra året før. Det fremgår, at der for Beklædning og Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping ikke blev genereret en omsætning, der svarer til det forbrugspotentiale, der var i kommunen. For Dagligvarer blev der genereret større omsætning end der var forbrugspotentiale til i kommunen. Som det fremgår af nedenstående, så er der for Lolland en overvægt af (35,9%) og 5. Landboer & Lokalpatriot (33,8%), mens der er færrest 2. Byandel & Trendsetter (0%). segmenter 13,2% ,0% - - 1,6% ,0% ,8% ,6% ,9% Retail Institute Scandinavia A/S 2010 Side 48

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Performance Management i Movia

Performance Management i Movia Performance Management i Movia Paper udarbejdet til Ålborg Trafikdage 2010 Henrik Visborg Thune Teamleder budget og økonomistyring Movia Baggrund og formål: Med kommunalreformen i 2007 skiftede det økonomiske

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

OVERBLIK MINISTERMÅL 2

OVERBLIK MINISTERMÅL 2 OVERBLIK MINISTERMÅL 2 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 21. september 2011 J.nr.: / ESO Ledige på kanten af arbejdsmarkedet - Status efter 2. kvartal 2011 Resultater af indsatsen for at begrænse

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere