Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje."

Transkript

1 Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt besøg. Undersøgelser og behandling. Medicinhåndtering. Behov hos borgeren: Formålet med hjemmesygepleje: Borgere, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat funktionsevne ikke kan udføre opgaverne. Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og lindring til borgere, der har behov for det samt medvirke til at skabe kontinuitet, kvalitet og sammenhæng. Visitationskriterier (hvem kan bevilges hjælpen?): Ordinerede behandlinger bliver henvist fra læge/sygehus. Hjemmesygepleje ydes til borgere i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Hjemmesygepleje leveres som udgangspunkt på sygeplejeklinik, med mindre der er forhold, der taler for, at hjemmesygeplejen skal leveres i borgerens eget hjem. Sygepleje opgaven forventes at blive udført af borgeren selv eller dennes pårørende, når disse efter undervisning, rådgivning og / eller vejledning har forståelse for og kompetencer til at udføre opgaven. Målrettede pædagogiske opgaver. Målrettede pædagogiske opgaver kan bevilges til: Borgere, der har behov for undervisning, rådgivning og 1

2 vejledning for at kunne opnå størst mulig grad af selvhjulpenhed eller Pårørende, der indenfor en tidsafgrænset periode vurderes at kunne blive oplært i at mestre opgaven for borgeren. Sygeplejefagligt besøg. Sygeplejefagligt besøg kan bevilges borgere, der har et ganske særligt dokumenteret behov, der ligger udover det, der normalt er indeholdt i visiterede sygeplejeydelser. Disse borgere kan være: alvorligt syge og / eller døende demente psykisk syge nyudskrevne fra sygehus ude af stand til at varetage egne basale behov pårørende, der er i sorg og / eller krise pårørende til kendte borgere Undersøgelser og behandling. Undersøgelser og behandling kan bevilges borgere, der har: lægehenvisning på undersøgelse og behandling behov for observation af tilstand og effekt af sygepleje og behandling behov for særligt tilsyn og støtte, f.eks. ved komplekse plejeforløb, indlæggelser på og udskrivninger fra sygehus, akut opståede ændringer i borgerens situation og i terminale forløb behov for pleje i forbindelse med udskillelse behov for pleje i forbindelse med speciel ernæring 2

3 behov for vejledning og rådgivning i akut opståede situationer Medicinhåndtering. Hjælp i forbindelse med medicin kan bevilges borgere i forbindelse med: oplæring i selvadministration administration af medicin medicingivning Serviceniveau (hvad omfatter hjælpen?): Hjemmesygepleje tager udgangspunkt i princippet om hverdagsrehabilitering. Dette betyder, at udførelsen af hjælpen sker i tæt samarbejde mellem borger og medarbejder, hvor borger i videst mulige omfang deltager aktivt i udførelsen med henblik på overtagelse af opgaven. Sygeplejeklinikken er som udgangspunkt der, hvor sygeplejeydelser leveres. Det er hjemmesygeplejersken der afgør, hvis hjælpen leveres i borgers hjem. Hjælpen bevilges ud fra borgerens nedsatte funktionsevne som midlertidig, tidsafgrænset eller varig hjælp: Ved midlertidig hjælp forventes bedring af den nedsatte funktionsevne. Ved tidsafgrænset hjælp forventes brugeren med varigt nedsat funktionsevne at kunne løse opgaven selv igen, enten delvist eller fuldt ud. Ved varig hjælp forventes en varigt nedsat funktionsevne. Hjemmesygepleje tilbydes som udgangspunkt i sygeplejeklinikken på Knud Lavard Centret på hverdage i dagtimerne. 3

4 Hjemmesygepleje i hjemmet tilbydes i fornødent omfang i alle døgnets 24 timer. Hjemmesygepleje i hjemmet består af visiterede ydelser og lægeordinerede ydelser. Hjemmesygeplejens personale efterlader hjemmet i ryddelig orden ved at rydde op efter sig i forhold til de opgaver, der løses. Medicin er som udgangspunkt et anliggende mellem borger, læge og apotek og foregår derfor i dosispakket form. Dosispakket medicin kontrolleres af hjemmesygeplejersken, hvis Ringsted Kommune deltager i medicingivningen. Den nødvendige hjemmesygepleje skal umiddelbart kunne iværksættes af sygeplejersken. Har borgeren anskaffet de nødvendige behandlingsmidler, anvendes som udgangspunkt disse. Når hjemmesygeplejen opstartes, er dette uden udgift for brugeren. I forbindelse med hjemmesygeplejen anvendes det bedste og billigste produkt ud fra en sygeplejefaglig vurdering. Når borgeren overtager opgaven, ophører Ringsted Kommunes levering af materialer hertil. Valgmuligheder i forhold til levering og leverandører: Hjemmesygepleje leveres af Ringsted Kommunes Hjemmesygepleje. Specialiserede opgaver for den enkelte borger så som intravenøst drop eller indsprøjtning i kateter, f.eks. vene- eller rygmarvskateter, iværksættes kun efter godkendelse af Ringsted Kommunes Hjemmepleje og efter forudgående aftale mellem den sygeplejeansvarlige i Myndighedsenheden og Ringsted Kommunes Hjemmesygepleje. 4

5 Der vil i særlige tilfælde være mulighed for oplæring via sygehuset i forhold til den konkrete opgave. Krav til borgeren: Borgeren skal efterkomme anvisningerne med de krav, der stilles til hjemmet som arbejdsplads på baggrund af en arbejdspladsvurdering af borgerens hjem. Borgeren skal, når den pågældende ønsker at aflyse et besøg, gøre dette senest kl. 16 hverdagen før levering. Sker dette ikke, kan det bevirke, at der ikke automatisk udløses erstatningshjælp. På sygeplejeklinikken er borgeren selv i stand til at møde op. Ved ydelser til medicin og sårbehandling, skal borgeren selv medbringe behandlingsmidler og medicin. Borgeren skal hurtigst muligt og inden 8 dage efter opstart af sygeplejen indkøbe de af sygeplejersken anviste behandlingsmidler. Borgere, der modtager sårpleje i eget hjem, skal indkøbe kasse med låg til opbevaring af materiale til sårskift. Betaling for Ydelser inden for hjemmesygepleje er uden udgift for borgeren. hjemmesygepleje: Behandlingsmidler, der eventuelt leveres af kommunen i opstarten, er uden udgift for borgeren. Produkter, der anvendes i tilknytning til behandlingen og alene af hensyn til personalet, er uden udgift for borgeren. Øvrige udgifter afholdes af borgeren, herunder medicin, udbringning af denne, doseringsæsker m.m. Der ydes ikke godtgørelse til transport til sygeplejeklinik. K o m m u n e n s kvalitetsmål for hjemmesygepleje: Hjemmesygeplejen udfører, planlægger, leder, formidler, uddelegerer og udvikler sygeplejen og løser komplekse og specialiserede sundhedsopgaver i et tæt samspil med sygehuse og almen praksis. 5

6 Ydelserne vurderes eller startes op af sygeplejerske, men kan gennem undervisning, rådgivning, vejledning osv. evt. uddelegeres til andre faggrupper. Alle borgere modtager svar på ansøgning senest 1 uge efter, at denne er modtaget af Myndighedsenheden (telefonisk eller skriftligt kvitteringssvar). Afgørelsen træffes senest 1 uge efter henvendelsen. Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser. Leverancen er i overensstemmelse med den tildelte hjælp og efter aftale mellem hjemmesygeplejen og borger. Hjemmesygepleje iværksættes i henhold til ordination eller sygeplejefaglig vurdering. Hvad angår akutte bestillinger fra Myndighedsenheden, skal hjælpen kunne iværksættes indenfor 2 timer. Hjemmesygeplejens personale er kompetent i forhold til at levere ydelserne i overensstemmelse med Ringsted Kommunes krav til leveringen af sygepleje. Ringsted Kommunes Hjemmesygepleje har det sygeplejefaglige ansvar og står for uddelegering. Borgeren skal som udgangspunkt have hjælpen til den aftalte tid +/- 30 minutter. Der udarbejdes individuelle mål og handleplan, dokumentation og opfølgning på udførte handlinger for alle borgere, der modtager sygeplejeydelser. 6

7 K o m m u n e n s opfølgning på kvaliteten: Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering og jf. personalets observations- og underretningspligt samt ved det kommunale personrettede tilsyn ( 151 i LSS). Myndighedsenheden fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt. Kommunen kan ved politisk beslutning gennemføre en brugerundersøgelse i form af spørgeskema til samtlige borgere, som modtager sygepleje. Ledelsen af Myndighedsenheden fører tilsyn med afgørelserne gennem stikprøver. 7

8 Ydelsesbeskrivelse Ydelser inden for m å l r e t t e d e pædagogiske opgaver: Ved målrettede pædagogiske opgaver forstås ydelser i relation til: Virkning, bivirkning, indtagelse af medicin Injektionsteknik f.eks. insulin Sårpleje Måling af vitale værdier (f.eks. puls, temperatur, blodsukker og blodtryk) Kateterpleje og engangskaterisation Stomipleje Hudpleje Øjendrypning PEEP-maske, iltbehandling Kost, væske og motion Støttestrømpe / kompressionsbind Brug af hjælpemidler og proteser Ydelser inden for s y g e p l e j e f a g l i g t besøg: Ved sygeplejefagligt besøg forstås ydelser i relation til: Psykisk pleje og omsorg. Tilsyns- og omsorgsbesøg til borger og pårørende er formålsbestemt og tidsafgrænset og kan ydes som telefonopkald eller besøg i hjemmet. Hjælp til ydelsen kan omfatte: hjælp med styrkelse af netværk strukturering af dagligdagen 8

9 hjælp ved sorg/krise værdighed i den sidste del af livet støtte ved svigtende egenomsorgsevne Observationsbesøg. Disse foretages hos borgere med symptomer på begyndende demens med henblik på tilrettelæggelse af plejen borgere i ustabile forløb borgere ved akut opståede ændringer nyudskrevne borgere med henblik på tilrettelæggelse af plejen i forbindelse med nye afgrænsede sundhedsproblemer. Nødkaldsbesøg. Stillingtagen til relevant hjælp. Ydelser inden for undersøgelser og behandling: Ved undersøgelser og behandling forstås ydelser i relation til: Observation, undersøgelse og behandling vedrørende: sårpleje udskillelser: (Urin, afføring, stomipleje, opkastning, ekspektorat, sekreter) vitale værdier (blodsukker, temperatur, blodtryk, puls og respiration) kredsløb respiration/iltbehandling øredryp øreskyl øjendryp øjenskyl proteser og andre kropsbårne hjælpemidler intravenøs drop og medicin sondemad 9

10 dialysebehandling Ydelser inden for medicinhåndtering: Ved medicinhåndtering forstås ydelser i relation til: Oplæring af borgeren med henblik på selvadministration. virkning, bivirkning, indtagelse af medicin injektionsteknik, f.eks. insulin Oplæring af andre faggrupper. medicingivning observation af virkning og bivirkning Medicingivning. gennem mund eller sonder som indsprøjtning, gennem kateter, som plastre og stikpiller som spray, dråber eller cremer observere virkning og bivirkning Medicinadministration. dosere medicin enten i æsker for indtagelse over en længere periode (max. 2 uger) eller dagligt, flere gange dagligt medicindosering sker kun efter lægeordination medicin stilles frem, herunder stillingtagen til uddelegering til andre faggrupper bestilling af medicin hos egen læge (telefon, fax, skriftligt), sende recept til apoteket dosispakket medicin kontrolleres af hjemmesygeplejersken, hvis Ringsted Kommune deltager i medicingivningen. Ydelser, der omfattet: ikke er Medicindosering, hvor borgeren er stabilt medicineret. Der henvises til dosispakket medicin via egen læge. Godkendt den 7. april 2014 af Ringsted Byråd 10

11 11

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation.

Kommunen er også ansvarlig for at sikre en organisation, der tilgodeser kvalitet, koordination og kommunikation. Beskrivelse af sygeplejen Materialet henvender sig til medarbejdere, der varetager sygeplejeopgaver samt til ledelsen i Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg kommune. Formålet er at sikre: Et redskab

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Sygeplejeindsatser, der ikke er lægeordineret...7 Faggrupper, der kan varetage sygeplejeindsatser...8

Sygeplejeindsatser, der ikke er lægeordineret...7 Faggrupper, der kan varetage sygeplejeindsatser...8 [Skriv tekst]side 0 Indholdsfortegnelse Forord...2 Begrebsafklaring...3 Formålet med beskrivelser af kompetencer og delegation...3 Rettigheder og pligter i forhold til autorisationsloven...3 Delegering...5

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere