Kvalitetsstandard for plejecentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for plejecentre"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes at deltage aktivt i eget liv og udføre de opgaver borgeren er i stand til. Borgerens familie og andre forventes også at deltage aktivt i opgaveløsningen omkring de ønsker og behov borgeren har. Plejecentrenes opgaver træder først i kraft, når der ingen anden løsning er mulig. Herved forstås opgaver i relation til: Personlig pleje Praktisk hjælp Sygepleje Træning og aktiviteter Tæt plejemiljø / tryghed Behov hos borgeren: Hel eller delvis hjælp til borgere, der på grund af varig nedsat funktionsevne ikke selv kan udføre opgaverne, og hjælpen vil ikke kunne gives i eget hjem. Formålet med plejecentrene: Tæt plejemiljø / tryghed Økonomi / stordriftsfordel At bevare eller styrke borgerens funktionsniveau ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Dette betyder, at udførslen af opgaverne sker i samarbejde mellem borger og medarbejder, hvor borger i videst mulige omfang deltager aktivt i udførslen. Visitationskriterier (hvem kan bevilges hjælpen?): Praktisk bistand Der kan ydes hjælp til praktisk hjælp, hvor borger har vanskeligt ved, kun klarer få funktioner eller er ude af stand til at varetage funktioner i den daglige husførelse. Der kan ikke ydes hjælp, hvis pågældende selv er i stand til at udføre opgaverne, også selv om det tidsmæssigt tager længere tid og ikke påvirker funktionsniveauet på andre områder. Sygepleje 1. Tildelinger sker i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet.

2 2. Målrettede pædagogiske opgaver kan bevilges til borgere, der har behov for undervisning, rådgivning og vejledning for at kunne opnå størst mulig grad af selvhjulpenhed. 3. Sygeplejefagligt besøg Sygeplejefagligt besøg kan bevilges borgere, der har et ganske særligt behov, der ligger udover det, der normalt er indeholdt i visiterede hjemmeplejeydelser. Disse borgere kan være: - alvorligt syge og døende - demente - psykisk syge - nyudskrevne brugere - pårørende, der er i sorg og krise - ude af stand til at varetage egne basale behov - pårørende til borgere 4. Undersøgelser og behandling kan bevilges borgere, der har: - lægehenvisning på undersøgelse og behandling - behov for observation af tilstand og effekt af sygepleje og behandling - behov for særligt tilsyn og støtte, f.eks. ved komplekse plejeforløb, indlæggelser på og udskrivninger fra sygehuse, akut opståede ændringer i borgerens situation og i terminale forløb - behov for pleje i forbindelse med udskillelse - behov for pleje i forbindelse med speciel ernæring - behov for vejledning og rådgivning i akut opståede situationer 5. Hjælp i forbindelse med medicin kan bevilges brugere i forbindelse med: - oplæring i selvadministration - administration af medicin - medicingivning Træning Gælder borgere, der ikke har behov for sygehusindlæggelse. Borgeren skal have ressourcer til at deltage i den visiterede ydelse.

3 Genoptræning: 1. Borgere, hvor det vurderes, at tilbuddet forbedrer eller stabiliserer brugerens funktionsniveau. 2. Borgere, hvis funktionsniveau er midlertidigt eller varigt nedsat forårsaget af sygdom. Vedligeholdelsestræning: 1. Borgere, hvor det vurderes, at tilbuddet bevarer eller stabiliserer det midlertidige eller varigt nedsatte funktionsniveau, det være sig fysisk, psykisk eller socialt. 2. Det har indvirkning på visiteringen til vedligeholdelsestræning, hvis borgeren er psykisk og mentalt velfungerende, og hvis borgeren kan imødegå problemer ved sygdom og handicap. Kriterier for tidsafgrænset vedligeholdelsestræning med supervision af terapeut: Borgere, der vurderes til at have moderat til svært behov for hjælp (fysisk, psykisk eller mentalt) eller let behov for hjælp (fysisk, psykisk og mentalt). Serviceniveau (hvad omfatter hjælpen?): At bo på plejecenter indebærer, at der er personale 24 timer i døgnet. Lørdage, søndage og helligdage er der mindre bemanding på plejecentrene. Døgnrytmen / hjælpen / livet tilrettelægges ud fra borgerens ønsker til daglige rytmer og vaner i et samarbejde med personalet, hvor der også tages hensyn til plejecentrets drift. Det bemærkes, at zonemodellen (bagest) er et frivilligt værktøj for plejecentret. I de tilfælde, hvor en borger efter en konkret og individuel vurdering har behov for ubetinget tilstedeværelse, som ikke kan varetages af pårørende eller andre (f.eks. ekstra tid i forbindelse med beboerindflytning, ledsagelse til sygehus i særlige situationer og særlig indsats i forhold til akutopstået sygdom), er der mulighed for, at dette kan sikres. Personlig pleje Kost og ernæring omfatter både ernæringsscreening inklusiv vurdering af behov samt hjælp til tilberedning, anretning, servering og indtagelse af mad og drikke, inklusive afrydning og opvask. Morgenmad tilberedes lokalt, færdigtilberedt mellemmåltider, frokost og aftensmåltid fremsendes fra Madhuset Zahlesvej. Kolonialvarer leveres fra Madhuset Zahlesvej. Sondekost (gastrostomisonde) gives gennem ernæringspumpe med mindre andre forhold taler for andet. Bad omfatter senge- eller brusebad med hårvask og det tilbydes 1 gang ugentligt. Har borgeren brug for hjælp til øvre- og nedre toilette hver dag kan dette efter aftale mellem borger og personale erstattes af bad under hensyntagen borgerens ønsker og plejecentrets drift Personlig hygiejne omfatter: hårvask, frisering, barbering, speciel mundpleje, tand- og protesebørstning, fodpleje, håndpleje, øvre toi-

4 lette og nedre toilette. Hårvask: 1 gang ugentligt, sker i forbindelse med bad, eller i forbindelse med morgenhygiejne efter borgerens ønske. Barbering: Omfatter barbering i ansigtet efter behov max hver 2. dag. Hvis borger bruger elektrisk barbermaskine tilbydes rengøring af denne i de særlige tilfælde hvor ingen anden løsning kan findes. Speciel mundpleje: Speciel pleje af mund ved sygdom, efter behov. Tand- og protesebørstning: Hver morgen og aften. Fodpleje: Vask af fødder samt indsmøring i fugtighedscreme i forbindelse med ugentligt bad. (omfatter Ikke klipning af tånegle. Håndpleje: Håndpleje, rensning og klipning af fingernegle i forbindelse med ugentligt bad. Øvre toilette: Daglig vask af armhuler, ansigt og hænder, samt påføring af antiperspirant hvis det ønskes Nedre toilette: Tilbydes dagligt Af- og påklædning: Hver morgen og aften. Kateter og stomipleje: Soignering omkring kateter / stomi, kateterisation af kvinder, observation og pleje af huden. Skift af pose og eventuelt plade. Tilbydes efter behov Toiletbesøg: Hjælp til skiftning af ble og påklædning, tømme kolbe eller toiletspand, bækkengivning samt rengøring af bækken. Hjælp til at komme på toilettet inklusiv soignering efter behov. Hudpleje: Almindelig hudpleje, dvs. indsmøring af fugtighedscreme i forbindelse med bad. Speciel hudpleje gives efter sygeplejevurdering eller lægeordination. Hjælp til kropsbårne hjælpemidler: Hjælp til høreapparater inkl. rensning, briller, arm / ben protese, øjenprotese, støttestrømpe, støttekorset mm. Forflytning/vending/lejring: Hjælp til at komme op af / i seng / stol. Hjælp til at vende sig, flytte sig og ligge korrekt. Praktisk hjælp Hjælpen ydes på hverdage indenfor tidsrummet kl Tøjvask tilbydes som udgangspunkt i form af 2 maskiner hver 14. dag, og tilbuddet indeholder skift af sengetøj, almindelig vask og tørring af tøj. Plejecentret sikrer løbende, at borgeren efter en konkret, individuel vurdering tilbydes den fornødne hjælp ved øget behov for tøjvask, f.eks. i forbindelse med inkontinens. Hvis plejecentret finder det nødvendigt vil alt tøj blive forsynet med et mærke.

5 Rengøring i den private del af boligarealet tilbydes en gang hver uge og indeholder almindelig rengøring samt rengøring af hjælpemidler. Rengøring af den fælles del af boligarealet foretages 1 gang ugentligt. Rengøring i køkkenerne i fællesdelen foretages dagligt. Indkøb: Hjælp til indkøb kan gives i de særlige tilfælde hvor der ikke kan findes anden løsning og maksimalt en gang om måneden. Post- og pengesager tilbydes i de særlige tilfælde hvor der ikke kan findes anden løsning. Når hjælpen gives er det i form af tilmelding af regninger til betalingsordning, og til håndtering af mindre kontantbeløb Al post lægges hos borger alternativt sendes efter aftale til familie / værge for borgerens egen regning. Sygepleje Sygeplejeydelser leveres efter kvalitetsstandard for hjemmesygepleje og som udgangspunkt af centrets personale. Træning og aktiviteter Indeholder følgende 3 områder Almindelig daglig livsførelse: For at bevare borgerens funktionsevne, vil personalet bruge borgerens ressourcer i udførslen af de daglige gøremål f.eks. i forbindelse med: komme op / ud af sengen / i seng personlig hygiejne toiletbesøg påklædning / afklædning mad (smøre egen mad, spise selv) forflytning, (går fra seng til toilet) social kontakt og aktiviteter medicin kald efter hjælp (finde andre løsninger end kald / servicekald når det er muligt) Aktiviteter: Målrettede aktiviteter i forhold til at styrke de kognitive og sociale kompetencer. Der vil være aktivitetstilbud dagligt / ugentligt / månedligt. Dagligt: borddækning, fællesspisning, se tv. Ugentligt: højtlæsning, sang, kortspil Månedligt: Café, tur ud af huset Disse tilbud vil kunne udbygges i det omfang centret kan tiltrække og bruge frivillige arbejdskraft. Træning: Frivillig træning i forhold til at vedligeholde og undgå tab af de fysi-

6 ske kompetencer. Der stilles redskaber som kondicykel til rådighed. I helt særlige tilfælde udarbejdes et individuelt målrettet træningstilbud. Tilbuddet vil kunne gives op til 2 gange om ugen. Tilbuddet vil f.eks. kunne være i form af sengegymnastik, sengecykel, gangtræning, kondicykel / motomed, Tæt plejemiljø / tryghed Det tætte plejemiljø er særkende for det at bo i plejebolig. Det tætte plejemiljø indebærer at: Der er personale i umiddelbar nærhed, der kan tilkaldes alle døgnets 24 timer, dvs. at man hele tiden kan komme i kontakt med personalet, når man har brug for det, og at personalet er opmærksomt på borgerens behov. Der er mulighed for tætte sociale relationer Der arbejdes med at skabe sammenhæng i hverdagen Valgmuligheder i forhold til levering og leverandører: Krav til borgeren: Kommunens kvalitetsmål for plejecentrene: Området er ikke omfattet af fritvalgs - ordningen Borgeren skal efterkomme anvisningerne med de krav, der stilles til hjemmet som arbejdsplads på baggrund af en arbejdspladsvurdering af borgerens hjem. Dette kan indebære brug af plejeseng, flytning af møbler, fjernelse af gulvtæpper, anvendelse af lift, røgfrie / veludluftede lokaler og lignende. Der henvises i øvrigt til pjecen Når dit hjem bliver en arbejdsplads. Husdyr i det omfang kontrakten med boligselskabet tillader det må ikke være til gene for medbeboere og personalet, og hvis borgeren ikke selv kan passe husdyret, kan det kun medbringes eller anskaffes efter aftale med personalet. Hjælpen ydes med respekt for den enkeltes holdninger og normer, herunder privatlivets grænser. Der er ligeværdighed i omgangstonen mellem borger og personale. Alle borgere informeres om kommunens tilbud gennem både samtaler og pjecer. Alle borgere informeres om muligheden for at klage Borgerne er trygge og tilfredse med den ydelse, de modtager Kommunens opfølgning på kvaliteten: Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering ( 88 i LSS) og jf. personalets observations- og underretningspligt samt gennem kommunale tilsyn på plejehjem og lignende boliger ( 151 i

7 LSS) en gang årligt. Kommunen kan ved politisk beslutning gennemføre en brugerundersøgelse i form af spørgeskema til samtlige borgere, som modtager personlig pleje og / eller ernæring. Ledelsen af Myndighedsenheden fører tilsyn med afgørelserne gennem stikprøver. Godkendt den 16. april 2012 af Ringsted Byråd

8 Personale = Opgaver Grøn zone Mange Ekstra Gul zone Nok Kvalitetsstandard Ofte Rød zone Få Altid Der er et tidsaspekt i forhold til hvor længe det er muligt at være i rød zone. Der vil derfor være situationer hvor rød zone bliver sort. Sort zone For få (tilkald hjælp) = rød zone Dilemmaer: 1. Personalets antal ikke lig personalets kompetencer 2. Øvrige personaler (elever, jobtræning, rengøring, skånejob, flexjob) uens kompetencer / vægter mere eller mindre 3. Opgaverne ikke ens over tid 4. Afdelinger / institutioner ikke ens / fysiske rammer har indflydelse 5. Systemets rigiditet / konkret individuelt vurdering

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013

Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013 Kvalitetsstandarder for plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre Kommune 2012-2013 Kvalitetskrav og ydelseskatalog for leverandører af serviceydelser i plejeboliger og beskyttede boliger i Hvidovre

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere