Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte."

Transkript

1 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver inden for hjemmet Strukturering af hverdagen Strukturering af opgaver uden for hjemmet Organisering og økonomisk forståelse. Råd og vejledning. Etablering og fastholdelse af socialt netværk. Kontakter til det offentlige netværk. Målgruppen: Borgeren skal have en betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller Borgeren skal have særlige sociale problemer og skal have behov og ønske for oplæring / optræning samt udvikling af færdigheder. Formålet med socialpædagogisk støtte: Visitationskriterier (hvem kan bevilges hjælpen?): At borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse til, at kunne leve så normalt og et selvstændigt liv som muligt. Indsatsen tager sigte på, at borgeren kan forbedre eller bevare sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner. Myndighedsenheden vurderer om borgeren tilhører målgruppen og visiteringen til ydelserne varetages af Myndighedsenheden. Socialpædagogisk støtte ydes til: Borgere mellem 18 og 65 år. Borgere over 65 år, såfremt den pågældende var visiteret til ydelsen inden det fyldte 65. år. Borgere over 65 år, såfremt den pågældende flytter ind i et botilbud efter 107 og 108 i LSS. 1

2 Visitationsgrundlaget til ydelser indenfor LSS 85 er borgerens funktionsevne, samt en vurdering af de ressourcer der findes i borgers netværk. Sagsbehandlere fra Myndighedsenheden vurderer borgerens funktionsevne på baggrund af en samtale med borgeren samt udtalelser indhentet fra interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder andre afdelinger i forvaltningen, læger, hospitaler, mv. Princippet for visitationen er, at der skal tilbydes den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov. Alle ydelser skal have et pædagogisk sigte. Ved pædagogisk sigte forstås hjælp til selvhjælp med henblik på, at forbedre eller bevare borgerens ressourcer. Indsatsen skal altid tage udgangspunkt i at motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer. Visitation sker på baggrund af en 141 handleplan udfærdiget mellem borger og Myndighedsenheden. Borgerens funktionsevne vurderes ud fra følgende 5 funktionsniveauer sammenholdt med de enkelte ydelser. De 5 funktionsniveauer er: Ingen be- Lettere be- Moderate be- Svære be- Totale be- grænsning grænsning grænsninger grænsninger grænsninger Klarer sig Kan med let Kan med mode- Kan med omfat- Kan ikke klare uden nogen indsats som rat støtte selv tende støtte opgaven og er indsats vejledning klare opgaven selv klare opga- afhængig af, at eller motivati- ven andre klarer on selv klare opgaven for sig opgaven Borgere indenfor målgruppen med funktionsniveau 2, 3 og 4 er som udgangspunkt berettigede til et tilbud om hjemmevejledning. Hvor borgerens behov alene drejer sig om råd og vejledning, samt etablering og fastholdelse af socialt netværk vil borgere ikke være berettiget til 2

3 85. Borgere der ikke er færdigbehandlede fra Regionen eller borgere, der ikke kan eller har vanskeligt ved at tage til behandling under Regionen vil ikke som udgangspunkt modtage socialpædagogisk støtte som kompensation for dette. Bevillingen og målet med støtten vil hænge tæt sammen med borgerens funktionsniveau. Sagsbehandler skal altid vurdere om borgeren er modtagelig for, samt om borgeren vil profitere af, den givne støtte. Serviceniveau Socialpædagogisk støtte tager udgangspunkt i princippet hjælp til selvhjælp. Dette betyder, at støtten sker i et samarbejde mellem borger og medarbejder, hvor borgeren i videst muligt omfang deltager aktivt i udførelsen. Støtten bevilges ud fra borgerens nedsatte funktionsevne som midlertidig eller varig støtte. Socialpædagogisk støtte foregår primært på hverdagene: Mellem kl hjemme hos borgeren Mellem kl i bofællesskaberne Socialpædagogisk støtte kan foregå døgnets 24 timer alle ugens dage, når borger er visiteret til 108 tilbud. Ved spidsbelastninger vil tilsynsbesøg og socialpædagogisk støtte blive skåret ned til et minimum efter en konkret individuel vurdering. Socialpædagogisk støtte i form af madlavning ydes kun i begrænset omfang såvel hjemme hos borger som på bofællesskaberne og der skal være et klart pædagogisk sigte med opgaven. Socialpædagogisk støtte kan som udgangspunkt ikke foregå i forældrenes hjem. Det beror på en konkret og individuel vurdering. Råd og vejledning gives som udgangspunkt som centerrådgivning. Dette vil sige, at borgerne skal opsøge et centertilbud i stedet for at modtage råd 3

4 og vejledning i eget hjem. Borgere der har nedsat antal af dage i forhold til beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud vil som udgangspunkt ikke modtage øget socialpædagogisk støtte på hjemmedagene. Valgmuligheder i forhold til levering og leverandører: Krav til brugeren: Ydelsen leveres af personale ansat i Ringsted Kommune, primært fra hjemmevejlederkorpsene i Socialpsykiatrien, Støtte- og aktivitetscentret og Bo- og Servicecenter. I særlige tilfælde kan hjælpen købes fra eksterne leverandører. For at modtage socialpædagogisk støtte skal borgeren være indstillet på følgende: Modtage støtte og hjælp ud fra en udarbejdet handleplan. Overholde indgåede aftaler. Være motiveret for at modtage støtte Arbejdsmiljøreglerne overholdes (pjece). Det betyder bl.a. at der ikke må ryges i boligen, når der ydes støtte og der skal være udluftet, før støtten kan ydes Betaling for social behandling: Kommunens kvalitetsmål for socialpædagogisk støtte: Den socialpædagogiske støtte er gratis for brugeren. Støtten sker på baggrund af en konkret individuel vurdering. Støtten ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser, samt det mindst indgribende niveau for borgeren. Støtten sker på baggrund af en 141 handleplan, der styrer indsatsen for den enkelte borger. Denne udformes og revideres altid i samarbejde med borgeren. Alle borgere modtager svar på henvendelsen om støtte senest 7 hverdage efter, at denne er modtaget i Myndighedsenheden (telefonisk eller skriftligt kvitteringssvar) 4

5 Ansøgningen om socialpædagogisk støtte behandles til afgørelse indenfor 3 uger Fra bevilling til iværksættelse af handleplan går der som udgangspunkt maksimalt 2 uger Kommunens opfølgning på kvaliteten: Borgere, der modtager socialpædagogisk støtte, indkaldes min. en gang årligt til handleplansmøde med visiterende myndighed og evt. hjemmevejleder. 5

6 Ydelsesbeskrivelse for socialpædagogisk støtte. Ydelser inden for hjælp til varetagelse af personlig hygiejne: Ydelser inden for hjælp til strukturering af opgaver inden for hjemmet: Personlig hygiejne Motivering, guidning og vejledning til f. eks. at børste tænder, at vaske sig, at blive klippet, barbering og relevant påklædning. Oprydning, rengøring af hjemmet herunder tøjvask og flytning: Motivere/guidning/vejledning i forhold til rengøring og oprydning i egen bolig Motivere/guidning/vejledning i forhold til at planlægge og klare egen tøjvask Motivere/guidning/vejledning i forhold til de praktiske opgaver forbundet med en flytning, herunder støtte til at bestille flytte bil samt hjælpe, motivere og vejlede med at pakke. Madlavning: Planlægning, tilberedning og oprydning. Kan ydes i grupper på værestederne Åbne, læse og forstå post: Gennemgå post Formidle forståelse Hjælpe med, at besvare post Hjælpe med, at søge hjælp hos instanser, hvor breve kan tolkes til eget sprog 6

7 Ydelser inden for hjælp til strukturering af hverdag Døgnrytme i hverdagen Hvilke aktiviteter indgår i ydelse Vejledning og støtte til fastholdelse af døgnrytme ved hjælp af f.eks. skemaer og tidsplaner Opfølgning og støtte til fastholdelse af struktur Tage telefonisk kontakt, hvis borger skal vækkes Ydelser inden for hjælp til strukturering af opgaver udenfor hjemmet Indkøb af dagligvarer og større indkøb Vejledning om sund kost indgår som en naturlig ydelse til: Træning, vejledning og planlægning af indkøb af dagligvarer. Kan ydes i grupper i bofællesskaber Træning, vejledning og planlægning af større indkøb f.eks. tøj, indbo. Kan ydes i grupper Ydelser inden for organisering af forsørgelse og økonomisk forståelse: Organisering af forsørgelse og økonomisk forståelse Optræning til selv at klare/få indsigt i økonomi via PBS/Netbank Hjælpe, vejlede, motivere til, at lave betalingsservice og / eller anden administration. Hjælpe/vejlede borgeren med forståelse for normer ift. forbrug/overforbrug Hjælpe, vejlede, motivere til, at lave afdragsordninger og aftaler. Hjælpe/vejlede med at ansøge om gældssanering i helt særlige tilfælde Hjælpe/optræne og/eller motivere til, at tage telefonisk eller skriftlig henvendelse til banker I særlige tilfælde personlig henvendelse til banker med bor- 7

8 geren. Ydelser indenfor råd og vejledning. Råd og vejledning: Dialog omkring sociale relationer, herunder adfærd og normer. Dialog og vejledning i forhold til sund kost og motion Vejledning omkring familierollen og parforhold, herunder prævention og seksualitet. Vejledning i forhold til hvor borgeren kan søge om hjælp til, at forstå og leve med sit handicap Misbrugsrådgivning, herunder motivering til at søge behandling. Vejledning og motivation til deltagelse i det offentlige liv, herunder kulturelle tilbud Ydelser inden for etablering og fastholdelse af socialt netværk: Etablering og fastholdelse af netværk: Vejledning og træning i at færdes i trafikken bl.a. med henblik på at opretholde netværk, komme til dagtilbud m.m. Motivere og/eller træne til, at komme på værestederne Motivere til, at at påbegynde eller fastholde beskæftigelse / uddannelse Ydelser inden for kontakter til det offentlige netværk: Kontakter til det offentlige netværk: Hjælpe, motivere til, at tage kontakt til behandlingssystemet. Hjælpe, motivere til, at tage kontakt til sagsbehandlere. Hjælp til at sikre/understøtte forståelsen for systemet og kommunen, herunder brugen af borgerservice 8

9 Være opmærksom på behov og hjælpe med at søge om hjælpemidler. Være opmærksom på behov og hjælpe med at søge om andre serviceydelser. Kontakt til værge. Kontakt til Kriminalforsorgens tilsynsværge. Godkendt den 12. marts 2012 af Ringsted Byråd 9

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Målsætning og Kvalitetsstandarder for

Målsætning og Kvalitetsstandarder for Målsætning og Kvalitetsstandarder for Støttecentret Skrænten Nyborg kommune Revideret April 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 4 2. Målsætning for hjemmevejlederne. 5 2.1. Personalets ressourcer.

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere