Det Administrative Kontaktforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Administrative Kontaktforum"

Transkript

1 Det Administrative Kontaktforum Dagsordensudkast Mødedato: Onsdag den 21. september 2016 Mødetidspunkt: 13:00 til 16:00 Mødelokale: Mødelokale 4 Region Syddanmark Damhaven Vejle

2 Deltagere: Arne Nikolajsen, (Næstformand), Esbjerg Kommune, Irene Ravn Rossavik, Esbjerg Kommune, Gitte Djane Bols Østergaard, Odense Kommune, Charlotte Bentsen, Odense Kommune, Cæcilie Lumby, Odense Kommune, Michael Maaløe, Vejen Kommune, Jakob Kyndal, Aabenraa Kommune, Mette Heidemann, Middelfart Kommune, Anne Plougmann Knudsen, KKR-Syddanmark, Christina Trankær Ryborg, Det fælleskommunale Sundhedssekretariat, Jesper Madsen-Østerbye, Det fælleskommunale Sundhedssekretariat Jørgen Skadborg, Praksisudvalgsformand, Susanne Krysiak, Lægeforeningen i Syd Jens Winther Jensen (Formand), Region Syddanmark, Grete Kirketerp, Sygehus Sønderjylland, Susanne Lauth, Sydvestjysk Sygehus Helle Adolfsen, Sygehus Lillebælt, Charlotte Rosenkrantz Josefsen, Psykiatrien i Region Syddanmark Birthe Navntoft, Region Syddanmark, Kurt Æbelø, Region Syddanmark, Birthe Mette Pedersen, Region Syddanmark, Karina Andersen, Region Syddanmark, Afbud: Judith Mølgaard, Odense Universitetshospital Frank Ingemann Jensen, Region Syddanmark,

3 Indholdsfortegnelse Punkter på dagsorden 1. Temadrøftelse om it-understøttelse af den tværsektorielle kommunikation i Syddanmark Status fra Følgegruppen for behandling og pleje Status fra Følgegruppen for forebyggelse Status på arbejdet i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Status fra Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin Kommunikation til Sundhedskoordinationsudvalget Godkendelse af høringsversion Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Udkast til respiratoraftale Anmodning om igangsættelse af samarbejdsaftale om sårbare gravide De nationale mål for sundhed og Sundhedsaftalen Forslag til ledelsesinformation for de seks prioriterede indsatsområder Koordinering af udarbejdelsen af sundhedsberedskabsplaner i kommune og region Etablering af Steno Diabetes Center Odense Orientering om Den Syddanske Forbedringsmodel Tilbagemelding fra hhv. fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisudvalget og Patientinddragelsesudvalget den 16. august 2016 og de fire politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalen, afholdt 30. august til 14. september Status på arbejdet i Praksisplanudvalget Regional model for infektionshygiejnisk rådgivning Mødedatoer Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget Øvrig gensidig orientering

4 1. Temadrøftelse om it-understøttelse af den tværsektorielle kommunikation i Syddanmark På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 1. april 2016 blev det besluttet at gennemføre en temadrøftelse om it-understøttelse af den tværsektorielle kommunikation i Syddanmark på mødet i Det Administrative Kontaktforum i september. Temadrøftelsen er tilrettelagt af Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin og er forberedt på baggrund af følgende parallelle proces: Kortlægning af behov for it-understøttelse af den tværsektorielle kommunikation Region Syddanmark har forestået kortlægningen af de regionale behov. Esbjerg Kommune har forestået kortlægningen af de kommunale behov. Kortlægning af it-systemer i drift i regionen og kommunerne Region Syddanmark har forestået kortlægningen af de regionale it-systemer i drift. Esbjerg Kommune har forestået kortlægningen af de kommunale it-systemer i drift. Temadrøftelsen På mødet vil henholdsvis de kommunale og de regionale resultater af kortlægningen blive fremlagt Tager resultaterne af kortlægningerne til efterretning. Drøfter behovet for fælles tværsektorielle it-løsninger. På baggrund af drøftelserne tager stilling til, hvorvidt der er behov for en nærmere analyse af fælles behov og mulige it-løsninger, der kan understøtte behovet herunder: o o Om der skal fastlægges en fremadrettet samarbejdsmodel for analysen Om analysen skal tilrettelægges og gennemføres i regi af Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin. 1 Afdækning af de 22 kommuner 2 Kortlægning: Regionale systemer med digital understøttelse af det tværsektorielle samarbejde. 3 Oversigt: Regionale systemer med digital understøttelse af det tværsektorielle samarbejde. 4 Notat Behov for tværsektorielt it-understøttelse. 4

5 2. Status fra Følgegruppen for behandling og pleje Følgegruppen har indarbejdet status på de igangværende opgaver i det fælles porteføljestyringsværktøj. Materialet er vedlagt sagsfremstillingen og vil løbende blive opdateret i takt med følgegruppens arbejde. De prioriterede indsatser Videreudvikling af Sam:Bo Følgegruppen har på møde den 14. marts 2016 godkendt et kommissorium for en arbejdsgruppe, der har til formål at se på mulighederne for videreudvikling og udbredelse af Sam:Bo tankegangen. Arbejdsgruppen anbefalede, at fokus skulle være på arbejdsmarkedsområdet. På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 15. juni 2016 blev det besluttet, at fokus for videreudvikling af SAM:BO i første omgang skulle være socialpsykiatrien frem for arbejdsmarkedsområdet, da det forventes at være mindre komplekst. Der udarbejdes derfor en ny procesplan, hvor der tages udgangspunkt i området for socialpsykiatri. Arbejdsgruppen er blevet suppleret med et kommunalt og et regionalt medlem med kendskab til socialpsykiatrien og afholder møde den 6. september Planen er, at formandskabet for Det Administrative Kontaktforum kan formandsgodkende procesplanen, når denne foreligger. Fælles Medicinkort Det Administrative Kontaktforum har på møde den 29. januar 2016 godkendt kommissorium for den tværsektorielle FMK-gruppe under Følgegruppen for behandling og pleje. Arbejdsgruppen afrapporterer løbende til følgegruppen. Følgegruppen for behandling og pleje har endvidere anmodet den tværsektorielle FMK-gruppe om at formulere et kommissorium for udarbejdelse af en samarbejdsaftale om FMK. Det videre arbejde i følgegruppen Følgegruppen for behandling og pleje har derudover fokus på følgende opgaver i 2016: Behandling af høringssvar samt godkendelse af reviderede Sam:Bo forløb. Implementering af nye sygehus-hjemmeplejestandarder. Udarbejdelse af revideret samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for personer med kronisk respirationsinsufficiens. Revision af samarbejdsaftalen på demensområdet (afventer national handlingsplan). Gennemgang af samarbejdsaftale for det psykiatriske område. Implementering af elektronisk kommunikation mellem psykiatri og hjemmepleje. Gennemgang og evt. revision af samarbejdsaftalen om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling. Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for behandling og pleje. 5

6 1 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for behandling og pleje 6

7 3. Status fra Følgegruppen for forebyggelse Følgegruppen har holdt møde den 25. august Her blev opgaveporteføljen gennemgået. Følgegruppen har særligt fokus på de prioriterede indsatser Udvikling af aftale om nye rammer for kronisk sygdom og Kortlægning af mental sundhed, samt de opgaver som Det Administrative Kontaktforum gav til følgegruppen på møde den 15. juni Opgaveporteføljen del 1 Følgegruppen har to indsatser indenfor de af Sundhedskoordinationsudvalget prioriterede indsatser. Det drejer sig om; Kortlægning af mental sundhed Kortlægningen blev fremlagt for Sundhedskoordinationsudvalget den 10. maj 2016 og taget til efterretning. Dermed er opgaven afsluttet. I forlængelse heraf fik følgegruppen til opgave at gennemføre en kortlægning af tilbud og initiativer på området. Udvikling af aftale om nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Følgegruppen sender forløbsprogram for KOL i høring fra d. 12. oktober 16. november. Det Administrative Kontaktforum præsenteres for høringsudgaven for et nyt forløbsprogram for mennesker med KOL på mødet den 21. september Den endelige udgave forventes at kunne godkendes i Det Administrative Kontaktforum primo Opgaveporteføljen del 2 Følgegruppen har følgende status for øvrige opgaver i porteføljen; Aftale om kompetenceudvikling og videndeling Opgaven blev vedtaget på møde i Det Administrative Kontaktforum d. 15. juni 2016, Følgegruppen vedtager proces- og tidsplan og sætter arbejdet i gang på møde den 25. august Kortlægning af tilbud og initiativer i Region og kommuner om mental sundhed blandt børn og unge Opgaven blev vedtaget på møde i Det Administrative Kontaktforum d. 15. juni Følgegruppen gennemfører en pilotkortlægning i 3 udvalgte kommuner. Resultaterne behandles på følgegruppemøde d. 3. oktober Baseret på erfaringer herfra vedtages kortlægningens endelige form. Udvikling af aftale vedrørende infektionshygiejnisk rådgivning Arbejdsgruppen vedr. infektionshygiejnisk rådgivning har anbefalet en model for levering af infektionshygiejnisk rådgivning fra syghusene til kommunerne (arbejdspakke 2 jf. gruppens kommissorium). Følgegruppen behandlede modellen på sit møde den 25. august Modellen behandles som et særskilt punkt på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 21. september Følgegruppen indstiller, at Det Administrative Kontaktforum godkender den anbefalede model. Det endelige udkast til en generel regional rammeaftale for 7

8 infektionshygiejnisk rådgivning behandles på et ekstraordinært møde i følgegruppen den 27. oktober Den samlede aftale kommer til behandling i Det Administrative Kontaktforum den 23. november Drift af sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det? Profilen gennemføres i 2017, og der forventes offentliggørelse af resultaterne 1. kvartal Monitorering af strategi for livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse Et revideret oplæg til monitorering af strategien er under udarbejdelse, herunder muligheder for datatræk i de forskellige sektorer. Der er fokus på formålet med og omfanget af yderligere monitoreringstiltag, herunder omkostningsniveauet. Nye monitoreringstiltag forventes igangsat ultimo Udarbejdelse af rammepapir for regional rådgivning om forebyggelse til kommuner Rammepapiret blev godkendt af Det Administrative Kontaktforum på møde den 15. juni 2016, og opgaven er dermed afsluttet. Udvikling af model for henvisning af patienter med knæartrose. Materiale til almen praksis er under udarbejdelse. Materialet forventes at kunne forelægges det Administrative Kontaktforum d. 23. nov Følgegruppens status og statusoversigt godkendes. 1 Statusoversigt Følgegruppen for forebyggelse DAK møde den 26. august

9 4. Status på arbejdet i Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering har ikke mødtes siden Det Administrative Kontaktforum senest fik en porteføljestatus forelagt den 15. juni En arbejdsgruppe under følgegruppen har imidlertid arbejdet med materiale til understøttelse af implementeringen af rehabilitering på specialiseret niveau. Materialet omhandler: Krav til indholdet i samarbejdsaftaler om lægefaglig konsulentbistand og forskningsmæssig forankring; Krav til leverandører af rehabilitering på specialiseret niveau; Indholdet i samt formidlingen af genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau. Materialet vil blive forelagt for følgegruppen på dens førstkommende møde den 7. oktober Med dette udgangspunkt er vedlagte porteføljestatus blevet udarbejdet. Godkender status på opgaveporteføljen for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering. 1 Oversigt over status på opgaveporteføljen for Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering, medio maj

10 5. Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Det Administrative Kontaktforum har godkendt, at følgegruppen undersøger fire udvalgte opgaver, inden for IV-behandlingsregime (antibiotika, væske, parenteral ernæring og blodtransfusion), nærmere for deres potentiale for overdragelse. Dette med henblik på at kvalificere de kriterier, som skal indgå i modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse. Til det formål har følgegruppen nedsat en arbejdsgruppe, som på to møder, ét møde før og ét efter sommerferien, har anvendt modellen på IV-behandling med antibiotika. Modellen er efterfølgende blevet justeret i henhold til arbejdsgruppens input, og Følgegruppen for opgaveoverdragelse behandler første udkast til modellen på mødet d. 1. september. Jf. tidligere godkendte procesplan, nuancerer arbejdsgruppen i september måned modeludkastet igennem IV-behandling med væske og parenteral ernæring. Det Administrative Kontaktforum præsenteres for første udkast af modellen på mødet d. 23. november Sundhedskoordinationsudvalget vil på deres møde d. 20. december 2016, hvor mødets tema er opgaveoverdragelse, ligeledes behandle første udkast af modellen. Godkender følgegruppens status for udviklingen af model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse. 1 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for opgaveoverdragelse 10

11 6. Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt blev nedsat i forbindelse med mødet i Det Administrative Kontaktforum den 29. januar Gruppens overordnede opgave er at levere behovsbestemt ledelsesinformation. Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har afholdt møde den 15. marts, 19. april og 30. juni. Der er nedsat en ad hoc gruppe, som har udarbejdet en bruttoliste i forhold til relevante monitoreringsindikatorer og mål. Følgegruppen skal levere behovsbestemt ledelsesinformation og skal i sit arbejde tage udgangspunkt i de seks prioriterede strategiske indsatser. Efter mødet den 15. juni 2016 i Det Administrative Kontaktforum er følgegruppen desuden anmodet om at vurdere, hvorledes de otte nye nationale mål kan indgå i arbejdet i forhold til levering af ledelsesinformation. Endelig er følgegruppen bedt om at vurdere, hvilke indsatser i sundhedsaftalen, der understøtter de nationale kvalitetsmål. Følgegruppen fremlægger sine forslag for Det Administrative Kontaktforum i form af selvstændige dagsordenspunkter på indeværende møde. Godkender status og afrapportering fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt. 1 Porteføljestyringsværktøj 11

12 7. Status fra Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin Følgegruppen for Velfærdsteknologi og Telemedicin har forberedt en temadrøftelse om it-understøttelse af tværsektoriel kommunikation. Endvidere er programstyregruppen for Landsdelsprogrammet for hjemmemonitorering af borgere med KOL nedsat. Temadrøftelse angående it-understøttelse af tværsektoriel kommunikation i Syddanmark På mødet i Det Administrative Kontaktforum den 1. april 2016 blev det besluttet at gennemføre en temadrøftelse om it-understøttelse af den tværsektorielle kommunikation i Syddanmark på mødet i DAK i september. Temadrøftelsen er tilrettelagt af Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin og tager udgangspunkt i kortlægninger af de kommunale og regionale behov for itunderstøttelse samt it-systemer i drift. Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL Programstyregruppen for Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med KOL er sammensat som følger: Peder Jest, direktør, OUH (Regional formand), Arne Nikolajsen, direktør, Esbjerg kommune (Kommunal formand) Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt Søren Aggestrup, lægelig direktør, Sygehus Sønderjylland Michael Dall, lægelig direktør, Sydvestjysk Sygehus Inge Bendixen, vicedirektør (Konst.), Syddansk Sundhedsinnovation Jacob Kyndal, direktør Aabenraa kommune Mette Heidemann, direktør, Middelfart kommune Gitte Østergaard, adm. direktør, Odense kommune Michael Maaløe, direktør vejen kommune Susanne Krysiak, chefkonsulent, det regionale PLO syd sekretariat Patientrepræsentanter Det første møde i programstyregruppen finder sted d. 21. september Godkender status 1 Porteføljestyring status fra Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin 12

13 8. Kommunikation til Sundhedskoordinationsudvalget Sundhedskoordinationsudvalget har bedt om løbende at blive orienteret om status på arbejdet med Sundhedsaftalen, herunder de seks politisk prioriterede områder. Frem til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget i august 2016 havde følgegrupperne fremsendt deres statusoversigter i uensartet form. På mødet i august blev status på arbejdet for første gang fremlagt i en ensartet skabelon/oversigt. Sundhedskoordinationsudvalget roste på mødet i august statusafrapporteringerne, men udtrykte behov for en yderligere synliggørelse af fremdrift og resultater, når status på arbejdet med Sundhedsaftalen fremlægges på møderne i Sundhedskoordinationsudvalget. Der lægges op til, at Det administrative Kontaktforum drøfter, hvordan fremdriften på arbejdet med indsatserne synliggøres for Sundhedskoordinationsudvalget. Der er vedlagt et eksempel på den anvendte skabelon. Drøfter hvordan fremdrift og resultater synliggøres bedre for Sundhedskoordinationsudvalget 1 Porteføljestyringsværktøj 13

14 9. Godkendelse af høringsversion Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Arbejdsgruppen vedr. nye rammer for kronisk sygdom har udarbejdet et udkast til et nyt tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL i Region Syddanmark. Følgegruppen for forebyggelse har på mødet d. 28. august 2016 behandlet og godkendt udkastet, og fremsender det hermed til videre behandling i Det Administrative Kontaktforum. Det nye forløbsprogram er udviklet i tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Dette har bevirket et stærkt fokus på tværsektorielt samarbejde og kommunikation, og hvordan vi mere systematisk kan inddrage patient og pårørende heri. Forløbsprogrammet er et handlingsorienteret dokument, der beskriver sygehusenes, almen praksis og kommunernes opgaver og roller i samarbejdet og kommunikationen om behandlings- og rehabiliteringsindsatsen for mennesker med KOL. Programmet er fagligt funderet på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men gentager ikke de faglige/kliniske retningslinjer for behandlings- og rehabiliteringsindsatsen for mennesker med KOL. Forløbsprogrammet er bygget op omkring specifikke situationer, hvor mennesker med KOL er i kontakt med sundhedsvæsenet (fx årskontroller og konsultationer i almen praksis, deltagelse i kommunale rehabiliteringstilbud, indlæggelser på sygehus etc.). Programmet beskriver roller og opgaver for hver af de involverede aktører i disse situationer. Derfor kan forløbsprogrammet både bruges som: Et kortfattet opslagsværk i det daglige arbejde Et udgangspunkt for at udarbejde sektorspecifikke instrukser mv. Et værktøj til den mere overordnede planlægning af den mono- og tværsektorielle indsats for mennesker med KOL. Det skal bemærkes, at afsnit 3 tidlig opsporing af KOL afventer en opdatering af kapitel 2 i Sundhedsstyrelsen anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL. Arbejdsgruppen er i dialog med Sundhedsstyrelsen, og de forventer, at opdateringen sker tidsnok til, at det kan indgå i den færdige høringsversion. Høring og efterfølgende politisk godkendelse Jf. tidligere godkendte tidsplan sendes forløbsprogrammet i høring efter indarbejdelsen af eventuelle bemærkninger fra Det Administrative Kontaktforum. Høringsperioden er planlagt til at løbe fra d. 12. oktober - d. 16. november. Herefter behandles og indarbejdes de indkomne høringssvar, inden Følgegruppen for forebyggelse d. 13. december behandler den endelige version af forløbsprogrammet. Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget præsenteres for det endelige forløbsprogram på de først kommende møder i 2017, her præsenteres de ligeledes for en evaluering af udviklingsprocessen, implementerings- og monitoreringsplan og forslag til rækkefølgen for udvikling af de resterende fem forløbsprogrammer (diabetes, rygsygdom, leddegigt, depression og hjertesygdom). 14

15 Godkender høringsversionen af forløbsprogrammet, høringsbrev og høringsparter. Godkender at forløbsprogrammet sendes i høring. 1 Høringsbrev 2 Høringsliste 3 Høringsversion 15

16 10. Udkast til respiratoraftale Folketinget vedtog den 19. december 2014 lovforslag L 57 om ændring af sundhedsloven vedr. hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens. Lovændringen pålægger bl.a. regionsråd og kommunalbestyrelser at indgå aftaler om fælles hjælperordninger. Aftalerne skal omfatte tilrettelæggelse af hjælperordninger i hjemmet til personer, som både har respiratorhjælpere efter Sundhedslovens 79, stk. 1 og hjælpere efter 83, 85, 95 eller 96 i lov om social service. Sundheds- og ældreministeriet har, i medfør af ovenstående, udsendt en bekendtgørelse og en vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens, som begge trådte i kraft den 31. august Af bekendtgørelsen, 1, fremgår det at Regionsrådet og Kommunal bestyrelserne i regionen indgår aftale på området. Det fremgår af bekendtgørelsen og vejledningen, at formålet med de nye regler på området bl.a. er: At sikre, at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og samtidig får behandling af høj kvalitet At medvirke til, at regionernes og kommunernes administration af de fælles ordninger forenklet og samlet set reduceres Det Administrative Kontaktforum besluttede på deres møde den 11. november 2015, at en arbejdsgruppe skulle udarbejde forslag til ny samarbejdsaftale og, at arbejdsgruppen skulle referere til Følgegruppen for Behandling og Pleje. Det Administrative Kontaktforum godkendte på deres møde den 29. januar 2016 arbejdsgruppens kommissorium. Det blev på mødet besluttet, at Følgegruppen for Behandling og Pleje skulle sikre, at udkastet til en ny samarbejdsaftale vil blive behandlet i Det Administrative Kontaktforum. Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale om fælles hjælperordninger for personer med kronisk respirationsinsufficiens, der har været forelagt Følgegruppen for Behandling og Pleje på deres møde den 18. august Den nye samarbejdsaftale er udarbejdet indenfor rammen af bekendtgørelse og vejledning for fælles hjælperordning for personer med kronisk respirationsinsufficiens samt med udgangspunkt i den nuværende Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr. Denne samarbejdsaftale er et bilag til Sundhedsaftalen , som senest blev godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 9. januar Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 2015, men Regionsrådet har 25. april 2016 besluttet, at den nye samarbejdsaftales ændrede fordelingsnøgle først skal gælde pr. 1. januar 2016 i Region Syddanmark. Arbejdsgruppen er i gang med at kortlægge, hvordan parterne skal forholde sig til perioden 1. september 2015 til 31. december 2015, for at sikre at bekendtgørelsen overholdes. Arbejdsgruppen anbefaler som led i implementeringen af samarbejdsaftalen, at der nedsættes en ERFA-gruppe med repræsentanter fra kommuner og regionen. Dette for at sikre, at der skabes den nødvendige videndeling og kendskab til den nye samarbejdsaftale. Det vurderes, at der allerede nu bruges en del ressourcer på at 16

17 sikre, at der skabes netværk på tværs af kommunerne og regionen for den pågældende målgruppe. Arbejdsgruppens vurdering er heraf, at det ikke vil give et ekstra ressourcetræk, at der nedsættes en ERFA-gruppe, men derimod sikre en smidig implementering af samarbejdsaftalen samtidig med, at det vil understøtte samarbejdet på tværs for en ofte kompleks målgruppe. Godkender samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr. Godkender brugen af Tjekliste for patienten der udskrives fra Respirationscenter Syd Godkender at der som en del af implementeringen af samarbejdsaftalen nedsættes en ERFA-gruppe med repræsentanter fra både kommuner og Regionen. 1 Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. brug af respiratorisk udstyr 2 Tjekliste for respirationspatienter 17

18 11. Anmodning om igangsættelse af samarbejdsaftale om sårbare gravide I Sundhedsaftalen står der beskrevet under afsnittet om aftaler om specifikke målgrupper (afsnit 8.1), at der med inddragelse af socialfaglige kompetencer skal indgås en specifik samarbejdsaftale om gravide med særlige behov. Der er, efter flere henvendelser til Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og sekretariatet for Følgegruppen for Behandling og Pleje, udarbejdet et baggrundsnotat der beskriver de driftsmæssige problemstillinger forbundet med svangreomsorgen for de sårbare gravide. Baggrundsnotatet er vedhæftet. Baggrundsnotatet er behandlet i Følgegruppen for Behandling og Pleje, som har bedt om kommissorium for en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skal udarbejde samarbejdsaftalen vedr. sårbare gravide. Kommissorium for arbejdsgruppen er vedhæftet. Godkender kommissorium for arbejdsgruppen vedr. sårbare gravide. 1 Baggrundsnotat vedr. sårbare gravide 2 Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. sårebare gravide 18

19 12. De nationale mål for sundhed og Sundhedsaftalen Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt har med afsæt i sundhedsaftalens forskellige indsatser vurderet, hvorledes sundhedsaftalesamarbejdet i Syddanmark kan understøtte de nationale kvalitetsmål. Regeringen har i regi af økonomiaftalerne for 2016 aftalt et nyt nationalt kvalitetsprogram med KL og Danske Regioner, som også indeholder otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Formålet er at sætte en tydelig retning for kvaliteten af det danske sundhedsvæsen, dvs. at skabe bedre kvalitet, sammenhæng og geografisk lighed i sundhedsvæsenet. Der er tale om en ny tilgang til kvalitet, hvor der fokuseres på resultater til gavn for den enkelte patient. De otte konkrete, nationale mål er: Bedre sammenhængende patientforløb Styrket indsats for kronikere og ældre patienter Forbedret overlevelse og patientsikkerhed Behandling af høj kvalitet Hurtig udredning og behandling Øget patientinddragelse Flere sunde leveår Mere effektivt sundhedsvæsen De nationale mål skal forankres i kommuner og regioner. Det nævnes også i et forståelsespapir mellem regeringen, KL og Danske Regioner, at de nationale mål bør ses i sammenhæng med sundhedsaftalen. På denne baggrund har Det Administrative Kontaktforum på mødet den 15. juni 2016 besluttet, at Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt skal udarbejde et oplæg om, hvordan sundhedsaftalesamarbejdet i Syddanmark kan understøtte de otte nationale kvalitetsmål. Sammenhængen illustreres i det vedhæftede bilag, hvor der endvidere er knyttet en række kommentarer til de enkelte indsatser i sundhedsaftalen, som understøtter de nationale mål. Generelt kan dog nævnes, at flere af de nationale mål primært retter sig mod det regionale sundhedsvæsen og sygehusene, hvilket ikke mindst afspejles i de indikatorer, som er valgt som dokumentation for og opfølgning på de otte nationale mål. Sundhedsaftalens mål og indsatser har i sagens natur et mere tværsektorielt sigte. Det betyder, at der i flere tilfælde måske nok er en indirekte sammenhæng mellem indsatser i sundhedsaftalen og de nationale mål, men følgegruppen har valgt at se bort fra de steder, hvor sammenhængen ikke er relevant for begge sektorer. Generelt understøtter flere af indsatserne i Sundhedsaftalen dog de nationale mål, og det vidner om, at der også i arbejdet med udarbejdelsen af Sundhedsaftalen i Syddanmark har været fokus på den nationale udvikling og politiske fokusområder. Konklusionen er således, at der er en god overensstemmelse mellem de forskellige strategiske ophæng, og begge dokumenter kan således naturligt indgå i målhierarkiet på sundhedsområdet i Region Syddanmark. 19

20 Tager orienteringen fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt til efterretning. 1 Nationale mål for sundhed og Sundhedsaftalen 20

21 13. Forslag til ledelsesinformation for de seks prioriterede indsatsområder Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt og har udarbejdet vedhæftede forslag til ledelsesinformation. Forslaget tager udgangspunkt i de seks prioriterede indsatsområder. Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt skal levere behovsbestemt ledelsesinformation med udgangspunkt i de seks prioriterede indsatser. Følgegruppen har nedsat en ad hoc arbejdsgruppe, som bl.a. har arbejdet med at identificere indikatorer og datakilder i forhold til de seks prioriterede indsatsområder. Følgegruppens udgangspunkt har været, at ledelsesinformationen skal være nem at overskue altså relativ simpel, klar og afgrænset. Endvidere har følgegruppen besluttet, at der skal tages udgangspunkt i eksisterende data, således at opgaven holdes på et ressourcemæssigt fornuftigt niveau. Godkender det fremlagte forslag i relation til procesindikatorer og datakilder for de seks prioriterede indsatsområder, herunder at flere indikatorer afventer arbejde fra andre følge- og arbejdsgrupper. Godkender følgegruppens anbefaling om, at ledelsesinformation i relation til de seks prioriterede indsatsområder fremsendes til Det Administrative Kontaktforum to gange årligt Godkender følgegruppens forslag om, at data fremsendes ukommenteret dog at der vil ske en præsentation af data i forbindelse med den første afrapportering Godkender følgegruppens anbefaling om, at der arbejdes videre med præsentationsform og medie, men at afrapportering til en start sker via en pdf-fil 1 Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder. 21

22 14. Koordinering af udarbejdelsen af sundhedsberedskabsplaner i kommune og region Kommuner og region skal en gang i hver valgperiode udarbejde en sundhedsberedskabsplan og koordinere sundhedsberedskabsplanerne med hinanden og andre samarbejdspartnere jf. bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet nr. 971 af 28. juni Det er vigtigt, at kommunernes og regionens sundhedsberedskabsplaner er i overensstemmelse med hinanden med hensyn til ledelse, kommunikation og rollefordeling, så der kan ydes en effektiv og koordineret indsats ved sundhedsberedskabshændelser, så som epidemier, store ulykker og naturkatastrofer. Region Syddanmark har udarbejdet forslag til kommissorium for en styregruppe til koordination af sundhedsberedskabsplanlægningsarbejdet i regionen mellem kommunerne, praksissektoren og embedslægerne ligesom i sidste valgperiode. Kommissoriet er vedlagt som bilag. Det foreslås, at styregruppen begynder sit arbejde, så snart Sundhedsstyrelsen har vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning klar. Sundhedsstyrelsen forventer vejledningen er klar sidst på året. Styregruppen afslutter sit arbejde, så kommuner og region kan få vedtaget sundhedsberedskabsplaner i denne valgperiode. Den gældende sundhedsberedskabsplan for regionen vedtaget i sidste valgperiode er vedhæftet. Godkender kommissorium 1 Kommissorium for styregruppe til koordination af sundhedsberedskabsplanlægning Gældende sundhedsberedskabsplan Region Syddanmark 22

23 15. Etablering af Steno Diabetes Center Odense Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden indledte i starten af året et samarbejde om at formulere en vision for etablering af et center for behandling af forskning og uddannelse i diabetes, samt udvikling af sundhedsfremmende tiltag til at stoppe udviklingen af diabetes. Regionsrådet har godkendt visionen på sit møde den 22. august 2016, og den behandles i Novo Nordisk Fondens bestyrelse den 6. september Visionen vil efter godkendelse skulle konkretiseres i en drejebog for etablering af et fremtidigt Steno Diabetes Center i Odense. Etableringen af et sådant center vil have stor betydning for den samlede diabetesindsats i Region Syddanmark, hvorfor Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget anbefales at indgå i arbejdet med udarbejdelsen af drejebogen og tilretning af patientforløbsprogrammet for diabetes I foråret godkendte regionsrådet, at Region Syddanmark indledte et samarbejde om at styrke diabetesindsatsen gennem etablering af et Steno Diabetes Center i Odense, der skal medvirke til at udvikle behandling, forskning, forebyggelse og uddannelse i diabetes i Region Syddanmark. På den baggrund har Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden arbejdet på at formulere en vision for et fremtidigt samarbejde, der vil komme til at bestå af et fysisk center på Odense Universitetshospital (OUH) og en række initiativer i hele Region Syddanmark, med det formål at forbedre behandlingstilbuddet for alle patienter i regionen. Visionen er at gøre Region Syddanmarks diabetesindsats internationalt førende inden for forebyggelse, behandling, klinisk forskning og uddannelse, og at denne indsats kommer alle borgere i Region Syddanmark til gavn. De helt overordnede mål er beskrevet som: Bremse væksten i antallet af borgere med nyopstået diabetes. Borgere med diabetes opnår normal livslængde og livskvalitet. Visionen er første milepæl i etableringen af et Steno Diabetes Center i Odense. Der påbegyndes nu et arbejde med at konkretisere visionen og planerne i form af en drejebog for etableringen af centeret samt initiativerne i Region Syddanmark. Dette arbejde vil i 2017 blive genstand for en politisk stillingtagen i både regionsrådet i Region Syddanmark og Novo Nordisk Fondens bestyrelse og samtidig danne grundlag for Novo Nordisk Fondens eventuelle bevilling til Region Syddanmark. Oplægget blev godkendt på Regionsrådets møde den 22. august 2016, og skal behandles i Novo Nordisk Fondens bestyrelse den 6. september 2016 Visionsoplægget indeholder forslag, som bla. har betydning for sygehusstrukturen og det tværsektorielle samarbejde på området. I forhold til sygehusstrukturen lægges der i visionsoplægget op til at Steno Diabetes Center Odense (SDCO) bliver omdrejningspunkt for udvikling af standarder i behandling, pleje, udredning, undervisning og forskning. Dette skal ske i respekt for 23

24 den udprægede decentrale struktur, som det syddanske sundhedsvæsen er bygget op om. Steno Diabetes Center i Odense vil også blive en del af det tværsektorielle samarbejde, idet meget viden, forskning og udvikling i behandling og forebyggelse vil blive koncentreret omkring centret. Dertil lægges der op til, at standarderne for diabetesindsatsen harmoniseres med udgangspunkt i centret. For at kunne arbejde med den samlede indsats for borgere med diabetes er det vigtigt at skabe en sammenhæng mellem den indsats, der udvikles og patientforløbsprogrammet for diabetes. Der lægges således op til at patientforløbsprogrammet for diabetes tages op til revision, og denne revision indgår i den fremtidige drejebog og strategi for udviklingen af SDCO. Endvidere vil det være vigtigt at sikre en tværsektoriel sammenhæng i udviklingsarbejdet generelt, hvorfor Det Administrative Kontaktudvalg bedes udpege en repræsentant blandt kommunerne i Region Syddanmark til at deltage i styregruppens arbejde i efteråret 2016 og foråret I forhold til en række arbejdsgrupper vil der være problemstillinger, som har relevans for det tværsektorielle arbejde. Det anbefales, at deltagelse i disse arbejdsgrupper koordineres løbende med det fælleskommunale sundhedssekretariat. Anbefaler sundhedskoordinationsudvalget, At visionen for etablering af Steno Diabetes Center Odense tages til efterretning At patientforløbsprogrammet for diabetes tages op til revision, og denne revision indgår i den fremtidige drejebog og strategi for udviklingen af SDCO At der udpeges en repræsentant blandt kommunerne i Region Syddanmark til at deltage i styregruppens arbejde i efteråret 2016 og foråret Visionsoplæg Etablering af Steno Diabetes Center Odense 24

25 16. Orientering om Den Syddanske Forbedringsmodel I 2015 indledte Region Syddanmark et samarbejde med Virginia Mason Medical Organisation, Seattle, USA om en metode for vedvarende forbedring af den kliniske praksis og patientsikkerhed. Samarbejdet omfatter også en betydelig ledelsestræning i forbedringsarbejde omfattende alle top-og mellemledere på de syddanske sygehuse. Forbedringsarbejdet og de anvendte metoder og redskaber heri omtales i dagligdagen som Den Syddanske Forbedringsmodel. Baggrunden for samarbejdet er bl.a. de mange udfordringer, som sundhedsvæsnet står over for de kommende år med den demografiske udvikling med flere ældre og flere personer med flere samtidige kroniske sygdomme. Hertil kommer, at udviklingen inden for både ny og dyr medicin, udstyr og behandlinger øger presset på ressourcerne. Samtidig er der ikke en forventning om, at sundhedsvæsenet i samme grad som tidligere bliver tilført markant flere ressourcer de kommende år. Ressourcer til vækst, udvikling og kvalitetsforbedringer skal derfor findes inden for sundhedsvæsenets nuværende økonomiske rammer. Forbedringsarbejdet startede i første omgang ved regionens tre mindre sygehuse: Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus. Med baggrund i mere end et års godt samarbejde, hvor gode resultater nu viser sig bl.a. i form af forbedrede stuegange og forbedrede akutmodtagelser, er det besluttet også at lade samarbejdet omfatte Odense Universitetshospital og Psykiatrien. Der vedlægges til orientering en kort beskrivelse af Den Syddanske Forbedringsmodel. Modellen blev på et regionsrådsmøde i maj 2016 godkendt som arbejdsgrundlag for stadige forbedringer i regionens sundhedsvæsen. Nærværende er en kort orientering om arbejdet, men det kan overvejes, om man på et senere møde i Det administrative Kontaktforum er interesseret i en grundigere præsentation af arbejdet med udgangspunkt i nogle af de konkrete forbedringstiltag. Tager orienteringen til efterretning Drøfter, om man på et senere møde ønsker et oplæg med konkrete eksempler på, hvordan man arbejder med modellen, og hvilke resultater der er skabt 1 Forståelsespapir - Den Syddanske Forbedringsmodel 25

26 17. Tilbagemelding fra hhv. fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Praksisudvalget og Patientinddragelsesudvalget den 16. august 2016 og de fire politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalen, afholdt 30. august til 14. september 2016 I forbindelse med og optakt til de politiske midtvejsmøder vedr. status på implementeringen af Sundhedsaftalen i sidste halvdel af august og første halvdel af september 2016 blev der tirsdag den 16. august afholdt et fællesmødet mellem Sundhedskoordinationsudvalget, Patientinddragelsesudvalget og Praksisplanudvalget. Formålet med mødet var at drøfte status på Sundhedsaftalen med udgangspunkt i de seks prioriterede indsatser. Sundhedsaftalen blev drøftet, og forskellige synspunkter blev fremført af de fremmødte medlemmer af Patientinddragelsesudvalget. Der var bemærkninger omkring sektorovergange ved udskrivning, herunder regional viden om kommunale tilbud og kommunernes retningslinjer ved modtagelsen af de udskrevne borgere. Ift. lægeområdet var der bemærkninger om lægedækning og borgerens oplevelse af muligheden for at få konsultation hos egen læge. Medlemmer af Patientinddragelsesudvalget bemærkede vedrørende indførsel og brug af velfærdsteknologi, af dette bør ske under hensyntagen til borgerens alder, ressourcemæssige baggrund og evt. handicap. Endelig blev det påpeget, at der bør være et helhedsfokus på borgerens samlede livs-, handicap- og sygdomssituation, når borgeren er i kontakt med sundhedsvæsenet. Tilbagemelding fra de politiske midtvejsmøder afholdt den 30. august, 1., 9. og 14. september 2016 Da de politiske midtvejsmøder afholdes efter deadline for indsendelse af punkter til mødet i Det administrative Kontaktforum, så vil der på mødet være en kort mundtlig orientering ved formanden og næstformanden fra de fire politiske midtvejsmøder. Der udarbejdes en opsamling fra de fire møder til fremsendelse til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober Opsamlingen godkendes af Formandskabet for Det administrative Kontaktforum før fremsendelse til Sundhedskoordinationsudvalget. Tager orienteringerne til efterretning. Godkender, at Formandskabet for Det administrative Kontaktforum godkender opsamlingen, fra de fire politiske midtvejsmøder til fremsendelse til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober

27 18. Status på arbejdet i Praksisplanudvalget Praksisplanudvalget skal i henhold til sundhedsloven udmønte Sundhedsaftalen, for så vidt angår samarbejdet med almen praksis. Det administrative Kontaktforum orienteres derfor om arbejdet i Praksisplanudvalget. På mødet i Det administrative Kontaktforum i juni 2016, blev der orienteret om, at Regionernes Lønnings- og takstnævn og PLO har indgået aftale om implementering af decentraliseringen af ydelserne samtaleterapi og sygebesøg fra den centrale overenskomst. Økonomi svarende til de enkelte regioners forbrug på sygebesøg og samtaleterapi følger med decentraliseringen. Derudover tilføres 2x100 millioner kr. fra hhv. regioner og kommuner til nye opgaver, som de praktiserende læger skal løse. De nye opgaver kan både være inden for sygebesøg og samtaleterapi, men kan også bruges til andre af Praksisplanens indsatser, f.eks. lungeindsats, telemedicin og den ældre medicinske patient. I Syddanmark har man i første omgang valgt at koncentrere sig om at forhandle aftaler om sygebesøg, samtaleterapi og en rammeaftale for telemedicin. Af de ekstra 2x21 millioner er det planen, at nogle af disse midler gemmes til senere brug ved udmøntning af Praksisplanen, herunder f.eks. somatisk helbredsundersøgelse af mennesker med psykiske lidelser og kronikerindsatser. Fasttilknyttede plejehjemslæger Parallelt med forhandlinger om decentralisering af samtaleterapi og sygebesøg forhandles der om en rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre. Fra Satspuljen er der i perioden afsat 100 mio. kr. til implementering af ordning med fasttilknyttede læger på kommunale plejecentre. Den nationale ramme består af to hovedelementer: Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecentret. Beboerne skal dog oplyses om, at der fortsat er frit lægevalg iht. gældende lovgivning Konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret. Den sundhedsfaglige rådgivning honoreres med 901 kr. i timen. Fra centralt hold er det meldt ud, at forhandlingerne i alle fem regioner skal være færdiggjorte med udgangen af 3. kvartal 2016 mhp. at træde i kraft 1. oktober Der har derfor været afholdt en række politiske og administrative møder i regi af Praksisplanudvalget henover sommeren, og forhandlingerne pågår stadigvæk. Der vil på mødet blive givet en orientering om den nuværende status for forhandlingerne. 27

28 Tager sagen til orientering 28

29 19. Regional model for infektionshygiejnisk rådgivning Sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen har hygiejne som et prioriteret indsatsområde. Sundhedsaftalen foreskriver, at der skal udarbejdes en aftale om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne. Formålet med aftalen er at sikre et ensartet rådgivningstilbud til kommunerne på tværs af sygehusenhederne i regionen. under Følgegruppen for Forebyggelse er der i foråret 2016 nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til aftalen. Bilag 1 præsenterer arbejdsgruppens anbefalede model for infektionshygiejnisk rådgivning (arbejdspakke 2 jf. arbejdsgruppens kommissorium). Bilaget præsenterer desuden forslag til, hvilke rådgivningsydelser der er vederlagsfrie, og hvilke der ydes mod vederlag. På baggrund af Det Administrative Kontaktforums drøftelse af modellen udarbejder arbejdsgruppen det endelige udkast til en generel regional rammeaftale for infektionshygiejnisk rådgivning samt et forslag til prisfastsætning af rådgivningsydelserne. Arbejdsgruppen anbefaler en model for infektionshygiejnisk rådgivning, der kombinerer: En basispakke, der samler en række rådgivningsydelser, som det vurderes at være relevant for størstedelen af kommunerne at benytte til at understøtte deres løbende driftsindsats med infektionshygiejnisk forebyggelse Hyldevarer dvs. rådgivningsydelser, der kan købes enkeltvis efter den enkelte kommunes behov Enkeltstående konsulentydelser dvs. rådgivningsydelser koblet op på enkeltsager Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at Kommunerne opbygger en tværgående hygiejneorganisation, før der indgås aftale med den lokale sygehusenhed om levering af rådgivningsydelser Aftaler om levering af infektionshygiejnisk rådgivning mellem kommuner og lokale sygehusenheder indgås for en flerårig periode. Arbejdsgruppen anbefaler fireårige lokale aftaler I bilaget foreslår arbejdsgruppen desuden nogle principper for prisfastsættelse af rådgivningsydelserne. Følgegruppen har behandlet den anbefalede model og arbejdsgruppens øvrige anbefalinger på mødet den 25. august Godkender den anbefalede model for infektionshygiejnisk rådgivning, herunder dels snitfladen mellem vederlagsfri rådgivningsydelser og rådgivning mod vederlag, dels sammensætningen af ydelser mod vederlag i en basispakke, hyldevarer og enkeltstående konsulentydelser 29

30 Godkender anbefaling om fireårige lokale aftaler om infektionshygiejnisk rådgivning mellem kommuner og de lokale sygehusenheder Godkender principperne for prisfastsættelse af rådgivningsydelserne 1 Anbefalinger til regional model for levering af infektionshygiejnisk rådgivning. 30

31 20. Mødedatoer 2017 I lighed med tidligere foreslås det, at der afholdes fem møder á tre timers varighed i Det Administrative Kontaktforum i Møderne afholdes cirka en måned inden møderne i Sundhedskoordinationsudvalget for at sikre en hensigtsmæssig sagsgang. Følgende datoer foreslås Fredag den 27. januar kl Torsdag den 30. marts kl Torsdag den 22. juni kl Fredag den 22. september kl Torsdag den 23. november kl Møderne vil blive afholdt i regionshuset i Vejle i tidsrummet kl Godkender mødekalenderen

32 21. Dagsordenspunkter til Sundhedskoordinationsudvalget Følgende sager foreslås dagsordenssat til mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 25. oktober Status på fremdriften i arbejdet med sundhedsaftalen. Udkast til respiratoraftale. Etablering af Steno Diabetes Center Odense. Opsamling på de fire politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalen (godkendes af formandskabet i Det Administrative Kontaktforum). Godkender, at følgende punkter der sendes videre til Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 25. oktober

33 22. Øvrig gensidig orientering Tager evt. orienteringer til efterretning. 33

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Dagsorden Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 til 16:00 Mødelokale: Mødelokale 4 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Deltagere: Arne Nikolajsen,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 11. oktober 2016. Udarbejdet af: Annette Weng E-mail: avw @rsyd.dk Telefon: 29201007 Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Tidspunkt: Den 3. oktober

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Dagsorden Mødedato: Onsdag den 23. november 2016 Mødetidspunkt: 13:00 til 16:00 Mødelokale: Mødelokale 4 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Deltagere: Arne Nikolajsen,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Dagsorden Mødedato: Onsdag den 17. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 til 16:00 Mødelokale: Mødelokale 4 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Deltagere: Arne Nikolajsen,

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 19. december 2014 /HELOLS Referat mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Tilstedeværende medlemmer af Praksisplanudvalget:

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 18. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk Telefon: 29201104 Mødereferat

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland Primær Sundhed i Region Sjælland Att.: Praksisplanudvalget i Region Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale

Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale Forelæggelsesnotat til forslag til sundhedsaftale 2011-14 Med grundlag i sundhedslovens 205 skal der indgås en sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og hver af de 22 kommuner i regionen. Tilvejebringelsesprocessen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Anbefalinger til regional model for levering af infektionshygiejnisk rådgivning

Anbefalinger til regional model for levering af infektionshygiejnisk rådgivning Notat Anbefalinger til regional model for levering af infektionshygiejnisk rådgivning (Arbejdspakke 2 vedr. arbejdsgruppe om levering af infektionshygiejnisk rådgivning) Baggrund Den forebyggende hygiejneindsats

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Dagsorden Mødedato: Fredag den 1. april 2016 Mødetidspunkt: 13:00 til 16:00 Mødelokale: Mødelokale 4 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Deltagere: Arne Nikolajsen,

Læs mere

KKR SJÆLLAND. Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse

KKR SJÆLLAND. Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse KKR SJÆLLAND Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse Det nære sundhedsvæsen - Kommunernes fælles sundhedspolitik Forebyggelse er fundamentet og løsningen, hvis vi skal undgå,

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016 Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland September - november 2016 Baggrund Praksisplanudvalget i Region Midtjylland har sendt udkast til praksisplan i høring frem til den 8. november

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen 01-05-2015 Vejen Kommune Jette Kynde Schøtz 1 Indsatser 2015 til udvikling af det nære sundhedsvæsen Følgende prioritering af nye projekter og

Læs mere

Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl

Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl Referat af møde i Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe 26. marts 2015 kl. 14-16 Mødedeltagere Porteføljestyregruppen Inge Kjær Andersen, Klynge Syd Vibeke Olesen, Klynge Midt Anne Fink, Klynge Vest Lisbeth

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Den væsentligste ændring med den nye bekendtgørelse en fast fordelingsnøgle for de økonomiske udgifter.

Den væsentligste ændring med den nye bekendtgørelse en fast fordelingsnøgle for de økonomiske udgifter. Notat Kommunal position og handlemuligheder vedr. ny bekendtgørelse for fælles hjælpeordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens. Indledning. Formandskabet for Sundhedsstrategisk Forum har

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september 2012 10.00 15.00 Regionshuset Vejle Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense Kommune (medformand) Lene Gram Herborg, Sønderborg

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Dagsorden Mødedato: Onsdag den 17. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 til 16:00 Mødelokale: Mødelokale 4 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Deltagere: Arne Nikolajsen,

Læs mere

Mødetype: ordinært møde

Mødetype: ordinært møde Sygehusudvalget i region Syddanmark Tirsdag den 11, november kl. 9,30 Mødested: Hjallese forsamlingshus Hjallesegade 31 5260 Odense S Indkaldt Søren Kollerup af 04-11-2014 Mødetype: ordinært møde Deltagere:

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark

Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark Ledelsesinformation for SKU og DAK i Region Syddanmark 1. Videreudvikling af SAM:BO Sundhedsaftalens parter vil blandt andet måles på om vi lykkes med implementeringen af SAM:BO på det psykiatriske område.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient - Indledende kommunale perspektiver Møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 1 Et foranderligt felt med gensidige afhængigheder

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan

Forslag til kommissorium for styregruppen vedr. regional fødeplan Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Grethe Hylleberg & Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9864 Telefon: 76631313

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark

Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark Grundaftale om indsats for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark 1. Formål Aftalens formål er: - At understøtte sammenhængende forløb for personer med kronisk sygdom, herunder understøtte kvaliteten

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere