IFRS 13 Fair Value Measurement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS 13 Fair Value Measurement"

Transkript

1 Copenhagen Business School, 2012 Cand.merc.aud.-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Afleveringsdato: 28. juni 2012 IFRS 13 Fair Value Measurement set fra et informationsperspektiv Oda Ivarsson Elverum Vejleder: Henrik Parker Censor: Antal anslag: (77,7 normalsider) Side 1 af 84

2 Executive summary This thesis is written with the objective of a review of the accounting standard IFRS 13 Fair Value Measurement, effective from January Definitions and guidance for disclosure have earlier been spread out in several standards within the IFRS, but with the new IFRS 13, all requirements are collected in one standard. The thesis seeks to examine, whether the new standard will benefit both preparers and users of financial statements. The thesis overview of IFRS 13 concludes that the standard s main focus is to determine fair value on a mark-to-market basis; to find a fair market value, independent of the organisation s use or intentions for the asset or liability measured at fair value. The thesis examines financial information and its value to users. Different scientist has different views on the value of information when making economical decisions. While William Beaver states that additional, costless information can never be worse for the investor when making investment decisions, research by O Reilly refutes this. He proves that decision makers in a state of information overload take inferior decisions compared to their relatively less informed counterparts. However, the over informed decision maker is more content about his situation than the less informed investor. Fighting information overload and creating better communication in financial reporting have been the main objectives for the Financial Reporting Council (FRC) when developing the Cutting Clutter project. The preliminary research to the project confirms O Reilly s conclusions, as the users of financial statements are generally pleased with the size of annual reports, while preparers believe that accounting standards are too complex. The FRC has developed four guidelines for better communication in financial reporting, as well as four guidelines for better communication in standards. These guidelines form the basis of the evaluation of IFRS 13. The thesis concludes that IFRS 13 Fair Value Measurement is a high-quality and clearly formulated standard, which should benefit both users of the standard and the subsequent financial report. However, there should be more focus on materiality in the most aggregated disclosures required by the standard. Side 2 af 84

3 Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning Problemfelt Indledning Hypotese Afgrænsning Metode Dataindsamling Teori Afhandlingens opbygning Baggrund for og udvikling af IFRS Hvorfor måler vi til dagsværdi? IASB s begrebsramme Regnskabets kvalitative egenskaber Dagsværdibegrebet og begrebsrammen Det præstations- og formueorienterede regnskabsparadigme Det præstationsorienterede regnskabsparadigme Det formueorienterede regnskabsparadigme Paradigmeskift Hvorfor er IFRS 13 blevet udarbejdet? Hvordan har udarbejdelsesprocessen forløbet? IFRS 13 Fair Value Measurement Definitionen af dagsværdi Anvendelsesområde Måling Karakteristika ved det målte Værdiansættelsesmetoder Dagsværdihierarkiet Oplysningskrav Ændringer i forhold til de tidligere dagsværdi-regler Regnskaber og information Regnskabet som social konstruktion Regnskabets informationsværdi Information og markedet Konsekvenserne af finansiel information Side 3 af 84

4 4.3 Information overload Information og beslutningspræstationer Cutting Clutter FRC s retningslinjer for bedre kommunikation i standarder FRC s retningslinjer for bedre kommunikation i årsrapporten Anvendelseseksempler Anvendelseseksempler Aktivets bedste benyttelse Flere værdiansættelsesmetoder Primære eller mest fordelagtige marked Dagsværdi ved første indregning Forpligtelser Faldende aktivitet på markedet Oplysningskrav Målinger på niveau Målinger på niveau Målinger på niveau Konsekvenser for regnskabsbruger Begrebsrammen FRC s Cutting Clutter Sammenfatning IFRS 13 s målopfyldelse Væsentlighed Opfyldelse af FRC s retningslinjer Sammenfatning Konklusion Perspektivering Litteraturliste Side 4 af 84

5 1. Indledning 1.1 Problemfelt Hvad er virksomhedens værdi? Det er det fundamentale spørgsmål, som store dele af de finansielle markeder tager udgangspunkt i. Virksomhedens værdi bestemmer dens aktiekurs, dens kreditværdighed og dens evne til at tiltrække investorer. Det er ikke underligt, at den ultimative målsætning er at finde virksomhedens mest nøjagtige værdi - det er simpelthen det mest givtige for samfundet. Bogføringens historie starter længe før dannelsen af virksomheder, for 7000 år siden i Mesopotamien, som et middel for at holde styr på afgrøder og besætninger, og det dobbelte bogholderis princip har sit udspring i det 14. århundreds Italien 1. Det er dermed ikke en nymodens ide, at ville skabe oversigt over værdien i det man laver. Virksomheder, og dermed virksomhedens regnskaber, er blevet meget mere kompliceret siden jordbrugssamfund og bytteøkonomiens tid, men regnskabets primære mål er stadig at vise virksomhedens resultat og værdi. Det er derfor ikke svært at forstå, at aktivers og passivers fremstilling i regnskabet er et vigtigt aspekt ved regnskabsaflæggelsen. Spørgsmålet om hvilken værdi vi skal tilskrive virksomhedens ejendele og forpligtelser er kulmineret i to modeller: historisk kostpris og dagsværdi. Hvor den historiske kostpris, som navnet siger, fortæller hvad et givet aktiv eller passivs historiske pris er, skal dagsværdi fortælle os, hvad værdien er, på det tidspunkt regnskabet aflægges. Efter overgangen til det formueorienterede regnskabsparadigme i IASB i 1989 og Årsregnskabsloven fra 2001 (Elling, 2010: 147), er det nu blevet klart, at måling af dagsværdi er den foretrukne metode fra lovgivers side. Fordelene er mange, men der er også begrænsninger for aflæggelse af regnskaber til dagsværdi. Men det primære mål er, at igennem regnskabet, vise virksomhedens værdi. 1.2 Indledning Alle børsnoterede virksomheder i Danmark skal aflægge sine regnskaber i henhold til internationale regnskabsstandarder International Finacial Reporting Standards (IFRS). Det er den uafhængige organisation International Accounting Standards Board (IASB) der, i samarbejde med interessenter 1 Side 5 af 84

6 over hele verden, skriver og udgiver regnskabsstandarderne. IASB har som hovedformål at udvikle internationalt accepterede, forståelige regnskabsstandarder, der holder et højt kvalitetsniveau 2. IASB overtog i 2001 arbejdet efter International Accounting Standards Committee (IASC), der tidligere har udgivet regnskabsstandarder IAS. Disse standarder er stadig gældende, men IASB arbejder med at erstatte de gamle standarder med nye. Der er bred enighed om, at IFRS er komplekse og stiller meget høje krav til regnskabsaflæggere. I tillæg til høje krav kompliceres regelsættet yderligere af, at der ofte mangler konsekvens imellem standarderne eller at der findes principper for de samme emner i forskellige standarder. Et eksempel på det er reglerne om måling til dagsværdi, som i dag er at finde i alle de forskellige standarder, der omhandler elementer i regnskabsaflæggelsen, der enten kræver eller tillader måling til dagsværdi. Derfor blev IFRS 13 Fair Value Measurement i maj 2011 udsendt, og træder i effekt 1. januar 2013, under forudsætning af, at den bliver godkendt af EU. Den nye standard om dagsværdimåling, IFRS 13, er en del af den oprydning, der har til formål at gøre standarderne mere forståelig og anvendelige for brugerne. Reglerne for dagsværdi har indtil nu været spredt i de standarder der kræver eller muliggør dagsværdimåling, og IFRS 13 s hovedformål er endegyldigt at definere dagsværdi og reducere kompleksiteten, samt fjerne inkonsekvensen i de nuværende standarder (IFRS 13: IN1). Derudover er det også et mål, at igennem samarbejde med the Financial Accounting Standards Board (FASB), for at nærme sig de amerikanske US GAAP-standarder, med en konsekvent definition på tværs af regelsæt. Dermed er IFRS 13 ikke en decideret ny standard, da den hverken indskrænker brugen af eller kræver yderligere måling til dagsværdi i regnskabsaflæggelsen. Den tydeliggøre blot kommunikationen af nuværende regler for måling. Imidlertid er der dog en række nye krav til oplysning om metoder og inputs brugt ved dagsværdimålingen. Spørgsmålet om, hvorvidt den nye standard faktisk forenkler, eller tvært imod vanskeliggør arbejdet for regnskabsaflægger, melder sig derfor. 2 Side 6 af 84

7 1.3 Hypotese IFRS bruger mange ressourcer på at udarbejde en ny standard, der i bund og grund ikke tilfører noget nyt i IFRS-sfæren. Derfor er det interessant at undersøge, om den nye standard faktisk opfylder de mål der er sat, og om den berettiger de ressourcer der er lagt i arbejdet. Indledningen fører frem til den følgende hypotese, med underspørgsmål, som afhandlingen baseres på: Konsekvensen af den nye IFRS 13 Fair Value Measurement er en tydeliggørelse af de tidligere komplekse regler for dagsværdi i IFRS/IAS, og vil gøre udarbejdelsen af regnskabet lettere for regnskabsaflæggeren, så vel som forøge regnskabsbrugerens forståelse af det aflagte regnskab. Hypotesen undersøges med udgangspunkt i standarden IFRS 13 og IASB s udarbejdelsesdokumenter i forbindelse med arbejdet med standarden. Da hypotesen søger at finde værdien af IFRS 13 for brugerne, skal underspørgsmålene belyse, hvad der skaber værdi i standarder og det følgende aflagte regnskab. Der opstilles følgende undersøgelsesspørgsmål for understøttelse af hypotesen: 1. Udvikling af IFRS Hvorfor måler vi til dagsværdi? 1.2 Hvorfor er IFRS 13 blevet udarbejdet? 1.3 Hvordan har udarbejdelsesprocessen forløbet? 2. Standarden 2.1 Hvad indeholder og indebærer IFRS 13? 2.2 Hvad er de væsentlige ændringer i forhold til de tidligere dagsværdi-regler? Hvad er nyt? 3. Regnskaber og information 3.1 Hvad siger teorien om regnskabsbrugernes informationsværdi af regnskaber? 3.2 Hvordan kan regnskabet bedre opfylde brugernes informationsbehov? 4. Konsekvenser for regnskabsaflæggere og -brugere 4.1 Repræsenterer IFRS 13 en større målopfyldelse for regnskabsbrugeren? 4.2 Repræsenterer IFRS 13 en tydeliggørelse af de komplekse dagsværdiregler for regnskabsaflæggeren? Side 7 af 84

8 1.4 Afgrænsning I forbindelse med afhandlingen opstår spørgsmål, som ligger tæt op mod problemfeltet, men som afhandlingen ikke vil omhandle. Afhandlingen kigger på konsekvenserne af den nye IFRS 13, hovedsagelig for regnskabsaflæggere og -brugere. Den afgrænser sig derfor fra andre interessenter, herunder revisorer. Videre vil afhandlingen fokusere på danske virksomheder og deres interessenter, hovedsagligt danske investorer. Dette gøres, for at gøre undersøgelsen mere konkret og relevant. Derudover lægges fokus på store, børsnoterede virksomheder. Selvom mindre og mellemstore, børsnoterede virksomheder er pålagt at aflægge regnskaber efter IFRS og, at store, ikke børsnoterede virksomheder kan vælge at aflægge efter IFRS, tages der primært udgangspunkt i store, børsnoterede virksomheder. Afhandlingen tager udgangspunkt i IASB s begrebsramme og IFRS-regelsættet, andre relevante regnskabsreguleringer, som US GAAP og Årsregnskabsloven behandles ikke, med mindre det omhandler de direkte ligheder eller forskelle set i IFRS. 1.5 Metode I det følgende afsnit vil afhandlingens metodiske overvejelser gennemgås Dataindsamling Dataindsamlingsteknikker kategoriseres efter mange kriterier, men afhandlingen har valgt at følge Ib Andersens (Andersen, 2008) inddeling hvor data inddeles i: Primære eller sekundære data Kvantitative eller kvalitative data Opdelingen i primære og sekundære data afhænger, om afhandlingens forfatter selv har medvirket i udarbejdelsen af data, som betegnes primære data. Sekundære data er al data, som er indsamlet og udarbejdet af andre personer, forskere, virksomheder eller institutioner. Da denne opgave ikke indeholder data indsamlet af opgaveskriveren selv, anvendes der derfor kun sekundære data. Side 8 af 84

9 Kildekritik er følgelig en væsentlig del af dataindsamlingen, og der er lagt vægt på vigtigheden af dette. De anvendte kilder er, udover publikationer fra IASB, lærebøger brugt på cand.merc.aud., vidt anerkendte teorier, samt artikler fra tidsskrifter, som har gennemgået et peer review (fagfællebedømmelse). Disse kilder anses alle for at være af høj kvalitet og pålidelige. Kvantitative data betegnes som alle data som kan måles og summeres i tal, modsat er kvalitative data hovedsagligt tekstkilder. Der vil i afhandlingen tages udgangspunkt i kvalitative data, bøger, artikler og skriftligt materiale fra IASB og andre organer for regnskabsregulering Teori Den anvendte teori i afhandlingen er valgt for at belyse problemstillingen. Da problemstillingen tager udgangspunkt i en nytteværdi-synsvinkel på regnskabet, søger den anvendte teori at afklare, hvad der gør regnskabet nyttigt. Afhandlingen starter med de teoretiske argumentationer for dagsværdi som begreb, set i lys af regnskabets kvalitetsmål og økonomisk teori. Videre ser afhandlingen på teorier omkring regnskabet som en socialt konstrueret, objektiv fremstilling af virkeligheden. I lyset af dette ses der på teorier om information, som kan forklare nytteværdien af regnskaber. Udover de teoretiske dele af afhandlingen, er det anvendt relevante empiriske undersøgelser, der kan underbygge de teoretiske elementer. Side 9 af 84

10 1.6 Afhandlingens opbygning Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Baggrund Kapitel 3: IFRS 13 Fair Value Measurement Kapitel 4: Regnskab og information Kapitel 5: Anvendelseseksempler Kapitel 6: IFRS 13 s målopfyldelse Kapitel 7: Konklusion og perspektivering Side 10 af 84

11 2. Baggrund for og udvikling af IFRS 13 I det følgende kapitel vil baggrunden og begrundelsen for brugen af dagsværdi med udgangspunkt i IASB s begrebsramme 3 og det formue- og præstationsorienterede regnskabsparadigme, samt en gennemgang af arbejdet med IFRS 13, blive gennemgået. IASB s begrebsramme fra 1989 bygger på FASB s arbejde med udviklingen af en referenceramme for regnskabsaflæggelse, et projekt som kørte mellem (Elling 2010: 194), som fastlægger de begreber der ligger til grund for udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet til eksterne regnskabsbrugere (Begrebsrammen, afsnit 1). 2.1 Hvorfor måler vi til dagsværdi? IASB s begrebsramme Regnskabets målsætning er at give information om virksomhedens finansielle stilling (Begrebsrammen, 12). IASB s begrebsramme starter med at definere regnskabsbrugerne og deres informationsbehov (niveau 1). Regnskabsbrugerne er en heterogen gruppe, der består af både primære og sekundære interessenter, som har forskellige ønsker og krav til regnskabet og dets informationer. Fælles for regnskabsbrugerne er dog, og særligt for de primære interessenter, at de skal kunne tage økonomiske beslutninger på baggrund af informationerne givet i regnskabet. De primære interessenter har indskudt kapital og/eller arbejdskraft, eller erhvervsmæssig kontakt til virksomheden, og er derfor interesseret i selskabets økonomiske stilling, fordi det direkte påvirker deres velfærd. Investorer er en stor del af denne gruppe, da disse skal tage det primære valg om at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheden. Derudover anses ansatte og potentielle ansatte som primære interessenter, da deres personlige indkomst afhænger af virksomhedens finansielle stilling. Kunder og leverandører har også en primær interesse i virksomheden, da deres forretningsdrift påvirkes direkte af virksomheden. De sekundære interessenter har ikke en direkte økonomisk interesse i virksomheden, men er af forskellige grunde optagede af, hvordan virksomheden præsterer. Dette gælder offentligheden generelt, som drager nytte af, at virksomheden eksisterer på markedet, for eksempel fordi den 3 IASB Conceptual Framework Side 11 af 84

12 skaber arbejdspladser og sælger varer og tjenesteydelser. Myndighederne er interesserede i virksomhedens aktiviteter, da de tager beslutninger om primært lovgivning og skattepolitik på baggrund af information om erhvervslivet. Interessenterne har, med baggrund i sine forskellige interesser, også forskellige behov samt krav til regnskabets indhold. Mens en leverandør er interesseret i likviditet og muligheden til at få sine fordringer betalt, kan offentligheden være mere optaget af den langsigtede overlevelse og fortsatte drift, samtidig som en investor kan have mest informationsværdi af overskud og overskudsfordeling for at tilgodese sine såvel kort- som langsigtede mål om at få udbetalt dividende og kurstilvækst. Regnskabet skal tilgodese alle disse informationsbehov, men det vil aldrig være muligt at opfylde alle informationsbehov fuldt ud. Regnskabsbrugerne vil hovedsagligt bruge informationerne i regnskabet til kontrol- og prognoseformål. (Elling, 2009: 199) Udover at kunne kontrollere virksomhedens historiske ressourceforbrug og ledelses forvaltning af den indskudte kapital, skal regnskabsbrugeren kunne bruge regnskabet til at skabe egne forudsætninger for den fremtidige drift og evnen til at generere pengestrømme i fremtiden. Prognoseopgaven er særlig relevant for nuværende og potentielle investorer, da den fremtidige indtjeningsevne er direkte forbundet med afkast på investering. En yderligere problematisering består i, at ikke alle læsere af regnskabet har den samme forudsætning for at forstå og anvende de inforationer der gives. Problemstillingen med de heterogene grupper og deres informationsbehov løses i praksis ved, at regnskabet henvender sig til den umiddelbart vigtigste interessent - investorerne, der indskyder risikovillig kapital i virksomheden. Det antages, at hvis disse interessenter får opfyldt sine krav, er også de fleste behov hos de øvrige interessenter dækket (Begrebsrammen, 10). Derudover påpeges det, at der under udarbejdelsen skal tages udgangspunkt i, at læseren har rimelig kendskab til regnskabsvæsen, samt vilje til at sætte sig ind i de informationer der gives (Begrebsrammen, 25). Det er altså slået fast i begrebsrammens niveau 1, at investorernes informationsbehov primært skal tilgodeses i regnskabet. Begrebsrammen definerer videre, i niveau 2, hvilke kvalitative egenskaber regnskabet skal have for at kunne opfylde disse behov. Her fastlægges de krav, regnskabet skal opfylde for at have værdi, og for at informationer skal være nyttige for læseren. Side 12 af 84

13 2.1.2 Regnskabets kvalitative egenskaber De fire fundamentale egenskaber som årsregnskabet skal opfylde er: forståelighed, relevans, pålidelighed og sammenlignelighed (Begrebsrammen, 24). Disse fire egenskaber ses som de primære krav, der skal tilfredsstilles før regnskabet kan have nytteværdi for brugeren. Forståelighed Den information der indgår i regnskabet skal være forståelig for læseren, og skal gives med en klarhed der kræves for at afdække de økonomiske forhold. Selvom regnskabet skal være forståeligt, påpeger begrebsrammen samtidig, at væsentlig 4 information ikke kan udelades, blot fordi den er svær at forstå. Relevans Al relevant, men kun relevant, information skal indgå i regnskabet. Begrebsrammen (afsnit 26) definerer relevant information som information, der har betydning for de økonomiske beslutninger, der tages på baggrund af informationerne i regnskabet. Dermed skal al information, der kan påvirke økonomiske beslutninger, medgå i årsrapporten. Pålidelighed Et fejlfrit og fordomsfrit regnskab er en forudsætning for, at informationen i regnskabet kan anvendes til kontrol- og prognoseformål. Sammenlignelighed Den sidste af de fire fundamentale egenskaber lægger vægt på vigtigheden af, at læseren af regnskabet skal have mulighed for at sammenligne regnskaber på tværs af regnskabsår og på tværs af virksomheder. De fire fundamentale egenskaber understøttes af de supplerende egenskaber, som særligt bidrager til at uddybe kvaliteten pålidelighed. De supplerende egenskaber gennemgås i det følgende afsnit. Troværdig repræsentation Begrebet troværdig repræsentation går hånd i hånd med pålidelighed. Den information der angives i regnskabet, skal indfange den økonomiske substans i de begivenheder der beskrives. Mens begrebet pålidelighed leder tankerne hen på en objektiv sandhed, er troværdig repræsentation en tilkendegivelse af, at regnskabet aldrig kan give 100 % retvisende og pålidelige informationer, og at den troværdige repræsentation er ligeså vigtig i en verden, hvor objektiv information ikke altid er tilgængelig (Whittington, 2008). 4 Tærskelværdien væsentlighed præciseres senere i afsnittet Side 13 af 84

14 Indhold frem for formalia En uddybelse af troværdig repræsentation, der understreger, at det ikke er navn eller betegnelse der definerer en transaktion eller aftale, men dens reelle form og indhold. Neutralitet Informationen i regnskabet skal være neutral og fordomsfri, altså fri for påvirkninger fra regnskabsaflæggeren, som følge af et ønske om at vise et vist billede eller opnå givne nøgletal. Forsigtighed Regnskabsaflægger skal finde en balance, når det gælder forsigtighed. Man skal udvise forsigtighed ved vurdering af fremtidige aktiviteter, men samtidig ikke være for forsigtig, da dette vil gå ud over neutraliteten. Fuldstændighed Inden for rammerne af tærskelværdierne, som beskrevet nedenfor, skal oplysningerne i regnskabet være fuldstændige, og vise det fulde billede af de begivenheder der beskrives. Rettidighed Rettidighed er en overvejelse mellem relevans og pålidelighed (Begrebsrammen, 43). Nogle gange er regnskabet nødt til at indeholde information, der ikke er pålidelig, fordi den indeholder aspekter, der først vil blive sikre i fremtiden, men af hensyn til relevans for beslutningstagere skal informationen alligevel medtages. Pålidelig information, der ikke afleveres rettidig, er irrelevant for regnskabsbrugeren, mens relevant information, der leveres rettidig, kan vise sig at være upålidelig. Tærskelværdierne væsentlighed og nytte højere end omkostninger er grænseværdier for hvornår oplysninger skal medtages i regnskabet. En oplysning er væsentlig, hvis den kan udgøre en forskel for de beslutninger, der tages med udgangspunkt denne oplysning. Regnskabsaflægger kan vælge at udelade information, der ikke anses som væsentlig, simpelthen fordi det vil føre til et for omfattende regnskab, men en meget lille post, fx en lille varekreditor, kan ikke udelukkes, fordi den er en del af en større gruppe - alle varekreditorer. Den anden tærskelværdi, nytte over omkostninger, gælder mest for små virksomheder. Det kan være omkostningsfuldt at fremskaffe og bearbejde oplysninger til regnskabet, og hvis oplysningerne ikke er relevante, eller har en nytteværdi for læseren, kan de udelades. Dette ses i praksis i Side 14 af 84

15 årsregnskabsloven, hvor der stilles betydelig større indholds- og oplysningskrav til årsregnskabet for store virksomheder end for små og mellemstore virksomheder Dagsværdibegrebet og begrebsrammen Begrebsrammen nævner dagsværdimåling som en metode til måling af regnskabets elementer (benævnes realisationsværdi), men kun som en målemetode blandt flere, og ingen målemetoder gives præference over andre. Den hovedsaglige problemstilling når det gælder målemetoder er afvejningen mellem relevans og pålidelighed. Det er intuitivt, at en måling baseret på historisk kostpris er meget pålidelig, mens den kan være lidt relevant i forhold til markedet på målingstidspunktet. På den anden side er en dagsværdimåling meget relevant, da den fortæller noget om værdien for virksomheden lige nu, mens informationen er mindre pålidelig, da den sjældent objektivt kan findes. Relevans og dagsværdi går derfor hånd i hånd, og forklarer, hvorfor mange af IASB s standarder kræver, eller tillader, dagsværdimåling på flere områder i dag, særlig når det gælder finansielle instrumenter. Fordi finansielle instrumenter hyppigt ændrer værdi, er det vigtig for de beslutninger der tages på baggrund af rapporteringen, at dens værdivurderinger er opdaterede og ikke baseres på en historisk kostpris. I tillæg til de fundamentale egenskaber relevans og pålidelighed, kan dagsværdibegrebet også diskuteres sammen med de supplerende kvalitative egenskaber. For regnskabets krav om at skulle give et retvisende billede, som også er præciseret som grundprincip for dansk regnskabsaflæggelse i Årsregnskabslovens (ÅRL) 11, giver det på den ene side god mening at kræve måling til dagsværdi, mens det på den anden side går ud over den troværdige repræsentation, på samme måde som det afvejes mellem relevans og pålidelighed. Pålideligheden i målinger til dagsværdi er et kritisk punkt. Dagsværdimålinger foretaget på baggrund af informationer på niveau 1 i dagsværdihierarkiet (se afsnit om dagsværdihierarkiet) er pålidelige, fordi de bygger på almen kendt information, men det er også i de mere usikre niveau 3-målinger, at målinger til dagsværdi mister sin pålidelighed og skaber usikkerhed for regnskabsbrugeren. Side 15 af 84

16 Princippet om forsigtighed kræver, at der udvises omhu i de skøn der foretages i forbindelse med måling til dagsværdi. Dette, sammen med neutralitet, stiller store krav til regnskabsaflæggerens arbejde med værdiansættelsen og underbygges af, at der stilles store krav til noteoplysninger i forbindelse med dagsværdimålinger. Begrebsrammen fremhæver (afsnit 45), at der i praksis altid er tale om en afvejning mellem de forskellige kvalitative egenskaber. Dette tydeliggøres når der er tale om dagsværdi, da én kvalitetsegenskab ofte må vige, for at en anden skal kunne opfyldes. Skøn i sig selv undergraver ikke regnskabets troværdighed. I sidste ende er det et professionelt skøn der bestemmer, hvordan regnskabet skal udføres for at opfylde det primære mål: at give information om virksomhedens finansielle stilling. Begrebsrammen tilsiger endvidere, at overvejelser omkring måling skal tages med udgangspunkt i om virksomheden bruger et økonomisk eller fysisk kapitalbegreb (et fysisk kapitalbegreb kræver måling til historisk kostpris). Disse begreber stammer fra de to regnskabsparadigmer, der gennemgås i det følgende, hvor det præstationsorienterede regnskabsparadigme repræsenterer et fysisk kapitalbegreb, mens det formueorienterede regnskabsparadigme repræsenterer der økonomiske kapitalbegreb. 2.2 Det præstations- og formueorienterede regnskabsparadigme Det præstationsorienterede regnskabsparadigme At basere regnskabet på en transaktionstankegang, altså på aktiviteter i virksomheden, er intuitivt og kan forklare, hvorfor det præstationsorienterede regnskabsparadigme har været svært populært. Paradigmet anskuer virksomheden som en transformationsproces (Elling, 2009: 81), hvor fysiske ressourcer forbruges, og et færdigt produkt eller service er resultatet. I denne proces anses virksomheden som den transformerende enhed, og regnskabet skal afspejle de ressourcer, der er forbrugt i transformationen og, hvilke indtægter der stammer fra processen. Målet er, at sælge sine varer eller tjenesteydelser for flere penge end der er indgået i ressourceforbruget, og virksomhedens succes måles i dens evne til at skabe et overskud i transformationsprocessen. Side 16 af 84

17 Denne transaktionstankegang baserer sig på historiske kostpriser, og kaldes derfor også den historiske kostprismodel. Man måler ressourceforbrug på baggrund af, hvad det har kostet virksomheden at anskaffe ressourcerne, og resultatopgørelsen er den primære kilde til denne information. Aktiver forbruges i transformationsprocessen, og paradigmet baserer sig på periodiseringsprincippet (accrual accounting), hvilket gør balancen til en sekundær opsamlingsplads for uforbrugte ressourcer i regnskabet. Dette kan illustreres ved afskrivning. Et aktiv anskaffes og aktiveres i balancen til kostpris, i følgende perioder forbruges aktivet i transformationsprocessen og afskrivningerne periodiserer, eller fordeler, omkostningerne mellem de perioder aktivet forbruges, fordi paradigmet gør brug af matchingprincippet. Afskrivningerne repræsenterer derfor periodens udgifter medgået i transformationsprocessen, og aktivets plads i balancen anses kun som opsamling mellem perioder. Aktivets kostpris er derfor det væsentlige, da det er den betalte pris der skal bruges til omkostningsberegning i de efterfølgende perioder. Fordi regnskaber udviklet under den transformationsbaserede tankegang baserer sig på historiske informationer, er informationsværdien primært egnet til kontrolformål. Virksomhedens indtjeningsevne bedømmes ud i fra dens evne til at producere varer eller tjenesteydelser og sælge disse til en pris højere end det har kostet at anskaffe de ressourcer, der er medgået til produktionsprocessen. Selvom denne information er væsentlig for at vurdere virksomhedens evner og dygtighed i produktion, kritiseres den transaktionsbaserede model for at have ringe prognoseværdi. Det er svært at sige noget om fremtiden, når informationerne i regnskabet udelukkende baserer sig på tidligere begivenheder og fokusset ligger på de historiske værdier. Det formueorienterede paradigme er derfor opstået, som et modsvar på de mangler det præstationsorienterede paradigme har Det formueorienterede regnskabsparadigme John Hicks lagde i 1939 det første grundlag for tankegangerne i det formueorienterede regnskabsparadigme. Paradigmet er baseret på indkomstbegrebet i Hicks bog Value and capital. Indkomst defineres ifølge Hicks med: A man s income is the maximum value he can consume during a week and still be as well off at the end of the week as he was at the beginning. (Elling, 2009: 148), og hovedpointen er, at det er vedligeholdelse af kapital, der er det vigtigste når Side 17 af 84

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS)

Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS) Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS) November 2014 Fagets formål og indhold: Fagets formål er, at klæde de studerende og kommende økonomichefer bedre på til at indgå i dialog med en revisor

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Måleattributter for investeringsejendomme

Måleattributter for investeringsejendomme CAND.MERC.AUD-STUDIET Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School - Januar 2010 KANDIDATAFHANDLING Måleattributter for investeringsejendomme Er kostpris eller dagsværdi den mest retvisende

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper

Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper HA, 3. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnote 3: Årsregnskabets lovgivningsmæssige ramme og grundlæggende regnskabsprincipper Valdemar Nygaard Love, bekendtgørelser, standards og vejledninger m.v.,

Læs mere

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden

Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Cand. Merc. Aud Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Indregning af omsætning under Årsregnskabsloven efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om anvendelse af produktionsmetoden Rikke

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers Analyse af væsentlige forskelle ved indregning og måling af omsætning mellem IAS 18 / IAS 11 og IFRS 15 An analysis of significant differences on recignition

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Executive summary. Side II

Executive summary. Side II Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk institut Cand.merc.aud. Forfattere: Jonas Østerby Andreasen Kasper Skov Nielsen Vejleder: Frank Thinggaard Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme - Set

Læs mere

Forfatter: Tinh Thi Tran Vejleder: Morten Høgh-Petersen. Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision

Forfatter: Tinh Thi Tran Vejleder: Morten Høgh-Petersen. Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision IASB/FASBs konvergensprojekt vedrørende omsætning - En konsekvensanalyse af Exposure Draft 2011- Revenue from Contracts with Customers i forhold til den nuværende praksis for indregning og måling af omsætning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Eksternt Årsregnskab. Eksamen. 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!)

Eksternt Årsregnskab. Eksamen. 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Eksamen 2 timers skriftlig eksamen maj/juni (uden hjælpemidler!) Sammenvejes med karakteren fra økonomistyring HA 50/50 HA (int) 40/60 Omeksamen i august Pensum Stickney & Weil, Financial Accounting Fredslund

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk

Deloitte & Touche. Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS. Standarden i hovedtræk VNYT N Y H E D S B R E Regnskab Nye lempeligere regler for overgang til IFRS/IAS D Deloitte & Touche Juli 2003 en 19. juni 2003 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) den nye standard

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter.

Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Regnskabsmæssige problemstillinger som følge af negative renter. Den finansielle situation i Europa har medført, at anvendte referencerenter i visse europæiske lande er blevet negative, herunder den danske

Læs mere

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004

Ny IAS/IFRS om virksomhedssammenslutninger April 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Regnskabsmæssig behandling af virksomhedssammenslutninger Kostpris for en overtaget virksomhed Fordeling af kostpris på overtagne aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

De europæiske tilsynsmyndigheders

De europæiske tilsynsmyndigheders De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2015 Af Anton Sibast Laugesen og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Anton

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise

Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise Kapitel 12. Regnskabslovgivning international best practise 1 Kapitel 12 Regnskabslovning international best practise 12.1 Lovmæssigt grundlag Der findes i dansk lovgivning ingen specifik lovgivning angående

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Varebeholdninger og igangværende arbejder for fremmed regning Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Specifikation I Varebeholdninger 1.

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver

Regnskabsmæssig behandling af internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Udarbejdet af: Jesper Frank Vejleder: Lars Kiertzner Regnskabsmæssig behandling af internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver Aalborg Universitet Februar 2009 Forord

Læs mere

Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol.

Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol. FONDSRÅDET Fondsrådets generelle overvejelser og afvejninger ved vurdering af væsentlighed i forbindelse med regnskabskontrol. 17. december 2008 J.nr. 0059-0001 1. Indledning Der har i forbindelse med

Læs mere

IAS 39 bliver til IFRS 9

IAS 39 bliver til IFRS 9 Copenhagen Business School 2010 Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling af 2. august 2010 Antal anslag/sider: 286.830/118 Vejleder: Thomas Ryttersgaard Censor: IAS 39

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver Afhandling Institut for regnskab, finansiering og logistik HD-R 8. semester Den regnskabsmæssige behandling af materielle anlægsaktiver Opgaveløser: Vejleder: Per Henrik Lindrup Afleveringsdato: 1. maj

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Omsætning fra flerelementskontrakter i telekommunikationsbranchen

Omsætning fra flerelementskontrakter i telekommunikationsbranchen Omsætning fra flerelementskontrakter i telekommunikationsbranchen Niels Bøgild Slot Strande Kandidatafhandling Kandidat i regnskab og revision Cand.merc.aud. Vejleder: Frank Thinggaard Erhvervsøkonomisk

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Hensatte forpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen,

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Investeringsejendomme - Regnskabsmæssig behandling og værdiansættelse

Investeringsejendomme - Regnskabsmæssig behandling og værdiansættelse Kandidatafhandling Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik Cand.merc.aud. Forfattere: Jørgen Peter Banke Michael Schelde Poulsen Vejleder: Claus Holm Investeringsejendomme - Regnskabsmæssig behandling

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja

NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja NOTAT Næstved, den 22. november 2011/ja Principper for aflæggelse af et regnskab for et varmeværk organiseret som et A.m.b.a. 1. Indledning Regnskabsaflæggelse og eftervisning af varmeprisen giver ofte

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Internationale regnskabsudvikling

Internationale regnskabsudvikling Internationale regnskabsudvikling Stig Enevoldsen København 31. august 2004 OMGIVELSERNE Globalisering af kapitalmarked IAS som globale standarder Globale revisions-standarder Øget fokus og kontrol fra

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere