IFRS 13 Fair Value Measurement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS 13 Fair Value Measurement"

Transkript

1 Copenhagen Business School, 2012 Cand.merc.aud.-studiet Institut for regnskab og revision Kandidatafhandling Afleveringsdato: 28. juni 2012 IFRS 13 Fair Value Measurement set fra et informationsperspektiv Oda Ivarsson Elverum Vejleder: Henrik Parker Censor: Antal anslag: (77,7 normalsider) Side 1 af 84

2 Executive summary This thesis is written with the objective of a review of the accounting standard IFRS 13 Fair Value Measurement, effective from January Definitions and guidance for disclosure have earlier been spread out in several standards within the IFRS, but with the new IFRS 13, all requirements are collected in one standard. The thesis seeks to examine, whether the new standard will benefit both preparers and users of financial statements. The thesis overview of IFRS 13 concludes that the standard s main focus is to determine fair value on a mark-to-market basis; to find a fair market value, independent of the organisation s use or intentions for the asset or liability measured at fair value. The thesis examines financial information and its value to users. Different scientist has different views on the value of information when making economical decisions. While William Beaver states that additional, costless information can never be worse for the investor when making investment decisions, research by O Reilly refutes this. He proves that decision makers in a state of information overload take inferior decisions compared to their relatively less informed counterparts. However, the over informed decision maker is more content about his situation than the less informed investor. Fighting information overload and creating better communication in financial reporting have been the main objectives for the Financial Reporting Council (FRC) when developing the Cutting Clutter project. The preliminary research to the project confirms O Reilly s conclusions, as the users of financial statements are generally pleased with the size of annual reports, while preparers believe that accounting standards are too complex. The FRC has developed four guidelines for better communication in financial reporting, as well as four guidelines for better communication in standards. These guidelines form the basis of the evaluation of IFRS 13. The thesis concludes that IFRS 13 Fair Value Measurement is a high-quality and clearly formulated standard, which should benefit both users of the standard and the subsequent financial report. However, there should be more focus on materiality in the most aggregated disclosures required by the standard. Side 2 af 84

3 Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning Problemfelt Indledning Hypotese Afgrænsning Metode Dataindsamling Teori Afhandlingens opbygning Baggrund for og udvikling af IFRS Hvorfor måler vi til dagsværdi? IASB s begrebsramme Regnskabets kvalitative egenskaber Dagsværdibegrebet og begrebsrammen Det præstations- og formueorienterede regnskabsparadigme Det præstationsorienterede regnskabsparadigme Det formueorienterede regnskabsparadigme Paradigmeskift Hvorfor er IFRS 13 blevet udarbejdet? Hvordan har udarbejdelsesprocessen forløbet? IFRS 13 Fair Value Measurement Definitionen af dagsværdi Anvendelsesområde Måling Karakteristika ved det målte Værdiansættelsesmetoder Dagsværdihierarkiet Oplysningskrav Ændringer i forhold til de tidligere dagsværdi-regler Regnskaber og information Regnskabet som social konstruktion Regnskabets informationsværdi Information og markedet Konsekvenserne af finansiel information Side 3 af 84

4 4.3 Information overload Information og beslutningspræstationer Cutting Clutter FRC s retningslinjer for bedre kommunikation i standarder FRC s retningslinjer for bedre kommunikation i årsrapporten Anvendelseseksempler Anvendelseseksempler Aktivets bedste benyttelse Flere værdiansættelsesmetoder Primære eller mest fordelagtige marked Dagsværdi ved første indregning Forpligtelser Faldende aktivitet på markedet Oplysningskrav Målinger på niveau Målinger på niveau Målinger på niveau Konsekvenser for regnskabsbruger Begrebsrammen FRC s Cutting Clutter Sammenfatning IFRS 13 s målopfyldelse Væsentlighed Opfyldelse af FRC s retningslinjer Sammenfatning Konklusion Perspektivering Litteraturliste Side 4 af 84

5 1. Indledning 1.1 Problemfelt Hvad er virksomhedens værdi? Det er det fundamentale spørgsmål, som store dele af de finansielle markeder tager udgangspunkt i. Virksomhedens værdi bestemmer dens aktiekurs, dens kreditværdighed og dens evne til at tiltrække investorer. Det er ikke underligt, at den ultimative målsætning er at finde virksomhedens mest nøjagtige værdi - det er simpelthen det mest givtige for samfundet. Bogføringens historie starter længe før dannelsen af virksomheder, for 7000 år siden i Mesopotamien, som et middel for at holde styr på afgrøder og besætninger, og det dobbelte bogholderis princip har sit udspring i det 14. århundreds Italien 1. Det er dermed ikke en nymodens ide, at ville skabe oversigt over værdien i det man laver. Virksomheder, og dermed virksomhedens regnskaber, er blevet meget mere kompliceret siden jordbrugssamfund og bytteøkonomiens tid, men regnskabets primære mål er stadig at vise virksomhedens resultat og værdi. Det er derfor ikke svært at forstå, at aktivers og passivers fremstilling i regnskabet er et vigtigt aspekt ved regnskabsaflæggelsen. Spørgsmålet om hvilken værdi vi skal tilskrive virksomhedens ejendele og forpligtelser er kulmineret i to modeller: historisk kostpris og dagsværdi. Hvor den historiske kostpris, som navnet siger, fortæller hvad et givet aktiv eller passivs historiske pris er, skal dagsværdi fortælle os, hvad værdien er, på det tidspunkt regnskabet aflægges. Efter overgangen til det formueorienterede regnskabsparadigme i IASB i 1989 og Årsregnskabsloven fra 2001 (Elling, 2010: 147), er det nu blevet klart, at måling af dagsværdi er den foretrukne metode fra lovgivers side. Fordelene er mange, men der er også begrænsninger for aflæggelse af regnskaber til dagsværdi. Men det primære mål er, at igennem regnskabet, vise virksomhedens værdi. 1.2 Indledning Alle børsnoterede virksomheder i Danmark skal aflægge sine regnskaber i henhold til internationale regnskabsstandarder International Finacial Reporting Standards (IFRS). Det er den uafhængige organisation International Accounting Standards Board (IASB) der, i samarbejde med interessenter 1 Side 5 af 84

6 over hele verden, skriver og udgiver regnskabsstandarderne. IASB har som hovedformål at udvikle internationalt accepterede, forståelige regnskabsstandarder, der holder et højt kvalitetsniveau 2. IASB overtog i 2001 arbejdet efter International Accounting Standards Committee (IASC), der tidligere har udgivet regnskabsstandarder IAS. Disse standarder er stadig gældende, men IASB arbejder med at erstatte de gamle standarder med nye. Der er bred enighed om, at IFRS er komplekse og stiller meget høje krav til regnskabsaflæggere. I tillæg til høje krav kompliceres regelsættet yderligere af, at der ofte mangler konsekvens imellem standarderne eller at der findes principper for de samme emner i forskellige standarder. Et eksempel på det er reglerne om måling til dagsværdi, som i dag er at finde i alle de forskellige standarder, der omhandler elementer i regnskabsaflæggelsen, der enten kræver eller tillader måling til dagsværdi. Derfor blev IFRS 13 Fair Value Measurement i maj 2011 udsendt, og træder i effekt 1. januar 2013, under forudsætning af, at den bliver godkendt af EU. Den nye standard om dagsværdimåling, IFRS 13, er en del af den oprydning, der har til formål at gøre standarderne mere forståelig og anvendelige for brugerne. Reglerne for dagsværdi har indtil nu været spredt i de standarder der kræver eller muliggør dagsværdimåling, og IFRS 13 s hovedformål er endegyldigt at definere dagsværdi og reducere kompleksiteten, samt fjerne inkonsekvensen i de nuværende standarder (IFRS 13: IN1). Derudover er det også et mål, at igennem samarbejde med the Financial Accounting Standards Board (FASB), for at nærme sig de amerikanske US GAAP-standarder, med en konsekvent definition på tværs af regelsæt. Dermed er IFRS 13 ikke en decideret ny standard, da den hverken indskrænker brugen af eller kræver yderligere måling til dagsværdi i regnskabsaflæggelsen. Den tydeliggøre blot kommunikationen af nuværende regler for måling. Imidlertid er der dog en række nye krav til oplysning om metoder og inputs brugt ved dagsværdimålingen. Spørgsmålet om, hvorvidt den nye standard faktisk forenkler, eller tvært imod vanskeliggør arbejdet for regnskabsaflægger, melder sig derfor. 2 Side 6 af 84

7 1.3 Hypotese IFRS bruger mange ressourcer på at udarbejde en ny standard, der i bund og grund ikke tilfører noget nyt i IFRS-sfæren. Derfor er det interessant at undersøge, om den nye standard faktisk opfylder de mål der er sat, og om den berettiger de ressourcer der er lagt i arbejdet. Indledningen fører frem til den følgende hypotese, med underspørgsmål, som afhandlingen baseres på: Konsekvensen af den nye IFRS 13 Fair Value Measurement er en tydeliggørelse af de tidligere komplekse regler for dagsværdi i IFRS/IAS, og vil gøre udarbejdelsen af regnskabet lettere for regnskabsaflæggeren, så vel som forøge regnskabsbrugerens forståelse af det aflagte regnskab. Hypotesen undersøges med udgangspunkt i standarden IFRS 13 og IASB s udarbejdelsesdokumenter i forbindelse med arbejdet med standarden. Da hypotesen søger at finde værdien af IFRS 13 for brugerne, skal underspørgsmålene belyse, hvad der skaber værdi i standarder og det følgende aflagte regnskab. Der opstilles følgende undersøgelsesspørgsmål for understøttelse af hypotesen: 1. Udvikling af IFRS Hvorfor måler vi til dagsværdi? 1.2 Hvorfor er IFRS 13 blevet udarbejdet? 1.3 Hvordan har udarbejdelsesprocessen forløbet? 2. Standarden 2.1 Hvad indeholder og indebærer IFRS 13? 2.2 Hvad er de væsentlige ændringer i forhold til de tidligere dagsværdi-regler? Hvad er nyt? 3. Regnskaber og information 3.1 Hvad siger teorien om regnskabsbrugernes informationsværdi af regnskaber? 3.2 Hvordan kan regnskabet bedre opfylde brugernes informationsbehov? 4. Konsekvenser for regnskabsaflæggere og -brugere 4.1 Repræsenterer IFRS 13 en større målopfyldelse for regnskabsbrugeren? 4.2 Repræsenterer IFRS 13 en tydeliggørelse af de komplekse dagsværdiregler for regnskabsaflæggeren? Side 7 af 84

8 1.4 Afgrænsning I forbindelse med afhandlingen opstår spørgsmål, som ligger tæt op mod problemfeltet, men som afhandlingen ikke vil omhandle. Afhandlingen kigger på konsekvenserne af den nye IFRS 13, hovedsagelig for regnskabsaflæggere og -brugere. Den afgrænser sig derfor fra andre interessenter, herunder revisorer. Videre vil afhandlingen fokusere på danske virksomheder og deres interessenter, hovedsagligt danske investorer. Dette gøres, for at gøre undersøgelsen mere konkret og relevant. Derudover lægges fokus på store, børsnoterede virksomheder. Selvom mindre og mellemstore, børsnoterede virksomheder er pålagt at aflægge regnskaber efter IFRS og, at store, ikke børsnoterede virksomheder kan vælge at aflægge efter IFRS, tages der primært udgangspunkt i store, børsnoterede virksomheder. Afhandlingen tager udgangspunkt i IASB s begrebsramme og IFRS-regelsættet, andre relevante regnskabsreguleringer, som US GAAP og Årsregnskabsloven behandles ikke, med mindre det omhandler de direkte ligheder eller forskelle set i IFRS. 1.5 Metode I det følgende afsnit vil afhandlingens metodiske overvejelser gennemgås Dataindsamling Dataindsamlingsteknikker kategoriseres efter mange kriterier, men afhandlingen har valgt at følge Ib Andersens (Andersen, 2008) inddeling hvor data inddeles i: Primære eller sekundære data Kvantitative eller kvalitative data Opdelingen i primære og sekundære data afhænger, om afhandlingens forfatter selv har medvirket i udarbejdelsen af data, som betegnes primære data. Sekundære data er al data, som er indsamlet og udarbejdet af andre personer, forskere, virksomheder eller institutioner. Da denne opgave ikke indeholder data indsamlet af opgaveskriveren selv, anvendes der derfor kun sekundære data. Side 8 af 84

9 Kildekritik er følgelig en væsentlig del af dataindsamlingen, og der er lagt vægt på vigtigheden af dette. De anvendte kilder er, udover publikationer fra IASB, lærebøger brugt på cand.merc.aud., vidt anerkendte teorier, samt artikler fra tidsskrifter, som har gennemgået et peer review (fagfællebedømmelse). Disse kilder anses alle for at være af høj kvalitet og pålidelige. Kvantitative data betegnes som alle data som kan måles og summeres i tal, modsat er kvalitative data hovedsagligt tekstkilder. Der vil i afhandlingen tages udgangspunkt i kvalitative data, bøger, artikler og skriftligt materiale fra IASB og andre organer for regnskabsregulering Teori Den anvendte teori i afhandlingen er valgt for at belyse problemstillingen. Da problemstillingen tager udgangspunkt i en nytteværdi-synsvinkel på regnskabet, søger den anvendte teori at afklare, hvad der gør regnskabet nyttigt. Afhandlingen starter med de teoretiske argumentationer for dagsværdi som begreb, set i lys af regnskabets kvalitetsmål og økonomisk teori. Videre ser afhandlingen på teorier omkring regnskabet som en socialt konstrueret, objektiv fremstilling af virkeligheden. I lyset af dette ses der på teorier om information, som kan forklare nytteværdien af regnskaber. Udover de teoretiske dele af afhandlingen, er det anvendt relevante empiriske undersøgelser, der kan underbygge de teoretiske elementer. Side 9 af 84

10 1.6 Afhandlingens opbygning Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Baggrund Kapitel 3: IFRS 13 Fair Value Measurement Kapitel 4: Regnskab og information Kapitel 5: Anvendelseseksempler Kapitel 6: IFRS 13 s målopfyldelse Kapitel 7: Konklusion og perspektivering Side 10 af 84

11 2. Baggrund for og udvikling af IFRS 13 I det følgende kapitel vil baggrunden og begrundelsen for brugen af dagsværdi med udgangspunkt i IASB s begrebsramme 3 og det formue- og præstationsorienterede regnskabsparadigme, samt en gennemgang af arbejdet med IFRS 13, blive gennemgået. IASB s begrebsramme fra 1989 bygger på FASB s arbejde med udviklingen af en referenceramme for regnskabsaflæggelse, et projekt som kørte mellem (Elling 2010: 194), som fastlægger de begreber der ligger til grund for udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet til eksterne regnskabsbrugere (Begrebsrammen, afsnit 1). 2.1 Hvorfor måler vi til dagsværdi? IASB s begrebsramme Regnskabets målsætning er at give information om virksomhedens finansielle stilling (Begrebsrammen, 12). IASB s begrebsramme starter med at definere regnskabsbrugerne og deres informationsbehov (niveau 1). Regnskabsbrugerne er en heterogen gruppe, der består af både primære og sekundære interessenter, som har forskellige ønsker og krav til regnskabet og dets informationer. Fælles for regnskabsbrugerne er dog, og særligt for de primære interessenter, at de skal kunne tage økonomiske beslutninger på baggrund af informationerne givet i regnskabet. De primære interessenter har indskudt kapital og/eller arbejdskraft, eller erhvervsmæssig kontakt til virksomheden, og er derfor interesseret i selskabets økonomiske stilling, fordi det direkte påvirker deres velfærd. Investorer er en stor del af denne gruppe, da disse skal tage det primære valg om at købe, beholde eller sælge ejerandele i virksomheden. Derudover anses ansatte og potentielle ansatte som primære interessenter, da deres personlige indkomst afhænger af virksomhedens finansielle stilling. Kunder og leverandører har også en primær interesse i virksomheden, da deres forretningsdrift påvirkes direkte af virksomheden. De sekundære interessenter har ikke en direkte økonomisk interesse i virksomheden, men er af forskellige grunde optagede af, hvordan virksomheden præsterer. Dette gælder offentligheden generelt, som drager nytte af, at virksomheden eksisterer på markedet, for eksempel fordi den 3 IASB Conceptual Framework Side 11 af 84

12 skaber arbejdspladser og sælger varer og tjenesteydelser. Myndighederne er interesserede i virksomhedens aktiviteter, da de tager beslutninger om primært lovgivning og skattepolitik på baggrund af information om erhvervslivet. Interessenterne har, med baggrund i sine forskellige interesser, også forskellige behov samt krav til regnskabets indhold. Mens en leverandør er interesseret i likviditet og muligheden til at få sine fordringer betalt, kan offentligheden være mere optaget af den langsigtede overlevelse og fortsatte drift, samtidig som en investor kan have mest informationsværdi af overskud og overskudsfordeling for at tilgodese sine såvel kort- som langsigtede mål om at få udbetalt dividende og kurstilvækst. Regnskabet skal tilgodese alle disse informationsbehov, men det vil aldrig være muligt at opfylde alle informationsbehov fuldt ud. Regnskabsbrugerne vil hovedsagligt bruge informationerne i regnskabet til kontrol- og prognoseformål. (Elling, 2009: 199) Udover at kunne kontrollere virksomhedens historiske ressourceforbrug og ledelses forvaltning af den indskudte kapital, skal regnskabsbrugeren kunne bruge regnskabet til at skabe egne forudsætninger for den fremtidige drift og evnen til at generere pengestrømme i fremtiden. Prognoseopgaven er særlig relevant for nuværende og potentielle investorer, da den fremtidige indtjeningsevne er direkte forbundet med afkast på investering. En yderligere problematisering består i, at ikke alle læsere af regnskabet har den samme forudsætning for at forstå og anvende de inforationer der gives. Problemstillingen med de heterogene grupper og deres informationsbehov løses i praksis ved, at regnskabet henvender sig til den umiddelbart vigtigste interessent - investorerne, der indskyder risikovillig kapital i virksomheden. Det antages, at hvis disse interessenter får opfyldt sine krav, er også de fleste behov hos de øvrige interessenter dækket (Begrebsrammen, 10). Derudover påpeges det, at der under udarbejdelsen skal tages udgangspunkt i, at læseren har rimelig kendskab til regnskabsvæsen, samt vilje til at sætte sig ind i de informationer der gives (Begrebsrammen, 25). Det er altså slået fast i begrebsrammens niveau 1, at investorernes informationsbehov primært skal tilgodeses i regnskabet. Begrebsrammen definerer videre, i niveau 2, hvilke kvalitative egenskaber regnskabet skal have for at kunne opfylde disse behov. Her fastlægges de krav, regnskabet skal opfylde for at have værdi, og for at informationer skal være nyttige for læseren. Side 12 af 84

13 2.1.2 Regnskabets kvalitative egenskaber De fire fundamentale egenskaber som årsregnskabet skal opfylde er: forståelighed, relevans, pålidelighed og sammenlignelighed (Begrebsrammen, 24). Disse fire egenskaber ses som de primære krav, der skal tilfredsstilles før regnskabet kan have nytteværdi for brugeren. Forståelighed Den information der indgår i regnskabet skal være forståelig for læseren, og skal gives med en klarhed der kræves for at afdække de økonomiske forhold. Selvom regnskabet skal være forståeligt, påpeger begrebsrammen samtidig, at væsentlig 4 information ikke kan udelades, blot fordi den er svær at forstå. Relevans Al relevant, men kun relevant, information skal indgå i regnskabet. Begrebsrammen (afsnit 26) definerer relevant information som information, der har betydning for de økonomiske beslutninger, der tages på baggrund af informationerne i regnskabet. Dermed skal al information, der kan påvirke økonomiske beslutninger, medgå i årsrapporten. Pålidelighed Et fejlfrit og fordomsfrit regnskab er en forudsætning for, at informationen i regnskabet kan anvendes til kontrol- og prognoseformål. Sammenlignelighed Den sidste af de fire fundamentale egenskaber lægger vægt på vigtigheden af, at læseren af regnskabet skal have mulighed for at sammenligne regnskaber på tværs af regnskabsår og på tværs af virksomheder. De fire fundamentale egenskaber understøttes af de supplerende egenskaber, som særligt bidrager til at uddybe kvaliteten pålidelighed. De supplerende egenskaber gennemgås i det følgende afsnit. Troværdig repræsentation Begrebet troværdig repræsentation går hånd i hånd med pålidelighed. Den information der angives i regnskabet, skal indfange den økonomiske substans i de begivenheder der beskrives. Mens begrebet pålidelighed leder tankerne hen på en objektiv sandhed, er troværdig repræsentation en tilkendegivelse af, at regnskabet aldrig kan give 100 % retvisende og pålidelige informationer, og at den troværdige repræsentation er ligeså vigtig i en verden, hvor objektiv information ikke altid er tilgængelig (Whittington, 2008). 4 Tærskelværdien væsentlighed præciseres senere i afsnittet Side 13 af 84

14 Indhold frem for formalia En uddybelse af troværdig repræsentation, der understreger, at det ikke er navn eller betegnelse der definerer en transaktion eller aftale, men dens reelle form og indhold. Neutralitet Informationen i regnskabet skal være neutral og fordomsfri, altså fri for påvirkninger fra regnskabsaflæggeren, som følge af et ønske om at vise et vist billede eller opnå givne nøgletal. Forsigtighed Regnskabsaflægger skal finde en balance, når det gælder forsigtighed. Man skal udvise forsigtighed ved vurdering af fremtidige aktiviteter, men samtidig ikke være for forsigtig, da dette vil gå ud over neutraliteten. Fuldstændighed Inden for rammerne af tærskelværdierne, som beskrevet nedenfor, skal oplysningerne i regnskabet være fuldstændige, og vise det fulde billede af de begivenheder der beskrives. Rettidighed Rettidighed er en overvejelse mellem relevans og pålidelighed (Begrebsrammen, 43). Nogle gange er regnskabet nødt til at indeholde information, der ikke er pålidelig, fordi den indeholder aspekter, der først vil blive sikre i fremtiden, men af hensyn til relevans for beslutningstagere skal informationen alligevel medtages. Pålidelig information, der ikke afleveres rettidig, er irrelevant for regnskabsbrugeren, mens relevant information, der leveres rettidig, kan vise sig at være upålidelig. Tærskelværdierne væsentlighed og nytte højere end omkostninger er grænseværdier for hvornår oplysninger skal medtages i regnskabet. En oplysning er væsentlig, hvis den kan udgøre en forskel for de beslutninger, der tages med udgangspunkt denne oplysning. Regnskabsaflægger kan vælge at udelade information, der ikke anses som væsentlig, simpelthen fordi det vil føre til et for omfattende regnskab, men en meget lille post, fx en lille varekreditor, kan ikke udelukkes, fordi den er en del af en større gruppe - alle varekreditorer. Den anden tærskelværdi, nytte over omkostninger, gælder mest for små virksomheder. Det kan være omkostningsfuldt at fremskaffe og bearbejde oplysninger til regnskabet, og hvis oplysningerne ikke er relevante, eller har en nytteværdi for læseren, kan de udelades. Dette ses i praksis i Side 14 af 84

15 årsregnskabsloven, hvor der stilles betydelig større indholds- og oplysningskrav til årsregnskabet for store virksomheder end for små og mellemstore virksomheder Dagsværdibegrebet og begrebsrammen Begrebsrammen nævner dagsværdimåling som en metode til måling af regnskabets elementer (benævnes realisationsværdi), men kun som en målemetode blandt flere, og ingen målemetoder gives præference over andre. Den hovedsaglige problemstilling når det gælder målemetoder er afvejningen mellem relevans og pålidelighed. Det er intuitivt, at en måling baseret på historisk kostpris er meget pålidelig, mens den kan være lidt relevant i forhold til markedet på målingstidspunktet. På den anden side er en dagsværdimåling meget relevant, da den fortæller noget om værdien for virksomheden lige nu, mens informationen er mindre pålidelig, da den sjældent objektivt kan findes. Relevans og dagsværdi går derfor hånd i hånd, og forklarer, hvorfor mange af IASB s standarder kræver, eller tillader, dagsværdimåling på flere områder i dag, særlig når det gælder finansielle instrumenter. Fordi finansielle instrumenter hyppigt ændrer værdi, er det vigtig for de beslutninger der tages på baggrund af rapporteringen, at dens værdivurderinger er opdaterede og ikke baseres på en historisk kostpris. I tillæg til de fundamentale egenskaber relevans og pålidelighed, kan dagsværdibegrebet også diskuteres sammen med de supplerende kvalitative egenskaber. For regnskabets krav om at skulle give et retvisende billede, som også er præciseret som grundprincip for dansk regnskabsaflæggelse i Årsregnskabslovens (ÅRL) 11, giver det på den ene side god mening at kræve måling til dagsværdi, mens det på den anden side går ud over den troværdige repræsentation, på samme måde som det afvejes mellem relevans og pålidelighed. Pålideligheden i målinger til dagsværdi er et kritisk punkt. Dagsværdimålinger foretaget på baggrund af informationer på niveau 1 i dagsværdihierarkiet (se afsnit om dagsværdihierarkiet) er pålidelige, fordi de bygger på almen kendt information, men det er også i de mere usikre niveau 3-målinger, at målinger til dagsværdi mister sin pålidelighed og skaber usikkerhed for regnskabsbrugeren. Side 15 af 84

16 Princippet om forsigtighed kræver, at der udvises omhu i de skøn der foretages i forbindelse med måling til dagsværdi. Dette, sammen med neutralitet, stiller store krav til regnskabsaflæggerens arbejde med værdiansættelsen og underbygges af, at der stilles store krav til noteoplysninger i forbindelse med dagsværdimålinger. Begrebsrammen fremhæver (afsnit 45), at der i praksis altid er tale om en afvejning mellem de forskellige kvalitative egenskaber. Dette tydeliggøres når der er tale om dagsværdi, da én kvalitetsegenskab ofte må vige, for at en anden skal kunne opfyldes. Skøn i sig selv undergraver ikke regnskabets troværdighed. I sidste ende er det et professionelt skøn der bestemmer, hvordan regnskabet skal udføres for at opfylde det primære mål: at give information om virksomhedens finansielle stilling. Begrebsrammen tilsiger endvidere, at overvejelser omkring måling skal tages med udgangspunkt i om virksomheden bruger et økonomisk eller fysisk kapitalbegreb (et fysisk kapitalbegreb kræver måling til historisk kostpris). Disse begreber stammer fra de to regnskabsparadigmer, der gennemgås i det følgende, hvor det præstationsorienterede regnskabsparadigme repræsenterer et fysisk kapitalbegreb, mens det formueorienterede regnskabsparadigme repræsenterer der økonomiske kapitalbegreb. 2.2 Det præstations- og formueorienterede regnskabsparadigme Det præstationsorienterede regnskabsparadigme At basere regnskabet på en transaktionstankegang, altså på aktiviteter i virksomheden, er intuitivt og kan forklare, hvorfor det præstationsorienterede regnskabsparadigme har været svært populært. Paradigmet anskuer virksomheden som en transformationsproces (Elling, 2009: 81), hvor fysiske ressourcer forbruges, og et færdigt produkt eller service er resultatet. I denne proces anses virksomheden som den transformerende enhed, og regnskabet skal afspejle de ressourcer, der er forbrugt i transformationen og, hvilke indtægter der stammer fra processen. Målet er, at sælge sine varer eller tjenesteydelser for flere penge end der er indgået i ressourceforbruget, og virksomhedens succes måles i dens evne til at skabe et overskud i transformationsprocessen. Side 16 af 84

17 Denne transaktionstankegang baserer sig på historiske kostpriser, og kaldes derfor også den historiske kostprismodel. Man måler ressourceforbrug på baggrund af, hvad det har kostet virksomheden at anskaffe ressourcerne, og resultatopgørelsen er den primære kilde til denne information. Aktiver forbruges i transformationsprocessen, og paradigmet baserer sig på periodiseringsprincippet (accrual accounting), hvilket gør balancen til en sekundær opsamlingsplads for uforbrugte ressourcer i regnskabet. Dette kan illustreres ved afskrivning. Et aktiv anskaffes og aktiveres i balancen til kostpris, i følgende perioder forbruges aktivet i transformationsprocessen og afskrivningerne periodiserer, eller fordeler, omkostningerne mellem de perioder aktivet forbruges, fordi paradigmet gør brug af matchingprincippet. Afskrivningerne repræsenterer derfor periodens udgifter medgået i transformationsprocessen, og aktivets plads i balancen anses kun som opsamling mellem perioder. Aktivets kostpris er derfor det væsentlige, da det er den betalte pris der skal bruges til omkostningsberegning i de efterfølgende perioder. Fordi regnskaber udviklet under den transformationsbaserede tankegang baserer sig på historiske informationer, er informationsværdien primært egnet til kontrolformål. Virksomhedens indtjeningsevne bedømmes ud i fra dens evne til at producere varer eller tjenesteydelser og sælge disse til en pris højere end det har kostet at anskaffe de ressourcer, der er medgået til produktionsprocessen. Selvom denne information er væsentlig for at vurdere virksomhedens evner og dygtighed i produktion, kritiseres den transaktionsbaserede model for at have ringe prognoseværdi. Det er svært at sige noget om fremtiden, når informationerne i regnskabet udelukkende baserer sig på tidligere begivenheder og fokusset ligger på de historiske værdier. Det formueorienterede paradigme er derfor opstået, som et modsvar på de mangler det præstationsorienterede paradigme har Det formueorienterede regnskabsparadigme John Hicks lagde i 1939 det første grundlag for tankegangerne i det formueorienterede regnskabsparadigme. Paradigmet er baseret på indkomstbegrebet i Hicks bog Value and capital. Indkomst defineres ifølge Hicks med: A man s income is the maximum value he can consume during a week and still be as well off at the end of the week as he was at the beginning. (Elling, 2009: 148), og hovedpointen er, at det er vedligeholdelse af kapital, der er det vigtigste når Side 17 af 84

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både erhvervsejendomme 3. april 2009 /jcn og lfo Sag Notat om måling (værdiansættelse) af ejendomme Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har det seneste år haft fokus på den regnskabsmæssige behandling af investeringsejendomme både

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Hvordan påvirkes regnskabet af forholdene på de finansielle markeder

Hvordan påvirkes regnskabet af forholdene på de finansielle markeder Deloitte ESMA s prioriteringer for kontrol af 2015 regnskaberne Det europæiske værdipapirtilsyn ESMA har udmeldt prioriteter for kontrol af 2015 regnskaberne. Disse prioriteter forventes de nationale tilsyn

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav

Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes. afkastkrav HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 8: Modeller til estimation af virksomhedsværdi og ejernes afkastkrav Valdemar Nygaard TEMA: MODELLER TIL ESTIMATION

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder

Regnskabskrav til klasse A-virksomheder 18. oktober 2016 /JANNIL Sag 2016-11207 Regnskabskrav til klasse A-virksomheder Formålet med nærværende notat er at beskrive Erhvervsstyrelsens opfattelse af en række regnskabsmæssige problemstillinger

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS)

Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS) Regnskabsanalyse for beslutningstagere (5 ECTS) November 2014 Fagets formål og indhold: Fagets formål er, at klæde de studerende og kommende økonomichefer bedre på til at indgå i dialog med en revisor

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Joint Arrangements IFRS 11 Fælles ordninger, med fokus på implementeringen i Danmark

Joint Arrangements IFRS 11 Fælles ordninger, med fokus på implementeringen i Danmark Erhvervsøkonomisk Institut Kandidatafhandling Aarhus Universitet Joint Arrangements IFRS 11 Fælles ordninger, med fokus på implementeringen i Danmark Forfatter: Vejleder: Jeanet Lassen Simon Frank Thinggaard

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

af råvarerisici 27. august 2007 AUDIT

af råvarerisici 27. august 2007 AUDIT Afdækning af råvarerisici Et overblik over regnskabs- og skattemæssigessige forhold 27. august 2007 AUDIT Lars Rhod Søndergaard Afdækning af råvarerisici et overblik over regnskabs- og skattemæssige forhold

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Institut Jane Thorhauge Møllmann. IFRS 9, fase 2: Amortiseret kostpris og nedskrivning af finansielle aktiver

Erhvervsøkonomisk Institut Jane Thorhauge Møllmann. IFRS 9, fase 2: Amortiseret kostpris og nedskrivning af finansielle aktiver Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Erhvervsøkonomisk Institut Forfatter: Anita Pedersen Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann IFRS 9, fase 2: Amortiseret kostpris og nedskrivning af finansielle aktiver Aarhus

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Indregning og mål in g f investeringsejendomme

Indregning og mål in g f investeringsejendomme Indregning og mål in g f investeringsejendomme - Det retvisende billede Thomas Braae Morten Staghøj Studie: HD(R) afgangsprojekt 2013, Copenhagen Business School Fagansvarlig: Jens Marcus-Møller Afleveringsdato:

Læs mere

Resultatopgørelsen grundlæggende begreber

Resultatopgørelsen grundlæggende begreber grundlæggende begreber Forstå definitionerne på hhv. Indtægter og omkostninger Forstå forskellen mellem regnskab aflagt på kontantbasis (cash flow accounting) og periodiserede regnskab (accrual accounting)

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Regnskabsmæssig behandling af erhvervet goodwill ved virksomhedssammenslutninger set i forhold til regnskabsbrugernes synsvinkel

Regnskabsmæssig behandling af erhvervet goodwill ved virksomhedssammenslutninger set i forhold til regnskabsbrugernes synsvinkel Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Aalborg Universitet Afleveret den 29. maj 2006 Regnskabsmæssig behandling af erhvervet goodwill ved virksomhedssammenslutninger set i forhold til regnskabsbrugernes

Læs mere

8.1. Generelle regler for registrering af aktiver

8.1. Generelle regler for registrering af aktiver Budget- og regnskabssystem for regioner 8.1 - side 1 Dato: 19. oktober 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 8.1. Generelle regler for registrering af aktiver I aftalerne om kommunernes og amtskommunernes

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Hals Golfbane A/S CVR-nr

Hals Golfbane A/S CVR-nr CVR-nr. 17 37 33 31 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

GO-VENTURES ApS. Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015

GO-VENTURES ApS. Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S. Årsrapport 1. januar december 2015 GO-VENTURES ApS Lergravsvej 58, 1 th 2300 København S Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016 Irfan Goandal

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

HD(R) HOVEDOPGAVE. Copenhagen Business School. Afleverings dato: mandag 17. maj 2010 Vejleder: Jens Marcus Møller Udarbejdet af: Michael Preuss

HD(R) HOVEDOPGAVE. Copenhagen Business School. Afleverings dato: mandag 17. maj 2010 Vejleder: Jens Marcus Møller Udarbejdet af: Michael Preuss HD(R) HOVEDOPGAVE Retvisende indregning og måling af investeringsejendomme - set i lyset af finanskrisen Copenhagen Business School Afleverings dato: mandag 17. maj 2010 Vejleder: Jens Marcus Møller Udarbejdet

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Måleattributter for investeringsejendomme

Måleattributter for investeringsejendomme CAND.MERC.AUD-STUDIET Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School - Januar 2010 KANDIDATAFHANDLING Måleattributter for investeringsejendomme Er kostpris eller dagsværdi den mest retvisende

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RØRVIGVEJ 34 ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/02/2015 Ib Christiansen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

'AKTIVEST 1984 ApS' Sankt Ols Gade Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2015

'AKTIVEST 1984 ApS' Sankt Ols Gade Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2015 'AKTIVEST 1984 ApS' Sankt Ols Gade 10 4000 Roskilde Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/12/2015 Jørgen Brangstrup

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere