Årsrapport Cvr-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009. Cvr-nr. 5894 3010"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Cvr-nr w w w. dro n s p ar. d k

2 Oplysninger om pengeinstituttet Dronninglund Sparekasse Slotsgade Dronninglund CVR-nr.: Hjemsted: Dronninglund, Brønderslev kommune. Telefon: Telefax: Internet: Repræsentantskab Automekaniker Gunnar Andersen, Østermarken 41, Hjallerup Cafeteriaforpagter Ninna Nikoline Guldbæk Andersen, Karupvej 89, 9300 Sæby Gårdejer Poul Otto Bang, Kvisselholtvej 48, Dorf, 9330 Dronninglund Optometrist Helle Blakey, Slotsgade 51, 9330 Dronninglund Gartner Elsebet Bach Christensen, Irisvej 21A, 9330 Dronninglund It-chef Allan Danielsen, Multebærvej 31, 9330 Dronninglund Uddannelsesvejleder Bendt Danielsen, Enebærvej 5, 9330 Dronninglund Afdelingschef Martin Danielsen, Midgården 3, 9230 Svenstrup J Kontorassistent Ingrid Steen Dybdahl, Slåenvej 1, 9330 Dronninglund Reg. Revisor Inge Møller Ernst, Lilleskovvej 3, Thorup, 9330 Dronninglund Murermester Erik Frederiksen, Ingeborg Skeels Vej 21, Flauenskjold, 9330 Dronninglund Økonoma Jonna Møller Fruensgaard, Skovbrynet 71, 9330 Dronninglund Advokat Asbjørn Hansen, Bøgevangen 48, 9330 Dronninglund Isenkræmmer Niels Valdemar Hansen, Lindenovsvej 6, 9330 Dronninglund El-installatør Søren Haase, Nørregade 20, 9330 Dronninglund Efteruddannelsesleder Poul Jacobsen, Baudersvej 8, 9300 Sæby Agronom Jørgen Møller Jensen, Humlevej 5, Tversted, 9881 Bindslev Advokat Morten Jensen, Kirkevej 10, 9330 Dronninglund Stationsleder Jacob Kolind, Svalevej 1, 9330 Dronninglund Gårdejer Palle Hjorth Kristensen, Østre Ringgade 3, 9330 Dronninglund Tømrermester Jens Kaasgaard, Dronninggårdsvej 2, 9330 Dronninglund Pens. lærer Poul Gram Larsen, Konvalvej 1, 9330 Dronninglund Fhv. autoforhandler Tage Larsen, Møgelmosevej 44, 9310 Vodskov Gårdejer Peter Wachmann Nielsen, Sønderledvej 1, 9330 Dronninglund Fhv. gårdejer Svend Nielsen, Strandvænget 30, 9340 Asaa Vognmand Karl Pedersen, Bøgevangen 66, 9330 Dronninglund Gårdejer Højer Yde Skaksen, Bollegade 34, Bolle, 9330 Dronninglund 2

3 Gårdejer Per Søren Uhrenholt, Gl. Thorupvej 6, Thorup, 9330 Dronninglund Butiksindehaver Søren Villadsen, Tagskægget 88, 9380 Vestbjerg Bogholder Tom Westerskov, Læhegnet 37, 9380 Vestbjerg Bestyrelse Gårdejer Højer Yde Skaksen (formand) Fhv. autoforhandler Tage Larsen (næstformand) Gårdejer Per Søren Uhrenholt Reg. Revisor Inge Møller Ernst Tømrermester Jens M. Kaasgaard Murermester Erik Frederiksen Stats.aut.revisor Niels Jørgen Pedersen Fuldmægtig Steen N. Kristensen (medarbejderrepræsentant) Fuldmægtig Lone Ellen Vestergaard (medarbejderrepræsentant) Fuldmægtig Tove Schjønning Christensen (medarbejderrepræsentant) Direktion Birger Haaning, Slotsgade 40, 9330 Dronninglund Villy Sørensen, Tagskægget 5, 9380 Vestbjerg Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Læsøvej 5A Hjørring Godkendt på sparekassens repræsentantskabsmøde, den 17. marts 2010 Dirigent 3

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2009 for Dronninglund Sparekasse. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.. Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling og af resultatet for regnskabsåret 1. januar 31. december Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Dronninglund, den 16. februar 2010 Direktion Birger Haaning Adm. direktør Villy Sørensen Direktør Bestyrelse Højer Yde Skaksen Formand Tage Larsen Næstformand Erik Frederiksen Inge Møller Ernst Per Søren Uhrenholt Jens M. Kaasgaard Niels Jørgen Pedersen Lone Ellen Vestergaard Steen N. Kristensen Tove Schjønning Christensen 4

5 Den uafhængige revisors påtegning Til repræsentantskabet i Dronninglund Sparekasse Vi har revideret årsregnskabet for Dronninglund Sparekasse for regnskabsåret 1. januar december 2009, omfattende resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for sparekassens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af sparekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 5

6 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse om lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Dronninglund, den 16. februar 2010 Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor 6

7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Sparekassens hovedaktivitet er at udbyde finansielle produkter til såvel private kunder som erhvervskunder. Sparekassen ønsker at kunne tilbyde kunderne et bredt sortiment af produkter kombineret med professionel rådgivning. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Sparekassen arbejder løbende med forbedring af metoder for indregning og måling heraf, men vurderer at usikkerheden er på et niveau, der er af uvæsentlig betydning i forhold til årsregnskabet. Usædvanlige forhold Sparekassen har ansøgt og fået bevilget 75 mio. kr. hybrid kernekapital hos Staten. Lånet er udbetalt den 23. november Renten er fastsat til 10,82 %. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat er på samme niveau som 2008, nemlig t.kr. mod t.kr. i 2008, hvilket under de nuværende økonomiske konjunkturer kan betegnes som tilfredsstillende. Resultatet er påvirket af store nedskrivninger på udlån og kreditter, hensættelser på garantier og betaling til Det Private Beredskab. Indtjeningen på den primære drift er stigende og er således yderst tilfredsstillende. Resultat før skat blev på t.kr. mod t.kr i Sparekassen forventede i sin halvårsrapport 2009 et lidt bedre årsresultat end 2008 og med fortsat store nedskrivninger. Resultatet er på niveau med 2008, da nedskrivningerne er blevet større end forventet, men samtidig har indtjeningen på primær drift også været større end forventet. Nettorenteindtægterne er steget med 24 % til t.kr, hvilket er en del over aktitvitetsstigningen. Stigningen skyldes en højere rentemarginal i 2009 i forhold til Gebyrer og provisionsindtægter er steget med 7 % til t.kr, og ligger således lidt under niveauet for aktivitetsstigningen. Der har været stigende indtægter fra formidling af kreditforenings- og udlandslån samt forsikringsformidling. Derimod har nogle af de øvrige provisioner været faldende bl.a. provisioner i forbindelse med værdipapirhandel. Kursreguleringer for 2009 udviser en gevinst på t.kr. mod et tab på t.kr. i Der er tabt t.kr. på udlån til dagsværdi, hvilket skyldes en enkelt placering i nogle obligationer, der ikke værdiansættes dagligt. Obligationer til dagsværdi udviser en gevinst på t.kr. Sparekassens obligationsbeholdning til dagsværdi bliver primært forvaltet af eksterne samarbejdspartnere. 7

8 Der har samlet været en gevinst på aktier på t.kr. fordelt på en gevinst på omsætningsaktier på 0,8 mio. kr. og en gevinst på 3,6 mio. kr. på anlægsaktier. Sparekassen har i 2009 kun haft en mindre beholdning af omsætningsaktier. Den væsentligste del af aktiebeholdningen er således anlægsaktier i primært sektorselskaber. Udgifter til personale og administration udgør for t.kr. mod t.kr. i 2008 en stigning på 1 % fordelt på en stigning på lønninger m.m. på 5 % og et fald på øvrige administrationsudgifter 4 %. Stigningen i lønninger er primært overenskomstmæssige reguleringer på 4 % og uddannelses- og anciennitetsbaserede stigninger. Der har i 2009 gennemsnitligt været beskæftiget 96,2 personer mod 93,7 personer i Det lokale foreningsliv og andre initiativer er i årets løb blevet støttet med tilskud og sponsorstøtte på i alt 485 t.kr., som er udgiftsført under øvrige administrationsudgifter. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver er faldet fra t.kr. til t.kr. i I denne post indgår regulering af tidligere nedskrivninger på domicilejendomme med 392 t.kr. i forbindelse med omvurdering af ejendommene.. Andre driftsudgifter, der fortrinsvis er garantiprovision for deltagelse i Bankpakke I, er på tkr. mod tkr. i Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er på t.kr. mod t.kr. i Allerede i 2008 begyndte lavkonjunkturen i det danske samfund og denne er fortsat ind i Der er i 2009 konstateret tab på 20,6 mio. kr. mens de resterende nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. stadig er reservationer. Der er i 2009 hensat 7,1 mio. kr. på den garanti, der er stillet overfor Det Private Beredskab i forbindelse med Bankpakke I, således at den totale hensættelse nu er på 8,5 mio. kr. Dette beløb vurderes også som tabt. Sparekassen har gennemgået alle nødlidende engagementer uanset engagementets størrelse og foretaget den nødvendige nedskrivning. På de engagementer, der endnu ikke udviser svaghedstegn foretages der gruppevise nedskrivninger og disse er ultimo 2009 forøget med ca t.kr. i forhold til ultimo Der er for regnskabsåret 2009 udgiftsført 451 t.kr. i skat. Årets resultat efter skat er herefter t.kr., som bestyrelsen foreslår overført til egenkapital, som overført overskud eller underskud. Balancen udgør ultimo mio. kr., hvilket er en stigning på 12 % i forhold til Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi på 3,6 mio.kr., består af obligationer i specielle foreninger, der ikke værdiansættes dagligt, og derfor i henhold til regnskabsbekendtgørelsen skal grupperes under denne post. 8

9 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris udgør mio. kr. mod mio. kr. ultimo 2008 en stigning på 9 %. En væsentlig del af stigningen er omlægning af kunders udlandslån ydet gennem andre pengeinstitutter til lån i danske kroner i sparekassen. Sparekassen har tidligere stillet garanti for disse udlandslån, der er således sket en flytning fra garantier til udlån. Grunde og bygninger udgør 37,8 mio. kr., hvilket er samme niveau som Sparekassen har foretaget omvurdering af ejendommene i Denne har ikke resulteret i væsentlige reguleringer. Øvrige materielle aktiver er på 4,7 mio. kr. mod 7,0 mio. kr. i Der har ikke været væsentlige investeringer i driftsmidler i Indlån og anden gæld er steget med 15 % fra mio. kr. i 2008 til mio. kr. i Sparekassens kunder har i 2009 netto indfriet garantkapital for 70 mio. kr. En væsentlig del af disse er flyttet til indlån i sparekassen. Efterstillede kapitalindskud er i 2009 steget fra 50 mio. kr. til 124,4 mio. kr. Sparekassen har i november 2009 optaget 75 mio. kr. hybrid kernekapital som staten har udbudt i forbindelse med Bankpakke II. Disse er i balancen værdiansat til amortiseret kostpris som ultimo 2009 kan opgøres til 74,4 mio. kr.. Garantkapitalen ultimo 2009 udgør 233 mio. kr. et fald på 23 % i forhold til Sparekassen har i hele 2009 valgt at have ansøgningsrunder for udbetaling af garantkapital, således at alle garanter, der ønsker det, har mulighed for helt eller delvist at få udbetalt deres garantkapital. Der er udbetalt garantkapital i januar, april og juli I januar/februar 2010 forventes udbetalt ca. 30 mio. kr. garantkapital. I september 2009 vedtog repræsentantskabet nye vedtægter, der opdelte garantkapitalen i 3 klasser, nemlig den almindelige garantkapital og garantkapital med henholdsvis 3 og 5 års opsigelse. Ikke balanceførte poster udgør i alt 785 mio. kr. mod 928 mio. kr. i 2008 et fald på 143 mio. kr. Der er sket et væsentligt fald i garantier stillet overfor kunders udlandslån optaget gennem andre pengeinstitutter, da en del af sparekassens lines er blevet opsagt i I 2009 har der samtidig været stigende tabsgarantier primært stillet overfor DLR i forbindelse med, at sparekassens kunder har optaget kreditforeningslån i DLR. Ultimo 2009 er der ligeledes en stigning på tinglysnings- og konverteringsgarantier på ca. 19 % i forhold til ultimo Denne stigning er midlertidig og skyldes primært forlængede ekspeditionstider i forbindelse med indførsel af digital tinglysning. Solvensprocenten opgjort efter lov om finansiel virksomhed 124 stk. 1. udgør 19,8 % mod 20,3 % ultimo Sparekassen har således en væsentlig overdækning i forhold til lovens krav på 8 %. 9

10 Oplysninger om ikke-finansielle forhold Korn- og foderpriserne har i 2009 været på det laveste niveau i mange år. Den gennemsnitlige notering på svinekød har i 2009 ligeledes været lav. Disse to faktorer har medført en stor nedgang i indtjeningen hos de fleste svineproducenter og planteavlere. Mælkeproducenterne har ej heller haft meget at glæde sig over i 2009 idet afregningsprisen på mælk har ligget lavt det meste af året, dog er afregningsprisen ultimo 2009 nu igen på niveau med primo Byerhvervene har haft god aktivitet og fornuftig indtjening. Men specielt ejendomsbranchen har store økonomiske problemer p.g.a. faldende priser og næsten ingen omsætning i handel med fast ejendom. Langt de fleste privatkunder har fortsat en fornuftig økonomi. Årets initiativ- og iværksætterpris blev tildelt Thrane Erhvervsrengøring, v/ Pia Thrane, 9310 Vodskov. Årets kulturpris gik til Henrik Hald fra Brønderslev. Begge priser blev uddelt på de årlige garantmøder, i Dronninglund Idrætshaller, i april måned, hvor ca garanter mødte op til de 2 møder. I skolernes efterårsferie blev alle børn i sparekassens primære markedsområde inviteret i cirkus. Børnene blev underholdt af Cirkus-Krone både i Dronninglund Idrætshaller og i Hjallerup-Hallerne, hvor der begge steder mødte ca. 700 børn og voksne op. I Frederikshavn optrådte Cirkus-Krone for 900 børn og voksne, i Sæby og Brønderslev for 550 børn og voksne, i Aalborg for børn og voksne, i Vodskov for 800 børn og voksne og på Læsø for 400. På det ordinære repræsentantskabsmøde i marts måned blev fhv. autoforhandler Tage Larsen og tømrermester Jens Kaasgaard genvalgt. Begge er valgt for en ny 3-årig periode. Yderligere blev statsaut. revisor Niels Jørgen Pedersen, Hjallerup, nyvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode. Niels Jørgen Pedersen er efterfølgende blevet valgt som formand for sparekassens revisionsudvalg. For hele 2009 blev der registreret en tilgang på 1127 nye kunder. Selv om vi får mange nye kunder, må vi desværre mange gange give afslag på låne- og kreditanmodninger, idet vi forlanger, at nye kunder har en fornuftig økonomi. 27 % af sparekassens kunder bruger nu aktivt vore selvbetjeningssystemer via sparekassens portalbank. 10

11 Sparekassens markedsandel er øget i Vi er fortsat af den overbevisning, at der er gode muligheder for at øge aktiviteterne. Der er planlagt flere markedsføringstiltag i år Endvidere forventer vi fortsat en god tilgang af nye kunder i de sidst åbnede filialer. Det var os i Dronninglund Sparekasse, der kreerede produktet Kom-I-Gang-lån. Vi har i 2009 etableret 55 nye Kom-I-Gang-lån. Sparekassen har som i tidligere år med stor succes markedsført produktet Erhvervsfremmelån - i både februar og august måned - til kun 2 % i fast rente. Det samme gælder for sparekassens boligfremmelån. Kapitaldækningsregler Sparekassen har siden 1. januar 2008 anvendt standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Sparekassen har en solvens på 19,8 % (20,3 % i 2008), hvilket i forhold til lovens krav er en overdækning på 11,8 %. Sparekassen skal udover at opgøre sin solvens også opgøre sit individuelle solvensbehov. Sparekassen vurderer løbende sin metode til opgørelse af det individuelle solvensbehov. En beskrivelse af metoden til opgørelse af solvensbehovet samt de forudsætninger, der lægges til grund herfor er beskrevet i særskilt redegørelse. Det er på den baggrund ledelsens vurdering, at solvensen er tilstrækkelig til at dække den risiko, der påhviler sparekassens aktivitet. Sparekassen skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger herunder det opgjorte individuelle solvensbehov. Sparekassen har valgt at offentliggøre oplysningerne på hjemmesiden dronspar.dk under om sparekassen og regnskaber, hvortil der henvises. Likviditet Sparekassen overholder likviditetsreglerne og har en god overdækning i henhold til lovens krav i lov om finansiel virksomhed 152. Sparekassen har et mindre underskud af indlån i forhold til udlån. Hvis man derimod betragter indlån og garantkapital samlet, så er der et mindre overskud af indlån og garantkapital. Sparekassen vil i 2010 fortsat arbejde på at få balance mellem indlån og udlån for at undgå at være afhængig af fremmedfinansiering. Danmarks Nationalbank har i 2008 stillet en række midlertidige muligheder for fremskaffelse af likviditet til rådighed. Sparekassen har ansøgt Nationalbanken om mulighed for belåning af overskydende solvens og har således i efteråret 2008 fået denne tilladelse. Denne tilladelse indgår således i sparekassens likviditetsmæssige overdækning. Sparekassen har i 2009 forlænget en aftale med et andet pengeinstitut om en såkaldt committede line, hvor sparekassen er sikker på at kunne trække likviditet, hvis det bliver nødvendigt. 11

12 Sparekassens deltagelse i Bankpakke I og II Bankpakke I Den danske Stat har ved Bankpakke I udstedt en 2-årig garanti for alle indlån og simple fordringer. Sparekassen har tilsluttet sig denne garantiordning, der løber frem til 30. september Garantiordningen administreres af Det Private Beredskab, og sparekassens årlige betaling hertil udgjorde for ,9 mio. kr. og forventes i alt over ordningens løbetid at udgøre ca. 21,9 mio. kr., hvilket yderligere vil påvirke sparekassens samlede omkostninger frem til udløbet af ordningen med 8,2 mio. kr. Udover denne betalingsforpligtelse indestår sparekassen over for Det Private Beredskab for sin andel af Beredskabets forpligtelse til at dække yderligere op til 20 mia. kr. til dækning af underskud i Finansiel Stabilitet A/S. Sparekassens andel af denne hæftelse er gjort op til 27,8 mio. kr. Finansiel Stabilitet A/S har meddelt, at underskuddet på nuværende tidspunkt er opgjort til 5,8 mia. kr. (2008: mio. kr.). Sparekassen har som konsekvens heraf hensat sin forholdsmæssige andel af den stillede garanti, hvilket udgør 8,5 mio. kr. Bankpakke II Sparekassen har i 2009 ansøgt og modtaget 75 mio. kr. af midlerne fra Bankpakke II. Omkostningerne af tilslutningen beløber sig til 0,6 mio. kr. Renten er fastsat til 10,82 %. Amortiseret kostpris på lånet er indregnet som hybrid ansvarlig lånekapital i posten efterstillede kapitalindskud. Betydningsfulde hændelser, der er indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Forventet udvikling I 2010 forventes en lavere aktivitet end i En mindre vækst i udlån end i 2009, mens der på indlån forventes en stigning på niveau med Resultatet for år 2010 forventes på den primære drift at være på et lavere niveau end Der forventes i 2010 fortsat store nedskrivninger på udlån samt en betaling til Bankpakke I på ca. 8,2 mio. kr. Det samlede resultat for 2010 forventes dog at blive lidt bedre end Videnressourcer I al væsentlighed består sparekassens videnressourcer af den erfaring, som medarbejderne har og den uddannelse, som de har gennemgået med henblik på varetagelse af deres funktion. Uddannelsen holdes hele tiden ajour ved uddannelsesaktiviteter primært indenfor finanssektoren. Nye kapitaldækningsregler/basel II Sparekassen har siden 1. januar 2008 anvendt standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. 12

13 Sparekassen skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger. Sparekassen har valgt at offentliggøre oplysningerne på hjemmesiden hvortil der henvises. Revisionsudvalg Efter beslutning på det seneste repræsentantskabsmøde den 31. marts 2009 har bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 23. september 2009 nedsat et separat revisionsudvalg bestående af følgende 3 medlemmer: Reg. revisor Inge Møller Ernst Gårdejer Højer Yde Skaksen Statsaut. revisor Niels Jørgen Pedersen, formand og uafhængigt medlem med kvalifikationer. På sammen møde godkendte bestyrelsen revisionsudvalgets kommissorium, arbejdsplan og tidsplan. Udvalgets opgaver omfatter: overvågning af regnskabsaflæggelsesprocessen overvågning af, om sparekassens interne kontrolsystem og risikostyringssystemer fungerer effektivt, overvågning af den lovpligtige revision af årsrapporten mv. og overvågning af og kontrol med revisors uafhængighed. Udvalget mødes efter en fastlagt mødeplan mindst 4 gange om året som hovedregel umiddelbart forud for bestyrelsens møder. Særlige risici Forretningsmæssige og finansielle risici De overordnede rammer for risiko og kapitalstyring er fastlagt af bestyrelsen, som løbende modtager rapportering om udvikling i risici samt tildelte rammer. Der arbejdes løbende for at forbedre og udbygge denne styring. Den daglige og løbende styring af operationelle risici foretages af direktionen og økonomi- og it-afdelingen. Sparekassens største risiko er udviklingen i nedskrivningerne på udlån ved væsentlig forandring af konjunkturerne for erhvervslivet. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Der udføres ikke egentlige forsknings- og udviklingsaktiviteter i sparekassen. Filialer i udlandet Sparekassen har ingen filialer i udlandet. Ledelsen Der er i Dronninglund Sparekasse ikke ledelsesmedlemmer, direktion og bestyrelsesmedlemmer, der beklæder ledelseserhverv i danske aktieselskaber. 13

14 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal for de sidste 5 år findes i note

15 Årsregnskabet 2009 Resultatopgørelse for Note tkr. tkr. 2 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til resultatdisponering for regnskabsåret 2009 Årets resultat I alt til disposition Overført til overført overskud eller underskud I alt anvendt

16 Balance pr. ultimo regnskabsåret 2009 Note Aktiver tkr. tkr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Obligationer til amortiseret kostpris Aktier m.v Grunde og bygninger, i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld 17 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser 20 Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 22 Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Egenkapital Garantikapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver i alt Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt Øvrige noter, herunder eventualforpligtelser

17 Egenkapitalopgørelse for 2009 Egenkapital Resultat for perioden Værdiregulering af ejendomme til dagsværdi Samlet indkomst, der kan henregnes til egenkapitalen Tilgang - garantikapital Afgang - garantikapital Kapitaltilførsel i alt Egenkapital Egenkapitalopgørelse for 2008 Overført Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Reserver overskud og underkud I alt tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Overført Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Reserver overskud og underkud I alt tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Egenkapital Resultat for perioden Værdiregulering af ejendomme til dagsværdi Samlet indkomst, der kan henregnes til egenkapitalen Tilgang - garantikapital Afgang - garantikapital Kapitaltilførsel i alt Egenkapital

18 Note 1. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Årsrapporten præsenteres i danske kroner og er afrundet til nærmeste kr. Årsrapporten er, aflagt efter samme regnskabspraksis som i forrige år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sparekassen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når sparekassen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sparekassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes domicilejendommes omvurderede værdi, direkte på egenkapitalen med tillæg eller fradrag af den skattemæssige effekt. Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på afviklingsdagen. Regnskabsmæssige skøn Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hensættelse på garantier samt hensatte forpligtelser. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. Herudover er pengeinstituttet påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Der er skøn forbundet med måling af dagsværdien af sparekassens ejendomme. 18

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 - vi er her for dig Årsrapport 2012 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 w w w. d r o n s p a r. d k Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2014 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5 Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet Brev fra direktionen. Ledelsespåtegning Den interne revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Risikostyring Resultatopgørelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2011 2011 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 2 Oplysninger om Sparekassen Thy 3 Organisation 4 Repræsentantskab 5 Ledelseshverv 6 Ledelsesberetning - overblik 7 Ledelsesberetning

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2009 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2009 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.sparekassendjursland.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere