TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Brian Bruun, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Ole Petersen, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen Camilla Schwalbe, Tommy Frederiksen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Endelig vedtagelse af Lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde Måling af tilfredshed med Tandplejen Politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen Orientering fra Ministeriet om uændret forpligtende samarbejde Forslag fra SF og Enhedslisten om præcisering af beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder d og Spørgetid Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder d og LUKKET SAG...17 Bilagsoversigt

3 Kommunalbestyrelsen d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/10674 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Tommy Frederiksen, Camilla Schwalbe BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 2

4 Kommunalbestyrelsen d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/10674 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Tommy Frederiksen, Camilla Schwalbe BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Ingen. 3

5 Kommunalbestyrelsen d Endelig vedtagelse af Lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde Åben sag Sagsnr.: 13/13777 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: Tommy Frederiksen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Lokalplan 72.1 genfremlægges til endelig vedtagelse i overensstemmelse med den tidligere trufne beslutning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen besluttede d at vedtage et tillæg til lokalplanen for Egensevej erhvervsområde, der tillader bl.a. klub- og fritidsaktiviteter. Lokalplanen blev efterfølgende underkendt af Natur- og Miljøklagenævnet, idet beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanforslaget ikke var tilstrækkeligt underbygget. Der blev herefter foretaget en fornyet vurdering (screening) af, om lokalplanforslaget skulle miljøvurderes, og igen blev der truffet beslutning om, at der ikke skulle udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Også denne afgørelse blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, og det blev derfor besluttet ikke at fremsende lokalplansagen til endelig vedtagelse, forinden der forelå en afgørelse om miljøvurderingen fra klagenævnet. Natur og Miljøklagenævnet har med afgørelse af 14. maj 2014 givet kommunen medhold i, at der ikke kræves udarbejdet en miljøvurdering af Lokalplan 72.1 tillæg for Egensevej erhvervsområde. Lokalplanforslaget fremsendes derfor uændret til fornyet vedtagelse i Bygge- og Ejendomsudvalget og Kommunalbestyrelsen. HØRING Forslag til Lokalplan 72.1 har været udsendt i offentlig høring i perioden 19/ til 13/ Forvaltningens vurdering af høringen fremgår af den oprindelige indstilling og de tilhørende bilag. LOVGRUNDLAG Når et lokalplanforslag har været i offentlig høring kan dette indenfor en frist på 3 år vedtages endeligt jf. planlovens 27 og 32. Herefter skal planen bekendtgøres offentligt og være offentligt tilgængelig jf. planlovens 30. 4

6 Kommunalbestyrelsen d INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Lokalplanen i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning vedtages endeligt og offentliggøres. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ophævelse af endelig vedtagelse af Lokalplan /13 2 Åben Ændring af forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej /13 erhvervsområde 3 Åben PDF som til B&E Forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej /13 erhvervsområde 4 Åben Sammenfatning af indkomne høringssvar vedr. forslag til /13 Lokalplan Åben Samlet word dokument med indsigelser indkommet som mail /13 6 Åben Underskriftindsamling beboere i Tårnby Landsby /13 7 Åben 1610 underskrifter for foreningslivets fremme /13 8 Åben Lokalplan forslag til ændring fra Rialto advokaterne /13 9 Åben Kort visende forslag til ny afgrænsning i henhold til /13 lokalplanforslag Åben NMK AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes miljøscreening af forslag til Lokalplan 72.1 tillæg for Egensevej Erhvervsområde - Afgørelse.pdf 84947/14 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Et flertal bestående af A og B kunne ikke godkende lokalplanforslaget som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. april Et mindretal, bestående af V og O, tilsluttede sig Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. april De 2 partier (V og O) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN For indstillingen stemte: V (4), O (3), C (1), Ø (1), F (1). Imod indstillingen stemte: A (7). Indstillingen godkendt. 5

7 Kommunalbestyrelsen d Måling af tilfredshed med Tandplejen Åben sag Sagsnr.: 14/14986 Sagsansvarlig: mas.sf Fraværende: Afbud: Tommy Frederiksen, Camilla Schwalbe RESUMÉ I foråret 2014 blev der gennemført en måling af tilfredsheden med det eksisterende tandplejetilbud i Tårnby Kommune som udgør et sammenligningsgrundlag for den nye fælles tandklinik, der åbner til august. Den vedhæftede rapport fremlægger resultaterne af denne måling. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I august 2014 åbner den nye fælles tandklinik på Amager Landevej Dermed samles de 5 tidligere tandklinikker på skolerne ét sted. Den fælles klinik skal gennem et fagligt mere bæredygtigt miljø og moderne faciliteter kunne tilbyde en bedre tandpleje for kommunens børn- og unge. Derfor er der gennemført en måling af tilfredsheden med den eksisterende tandpleje, som vil udgøre et sammenligningsgrundlag for den nye klinik. Undersøgelsen blev sendt til borgere og i alt responderede på undersøgelsen. De overordnede resultater viser følgende: 1. Mere end 90 % er meget tilfredse eller tilfredse med den behandling og information man får når man er til tandlæge. 2. Henholdsvis 81 % og 86 % er meget tilfredse eller tilfredse med lokaler og den tid det tager at komme til klinikken. 3. Det mest afgørende for brugerne er behandling, derefter lokaler og tandklinikkens beliggenhed. Undersøgelsen er repræsentativ i forhold til køn og alderssammensætning og resultaterne er statistisk signifikante, hvilket betyder at de kan tages til indtægt for at give et retvisende billede af tilfredsheden med tandplejen. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler 1. at undersøgelsen tages til efterretning. 6

8 Kommunalbestyrelsen d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Måling af tilfredshed med tandplejen i Tårnby Kommune.pdf 89555/14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Taget til efterretning. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Til efterretning. 7

9 Kommunalbestyrelsen d Politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen Åben sag Sagsnr.: 13/22518 Sagsansvarlig: fli.sc.sf Fraværende: Afbud: Tommy Frederiksen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Der skal inden udgangen af januar 2015 være indgået en ny sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne i regionen for perioden Nærværende aftaleudkast om Politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen er fremsendt på vegne af Sundhedskoordinationsudvalget, som anmoder om eventuelle bemærkninger hertil. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som forventes at blive større i fremtiden. Den løbende faglige udvikling på sundhedsområdet med kortere indlæggelser og øget ambulant behandling giver en større rolle til det nære sundhedsvæsen. I denne udvikling er det afgørende, at kommunerne i fællesskab, og sammen med regionen og almen praksis, finder fælles løsninger. Regeringen har besluttet, at der fremover kun skal være én sundhedsaftale pr. region. Det betyder, at kommunerne i hovedstadsregionen har en fælles opgave i at indgå aftalen med regionen, ud fra fælles politiske visioner og målsætninger. Der skal inden udgangen af januar 2015 være indgået en ny sundhedsaftale for perioden Den kommende sundhedsaftale skal bestå af en politisk del og en administrativ del, der konkretiserer indholdet i den politiske aftaledel. Nærværende aftaleudkast om Politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen er fremsendt på vegne af Sundhedskoordinationsudvalget, som anmoder om eventuelle bemærkninger hertil. Kommunernes eventuelle tilbagemeldinger vil blive drøftet på møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 5. september Udgangspunktet for de kommunale repræsentanters bidrag i Sundhedskoordinationsudvalget har været KKR s oplæg om visioner og strategiske målsætninger for henholdsvis somatik og psykiatri, som Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig den , rammepapiret om kommunernes fælles rolle inden for det somatiske område, som Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig den og det tilsvarende oplæg til rammepapir om kommunernes fælles rolle indenfor det psykiatriske område, som pt. er udsendt til politisk godkendelse i kommunerne. Aftaleudkastet til de politiske visioner og mål er udarbejdet på baggrund af den indledende politiske dialog, der har været i region og kommuner om den kommende sundhedsaftale. Aftaleudkastet er bygget op omkring fire overordnede visioner: 8

10 Kommunalbestyrelsen d At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen At borgeren oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer Til hver af de fire visioner er der i aftaleudkastet beskrevet to til tre politiske målsætninger, som Sundhedskoordinationsudvalget finder bedst dækker de fire visioner og samtidig dækker de områder, hvor der er størst behov for et særligt politisk fokus. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen finder Sundhedskoordinationsudvalgets udkast til politiske visioner og mål relevante, ambitiøse og udfordrende. Forvaltningen vurderer at udkastet tager endnu et skridt i retning mod Det nære Sundhedsvæsen og vurderer, at det vil medføre behov for at iværksætte en del nye tiltag samt for uddannelses- og kompetenceløft i personalegruppen. Omfanget af investeringer er endnu ukonkrete særlig indenfor psykiatriområdet, som er et nyt område i sundhedsaftaleregi. HØRING Handicaprådet og Seniorrådet er høringsberettiget. LOVGRUNDLAG Sundhedsloven. ØKONOMI Erfaringerne fra de to tidligere sundhedsaftaler er, at det er vanskeligt på baggrund af de overordnede politiske visioner og mål at beskrive de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen. Erfaringen er imidlertid, at der pågår en løbende opgaveglidning fra regioner til kommuner, som medfører at der vil komme nye opgaver i kommunerne. I tilfælde, hvor de af Sundhedsaftalen afledte visioner og målsætninger vil kræve indsatser, der fordrer stillingtagen til økonomi, vil disse blive forelagt de respektive politiske udvalg særskilt. Dette forventes at ske i den efterfølgende administrative del af Sundhedsaftalen, hvor politiske visioner og mål konkretiseres. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. at udvalget drøfter aftaleudkast om Politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen med henblik på tilbagemelding til Sundhedskoordinationsudvalget og 2. at sagen efterfølgende oversendes til Kommunalbestyrelsen. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Sundhedsaftale /14 2 Åben Bilag 2 - Høringsparter.pdf 83177/14 3 Åben Bilag 3 - Inspirationsmateriale til drøftelse af målsætninger.pdf 83178/14 4 Åben Høring vedr. Sundhedsaftale mellem Region 92440/14 Hovedstaden og kommunerne i regionen - Høringsbrev 5 Åben Bilag 1 - Høringsudkast politisk aftale.pdf 83176/14 9

11 Kommunalbestyrelsen d BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Tiltrådt men skal ses i sammenhæng med kommunens generelle økonomi. Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 10

12 Kommunalbestyrelsen d Orientering fra Ministeriet om uændret forpligtende samarbejde Åben sag Sagsnr.: 14/15592 Sagsansvarlig: pve.of Fraværende: Afbud: Tommy Frederiksen, Camilla Schwalbe RESUMÉ På Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2013 blev det besluttet, at Tårnby Kommune ikke ville modsætte sig Dragør Kommunes ønske om opløsning af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Der er nu modtaget meddelelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om, at Dragør Kommune har tilbagekaldt sin ansøgning om opløsning af forpligtende samarbejde, og at der ikke foretages yderligere i sagen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I sommeren 2012 gav ny lovgivning mulighed for, at kommuner der ikke er direkte nabokommuner, kan indgå forpligtende samarbejde. Dragør Kommune ønskede som bekendt at indgå aftale med Københavns Kommune om forpligtende samarbejde og samtidig ophæve den eksisterende aftale med Tårnby Kommune. Tårnby Kommune tilkendegav i den forbindelse, at man ikke ville modsætte sig dette ønske, dog under forudsætning af, at de afsatte årsværk til løsning af Dragøropgaver, blev overdraget til Dragør Kommune, og at Tårnby Kommune generelt blev holdt økonomisk skadefri. Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets behandling af ansøgningen om opløsning af forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune og nyt samarbejde med Københavns Kommune, har Tårnby Kommune ved brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den 28. maj 2014 fået meddelelse om, at Dragør Kommune har tilbagekaldt ansøgningen. I den forbindelse oplyser Ministeriet, at der ikke foretages yderligere i sagen. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning indstiller overfor Økonomiudvalget: 1. at brevet fra Økonomi- og Indenrigsministeriet tages til efterretning. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: Afslutning af sagen vedr. det forpligtende kommunale samarbejde (OIM Id nr.: ) - Afslutning af sagen vedr. det forpligtende kommunale samarbejde.pdf 93376/14 11

13 Kommunalbestyrelsen d BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning oversendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Til efterretning. 12

14 Kommunalbestyrelsen d Forslag fra SF og Enhedslisten om præcisering af beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den Åben sag Sagsnr.: 14/15923 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Tommy Frederiksen, Camilla Schwalbe RESUMÉ I henhold til forretningsorden for Tårnby Kommunalbestyrelse 3 har borgmesteren modtaget følgende forslag fra SF og Enhedslisten. Forslag: SF og Enhedslisten stiller forslag om præcisering af beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den om lærerarbejdspladser. I forbindelse med vedtagelsen af punkt 6 Lærerarbejdspladser blev efterfølgende tilføjelse fra ABCV vedtaget enstemmigt: "d. Indstillingen tiltrædes, idet der yderligere bevilges en halv million kr. per skole til afholdelse i Tarnbygardsskolen dog kr. De yderligere midler prioriteres pa den enkelte skole og anvendes til forbedringer af de fysiske rammer for at afhjælpe eventuelle lokale problemstillinger." Da der efterfølgende er opstået tvivl om fortolkningen af beslutningen fremsættes derfor følgende præcisering til vedtagelse: "De enkelte skoler beslutter suverænt lokalt hvorledes midlerne anvendes. Det betyder at skolerne kan bruge midlerne til at købe IT-udstyr, arbejdsborde, belysning og andet der afhjælper lokale problemstillinger. Midlerne frigives umiddelbart så tiltagene kan iværksættes snarest." UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Begrundelse for forslaget: En samlet kommunalbestyrelse stemte for indstillingen, fordi den rummede lokale muligheder for at prioritere anvendelsen af de bevilligede midler og selv definere lokale problemstillinger. Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse har forslagsstillerne fortolket denne beslutning til, at der kun må bruges penge på mur og nagelfast inventar - hvilket er en markant opstramning af det besluttede. SF og Enhedslisten er uenig i denne fortolkning og mener ikke, at vores ja ved behandlingen af punktet Lærerarbejdspladser d er givet til denne fortolkning. Vi ønsker derfor, at Kommunalbestyrelsen får mulighed for at tage stilling til en konkret vedtagelse om midlernes anvendelsesmuligheder. 13

15 Kommunalbestyrelsen d INDSTILLING Borgmesteren forelægger forslaget for Kommunalbestyrelsen til behandling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag fra SF og Ø om præcisering af beslutning på KMB møde den /14 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Afstemning om det stillede forslag fra Ø og F til præcisering af beslutningen af : For stemte: Ø (1) og F (1). Imod stemte: A (7), V (4), C (1), O (3). Forslaget bortfaldet. V og C stillede følgende forslag: De enkelte skoler prioriterer midlerne, som kan anvendes til forbedringer af de fysiske rammer bredt, for eksempel lokaleindretning og tilhørende møblement, dog ikke til arbejdsborde og IT-udstyr, som henhører under særskilte puljer. Såfremt skolerne ønsker at opstille flere arbejdspladser og /eller IT-udstyr, skal disse søges særskilt af de relevante puljer eller fremskaffes på den enkelte skole. Der er ikke med den trufne beslutning generelt afskåret skolerne adgang til at opsætte flere arbejdspladser, hvis dette kan iværksættes uden denne pulje. Midlerne er frigivet til anvendelse i hele 2014, hvor den konkrete iværksættelse afklares decentral for den enkelte skole med forvaltningen. For stemte: V (4), C (1), Ø (1), F (1). Imod stemte: A (7), O (3). Forslaget bortfaldet. 14

16 Kommunalbestyrelsen d Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder d og Åben sag Sagsnr.: 14/10674 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Tommy Frederiksen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for møderne d og INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at Økonomiudvalgets beslutninger fra møderne den og for åbne døre godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget /14 2 Åben Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget /14 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 15

17 Kommunalbestyrelsen d Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 14/10674 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Tommy Frederiksen, Camilla Schwalbe RESUMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er modtaget 2 skriftlige spørgsmål til besvarelse i spørgetiden: 1. spørgsmål om Tårnby Kommunes planer om kloakering, herunder de økonomiske konsekvenser for de berørte grundejere. 2. spørgsmål om der kan etableres en køle-/ventilationsanlæg over tilhørerpladserne i byrådssalen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Spørgsmål 2 vedr. planer om køle/ventilationsanlæg ved 94241/14 tilhørerpladserne i byrådsalen 2 Åben Spørgsmål 1 vedr. planer om kloakering i Tårnby Kommune 94238/14 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Borgmesteren besvarede de foreliggende skriftligt fremsatte spørgsmål. 5 tilhørere stillede spørgsmål. 16

18 Kommunalbestyrelsen d Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder d og LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/10674 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Tommy Frederiksen, Camilla Schwalbe 17

19 Kommunalbestyrelsen d Bilagsoversigt 3. Endelig vedtagelse af Lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde 1. Ophævelse af endelig vedtagelse af Lokalplan 72.1 ( /13) 2. Ændring af forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde ( /13) 3. PDF som til B&E Forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde ( /13) 4. Sammenfatning af indkomne høringssvar vedr. forslag til Lokalplan 72.1 ( /13) 5. Samlet word dokument med indsigelser indkommet som mail ( /13) 6. Underskriftindsamling beboere i Tårnby Landsby ( /13) underskrifter for foreningslivets fremme ( /13) 8. Lokalplan forslag til ændring fra Rialto advokaterne ( /13) 9. Kort visende forslag til ny afgrænsning i henhold til lokalplanforslag 3.2 ( /13) 10. NMK AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes miljøscreening af forslag til Lokalplan 72.1 tillæg for Egensevej Erhvervsområde - Afgørelse.pdf (84947/14) 4. Måling af tilfredshed med Tandplejen 1. Måling af tilfredshed med tandplejen i Tårnby Kommune.pdf (89555/14) 5. Politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 1. Sundhedsaftale 3 (83898/14) 2. Bilag 2 - Høringsparter.pdf (83177/14) 3. Bilag 3 - Inspirationsmateriale til drøftelse af målsætninger.pdf (83178/14) 4. Høring vedr. Sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen - Høringsbrev (92440/14) 5. Bilag 1 - Høringsudkast politisk aftale.pdf (83176/14) 6. Orientering fra Ministeriet om uændret forpligtende samarbejde 1. VS: Afslutning af sagen vedr. det forpligtende kommunale samarbejde (OIM Id nr.: ) - Afslutning af sagen vedr. det forpligtende kommunale samarbejde.pdf (93376/14) 7. Forslag fra SF og Enhedslisten om præcisering af beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den Forslag fra SF og Ø om præcisering af beslutning på KMB møde den (95613/14) 8. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder d og Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget (89274/14) 2. Offentliggørelse - Referat Økonomiudvalget (96997/14) 9. Spørgetid 1. Spørgsmål 2 vedr. planer om køle/ventilationsanlæg ved tilhørerpladserne i byrådsalen (94241/14) 2. Spørgsmål 1 vedr. planer om kloakering i Tårnby Kommune (94238/14) 18

20 Bilag: 3.1. Ophævelse af endelig vedtagelse af Lokalplan 72.1 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 17. juni Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

21 TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø Til klagere og indsigere i forbindelse med forslag til lokalplan 72.1 Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr / HMJ.TF Ophævelse af endelig vedtagelse af Lokalplan 72.1 Natur- og Miljøklagenævnet har d. 5. juli 2013, på baggrund af klage over kommunens beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanforslaget, truffet afgørelse om, at screeningen forud for beslutningen ikke har været fyldestgørende. Sagen hjemvises derfor til kommunen til fornyet behandling. I og med at en afgørelse om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal bekendtgøres offentligt før den endelige vedtagelse af lokalplanen, har nævnets afgørelse den konsekvens, at Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves. Sagen bliver nu genbehandlet, hvorefter vurderingen af om lokalplanforslaget forudsætter en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven bliver forelagt Bygge- og Ejendomsudvalget til beslutning. Herefter skal denne beslutning offentliggøres med en klagefrist på 4 uger. Først herefter kan Kommunalbestyrelsen vedtage lokalplanen endeligt. Når lokalplanen er endeligt vedtaget på ny evt. med et revideret indhold, bliver den offentliggjort med en fornyet klagefrist. De klager forvaltningen har modtaget i forbindelse med offentliggørelsen d. 3. juni 2013 er derfor ikke videresendt til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagerne skal derfor være opmærksomme på at såfremt klagerne ønskes opretholdt, skal de genfremsendes til Tårnby Kommune i forbindelse med den nye offentlige bekendtgørelse. Venlig hilsen Helle Myhre Kontorchef / Hanne Møller-Jensen Byplankoordinator Tårnby Rådhus Telefon Mandag-onsdag adresse: Amager Landevej 76 Telefax Tors , Fre Kastrup Bank I øvrigt tidsbestilling efter aftale Internet:

22 Bilag: 3.2. Ændring af forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 17. juni Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

23 Kommunalbestyrelsen d Ændring af forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde Åben sag Sagsnr.: 12/8536 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: Afbud: Jannie Meiltoft, Lars Brandstrup, Camilla Schwalbe RESUMÉ Kommunalbestyrelsen besluttede d at udsende Forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde i offentlig høring. Høringen giver anledning til at genoverveje lokalplanens afgrænsning i forhold til de supplerende anvendelser, som lokalplanforslaget introducerer, og dermed om lokalplanforslaget skal ændres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af høringsresultatet anbefaler Teknisk Forvaltning, at lokalplanforslaget ændres, således at matriklerne 6ph og 6pu udpeges til at kunne rumme fritidsaktiviteter m.v., mens matrikel 14c udgår af udpegningen. Dette betyder, at de fleste klubber og eksisterende fritidsaktiviteter kan fortsætte i deres nuværende lokaler, mens American Car Club (ACC) må finde nye lokaler evt. andetsteds i lokalplanområdet. Ud fra en planmæssig betragtning vil en sådan løsning betyde, at området som helhed fortsat vil kunne tilgodese behovet for lokaliseringsmuligheder for klub- og fritidsaktiviteter, men at det samtidig sikres i videst muligt omfang, at disse alternative aktiviteter i erhvervsområdet ikke bliver direkte naboer til de omgivende boligområder. Herved imødekommes naboernes bekymringer i forhold til evt. støjgener. Det vides dog ikke om der reelt findes ledige lokaler indenfor nærområdet, hvor ACC har mulighed for at flytte til. HØRING I høringsperioden er der indkommet 14 høringssvar inkl. 2 underskriftsindsamlinger. Høringssvarene deler sig groft i to grupper. En gruppe, der ønsker lokalplanforslaget vedtaget så det sikres, at nuværende og kommende klubber og fritidsaktiviteter kan indpasses i Egensevej erhvervsområde og en anden gruppe, der primært ønsker at American Car Club ikke kan fortsætte sine aktiviteter i området. Teknisk Forvaltning har i vedlagte notat gennemgået og kommenteret de enkelte indsigelser til det udsendte lokalplanforslag. I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at der ikke er indkommet høringssvar fra nogle virksomheder i lokalplanområdet og kun fra en enkelt ejer. 1

24 Kommunalbestyrelsen d LOVGRUNDLAG Kommunens ret til at udarbejde lokalplaner findes i Lov om planlægning 13. Når et lokalplanforslag har været i offentlig høring jf. lovens 24, kan dette vedtages endeligt. I henhold til 27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse foretages mindre ændringer. Er ændringerne mere omfattende, skal der udarbejdes et nyt lokalplanforslag, som efterfølgende udsendes i fornyet offentlig høring. Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede ændringer er af en sådan karakter, at der reelt bliver tale om et nyt lokalplanforslag. Hvis ændringerne således ønskes gennemført forudsætter det derfor, at lokalplanforslaget udsendes i fornyet offentlig høring. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at /BGR forslag til Lokalplan 72.1 ændres, således at matriklerne 6ph og 6pu tilføjes lokalplanforslagets 3.2, mens matrikel 14c fjernes herfra, og det ændrede lokalplanforslag udsendes i fornyet offentlig høring. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben PDF som til B&E Forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej /13 erhvervsområde 2 Åben Sammenfatning af indkomne høringssvar vedr. forslag til /13 Lokalplan Åben Samlet word dokument med indsigelser indkommet som mail /13 4 Åben Underskriftindsamling beboere i Tårnby Landsby /13 5 Åben 1610 underskrifter for foreningslivets fremme /13 6 Åben Lokalplan forslag til ændring fra Rialto advokaterne /13 7 Åben Kort visende forslag til ny afgrænsning i henhold til lokalplanforslag /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Udvalget besluttede, at det oprindelige lokalplanforslag videresendes. Henrik Zimino og Jytte Boller tilkendegav, at de støttede Forvaltningens indstilling. Sagen afgøres endeligt i Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Det oprindelige lokalplanforslag godkendt. Imod stemte A (7). 2

25 Bilag: 3.3. PDF som til B&E Forslag til Lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 17. juni Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

26 !!! TÅRNBY KOMMUNE Forslag til lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

27 Orientering Regler for lokalplaners udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om bebyggelsens art, anvendelse, omfang, udformning, friarealernes anvendelse, fællesanlæg, spildevandsforhold, varmeforsyning, afskærmning, beplantning, vej- og stiforhold osv. i overensstemmelse med planlovens 15. Udarbejdelse Efter planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Det kan for eksempel være ved gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder, nedrivninger af bebyggelse eller bestemmelser for bevaring af ældre bebyggelse. Hensigten hermed er at sikre, at disse dispositioner får en rimelig udformning, og at der bliver skabt en god sammenhæng med de eksisterende byområder, det omgivende landskab samt med kommunens planlægning i øvrigt. Disposition Lokalplanen består af to dele - en planredegørelse og en lokalplan. Planredegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende forhold i området og en redegørelse for lokalplanens indhold, samt dens forhold til den øvrige planlægning. Planredegørelsen har alene til formål at orientere kommunens borgere og andre interesserede parter om den planlagte udvikling og er ikke direkte juridisk bindende. Lokalplanen består af et tekstafsnit med kortbilag. Lokalplanen er et juridisk dokument, der efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse er bindende for grundejere og panthavere med flere. Offentliggørelse Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfristen, som normalt er på 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal give skriftlig meddelelse herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som er omfattet af planen samt til interesserede foreninger, Miljøministeriet og til andre statslige og kommunale myndigheder, som planen har særlig interesse for. Når indsigelsesfristen er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen efter behandling af eventuelle indsigelser og ændringsforslag vedtage planen endeligt. Efter vedtagelsen bekendtgøres planen offentligt, og der gives skriftlig meddelelse herom til ejere, foreninger, myndigheder samt til de, der rettidigt har fremsat indsigelse. Retsvirkninger Når lokalplanen er vedtaget og bekendtgjort, bliver lokalplanen indberettet til PlansystemDK. Der vil ikke herefter retligt eller faktisk kunne etableres forhold, der strider mod planen. De almindelige bestemmelser i lovgivningen, for eksempel Byggeloven, Planloven med flere gælder fortsat for de forhold, der ikke er optaget bestemmelser om i lokalplanen. Udarbejdet af Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning

28 Forslag til LOKALPLAN 119 (Tillæg) Egensevej Erhvervsområde Indholdsfortegnelse Redegørelse Indledning Baggrunden for lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Formålet med lokalplantillægget Støjforhold Forhold til anden planlægning og lovgivning Lov om miljøvurdering af planer og programmer Museumsloven Folkeoplysningsloven Lokalplan 72 Afvandingsforhold Højdegrænser Jordforurening Lokalplan 1 Lokalplanens formål 2 Områdets afgrænsning 3 Områdets anvendelse 4 Miljømæssige forhold 5 Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag A: Matrikulære forhold Kortbilag B: Arealanvendelse Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Offentlig høring 3

29 REDEGØRELSE Indledning Lokalplanområdet ligger i Tårnby, umiddelbart syd og vest for Tårnby Landsby. Denne lokalplan er et tillæg til Lokalplan 72, Egensevej erhvervsområde. Baggrunden for lokalplanen Der har i de senere år været en række henvendelser til kommunen fordi, der har været udlejningsvanskeligheder for visse eksisterende bebyggelser indenfor lokalplanområdet, med de anvendelsesmuligheder, der er lovlige i henhold til den nuværende lokalplan for området. Tårnby Kommune har på baggrund heraf givet enkelte dispensationer fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser til aktiviteter, som lå udenfor det umiddelbart tilladte. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at Tårnby Kommune ikke med hjemmel i planloven har kunnet dispensere til, at f.eks. klub- og fritidsaktiviteter i henhold til folkeoplysningsloven kan lokaliseres inden for lokalplanområdet. Flere af denne type aktiviteter er i dag etableret i området enten på baggrund af dispensationer eller uden forudgående tilladelse fra kommunen. Der er i den kommunale planlægning ikke udlagt særlige arealer til disse former for arealanvendelse selvom et vist behov herfor er til stede. Alt i alt har dette givet anledning til at Bygge- og Ejendomsudvalget har besluttet at supplere den gældende lokalplan 72 med dette tillæg, der muliggør en begrænset udvidelse af områdets potentielle anvendelsesmuligheder, så blandt andet selskabslokaler, klubber og lignende kan etableres i området. Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter Egensevej erhvervsområde, der er et ældre og meget blandet erhvervsområde, som for en stor dels vedkommende består af relativt store bygningskomplekser og mange befæstede arealer. Området belastes af en del tung trafik. Samtidig ligger området ganske tæt på boligområderne i Tårnby Landsby. Udover Tårnby Landsby er lokalplanområdet afgrænset af et område med haveforeninger (Københavns Kommune) vest for Oliefabriksvej samt parcelhusbebyggelser syd for Løjtegårdsvej. Inden for området findes allerede i dag en række af de aktiviteter, som lokalplanen har til formål også fremadrettet at muliggøre. Det drejer sig om selskabslokaler, flere foreninger og klubber f.eks. karateklubber, motorcykelklubber m.v. På mange ejendomme er der registreret mange mindre virksomheder, der er medvirkende til at give erhvervsområdet et meget blandet udtryk. Formålet med Lokalplantillægget Nærværende tillæg til lokalplan 72 for Egensevej erhvervsområde har til formål at muliggøre, at begrænsede dele af lokalplanområdet, udover de allerede tilladte erhvervsmæssige anvendelser, kan anvendes til administrative erhverv og klub- og fritidsformål i henhold til folkeoplysningsloven samt andre erhvervs- og fritids- og kulturelle 4

30 formål, der efter Kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i lokalområdet under hensyntagen til dels de erhvervsmæssige interesser i området, dels de omkringliggende boligområder. Det betyder, at der umiddelbart kan indrettes administrative erhverv og klubber og fritidsaktiviteter i henhold til folkeoplysningsloven indenfor nærmere angivne dele af lokalplanens område, mens yderligere erhvervs- og fritids- og kulturelle aktiviteter kun kan etableres på baggrund af en dispensation, og kun hvis det kan ske uden væsentlige konsekvenser for erhvervsområdets integritet og for belastningen af de nærtliggende boliger. Ved udpegningen af de matrikler, der bliver omfattet af de udvidede anvendelsesmuligheder, er der taget hensyn til, dels hvor der allerede findes disse former for aktiviteter, dels til matriklernes areal og placering i erhvervsområdet. Det er i forhold til sidstnævnte vurderet, at især de mindre matrikler centralt i erhvervsområdet vil kunne nyde godt af udvidelsen af de potentielle anvendelsesmuligheder. Støjforhold Udvidelsen af anvendelsesmulighederne må ikke give anledning til at der i aftentimerne og i weekender genereres yderligere støj til gene for de omkringboende. Ved indretning af virksomheder og andre aktiviteter, der ligger udover, hvad der er tilladt i den gældende lokalplan 72, må således ikke om aftenen og i weekender støje mere end 45 db (A). Det betyder reelt, at der efter kl. 18 på hverdage, på lørdage på søn- og helligdage ikke må genereres støj fra disse aktiviteter. Støjgrænsen gælder ved ejendomsskel. Som konsekvens heraf kan tilladelse til indretning af f.eks. klub- og fritidsaktiviteter medføre krav om, at bygninger støjisoleres, der etableres mekanisk udluftning så døre og vinduer kan holdes lukket, eller andre forhold der kan sikre mod generende støj. 5

31 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Lov om miljøvurdering af planer og programmer Tårnby Kommune har jævnfør lovens 4 (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke antages at have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens 3. Museumsloven Såfremt der under bygge-, anlægs- eller jordarbejde findes fortidsminder, vil de være omfattet af museumsloven 27 (Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006). Arbejdet skal i givet fald standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Kroppedal Museum for Astronomi, Nyere tid og Arkæologi, Kroppedals Allé Taastrup. Telefon Folkeoplysningsloven Efter lokalplanen kan visse ejendomme anvendes til foreningsformål efter Folkeoplysningsloven. Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) jf. lovbek. nr. 854 af 11. juli 2011 definerer, hvad der er en forening i lovens 4. Lokalplan 72 Dette tillæg til lokalplan 72 skal muliggøre, at dele af området kan få udvidet anvendelsesmulighederne uden, at det belaster de omkringliggende boligområder uhensigtsmæssigt. Der ændres ikke ved de anvendelsesmuligheder, der er fastlagt i lokalplan 72. Afvandingsforhold Området for lokalplan 72.1 dækkes af 3 forskellige kloakoplande med hver sit kloakeringsprincip og dermed krav til afvandingsforhold ved etablering af bygninger og befæstede arealer. Langt den overvejende del af lokalplanområdet ligger indenfor kloakopland V, som er spildevandskloakeret. To mindre delområder i randen af lokalplanområdet ligger i henholdsvis kloakopland III og IV, som i dag er henholdsvis helt og delvist fælleskloakeret. Spildevand fra lokalplanområdet skal således håndteres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende spildevandsplans bestemmelser for de enkelte kloakoplande. Højdegrænser Af hensyn til flysikkerheden skal Københavns Lufthavn registrere og godkende faste og midlertidige hindringer, der ligger mellem kote 25 meter og kote 50 meter (DVR 90). Højere hindringer skal godkendes af Trafikstyrelsen. 6

32 Jordforurening Lokalplanområdet er områdeklassificeret som lettere forurenet som følge af beliggenheden i byzone jf. Jordforureningslovens 50a (lovbekendtgørelse 1427 af 4.december 2009). På baggrund af oplysninger om tidligere aktiviteter, kan der også være forurenet udover den almene byforurening. Såfremt der under et bygge- eller anlægsarbejde konstateres en forurening af jorden skal arbejdet standses jf. jordforureningslovens 71, og forureningen anmeldes til Tårnby Kommune. Bortskaffelse af evt. forurenet overskudsjord skal anmeldes til Tårnby Kommune. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. En eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at der ikke i de enkelte tilfælde er tale om et større byggearbejde, der isoleret bedømt kræver tilvejebringelse af en lokalplan, og at den godkendte kommuneplans bestemmelser overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse, og indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentlig bekendtgjort, dog højst 1 år efter forslagets offentliggørelse. Offentlig høring Forslag til lokalplan 72.1 er fremlagt i offentlig høring i perioden xxxxxl 20xx til xxxxxxxx 20xx 7

33 LOKALPLAN TÅRNBY KOMMUNE Lokalplan 72.1 (Tillæg) Egensevej erhvervsområde I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med nærværende lokalplan er at åbne mulighed for, at der indenfor lokalplanområdet kan tillades en begrænset udvidelse af områdets anvendelse. 2 Områdets afgrænsning 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kort bilag A og omfatter følgende matrikelnumre: 6gp, 6pc, 6ph, 6pi, 6pk, 6pl, 6pu, 6qn, 6rd, 11ku, 12bs, 12bu, 12e, 12kf, 12kh, 12ki, 12kk, 12kp, 12kq, 12l, 14b, 14c, 14 de, 14df, 14dg, 14dh, 14di, 14do, 14eæ, 95a, 95b, 102 (vandløb) alle af Tårnby By, Tårnby, samt alle parceller, der efter d. 1. september 2012 udstykkes fra ovennævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området kan anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan Herudover kan ejendommene 6pi, 12e, 12ki, 12kk, 12kp, 12kq, 14c, 14do og 14eæ alle af Tårnby By, Tårnby, samt alle parceller, der efter d. 1. september 2012 udstykkes fra ovennævnte ejendomme, som markeret på kortbilag B, helt eller delvist tages i anvendelse til administrative erhverv og foreningsformål i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser, samt efter kommunalbestyrelsens særlige tilladelse til selskabslokaler eller andre fritids-, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter, der kan indpasses i erhvervsområdet. 3.3 Der kan ikke indenfor erhvervsområdet tillades detailhandel udover helt underordnet salg direkte fra produktion. 4 Miljømæssige forhold 4.1 Ekstern støj fra aktiviteter etableret i henhold til 3.2 må ikke på hverdage mellem klokken 18 og 07, i weekender samt på helligdage overstige 45 db (A). 8

34 5 Lokalplanens retsvirkninger 5.1 Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser jf. Lov om planlægning 18. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Under iagttagelse af reglerne om naboorientering i henhold til Lov om planlægning 19 kan Kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Vedtagelsespåtegning Tårnby Kommunalbestyrelse har den xx. xxxxx 201x år vedtaget at offentliggøre dette forslag til lokalplan. Henrik Zimino Borgmester / Betina Hjorhøy Grimm Teknisk Chef 9

35 ! ±!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 102 Kortbilag A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14c 11ku 14eæ 14do 6ph 12kq 6pi 6pu 12kk 6gp 6rd 12kf 6pk 6pl 6pc 6qn 14b 14de 14dg 14dh 14df! 12kp 14di!!!!!!!!!!!!!!! 95b 95a 12e 12ki 12bu 12kh 12l 12bs!!!!!!!!!!!!! TÅRNBY KOMMUNE LOKALPLAN 72.1 Egensevej erhvervsområde KORTBILAG A Matrikulære forhold meter!!!! Lokalplanens områdegrænse

36 ! ±!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kortbilag B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14c 14eæ 14do 12kq 6pi 12kk! 12kp!!!!!!!!!!!!!! 12e 12ki!!!!!!!!!!!!!! TÅRNBY KOMMUNE LOKALPLAN 72.1 Egensevej erhvervsområde KORTBILAG B Arealanvendelse meter!!!! Anvendelse jf. 3.2 Lokalplanens områdegrænse

37 Bilag: 3.4. Sammenfatning af indkomne høringssvar vedr. forslag til Lokalplan 72.1 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 17. juni Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

38 Sammenfatning af indkomne høringssvar vedr. forslag til Lokalplan 72. Forslag til lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde har været i offentlig høring. I høringsperioden er der indkommet 14 høringssvar. Opgørelsen er incl. en henvendelse af 11/11 12 for miljøforeningen, som udvalget ved behandlingen af lokalplanforslaget ønskede behandlet sammen med høringssvarene samt 2 underskriftindsamlinger. Rialto Advokater, Præstefælledvej 16: Ønsker også anvendelsesmulighederne udvidet for deres ejendom. Ønskerne går på selskabslokaler, kursus- og konferencelokaler, skole og undervisning samt Kræmmermarked. Forvaltningens bemærkninger: Efter forvaltningens vurdering kan man godt argumentere for at indrette selskabslokaler samt kursus og konferencelokaler på ejendommen Præstefælledvej 16, men da udvidelsen af anvendelsesmulighederne i lokalplanforslaget samtidig giver mulighed for at ændre anvendelsen til administrative erhverv vurderes det ikke hensigtsmæssigt at inkludere denne ejendom i den gruppe af ejendomme, der får de nye muligheder. Samtidig vurderes den pågældende ejendom og bygningerne at være af en sådan størrelse, at det bør være muligt at udleje ejendommen til formål i overensstemmelse med den gældende Lokalplan 72. Endelig er det forvaltningens vurdering, at der ikke fremadrettet indenfor erhvervsområdet skal muliggøres skoleformål eller nogen former for selvstændig handelsvirksomhed f.eks. kræmmermarked. Liza Camaro, Vonsildvej 8: Mener det er på høje tid at der bliver gjort noget for de tomme erhvervslokaler i området. Samtidig anfører LC at det også er på tide at der træffes beslutninger om hvorvidt man i Tårnby vil have et foreningsliv for lokalplanforslaget omhandler ikke kun ACC men også andre klubber og foreninger. Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen er enig i at denne sag ikke handler om ACC men om erhvervsområdets fremtid, dels som erhvervsområde med flere anvendelsesmuligheder, dels som fremadrettet lokalisering for klubber og foreninger i bred forstand. Jytte Johansen: Mener det er positivt, at lovliggøre klubaktiviteterne i området og samtidig at placeringen i et erhvervsområde er hensigtsmæssig. ACC er af stor betydning for mange i Tårnby og på Amager. Klubbens medlemmer er voksne og familier med børn og børnebørn, der er fælles om deres hobby. JJ angiver yderligere at foreningslivet i Tårnby er stort og prisværdigt og noget langt de fleste påskønner. Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen er enig i at en klub som ACC ligger godt i et erhvervsområde og at foreningslivet er vigtigt for kommunen. Henrik Rommel, Spontinisvej 18, 2450 SV: Glæder sig over lokalplanforslaget så nuværende og fremtidige foreninger kan placeres i området. HR ser det samtidig som en fordel for ejere af de berørte matrikler at de kan leje ud lovligt og at tomme lokaler kan undgås. Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen er enig i at en udvidelse af anvendelsesfunktioner, kan være en fordel for udlejerne af ejendomme i området. Anne Berthou, Knarreborgvej 17: Mener som medlem af ACC at det er rigtigt at lave lokalplanen om så ACC og alle andre klubber i området kan få lov til at blive. Dennis Bertau, Knarreborgvej 17: Mener som medlem af ACC, at det er en god ide at lokalplanen bliver ændret så ACC og de andre klubber kan være lovligt i området. Mener i øvrigt, at det må være en fordel for beboerne at have en klub, der har åbent to gange om ugen frem for en virksomhed, der kan køre i døgndrift.

39 Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen er enig i at en erhvervsvirksomhed kan give anledning til gener for omkringliggende beboelse. Søren Jensen, Englandsvej: Mener som borger i området, at det er godt at se, at kommunen tager fritidsinteresserne alvorligt. Der skal være plads til alle. Nanna Gersov: Protesterer som beboer i Tårnby Landsby, mod at ACC s placering i Egensevej erhvervsområde. NG forstår ikke at kommunalbestyrelsens ønske om at tilgodese en amerikanerbilklub frem for de lokale beboere. NG spørger til om det handler om personlige relationer eller kammerateri. NG anfører, at hvis en person er blevet generet af klubben, er det en for meget, og klubben må derfor finde et andet sted. NG mener det er respektløst at udefrakommende personer skal kunne komme og ødelægge et hyggeligt landsbymiljø. NG frygter at problemerne vil eskalere, hvis klubben får lov til at være der og køre ræs i gaderne og skræmme ældre mennesker. Det er beboerne der skal leve med frygten. NG ønsker klubben væk fra området og at kommunalbestyrelsen forstår, at der er lokal opbakning til Miljøforeningen i denne sag bl.a. med henvisning til de tidligere klager og underskriftsindsamlingen. Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen vil gerne endnu engang pointere, at en lokalplan ikke kan regulere færdsel på veje. Problemstillinger vedr. kørsel og chikane kan kun håndteres af politiet. Placeringen af ACC på Ladegårdsvej har i de senere år givet anledning til en del klager over støj både fra klubaktiviteterne og færdslen til og fra klubben. Lokalplan 72.1 er dog ikke et spørgsmål om for eller imod ACC. Claus Strange, Esberns Snaresgade 2, 1. tv: Ønsker som bruger af foreningslivet i området forslaget til Lokalplan 72.1 velkommen. CS har bemærket flere tomme lokaler til leje i området og finder det alt andet lige positivt, at de kan blive brugt til gavn for en masse mennesker i stedet for at stå tomme og forfalde. Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen er enig i at en udvidelse af anvendelsesmuligheder, kan være en fordel for udlejerne af ejendomme i området. Claus Strange, Formand for ACC, Ladegårdsvje 8: Glæder sig som formand for ACC over at der er lykkedes at udarbejde et lokalplanforslag, der tilgodeser klubber og foreninger i området, så de kan fortsætte med deres aktiviteter. Processen har medført stor usikkerhed hos klubberne, blandt medlemmer og familierne. ACC ser frem til at blive en integreret del af foreningslivet i Tårnby Kommune. Familien Hueg, Oliefabriksvej: Finder det positivt, at et delvist udrangeret erhvervsområde kan gøres til et aktiv for kommunen og et rigt foreningsliv kan lovliggøres. Yderligere findes lokalplanforslaget at være i overensstemmelse med kommuneplan 2006 s visioner om et mangfoldigt kultur- og foreningsliv i nærområdet til gavn for Tårnbys borgere. Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen er enig i, at lokalplanforslaget understøtter kommuneplanens intention om at fastholde og udvikle et rigt foreningsliv bl.a. fordi der ikke andre steder i kommune er særskilt planlagt for klubaktiviteter. Ole Rasmussen, Miljøforeningen for Tårnby Landsby : Beder Kommunalbestyrelsen om at se tilbage på alle de klager der har været over ACC og påpeger, at klubben aldrig har svaret på henvendelser fra beboerne udover at love tæsk til en beboer, da de blev bedt om at lade være med at justere motor ud for hans havelåge. Tårnby Politi har været tilkaldt til vilde fester i klubben flere gange, hvilket ganske givet vil gentage sig, hvis lokalplanen ændres. Klubben har indsamlet mange underskrifter, men ikke i kvarteret omkring Ladegårdsvej.

40 Underskriftsindsamling, indgivet af Ole Rasmussen, Ladegårdsvej 1 formand for Miljøforeningen Tårnby Landsby: Beboerprotest hvor beboere i området ønsker at gøre kommunalbestyrelsen opmærksom på, at de ikke ønsker ændringen i lokalplanen, idet de ikke finder det borgervenligt at tillade ulidelig støj og forurening klods op af en fredelig landsby. ACC har givet larm fra div. fester, motorer m.v. Politiet har været tilkaldt flere gange. Det har ikke været muligt med dialog med klubben eller medlemmerne. Beboerne frygter tilgang til klubben og dermed mere larm. Beboerprotesten er underskrevet af 65 beboere i Tårnby Landsby og bilagt fotos. Forvaltningens bemærkninger: Underskrifterne repræsenterer 40 husstande i Tårnby Landsby. Underskriftsindsamling, indgivet af Claus Strange, formand for ACC: 1610 underskrifter for foreningslivets fremme i Tårnby og som støtter ACC s forbliven på Ladegårdsvej 8. Forvaltningens bemærkninger: Underskrifterne repræsenterer mange forskellige mennesker i og uden for Tårnby Kommune. Det står ikke klart om underskriverne har nogen tilknytning til klubben eller lokalområdet. Forvaltningens sammenfattende bemærkninger til indsigelserne mod lokalplanforsalget: Sammenfattende må det siges, at der generelt set er opbakning til at klubberne og foreningslivet, skal have mulighed for at fortsætte og etablere sig i området omkring Egensevej. Undtagelsen er American Car Club, som der er massiv lokal modstand mod. Lokalplanforslaget, som det er fremlagt, indeholder mulighed for at alle de eksisterende klubber kan blive i deres nuværende lokaler, samtidig med at der åbnes mulighed at også andre klubber kan lokaliseres/relokaliseres inden for en række særskilt udpegede matrikler indenfor lokalplanområdet. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt, at ændre udpegningen af matrikler indenfor lokalplanområdet, så det planmæssigt sikres, at klubber kan placeres indenfor området de fleste hvor de ligger i dag samtidig med at der ikke vil være kontakt mellem matrikler, hvor der kan lokaliseres klubber og områder med beboelse. Konsekvensen af en sådan ændring af lokalplanforslaget vil medføre, at ACC skal flytte fra deres eksisterende lokaler, men kan reetablere sig et andet sted i nærområdet. Generelt set er det dog forvaltningens vurdering, at klubber/fritidsaktiviteter er mere skånsomme for naboområderne end produktions- og lagervirksomheder, der er tilladt i henhold til lokalplan 72. I aften timerne og i weekender kan der dog være større aktivitet i klubber og andre fritidsformål end ved traditionelle erhverv. Forvaltningen har ikke undersøgt, om der er ledige lokaler til leje på matriklerne 6pu og 6ph som ville kunne medtages i stedet for matrikel 14c. Forvaltningen ved heller ikke om ACC ville kunne acceptere en relokalisering eller om ejerne af de pågældende ejendomme er interesseret i at leje ud til ACC. En så væsentlig ændring af lokalplanen vil forudsætte at lokalplanen udsendes i supplerende høring.

41 Bilag: 3.5. Samlet word dokument med indsigelser indkommet som mail Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 17. juni Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

42 To: TEKNISK Subject: VS: Udvalgsmøde i Bygge og Ejendomsudvalget Sent: Mon :03:08 From: TÅRNBY KOMMUNE Fra: ole rasmussen Sendt: 11. november :09 Til: Kommunen Emne: Udvalgsmøde i Bygge og Ejendomsudvalget Der vil på dette møde under pkt. 7 blive behandlet forslag til ændring af lokalplan 72.1 Vi skal i første omgang, blot bede om, at udvalget ser på den klagemappe, der er på kommunen over dette emne, hvor der også ligger billedmateriale og henvisninger til det beboerne kalder "terror", idet støj og lugtgener fra op til Amerikanerbiler torsdag, lørdag og søndag, sådan ca 15 meter fra nærmeste hus, det kan faktisk høres, så skulle der være nogle af udvalgets medlemmer, der ønsker at bo så tæt på dette vil der jo nok blive nogle huse tilsalg. Vi skal endvidere på beboeres vegne oplyse, at klubben aldrig har henvendt sig eller svaret på henvendelser fra beboerne, udover at love en af dem tæsk, da han bad dem lade være med at justere motor ud for hans havelåge. Så det med de stille og rolige kaffedrikkende familliefædre kan Tårnby Politi sikkert nikke genkendende til med de gange de har været der i week-enderne til vilde fester. Ovenstående er ganske givet noget der vil gentage sig, hvis lokalplanen ændres. Det er muligt, at klubben har samlet flere hundrede underskrifter sammen, men det er sket kilometer fra Ladegårdsvej, så det vil jo ikke genere underskriverne, men de har ikke samlet en eneste underskrift her i kvarteret Hvis det bliver vedtaget, så forventer vi selfølgelig en høring, så kvarteres beboere kan komme til ordre Med venlig hilsen Miljøforeningen for Tårnby Landsbyen p.b.v. Ole Rasmussen formand

43 From: KRINGSHOLM, JAKOB Sent: Friday, January 04, :36 To: MØLLER-JENSEN, HANNE FRIMODT CC: BCC: Subject: VS: Høringssvar til Lokalplan 72.1 (tillæg) Fra: TÅRNBY KOMMUNE Sendt: 3. januar :14 Til: TEKNISK FORVALTNING Emne: VS: Høringssvar til Lokalplan 72.1 (tillæg) Fra: Dennis Berthou Sendt: 2. januar :39 Til: Kommunen Emne: Høringssvar til Lokalplan 72.1 (tillæg) Som mangeårigt medlem ( siden 1980) af American Car Club Copenhagen, synes jeg at det er en god ide, at lokalplanen bliver ændret således at American Car Club Copenhagen og de andre foreninger i området kan udføre deres virke i lovligt øjemed. Hvis man skal kigge på miljøbelastningen i området, vi jeg nok mene at det er bedre at have American Car Club Copenhagen der, frem for et firma der har åbent i døgndrift, da klubben kun har åbent 2 dage om ugen, når de igen må være på adressen. Med venlig hilsen Dennis Berthou Knarreborgvej Kastrup tlf.:

44 To:KOMMUNALBESTYRELSENS TEKNISK Subject: VS: Høring af forslag til Lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde Sent: Wed :31:59 From: TÅRNBY KOMMUNE Fra: Claus Strange Sendt: 12. februar :33 Til: Kommunen Emne: Høring af forslag til Lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde Teknisk Forvaltning Som en del af foreningslivet i Tårnby kommune, hilser jeg forslaget til lokalplan 72.1 for Egensevej erhvervsområde velkommen. Jeg ved fra min færden i flere klubber og foreninger i området, at det har berørt mange af brugerne af disse.ikke kun medlemmerne, men også familierne til dem.derudover har jeg bemærket, at der står flere tomme lokaler til leje. Det må alt andet lige også være positivt, at de kan blive brugt på en måde, som er til gavn for en masse mennesker, i stedet for bare at stå tomme og måske forfalde. Venlig hilsen Claus Strange Esbern Snares gade 2, 1. tv Kbh. V

45 To: TEKNISK Subject: VS: Høringssvar for Lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej Sent: Wed :24:32 From: TÅRNBY KOMMUNE Fra: Liza Camaro Sendt: 12. februar :19 Til: Kommunen Emne: Høringssvar for Lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej -Det er på høje tide at der endelig bliver taget stilling fra kommunens side til hvad der skal ske med de erhvervsområder/lokaler der har stået tomme i årevis. (de stod også tomme inden krisen satte ind i 2008) -Det er så sandelig også på tide at der bliver taget stilling til om Tårnby skal have et foreningsliv eller ej!! I tilfældet af at det er det kommunen vil, må man få besluttet nu hvor kan, eller skal det så være!!! -Det er godt hvis der kommer en ny lokalplan for området, denne sag vedrøre Tårnbyborgere der er medlem i forskellige klubber/foreninger der ligger i det område. Denne sag vedrøre ikke kun American Car Club, det var bare Dem der blev anmeldt - Så se at få taget en beslutning...dette er en principiel stillingtagen til hvad vi vil med vores foreningsliv her i kommunes!!! Med venlig hilsen Liza Bay Camaro Vonsildvej Kastrup

46 To: KOMMUNALBESTYRELSENS TEKNISK Subject: VS: Høring af forslag til Lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde Sent: Wed :32:50 From: TÅRNBY KOMMUNE Fra: Sendt: 12. februar :26 Til: Kommunen Emne: Høring af forslag til Lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde Til Teknisk forvaltning Det er med glæde jeg på vegne af American Car Club Copenhagen, kan konstatere, at det er lykkedes Teknisk forvaltning, at finde en god løsning på de forhindringer, der har været i forbindelse med udarbejdelsen af et forslag til lokalplan Trods den lange fødsel, ser det ud til at forslaget tilgodeser de klubber og foreninger der ligger i området. Jeg ser frem til, at vi samt de andre klubber og foreninger nu kan komme videre med vores aktiviteter på lovlig vis. Det har i al den tid, vi har haft frygten om flytning hængende over hovedet, været en svær tid for alle, ikke kun for medlemmerne af klubben, men også for deres familier. Også i de andre klubber og foreninger har der været megen snak om, hvad der skulle ske. Nu hvor denne er væk, vil det forhåbentligt komme alle klubber og foreninger til gode. Det er jo trods alt en masse familier det berører. Unge som gamle. American Car Club Copenhagen håber, at vi fremover vil blive en integreret del af foreningslivet her i kommunen. Vi håber på godt samarbejde med alle i fremtiden. Venlig hilsen Claus Strange formand American Car Club Copenhagen Ladegårdsvej Kastrup

47 To: KOMMUNALBESTYRELSENS TEKNISK Subject: VS: Ud med American Car Club! Sent: Wed :33:27 From: TÅRNBY KOMMUNE Fra: Nanna G. Sendt: 12. februar :57 Til: Kommunen Emne: Ud med American Car Club! Tårnby Kommune Indsigelse imod Lokalplantillæg 72.1 for Egensevej erhvervsområde Tårnby Landsby består af mange hyggelige huse omkring den gamle kirke og et gadekær grænsende op til Egensevej erhvervsområde. Her vil kommunen nu tillade en amerikanerbilklub at have klublokaler. Men hvordan rimer denne klubs paradekørsler i prangende amerikanerbiler sammen med et stilfærdigt landsbymiljø med små gader? Og hvad bliver så det næste? Som beboer i området protesterer jeg hermed imod at kommunalbestyrelsen vil tilgodese en amerikanerbilklub frem for de lokale beboere omkring Egensevej erhvervsområde med et særligt lokalplantillæg, som skal lovliggøre denne bilklubs tilstedeværelse. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor American Car Club Copenhagen nyder så stor anseelse i kommunalbestyrelsen til trods for lokale protester, som kommunalbestyrelsen udmærket kendte til. Er der nogle personlige særlige relationer eller en eller anden form for kammerateri, der gør sig gældende? Er der nogle partikammerater, som gerne vil tilgodese hinanden? Tårnby Bladet, som altid har været pot og pande med de siddende borgmestre, har på det nærmeste skamrost American Car Club Copenhagen. Det er længe siden. Men den måde klubben førte sig frem på, overbeviste i hvert fald ikke mig om, at de hørte hjemme ved et beboelsesområde, hvor andre mennesker gerne vil have det trygt og rart. Jeg har den overbevisning, at hvis bare én person er blevet generet af personer i og omkring denne klub, så er det én for meget. Så må de finde et andet sted til deres udfoldelser - gerne langt væk fra beboelse. Her har vi et hyggeligt landsbymiljø, som det er temmelig respektløst at udefrakommende personer skal have lov til at ødelægge.

48 Vi og kommunens borgere har absolut ingen forpligtelser overfor denne klub. De har tydeligt vist, at de ikke forstår en hentydning. Når først de har fået rettigheder - med et flertal af kommunalbestyrelsen i ryggen - vil vi for alvor se problemer. Så bliver det os, der skal leve med frygten. De ved, hvor vi bor. Men vi ved ikke hvem de er eller hvor de bor. De kan bare komme her, drikke sig fulde, té sig, køre ræs i gaderne og skræmme ældre mennesker, så de ikke tør gå tur med hunden. De skal væk fra vores område. De skal dyrke deres interesser et sted, hvor det passer ind og ikke går ud over andre. Amager Bladet fortæller i dag i sit seneste nummer, at Miljøforeningen for Tårnby Landsby har indleveret 62 underskrifter imod planerne om at ændre lokalplanen, så amerikanerbilklubben kan få et permanent lejemål klods op ad Tårnby Landsby. Jeg håber virkelig, at man nu efterhånden forstår, at der er opbakning til hvad Miljøforeningen siger og har sagt i denne sag. Med venlig hilsen Nanna Gersov Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På og har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - og nøglen er din nye NemID.

49 To: KOMMUNALBESTYRELSENS TEKNISK Subject: VS: vedr lokalplan Lokalplan 72.1 Sent: Wed :33:59 From: TÅRNBY KOMMUNE Fra: jensen Sendt: 12. februar :37 Til: Kommunen Emne: vedr lokalplan Lokalplan 72.1 til tårnby kommune som borger i området er det godt at se at kommunen tager fritidsinteresserne alvorligt og at de ikke blot lytter til enkelte beboere som er imod alt og alle der ikke lige forøger deres ejendoms egen værdi der skal være plads til alle også klubber og foreninger, jeg håber inderligt at dette bliver vedtaget for hvis ikke hvad bliver så det næste der ikke længere tolereres i vores samfund indtil videre godt gået til tårnby kommune mvh søren jensen englandsvej Gør dig selv en online tjeneste - sig farvel til køer, ventetoner og åbningstider og goddag til digital selvbetjening. På og har du adgang til digital selvbetjening og digital post døgnet rundt - og nøglen er din nye NemID.

50 Fra: Niels Hueg Sendt: 07. februar :38 Til: Kommunen Emne: Høring af forslag til Lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde. Kære Tårnby Kommune. Dejligt at se at det "delvist" udrangerede erhvervsområde "Egensevej" nu kan gøres til et aktiv for kommunen og et rigt foreningsliv kan lovliggøres. Vedtagelsen af tillæg til lokalplan 72.1 (tillæg) vil jo samtidigt være i tråd med kommunens "kommunalplan ( )" omhandlende visioner om et mangfoldigt kultur & foreningsliv i nærområdet og til gavn for Tårnby's borgere. Godt initiativ således at kommunens borgere kan få et fristed at mødes,og sammenhold blandt borgerne kan opstå. Familien Hueg Oliefabriksvej

51 Fra: Henrik Rommel Sendt: 13. februar :26 Til: Kommunen Emne: Lokalplan 72.1 Det er både glædeligt og klædeligt at kommunen stiller dette forslag, så nuværende og fremtidige foreninger og klubber, kan anvende lokaler på de nævnte matrikler uden at være i konflikt med kommunen og dennes lokalplaner. Samtidig må det ses som et stort plus at ejerne af nævnte matrikler får mulighed for at leje deres lokaler ud på lovlig vis. Det må betyde at der vil komme gang i udlejningen og tomme lokaler undgås i fremtiden. Jeg kan kun se positivt på fremtiden for dette område hvis forslaget vedtages. Hvilket jeg håber det bliver. Med venlig hilsen Henrik Rommel Spontinisvej Sv

52 Fra: Anne Berthou Sendt: 13. februar :36 Til: Kommunen Emne: Lokalplan 72.1 tillæg Kommentar til lokalplan 72.1 (tillæg) for Egensevej erhvervsområde. Som mangeårigt medlem i ACC mener jeg at det er det helt rigtige, at lave lokalplæanen for Egensevej erhvervsområde om, således at ikke kun ACC, men også alle de andre foreninger der pt. er i området, kan få lov at blive. Jeg har været medlem i ACC siden 1980, begge mine børn har været med siden de blev født i hhv og Deres børn er også med i klubben i dag. Det vil være synd og skam, hvis klubbens medlemmer og deres familier skal ud. Derfor kan jeg kun anbefale at man indretter lokalplanen så alle foreningerne kan blive. Anne Berthoy Knarreborgvej Kastrup

53 Fra: Sendt: 12. februar :23 Til: Kommunen Emne: Høringssvar til 72.1 Egensevej erhvervsområde Til rette vedkommende. Undertegende synes det er meget positivt, at man nu vil gøre det lovligt for de klubaktiviteter, der allerede er i dette område. Det er af stor betydning, at de unge som ældre med en fælles hobby kan forblive i deres klublokaler. Der er mange unge der har gode timer med ældre i flere af disse klubaktiviteter i dette område. At det ligger i et erhvervsområde, er en god placering. Tilkørslen til dette område generer stort set ingen beboere, da man ikke kommer igennem landsbyen, for at komme til diverse klubber. Uanset man kommer i bil, knallert eller på cykel kommer man fra Løjtegårdsvej og til sin klubaktivitet. Den omtale americaner bil klub er af stor betydning for mange på Amager og Taarnby. Den overvejnde del af medlemmerne i lige den klub er voksne og familer med børn og børnebørn. Denne klub forsøger også at få unge fra Amager og Taarnby til at være en del af deres hobby. Netop de "gamles" erfaring er noget mange unge sætter stor pris på, når der skal skrues på netop disse amerikansk producerede biler. Netop foreningslivet er stort og prisværdig i Taarnby Kommune og noget langt de fleste påskønner. Venlig hilsen Jytte Johansen

54 Bilag: 3.6. Underskriftindsamling beboere i Tårnby Landsby Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 17. juni Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67 Bilag: underskrifter for foreningslivets fremme Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 17. juni Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141 Bilag: 3.8. Lokalplan forslag til ændring fra Rialto advokaterne Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 17. juni Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

142

143 Bilag: 3.9. Kort visende forslag til ny afgrænsning i henhold til lokalplanforslag 3.2 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 17. juni Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

144 ! Forslag til ny afgrænsning i henhold til Lokalplanforslaget 3.2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6pu 6pi 6ph!! 14eæ 14do 12kq 12kk 12kp!!!! 12ki!!!!! 12e!!!!!!!!!!!

145 Bilag: NMK AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes miljøscreening af forslag til Lokalplan 72.1 tillæg for Egensevej Erhvervsområde - Afgørelse.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 17. juni Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 84947/14

146 Rentemestervej København NV Telefon: maj 2014 J.nr.: NMK Ref.: talkn AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes miljøscreening af forslag til Lokalplan 72.1 tillæg for Egensevej Erhvervsområde Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens 16, stk. 1 1, jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 4 2 Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Tårnby Kommunes afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget til lokalplan 72.1 Tillæg for Egensevej erhvervsområde, og kommunens afgørelse står således ved magt. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 3. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer. 2 Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning. 3 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet

147 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Tårnby Kommune offentliggjorde den 28. august 2013 afgørelse om ikke at miljøvurdere forslag til lokalplan 72.1 Tillæg for Egensevej erhvervsområde. Afgørelsen er ved breve af 23. september 2013 påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af 2 klagere, der bor tæt på lokalplanområdet. Den ene klager har gjort gældende, at det er i strid med miljøvurderingsloven ikke at gennemføre en miljøvurdering af lokalplanen. Det gøres herved gældende, at to klubber, der allerede ulovligt er etableret i området giver mange trafikale gener. Der er desuden to børnehaver og en skole i området, og den heftige trafik vil være til stor gene og fare for især børn. Lokalområdets funktion som stationsnært og fredeligt kerneområde vil lide ubodelig skade. Landsbyen vil ændre karakter, da man ikke kan opholde sig udendørs, da nattetimerne allerede nu påvirkes med motorbrøl og bilhorn koncert. Påvirkningen fra klubberne vil desuden påvirke atmosfæren og kulturmiljøet i landsbyen med de mange bevaringsværdige bygninger samt Københavns ældste bygning, Tårnby Kirke fra 1100 tallet. Den anden klager har gjort gældende, at planen kræver en miljøvurdering, da planen vil medføre øget trafik fra biler og motorcykler, fordi planen åbner mulighed for etablering af en motorcykelklub og en klub for amerikanske biler. Påvirkningen af miljøet og trafiksikkerheden bør undersøges nærmere. Trafikken og støjen vil påvirke det lokale miljø i weekender og efter arbejdstid. Politiet har ikke været i stand til at gribe ind overfor de støjmæssige gener. Fester og sammenkomster er en stor del af klubbernes virke, hvilket bevirker megen støj, trafik og berusede fodgængere. Påvirkningen skaber et dårligt miljø, som bør undersøges i en miljørapport. Det bør desuden undersøges, hvor mange boliger, der bliver påvirket af forslaget. Sagens oplysninger Lokalplanområdet ligger i byzone, umiddelbart syd og vest for Tårnby Landsby. Det fremgår af lokalplanforslaget, at der er tale om et tillæg til Lokalplan 72 Egensevej erhvervsområde. Lokalplan 72 omfatter et areal på ca. 23 ha. Det fremgår af forslagets redegørelse, at tillægget har til formål at muliggøre, at begrænsede dele af lokalplanområdet, udover de allerede tilladte erhvervsmæssige anvendelser, kan anvendes til administrative erhverv- og klub- og fritidsformål i henhold til folkeoplysningsloven samt andre erhvervs-, fritids- og kulturelle formål, der efter kommunalbestyrelsens skøn kan indpasse i lokalplanområdet under hensyntagen til dels de erhvervsmæssige interesser i området, og dels de omkringliggende boligområder. Lokalplan 72 udlægger området til erhvervsformål. Lokalplanens 3 om områdets anvendelse indeholder bl.a. følgende bestemmelser: 3.1 Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til følgende erhvervsformål: Lette industri, værksteds- og håndværkervirksomhed samt lager-, transport- og oplagsvirksomhed. 3.2 Området må endvidere anvendes til administration i forbindelse med de enkelte virksomheder eller til administration alene, hvis det efter kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses i området. 2

148 3.3 I området må der med kommunalbestyrelsens tilladelse opføres eller indrettes enkelte boliger for de til virksomheden knyttede personer (indehaver, bestyrer, portner el. lign.) 3 i lokalplan har følgende ordlyd: 3.1 Området kan anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan Herudover kan ejendommene 6pi, 12e, 12ki, 12kk, 12kp, 12kq, 14c, 14do og 14eæ alle af Tårnby By, Tårnby, samt alle parceller, der efter d. 1. september 2012 udstykkes fra ovennævnte ejendomme, som markeret på kortbilag B, helt eller delvist tages i anvendelse til administrative erhverv og foreningsformål i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser, samt efter kommunalbestyrelsens særlige tilladelse til selskabslokaler eller andre fritids-, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter, der kan indpasses i erhvervsområdet. 3.3 Der kan ikke indenfor erhvervsområdet tillades detailhandel udover helt underordnet salg direkte fra produktion. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplan rammeområde 1.E06, som fastlægger området til erhvervsområde. Kommunen har forud for vedtagelsen af lokalplanforslaget foretaget miljøscreening af dette i henhold til miljøvurderingsloven. Kommunen har heri vurderet en række miljøparametre herunder bymiljø og landskab, forurening, ressourceanvendelse, befolkning og sikkerhed samt trafik. Om trafikmønstre fremgår af skemaet Udvidelsen af anvendelsesbestemmelserne, som der er lagt op til med lokalplanforslaget, kan få en mindre betydning for trafikmønstret i lokalområdet, da såvel administrative erhverv som klub- og fritidsaktiviteter traditionelt har andre aktivitetstimer end værksteder, håndværk, lager og transporterhverv. Der forventes dog ikke en forøgelse af den samlede trafikbelastning i området. Om støj fremgår Klubaktiviteter for især motorklubber kan give øget støjpåvirkning fra kørsel, som specielt i aftentimerne og i weekender kan opleves generende for de nærmeste naboer. Kun få boliger grænser dog op til de matrikler, der omfattes af lokalplanforslagets 3.2. Om kulturhistoriske forhold fremgår Lokalplanområdet grænser op til Tårnby Landsby, hvor der findes flere bevaringsværdige huse og bygninger, gadekær og Tårnby Kirke. Lokalplanforslaget medfører ikke påvirkninger heraf. Kommunen har herefter vurderet, at planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. 3

149 Kommunen har på baggrund af klagen bl.a. oplyst, at kommunen ikke er bekendt med, at der skulle være flyttet en motorcykelklub til området. Klagerne giver anledning til, at forvaltningen vil undersøge sagen. Om en sådan klub kan placeres i området er ikke undersøgt i forbindelse med miljøscreeningen. Med hensyn til klubben for amerikanske biler har kommunen vurderet, at den ikke vil give anledning til mere trafik end de hidtil tilladte erhverv, der bl.a. omfatter transporterhverv, værksteder mv. Lokalplanforslaget giver ikke mulighed for støjende aktiviteter på ejendommen. Overordnet set kan der ikke med lokalplaner fastlægges begrænsninger på lovligt registrerede køretøjers færdsel på veje. Kommunen vurderer i øvrigt, at sociale forhold ikke indgår i screening eller miljøvurdering i henhold til lovens bestemmelser. Klagerne har heroverfor supplerende fastholdt og uddybet det i klagerne anførte og navnlig fremhævet, at kommunen stærkt undervurderer den tilstrømning af nye klubber, der vil ske i tilfælde af ændring af lokalplanen, og derved den trafikbelastning, der kommer i området. Desuden har øget tilgang af folk, der ikke har tilknytning til det område de passerer, altid givet problemer og påvirket miljøet. Det er derudover supplerende bemærket, at kommunen aldrig har vist vilje til at ville beskytte landsbyen, hvilket utallige klager over fejlagtige byggetilladelser viser, og endeløse påtaler overfor overtrædelser af byplanen har aldrig ført til noget. De nærmeste huse til motorklubben er desuden usælgelige og har mistet betydelig værdi. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse I henhold til miljøvurderingslovens 16, stk. 1, kan afgørelser efter loven påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet er udarbejdet i henhold til. Lokalplanforslag 72.1 er udarbejdet i henhold til planloven. Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan Natur- og Miljøklagenævnet alene tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelse efter planloven. Det er et retligt spørgsmål, om der burde være udarbejdet en miljøvurdering i forbindelse med tilvejebringelse af lokalplanen. Nævnet kan derimod ikke tage stilling til, om planforslagets indhold er hensigtsmæssigt. Endvidere fastlægger miljøvurderingsloven ikke grænser for, hvad myndighederne kan beslutte af politiske, økonomiske eller andre grunde, men stiller alene krav til procedurerne og indholdet af grundlaget for beslutningerne forud for vedtagelse af planer omfattet af loven. I miljøvurderingslovens 3 er det fastsat, hvilke planer og programmer der skal udarbejdes en miljøvurdering for. Visse planer og programmer kræver alene udarbejdelse af en miljøvurdering, hvis den pågældende myndighed på baggrund af en screening vurderer, at planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens 3, stk. 1, nr. 3, og 3, stk. 2, jf. 3, stk. 1, nr. 1. Efter miljøvurderingslovens 4, stk. 2, skal der ved en screening tages hensyn til kriterierne i lovens bilag 2. Bilag 2 handler om planens karakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område, der kan blive berørt. Kriterierne omfatter bl.a. indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (i forhold til det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt), værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, og indvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan. 4

150 Forslag til lokalplan 72.1 skal bl.a. muliggøre at begrænsede dele af lokalplanområdet, udover de allerede tilladte erhvervsmæssige anvendelser, kan anvendes til administrative erhverv- og klub- og fritidsformål. Tårnby Kommune har foretaget en vurdering af planforslagets miljøkonsekvenser og på baggrund heraf truffet afgørelse om, at planforslaget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering, hvorefter planforslaget ikke indebærer en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der er pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Nævnet har herved også lagt vægt på, at forslaget dækker et område af begrænset geografisk omfang, og at anvendelsen af området i den eksisterende planlægning allerede er udlagt til erhvervsmæssige formål i form af let industri, værksteds- og håndværkervirksomhed samt lager-, transport- og oplagsvirksomhed. Der kan på denne baggrund ikke gives medhold i klagen. Tårnby Kommunes afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 72.1 står derfor ved magt. Det bemærkes, at der ikke med afgørelsen er taget stilling til overensstemmelse med planloven i øvrigt men alene forholdet til miljøvurderingsloven. Nina Herskind Kst. ankechef / Tabita Knudsen Fuldmægtig Afgørelsen er sendt pr. til: Erik Malmqvist, Ladegårdsvej 3-5, 2770 Kastrup, Elisabeth Arendt og John Norden, Smedekærvej 13, 2770 Kastrup, Tårnby Kommune, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, American Car Club Copenhagen, Ladegårdsvej 8, 2770 Kastrup, Att. Jens Simonsen, 5

151 Bilag: 4.1. Måling af tilfredshed med tandplejen i Tårnby Kommune.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 17. juni Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 89555/14

152 Brugerundersøgelse af tandplejen Tårnby Kommune forår 2014

153 Indhold Indledning... 3 Gennemførsel... 4 Repræsentativitet... 4 Undersøgelsens resultater... 5 Tilfredshed... 5 Information om forebyggelse... 5 Vigtighed... 7 Tilfredshed i forhold til vigtighed... 8 Afslutning... 9 Bilag Bilag 1: Beregning af teststørrelse Bilag 2: Repræsentativitetstest Bilag 3: Grafisk fremstilling af aldersfordeling Bilag 4: Spørgeramme Bilag 5: Frekvenstabeller sommersel.dk 2

154 Indledning Om denne rapport I august 2014 slår en ny fælles tandklinik dørene op på Amager Landevej Dermed samles de 5 tidligere tandklinikker på skolerne ét sted. Den fælles klinik skal gennem et fagligt mere bæredygtigt miljø og moderne faciliteter kunne tilbyde en bedre tandpleje for kommunens børne- og unge. Derfor gennemføres en måling af tilfredshed med den eksisterende tandpleje, som vil udgøre et sammenligningsgrundlag for den nye klinik. Denne rapport fremlægger resultaterne af sådan måling af tilfredsheden blandt tandplejens brugere i Tårnby Kommune. Brugerne af tandplejen i kommunen er i alderen 0-17 år (samt deres foresatte), og i undersøgelsen er der spurgt ind til deres vurderinger af egen tilfredshed med tandplejen, samt vigtigheden af flere forhold relateret til brugen af tandplejen. Den følgende redegørelse af resultater angiver således, hvordan kommunen i dag lykkes med at indfri brugernes forventninger til tandplejen. Rapportens fokus er først og fremmest at dokumentere resultatniveauer i form af tilfredshedsog vigtighedsvurderinger. I spørgeskemaet har respondenterne haft mulighed for at svare på en fempunktsskala, hvor graderingen går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Der er også mulighed for at svare Ved ikke på ét enkelt spørgsmål. Respondenterne har desuden rangeret vigtigheden af tre forhold på en skala fra én til tre. I det følgende redegøres deskriptivt for resultaterne i form af figurer og tabeller. Undersøgelsen er repræsentativ i forhold til køn og alderssammensætning og resultaterne er statistisk signifikante, hvilket betyder at de kan tages til indtægt for at give et retvisende billede af tilfredsheden med tandplejen. Alders- og kønsfordeling, repræsentativitetstest, spørgeskema, samt frekvenstabeller er vedlagt rapporten som bilag sommersel.dk 3

155 Gennemførsel Undersøgelsen er sendt ud pr. sms til brugere, hvor der var registreret telefonnummer på bruger/foresatte. I sms en var link til spørgeskemaet, der kunne besvares anonymt på mobil, tablet eller computer. Totalt har tandplejen brugere. På undersøgelsen responderede 1.267, hvilket giver en svarprocent på 21,3%. Deltagelse var frivillig og respondenterne fik mulighed for at deltage i en lodtrækning om 10 biografbilletter til Kastrup Bio. Udover dette var der ingen incitamenter ved deltagelse. En svarprocent på godt 21% regnes ved denne type anonyme netbaserede brugerundersøgelser for at være både realistisk og tilfredsstillende, da repræsentativiteten blandt deltagerne er god. Repræsentativitet Undersøgelsen af Tårnby Kommunes tandpleje er repræsentativ i forhold til tandplejens brugergruppe. Når de respondenter sammenlignes med den samlede gruppe af tandplejens i alt brugere, fordeler disse sig forholdsvis ens med henblik på alder og køn. Gennemsnitsalderen i undersøgelsen er 8,8 år og andelen af piger 51% mod 8,7 år og 49% blandt tandplejens brugere. Undersøgelsen er således statistisk signifikant i forhold til både alder og køn (se bilag 2 og 3, hvor der er foretaget statistiske tests af disse forhold), og vi kan med 95% sikkerhed udtale os på vegne af alle tandplejens brugere. På baggrund af alders- og kønsfordelingen blandt respondenterne kan vi derfor anse de respondenter for at være repræsentative for hele brugergruppen af Tårnby Kommunes tandpleje sommersel.dk 4

156 Undersøgelsens resultater Undersøgelsens resultater præsenteres, som skrevet, deskriptivt ved figurer, der angiver respondenternes svarprocenter. Nedenunder er figurerne navngivet ved simplificerede betegnelser, enkelte steder er de stillede spørgsmål gengivet. For de fulde spørgsmålsformuleringer benyttet i spørgeskemaet, henvises til bilag 4. Tilfredshed Samlet set er brugerne af tandplejen i Tårnby Kommune tilfredse med det tilbud, der i dag tilbydes de 0-17-årige. På spørgsmålet Hvor tilfreds er du samlet set med tandplejen? fordeler respondenternes svar sig således: I alt er 91% tilfredse, 43% af disse er meget tilfredse. 3% er utilfredse eller meget utilfredse. Spørgsmålet er stillet som det sidste spørgsmål i undersøgelsen, ud i fra en antagelse om, at respondenterne undervejs i spørgeskemaet har fået en mere reflekteret holdning til tandplejen, end hvis spørgsmålet fx var stillet som det første. Information om forebyggelse Brugerne blev stillet spørgsmålet Når du er hos tandlægen får du så at vide, hvordan du bedst skal passe på dine tænder? Som det ses af ovenstående figur, mener 94%, at de får tilstrækkelig information om forebyggelse i forhold til tandpleje. 4% mener, de får mangelfuld eller ingen information om, hvordan de bedst passer på deres tænder sommersel.dk 5

157 Tilfredshed med sidste behandling På spørgsmål om tilfredshed med den seneste behandling brugerne har fået, er tilsammen 90% tilfredse med behandlingen. Halvdelen af alle respondenter er meget tilfredse. 3% er utilfredse eller meget utilfredse. Tilfredshed med tandklinikkens lokaler Når det gælder tandklinikkens lokaler, er over halvdelen af brugerne tilfredse med disse og omkring en tredjedel meget tilfredse. 4% er utilfredse eller meget utilfredse med lokalerne. 14% svarer Hverken eller på spørgsmålet om tilfredshed med tandklinikkens lokaler, hvilket skiller sig markant fra de andre spørgsmål, hvor langt færre har benyttet sig af denne svarmulighed. Tilfredshed med tiden det tager at komme hen til klinikken Der er endvidere spurgt til brugernes tilfredshed med den tid det tager at komme til deres lokale tandplejeklinik. Tandplejen er aktuelt beliggende på 5 klinikker placeret på forskellige skoler i kommunen 1. Her er 8% ikke tilfredse med tandplejeklinikkens beliggenhed med tanke på den tid, det tager at komme derhen. 86% er tilfredse eller meget tilfredse med beliggenheden. 1 Fra august 2014 samles de 5 klinikker I en fælles klinikk på Amager Landevej sommersel.dk 6

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø

TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø CVR TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR. 23-06-2015 15/17838 32471528 HMJ.TF Forslag til Lokalplan 72.2 for Egensevej erhvervsområde (tillæg) er fremlægges i offentlig

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

Erhvervsområde Horsens Syd

Erhvervsområde Horsens Syd Erhvervsområde Horsens Syd Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 170 TEKNIK OG MILJØ 2 INDHOLD TILLÆG TIL LOKALPLAN 170 Indholdsfortegnelse Redegørelse 5 Baggrund for lokalplantillæget 5 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Forslag til Lokalplan 118. En institution på Gammel Kirkevej

TÅRNBY KOMMUNE. Forslag til Lokalplan 118. En institution på Gammel Kirkevej TÅRNBY KOMMUNE Forslag til Lokalplan 118 En institution på Gammel Kirkevej Listedvej Vestermarie Alle n Listedvej Jydeskær Gammel Kirkevej Orientering Regler for Lokalplaners udarbejdelse Indhold En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1. For et område til ældrecenter og boligområde i Svebølle. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse:

Lokalplan Tillæg 1. For et område til ældrecenter og boligområde i Svebølle. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: Lokalplan 1.10 For et område til ældrecenter og boligområde i Svebølle Tillæg 1 Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 24.03.1998 3011501L11002 TILLÆG l TIL LOKALPLAN 1.10 - FOR ET OMRÅDE TIL ÆLDRECENTER

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag

Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen. Lokalplan 132, tillæg 1 /forslag Tillæg til Lokalplan 132 for Vor-Frue kirke Karreen Lokalplan 132, tillæg 1 / Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Byplanvedtægt

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Om lokalplaner: Udarbejdet af Næstved Kommunes Byplansektion

Om lokalplaner: Udarbejdet af Næstved Kommunes Byplansektion Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner. Der skal udarbejdes en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen

Thisted Byråd har den 22. august 2011 vedtaget forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, lokalplan og VVM (Vurdering af Virkningen Teknisk forvaltning Planafdelingen Forslag til kommuneplantillæg nr. 300.T.16 og forslag til lokalplan nr. 300.001 for et testcenter for husstandsvindmøller ved Sindrup Vejle samt VVM for samme anlæg.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg Carsten Klausen Rafns Alle 10 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere