RAMMENOTAT TIL EU MILJØSPECIALUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMENOTAT TIL EU MILJØSPECIALUDVALGET"

Transkript

1 Naturforvaltning J.nr. SVANA Ref. MFM Den 15. august 2016 M RAMMENOTAT TIL EU MILJØSPECIALUDVALGET Forslag til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions position til visse forslag, der er forelagt det 17. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), Johannesborg, Sydafrika, den 24. september 5. oktober 2016 (COM(2016) 437 final) Resumé Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) trådte i kraft i 1975 og har til formål at sikre, at international handel med vilde dyr og planter ikke truer disses overlevelse. Konventionen er global og er tiltrådt af 182 lande. Der afholdes partskonference ca. hvert tredje år. Den næste partskonference (COP17) finder sted 24. september-5. oktober 2016 i Johannesborg, Sydafrika. Partskonferencen er konventionens beslutningstagende organ. Rådsbeslutningen fastlægger, hvordan EU stemmer og agerer på partskonferencen. Udover de forslag, hvor EU er forslags- eller medforslagsstiller, prioriterer EU en videnskabelig tilgang til beskyttelse af dyr og planter, der er truede af ikke-bæredygtig international handel, at forstærke indsatsen mod ulovlig handel og at sikre troværdighed og transparens i CITES. Derudover har EU især fokus på tømmer, marine arter, elefanter og afrikansk løve. Som noget nyt er EU nu også part til CITES, idet den såkaldte Gaborone-ændring som muliggør at regionale organisationer kan være part i CITES er trådt i kraft. Danmark har derfor særligt fokus på, at det stadig bør være muligt at varetage oversøiske interesser i CITES. Desuden er der fokus på hjemmelsgrundlaget, der har betydning for kompetencefordelingen mellem Kommissionen og medlemslandene. Kommissionen lægger i forslaget op til enekompetence, hvorimod et flertal af medlemslandene ønsker delt kompetence. Ved enekompetence vil det blive vanskeligere at kunne varetage grønlandske interesser. Forslaget forventes ikke at få økonomiske og administrative konsekvenser for Danmark og gennemførelse af forslaget vil have en neutral påvirkning for beskyttelsesniveauet i Danmark. Baggrund Kommissionen har den 1. juli 2016 fremlagt forslag til rådsbeslutning vedr. EU s position til visse forslag, der er forelagt det 17. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), der finder sted i Sydafrika den 24. september til 5. oktober Forslaget er fremsat med hjemmel i art. 192 (miljø), art. 207 (fælles handelspolitik) og art. 218 (internationale aftaler), hvilket betyder, at Kommissionen har enekompetence til at repræsentere fællesskabet i CITES-regi, medmindre det vedrører rent nationale aspekter (finansiering og håndhævelse).

2 Gaborone-ændringen, som muliggør, at regionale organisationer kan blive part til CITES, er trådt i kraft. Det betyder at, EU har været medlem af CITES siden 8. juli I konventionens oprindelige ordlyd var medlemskab begrænset til stater. På et ekstraordinært partsmøde i Gaborone i Botswana den 30. april 1983 vedtog man en ændring af konventionen, som muliggjorde at regionale økonomiske organisationer, herunder EU, kunne blive part til CITES. Ændringen trådte i kraft den 29. november 2013, idet 2/3 af de 80 lande, der var parter, da ændringen blev vedtaget, havde ratificeret ændringen. Danmark ratificerede ændringen den 10. januar EU kan nu, på linje med de øvrige parter til CITES, tale og stemme på partskonferencen. Forslaget har været drøftet i EU miljørådets internationale miljøarbejdsgruppe (WPIEI CITES) den 5. juli, 12. juli og 22. juli og i miljøarbejdsgruppen (WPE) den 18. juli og den 26. juli Det forventes, at der på De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) den 9. september vil kunne opnås enighed om en fælles EU holdning til de emner, der skal behandles på den 17. partskonference under CITES med henblik på vedtagelse af den endelige rådsbeslutning som A-punkt på rådsmøde (almindelige anliggender) den 20. september Formål og indhold Kommissionens udkast til rådsbeslutning har til formål at fastlægge en fælles holdning i EU til de emner, der skal behandles på den 17. partskonference under CITES, herunder ændringer af konventionens lister og forslag til fortolkning og anvendelse af konventionen gennem beslutninger og resolutioner. Konferencen finder sted i Johannesborg, Sydafrika den 24. september 5. oktober EU s prioritetsområder vil være at have en videnskabelig tilgang til beskyttelse af dyr og planter, der er truet af ikkebæredygtig international handel, at forstærke indsatsen mod ulovlig handel og at sikre troværdighed og transparens i CITES. Desuden skal EU s nye status som medlem til CITES reflekteres. Hvis der er sandsynlighed for, at de foreslåede holdninger kan blive påvirket af nye videnskabelige eller tekniske oplysninger, som efter vedtagelse af rådsbeslutningen fremlægges før eller under partsmødet, eller hvis der fremsættes nye forslag på partsmødet, hvor der endnu ikke er en fælles EU position, fastlægges EU's holdning sædvanligvis ved koordination på stedet ud fra følgende principper: - Unionens holdning til forslagene om ændring af listerne baseres på de pågældende arters bevaringsstatus. Der tages hensyn til det bidrag, som CITES-kontrol kan give til forbedring af en given bevaringsstatus; samtidig erkendes betydningen af bevaringsbestræbelserne i de lande, der har gennemført effektive bevaringsforanstaltninger. - Unionen sikrer sig ligeledes, at de beslutninger, der træffes på konferencen, maksimerer CITES s effektivitet ved at minimere unødvendige administrative byrder gennem praktisk gennemførlige og smidige løsninger på gennemførelsesproblemer og ved at sikre, at parternes ressourcer bruges til at løse problemer af reel bevaringsbetydning. - Unionen bestræber sig på at opnå større synergi mellem CITES og andre biodiversitetsrelaterede, multilaterale instrumenter og processer, såsom FN s bæredygtighedsmål (SDG), Biodiversitetskonventionens Aichi-mål samt EU's Biodiversitetsstrategi. - Unionen tilslutter sig, at der sættes skarpere fokus på effektiv håndhævelse af CITESkontrollen for at begrænse krybskytteri og illegal handel og for at sikre, at handlen med vilde dyr og planter er bæredygtig. 2

3 For så vidt angår de mest centrale forslag på partsmødets dagsorden, foreslås følgende fælles holdning: Forretningsorden Det bør af forretningsordenen afspejles, at en regional organisation nu er medlem af CITES, især fsva. afstemningsreglerne, som ikke bør være forskellige fra de regler, der er gældende i andre internationale konventioner. Unionen bør før partskonferencen sørge for information til de øvrige medlemmer af CITES om, fordeling af stemmerettigheder mellem EU og medlemsstaterne. Ved den øvrige diskussion om dagsordenen vil EU udvise fleksibilitet, så længe EU s rettigheder ikke undermineres. Transparens For at styrke konventionens legitimitet og integritet når der tages beslutninger, finder Unionen, at transparens og troværdighed skal øges og støtter derfor, at det synliggøres, hvilke lande der økonomisk bidrager til eller finansierer andre landes deltagelse på partskonferencerne. De 62 forslag til at ændre CITES listerne Unionens holdning til de fremsatte forslag skal baseres på arternes beskyttelsesstatus og effekten af handel på den pågældende art. Konventionens kriterier for ændringer af liste I og liste II 1 og oprindelseslandes synspunkter bør indgå i beslutningen. Forslag, som er et resultat af Dyre- og Plantekomiteernes arbejde, bør støttes. Desuden bør vurderingen af forslagene foretaget af IUCN/TRAFFIC, og FAO fsva. marine arter, tages i betragtning. Tømmer og marine arter Inkluderingen af tømmer og marine arter er kernepunkter for Unionen. EU finder, at CITES kan benyttes til at regulere international handel med marine arter, når disse er påvirket af handel og kan trues af udryddelse, idet det ikke bør glemmes, at bevarelse af marine ressourcer falder under Unionens enekompetence. De seneste år er der opbygget kompetencer i forhold til at implementere CITES i forhold til marine arter, bl.a. ved hjælp af Unionens finansielle støtte. Unionen ser derfor frem til en afrapportering om implementering og håndhævelse af marine arter, især bruskfisk, efter CoP17. Unionen skal sørge for bedre koordinering mellem CITES og RFMO er (regionale fiskeriorganisationer) og også tale for og støtte, at bruskfisk indgår i CITES mekanismerne, især i Dyrekomitéen, med henblik på en afrapportering på CoP18. På baggrund af dette støtter Unionen, at en række haj- og rokkearter opføres på konventionens lister. For så vidt angår ål, støtter Unionen, at der samles mere information om disse, og at Dyrekomitéen ud fra disse oplysninger udarbejder rekommandationer til CoP18. Unionen ønsker ikke at støtte noget forslag, der kan flytte den europæiske ål til liste I på CoP17. Den internationale handel med tømmer især fra palisander er øget betragteligt de seneste år, og store dele af denne handel er ikke bæredygtig og stammer fra ulovlig hugst. Få palisanderarter er omfattet af CITES, og EU bør derfor støtte, at en række palisanderarter opføres på CITES. Unionen finder, at omfanget af listningen bør defineres i en annotation. Ulovlig handel 1 Liste I omfatter de særligt udryddelsestruede arter, hvor handel generelt er forbudt. Liste II omfatter arter, der kan blive udryddelsestruede, hvis handel ikke reguleres, så kun bæredygtig handel tillades. 3

4 Unionens holdning til forslag, der adresserer ulovlig handel, bør være i overensstemmelse med EU's handlingsplan for ulovlig handel med vilde dyr og planters tre prioriteter, som er, at forhindre ulovlig handel og dens hovedårsager, at implementere og håndhæve eksisterende regler og bekæmpe organiseret kriminalitet mere effektivt, samt at styrke det globale samarbejde mellem eksport-, import- og transit-lande mod ulovlig handel. Unionen støtter på denne baggrund forslagene, om at berberabe, gråpapegøje og en række krybdyr overføres til liste I, og at Banggai kardinal fisk, efter yderligere konsultation med Indonesien, som er det eneste oprindelsesland for arten, listes på liste II. Unionen støtter også en resolution, som adresserer korruption. Desuden er der fokus på behov og interesser fra lokalsamfund. Unionen støtter stærke tiltag, der sikrer partslandenes implementering af CITES, herunder klare tidslinjer og målepunkter for lande, der gentagne gange svigter deres forpligtigelser. Dette er især vigtigt ved bekæmpelse af det krybskytteri og ulovlig handel, der truer elefanter, næsehorn, store katte, palisander og skældyr. Unionen støtter i denne sammenhæng et resolutionsforslag, der gør det muligt bedre at opdage, hvis vildtfangne dyr angives at være fangenskabsopdrættede. Krybskytteri mod elefanter og næsehorn og ulovlig handel med næsehornshorn og elfenben. EU's prioritet for alle dagsordenspunkter, der omhandler elefanter og næsehorn, er at støtte alle tiltag, der direkte adresserer disse problemer, især prioriteterne angivet i det EU-støttede studie Larger than elephants. Input for an EU Strategic approach to a wildlife conservation in Africa. Nationale Elfenbens Handlingsplaner (NIAPs) har især vist sig at være et effektivt værktøj til at højne håndhævelsen i de 19 lande, som blev udpeget til at udarbejde og implementere sådanne planer. Der skal dog gøres mere i de lande, som er hotspots for krybskytteri og elfenbenssmugling. Unionen bør i den sammenhæng tale for at forstærke NIAPs og styrke overvågningen af deres gennemførsel, herunder indførsel af handelssanktioner, hvis der fortsat ikke sættes effektivt ind mod krybskytteri og smugling. Unionen bemærker, at der er fremsat mange, ofte modstridende, forslag, som omhandler handel med elfenben. International handel med elfenben er i øjeblikket ikke muligt under CITES, og Unionen finder ikke, at tiden er inde til at genoptage en sådan handel og støtter derfor ikke sådanne forslag. Unionen noterer også, at der ikke er sket fremskridt i forbindelse med at opnå enighed om den såkaldte Decision Making Mechanism (DMM), som skulle definere, hvordan en international handel med elfenben kunne ske. Der er ikke et stort behov for at beslutte en DMM på CoP17, men Unionen finder ikke processen nødvendigvis bør lukkes, dog vil der ikke kunne tages stilling, før situationen omkring krybskytteri og ulovlig handel er væsentlig formindsket. Unionen skal opfordre alle de afrikanske lande til at gå i dialog med henblik på at opnå en fælles holdning til elefantproblematikken. Unionen noterer sig, at der i visse tilfælde har været sager, hvor et nationalt elfenbensmarked har medført international illegal handel med elfenben. Her bør Unionen være rede til at støtte handelssanktioner mod de pågældende lande. Hvis der ikke er en klar forbindelse mellem national handel og international ulovlig handel med elfenben, bør CITES ikke lukke en national handel, især ikke hvis der er tale om elfenben fra før 1990, hvor afrikansk elefant blev omfattet af liste I. Jagttrofæer Unionen finder, at CITES bør fastsætte internationale guidelines, der sikrer, at jagttrofæer fra arter omfattet af liste I og II er bæredygtige og lovlige. Unionen finder også, at allerede fastsatte kvoter for jagttrofæer fra arter omfattet af liste I jævnligt bør gennemgås for at sikre, at kvoterne fortsat er bæredygtige. Administrative byrder 4

5 Unionen skal søge at mindske den administrative byrde for erhvervsdrivende og private i forbindelse med ind- og udførsel af produkter opført på CITES listerne, når den skadelige effekt for de berørte arter skønnes at være meget lille. Det gør sig i særlig grad gældende for musikere og deres musikinstrumenter. CITES sekretariats arbejdsbyrde er i de seneste år øget betydeligt, og Unionen bør tage dette i betragtning, når der skal prioriteres ved CoP17 og under det fremtidige budget. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke udtale sig om forslaget. Nærhedsprincippet Da formålet med forslaget vedrører opfyldelse af EU s internationale forpligtelser, vurderes det, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Gældende dansk ret Konventionen er gennemført i EU ved Rådets forordning nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed samt tilhørende kommissionsforordninger. I Danmark er forordningerne gennemført ved bekendtgørelse nr. 935 af 26. juni 2016 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed. Konsekvenser Forslagets lovgivningsmæssige konsekvenser: En vedtagelse af forslaget har ingen lovgivningsmæssige konsekvenser. De relevante gennemførselsforordninger til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed vil blive ændret i overensstemmelse med konferencens resultater. Forordningerne er direkte gældende i Danmark og kræver ikke ændring i dansk lovgivning. Forslagets samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvenser: Forslaget har ingen væsentlige samfundsøkonomiske, erhvervsøkonomiske, statsfinansielle, eller administrative konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget. Beskyttelsesniveau: Gennemførelse af forslaget vil have en neutral påvirkning for beskyttelsesniveauet i Danmark og EU, da de omhandlede arter ikke forekommer i EU. Forslaget vil have en neutral eller positiv påvirkning af beskyttelsesniveauet i de lande, der berøres af beslutninger taget på partskonferencen. Grønland er omfattet af CITES i kraft af Danmarks medlemskab, mens der er taget territorialt forbehold for Færøerne. Siden den 8. juli 2015 har EU været selvstændigt medlem efter en ændring af konventionen (Gabarone-ændringen), hvilket betyder, at EU i CITES overtager stemmeretten på vegne af sine 28 medlemsstater, når der er EU-kompetence. Danmark vil fortsat kunne tage territorialt forbehold for Grønland i forbindelse med konkrete listninger af vilde dyr i CITES, uanset at EU har overtaget stemmeafgivningen. Grønland vil således ikke, imod sin vilje, blive bundet af EU s stemmeafgivning i CITES. Høring Grønlands Selvstyre har i forhold til forslaget fra Canada om at nedliste vandrefalk fra liste I til liste II oplyst, at status for vandrefalk i Grønland generelt er positiv, men at bestanden af vandrefalk i Arktisk 5

6 Canada, Nunavut klarer sig mindre godt. Fra et grønlandsk perspektiv er der ikke bekymring over en nedlistning af vandrefalk, men i en større sammenhæng kan Grønland ikke støtte en nedlistning på baggrund af den beskrevne og observerede nedgang i populationen i Canada. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der er generel støtte i Rådet til den linje, rådsbeslutningerne lægger op til. På et par elementer er der dog uenighed: Der er et stærkt ønske om, at rådsbeslutningen kun baseres på miljøhjemlen i TEUF art Rådets juridiske tjeneste støtter denne opfattelse, mens Kommissionen finder det juridisk korrekt, at beslutningen også har hjemmel i TEUF art. 207 om den fælles handelspolitik. Retsgrundlaget for de rådsbeslutninger, som dannede grundlag for EU s forhandlinger ved de seneste CITES partskonferencer i 2010 og 2013, var kun hjelmet i art. 192 og ikke også art Enkelte lande støtter en dobbelthjemmel. Der er enighed i Rådet om, at international handel med elfenben ikke bør genoptages. En række lande ønsker dog en meget protektionistisk tilgang fsva. elefanter, hvor alle elefantbestande omfattes af liste I, og de øvrige forslag om forbud mod handel med nationalt elfenben m.m. støttes. For så vidt angår forslagene om at ændre status for listingen af en række dyre- og planterarter, er der enighed om EU s holdning til størsteparten af forslagene. I modsætning til Kommissionen, der umiddelbart ikke ønsker, at afrikansk løve oplistes til liste I, finder mange medlemslande, at de vestog centralafrikanske samt nogle østafrikanske bestande af løve bør oplistes. De øvrige bestande bibeholdes på liste II. For vandrefalk er der ligeledes en række medlemslande, der ønsker, at kun den nordamerikanske bestand af vandrefalk nedlistes fra liste I til liste II. De øvrige bestande bør forblive på liste I. Regeringens foreløbige generelle holdning Danmark finder, at det i EU skal tilstræbes, at der opnås konsensus om de forslag, der drøftes på partskonferencen. Danmark støtter forslagets generelle betragtninger og lægger vægt på, at de anvendes i beslutningsprocesserne. Dog er Danmark ikke enig i, at bevarelse af marine ressourcer falder under Unionens enekompetence, hverken i CITES eller i andre sammenhænge, hvor miljø (art. 192) er hjemmelsgrundlag. Desuden finder Danmark, at EU bør have en konsekvent tilgang til de forskellige forslag. Hvis EU finder, at nogle afrikanske løvebestande rent videnskabeligt ikke opfylder kriterierne for liste I, bør man ikke stemme for en oplistning af elefantbestande, der heller ikke opfylder kriterierne for liste I. Danmark kan på nuværende tidspunkt ikke støtte, at man arbejder for at tillade international handel med elfenben under CITES. Der er de seneste år sket en markant stigning i både krybskytteri og ulovlig eksport af elfenben, hvorfor det er for tidligt at beslutte tiltag, som kan gøre det muligt at handle med elfenben. Danmark arbejder dog for, at processen omkring en mekanisme, der kan sikre fremtidig bæredygtig handel med elfenben, ikke afsluttes, men finder det for nuværende ikke hensigtsmæssigt endeligt at beslutte denne mekanisme. For at undgå en uforholdsmæssig stor administrativ byrde ved handel med tømmerprodukter bør det ved en listing af tømmer fremgå, at ikke alle produkter af de omhandlede træsorter vil kræve 6

7 dokumenter ved grænseoverskridende handel. Indsatsen bør derimod lægges, hvor der er størst risiko for, at ulovligt træ blandes med lovligt. I forbindelse med behandlingen på partskonferencen af forslag, som har Grønlands særlige interesse, herunder særligt vedrørende fisk og vandrefalk, tilstræbes det desuden at give Grønland mulighed for at fremføre sine synspunkter på konferencen efter nærmere aftale med selvstyret. Danmark kan, som hidtil, ikke støtte det foreslåede retsgrundlag til også at omfatte art. 207 om den fælles handelspolitik, da det giver Kommissionen ene-kompetence på et område, hvor et flertal af medlemslandene ønsker delt kompetence. I stedet arbejder Danmark for, at art. 192, paragraf 1 (miljøbestemmelsen) og art. 218, paragraf 9 (bestemmelse om procedure for indgåelse af internationale aftaler) danner retsgrundlag for rådsbeslutningen, som det også var tilfældet ved seneste CITES partskonference i 2010 og Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Indstilling Det indstilles: at man fra dansk side tilslutter sig rådsbeslutningen at man fra dansk side arbejder for, at EU har en konsekvent og videnskabelig tilgang til de forskellige forslag. Endvidere lægger man fra dansk side vægt på, at retsgrundlaget kun baseres på art. 192 og art

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2016 COM(2016) 437 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til forslag, der er forelagt det 17. møde mellem parterne

Læs mere

Europaudvalget 2010 SEK (2010) 0148 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 SEK (2010) 0148 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 SEK (2010) 0148 Bilag 1 Offentligt Miljøministeriet, 5. marts 2010 GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Rådets forslag til afgørelse om Den Europæiske Unions holdning til visse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 9. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 05.11.2012 B7-0000/2012 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-0038/2012 og B7-0029/2012 jf. forretningsordenens artikel

Læs mere

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget.

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 281 Offentligt Notat GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 22 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2.1 J.nr.: PD 07-201/EU17-000008 Den 12. oktober 2007 MMO/RUBJ/TAER FVM

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt NOTAT Den 7. juni 2013 GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljøudvalg Kommissionens forslag til rådsbeslutning om

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0308/2012 af F. M., italiensk statsborger, om den skovbrugspolitik, den peruvianske regering fører

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen Europaudvalget 2009 2956 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Notat MILJØMINISTERIET 29. juni 2009 EU og Internationalt politisk sekretariat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 128 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 29. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeripolitisk Kontor Sagsnr.: 13103/321660 Den 11. januar 2012 FVM 002 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 4. kt./dep 3.1/2.1 Sagsnr. 2010-20-221-00773 /Dep sagsnr.: 8990 Den 9. marts 2011 FVM 875 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 653 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 653 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 653 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 27. september 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0620 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0620 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0620 Bilag 2 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGET Kommissionens forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggelse og håndtering af introduktion

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 25. oktober 2004 Til underretning for

Læs mere

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012.

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012. Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 261 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06782 Ref. MAS Dep: Kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 489 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 489 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 489 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 13. juni 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering om Kommissionens

Læs mere

Notatet sendes tillige til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Notatet sendes tillige til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 247 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag om ændring af rådsforordning 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 306 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 306 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 306 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 26. februar 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 320 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. juli 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/ 3.1/ 2.1 J.nr. PD 08-611/EU14-000004 8. april 2008 PLM/ LOUJ/TAER FVM

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0212 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. maj 2013 Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af EU medlemsstaternes holdning med

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3432 - RIA Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på det ekstraordinære rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 185 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Fødevarestyrelsen 6. kt./ Departementet 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 13121 Den 16.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 154 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 6. december 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 18 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen/ Departementet Sagsnr.: 2015-29-22-01052 / 2015-8907 Den 9. oktober 2015 MFVM 437 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Notat. International Koordination/ Kemikalier. J.nr. D / Ref. MMW/LFO Den 12. september 2005

Notat. International Koordination/ Kemikalier. J.nr. D / Ref. MMW/LFO Den 12. september 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 419 Offentligt Notat DEPARTEMENTET/MST International Koordination/ Kemikalier J.nr. D 018-0003/722-0003 Ref. MMW/LFO Den 12. september 2005

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere