Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej Hjørring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring"

Transkript

1 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej Hjørring og Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee Rådhuset Torvet Frederikssund Udkast til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Natura 2000 område nr Frederikssund Kommune modtog den 20. august 2013 en ansøgning om etablering af en bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn matr. nr. 5 Troldegårde, Dråby og matr. nr. 14 og 15c Slagelsesgårdene, Dråby De berørte arealer er vist i vedlagte kortbilag: Kortbilag 1 Ansøgningen er vedlagt i alt 6 bilag bl.a. en konsekvensvurdering fra 2012 udarbejdet af Peter Wind, DCE, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience og et Bilag med en opsummerende tabel over naturpåvirkninger og afværgeforanstaltninger. Forsvaret har tidligere indsendt ansøgning af 2011 samt konsekvensvurdering fra DMU. Det var blevet vurderet at anlæggelse af den bevægelige målbane kunne have en væsentlig påvirkning på Natura 2000 området, Jægerspris Skydeterræn og at der dermed skulle udarbejdes en konsekvensvurdering af projektet. Telefon Telefax CVR-nr.: Bank Åbningstid: Mandag Tirsdag lukket Onsdag Torsdag Fredag Afgørelse Udvalget for Teknik og Miljø har på deres møde d. xxx besluttet at give Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 stk. 2 til at - Etablere en bevægelig målbane som beskrevet i ansøgningen af benævnt Forslag 1 : En remise med forplads, 2 skinnestrækninger og en tilkørselsvej langs Tyskergrøft. Dispensationen gives i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3, jf. 3 stk. 2 punkt 4. 1/17

2 Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet konkret bestemmer andet. Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgning af 20. august Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Dispensationen gives på følgende vilkår: 1. Der stilles vilkår om erstatningspleje. Der skal tages høslæt på alle delområder i undersøgelsesområdet ( samt som vist på Kortbilag 2) mindst 1 gang årligt indenfor perioden 15. juli til 15. september. (Mulighed for ændret formulering for nogle af delområderne) 2. Dog kan man på skiftende arealer lade ca. 10 % af vegetationen stå uberørt på de delområder der er registreret som 3 overdrev. 3. Alt slået materiale skal fjernes fra delområderne. 4. Der må ikke gødskes og sprøjtes på arealerne. 5. Senest ½ år efter at målbanen er etableret, skal der foreligge en rapport for vurdering af vandstandshævning på engene - område Id 65, Sektor A vest. Vist på Kortbilag 2. (Behov for præcisering af vilkåret?) 6. Anlægsarbejdet skal udføres i perioden fra 1. november til 15. marts 7. Græstørv skal afgraves og genanvendes som beskrevet i konsekvensvurderingens afsnit 7. Græstørven skal genanvendes på områder markeret med mørkegrønt som angivet på Kortbilag Tilkørselsvejen skal anlægges langs med tyskergrøft på en strækning af max. 10 meters bredde. Det vurderes at en bredde på ca. 5-6 meter ikke er 3 overdrev 9. Den lokale jordbalance skal opretholdes. Ved behov for ekstra jord til etablering af beskyttelsesvold eller planering af banetracé skal der således anvendes jord fra nærområdet. Der kan hentes supplerende jord fra delområde 113 og 118 og fra anlæg af tilkørselsvejen. 10. Jorden fra anlæg af tilkørselsvejen må ikke anvendes som overfladejord på voldene, da vegetationen på ca. 5-6 meters bredde fra vandløbet, ikke er overdrevskarakteristiske arter. a. Hvis jorden fra anlæg af tilkørselsvejen og fra delområde 118 skal benyttes som supplerende jord, så skal denne indbygges i voldene. Som øverste jordlag lægges rå tørvejord. 11. På våd og blød bund bør der anvendes maskiner med meget lavt marktryk og udlægges køreplader eller anvendes andre løsninger 12. Der må ikke udsås frøblandinger på de vegetationsløse områder eller andre dele af de 3 registrerede områder og der må ikke sprøjtes eller gødes. 13. Invasive plantearter skal bekæmpes på alle delområderne, så det sikres at invasive arter ikke overtager de vegetationsløse områder. Invasive arter er: rynket rose, kæmpe bjørneklo, sildig og kanadisk gyldenris, kæmpe- og japan-pileurt, mangebladet lupin og bjerg-fyr. 2/17

3 14. Arealerne må ikke drænes i forbindelse med anlæg af målbanen, medmindre kommunen har givet særskilt dispensation til dette. Indsat Kortbilag 2 Baggrund for afgørelsen Bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens 3 er udformet som en forbudsbestemmelse, men med mulighed for at kommunalbestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde, jf. lovens 65, stk. 3. Der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige. Forsvaret har i ansøgningen redegjort for de militære behov for en bevægelig skydebane i Jægerspris. Det vurderes at Forsvaret argumenterer tilstrækkeligt for at der foreligger et særligt tilfælde, bl.a. på grund af de nationale sikkerhedspolitiske interesser (se vedlagte ansøgning afsnit 2. i bilag X). Forsvaret argumenter for, at der foreligger et særligt tilfælde (kort resume): 3/17

4 -Et øget internationalt engagement og karakteren af de missioner, som forsvaret i dag deltager i, har medført et øget behov for skydeuddannelse og skydetræning for forsvarets personel. -På Sjælland er det alene Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn, der kan dække hærens behov for skydninger, herunder enhedsskydninger og skydning med hærens nye infanterikampkøretøj (IKK), der alene er placeret på Sjælland. Rettelse foreslået af Forsvaret -I Danmark er det, ud over området med den planlagte målbane i Jægerspris Skydeterræn, alene Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, der understøtter skydninger ud til m. -Anvendelsen af Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn virker samtidig som en nødvendig aflastning for Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn og Borris Skydeterræn, der begge anvendes op til den øvre kapacitetsmæssige grænse. -Det er undersøgt, om banen eventuelt kunne placeres i et andet øvelsesterræn på Sjælland. Det har ikke været mulig at finde en alternativ placering, da ingen andre arealer opfylder de minimumskrav for afstand, der er behov for. Konsekvensvurdering I konsekvensvurderingen fra DCE, Aarhus Universitet konkluderes det, at ved etablering af Forslag 1 vil effekterne være neutrale på både kort og langt sigt for naturen i området. DCE konkluderer at det har en positiv effekt, at der skabes en vegetationsløs banetracé og en delvis vegetationsløs beskyttelsesvold, hvortil de naturligt forekommende habitatplantearter og pionérarter har mulighed for at sprede sig. Det har en negativ effekt at der skal udføres anlægsarbejde i kortlagt habitatnatur og 3-beskyttet natur, fordi når der opstår huller i vegetationsdækket, så skabes der spiringsgrundlag for invasive eller naturtypefremmede arter. Der stilles derfor vilkår om at invasive arter skal bekæmpes og at der ikke må tilføres jord fra fremmede arealer. Det vurderes at afværgeforanstaltningerne vil kunne afhjælpe den store påvirkning som anlægsarbejdet vil have på vegetationen i området. Kommunen vurderer, at med de vilkår som stilles vil vegetationen i skydeterrænet kunne retablere sig i løbet af en periode på 3-5 år således at der udvikles overdrevskarakteristisk vegetation på beskyttelsesvoldene. Der vil desuden være mulighed for udvikling af en større artsdiversitet på engarealerne hvis vandstandsniveauet hæves i delområde 106 og dele af 108. Ved Forsvarets anden bevægelige målbane i Boris Skydeterræn er vegetationen på de berørte arealer retableret og området er stadig 3- beskyttet natur. Det vurderes at anlæg og drift af målbanen ikke vil medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området på langt sigt. 4/17

5 Beskrivelse af ansøgt bevægelig målbane Anlægget består af en 170 m lang tilkørselsvej (delområde 101) fra Hønsebakkevej og parallelt med Tyskergrøft til anlæggets forplads (delområde 101) og remise (delområde 101/102), hvorfra hhv. den vestlige og den østlige bane starter. Banerne løber igennem delområderne 102, 103, , 106, 107 og 108 og er hhv. 554 m (vestlig bane) og 550 m (østlig bane) lange. Anlægget inklusiv tilkørselsvej og forplads udgør samlet et areal på 1,40 ha (se Kortbilag 1). Ovenstående er en beskrivelse af ansøgningens Forslag 1 med afkortet vestlig bane (se Kortbilag 1). Miniudgave af Kortbilag 1 Beskrivelse af området 5/17

6 Frederikssund Kommune har på et møde den 20. oktober 2011, i samråd med en konsulent fra Amphi Consult, vurderet 3-status for hele nærområdet og specifikt målbanens traché. Til baggrund for 3- vurderingen ligger en række botaniske undersøgelser: o o o o o DMU s floraundersøgelse, dvs. P. Wind 2010: Jægerspris Skydeterræn - undersøgelse af artssammensætning af vegetationen i udvalgte områder Frederiksborg Amts 3-registrering på Jægerspris Skydeterræn Frederiksborg Amts registrering af habitatnaturtyper på Jægerspris Skydeterræn Skov- og Naturstyrelsens & Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes fælles drifts- og plejeplan for Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn Upubliceret kortlægning af Salep-Gøgeurt på Jægerspris Skydeterræn udført i forbindelse med udarbejdelsen af ovennævnte drifts- og plejeplan Se vedlagte notat fra Amphi Consult den 9. januar (Bilag B) Ved besigtigelse den 24. maj 2012 blev målbanens traché vurderet med henblik på 3-status og beliggenhed i terrænet. Med til besigtigelsen var repræsentanter for Frederikssund Kommune, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, samt Amphi Consult. Det blev ved besigtigelsen konstateret, at hovedparten af målbanen ligger i 3-beskyttet natur. Besigtigelsen førte til et revideret notat om gennemgang af området, som ligger til baggrund for den nuværende vejledende registrering (kortbilag 1). På kortbilaget ses tilkørselsvej, remise og forplads, samt de to baneforløb (østlig og vestlig) som gennemskærer delområderne. Det drejer sig om hhv. delområderne 101 (tilkørselsvej, forplads og remise), delområde 102 (remise og østlig traché), delområde 103 (start af østlig og vestlig traché), delområde 105 (vestlig traché) og delområde 108 (østlig traché), der alle er vejledende registreret som overdrev. Det drejer sig desuden om delområde 104, 106 og 107 (østlig og vestlig traché), som er helt eller delvist registreret som fersk eng. Delområde 101: Området er vejledende registreret som overdrev og er samtidig kortlagt som habitatnaturtypen 4030 Hede i Devano-kortlægningen. Arealet fremstår som lavtvoksende og domineret af græsser. Af vigtige indikatorog positivarter på området kan nævnes nikkende kobjælde, fåre-svingel, alm. hvene, liden klokke, alm. pimpinelle og rød svingel. Samlet er der registreret 45 plantearter, hvoraf 13 karakteriseres som værdifulde arter og fire er problemarter). Delområde 102: Området er vejledende registreret som overdrev og et lille delområde er samtidig kortlagt som habitatnaturtypen 4030 Hede i Devanokortlægningen. Arealet fremstår som lavtvoksende og domineret af græsser. Vegetationsdækket er flere steder påvirket af afbrænding. Af vigtige indikator- og positivarter på området kan nævnes plettet kongepen, nikkende kobjælde, blåmunke, djævelsbid, alm. enghavre, 6/17

7 hedelyng, smalbladet høgeurt, liden klokke, pillestar og tandbælg. Samlet er der registreret 41 plantearter, hvoraf 12 er kalk- og sandbundsarter, 15 karakteriseres som værdifulde arter, og tre er problemarter. Delområde 103: Området er vejledende registreret som overdrev og er samtidig kortlagt som habitatnaturtypen 4030 Hede i Devano-kortlægningen. Arealet fremstår som lavtvoksende og domineret af dværgbuske, især hedelyng. Vegetationsdækket er flere steder påvirket af afbrænding. Af vigtige indikator- og positivarter på området kan nævnes plettet kongepen, salep-gøgeurt ( ), djævelsbid, smalbladet høgeurt, liden klokke, vellugtende gulaks og tandbælg. Samlet er der registreret 51 plantearter, hvoraf 15 karakteriseres som værdifulde arter, og tre er problemarter. Delområde 104: Den nordlige del af området er vejledende registreret som fersk eng. Området er blevet ryddet for vedplanter i vinteren Vegetationsdækket er højtvoksende og domineret af bjerg-rørhvene. Af vigtige indikator- og positivarter på området kan nævnes orkidéerne ægbladet fliglæbe, bakke-gøgelilje og plettet gøgeurt. Samlet er der registreret 49 plantearter. Delområde 105: Området er vejledende registreret som overdrev og er delvist registreret som en mosaik af habitatnaturtyperne 6210 kalkoverdrev og 6230 surt overdrev i Devano-kortlægningen. Arealet fremstår som en mosaik af lavtvoksende og stedvis højtvoksende vegetation domineret af græsserne bølget bunke, almindelig hvene og bakke-svingel. Af vigtige indikator- og positivarter på området kan nævnes blåhat, enghavre, håret høgeurt, liden klokke, alm. mælkeurt, tandbælg og tormentil. Samlet er der registreret 74 plantearter, hvoraf 18 er kalk- og sandbundsarter, 26 karakteriseres som værdifulde arter, og syv er problemarter. Delområde 106: Området er vejledende registreret som fersk eng. Arealet fremstår med højtvoksende vegetation domineret af græsserne vellugtende gulaks og almindelig hvene. Af vigtige indikator- og positivarter på området kan nævnes djævelsbid, mangeblomstret frytle, vellugtende gulaks, krybende pil, tormentil, hedelyng, samt orkidéerne, maj-gøgeurt, plettet gøgeurt og salep-gøgeurt. Samlet er der registreret 72 plantearter, hvoraf 40 er kalkog sandbundsarter, otte karakteriseres som værdifulde arter, og to er problemarter. Delområde 107: Området er vejledende registreret som fersk eng og er samtidig kortlagt som hhv. habitatnaturtypen 6210 kalkoverdrev og 6410 Tidvis våd eng i Devano-kortlægningen. Vegetationsdækket er højtvoksende og domineret af græsset bjerg-rørhvene. Samlet er der registreret 58 7/17

8 plantearter, hvoraf 26 er kalk- og sandbundsarter, ni karakteriseres som værdifulde arter, og to er problemarter. Delområde 108: Området er vejledende registreret som overdrev. Arealet fremstår med højtvoksende vegetation domineret af græsset almindelig hvene. Af vigtige indikator- og positivarter på området kan nævnes salep-gøgeurt djævelsbid, mangeblomstret frytle, vellugtende gulaks, krybende pil, tormentil, hedelyng m.fl. Samlet er der registreret 57 plantearter, hvoraf 19 er kalk- og sandbundsarter, fire karakteriseres som værdifulde arter, og én er en problemart. Vurdering Områdets natur Området er karakteriseret ved sine næringsfattige naturtyper (hede, tidvis våd eng, surt overdrev og kalkoverdrev). Naturtyperne er både beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven og er udpeget efter habitatdirektivets liste I som en del af udpegningsgrundlaget for habitatområde 235 Jægerspris Skydeterræn. De enkelte naturtyper er meget artsrige, og der er registreret en lang række af karakteristiske arter for hver enkel af disse naturtyper på de enkelte delarealer. Området har generelt et højt naturindhold med mange sjældne og værdifulde arter. Af sjældne, fredede og værdifulde arter kan bl.a. nævnes de fredede orkidéer salep-gøgeurt, ægbladet fliglæbe, majgøgeurt, plettet gøgeurt og bakke-gøgelilje. Ansvarsarten nikkende kobjælde findes ligeledes med udbredte bestande i området. Hertil kommer en række regionalt sjældne arter, som bl.a. plettet kongepen og almindelig månerude. En række arter på habitatbilagets liste II og IV er ligeledes registreret i området. Det drejer sig om padderne spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander, samt markfirben. Herudover er der fra selve Jægerprisområdet (ikke specifikt fra undersøgelsesområdet) kendt 8 arter af flagermus (bilag IV) og to arter af vindel-snegle (bilag II) som er på habitatdirektivets lister. Der stilles vilkår om afværgeforanstaltninger således at det sikres at området værdifulde plantearter kan genetableres langs med målbaneanlægget. Der kræves erstatningspleje af arealerne. Det er dog muligt at man på skift lader ca. 10 % af vegetationen stå uberørt på de delområder, der er registreret som 3 overdrev. Dette for at tilgodese blandt andet insekter m.m., som lever på overdrevsvegetationen. Udover en omfattende pleje af arealerne stilles der krav til anlægsfasen, genanvendelse af græstørv og vilkår om hvilke områder der kan tages supplerende jord fra. Delområde 101: Jorden fra tilkørselsvejen skal indbygges i voldene, da vegetationen på ca. 5-6 meters bredde fra vandløbet, ikke er 8/17

9 overdrevskarakteristiske arter. Dette skyldes formentlig at der er tilført næringsberiget jord fra oprensningerne af Tyskergrøft gennem årene. Der stilles vilkår om at genanvendelse af jorden fra denne del af arealet ikke lægges som overfladejord, men i stedet indbygges i voldene. Delområde 118: Der kan hentes supplerende jord fra delområde 118. Området er ikke registreret som 3 og er domineret af bjergrørhvene. Derfor stilles der krav om at jorden fra delområde 118 indbygges i voldene og at der lægges råtørvejord øverst. Særlige tilfælde Der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige. Forsvaret har i sin ansøgning argumenteret for, at der med ansøgningen forligger et særligt tilfælde. Forsvaret argumenterer således for, at det har nationalt sikkerhedspolitisk interesse at få anlagt en bevægelig målbane i Jægerspris Skydeterræn, idet det ikke er muligt at anlægge en lignende bane andre steder på Sjælland af sikkerhedsmæssige årsager. Forsvaret argumenterer for et øget internationalt engagement og at karakteren af de missioner, som forsvaret i dag deltager i, har medført et øget behov for skydeuddannelse og skydetræning for forsvarets personel. Forsvaret argumenterer endvidere for, at det alene er Jægerspris Skydeog Øvelsesterræn, der kan dække hærens behov for skydninger, herunder enhedsskydninger og skydning med hærens nye infanterikampkøretøj (IKK), der alene er placeret på Sjælland. Af andre alternativer nævnes to andre anlæg i Sydvestjylland (Borris- og Oksbøl Skydeterræner), men begge anvendes allerede op til den øvre kapacitetsmæssige grænse, og samtidig ligger de for langt væk i forhold til forsvarets. Samlet vurdering Bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens 3 er udformet som en forbudsbestemmelse, men med mulighed for at kommunalbestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde, jf. lovens 65, stk. 3. Der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige. I den vedlagte konsekvensvurdering fra DCE, Aarhus Universitet konkluderes det, at ved etablering af Forslag 1, med de beskrevne pleje- og afværgeforanstaltninger, vil effekterne være neutrale på både kort og langt sigt for den udpegede habitatnatur i området. Plejetiltagene i konsekvensvurderingen åbner også op for udvidelse af området med beskyttet natur, idet den omfatter den sydlige del af område 104 (2,2 ha). Med den beskrevne pleje forventes dette delområde at udvikle sig til beskyttet natur (biologisk overdrev) indenfor en årrække. Området har i dag et stort potentiale med en næringsfattig sur bund efter at birkeskoven i området er ryddet. Området ligger 9/17

10 omkranset af natur med en god artspulje, sådan at spredning af de karakteristiske overdrevsarter til dette område vil ske hurtigt. En del arter findes allerede på arealet i form af ægbladet fliglæbe, almindelig hvene, tormentil og vellugtende gulaks. Frederiksund Kommune vurderer overordnet, at der ikke foreligger naturforbedrende plejeforanstaltninger eller tiltag, som i sig selv vil udgøre et argument for at give dispensation til anlæg af målbanen. Det vurderes samtidig, at Forsvaret har argumenteret for, at der foreligger et særligt tilfælde på grund af de nationale sikkerhedspolitiske interesser. Frederikssund Kommune, Naturteam vurderer derfor, at Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste kan få dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 stk. 2 til at etablere en bevægelig målbane som beskrevet i ansøgningen af benævnt Forslag 1: En remise med forplads, 2 skinnestrækninger og en tilkørselsvej langs Tyskergrøft Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og Bilag IV-arter Jævnfør bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Arealerne ligger ved Isefjord midt i Natura 2000 område nr. 235, Habitatområde nr. H133 Jægerspris Skydeterræn. Der indgår tre dyrearter og 17 habitatnaturtyper i udpegningsgrundlaget for Jægerspris Skydeterræn. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har ladet DCE (Peter Wind, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience) udarbejde en konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området og herværende bilag IV-arter: Konsekvensvurdering af anlæg af bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Bilag nr. 3. DCE konkluderer, at projektet kan have såvel positive og neutrale som negative konsekvenser for Natura 2000-området Natura 2000 Områdets bevaringsmålsætninger I Natura 2000 planen, udarbejdet af Naturstyrelsen i 2011, for Jægerspris Skydeterræn, er det vurderet om området kan opnå gunstig bevaringsstatus. Nogle af naturtyperne vurderes at have et problem med at opnå gunstig bevaringsstatus, og det beskrives i Natura 2000 planen at det hovedsagligt skyldes, at arealerne er for tilgroede og at deposition af atmosfærisk kvælstof er for høj på områderne. 10/17

11 For at imødekomme dette plejer Forsvaret arealerne i skydeterrænet. Der tages f.eks. høslæt på projektområdet hvert år og det afskårne materiale fjernes og dermed fjernes også kvælstof fra området. Der indgår tre dyrearter og 17 habitatnaturtyper i udpegningsgrundlaget for Jægerspris Skydeterræn. En af målsætningerne i natura 2000 planen er bl.a. at størrelsen af arealet af habitatnaturtyperne, tør hede, kalk overdrev, surt overdrev, tidvis våd eng og rigkær skal være stabilt eller i fremgang. Der skal også ske en sammenkædning af de eksisterende arealer for at sikre spredningsmuligheder for naturtypernes karakteristiske og sjældne arter. 11/17

12 I forbindelse med ønsket om etablering af den bevægelige målbane har Forsvaret i 2009 ryddet ca. 11,5 ha birkeskov på skydeterrænet, da skovens placering ikke var forenelig med driften af målbanen. Det har øget sammenkædningen af arealerne og der er allerede sket en vis spredning af plantearterne fra overdrevsarealerne. Ved besigtigelsen som kommunen udførte i maj 2012 kunne vi konstatere, at der var en hel del vellugtende gulaks, almindelig hvene og tormentil på arealet. Der var desuden også mange orkidéer af arten ægbladet fliglæbe. Midlertidige forringelser eller forstyrrelser i en eventuel anlægsfase, der ikke har efterfølgende konsekvenser for de arter og naturtyper, Natura 2000 området er udpeget for at beskytte, vil almindeligvis ikke være i modstrid med forpligtelserne. (Vejledning til 408 side 29) Udpegningsgrundlag og påvirkning på dette Det kunne ikke på forhånd afgøres om anlægget vil påvirke habitatområdet. På den baggrund er der udarbejdet en konsekvensvurdering af projektet. I det følgende sammenfattes anlæggets effekter ud fra de oplysninger, der fremgår af konsekvensvurderingen (se vedlagte bilag 6 til ansøgningen). Naturtyper på habitatdirektivets bilag I: Målbanen gennemskærer habitatnaturtyperne 4030 Hede (delområde 101 og 102), surt overdrev (delområde 101 og 102) og kalkoverdrev 6210 (delområde 105 og 107) Tør hede Anlægget berører 0,19 ha af det samlede areal på 25,48 ha, svarende til < 1% Surt overdrev Anlægget berører 0,19 ha af det samlede areal på 44,16 ha, svarende til < 1% Kalk-overdrev Anlægget berører 0,21 ha af det samlede areal 54,08 ha, svarende til < 1%. Delområderne har et samlet areal på 29,6 ha, hvor baneanlæg inkl. remise og tilkørselsvej fysisk vil inddrage 1,4 ha eller 4,7 %. Hele natura2000-området har et areal på 569 ha ifølge Natura 2000 planen, og anlægget berører 1,4 ha svarende til: 0,2% af det samlede Natura 2000 område. Arter på habitatdirektivets bilag II. Arterne stor vandsalamander, skæv- og kildevælds-vindelsnegl er på udpegningsgrundlaget. De to arter af vindelsnegle er registreret i moseområdet nord for projektområdet. Skæv- og kildevælds-vindelsnegl er i Danmark generelt fundet i våde naturtyper med halvgræs-vegetation såsom kildevæld og rigkær, samt starsumpe. Det vurderes derfor for begge arter, at de ikke forekommer i selve projektområdet. Der er ikke registreret stor vandsalamander i selve projektområdet i forbindelse med de botaniske registreringer og flagermus-lytningerne. Stor vandsalamander er dog ikke eftersøgt målrettet i området. Der findes ingen vandhuller i selve projektområdet, hvilket udelukker 12/17

13 yngleaktivitet af stor vandsalamander. Til gengæld kan det ikke udelukkes at stor vandsalamander benytter området til fouragering og rasteplads (overvintring). Beskyttelsesvoldene vil kunne tænkes at få en positiv effekt på bestanden, idet de udgør et potentielt overvintringssted hævet over vinter-grundvandsstanden. Det vurderes at denne effekt vil kunne modvirke eventuelle negative effekter på stor vandsalamander ved anlægsarbejdet. Påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Forsvaret har i ansøgningen foreslået og indarbejdet en række afværgeog plejetiltag (se bilag 6 til ansøgningen). Plejetiltagene omfatter forstyrrelse og pletvis afbrænding med resulterende blottelse af mineraljorden i forbindelse med skydningen på de tre berørte habitattyper. Hertil kommer rydning og slåning med opsamling af biomassen på 32 ha hede, overdrev og fersk eng i delområderne , samt 108. I konsekvensvurderingen står der at den nuværende driftsform med et årligt maskinelt efterårsslæt og fjernelse af biomassen i undersøgelsesområdet bør opretholdes. Frederikssund Kommune har vurderet at gennemførelse af disse afværge- og plejetiltag skal indgå som et vilkår til ovenstående afgørelse for at fremme artsdiversiteten. Frederikssund Kommune forventer på den baggrund, at en større del af det 3-beskyttede naturområde vil kunne udvikle sig til habitatnatur. Der stilles krav om pleje af hele undersøgelsesområdet (delområde samt ). Frederikssund Kommune vurderer, at anlæg af målbanen vil påvirke en mindre og uvæsentlig del af det samlede areal med habitatnatur. Med de beskrevne afværge- og plejetiltag vurderes det yderligere, at det samlede areal med habitatnatur vil være stigende frem til næste planperiode. Anlæg af målbanen vurderes dermed ikke at skade det internationale beskyttelsesområde. Tilladelse til projektet sker dermed indenfor rammerne af habitatdirektivets områdebeskyttelse. Bilag IV arter Det vurderes at anlæg af målbanen ikke vil påvirke Bilag IV-arterne ved området negativt. Det drejer sig om arterne stor vandsalamander, løgfrø, markfirben og de otte flagermusarter: brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, langøret flagermus, skimmelfalgermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus. Der er registreret markfirben på og i nærheden af skydeterrænet. Arten er aktiv fra medio april til november og vil således kunne blive berørt af evt. anlægsarbejde inden for denne periode. Der stilles vilkår om at anlægsarbejdet udføres i vinterperioden. Anlæg af beskyttelsesvolde og drift af målbanen vil skabe vegetationsløse bare pletter, hvor markfirbenet kan trives. Det vurderes derfor at projektet ikke har en skadelig virkning på markfirbenene. Det vurderes samtidig sandsynligt, at anlægget vil have en positiv virkning på forekomst af markfirben i skydeterrænet ved etablering af nye solbadepladser. Beskyttelsesvolden vil ydermere kunne tænkes at udgøre et potentielt overvintringssted, som ligger hævet over vinter-grundvandsstanden. Kommentar [e1]: Skal vi kræve/foreslå at de etableres med større sten i jordniveau som vil give gode overvintringssteder til disse arter??? 13/17

14 Der er ikke registreret frøer eller salamandre i selve projektområdet i forbindelse med de botaniske registreringer og flagermus-lytningerne. Arterne er dog ikke eftersøgt målrettet i området. Der findes ingen vandhuller i selve projektområdet, hvilket udelukker yngleaktivitet af de kendte paddearter. Til gengæld kan det ikke udelukkes at arterne benytter området til fouragering og rasteplads (overvintring). Beskyttelsesvoldene kan tænkes at få en positiv effekt på bestandene, idet de udgør et potentielt overvintringssted hævet over vintergrundvandsstanden. Målbanens mulige effekt på flagermus er vurderet ved en registrering af forekomst og aktivitetsområde igennem sommeren 2012 i det berørte nærområde. Fire af de otte kendte arter i Jægerspris Skydeterræn blev registreret i undersøgelsesområdet, det drejer sig om arterne troldflagermus, dværgflagermus, brunflagermus og sydflagermus, som blev set flyvende over området. specielt dværgflagermus blev registreret regelmæssigt i området, mens de tre andre arter mest så sporadisk. Det vurderes, at flagermusene i området ikke vil være påvirket af hverken anlæg eller drift af målbanen, idet flagermusene benyttelse af området begrænses til fødesøgning i luften igennem sommerhalvåret. denne aktivitet vurderes at være upåvirket af det forholdsvise lave anlæg. Det vurderes overordnet at der ikke er risiko for beskadigelse af eventuelle Bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Det er Byggeri og Naturs samlede vurdering, at det ansøgte i kombination med de stillede vilkår, ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller medføre beskadigelse/ ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Offentliggørelse og klagevejledning Dispensationen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside den Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal sendes til kommunen, som sender den videre. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Du skal være opmærksom på, at andre også kan klage over afgørelsen. De der kan klage efter naturbeskyttelsesloven er: adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 14/17

15 Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis vi modtager klager fra andre, vil du blive orienteret. Du må i så fald ikke udnytte dispensationen, før klagesagen er afsluttet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. til klagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens 66. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen. Anden lovgivning Dispensationen vedrører alene beskyttet natur. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Denne dispensation vedrører ikke gravning af vandhul i tilfælde af behov for supplerende jord til anlæg af målbanen. Det vil kræve en ny 3 dispensation. Der er ikke søgt om grundvandssænkning Der er ikke søgt om dispensation til fjerne et gammel fundament fra overdrevsarealerne. Denne dispensation forudsætter at der gives tilladelse fra Naturstyrelsen til flytning af orkidéer efter artsfredningsbekendtgørelsen. Tilkørselsvejen til remisen ligger delvist inden for strandbeskyttelseslinjen, derfor er det også nødvendigt med en dispensation fra 15 i naturbeskyttelsesloven. Ansøgningen er derfor videresendt til Naturstyrelsen den Naturstyrelsen har den 25. oktober 2013 meddelt Frederikssund Kommune at projektet efter styrelsens vurdering ikke er omfattet af VVM-reglerne. Der Foruden denne dispensation kræves desuden følgende tilladelser/dispensationer fra kommunen: landzonetilladelse efter planloven 35 dispensation fra naturbeskyttelsesloven 17 (skovbeskyttelseslinje) dispensation fra naturbeskyttelsesloven 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje) byggetilladelse 15/17

16 Når klagefristen for denne dispensation er udløbet starter sagsbehandlingen i forhold til den resterende lovgivning. Hvis der bliver klaget over denne afgørelse starter sagsbehandlingen først når klagesagen er afsluttet. Hvis man i forbindelse med gravearbejdet støder på fortidsminder, skal arbejdets standses og fundet skal meddeles til Frederikssund Museum, Færgegården (tlf ) jf. Museumsloven. Museet beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages. Med venlig hilsen Tina Køel Biolog Byggeri og Natur Bilag: Kortbilag 1 over projektområdet med målbane, vejledende 3- registrering og habitatkortlægning (arbejdstitel: Målbane november 2013) Kortbilag 2 med illustration af udvalgte vilkår Bilag A. Forsvarets ansøgning med vedlagt bilag 1-6 Bilag 1 tekniske tegninger Bilag 2 Kortbilag med målbane (Henry Jensen A/S) Bilag 3 Konsekvensvurdering (DCE 2012) Bilag 4 Notat (Henry Jensen A/S) Bilag 5 Kortbilag med afkortet målbane (DCE) Bilag 6 Tabel med afværge- og naturforbedrende foranstaltninger Bilag B. Notat fra Amphi Consult den 9. januar 2012 Kopi af afgørelsen er sendt til: Roskilde Museum, Sct. Olsgade 15, 4000 Roskilde. Frederikssund Museum, Færgegården, Kulturarvsstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. 16/17

17 Dansk Botanisk Forening, Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 København K. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. og Danmarks Ornitologiske Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. og Dansk Sportsfiskerforbund og Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. 17/17

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opsætning af sikkerhedsskærme, rydning og fræsning på en flugtskydeplads. I har søgt om tilladelse til vægge til afskærmning i forhold til flugtskydning samt

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng.

Etablering af jordvarmeanlæg indebærer, at 1000 m varmeslanger nedgrubbes/nedrilles i have og i beskyttet strandeng. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Steen Mogensen Bakkedalvej 10 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i have og beskyttet natur

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

d sø Att. Ståle Ullestad Ringsted Kommune medfør af fra Ringsted Kommune Afgørelsee Der meddeles naturpleje ved v plantematerialet.

d sø Att. Ståle Ullestad Ringsted Kommune medfør af fra Ringsted Kommune Afgørelsee Der meddeles naturpleje ved v plantematerialet. Ringsted Kommune Teknik- og Miljøcenter Rønnedevej 9 4100 Ringsted Att. Ståle Ullestad Dato: 30. 3 marts 2015 Landzonetilladelse samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til shelter på matr. nr.

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads.

Langturssejlads defineres således: Langturssejlads defineres som sejlads, der ikke er omfattet af definitionen på timesejlads. Silkeborg Kajak- og Cykeludlejning v Summits APS Åhave Allé 7 8600 Silkeborg Att. Per Kristensen 12. maj 2015 Tilladelse til udlejning af fartøjer på timebasis Silkeborg Kommune meddeler hermed Silkeborg

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk

Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Vanas Aps v/ Thomas Møller Rugkrogvej 17 4250 Fuglebjerg Sendt til:tm@vanas.dk Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk

Landzonetilladelse. Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Returadresse Land, By og Kultur - Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Costas Demetriou Gl. Kirkevej 17 6920 Videbæk Landzonetilladelse Du har søgt om tilladelse til at opføre nyt enfamiliehus

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve LIND OG RISØR HOLDING A/S Erik Husfeldts Vej 9 Høje Taastr. 2630 Taastrup Mail: hpe@lr-hus.dk Den 18. september 2013 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til drænsystem i udstykningen Strandlunden, 4534 Hørve

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund Landzonetilladelse Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund I har den 28. marts 2011 søgt om landzonetilladelse

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen.

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen. Hovedstadens Letbane Metrovej 5 2300 København S Sendt til: kra@geo.dk Dato: 10-06-2015 Ref: SUSAG J.nr.: 20140910190 Tilladelse til udførelse af 6 boringer til undersøgelser forud for etablering af Letbanen.

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling

Den 12. marts 2015 afsagde klagenævnet afgørelse i klagesagen, hvor afgørelsen om tilladelse til udledning blev hjemsendt til fornyet sagsbehandling Odder Kommune Planafdeling Rådhusgade 3 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fornyet landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 24 d Torrild by, Torrild Sagens baggrund I forbindelse

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere