Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej Hjørring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring"

Transkript

1 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej Hjørring og Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee Rådhuset Torvet Frederikssund Udkast til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Natura 2000 område nr Frederikssund Kommune modtog den 20. august 2013 en ansøgning om etablering af en bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn matr. nr. 5 Troldegårde, Dråby og matr. nr. 14 og 15c Slagelsesgårdene, Dråby De berørte arealer er vist i vedlagte kortbilag: Kortbilag 1 Ansøgningen er vedlagt i alt 6 bilag bl.a. en konsekvensvurdering fra 2012 udarbejdet af Peter Wind, DCE, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience og et Bilag med en opsummerende tabel over naturpåvirkninger og afværgeforanstaltninger. Forsvaret har tidligere indsendt ansøgning af 2011 samt konsekvensvurdering fra DMU. Det var blevet vurderet at anlæggelse af den bevægelige målbane kunne have en væsentlig påvirkning på Natura 2000 området, Jægerspris Skydeterræn og at der dermed skulle udarbejdes en konsekvensvurdering af projektet. Telefon Telefax CVR-nr.: Bank Åbningstid: Mandag Tirsdag lukket Onsdag Torsdag Fredag Afgørelse Udvalget for Teknik og Miljø har på deres møde d. xxx besluttet at give Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 stk. 2 til at - Etablere en bevægelig målbane som beskrevet i ansøgningen af benævnt Forslag 1 : En remise med forplads, 2 skinnestrækninger og en tilkørselsvej langs Tyskergrøft. Dispensationen gives i medfør af naturbeskyttelseslovens 65, stk. 3, jf. 3 stk. 2 punkt 4. 1/17

2 Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb - se nærmere i afsnittet om klagevejledning nedenfor. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan dispensationen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet konkret bestemmer andet. Dispensationen er givet på grundlag af oplysningerne i ansøgning af 20. august Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Dispensationen gives på følgende vilkår: 1. Der stilles vilkår om erstatningspleje. Der skal tages høslæt på alle delområder i undersøgelsesområdet ( samt som vist på Kortbilag 2) mindst 1 gang årligt indenfor perioden 15. juli til 15. september. (Mulighed for ændret formulering for nogle af delområderne) 2. Dog kan man på skiftende arealer lade ca. 10 % af vegetationen stå uberørt på de delområder der er registreret som 3 overdrev. 3. Alt slået materiale skal fjernes fra delområderne. 4. Der må ikke gødskes og sprøjtes på arealerne. 5. Senest ½ år efter at målbanen er etableret, skal der foreligge en rapport for vurdering af vandstandshævning på engene - område Id 65, Sektor A vest. Vist på Kortbilag 2. (Behov for præcisering af vilkåret?) 6. Anlægsarbejdet skal udføres i perioden fra 1. november til 15. marts 7. Græstørv skal afgraves og genanvendes som beskrevet i konsekvensvurderingens afsnit 7. Græstørven skal genanvendes på områder markeret med mørkegrønt som angivet på Kortbilag Tilkørselsvejen skal anlægges langs med tyskergrøft på en strækning af max. 10 meters bredde. Det vurderes at en bredde på ca. 5-6 meter ikke er 3 overdrev 9. Den lokale jordbalance skal opretholdes. Ved behov for ekstra jord til etablering af beskyttelsesvold eller planering af banetracé skal der således anvendes jord fra nærområdet. Der kan hentes supplerende jord fra delområde 113 og 118 og fra anlæg af tilkørselsvejen. 10. Jorden fra anlæg af tilkørselsvejen må ikke anvendes som overfladejord på voldene, da vegetationen på ca. 5-6 meters bredde fra vandløbet, ikke er overdrevskarakteristiske arter. a. Hvis jorden fra anlæg af tilkørselsvejen og fra delområde 118 skal benyttes som supplerende jord, så skal denne indbygges i voldene. Som øverste jordlag lægges rå tørvejord. 11. På våd og blød bund bør der anvendes maskiner med meget lavt marktryk og udlægges køreplader eller anvendes andre løsninger 12. Der må ikke udsås frøblandinger på de vegetationsløse områder eller andre dele af de 3 registrerede områder og der må ikke sprøjtes eller gødes. 13. Invasive plantearter skal bekæmpes på alle delområderne, så det sikres at invasive arter ikke overtager de vegetationsløse områder. Invasive arter er: rynket rose, kæmpe bjørneklo, sildig og kanadisk gyldenris, kæmpe- og japan-pileurt, mangebladet lupin og bjerg-fyr. 2/17

3 14. Arealerne må ikke drænes i forbindelse med anlæg af målbanen, medmindre kommunen har givet særskilt dispensation til dette. Indsat Kortbilag 2 Baggrund for afgørelsen Bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens 3 er udformet som en forbudsbestemmelse, men med mulighed for at kommunalbestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde, jf. lovens 65, stk. 3. Der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige. Forsvaret har i ansøgningen redegjort for de militære behov for en bevægelig skydebane i Jægerspris. Det vurderes at Forsvaret argumenterer tilstrækkeligt for at der foreligger et særligt tilfælde, bl.a. på grund af de nationale sikkerhedspolitiske interesser (se vedlagte ansøgning afsnit 2. i bilag X). Forsvaret argumenter for, at der foreligger et særligt tilfælde (kort resume): 3/17

4 -Et øget internationalt engagement og karakteren af de missioner, som forsvaret i dag deltager i, har medført et øget behov for skydeuddannelse og skydetræning for forsvarets personel. -På Sjælland er det alene Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn, der kan dække hærens behov for skydninger, herunder enhedsskydninger og skydning med hærens nye infanterikampkøretøj (IKK), der alene er placeret på Sjælland. Rettelse foreslået af Forsvaret -I Danmark er det, ud over området med den planlagte målbane i Jægerspris Skydeterræn, alene Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, der understøtter skydninger ud til m. -Anvendelsen af Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn virker samtidig som en nødvendig aflastning for Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn og Borris Skydeterræn, der begge anvendes op til den øvre kapacitetsmæssige grænse. -Det er undersøgt, om banen eventuelt kunne placeres i et andet øvelsesterræn på Sjælland. Det har ikke været mulig at finde en alternativ placering, da ingen andre arealer opfylder de minimumskrav for afstand, der er behov for. Konsekvensvurdering I konsekvensvurderingen fra DCE, Aarhus Universitet konkluderes det, at ved etablering af Forslag 1 vil effekterne være neutrale på både kort og langt sigt for naturen i området. DCE konkluderer at det har en positiv effekt, at der skabes en vegetationsløs banetracé og en delvis vegetationsløs beskyttelsesvold, hvortil de naturligt forekommende habitatplantearter og pionérarter har mulighed for at sprede sig. Det har en negativ effekt at der skal udføres anlægsarbejde i kortlagt habitatnatur og 3-beskyttet natur, fordi når der opstår huller i vegetationsdækket, så skabes der spiringsgrundlag for invasive eller naturtypefremmede arter. Der stilles derfor vilkår om at invasive arter skal bekæmpes og at der ikke må tilføres jord fra fremmede arealer. Det vurderes at afværgeforanstaltningerne vil kunne afhjælpe den store påvirkning som anlægsarbejdet vil have på vegetationen i området. Kommunen vurderer, at med de vilkår som stilles vil vegetationen i skydeterrænet kunne retablere sig i løbet af en periode på 3-5 år således at der udvikles overdrevskarakteristisk vegetation på beskyttelsesvoldene. Der vil desuden være mulighed for udvikling af en større artsdiversitet på engarealerne hvis vandstandsniveauet hæves i delområde 106 og dele af 108. Ved Forsvarets anden bevægelige målbane i Boris Skydeterræn er vegetationen på de berørte arealer retableret og området er stadig 3- beskyttet natur. Det vurderes at anlæg og drift af målbanen ikke vil medføre nogen afgørende forrykning af tilstanden i området på langt sigt. 4/17

5 Beskrivelse af ansøgt bevægelig målbane Anlægget består af en 170 m lang tilkørselsvej (delområde 101) fra Hønsebakkevej og parallelt med Tyskergrøft til anlæggets forplads (delområde 101) og remise (delområde 101/102), hvorfra hhv. den vestlige og den østlige bane starter. Banerne løber igennem delområderne 102, 103, , 106, 107 og 108 og er hhv. 554 m (vestlig bane) og 550 m (østlig bane) lange. Anlægget inklusiv tilkørselsvej og forplads udgør samlet et areal på 1,40 ha (se Kortbilag 1). Ovenstående er en beskrivelse af ansøgningens Forslag 1 med afkortet vestlig bane (se Kortbilag 1). Miniudgave af Kortbilag 1 Beskrivelse af området 5/17

6 Frederikssund Kommune har på et møde den 20. oktober 2011, i samråd med en konsulent fra Amphi Consult, vurderet 3-status for hele nærområdet og specifikt målbanens traché. Til baggrund for 3- vurderingen ligger en række botaniske undersøgelser: o o o o o DMU s floraundersøgelse, dvs. P. Wind 2010: Jægerspris Skydeterræn - undersøgelse af artssammensætning af vegetationen i udvalgte områder Frederiksborg Amts 3-registrering på Jægerspris Skydeterræn Frederiksborg Amts registrering af habitatnaturtyper på Jægerspris Skydeterræn Skov- og Naturstyrelsens & Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjenestes fælles drifts- og plejeplan for Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn Upubliceret kortlægning af Salep-Gøgeurt på Jægerspris Skydeterræn udført i forbindelse med udarbejdelsen af ovennævnte drifts- og plejeplan Se vedlagte notat fra Amphi Consult den 9. januar (Bilag B) Ved besigtigelse den 24. maj 2012 blev målbanens traché vurderet med henblik på 3-status og beliggenhed i terrænet. Med til besigtigelsen var repræsentanter for Frederikssund Kommune, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, samt Amphi Consult. Det blev ved besigtigelsen konstateret, at hovedparten af målbanen ligger i 3-beskyttet natur. Besigtigelsen førte til et revideret notat om gennemgang af området, som ligger til baggrund for den nuværende vejledende registrering (kortbilag 1). På kortbilaget ses tilkørselsvej, remise og forplads, samt de to baneforløb (østlig og vestlig) som gennemskærer delområderne. Det drejer sig om hhv. delområderne 101 (tilkørselsvej, forplads og remise), delområde 102 (remise og østlig traché), delområde 103 (start af østlig og vestlig traché), delområde 105 (vestlig traché) og delområde 108 (østlig traché), der alle er vejledende registreret som overdrev. Det drejer sig desuden om delområde 104, 106 og 107 (østlig og vestlig traché), som er helt eller delvist registreret som fersk eng. Delområde 101: Området er vejledende registreret som overdrev og er samtidig kortlagt som habitatnaturtypen 4030 Hede i Devano-kortlægningen. Arealet fremstår som lavtvoksende og domineret af græsser. Af vigtige indikatorog positivarter på området kan nævnes nikkende kobjælde, fåre-svingel, alm. hvene, liden klokke, alm. pimpinelle og rød svingel. Samlet er der registreret 45 plantearter, hvoraf 13 karakteriseres som værdifulde arter og fire er problemarter). Delområde 102: Området er vejledende registreret som overdrev og et lille delområde er samtidig kortlagt som habitatnaturtypen 4030 Hede i Devanokortlægningen. Arealet fremstår som lavtvoksende og domineret af græsser. Vegetationsdækket er flere steder påvirket af afbrænding. Af vigtige indikator- og positivarter på området kan nævnes plettet kongepen, nikkende kobjælde, blåmunke, djævelsbid, alm. enghavre, 6/17

7 hedelyng, smalbladet høgeurt, liden klokke, pillestar og tandbælg. Samlet er der registreret 41 plantearter, hvoraf 12 er kalk- og sandbundsarter, 15 karakteriseres som værdifulde arter, og tre er problemarter. Delområde 103: Området er vejledende registreret som overdrev og er samtidig kortlagt som habitatnaturtypen 4030 Hede i Devano-kortlægningen. Arealet fremstår som lavtvoksende og domineret af dværgbuske, især hedelyng. Vegetationsdækket er flere steder påvirket af afbrænding. Af vigtige indikator- og positivarter på området kan nævnes plettet kongepen, salep-gøgeurt ( ), djævelsbid, smalbladet høgeurt, liden klokke, vellugtende gulaks og tandbælg. Samlet er der registreret 51 plantearter, hvoraf 15 karakteriseres som værdifulde arter, og tre er problemarter. Delområde 104: Den nordlige del af området er vejledende registreret som fersk eng. Området er blevet ryddet for vedplanter i vinteren Vegetationsdækket er højtvoksende og domineret af bjerg-rørhvene. Af vigtige indikator- og positivarter på området kan nævnes orkidéerne ægbladet fliglæbe, bakke-gøgelilje og plettet gøgeurt. Samlet er der registreret 49 plantearter. Delområde 105: Området er vejledende registreret som overdrev og er delvist registreret som en mosaik af habitatnaturtyperne 6210 kalkoverdrev og 6230 surt overdrev i Devano-kortlægningen. Arealet fremstår som en mosaik af lavtvoksende og stedvis højtvoksende vegetation domineret af græsserne bølget bunke, almindelig hvene og bakke-svingel. Af vigtige indikator- og positivarter på området kan nævnes blåhat, enghavre, håret høgeurt, liden klokke, alm. mælkeurt, tandbælg og tormentil. Samlet er der registreret 74 plantearter, hvoraf 18 er kalk- og sandbundsarter, 26 karakteriseres som værdifulde arter, og syv er problemarter. Delområde 106: Området er vejledende registreret som fersk eng. Arealet fremstår med højtvoksende vegetation domineret af græsserne vellugtende gulaks og almindelig hvene. Af vigtige indikator- og positivarter på området kan nævnes djævelsbid, mangeblomstret frytle, vellugtende gulaks, krybende pil, tormentil, hedelyng, samt orkidéerne, maj-gøgeurt, plettet gøgeurt og salep-gøgeurt. Samlet er der registreret 72 plantearter, hvoraf 40 er kalkog sandbundsarter, otte karakteriseres som værdifulde arter, og to er problemarter. Delområde 107: Området er vejledende registreret som fersk eng og er samtidig kortlagt som hhv. habitatnaturtypen 6210 kalkoverdrev og 6410 Tidvis våd eng i Devano-kortlægningen. Vegetationsdækket er højtvoksende og domineret af græsset bjerg-rørhvene. Samlet er der registreret 58 7/17

8 plantearter, hvoraf 26 er kalk- og sandbundsarter, ni karakteriseres som værdifulde arter, og to er problemarter. Delområde 108: Området er vejledende registreret som overdrev. Arealet fremstår med højtvoksende vegetation domineret af græsset almindelig hvene. Af vigtige indikator- og positivarter på området kan nævnes salep-gøgeurt djævelsbid, mangeblomstret frytle, vellugtende gulaks, krybende pil, tormentil, hedelyng m.fl. Samlet er der registreret 57 plantearter, hvoraf 19 er kalk- og sandbundsarter, fire karakteriseres som værdifulde arter, og én er en problemart. Vurdering Områdets natur Området er karakteriseret ved sine næringsfattige naturtyper (hede, tidvis våd eng, surt overdrev og kalkoverdrev). Naturtyperne er både beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven og er udpeget efter habitatdirektivets liste I som en del af udpegningsgrundlaget for habitatområde 235 Jægerspris Skydeterræn. De enkelte naturtyper er meget artsrige, og der er registreret en lang række af karakteristiske arter for hver enkel af disse naturtyper på de enkelte delarealer. Området har generelt et højt naturindhold med mange sjældne og værdifulde arter. Af sjældne, fredede og værdifulde arter kan bl.a. nævnes de fredede orkidéer salep-gøgeurt, ægbladet fliglæbe, majgøgeurt, plettet gøgeurt og bakke-gøgelilje. Ansvarsarten nikkende kobjælde findes ligeledes med udbredte bestande i området. Hertil kommer en række regionalt sjældne arter, som bl.a. plettet kongepen og almindelig månerude. En række arter på habitatbilagets liste II og IV er ligeledes registreret i området. Det drejer sig om padderne spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander, samt markfirben. Herudover er der fra selve Jægerprisområdet (ikke specifikt fra undersøgelsesområdet) kendt 8 arter af flagermus (bilag IV) og to arter af vindel-snegle (bilag II) som er på habitatdirektivets lister. Der stilles vilkår om afværgeforanstaltninger således at det sikres at området værdifulde plantearter kan genetableres langs med målbaneanlægget. Der kræves erstatningspleje af arealerne. Det er dog muligt at man på skift lader ca. 10 % af vegetationen stå uberørt på de delområder, der er registreret som 3 overdrev. Dette for at tilgodese blandt andet insekter m.m., som lever på overdrevsvegetationen. Udover en omfattende pleje af arealerne stilles der krav til anlægsfasen, genanvendelse af græstørv og vilkår om hvilke områder der kan tages supplerende jord fra. Delområde 101: Jorden fra tilkørselsvejen skal indbygges i voldene, da vegetationen på ca. 5-6 meters bredde fra vandløbet, ikke er 8/17

9 overdrevskarakteristiske arter. Dette skyldes formentlig at der er tilført næringsberiget jord fra oprensningerne af Tyskergrøft gennem årene. Der stilles vilkår om at genanvendelse af jorden fra denne del af arealet ikke lægges som overfladejord, men i stedet indbygges i voldene. Delområde 118: Der kan hentes supplerende jord fra delområde 118. Området er ikke registreret som 3 og er domineret af bjergrørhvene. Derfor stilles der krav om at jorden fra delområde 118 indbygges i voldene og at der lægges råtørvejord øverst. Særlige tilfælde Der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige. Forsvaret har i sin ansøgning argumenteret for, at der med ansøgningen forligger et særligt tilfælde. Forsvaret argumenterer således for, at det har nationalt sikkerhedspolitisk interesse at få anlagt en bevægelig målbane i Jægerspris Skydeterræn, idet det ikke er muligt at anlægge en lignende bane andre steder på Sjælland af sikkerhedsmæssige årsager. Forsvaret argumenterer for et øget internationalt engagement og at karakteren af de missioner, som forsvaret i dag deltager i, har medført et øget behov for skydeuddannelse og skydetræning for forsvarets personel. Forsvaret argumenterer endvidere for, at det alene er Jægerspris Skydeog Øvelsesterræn, der kan dække hærens behov for skydninger, herunder enhedsskydninger og skydning med hærens nye infanterikampkøretøj (IKK), der alene er placeret på Sjælland. Af andre alternativer nævnes to andre anlæg i Sydvestjylland (Borris- og Oksbøl Skydeterræner), men begge anvendes allerede op til den øvre kapacitetsmæssige grænse, og samtidig ligger de for langt væk i forhold til forsvarets. Samlet vurdering Bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens 3 er udformet som en forbudsbestemmelse, men med mulighed for at kommunalbestyrelsen kan dispensere i særlige tilfælde, jf. lovens 65, stk. 3. Der skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation til foranstaltninger, som ændrer tilstanden i de beskyttede naturtyper, når ændringerne er væsentlige. I den vedlagte konsekvensvurdering fra DCE, Aarhus Universitet konkluderes det, at ved etablering af Forslag 1, med de beskrevne pleje- og afværgeforanstaltninger, vil effekterne være neutrale på både kort og langt sigt for den udpegede habitatnatur i området. Plejetiltagene i konsekvensvurderingen åbner også op for udvidelse af området med beskyttet natur, idet den omfatter den sydlige del af område 104 (2,2 ha). Med den beskrevne pleje forventes dette delområde at udvikle sig til beskyttet natur (biologisk overdrev) indenfor en årrække. Området har i dag et stort potentiale med en næringsfattig sur bund efter at birkeskoven i området er ryddet. Området ligger 9/17

10 omkranset af natur med en god artspulje, sådan at spredning af de karakteristiske overdrevsarter til dette område vil ske hurtigt. En del arter findes allerede på arealet i form af ægbladet fliglæbe, almindelig hvene, tormentil og vellugtende gulaks. Frederiksund Kommune vurderer overordnet, at der ikke foreligger naturforbedrende plejeforanstaltninger eller tiltag, som i sig selv vil udgøre et argument for at give dispensation til anlæg af målbanen. Det vurderes samtidig, at Forsvaret har argumenteret for, at der foreligger et særligt tilfælde på grund af de nationale sikkerhedspolitiske interesser. Frederikssund Kommune, Naturteam vurderer derfor, at Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste kan få dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 stk. 2 til at etablere en bevægelig målbane som beskrevet i ansøgningen af benævnt Forslag 1: En remise med forplads, 2 skinnestrækninger og en tilkørselsvej langs Tyskergrøft Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og Bilag IV-arter Jævnfør bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Der kan endvidere ikke gives tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Arealerne ligger ved Isefjord midt i Natura 2000 område nr. 235, Habitatområde nr. H133 Jægerspris Skydeterræn. Der indgår tre dyrearter og 17 habitatnaturtyper i udpegningsgrundlaget for Jægerspris Skydeterræn. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste har ladet DCE (Peter Wind, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience) udarbejde en konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området og herværende bilag IV-arter: Konsekvensvurdering af anlæg af bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Bilag nr. 3. DCE konkluderer, at projektet kan have såvel positive og neutrale som negative konsekvenser for Natura 2000-området Natura 2000 Områdets bevaringsmålsætninger I Natura 2000 planen, udarbejdet af Naturstyrelsen i 2011, for Jægerspris Skydeterræn, er det vurderet om området kan opnå gunstig bevaringsstatus. Nogle af naturtyperne vurderes at have et problem med at opnå gunstig bevaringsstatus, og det beskrives i Natura 2000 planen at det hovedsagligt skyldes, at arealerne er for tilgroede og at deposition af atmosfærisk kvælstof er for høj på områderne. 10/17

11 For at imødekomme dette plejer Forsvaret arealerne i skydeterrænet. Der tages f.eks. høslæt på projektområdet hvert år og det afskårne materiale fjernes og dermed fjernes også kvælstof fra området. Der indgår tre dyrearter og 17 habitatnaturtyper i udpegningsgrundlaget for Jægerspris Skydeterræn. En af målsætningerne i natura 2000 planen er bl.a. at størrelsen af arealet af habitatnaturtyperne, tør hede, kalk overdrev, surt overdrev, tidvis våd eng og rigkær skal være stabilt eller i fremgang. Der skal også ske en sammenkædning af de eksisterende arealer for at sikre spredningsmuligheder for naturtypernes karakteristiske og sjældne arter. 11/17

12 I forbindelse med ønsket om etablering af den bevægelige målbane har Forsvaret i 2009 ryddet ca. 11,5 ha birkeskov på skydeterrænet, da skovens placering ikke var forenelig med driften af målbanen. Det har øget sammenkædningen af arealerne og der er allerede sket en vis spredning af plantearterne fra overdrevsarealerne. Ved besigtigelsen som kommunen udførte i maj 2012 kunne vi konstatere, at der var en hel del vellugtende gulaks, almindelig hvene og tormentil på arealet. Der var desuden også mange orkidéer af arten ægbladet fliglæbe. Midlertidige forringelser eller forstyrrelser i en eventuel anlægsfase, der ikke har efterfølgende konsekvenser for de arter og naturtyper, Natura 2000 området er udpeget for at beskytte, vil almindeligvis ikke være i modstrid med forpligtelserne. (Vejledning til 408 side 29) Udpegningsgrundlag og påvirkning på dette Det kunne ikke på forhånd afgøres om anlægget vil påvirke habitatområdet. På den baggrund er der udarbejdet en konsekvensvurdering af projektet. I det følgende sammenfattes anlæggets effekter ud fra de oplysninger, der fremgår af konsekvensvurderingen (se vedlagte bilag 6 til ansøgningen). Naturtyper på habitatdirektivets bilag I: Målbanen gennemskærer habitatnaturtyperne 4030 Hede (delområde 101 og 102), surt overdrev (delområde 101 og 102) og kalkoverdrev 6210 (delområde 105 og 107) Tør hede Anlægget berører 0,19 ha af det samlede areal på 25,48 ha, svarende til < 1% Surt overdrev Anlægget berører 0,19 ha af det samlede areal på 44,16 ha, svarende til < 1% Kalk-overdrev Anlægget berører 0,21 ha af det samlede areal 54,08 ha, svarende til < 1%. Delområderne har et samlet areal på 29,6 ha, hvor baneanlæg inkl. remise og tilkørselsvej fysisk vil inddrage 1,4 ha eller 4,7 %. Hele natura2000-området har et areal på 569 ha ifølge Natura 2000 planen, og anlægget berører 1,4 ha svarende til: 0,2% af det samlede Natura 2000 område. Arter på habitatdirektivets bilag II. Arterne stor vandsalamander, skæv- og kildevælds-vindelsnegl er på udpegningsgrundlaget. De to arter af vindelsnegle er registreret i moseområdet nord for projektområdet. Skæv- og kildevælds-vindelsnegl er i Danmark generelt fundet i våde naturtyper med halvgræs-vegetation såsom kildevæld og rigkær, samt starsumpe. Det vurderes derfor for begge arter, at de ikke forekommer i selve projektområdet. Der er ikke registreret stor vandsalamander i selve projektområdet i forbindelse med de botaniske registreringer og flagermus-lytningerne. Stor vandsalamander er dog ikke eftersøgt målrettet i området. Der findes ingen vandhuller i selve projektområdet, hvilket udelukker 12/17

13 yngleaktivitet af stor vandsalamander. Til gengæld kan det ikke udelukkes at stor vandsalamander benytter området til fouragering og rasteplads (overvintring). Beskyttelsesvoldene vil kunne tænkes at få en positiv effekt på bestanden, idet de udgør et potentielt overvintringssted hævet over vinter-grundvandsstanden. Det vurderes at denne effekt vil kunne modvirke eventuelle negative effekter på stor vandsalamander ved anlægsarbejdet. Påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Forsvaret har i ansøgningen foreslået og indarbejdet en række afværgeog plejetiltag (se bilag 6 til ansøgningen). Plejetiltagene omfatter forstyrrelse og pletvis afbrænding med resulterende blottelse af mineraljorden i forbindelse med skydningen på de tre berørte habitattyper. Hertil kommer rydning og slåning med opsamling af biomassen på 32 ha hede, overdrev og fersk eng i delområderne , samt 108. I konsekvensvurderingen står der at den nuværende driftsform med et årligt maskinelt efterårsslæt og fjernelse af biomassen i undersøgelsesområdet bør opretholdes. Frederikssund Kommune har vurderet at gennemførelse af disse afværge- og plejetiltag skal indgå som et vilkår til ovenstående afgørelse for at fremme artsdiversiteten. Frederikssund Kommune forventer på den baggrund, at en større del af det 3-beskyttede naturområde vil kunne udvikle sig til habitatnatur. Der stilles krav om pleje af hele undersøgelsesområdet (delområde samt ). Frederikssund Kommune vurderer, at anlæg af målbanen vil påvirke en mindre og uvæsentlig del af det samlede areal med habitatnatur. Med de beskrevne afværge- og plejetiltag vurderes det yderligere, at det samlede areal med habitatnatur vil være stigende frem til næste planperiode. Anlæg af målbanen vurderes dermed ikke at skade det internationale beskyttelsesområde. Tilladelse til projektet sker dermed indenfor rammerne af habitatdirektivets områdebeskyttelse. Bilag IV arter Det vurderes at anlæg af målbanen ikke vil påvirke Bilag IV-arterne ved området negativt. Det drejer sig om arterne stor vandsalamander, løgfrø, markfirben og de otte flagermusarter: brunflagermus, dværgflagermus, frynseflagermus, langøret flagermus, skimmelfalgermus, sydflagermus, troldflagermus og vandflagermus. Der er registreret markfirben på og i nærheden af skydeterrænet. Arten er aktiv fra medio april til november og vil således kunne blive berørt af evt. anlægsarbejde inden for denne periode. Der stilles vilkår om at anlægsarbejdet udføres i vinterperioden. Anlæg af beskyttelsesvolde og drift af målbanen vil skabe vegetationsløse bare pletter, hvor markfirbenet kan trives. Det vurderes derfor at projektet ikke har en skadelig virkning på markfirbenene. Det vurderes samtidig sandsynligt, at anlægget vil have en positiv virkning på forekomst af markfirben i skydeterrænet ved etablering af nye solbadepladser. Beskyttelsesvolden vil ydermere kunne tænkes at udgøre et potentielt overvintringssted, som ligger hævet over vinter-grundvandsstanden. Kommentar [e1]: Skal vi kræve/foreslå at de etableres med større sten i jordniveau som vil give gode overvintringssteder til disse arter??? 13/17

14 Der er ikke registreret frøer eller salamandre i selve projektområdet i forbindelse med de botaniske registreringer og flagermus-lytningerne. Arterne er dog ikke eftersøgt målrettet i området. Der findes ingen vandhuller i selve projektområdet, hvilket udelukker yngleaktivitet af de kendte paddearter. Til gengæld kan det ikke udelukkes at arterne benytter området til fouragering og rasteplads (overvintring). Beskyttelsesvoldene kan tænkes at få en positiv effekt på bestandene, idet de udgør et potentielt overvintringssted hævet over vintergrundvandsstanden. Målbanens mulige effekt på flagermus er vurderet ved en registrering af forekomst og aktivitetsområde igennem sommeren 2012 i det berørte nærområde. Fire af de otte kendte arter i Jægerspris Skydeterræn blev registreret i undersøgelsesområdet, det drejer sig om arterne troldflagermus, dværgflagermus, brunflagermus og sydflagermus, som blev set flyvende over området. specielt dværgflagermus blev registreret regelmæssigt i området, mens de tre andre arter mest så sporadisk. Det vurderes, at flagermusene i området ikke vil være påvirket af hverken anlæg eller drift af målbanen, idet flagermusene benyttelse af området begrænses til fødesøgning i luften igennem sommerhalvåret. denne aktivitet vurderes at være upåvirket af det forholdsvise lave anlæg. Det vurderes overordnet at der ikke er risiko for beskadigelse af eventuelle Bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Det er Byggeri og Naturs samlede vurdering, at det ansøgte i kombination med de stillede vilkår, ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller medføre beskadigelse/ ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Offentliggørelse og klagevejledning Dispensationen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside den Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal sendes til kommunen, som sender den videre. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Du skal være opmærksom på, at andre også kan klage over afgørelsen. De der kan klage efter naturbeskyttelsesloven er: adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 14/17

15 Dispensationen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis vi modtager klager fra andre, vil du blive orienteret. Du må i så fald ikke udnytte dispensationen, før klagesagen er afsluttet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. til klagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens 66. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen. Anden lovgivning Dispensationen vedrører alene beskyttet natur. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. Denne dispensation vedrører ikke gravning af vandhul i tilfælde af behov for supplerende jord til anlæg af målbanen. Det vil kræve en ny 3 dispensation. Der er ikke søgt om grundvandssænkning Der er ikke søgt om dispensation til fjerne et gammel fundament fra overdrevsarealerne. Denne dispensation forudsætter at der gives tilladelse fra Naturstyrelsen til flytning af orkidéer efter artsfredningsbekendtgørelsen. Tilkørselsvejen til remisen ligger delvist inden for strandbeskyttelseslinjen, derfor er det også nødvendigt med en dispensation fra 15 i naturbeskyttelsesloven. Ansøgningen er derfor videresendt til Naturstyrelsen den Naturstyrelsen har den 25. oktober 2013 meddelt Frederikssund Kommune at projektet efter styrelsens vurdering ikke er omfattet af VVM-reglerne. Der Foruden denne dispensation kræves desuden følgende tilladelser/dispensationer fra kommunen: landzonetilladelse efter planloven 35 dispensation fra naturbeskyttelsesloven 17 (skovbeskyttelseslinje) dispensation fra naturbeskyttelsesloven 18 (fortidsmindebeskyttelseslinje) byggetilladelse 15/17

16 Når klagefristen for denne dispensation er udløbet starter sagsbehandlingen i forhold til den resterende lovgivning. Hvis der bliver klaget over denne afgørelse starter sagsbehandlingen først når klagesagen er afsluttet. Hvis man i forbindelse med gravearbejdet støder på fortidsminder, skal arbejdets standses og fundet skal meddeles til Frederikssund Museum, Færgegården (tlf ) jf. Museumsloven. Museet beslutter, hvornår arbejdet kan genoptages. Med venlig hilsen Tina Køel Biolog Byggeri og Natur Bilag: Kortbilag 1 over projektområdet med målbane, vejledende 3- registrering og habitatkortlægning (arbejdstitel: Målbane november 2013) Kortbilag 2 med illustration af udvalgte vilkår Bilag A. Forsvarets ansøgning med vedlagt bilag 1-6 Bilag 1 tekniske tegninger Bilag 2 Kortbilag med målbane (Henry Jensen A/S) Bilag 3 Konsekvensvurdering (DCE 2012) Bilag 4 Notat (Henry Jensen A/S) Bilag 5 Kortbilag med afkortet målbane (DCE) Bilag 6 Tabel med afværge- og naturforbedrende foranstaltninger Bilag B. Notat fra Amphi Consult den 9. januar 2012 Kopi af afgørelsen er sendt til: Roskilde Museum, Sct. Olsgade 15, 4000 Roskilde. Frederikssund Museum, Færgegården, Kulturarvsstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø. 16/17

17 Dansk Botanisk Forening, Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 København K. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. og Danmarks Ornitologiske Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. og Dansk Sportsfiskerforbund og Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. 17/17

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Hornsved Grundejerforening v/iver Juhl Strandvej 91 B, Kulhuse 3630 Jægerspris

Hornsved Grundejerforening v/iver Juhl Strandvej 91 B, Kulhuse 3630 Jægerspris Hornsved Grundejerforening v/iver Juhl Strandvej 91 B, Kulhuse 3630 Jægerspris Dato 11. juni 2015 Sagsnr. 01.05.08-P25-3-14 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til genetablering

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe Registrering af 3-natur på del af Kulhusvej 21 m.fl., matr. nr. 1c, 1d, 2d, 4g, 14, 15c og 16b, Slagelsesgårdene, Dråby, og matr. nr. 5, Troldegårde, Dråby, i Frederikssund Kommune Rekvirent: Frederikssund

Læs mere

Ingelise og Tom Slot Hansen Bautahøjvej Jægerspris

Ingelise og Tom Slot Hansen Bautahøjvej Jægerspris Ingelise og Tom Slot Hansen Bautahøjvej 13 3630 Jægerspris Dato 10. juni 2015 Sagsnr. 01.05.08-K08-2-15 BYGGERI OG NATUR Lovliggørende dispensation til bådebro med tilhørende terrasse ved sø på Bautahøjvej,

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR Frederikssund Golf Klub Sendt pr. e-mail til Bestyrelsesmedlem Henrik Helt hhelt@mail.dk og greeenkeeper Karl Andersen greenkeeper@fgkgolf.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Line G. og Martin Vædele Dr Schadsvej 35 4500 Nykøbing Sj (Sendt som e-mail til nn@kullegaard.dk) Den 10. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Michael Reich Tørslevvej 39B 3630 Jægerspris Sendt pr. mail til: michael@reich.dk BY OG LANDSKAB Dato 12. januar 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-12-16 Torvet 2 3600 Frederikssund Telefon 47 35 10 00 Telefax

Læs mere

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Til: Frederikssund Kommune Att: Minna Møller 1. udgave 10. december 2009 NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Tekst: Thomas Vikstrøm

Læs mere

Karlo Krogh Hansen Lundholmvej 6 7470 Karup J. Dispensation til oprensning og udvidelse af vandhul

Karlo Krogh Hansen Lundholmvej 6 7470 Karup J. Dispensation til oprensning og udvidelse af vandhul TEKNIK OG MILJØ Karlo Krogh Hansen Lundholmvej 6 7470 Karup J Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8154 ngors@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.00-P00-84-15

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen matr.nr. 1-c, Ulkerup Skov, Egebjerg sydøst for Hov Vig.

Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen matr.nr. 1-c, Ulkerup Skov, Egebjerg sydøst for Hov Vig. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Den 1. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Snedker- og Tømrermester Aage Petersen & Søn Aps v/ Claus Petersen Dybesøvej 39 4581 Rørvig Sendt til info@aagepetersen.dk Den 25. august 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Søen må max. graves 1 m dyb og skal anlægges med jævnt skrånende bredder med en hældning ikke stejlere end 1:5.

Søen må max. graves 1 m dyb og skal anlægges med jævnt skrånende bredder med en hældning ikke stejlere end 1:5. Kirsten Olson Kildeskåret 6 4050 Skibby Dato 17. oktober 2016 Sagsnr. 01.03.00-P19-78-16 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Landzonetilladelse til etablering af sø på Kildeskåret 6, 4050 Skibby

Læs mere

Forsvaret. naturforvalter -

Forsvaret. naturforvalter - Forsvaret som naturforvalter - Feltarbejde mellem nedslag af lysraketter og bombekratere lørdag den 5. marts 2016 v. botaniker Peter Wind Aarhus Universitet Bioscience Kalø Oversigt over forsvarets arealer

Læs mere

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015

www.ikast-brande.dk TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 TYKSKOV VISTA A/S Risbjergvej 63 7330 Brande 27. april 2015 Landzonetilladelse til genopførelse af et sommerhus på matr. nr. 4b, Lundfod By, Brande, beliggende ved Ejstrupholmvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Steen Østergaard Vindrosen Feldskovvej 5 4180 Sorø Den 13. august 2014 Sendt til tegnestuenvindrosen@gmail.com Natur & Miljø Ref.: HEM Sag: 306-2013-60616 Dok.: 306-2014-168901 Vedr. CPR/CVR: 22275 Dispensation

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015

www.ikast-brande.dk Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Kennet Funder Bak Floritsvej 4 Florits 8765 Klovborg 4. marts 2015 Landzonetilladelse til udvidelse af en maskinhal og lovliggørelse af et brændeskur, Floritsvej 4, 8765 Klovborg Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Janni Cronberg Ulkerupvej 7 4572 Nr. Asmindrup E-mail: jannicronberg@gmail.com Den 21. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 til opførelse af solcelleanlæg Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til delvis oprensning af sø

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til delvis oprensning af sø Boligselskabet Rosenvænget Servicecenter Frederikssund Heimdalsvej 7 C 3600 Frederikssund Sendt på mail til Rikke Larsen, Grøn Formand ejdrl@domea.dk Dato 21. september 2015 Sagsnr. 01.05.08-P25-4-15 Matr.nr.

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Vejdirektoratet Att. Agnete Jørgensen Thomas Helsteds Vej 11 Skanderborg Sendt pr. mail til: agjo@vd.dk Dato 16. september 2016 Sagsnr. 01.05.08-P25-15-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Landzonetilladelse

Læs mere

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider:

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider: Farum Kano og Kajakklub Skallepanden ved Furesøen V.M. Amdrupsvej 17 3520 Farum Att.: Bent Henriksen 3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Furesø Kommune modtog den 1. juli 2013 din ansøgning

Læs mere

Furesø Kommune modtog den 27. januar 2011 jeres ansøgning om dispensation til at etablere en ridesti gennem Gisselfeld Eng og en bro over Tibberup Å.

Furesø Kommune modtog den 27. januar 2011 jeres ansøgning om dispensation til at etablere en ridesti gennem Gisselfeld Eng og en bro over Tibberup Å. Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 2 3500 Værløse Dispensation til at anlægge ridesti gennem Gisselfeld Eng og bro over Tibberup Å, beliggende matr. nr. 31 a Jonstrup Vang, Værløse. Furesø Kommune modtog

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013

Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande. 8. februar 2013 Kjeld Jensen Dørslundvej 92 Harrild 7330 Brande 8. februar 2013 Landzonetilladelse til opførelse af økologisk kummehus i forbindelse med dambruget, Dørslundvej 81, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har

Læs mere

Den 15. december Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Den 15. december Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Grundejerforeningen for Kaarup Skov og Ordrup Næs v. Kirsten Møller Tryggevældevej 106 (sendt som e-mail til kirsten.v.moller@icloud.com og asp.fuglsang@mail.dk) Den 15. december 2014 Odsherred Kommune

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven TDC A/S Teglholmsgade 1-3 2450 København SV Sendt til e-mail: evn@tdc.dk og Lars.Arildslund@dk.issworld.com Den 12. maj 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Dispensation til pensling af Kæmpe-bjørneklo

Læs mere

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens Rikke Larsen Bjergesøvej 51 4534 Hørve Sendt til e-mail: frularsen0@gmail.com Den 1. august 2014 Natur, Miljø og Trafik Lovliggørende dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Odsherred Kommune har

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013

Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm. 5. september 2013 Thomas Albert Nielsen Engvej 7 Gludsted, 7361 Ejstrupholm 5. september 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ny carport med redskabsrum, Engvej 7, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har behandlet

Læs mere

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015

www.ikast-brande.dk Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Hans Jørgen Guldbrand Højgårdsvej 15 7330 Brande 16. marts 2015 Landzonetilladelse til opførelse af et skur med solceller - Højgårdsvej 15, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Jimmy Møller Jensen Gydevej 7 7330 Brande 10. april 2015

www.ikast-brande.dk Jimmy Møller Jensen Gydevej 7 7330 Brande 10. april 2015 Jimmy Møller Jensen Gydevej 7 7330 Brande 10. april 2015 Landzonetilladelse til opførelse af stuehus med integreret garage - Gydevej 7, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild Jens Mark Arnung Annavej 19 8500 Grenå TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. november 2013 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pec@norddjurs.dk Journalnr.: 13/18758 Dispensation fra

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven.

Dispensationen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen på dette brev, jf. 66, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven. Felex Pedersen Højby-Vig Jagtforening Bakketoppen 1 4571 Grevinge Den 4. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 Dispensation til at vende skydebanen på ejendommen matr.nr. 3a og 3cg

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015

www.ikast-brande.dk René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 René Schau Larsen Vibevej 76 7330 Brande 29. juli 2015 Landzonetilladelse til etablering af et nyt stuehus på matr. nr. 2c, Borup By, Brande, beliggende ved Sandfeldvej 23, 7330 Brande Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27.

Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej 27. Gunnar Krarup Andersen Stausholmvej 27 7673 Harboøre 16. juni 2015 Lovliggørende dispensation fra 3 i Naturbeskyttelsesloven og 35 i Planloven til fjernelse af del af overdrev og etablering af dige - Stausholmvej

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Ejstrupholm Dambrug v/ Erik Hansen Løvbjergvej 23B 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Landzonetilladelse til udskiftning af en cryotank til oxygen på matr. nr. 10ba, Hallundbæk Gde., Ejstrup, beliggende

Læs mere

Sagsnr. 014805-2014. Matr.nr. 5 Nygårde

Sagsnr. 014805-2014. Matr.nr. 5 Nygårde Landzonetilladelse Rambøl Bag Haverne 32 4600 Køge Dato 23. september 2014 Sagsbehandler KAJAK Sagsnr. 014805-2014 Matr.nr. 5 Nygårde BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Militært

Læs mere

Afgørelse Kommunen giver hermed dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til det ansøgte 2.

Afgørelse Kommunen giver hermed dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til det ansøgte 2. Fonden Esrum Kloster & Møllegård Klostergade 11 Esrum 3230 Græsted Sag: 2016/35342 032 Id: 005797 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 06. april 2017 Personlig henvendelse

Læs mere

Opførsel af transformerstation

Opførsel af transformerstation POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK att. Lars Hansen Thy Mors Energi Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors Opførsel af transformerstation Struer

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den grænser op til Esrum Å.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den grænser op til Esrum Å. Per Behrendt Hansen Gyvelholm 48,1. 2830 Virum Sag: 2016/18302 003 Id: 008608 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 16. december 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1

Knud Thor Larsen. - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande. 14. marts 2013. Bygge- og Miljøafdeling Centerparken 1 Knud Thor Larsen Arvad Møllevej 3 7330 Brande 14. marts 2013 Landzonetilladelse til etablering af et overdækket privat svømmebassin - Arvad Møllevej 3, 7330 Brande Teknik- og miljøudvalget har den 5. marts

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 og

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 og Odsherred Naturskole Egebjergvej 162 4500 Nykøbing Sj. Att.: Keld Hauge, kh@nvpro.dk Den 22. april 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 17 og 18 til opførelse af GeoLegePark

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af en sø

Landzonetilladelse til etablering af en sø Mogens Mugge Weje Harck Lauridsen Teglværksvej 12 Starreklinte 4534 Hørve Sendt til e-mail: mugges@hotmail.dk Den 13. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Landzonetilladelse til etablering af en sø Odsherred

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Finn Jakobsen Tyvkærvej Ikast. 11. november 2013

Finn Jakobsen Tyvkærvej Ikast. 11. november 2013 Finn Jakobsen Tyvkærvej 31 7430 Ikast 11. november 2013 Landzonetilladelse til opførelse af carport, Tyvkærvej 31, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en ny carport

Læs mere

Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com. Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø

Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com. Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø Ejendommen på matr. nr. 8e, Alsønderup By, Alsønderup,

Læs mere

Naturstyrelsen Nordsjælland Gillelejevej 2B 3230 Græsted Att. Jens Bach. Tilladelsen gives på vilkår af:

Naturstyrelsen Nordsjælland Gillelejevej 2B 3230 Græsted Att. Jens Bach. Tilladelsen gives på vilkår af: Naturstyrelsen Nordsjælland Gillelejevej 2B 3230 Græsted Att. Jens Bach Vand og Natur Claus Matzen Telefon cmat@fredensborg.dk Sagsnr. 13 / 45320 1. oktober 2014 Tilladelse og dispensation til vandløbsregulering

Læs mere

www.ikast-brande.dk Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014

www.ikast-brande.dk Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Peter Gasbjerg Sandfeldvej 55 7330 Brande 19. februar 2014 Lovliggørende landzonetilladelse til inddragelse af garage til beboelse inkl. loftsudnyttelse

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den ligger indenfor 150 meter fra Esrum Å.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om søog åbeskyttelseslinje 1, da den ligger indenfor 150 meter fra Esrum Å. Arkitekt Per Hartwig Sag: 2016/31697 001 Id: 009461 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 29. september 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249 6009

Læs mere

Dispensation til at lovliggøre indgreb i dige på ejendommen matr.nr. 7-i Prejlerup By, Grevinge beliggende Nykøbingvej 101, 4571 Grevinge.

Dispensation til at lovliggøre indgreb i dige på ejendommen matr.nr. 7-i Prejlerup By, Grevinge beliggende Nykøbingvej 101, 4571 Grevinge. Marie Sodemann Rasmussen Flemming Gjerløv S. Rasmussen Nykøbingvej 101 4571 Grevinge Den 23. november 2015 Lovliggørende dispensation efter museumsloven til indgreb i beskyttet dige Dispensation til at

Læs mere

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016 Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev 12. oktober 2016 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sø Skive Kommune har d. 4. oktober 2016 modtaget ansøgning fra Bent

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Skanderborg Sendt pr. mail til: Agnete Jørgensen, agjo@vd.dk Dato 19. Januar 2016 Sagsnr. 01.05.08-P25-15-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation

Læs mere

www.ikast-brande.dk Kim Holmgaard & Stinne Pilgaard Jensen Bakken 7 Nøvling 7480 Vildbjerg 3. februar 2014

www.ikast-brande.dk Kim Holmgaard & Stinne Pilgaard Jensen Bakken 7 Nøvling 7480 Vildbjerg 3. februar 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Kim Holmgaard & Stinne Pilgaard Jensen Bakken 7 Nøvling 7480 Vildbjerg 3. februar 2014 Landzonetilladelse til ændring af status fra sommerhus til helårsbeboelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Landzonetilladelse Agrovi Industrivænget 22 3400 Hillerød Ridebane, maskinhus og lade ved Søgårdsvej 1, 3550 Slangerup Vi giver hermed landzonetilladelse til at flytte ridebanen på 20 x 40 m og til at

Læs mere

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014

www.ikast-brande.dk Birgit Dupont - Thorlundvej 30, 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Birgit Dupont Thorlundvej 30A 7361 Ejstrupholm 29. september 2014 Landzonetilladelse til etablering af Bed & Breakfast og lokaleudlejning - Thorlundvej

Læs mere

Karsten Aarup Dahse Gedhusvej Bording. 14. oktober 2013

Karsten Aarup Dahse Gedhusvej Bording. 14. oktober 2013 Karsten Aarup Dahse Gedhusvej 18 7441 Bording 14. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af et maskinhus - Gedhusvej 18, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse

Læs mere

Uhre Friskole Gejlbjergvej 4 Uhre 7330 Brande 1. september 2015

Uhre Friskole Gejlbjergvej 4 Uhre 7330 Brande 1. september 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Uhre Friskole Gejlbjergvej 4 Uhre 7330 Brande 1. september 2015 Landzonetilladelse til ny overdækning samt tilbygning til pedelværksted - Gejlbjergvej

Læs mere

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016

www.ikast-brande.dk IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 IKAST-BRANDE SPILDEVAND A/S Att.: Lone Thestrup Europavej 2 7430 Ikast 4. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et skur på matr. nr. 2l, Stensbjerg, Ikast, beliggende ved Hagelskærvej 42B, 7430

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal Arkitekt m.a.a. Kurt Birk Lindhøjvej 10, Begtrup 8420 Knebel Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en 1.100 m² stor kold hal 06-01-2011 Sagsnr. 10/24917 Kontaktperson: Der

Læs mere

HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording. 26. november 2013

HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording. 26. november 2013 HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 26. november 2013 Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af en pavillon på matr.nr. 12m, Hestlund By, Bording, beliggende ved Skyggevej 21 A, 7441 Bording

Læs mere

Tage Madsen Enghavevej 37 Hvillum 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015

Tage Madsen Enghavevej 37 Hvillum 7361 Ejstrupholm. 8. september 2015 Tage Madsen Enghavevej 37 Hvillum 7361 Ejstrupholm 8. september 2015 Lovliggørende landzonetilladelse til et etableret brændeskur, som udvides og renoveres på matr. nr. 3b, Nygårde, Ejstrup, beliggende

Læs mere

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id Lars Nielsen Søbyvej 69 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: bhkv@post.tele.dk Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul matr. nr. 3f, søby by, Gosmer Der er søgt om tilladelse til at

Læs mere

Landzonetilladelse. Lars Gylden ORI-Fodbold Strandgårds Alle 75 3600 Frederikssund. Multibane og pannabane ved Bjergvejen 7a, 3600 Frederikssund

Landzonetilladelse. Lars Gylden ORI-Fodbold Strandgårds Alle 75 3600 Frederikssund. Multibane og pannabane ved Bjergvejen 7a, 3600 Frederikssund Landzonetilladelse Lars Gylden ORI-Fodbold Strandgårds Alle 75 3600 Frederikssund Multibane og pannabane ved Bjergvejen 7a, 3600 Frederikssund I søgt om landzonetilladelse til at lave en multibane og en

Læs mere

Knud Munk Nielsen Teglgårdsvej Bording. 8. oktober 2012

Knud Munk Nielsen Teglgårdsvej Bording. 8. oktober 2012 Knud Munk Nielsen Teglgårdsvej 10 7441 Bording 8. oktober 2012 Landzonetilladelse til opsætning af solcelleanlæg - Teglgårdsvej 10, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat FG HANDEL S.M.B.A. Nykøbingvej 95 4571 Grevinge Den 11. februar 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Natursektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00252 Ref. fleka Den 2. oktober 2013 Afgørelse om at rydning af

Læs mere

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Lovliggørende dispensation til på vilkår at brinksikre søbredden på matr.nr. 77 d, Hareskov By, Værløse, beliggende Åvej 20 A, Hareskovby.

Læs mere

Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast. 3. maj 2013

Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast. 3. maj 2013 Sentrum att: Kurt H. Jensen Bygaden 39 7430 Ikast 3. maj 2013 Landzonetilladelse til fire shelters, en bålhytte og en carport - Bygaden 37-41, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Ikast-Brande kommune Ejendomsgruppen v/anja Murmann Birkkjær Centerparken 1 7330 Brande 4. april 2016 Landzonetilladelse til toiletbygning - Herningvej

Læs mere

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager.

Bjeragervej 75, 8300 Odder, matr. nr. 3 a Bjerager By, Bjerager. Lars Steenberg Nikolajsen Bjeragervej 75 Bjerager 8300 Odder Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Landzonetilladelse Vedrørende landzonetilladelse til etablering af Bed and Breakfast

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 4. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Læs mere

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016

Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording. 13. januar 2016 Tina Thorup Nielsen Ruskærvej 3 7441 Bording 13. januar 2016 Landzonetilladelse til etablerede jordvolde, plads til oplagring og nedknusning af beton samt en ny ridebane på matr. nr. 3d, Stubkær By, Bording,

Læs mere

Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning

Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning Ole Erik Lauridsen Trættevejen 16, Tingsted 4800 Nykøbing F Afgørelse ikke VVM-pligt Sortkrudtskydning 09-06-2015 Kommunen har behandlet ansøgningen om skydning med sortkrudtvåben på den eksisterende skydebane

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Tom Jensen Grædstrupvej 54 8740 Brædstrup Byggesag Sagsbehandler: Hanne Lind Direkte: 76292572 Mobil: 7629 2572 Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus,

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Hillerød Kommune, Ejendomme Baunevej 16 3400 Hillerød Att: Merete Rønne Sendt pr. mail til: mero@hillerod.dk

Hillerød Kommune, Ejendomme Baunevej 16 3400 Hillerød Att: Merete Rønne Sendt pr. mail til: mero@hillerod.dk Hillerød Kommune, Ejendomme Baunevej 16 3400 Hillerød Att: Merete Rønne Sendt pr. mail til: mero@hillerod.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til at etablere vandhul i en

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Til berørte lodsejere Dato 7. januar 2016 Sagsnr. 06.02.03-P19-2-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til nedlæggelse af gamle dræn og etablering af nye dræn i forbindelse med etablering af Vinge Stationsby

Læs mere

3 dispensation til anlæg af kloakledning gennem naturområde på matr.nr. 39 Borup Sø, Værløse og 88 Kr. Værløse By samt 7f Kr.

3 dispensation til anlæg af kloakledning gennem naturområde på matr.nr. 39 Borup Sø, Værløse og 88 Kr. Værløse By samt 7f Kr. Furesø Egedal Forsyning Knud Bro Allé 1 3660 Stenløse Att.: Kasper Heinicke 3 dispensation til anlæg af kloakledning gennem naturområde på matr.nr. 39 Borup Sø, Værløse og 88 Kr. Værløse By samt 7f Kr.

Læs mere

FRIGIVET TIL INTERNETTET

FRIGIVET TIL INTERNETTET VERSION 1.0 FBE-FD 08.02.05 U 2008/003903-85324 07-12-2009 (Bedes anført ved henvendelser) Frederikssund Kommune Natur og Miljø Torvet 1 3600 Frederikssund epost@frederikssund.dk Eft.: Forsvarsministeriet

Læs mere

Lars Anton Møller Fundervej 98 98, 7442 Engesvang. 25. juni 2015

Lars Anton Møller Fundervej 98 98, 7442 Engesvang. 25. juni 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Lars Anton Møller Fundervej 98 7442 Engesvang 25. juni 2015 Lovliggørende landzonetilladelse til udnyttelse af tagetage - Fundervej 98, 7330 Brande Ikast-Brande

Læs mere

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk

Greve Kommune Teknik & Miljø. Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet mq@vd.dk; sokr@vd.dk; vd@vd.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til regulering af Vardegårdsløbet Udbygning af Køge Bugt motorvejen (M10), etape 1052

Læs mere

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012

Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg. 28. november 2012 Hardy Brian Linneberg Chr.Winthers Vej 6 8600 Silkeborg 28. november 2012 Landzonetilladelse til lovliggørelse af et opført redskabsskur i tilknytning til jagthytte - Toftlundvej 15 B, 7430 Ikast Ikast-Brande

Læs mere

www.ikast-brande.dk Julie Kristoffersen og Anders Mielec Løvbjergvej 10 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 16. december 2015

www.ikast-brande.dk Julie Kristoffersen og Anders Mielec Løvbjergvej 10 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 16. december 2015 Julie Kristoffersen og Anders Mielec Løvbjergvej 10 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 16. december 2015 Lovliggørende landzonetilladelse til opført fritliggende solcelleanlæg, Løvbjergvej 10, 7361 Ejstrupholm

Læs mere

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose

Notat. Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose Notat Høring om regulering af Lilleåens brink ved Damsbro mose behandler en ansøgning om regulering af Lilleå ved etablering af et vandingssted på matr. nr. 5hø, Hinnerup By, Grundfør. Høringsmaterialet

Læs mere

Jan Østergård Skyggevej Bording. 14. oktober 2013

Jan Østergård Skyggevej Bording. 14. oktober 2013 Jan Østergård Skyggevej 24 7441 Bording 14. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af maskinhus - Bordinglund 1c, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af et

Læs mere

www.ikast-brande.dk Jørgen Møller Poulsen Skolevænget 17 17, 7430 Ikast 9. juni 2015

www.ikast-brande.dk Jørgen Møller Poulsen Skolevænget 17 17, 7430 Ikast 9. juni 2015 Jørgen Møller Poulsen Skolevænget 17 7430 Ikast 9. juni 2015 Landzonetilladelse til opførelse af en garage med carport, Skolevænget 17, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse

Læs mere