Bekendtgørelse af aftale af 1. juni 2010 med Den Internationale Straffedomstol om fuldbyrdelse af straffe idømt af Den Internationale Straffedomstol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse af aftale af 1. juni 2010 med Den Internationale Straffedomstol om fuldbyrdelse af straffe idømt af Den Internationale Straffedomstol"

Transkript

1 BKI nr 20 af 13/08/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., JTF, j.nr. 119.H g. Senere ændringer til forskriften BKI nr 25 af 11/10/2012 Bekendtgørelse af aftale af 1. juni 2010 med Den Internationale Straffedomstol om fuldbyrdelse af straffe idømt af Den Internationale Straffedomstol Den 1. juni 2010 undertegnedes i Kampala en aftale mellem Kongeriget Danmark og Den Internationale Straffedomstol om fuldbyrdelse af straffe idømt af Den Internationale Straffedomstol. Aftalens ordlyd er som følger: 1

2 Oversættelse AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF DENMARK AND THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ON THE ENFORCEMENT OF SENTENCES OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT The International Criminal Court (hereinafter referred to as»the Court«) and The Kingdom of Denmark (hereinafter referred to as»denmark«), PREAMBLE RECALLING Article 103 of the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998 by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries (hereinafter referred to as»the Rome Statute«), according to which sentences of imprisonment pronounced by the Court shall be served in a State designated by the Court from a list of States which have indicated their willingness to accept sentenced persons; RECALLING Rule 200 of the Rules of Procedure and Evidence of the Court (hereinafter referred to as the»rule(s)«), according to which the Court may enter into bilateral arrangements with States with a view to establishing a framework for the acceptance of persons sentenced by the Court, consistent with the Rome Statute; RECALLING the widely accepted international treaty standards governing the treatment of prisoners including the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners approved by ECOSOC resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2067 (LXII) of 13 May 1977, the Body of Principles for the Protection of all Persons under any Form of Detention or Imprisonment adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988, and the Basic Principles for the Treatment of Prisoners adopted by General Assembly resolution 45/111 of 14 December 1990; AFTALE MELLEM KONGERIGET DANMARK OG DEN INTERNATIONALE STRAFFEDOMSTOL OM FULDBYRDELSE AF STRAFFE IDØMT AF DEN INTERNATIONALE STRAFFEDOMSTOL Den Internationale Straffedomstol (herefter benævnt»domstolen«) og Kongeriget Danmark (herefter benævnt»danmark«), PRÆAMBEL SOM ERINDRER artikel 103 i Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol, der blev vedtaget den 17. juli 1998 af De Forenede Nationers diplomatiske konference for befuldmægtigede (herefter benævnt»romstatutten«), og i henhold hvortil fængselsstraffe idømt af domstolen skal afsones i en stat, som domstolen udpeger ud fra en liste over stater, som har tilkendegivet, at de er rede til at modtage domfældte personer; SOM ERINDRER regel 200 i domstolens procesreglement (herefter benævnt»procesreglementet«), hvorefter domstolen kan indgå bilaterale aftaler med stater med henblik på at fastsætte nogle rammer, som er forenelige med Rom-statutten, for modtagelse af personer, der er idømt en straf af domstolen; SOM ERINDRER de almindeligt anerkendte traktatfastsatte standarder om behandling af fanger, herunder de standardiserede minimumsregler for behandling af fængslede, som er vedtaget ved De Forenede Nationers Økonomiske og Sociale Råds resolution 663 C (XXIV) af 31. juli 1957 og resolution 2067 (LXII) af 13. maj 1977, den samling af principper for beskyttelse af alle personer under enhver form for tilbageholdelse eller fængsling, som er vedtaget ved generalforsamlingsresolution 43/173 af 9. december 1988, og de grundlæggende principper for behandling af fængslede, som er vedtaget ved 2

3 generalforsamlingsresolution 45/111 af 14. december 1990; NOTING the willingness of Denmark to accept persons sentenced by the Court; IN ORDER to establish a framework for the acceptance of persons sentenced by the Court and to provide for conditions under which the sentences will be enforced in the territory of Denmark; HAVE AGREED as follows: SOM BEMÆRKER, at Danmark er rede til at modtage personer, der er idømt en straf af domstolen; MED HENBLIK PÅ at fastsætte nogle rammer for modtagelse af personer, der er idømt en straf af domstolen, samt fastlægge, på hvilke vilkår straffene skal fuldbyrdes på Danmarks territorium; HAR OPNÅET ENIGHED om følgende: Article 1 Artikel 1 Purpose and scope of the Agreement This Agreement shall regulate matters relating to or arising out of the enforcement of sentences imposed by the Court in prison facilities made available by Denmark. Aftalens formål og anvendelsesområde Denne aftale regulerer forhold, som vedrører eller opstår som følge af fuldbyrdelse af straffe, der er idømt af domstolen og skal afsones i fængsler, som stilles til rådighed af Danmark. Article 2 Artikel 2 Procedure 1. The Presidency of the Court (hereinafter referred to as»the Presidency«), when notifying the requested State of its designation to enforce a sentence in a particular case, shall transmit to Denmark inter alia the following information and documents: a) the name, nationality, date and place of birth of the sentenced person; b) a certified copy of the final judgment of conviction and the sentence imposed; c) the length and commencement date of the sentence, any pre-trial detention and the time remaining to be served; d) after having heard the views of the sentenced person, any necessary information concerning the state of his or her health, including any medical treatment that he or she is receiving, and any other information relevant to the enforcement of Procedure 1. Domstolens præsidentskab (herefter benævnt»præsidentskabet«) skal, når det underretter den anmodede stat om, at denne er udpeget til at fuldbyrde en straf i en bestemt sag, blandt andet fremsende følgende oplysninger og dokumenter til Danmark: a) domfældtes navn, nationalitet, fødselsdato og fødested; b) en bekræftet kopi af den endelige fældende dom og strafudmålingen; c) oplysninger om straffens længde og afsoningens begyndelse, eventuel varetægtsfængsling, og hvor lang en periode der endnu ikke er afsonet; d) efter at have hørt den domfældtes synspunkter, alle nødvendige oplysninger om vedkommendes helbred, blandt andet om eventuel igangværende lægebehandling, og andre oplysninger, der 3

4 the sentence, including any security aspects; e) any documents that the International Criminal Court may have which show that the convicted person has any ties with Denmark. 2. Denmark shall submit the notification of the designation to the competent national authorities. 3. The competent national authorities of Denmark shall without delay decide upon the Court s designation, in accordance with its national law, and inform the Presidency as soon as there is a final decision on the matter. 4. Denmark may at any time withdraw its conditions of acceptance for the inclusion in the List of States of enforcement. Any amendments or additions to such conditions shall be subject to confirmation by the Presidency. er relevante for straffens fuldbyrdelse, herunder eventuelle sikkerhedsaspekter; e) eventuelle dokumenter, som Den Internationale Straffedomstol måtte være i besiddelse af, og som viser, at den domfældte har tilknytning til Danmark. 2. Danmark skal overgive underretningen om udpegelsen til de kompetente nationale myndigheder. 3. De kompetente nationale myndigheder i Danmark skal uden ophold og i overensstemmelse med national lovgivning tage stilling til domstolens beslutning og skal underrette præsidentskabet, så snart der foreligger en endelig afgørelse herom. 4. Danmark kan til enhver tid tilbagekalde sine betingelser for at være optaget i fortegnelsen over fuldbyrdelsesstater, der har erklæret sig rede til at modtage domfældte personer. Eventuelle ændringer af eller tilføjelser til sådanne betingelser skal bekræftes af præsidentskabet. Article 3 Artikel 3 Delivery The Registrar of the Court, in consultation with the competent national authorities of Denmark, shall make appropriate arrangements for the proper conduct of delivery of the sentenced person from the Court to the territory of Denmark. Overførelse af den domfældte Justitssekretæren skal i samråd med de kompetente nationale myndigheder i Danmark træffe passende foranstaltninger til at sikre, at den domfældte overføres på forsvarlig vis fra domstolen til dansk territorium. Article 4 Artikel 4 Enforcement 1. Subject to the conditions contained in this Agreement, the sentence of imprisonment shall be binding on Denmark, which shall in no case modify it. 2. The enforcement of a sentence of imprisonment shall be subject to the supervision of the Court and shall be consistent with widely accepted international treaty standards governing treatment of prisoners. Fuldbyrdelse 1. Med forbehold af de i denne aftale indeholdte betingelser skal fængselsstraffen være bindende for Danmark, som under ingen omstændigheder må ændre den. 2. Fuldbyrdelsen af en fængselsstraf skal være underlagt domstolens tilsyn og skal være i overensstemmelse med almindeligt anerkendte traktatfastlagte standarder om behandling af fanger. 4

5 3. After delivery of a sentenced person to the competent authorities of Denmark, the Court may request the temporary transfer of the sentenced person to the custody of the Court for purposes of identification or for obtaining testimony or other assistance, in accordance with Article 93, paragraph 7 of the Rome Statute, and conditional on his or her return to the territory of Denmark within the period decided by the Court. The time spent in the custody of the Court shall be deducted from the term of the overall sentence remaining to be served in Denmark. 4. The Presidency may authorize the temporary extradition of the sentenced person to a third State for prosecution only if it has obtained assurances which it deems to be sufficient that the sentenced person will be kept in custody in the third State and transferred back to Denmark, after the prosecution. 3. Efter at en domfældt person er overført til de kompetente myndigheder i Danmark, kan domstolen anmode om midlertidig overflytning af domfældte til domstolens varetægt med henblik på identifikation eller optagelse af vidneudsagn eller anden bistand i overensstemmelse med artikel 93, stk. 7, i Rom-statutten og under forudsætning af, at den pågældende person returneres til dansk territorium inden for det af domstolen fastsatte tidsrum. Den tid, den dømte har tilbragt i domstolens varetægt, skal trækkes fra den overordnede fængselsstraf, der mangler at blive afsonet i Danmark. 4. Præsidentskabet kan kun give tilladelse til, at den domfældte midlertidigt udleveres til en tredje stat til retsforfølgning, hvis der efter præsidentskabets opfattelse foreligger tilstrækkelig sikkerhed for, at den domfældte holdes varetægtsfængslet i den tredje stat og sendes tilbage til Danmark efter retsforfølgningen. Article 5 Artikel 5 Supervision of enforcement In order to supervise the enforcement of sentences of imprisonment, the Presidency may, inter alia: a) when necessary, request any information, report or expert opinion from Denmark or from any reliable sources; b) where appropriate, delegate a judge of the Court or a member of the staff of the Court who will be responsible, after notifying Denmark, for meeting the sentenced person and hearing his or her views, without the presence of national authorities of Denmark; c) where appropriate, give Denmark an opportunity to comment on the views expressed by the sentenced person under paragraph (b) of this article. Tilsyn med fuldbyrdelsen Med henblik på at føre tilsyn med fuldbyrdelsen af fængselsstraffe kan præsidentskabet blandt andet: a) om nødvendigt rekvirere oplysninger, rapporter eller responsa fra Danmark eller andre pålidelige kilder; b) i fornødent omfang udpege en af domstolens dommere eller et af domstolens medlemmer til at påtage sig ansvaret for, efter at have underrettet Danmark derom, at møde den domfældte og høre dennes synspunkter, uden at de nationale myndigheder i Danmark er til stede; c) i fornødent omfang give Danmark mulighed for at fremføre sine kommentarer til de synspunkter, som den domfældte giver udtryk for i henhold til nærværende artikels stk. (b). Article 6 Artikel 6 Conditions of imprisonment Afsoningsforhold 5

6 1. The conditions of imprisonment shall be governed by the law of Denmark and shall be consistent with widely accepted international treaty standards governing treatment of prisoners; in no case shall such conditions be more or less favorable than those available to prisoners convicted of similar offences in Denmark. 2. Denmark shall notify the Presidency of any circumstances, including the exercise of any conditions agreed when declaring its willingness to be included in the List of States of enforcement, which could materially affect the terms or extent of the imprisonment. The Presidency shall be given at least 45 days notice of any such known or foreseeable circumstances. During this period, the requested State shall take no action that might prejudice its obligations. Where the Presidency can not agree to the aforementioned circumstances, it shall inform the requested State and transfer the sentenced person to a prison of another State. 3. When a sentenced person is eligible for a prison programme or benefit available under the national law of Denmark which may entail some activity outside the prison facilities, Denmark shall communicate that fact to the Presidency, together with any relevant information or observation, to enable the Court to exercise its supervisory function. 1. Afsoningsforholdene reguleres af dansk lovgivning og skal være i overensstemmelse med almindeligt anerkendte traktatfastlagte standarder om behandling af fanger; forholdene må på intet tidspunkt være mere eller mindre gunstige end vilkårene for fanger dømt for lignende forbrydelser i Danmark. 2. Danmark skal underrette præsidentskabet om forhold, herunder om betingelserne, hvorom der blev opnået enighed, da Danmark erklærede sig rede til at blive optaget i fortegnelsen over fuldbyrdelsesstater, som væsentligt kan påvirke vilkårene for eller længden af fængselsstraffen. Præsidentskabet skal gives mindst 45 dages varsel om sådanne kendte eller påregnelige forhold. Den anmodede stat må ikke i denne periode tage skridt, der kan have indvirkning på dens forpligtelser. Hvis præsidentskabet ikke kan tiltræde ovennævnte forhold, skal det underrette den anmodede stat herom og overflytte den domfældte til et fængsel i en anden stat. 3. Når en domfældt person efter dansk national lovgivning er berettiget til et afsoningsprogram eller afsoningsydelser, som kan indebære nogen aktivitet uden for fængslet, skal Danmark underrette præsidentskabet herom og ligeledes viderebringe alle relevante oplysninger og observationer for at give domstolen mulighed for at varetage sin tilsynsfunktion. Article 7 Artikel 7 Inspection 1. The competent national authorities of Denmark shall allow the inspection of the conditions of imprisonment and treatment of the sentenced person(s) by the International Committee of the Red Cross (hereinafter referred to as»the ICRC«) at any time and on a periodic basis, the frequency of visits to be determined by the ICRC. The ICRC will submit a confidential Inspektioner 1. De kompetente nationale myndigheder i Danmark giver tilladelse til, at Den Internationale Røde Kors Komité (herefter benævnt»icrc«) til enhver tid og regelmæssigt inspicerer afsoningsforholdene og behandlingen af de(n) domfældte personer, idet hyppigheden af sådanne inspektionsbesøg bestemmes af ICRC. ICRC udarbejder en 6

7 report based on the findings of these inspections to Denmark and to the Presidency. 2. Denmark and the Presidency shall consult each other on the findings of the reports referred to in paragraph 1 of this article. The Presidency may thereafter request Denmark to report to it any changes in the conditions of imprisonment suggested by the ICRC. fortrolig rapport på grundlag af resultatet af disse inspektioner, og rapporten forelægges Danmark og præsidentskabet. 2. Danmark og præsidentskabet skal rådføre sig med hinanden om indholdet af de i nærværende artikels stk. 1 omtalte rapporter. Præsidentskabet kan efterfølgende anmode Danmark om at rapportere om eventuelle ændringer af afsoningsforholdene, som måtte være foreslået af ICRC. Article 8 Artikel 8 Communication 1. Communications between a sentenced person and the Court shall be unimpeded and confidential. 2. The Presidency and Denmark shall establish appropriate arrangements for the exercise by sentenced persons of his or her right of communication with the Court. Kommunikation 1. Kommunikationen mellem en domfældt person og domstolen skal foregå uhindret og fortroligt. 2. Præsidentskabet og Danmark skal træffe passende foranstaltninger til at sikre, at den domfældte er i stand til at udøve sin ret til at kommunikere med domstolen. Article 9 Artikel 9 Ne bis in idem The sentenced person shall not be tried before a court of Denmark with respect to conduct which formed the basis of crimes for which the person has already been convicted or acquitted by the Court. Negativ retskraft (ne bis in idem) Den domfældte kan ikke retsforfølges ved en dansk domstol for handlinger, der udgjorde grundlaget for strafbare forhold, og for hvilke den pågældende allerede er blevet dømt eller frifundet ved domstolen. Article 10 Artikel 10 Rule of speciality 1. The sentenced person in the custody of Denmark shall not be subject to prosecution, punishment or to extradition to a third State for any conduct engaged in prior to that person s transfer to the territory of Denmark, unless such prosecution, punishment or extradition has been approved by the Presidency at the request of Denmark. 2. When Denmark intends to prosecute or punish the sentenced person, it shall notify its Specialitetsprincippet 1. En domfældt person i Danmarks varetægt må ikke retsforfølges, straffes eller udleveres til en tredje stat for handlinger begået forud for den pågældende persons overflytning til dansk territorium, medmindre en sådan retsforfølgning, straf eller udlevering efter anmodning fra Danmark er godkendt af præsidentskabet. 2. Når Danmark påtænker at retsforfølge eller straffe den domfældte, skal Danmark underrette 7

8 intention to the Presidency and transmit the following documents: a) A statement of the facts of the case and their legal characterization; b) A copy of any applicable legal provisions, including those concerning the statute of limitation and the applicable penalties; c) A copy of any sentence, warrant of arrest or other document having the same force, or of any other legal writ which the State intends to enforce; d) A protocol containing views of the sentenced person obtained after the person has been informed sufficiently about the proceedings. 3. In the event of a request for extradition made by a third State, Denmark shall transmit the entire request to the Presidency with a protocol containing the views of the sentenced person obtained after informing the person sufficiently about the extradition request. 4. The Presidency may, in relation to paragraphs 2 and 3 of this article, request any document or additional information from Denmark or the third State requesting the extradition. 5. The Presidency shall make a determination as soon as possible. This determination shall be notified to all those who have participated in the proceedings. If the request submitted under paragraphs 2 and 3 of this article concerns the enforcement of a sentence, the sentenced person may serve that sentence in Denmark or be extradited to a third State only after having served the full sentence pronounced by the Court. 6. Paragraph 1 of this article shall cease to apply if the sentenced person remains voluntarily for more than 30 days in the territory of Denmark after having served the full sentence imposed by the Court, or returns to the territory of that State after having left it. præsidentskabet herom og fremsende følgende dokumenter: a) En fremstilling af sagens kendsgerninger og deres juridiske betegnelse; b) En kopi af de juridiske bestemmelser, der gøres gældende, herunder forældelses- og straffebestemmelser; c) En kopi af den dom eller arrestordre eller ethvert andet dokument med samme retskraft eller af andre domstolsdokumenter, som staten har til hensigt at fuldbyrde eller gøre gældende; d) En protokol over den domfældtes synspunkter, som den domfældte har fremført efter at være blevet tilstrækkeligt underrettet om sagens behandling. 3. Såfremt en tredje stat anmoder om at få den domfældte udleveret, skal Danmark fremsende hele anmodningen til præsidentskabet sammen med en protokol over den domfældtes synspunkter, som den domfældte har fremført efter at være blevet tilstrækkeligt underrettet om udleveringsanmodningen. 4. Præsidentskabet kan i forhold til nærværende artikels stk. 2 og 3 anmode om at få tilsendt dokumenter eller yderligere oplysninger fra Danmark eller den tredje stat, som har fremsat anmodningen om udlevering. 5. Præsidentskabet skal træffe en beslutning snarest muligt. Meddelelse om beslutningen skal gives til alle, som har deltaget i sagen. Såfremt den i henhold til nærværende artikels stk. 2 og 3 fremsatte anmodning vedrører fuldbyrdelsen af en straf, kan den domfældte først afsone straffen i Danmark eller blive udleveret til en tredje stat efter endt afsoning af hele straffen, som er idømt af domstolen. 6. Stk. 1 ovenfor skal ophøre med at finde anvendelse, såfremt den domfældte frivilligt forbliver på Danmarks territorium i mere end 30 dage efter endt afsoning af hele straffen, som er idømt af domstolen, eller vender tilbage til den pågældende stats territorium efter at have forladt det. Article 11 Artikel 11 8

9 Appeal, and revision The Court alone shall have the right to decide on any application for appeal and revision. Denmark shall not impede the making of any such application by the sentenced person. Appel og genoptagelse Alene domstolen skal have ret til at afgøre en ansøgning om appel og genoptagelse. Danmark må ikke hindre en domfældt person i at indgive en sådan ansøgning. Article 12 Artikel 12 Reduction of sentences, early release and pardon 1. The Court alone shall have the right to decide any reduction of sentence, and shall rule on the matter after having heard the person. 2. Denmark shall not release the person before expiry of the sentence pronounced be the Court. 3. If, pursuant to the applicable national law of Denmark, the convicted person is eligible for early release or pardon, Denmark shall notify the Presidency accordingly. 4. The Court will give its view as to whether early release or pardon is appropriate. Denmark will take these views into consideration and respond to the Court prior to taking any decision in the matter. 5. Following receipt of response, the Court may request that Denmark transfer the convicted person to another State following a decision of the Court in accordance with the Rome Statute and the Rules. Strafnedsættelse, prøveløsladelse og benådning 1. Alene domstolen skal have ret til at træffe beslutning om strafnedsættelse og skal afsige kendelse herom efter at have hørt den pågældende persons forklaring. 2. Danmark må ikke løslade personen, før den pågældende har afsonet den straf, der er idømt af domstolen. 3. Hvis den domfældte efter gældende dansk national ret er berettiget til prøveløsladelse eller benådning, skal Danmark underrette præsidentskabet herom. 4. Domstolen skal udtale sig om, hvorvidt prøveløsladelse eller benådning er passende. Danmark skal tage denne udtalelse i betragtning og svare domstolen, inden der tages stilling i sagen. 5. Efter modtagelse af svaret kan domstolen anmode Danmark om at overflytte den domfældte til en anden stat, efter at domstolen har truffet en beslutning i henhold til Romstatutten og procesreglementet. Article 13 Artikel 13 Escape 1. If the sentenced person has escaped, Denmark shall, as soon as possible, advise the Registrar be any medium capable of delivering a written record. 2. If the sentenced person escapes from custody and flees the territory of Denmark, Denmark may, after consultation with the Presidency, request the person s extradition or surrender Undvigelse 1. Hvis den domfældte er undveget, skal Danmark snarest muligt underrette justitssekretæren herom ved anvendelse af et hvilket som helst middel, der er i stand til at levere en skriftlig fremstilling. 2. Hvis den domfældte undviger fra varetægt og flygter fra Danmarks territorium, kan Danmark efter at have rådført sig med præsidentskabet anmode om den domfældtes udlevering eller 9

10 from the State in which the person is located pursuant to any existing bilateral or multilateral arrangements, or may request that the Presidency seek the person s surrender, in accordance with Part 9 of the Rome Statute. 3. If the State in which the sentenced person is located, agrees to surrender him or her to Denmark, pursuant to either international agreements or its national legislation, Denmark shall so advise to the Registrar in writing. The person shall be surrendered to Denmark as soon as possible if necessary in consultation with the Registrar, pursuant to Rule 225 of the Rules. 4. If the sentenced person is surrendered to the Court, then the Court shall transfer him or her to Denmark. Nevertheless, the Presidency may, acting on its own motion or at the request of the Prosecutor or of Denmark, designate another State, including the State to the territory of which the sentenced person has fled. 5. In all cases, the entire period of detention in the territory of the State in which the sentenced person was in custody after his/her escape and, where paragraph 4 of this article is applicable, the period of detention at the seat of the Court following the surrender of the sentenced person from the State in which he/she was located shall be deducted from the sentence remaining to be served. overførelse fra den stat, hvor den pågældende befinder sig, i henhold til gældende bilaterale eller multilaterale aftaler, eller kan anmode om, at præsidentskabet søger den domfældte overført i henhold til kapitel 9 i Rom-statutten. 3. Hvis den stat, hvor den domfældte befinder sig, indvilger i at overføre den pågældende til Danmark i henhold til enten internationale aftaler eller statens nationale lovgivning, skal Danmark skriftligt underrette justitssekretæren herom. Den domfældte skal snarest muligt overføres til Danmark, om nødvendigt i samråd med justitssekretæren, i henhold til regel 225 i procesreglementet. 4. Hvis den domfældte overføres til domstolen, skal domstolen efterfølgende overflytte den pågældende til Danmark. Dog kan præsidentskabet på eget initiativ eller efter anmodning fra anklageren eller Danmark udpege en anden stat, herunder den stat, til hvis territorium den domfældte er flygtet. 5. Den samlede længde af den domfældtes frihedsberøvelse på den stats territorium, hvor den pågældende sad varetægtsfængslet efter undvigelsen, og, såfremt nærværende artikels stk. 4 finder anvendelse, længden af frihedsberøvelsen ved domstolens sæde efter den domfældtes overførelse fra den stat, hvor den pågældende befandt sig, skal i alle tilfælde trækkes fra den fængselsstraf, der mangler at blive afsonet. Article 14 Artikel 14 Change in designation of State of enforcement 1. The Presidency, acting on its own motion or at the request of the sentenced person or the Prosecutor, may, at any time, decide to transfer a sentenced person to a prison of another State. 2. A sentenced person shall be entitled, at any time, to apply to the Presidency to be transferred from Denmark. 3. If the Presidency decides not to change Denmark as State of enforcement, it shall Ændring i udpegelse af fuldbyrdelsesstat 1. Præsidentskabet kan på egent initiativ eller efter anmodning fra den domfældte eller anklageren til enhver tid beslutte at overflytte en domfældt person til et fængsel i en anden stat. 2. En domfældt person kan til enhver tid ansøge præsidentskabet om at blive overflyttet fra Danmark. 3. Hvis præsidentskabet beslutter ikke at ændre valget af Danmark som fuldbyrdelsesstat, skal 10

11 notify the sentenced person, the Prosecutor, the Registrar and Denmark. præsidentskabet underrette den domfældte, anklageren, justitssekretæren og Danmark herom. Article 15 Artikel 15 Termination of enforcement Fuldbyrdelsens ophør 1. The enforcement of the sentence shall cease: 1. Fuldbyrdelsen af straffen ophører: a) when the Court s sentence has been completed; a) når den af domstolen idømte straf er udstået; b) upon the demise of the sentenced person; b) ved den domfældtes dødsfald; c) following a decision of the Court to transfer the sentenced person to another State in accordance with the Rome Statute and the Rules; c) efter at domstolen har truffet en beslutning om at overflytte den domfældte til en anden stat i henhold til Rom-statutten og procesreglementet; d) upon release following proceedings under Article 12 of this Agreement for the pardon of the convicted. 2. The competent national authorities of Denmark shall terminate the enforcement of the sentence as soon as they are informed by the Court of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable. d) når den domfældte løslades på baggrund af den i denne aftales artikel 12 beskrevne fremgangsmåde, hvor den domfældte benådes. 2. De kompetente nationale myndigheder i Danmark skal bringe fuldbyrdelsen af straffen til ophør, så snart de af domstolen får meddelelse om en beslutning eller foranstaltning, som medfører, at straffen ikke længere kan fuldbyrdes. Article 16 Artikel 16 Transfer of the sentenced person upon completion of the sentence 1. Following completion of the sentence, the sentenced person who is not a national of Denmark may, in accordance with the law of Denmark, be transferred to a State which is obliged to receive him or her, or to another State which agrees to receive him or her, taking into account any wishes of the person to be transferred to that State, unless Denmark authorizes the person to remain in its territory. 2. Subject to the provisions of Article 10 of this Agreement, Denmark may also, in accordance with its national law, extradite or otherwise surrender the person to a State which has requested the extradition or surrender of the Overflytning af domfældte efter endt afsoning 1. Efter endt afsoning kan en domfældt person, der ikke er dansk statsborger, i overensstemmelse med dansk lovgivning, blive overflyttet til en stat, der er forpligtet til at modtage den domfældte, eller til en anden stat, der indvilger i at modtage den domfældte, under hensyntagen til den pågældende persons ønske om at blive overflyttet til den pågældende stat, medmindre Danmark tillader personen at forblive på dansk territorium. 2. Med forbehold af bestemmelserne i denne aftales artikel 10 kan Danmark tillige, i overensstemmelse med sin nationale lovgivning, udlevere eller på anden måde overføre personen til en stat, der har anmodet 11

12 person for purposes of trial or enforcement of a sentence. om udlevering eller overførelse af den pågældende med henblik på retsforfølgning eller fuldbyrdelse af en straf. Article 17 Artikel 17 Impossibility to enforce sentences 1. If, at any time after the decision has been taken to enforce a sentence, further enforcement has, for any legal or practical reasons and beyond the control of the competent national authorities, become impossible, Denmark shall promptly inform the Presidency. 2. The Court shall make appropriate arrangements for the transfer of the sentenced person. 3. The competent national authorities of Denmark shall allow at least 60 days following the notification of transfer by the Presidency before taking other measures on the matter. Umuliggørelse af fuldbyrdelsen 1. Hvis yderligere fuldbyrdelse på et tidspunkt efter beslutningen om at fuldbyrde en straf er blevet umuliggjort af juridiske eller praktiske årsager og omstændigheder, som de kompetente nationale myndigheder ikke har indflydelse på, skal Danmark omgående underrette præsidentskabet herom. 2. Domstolen skal træffe passende foranstaltninger til at få den domfældte overflyttet. 3. De kompetente nationale myndigheder i Danmark skal vente i mindst 60 dage fra tidspunktet, hvor præsidentskabet har givet meddelelse om overflytningen, før de træffer andre foranstaltninger i sagen. Article 18 Artikel 18 Information Oplysninger 1. Denmark shall immediately notify the Presidency of the following: 1. Danmark skal omgående underrette præsidentskabet om følgende: a) the completion of the sentence by the sentenced person, two months prior to the completion of the sentence; a) når den domfældte har udstået sin straf; dette skal meddeles to måneder før, afsoningen er afsluttet; b) if the sentenced person has escaped; b) hvis den domfældte er undveget; c) if the sentenced person has deceased; and c) hvis den domfældte dør; og d) a request of extradition of the sentenced person, including the documents and information referred to in Article 10, paragraph 3 of this Agreement. d) hvis der foreligger en anmodning om udlevering af den domfældte, herunder de dokumenter og oplysninger, som er omtalt i denne aftales artikel 10, stk Denmark shall notify the Presidency, 30 days before the scheduled completion of sentence served by the sentenced person, of the relevant information concerning the intention of Denmark to authorize the person to remain in its territory or the location where it intends to transfer the person. 2. Tredive dage før den domfældte har udstået sin straf, skal Danmark underrette præsidentskabet ved at give relevante oplysninger om, hvorvidt Danmark har til hensigt at tillade den pågældende person at forblive på dansk territorium eller det sted, hvortil Danmark har til hensigt at overflytte den domfældte. 12

13 3. Denmark shall notify the Presidency of any important event concerning the sentenced person, and of any prosecution of that person for events subsequent to his or her transfer. 3. Danmark skal underrette præsidentskabet om alle vigtige begivenheder, som vedrører den domfældte, og om eventuelle sager, i hvilke den pågældende retsforfølges for begivenheder, der har fundet sted efter dennes overflytning. Article 19 Artikel 19 Costs 1. The ordinary costs for the enforcement of the sentence in the territory of Denmark shall be borne by Denmark. 2. Other costs, including those for the transport of the sentenced person from and to the seat of the Court and to and from the territory of Denmark, shall be borne by the Court. 3. In case of escape, the costs associated with the surrender of the sentenced person shall be borne by the Court if no State assumes responsibility for them. Omkostninger 1. De almindelige omkostninger i forbindelse med fuldbyrdelsen af straffen på dansk territorium afholdes af Danmark. 2. Øvrige omkostninger, herunder omkostningerne ved at transportere den domfældte fra og til domstolens sæde og til og fra Danmarks territorium, afholdes af domstolen. 3. Ved undvigelse afholder domstolen de omkostninger, der er forbundet med overførelsen af den domfældte, såfremt ingen stat påtager sig ansvaret for disse omkostninger. Article 20 Artikel 20 General cooperation 1. The competent national authorities of Denmark shall take all necessary measures to ensure the efficient execution of this Agreement and to ensure the appropriate security, safety and protection of the sentenced persons. 2. The ultimate responsibility for the fulfillment of obligations provided in this Agreement shall rest with Denmark. 3. The Court and Denmark shall designate a focal point to facilitate the implementation of this Agreement. All communications from the Court in respect of this Agreement shall be directed to the Ministry of Justice, Slotsholmsgade 10, DK-1216 Copenhagen K. Det overordnede samarbejde 1. De kompetente nationale myndigheder i Danmark skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at bestemmelserne i denne aftale gennemføres effektivt, og til at skabe passende sikkerhed, tryghed og beskyttelse for de domfældte personer. 2. Danmark har det overordnede ansvar for overholdelsen af de i denne aftale indeholdte bestemmelser. 3. Domstolen og Danmark skal udpege et kontaktpunkt med henblik på at lette gennemførelsen af denne aftale. Alle meddelelser fra domstolen vedrørende denne aftale skal rettes til Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K. Article 21 Artikel 21 Entry into force Ikrafttræden 13

14 This Agreement shall enter into force upon receipt by International Criminal Court of written notification by Denmark that the necessary internal formalities have been complied with which will allow the Agreement to enter into force. Denne aftale træder i kraft ved Den Internationale Straffedomstols modtagelse af skriftlig underretning fra Danmark om, at de nødvendige interne formaliteter er blevet opfyldt, således at aftalen kan træde i kraft. Article 22 Artikel 22 Amendments This Agreement may be amended, after consultation, by mutual consent of the parties. Ændringer Denne aftale kan ændres efter gensidig aftale og enighed mellem parterne. Article 23 Artikel 23 Termination of the Agreement Upon consultation, either party may terminate this Agreement, with two months prior written notice. Such termination shall not affect sentences in force at the time of the termination, and the provisions of this Agreement shall continue to apply until such sentences have been completed, terminated or, if applicable, the sentenced person has been transferred in accordance with Article 13 of this Agreement. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement. Done at Kampala this 1st day of June, 2010, in duplicate, in the English language. A certified Danish translation is annexed to the Agreement. FOR THE COURT Judge Sang-Hyun Song President of the International Criminal Court Aftalens ophør Hver part kan efter at have rådført sig med den anden part opsige denne aftale med to månedes forudgående skriftligt varsel. En sådan opsigelse har ikke indflydelse på straffe, som afsones på tidspunktet for opsigelsen, og bestemmelserne i denne aftale vil være gældende, indtil straffene er udstået, indtil fuldbyrdelsen deraf er ophørt eller, efter de givne omstændigheder, indtil den domfældte er overflyttet i henhold til denne aftales artikel 13. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der er behørigt bemyndigede dertil, underskrevet denne aftale. Udfærdiget i Kampala, den 1. juni 2010, i to eksemplarer på engelsk. En bekræftet dansk oversættelse er vedhæftet aftalen. FOR DOMSTOLEN Dommer Sang-Hyun Song Præsident for Den Internationale Straffedomstol FOR THE KINGDOM OF DENMARK FOR KONGERIGET DANMARK H. E. Ambassador Thomas Winkler Ambassadør Thomas Winkler, chef for Udenrigsministeriets Juridiske Tjeneste 14

15 Under-Secretary for Legal Affairs Aftalen trådte i medfør af artikel 21 i kraft den 5. juli Udenrigsministeriet, den 13. august 2012 VILLY SØVNDAL 15

I medfør af 3, stk. 6, i lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol, fastsættes:

I medfør af 3, stk. 6, i lov nr. 342 af 16. maj 2001 om Den Internationale Straffedomstol, fastsættes: BEK nr 872 af 22/08/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-359-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 47 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 47 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 47 af 20/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., HUC j.nr. 17.C.13.a. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 23. juni 2005 med Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp

Bekendtgørelse af aftale af 23. juni 2005 med Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp BKI nr 22 af 12/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., BBB j.nr. 27.D.102. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 12 af 12/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0019 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af aftale

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 31. juli 1992 med Litauen om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl.

Bekendtgørelse af aftale af 31. juli 1992 med Litauen om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl. BKI nr 48 af 08/12/2005 Offentliggørelsesdato: 21-12-2005 Udenrigsministeriet Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Engelsk tekst Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 23. juni 2005 med Amerikas Forenede Stater om udlevering

Bekendtgørelse af aftale af 23. juni 2005 med Amerikas Forenede Stater om udlevering BKI nr 25 af 13/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., BBB j.nr. 27.D.102. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale om anvendelsen af artikel 65 i den europæiske patentkonvention

Bekendtgørelse af aftale om anvendelsen af artikel 65 i den europæiske patentkonvention BKI nr 42 af 13/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EUK j.nr. 400.I.9-0-0 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 29 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 29 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 29 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af aftale

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 19. april 1993 med Estland om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl 1)

Bekendtgørelse af aftale af 19. april 1993 med Estland om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl 1) Nr. 47 8. december 2005 Bekendtgørelse af aftale af 19. april 1993 med Estland om viseringsfrihed og tilbagetagelse af egne statsborgere m.fl 1) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap

Bekendtgørelse af valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap BKI nr 8 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., JTMR, j.nr. 2014-17757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Strengt fortroligt Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Debated issues regarding witnesses Debate spurred by the 38 th Nordiskt Juristmöte Niels Fisch-Thomsen:

Læs mere

2015 Udgivet den 25. februar 2015

2015 Udgivet den 25. februar 2015 Lovtidende C 2015 Udgivet den 25. februar 2015 23. februar 2015. Nr. 5. Bekendtgørelse af protokol til ændring af overenskomsten mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 10. september 2009 mellem Danmark og Nederlandene for så vidt angår Aruba til fremme af økonomiske forbindelser

Bekendtgørelse af aftale af 10. september 2009 mellem Danmark og Nederlandene for så vidt angår Aruba til fremme af økonomiske forbindelser BKI nr 20 af 18/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-612-0031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Protokollens tekst er som følger: BKI nr 4 af 07/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016

Protokollens tekst er som følger: BKI nr 4 af 07/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 BKI nr 4 af 07/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. JTF 38.M.1-14. Senere ændringer til forskriften BKI nr 39 af 02/06/2010

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Bekendtgørelse af tillægsprotokol af 8. december 2005 til Genèvekonventionerne af 12. august 1949 om vedtagelse af et yderligere kendemærke

Bekendtgørelse af tillægsprotokol af 8. december 2005 til Genèvekonventionerne af 12. august 1949 om vedtagelse af et yderligere kendemærke BKI nr 4 af 22/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., JTF j.nr. 6.B.47.c. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) N 181/2011)

Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) N 181/2011) Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) N 181/2011) The Commission's questionnaire on the NEB activity reports for 2015 Article 29 of Regulation (EU) N 181/2011 provides that

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 25 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

Aftalen har følgende ordlyd: BKI nr 25 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BKI nr 25 af 16/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0006 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT Opgave 1: FRANCHISE AGREEMENT An agreement made on the date hereof between CreAte Ltd., hereinafter referred to as the Franchisor, and NN Co. Ltd., hereinafter referred to as the Franchisee, whereby it

Læs mere

Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) N 181/2011)

Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) N 181/2011) Rights of passengers travelling by bus and coach (Regulation (EU) N 181/2011) The Commission's questionnaire on the NEB activity reports for 2017 Article 29 of Regulation (EU) N 181/2011 provides that

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Agreement. Commonwealth War Graves in Danish Territory. British. Treaty Series No. 37 (1954)

Agreement. Commonwealth War Graves in Danish Territory. British. Treaty Series No. 37 (1954) DENMARK ^ 3. 3 Treaty Series No. 37 (1954) Agreement between the Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canada, Australia, New Zealand, the Union of South Africa, India

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 773 af 26/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 14-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG

EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG EU VAREHANDEL MOMSFRITAGELSE I FORBINDELSE MED EU-VARESALG OVERGANGSORDNING ETABLERET I 1993 Mekanismen: Levering indenfor Fællesskabet momsfritages Sælger indrømmes fradragsret Ny afgiftsudløsende begivenhed

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

Lovtidende C 2010 Udgivet den 13. marts 2010

Lovtidende C 2010 Udgivet den 13. marts 2010 Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 162 Offentligt Lovtidende C 2010 Udgivet den 13. marts 2010 11. marts 2010. Nr. 21. Bekendtgørelse af aftalememorandum af 9. juli 2009 med Kenya

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 756 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0006 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af samarbejdsaftale af 12. september 2007 med Kina

Bekendtgørelse af samarbejdsaftale af 12. september 2007 med Kina BKI nr 33 af 30/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., EIR j.nr. 65.I.DAN.Kina. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om løsladelse af dømte, der udstår fængselsstraf (løsladelsesbekendtgørelsen) BEK nr 354 af 12/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 29. april 2011 mellem Danmark og Macao S. A. R. om udveksling af oplysninger i skattesager

Bekendtgørelse af aftale af 29. april 2011 mellem Danmark og Macao S. A. R. om udveksling af oplysninger i skattesager BKI nr 34 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-612-0039 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe October 10, 2017 Month 00, 0000 2017 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox, Xerox and Design are trademarks of Xerox Corporation

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 28. september 2010 mellem Danmark og Marshalløerne om oplysninger i skattesager

Bekendtgørelse af aftale af 28. september 2010 mellem Danmark og Marshalløerne om oplysninger i skattesager BKI nr 28 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 09-0217823 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af aftale

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Anerkendelse af faderskab

Anerkendelse af faderskab Blanket 4 (Form 4) Anerkendelse af faderskab Acknowledgement of Paternity Send blanketten til Statsforvaltningen (Please submit this form to the State Administration) Oplysninger om faren (Information

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Bekendtgørelse af overenskomst af 18. september 2003 med De Forenede Nationers Befolkningsfond (UNFPA) om etablering af det nordiske UNFPAkontor

Bekendtgørelse af overenskomst af 18. september 2003 med De Forenede Nationers Befolkningsfond (UNFPA) om etablering af det nordiske UNFPAkontor BKI nr 4 af 06/02/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., GSO j.nr. 119.D.16. Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur

Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Dansk standard DS/EN ISO 676 1. udgave 2009-07-23 Krydderier og smagsstoffer Botanisk nomenklatur Spices and condiments Botanical nomenclature DS/EN ISO 676 København DS projekt: M230052 ICS: 01.040.67;

Læs mere

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort Martin Professional A/S Analyse af Flash Component og renhed på printkort Title Analyse af Flash Component og renhed på printkort Project No. 0525a MartinProfessional (Flash component) Partner Martin Professional

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO:

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO: Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1 Produkt: Integrity R1.1 Dato: 21. november 2013 FCO: 200 01 502 035 Vi leverer oplysningerne i denne meddelelse for at underrette dig om et vigtigt

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Bahamas om oplysninger i skattesager

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Bahamas om oplysninger i skattesager BKI nr 49 af 07/09/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-612-0036 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Bahamas om oplysninger i skattesager

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Bahamas om oplysninger i skattesager BKI nr 49 af 07/09/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-612-0036 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr , ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes Bestyrelsen i Photocat A/S, CVR-nr. 32 35 79 03, ( Selskabet ) indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes The Board of Photocat A/S, Danish CVR No 32 35 79 03 (the Company ) hereby

Læs mere

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen

Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Dansk standard DS/EN ISO 534 1. udgave 2012-01-04 Papir og karton Bestemmelse af tykkelse, densitet og massevolumen Paper and board Determination of thickness, density and specific volume DS/EN ISO 534

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Isle of Man om udveksling af oplysninger i skattesager

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Isle of Man om udveksling af oplysninger i skattesager BKI nr 29 af 01/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. oktober 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-712-0025 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Isle of Man om udveksling af oplysninger i skattesager

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Isle of Man om udveksling af oplysninger i skattesager BKI nr 29 af 01/10/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-712-0025 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Bekendtgørelse af noteveksling af 27. maj 2014 og 19. juni 2014 med Sydafrika om arbejdstilladelse til ægtefæller til diplomater

Bekendtgørelse af noteveksling af 27. maj 2014 og 19. juni 2014 med Sydafrika om arbejdstilladelse til ægtefæller til diplomater BKI nr 12 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. JTF, 2015-38048 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Gibraltar om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Gibraltar om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager BKI nr 8 af 15/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-612-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Nordisk maritim og offshore voldgift

Nordisk maritim og offshore voldgift Dansk input v/ Peter Appel Praksis Praksis Eksempel på voldgiftsklausul om skandinavisk ret i aftale fra 1990 I en voldgiftsklausul i en aftale fra 1990 havde parterne angivet følgende: Tvistigheder om

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere