U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n""

Transkript

1 Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n" holm fandt jeg 1901 nogle ejendommelige Blokke, der synes at fortjene en nærmere Omtale. Det er Stykker af en mørkegraa eller næsten sort, tæt, og noget lagdelt Kalksten, der stemmer nøje overens med de Kalkkonkretioner og de Kalkboller, der forekommer i de øvresiludske Graptolitskifre i Skaane og paa Bornholm. Paa Flertallet åf dem kan man endog spore noget af Konkretionens oprindelige, afrundede Form. Overfladen er meget stærkt angrebet af Boremuslinger, der har boret sig langt ind i Stenarten; og senere er disse Borehuller blevet fyldte med en "glaukonitisk Gruskalk, der viser sig at stamme fra Kridtformationen, ;): disse Blokke stammer fra SiIurIag, der i Kridttiden har dannet en Strand; fra Strand klinten styrtede Stykker ned i Vandet ved Stranden; her maatfe de give Husly til Kridthayets Boremuslinger og senere blev de indlejrede i Kridttidens Lag af Gruskalk eller lignende Dannelser. Da Indlandsisen gik frem over det baltiske Omraade, førle den Stykker af disse Stenarter med sig, og selvfølgelig er det de mest modstandsdygtige af disse, som vi nu kan finde i Moræneleret.

2 14 l(ahl A. G HO:-/\\'ALL : MuslingcbOl'edc Stl'andsten fra KI'idthavet. Af disse Blokke blev der i alt fundet 6 Stykker pau et temmelig lille Omraade, enten paa de Marker, der tilhører Brandsgaard i Bodilsker, eller i dens nærmeste Omegn, Stedet ligger i den sydøstlige Del af Bornholm, omtrent midt imellem Bodils og Peders Kirker og meget nær ved Pilemølle Trinbræt paa Jærnbanen mellem Rønne og Nexø. Et Par af Blokkene fandt jeg sel" i en Mergelgray Fig. 1. Blok fra Brandsgaard i Bodilsker, Bornholm. (Noget formindsket, en. ah af nat. St.). P. HAHDEH {ot. Denne Side af Blokken viser store Partier af den glaukonitisl,c r<ridtbjergart siddende fa st paa den siluriske Kalksten. Foroven til venstre ses der i et Borehul et Skalfragment, vistnok af cn østers, og ti ere Steder ligger der i Kridtbjergarten smaa Stykker af silurisk Skifer indlejrede ; et Stykke findes saaledes til venstre midt i Billedet, lidt nedenfor et atlangt Hul, der f,'emtræder med meget dyb Skygge. og paa Marken, de andre modtog jeg af den daværende Ejer af Brandsgaard, Herr J ENS BRANDT KOEFOED, der havde fundet dem og lagt dem op paa en Stenhøj i Haven. Desuden ejer Mineralogisk Museum en ganske lignende Blok, der er runden af Prof..T OH:--.lSTRUP 1892 ved Rise- - _ _... ~ _ '- ij

3 Mede!. fra Dansk geol. Forening. 13. København L') bæk paa Bornholms Sydkyst. Etiketten angiver, at den fandtes i Skifergrus, I Størrelse og Form er disse Blokke temmelig forskellige; den største er henved 20 cm. lang, 15 cm. bred og 10 cm. høj ; den mindste er 10 X R X ;) cm. Fire af disse Blokke viser meget tydelig den oprindelige Form af Kalkbolle eller Konkretion, de andre hidrører sikkert nok Fig. 2. Den i Fig. 1 afbildede Blok, sel fra den anden Side. (:\oget formindsket. ca. "I" 'If nat. St.). P. HAHDEH (ai, DenIle Side af Blokkcn "iscl' dell sillll'iskc J{"ll<stcll med cn M,cngc!c Borehuller, fol' en stol' Del meget dybe, hvori d e l' klin findes meget lidt af I{ridtbjergarten, l'aa Overfladen af Blol,ken ses del' Syagl' Spor af Isskuring. fra Kalkboller, der har været slaaede i Stykker, forinden de blev indlejrede i Kridtstenarten. Paa et Par af dem I,an man iagttage m eget fine, men rlog f!lldt tydelige M.ærker efter Isskuring. De Huller, som findes i Stenarten, stcmmer saa nøje ayerens med dem, som Arter af PlIolas horer ind i Nutidens Slrandsten, al der ikke kan være nogen Tyivl 0111 deres Oprindelse. I Størrelse "arierer Borehullerne ikke ' o

4 16 KARL A. GRONWALL: ~lus1ingeborede Strandsten fra Kridthavet. saa lidt; de største' har været henimod 2 cm. i Diameter og omtrent 5 cm. i Dybde, det store Flertal derimod har været 6-10 mm. i Diam. og mm. i Dybde. Deres Fo:r:m har altid været flaskeformet, saa at M undingen er indsnævret, hvor den er bevaret. Hyppig sidder. Borehullerne meget nær ved hinanden, saa at de gaar sammen, eller ogsaa er Væggene mellem dem meget tynde, saa de senere er blevet brudte i Stykker og beskadigede. Paa Steder, hvor Borehullerne sidder særlig tæt, minder Stenarten, overfladisk set, om de Flydesten, som saa hyppig findes paa Vesterhavets Kyst (Højovnssla~ker fta Middlesborough).. Flertallet af Stykker viser ganske tydelig, ligesom den afbildede Blok (Fig. log 2, Side 14-15), at Borehullerne findespaa begge Sider af Blokkene, saa de nødvendigvis maa have været rullede som, Strandsten, da de blev angrebne af Boremuslingerne. Muligheden af, at Dyrene har boret sig ind i en fast Klint, hvis Stykker vi siden har faaet indlejrede i Kridtdannelserne og transporterede bort af Isen, synes ganske at være udelukket. Indeni Borehullerne findes der i mange Tilfælde en U dfyldning af fast Bjærgart, en Gruskalk, der bestaar af en Mængde,smaaSkalfragmenter, enkelte rullede Stykker af silurisk Skifer,samt en Del Korn af Kvarts og, sjældnere, af Glaukonit. Denne Stenmasse er i Hovedsagen ens i alle Blokke, kun med den Forskel, at Mængdeforholdene af de forskellige Bestanddele kan variere noget. Paa et Par af. Stykkerne findes temmelig meget af denne Gruskalkmasse, saa det er ganske tydeligt, at disse Blokke helt og holdent har været indlejrede i Gruskalk.. Skønt der i denne Stenart Hndes meget' rigelig med Skalfragmenter, er der dog kun fundet to Stykker, der kan henføres til nogen bestemt Forstening., Det ene er en flad Skal af en Osfrea, der ikke er videre kai'akteristisk og ikke kan bestemmes, det andet er et Ormerør, rimeligvis af en Serpula" der har sat sig fast i Bunden af et af Borehullerne.

5 Mcud; fra Dansk geo!. " Fore"ning: 13: København Palæontologisk er det saaledes ikke muligt sikkert at b~stemllle Alderen af disse Blokke" eller at afgøre, med hvilke Dannelser de nærmest hører sammen og hvorfra <fe stammer. Med Hensyn til den siluriske Kalksten, der er det primære i disse Blokke, saa kan dens Hjemstavn bestemmes med temmelig stor Sikkerhed. Saadanne K~mkretionel' findes i Skaanes 1) og Bornholms øvresiluriske Graptolitskifere paa forskellige Niveauer. I Skaane indeholder navnlig Colonus- skiferen, den øverste Del af Graptolitskifrene, og Skiferen med Monograplus festis BARR. (Zone med Cyrlograpllls Carrulhersi LAPW.) temmelig hyppigt Kalkkonkretioner, medens saadamie, forekommer sparsomt i Zonerne med Cyrfogr. rigidus TBG. og Cyrfogr. Mllrchisonæ CARR. Pari Bornholm findes saadanne Kalkboller navnlig i Skiferen ved Kuregaard ved Læsaa (omtrent i Zonen med Cyrfogr. Murchisollæ CARR.) Det er disse Kalkboller, der indeholder de bornholmske Diamanter. En af Blokkene, den, der er funden ved Risebæk, viser en forbavsende stor Lighed med. disse Kalkboller fra Kuregaard, og har en Flade, der hidrører fra en oprindelig Revne i Kalkbollen, beklædt med Krystaller af Kalkspat, ligesom Forholdet er hos disse. Overensstemmelsen med disse skaanske og bornholmske Silurforekomster er saa stor, at man med Sikkerhed kan udtale, at disse Blokk~ stammer fra Dannelser, der har staaet i en nær og umiddelbar Sammenhæng med dette omtalte Siluromraade. Vort Kendskab til disse Egnes Silurdannelser giver os ogsaa en lille Mulighed for at danne os en Forestilling oin, hvor langt de skaanske og bornholmske Graptolitskifre. kan have strakt sig mod øst ud i østersøen. l) TULLBERG, S. A. Skånes Graptoliter L Dansk geol. Foren. Bd. 3. S. G. U..scr. C. Nr

6 18 KARL A. GRONWALL: l\iuslingeborede Straridsten fra Kridthavet. Indenfor' Skaanes Silurdannelser, saavel nedre som øvre Silur, ~ spiller Aflejringer fra dybt Vand, navnlig 'Graptolitskifre, en umaadelig stor Rolle, medens længere mod øst Dannelser fra layere Vand er saa godt som eneraadende. Ved en Saml11enligning med Silurlagene i østersøomraadet finder vi, at baade Øland, Gotland og de russiske østersøprovinser har.langt overvejende Kalkstensdannelser, h-v-ori Graptolitskifre komplet mangler, og hvor kun enkelte Graptoliter findes i Kalkstenslagene og gør Paralleliseringen sikrere og lettere. Denne Faciesforskel mellem Ølands og Skaanes nedre Silur og mellem Gotlands og SIwanes øvre Silur er saa bestemt og ud~ præget, at vi næppe kan tænke os, at der i den yngre Silurperiodes Hav i disse Egne kan have raadet saadanne Dybdeforhold, at Graptolitskifre kunde aflejres særlig langt øst og Nordøst fra Skaane. Jeg har vanskeligt ved at tænke mig, at der er aflejret øvre Graptolitskifre i østersøomraadet langt øst for den Meridian, der gaar igennem Ølands Sydspids. Vi maa saaledes antage, at disse Blokke stammer fra en Strand af Silurlag, der har ligget et eller andet Sted omtrent Nordøst fra Bornholm og som er blevet brudt ned af Havet. Men saa frembyder der sig Spørgsmaalet: Hvornaar er dette sket? At det var i.kridtperioden, kan man med Sikkerhed sige. Derimod er det ikke muligt bestenit at afgøre, til hvilken af Kridtets Underafdelinger disse Blokke nærmest maa' hør~. Den Gruskalk, som fylder Borehullerne, ligner temmelig meget Sten arterne i Kristianstadegnen (det nordøstlige Skaanes Kridtomraade), men en saadan petrografisk Overensstemmelse beviser. ikke meget. Stenarten har ogsaa en vis Lighed med Tosterupskonglomeratet (fra det sydøstlige Skaane), navnlig er de rullede

7 Medd. fra Dansk geoi. Forening. 13. København Skiferstykker ganske af samme Natur som de tilsvarende i Tosterupskonglomeratet; dette betyder jo dog ikke mere end, at Tosterupskonglomeratet og den nu ødelagte Kridtaflejring, hvorfra de bornholmske Blokke stammer, begge er dannede ved en Strand, hvor samme Slags siluriske Skifre har været udsatte for Nedbrydning og har afgivet Materiale til de litorale Dannelser. Man maa dog anse det for sikkert, at vore Blokke stammer fra Kridtdannelser, ~er har staaet i Forbindelse med det østlige Skaanes - det sydøstlige eller nordøstlige - Kridtdannelser og er af samme Alder som disse, ;): Senon. I det sydøstlige Skaane findes weslfalicus-, granulalus-, mammillalus- og mucronala-kridt og i det nordøstlige mammillalus- og mucronala-kridt. Hvis man skulde lade sig lede. af de petrografiske Analogier, skulde man nærmest henføre Blokkene til mammillalus-kridtet (eller muligvis til mucronala-kridtet). Skønt der findes en Mulighed for, at disse Blokke stammer fra et noget tidligere Afsnit af Kridtperioden, fra Dannelser, af hvilke en stor Mængde Blokke findes' spredt over Preussen og tildels ogsaa over Pommern, maa jeg dog sige, at der ikke er stor Sandsynlighed for den. Disse Blokke har gennemgaaende en mere østlig Udbredelse, og den Del af øster~øen, som man paa Grundlag deraf maa anse for deres Hjemstavn,.ligger ogsaa betydelig østligere end, hvad der kan passe sam: men med de Slutninger, som vi iøvrigtkan drage angaaende vore bornholmske Blokke. Lignende Blokke er tidligere blevet fundne i det nordtyske Lavland og er. ogsaa blevet omtalte i den geologiske Literatur. JENTZSCH 1 ) omtaler 1892 Blokke, der hører hid, paa følgende Maade:»Palæozoische Geschiebe zeigen bisweilen die mit Griinsand ausgefiiiiten B ohr- 16cher von MuseheIn. Diese sind dem Kreidemeer I) JENTZSCH, A. Fiihrer durch die geoi. SammI. d. ostpreuss. Provinzial - museums in Konigsberg S. 89. Nr. 229.

8 20 IO.IIL A. GIIONWALL: l\iuslillgeborede Stralldstell rra Kridthayet. zuzuschreiben, des sen. gewaltige Transgression. im Cenoman' begann und im Senon ihr Maximum erreichte«. Senere vil DEECKE 1 ) i lignende borede Blokke se et Bevis for et interglacialt Hav i Egnen øst for Riigen. De Blokke, hvorpaa han støtter sin Anskuelse, omtaler han som en Si!tirkalk, funden' ved Nordpehrd nærved G6hren paa Rugen, og en øvresilurisk Koral, formodentlig fra Gotland, funden i Grusgraven ved Neu-Torney ved Stettin. J ENTZSCH 2) tager senere til Orde mod denne Tydning og efter at han har fremlagt sine vægtige Grunde,' udtaler han bl. a. følgende:»desshalb halte ich an dem vordiluvialen, cretaceischen (oder oligocånen) Alter der ostpreussischen Bohrmuschel-Spuren fest«. Som jeg ovenfor udførlig har fremstillet, kander ikke være riogen Tvivl - om de bornholmske Blokkes Alder; det san1me gælder" dog ikke for alle de nordtyskes Vedkommende. At der mellem de Blokke, som Prof. JENTZSCH omtaler fra. østpreussen, findes saadanne af ganske samme Art som de bornholmske, er sikkert nok. I den preussiske geolog. Landesanstalt viste Prof. J ENTZSCH mig i Efteraaret 1902 en Blok, der stemte ganske overens med de bornhol~ske;. den bestod af mørk silurisk Kalksten (Kalkbolle fra Graptolitskifer) - og var forsynet med store Borehuller, ca. 18 mm. i Diameter, fyldte med en glaukonitisk Kridtbjærgart ; Blokken stammede fra»section Jedwabno«af det preussiske geologiske Kort (Østpreussen). Desuden viste Prof. J ENTZSCH mig en Sandsten, boret _ af Boremuslinger, fra Kortbladet»Thomsdorf«i Uckermark paa Grænsen mod Meklenburg. Lidt tidligere havde jeg i Universitets samlingerne i Greifswald haft Lejlighed til at se de Blokke, som Prof. DEE.cKE havde omtalt, og lignende, som han senere har beskrevet 3 ). Med sædvanlig 1) DEECKE, W. Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd S Briefl. Mitteil. ') JENTZSCH, A. Zeitschr. d. d. geo!. Ges. Bd S Briefl.. Mitteil.. 3) DEECKE, 'V. Geologisehe MiscelIeu aus Pommern. - Mittheil. natur-

9 Medd. fra Dausk geol. Forening. 13. København Elskværdighed gav Prof. DEECKE mig alle Oplysninger om disse Blokke og har tilladt mig at benytte og meddele dem. I det ge9jogiske Instituts Samlinger _ fandtes en hel Række borede Blokke af _ forskellig Natur.' Blokke af' samme Slags som de bornholmske forelaa fra flere Findesteder: Stranden ved Lebbin ved Stettiner HafT, Stranden ved Nordpehrd ved G6hren paa Riigen og fra Grusgra' vene 'ved Neu-Sassitz i Nærheden af Bergen paa Riigen. I en Aas ved AIt-Galtschow ved Demmin (Forpommern) har man fundet to borede Blokke, der af DEECIiE (1. c. S. 25) betegnes som»der glimmerreiche, krummschalige, diinnplattige Colonus-Kalk«. Disse to Blokke synes at stamme fra et noget højere Niveau. af det skaanske 0vresilur end. de bornholmske Blokke~ Et Antal borede Blokke af ganske anden. Natur har DEECKE beskrevet samme Sted og samtidig har ogsaa OPPENHEIM 1) iagttaget dem. Det er løse Koraller, efter Bestemmelse af FELIX 2) Thamnaslræa (Cenlraslræa) concinna FROM. (GOLDF. sp.), en Art, der forekommer i Malm (øvre Oxford og Kimmeridge). Disse forekommer stedvis temmelig hyppig i Diluvialsand i Bagpommern, f. Eks. ved Parlow, Trebenow, Wusterwitz m. fl. St. De er ogsaa fnndne andre Steder mo.d Vest i det nordtyske Lavland. I Borehullerne findes der ikke sjældent en Udfyldning af jærnholdigt Sand eller lignende. Th. concinna er funden i - det pommerske Malm ved Klemmen og navnlig ved Fritzow,?g ifølg~ M. SCHl\IIDT 3 ) findes de Arter Gaslrowissensch. Verein fur Neuvorpommern und IHigen. 35. Jahrg S ; Die jurassiscllen Korallen aus dem Diluvialsande Hinterpommerns. S l) OPPENHEIM, P. Ober ein reiches' Vorkommen von oberjurassischer Riffkorallen im norddeutschen DiIuvium. Zeitsch. d. d. geol. Ges: Bd Briefl. Mitt. S ) FELIX, J. Ob er einige norddentsche Geschiebe, ihre Natur, Heimat und Transportart. Sitzungsber. d. naturforsch. Gesellsch. von Leipzig. Sitzung 3. Febr ) SCHMIDT, M. Ob er oberen Jnra in Pommern. Abhandl. d. kg!. pr. geol. LandesanstaIt. etc. N ene Folge. Heft S

10 . 22 KARL A. GRONWALL: l\luslingeborede Strandsten fra Kridthavet. chæl1a, som DEECKE (L c.) angiver fra Blokkene, saa godt som alle i Juraforekomsten ved Fritzow. Man maa da antage, at disse Koralstokke er blevet borede ved Stranden af det samme Hav, hvori de har levet. DI;ECKE udtaler som sin Anskuelse, at»die Hauptmasse der angebohrten. Geschiebe dem Strandgebiet des Malmmeeres entstammt, der nach der Erhaltung zu urtheilen, nicht allzuweit nordhch von Pommern in Schonen und den angrenzeuden Meerestheilen zu suchen ist«. - Skønt vi saaledes nu kan bestemme to Grupper' af disse borede Blokke, nemlig de af DEECKE beskrevne Stokke af T hamnaslræa og de her. behandlede Blokke, der oprindelig stammer fra øvre Silur og som nærmest maa sættes i Forbindelse med Skaanes Kridt, findes der dog i det nordtyske Lavland andre borede Blokke, hvis geologiske Historie ikke pita langt nær er klar. Vi maa haabe, at de inden kort Tid bliver saa vel kendte og saa nøje undersøgte, som de med deres store almen geologiske Betydning fortjener at være det. Først har DEECKE 1894 (L c. S. 682) omtalt en øvresilurisk Koral, rimeligvis fra Gotland, funden i Grusgravene ved Neu-Torney ved Stettin, og 1902 (1. c. S. 26) en anden øvresilurisk Koral, funden ved Cammin i Bagpommern, hvis ene' Side var bedækket med Oolitkorn, lignende dem fra Klemmen og Bartin, og som indesluttede en Lithodomus af Jurapræg. Desuden maa vi erindre, at der er en Mulighed for, at Kridtstenarten i nogle af de østpreussiske Blokke kan være lidt ældre, end i de bornholmske, navnlig da den i nogle Tilfælde er mørk og giaukonitholdig; nærmest kommer man da til at tænke paa Cenoman, saaledes som jo ogsaa Prof. JENTZSCH har antydet. Endvidere maa vi mærke den Sandstensblok fra Uckermark, som Prof. J ENTZSCH foreviste for mig, og et Par Blokke, som DEECKE 1902 (L c. S ) omtaler som forvitrede Kalksandstene af gulbrun Farve; de er fundne ved Schwentz. ved Cammin og ved Levenhagen Ived Greifswald, og deres Alder er uvis. \...

11 Medd. fra Dansk geol. Forening. 13. København Til sidst frembyder. Spørgsmaalet sig om disse Blokkes Hjemstavn og, ad hvilken Vej de er blevet førte til Findestedet. De geologiske Forhold i denne Egn af Bornholm fører til Slutninger af samme Art som de, hvortil man kommer ad andre Veje. De løse Jordlag i. Nærheden af Brandsgaard er meget fedt Moræneler, en Bundmoræne, aflejret af en baltisk Isstrøm, der er kommet i omtrent lige østlig Retning eller maaske noget fra Sydøst saaledes, som Skurstriberne i den nærmeste Omegn viser detl). Dette maa vel nærmest forklares saaledes, at den ungbaltiske 2 ) Isstrøm, der er trængt ned i østersøens Dalføre, først som højbaitisk er. gaaet lige over Bornholm omtrent fra NØ, uden at lade sig standse af den Modstand, som Øens Granitklipper bød den. Senere, da den ikke havde Mægtighed nok til at gaa lige over Bornholm, maaue den som la vbaiti sk gaa udenom Bornholms højere beliggende Granitterræn, og da kom Isen paa det lavere Omraade, der laa i Læ bagved dette, til at flyde meget nær op ad Granitomraadet, og herved ridsedes de østlige og sydøstlige Skurstriber ind paa Bornholms fla4e Sydland 3 ). Isens Bevægelsesforhold i denne Egn af østersøomraadet peger saaledes hen paa et Omraade N ord og. navnlig Nordøst for Bornholm - omtrent mellem Bornholni og Ølands Sydspids - som Hjemsted for disse Blokke. Dette er omtrent det samme Resultat, som Undersøgelsen af Blokkene selv fører til. Her maa det ogsaa fremhæves, at der i det sydlige ') Se Kort over Skurstriberne paa Bornholm, f. Eks. hos JOHNSTRUP, Glacialphænomenerne og Cyprinaleret i Danmark. Univ. Festskrift 1882 og Abriss der Geologie von Bornholm. Mittheil. geograph. Ges. Greifswald og HouIsTRoM, Geol. For. Stockholm Forh. Bd. 26. Tafl ') Denne Betegnelse er ligesom høj- og lav-baltisk tagen i samme Betydning. som HOLMsTRoM paa oven anførte Sted har brugt dem. 8) Om Skurstriberne paa Bornholm se navnlig: HOLMsTRoM i det citerede,arbejde: Gfversikt af den glaciala afsiipilingen i Sydskandinaviell. G. 1:. F S

12 24 KARL A. GRONWALL: Mushngeborede Strandsten frakridthavet. Bornholms Moræneler findes en stor Mængde forskellige Kridtblokke, der viser meget stor Tilknytning navnlig til det nordøstlige Skaanes Kridt, af hvilke en Del direkte kan henfør~s til KristianstadegnensKridtbjærgarter. Disse her behandlede Blokke er saaledes transporterede til Bornholm og Rugen med den ungbaltiske Isstrøm, til østpreussen derimod med en Meridian-Isstrøm, fol' stadig at benytte HOLMSTROM'S Benævnelser. Jeg kan ikke undlade hel' at fremhæve, hvorledes Forekomsten af saa mange Stykker af en forholdsvis. sjælden Stenart paa et meget snævert begrænset Omraade, er et godt Eksempel paa den Kendsgerning, at Blokke af samme Slags kan følges nøje ad under Transporten ved Isens Bevægelse, denne Kendsgerning 1), der er saa vel kendt for enhver Geolog, der noget indgaaende hal' beskæftiget sig med Studiet af løse Blokke. ') Et af de faa Steder, hvor dette Fænomen er blevet omtalt i den geologiske Literatur, er hos STOLLEV: Zur GeoIogie der InseI Sylt, III. S (62-63). Arch.iv fur AnthropoIogie' und Geologie Schleswig HoIsteins. Bd. IV. Heft /12 07

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn.

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn. En ny københavnsk Lokalitet for forsteningsførende Paleocæn. (En foreløbig Meddelelse). Af Alfred Rosenkrantz. ^ *- ' " -» _ ^ Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 20. é=r «- -^ ; ; "^

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Oversigt Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Mødet 7. Januar 1946. Hr. Hilmar Ødum holdt et Foredrag med Titlen: Ledeblokstudier for 200 Aar siden. Der henvises

Læs mere

DANMARKS GEOLOGISKE UDVIKLING FRA 1.450 TIL 65 MIO. ÅR FØR NU

DANMARKS GEOLOGISKE UDVIKLING FRA 1.450 TIL 65 MIO. ÅR FØR NU 2010 GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 2 DANMARKS GEOLOGISKE UDVIKLING FRA 1.450 TIL 65 MIO. ÅR FØR NU Undergrundens lange rejse hen over Ækvator Bjergkæder, jordskælv og vulkaner i Danmark Fra ørken til syndflod

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Var der, eller var der ikke et meteornedslag ved K/T grænsen for 65 millioner år siden? Hans Jørgen Hansen Geologisk Institut, Københavns Universitet

Var der, eller var der ikke et meteornedslag ved K/T grænsen for 65 millioner år siden? Hans Jørgen Hansen Geologisk Institut, Københavns Universitet 1 Var der, eller var der ikke et meteornedslag ved K/T grænsen for 65 millioner år siden? af Hans Jørgen Hansen Geologisk Institut, Københavns Universitet Det var en såkaldt Amasseuddøen@. Omkring 70 %

Læs mere

Kunsten på Møns Klint

Kunsten på Møns Klint Kunsten på Møns Klint I Guldalderen tog kunstnerne del i samtidens naturvidenskabelige udforskning af landet. De rejste ud til de mindre kendte steder og gjorde dem til deres egne. De enkelte lokaliteter

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK RUNDETAARN 1637 1937 GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 WWW.RUNDETAARN.DK LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 RUNDETAARN 1637-1937 RUNDETAARN ET MINDESKRIFT UDGIVET AF KØBENHAVNS MAGISTRATS lste

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Radon og Radioaktivitet

Radon og Radioaktivitet 2010 G EO LO G I O G G EO G R A F I N R. 4 Radon og Radioaktivitet i danske bjergarter og sedimenter Hvad er radon og er det farligt? Hvad viser den danske radon-undersøgelse? Hvor er der radon i Danmark?

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

Fra det indre af Finmarken

Fra det indre af Finmarken Fra det indre af Finmarken Af Hans Reusch Norges geologiske undersøgelses aarbog for 1903. No. II Christiania I kommission hos H. Aschehoug & Co. A. W. Brøggers bogtrykkeri 1902 Fra det indre af Finmarken.

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end 78 NORGES GEOLOGISKE UNBERSØGELSE. Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end IBti6sN". Ai Hans Reusch. wmkring den indre del afvarangerfjorden i Finmarken er H'6IH6H6

Læs mere

MULIGT NYT RÅSTOF I DANMARK

MULIGT NYT RÅSTOF I DANMARK N Y T F R A G E U S G E O L O G I DANMARKS DIGITALE JORDARTSKORT MULIGT NYT RÅSTOF I DANMARK N R. 3 N O V E M B E R 1 9 9 8 Muligt nyt råstof i Danmark Christian Knudsen Er der mulighed for at finde titaniumog

Læs mere

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE

DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE DANSKE STUDIEE UDGIVNE AF MARIUS KRISTENSEN 06 AXEL OLRIK 1906 FOR UNIVERSITETS.)UBILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG H. H. THIKI.KS BOGTRYK KKR I INDHOLD MARIUS KRISTENSEN, Takt og

Læs mere

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923.

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923. EJ'orord. 9det jeg herf!led forelægger mit næste tilblevne Arbejde "KJØBMAGERGADE" for Publikum, sker det med den Fortrøstning, at jeg har bestræbt mig for af bedste Evne at bringe Klarhed i det; der kun

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling

De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling De seneste 150.000 år i Danmark Istidslandskabet og naturens udvikling De seneste 150.000 år Michael Houmark-Nielsen... Lektor, Geologisk Institut (michaelh@geol.ku.dk) Johannes Krüger... Professor, Geografisk

Læs mere

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen af Morten Thing 1 Udviklingen af politiet har naturligvis været betinget af statens behov. Men eksisterer en social institution først, så får den et

Læs mere

Hvad kan jeg lave med sten og skaller?

Hvad kan jeg lave med sten og skaller? Hvad kan jeg lave med sten og skaller? - Idékatalog til aktiviteter med materialer fra stranden Nationalpark Thy 2012. Tekst og billeder er udarbejdet af frivilligmedarbejder Sinne Harbo og Lærke Erika

Læs mere

STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 34. årg. nr. 4 Oktober 2008

STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 34. årg. nr. 4 Oktober 2008 STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 34. årg. nr. 4 Oktober 2008 Mælkevejen som den formodes at se ud, hvis man kunne betragte den udefra. Men har Mælkevejens spiral-arme betydning for Jordens

Læs mere