Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning."

Transkript

1 Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Af AKSEL NØRVANG. I nyere Tid har Problemerne om Aasenes Dannelse været meget diskuterede, og stærkt divergerende Anskuelser er kommet til Orde. Rigtigheden af den DE GEEE'ske Opfattelse af Aasene som Smeltevandsaflejringer dannet i Tunneler under Isen, er blevet draget i Tvivl paa Grund af mange danske Aases afvigende Opbygning. De oppressede Lag (Beta-Lagene) og Moræneleret, der snart optræder som et ofte stejltstillet, tyndt Lag i Aasene, snart som et mægtigere Dække over dem, samt Aasmaterialets ofte storstenede, moræneagtige Udseende har bevæget flere til at opfatte dem som en Slags Randmoræner. Dette har ikke blot været Tilfældet med de fynske Aase (H. P. STEENSBY 1925, V. MILTHEES 1932 S. 36), men ogsaa med flere af de fremtrædende sjællandske Aase, deriblandt til Dels Mogenstrup Aasen (V. MILTHEES 1906 og 1908 S , S. 223), og der er ogsaa rejst Tvivl om, hvorvidt den største af de nordsjællandske Aase, Strø Bjerge Nordøst for Frederikssund, skulde opfattes som en virkelig Aas, bl. a. paa Grund af en ejendommelig Gennembrudsdal, Skaaret, som senere skal omtales.»dennes Tilstedeværelse viser, sammen med andre Ting, at der, samtidig med at der var isfrit Nord for Aasen, endnu laa Is ved dens Sydside, hvorfra den Vandstrøm er udgaaet, som har dannet»skaaret«. Dette i Forbindelse med, at Strø Bjerge ikke som Aase i Almindelighed, er ledsaget af de som Aasgrave betegnede Erosionsfurer ved Siderne, har gjort, at det har været anset for usikkert, om Bakkeryggen var at tyde som en Rullestensaas, eller om den ikke var en Randmorænevold«(V. MILTHEES 1935 S ). Trods de nævnte Betænkeligheder anser V. MILTHEES dog i. det citerede Arbejde Strø Bjerge for at være en Aas aflejret af Smeltevand, der er kommet fra en Retning mellem Øst og Syd.. 5*

2 68 AKSEL NØRVANG: Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. ' Ved sine Undersøgelser af de midtsjællandske Aase, bl. a. Mogenstrup Aasen, har S. A. ANDERSEN (1931) uddybet Spørgsmaalet nærmere og bragt en Del nye Synspunkter og Betragtningsmaader i Anvendelse, hvorved han er kommet til den Opfattelse, at Aasene baade af den sjællandske og den fynske Type skal betragtes som aflejret af Smeltevandet i Tunneler under Isens døde Randbræmme. For at se om disse Betragtningsmaader lod sig anvende over for Strø Bjerge, saaledes at man kunde faa afgjort, hvorledes denne Aasryg Danmarks største næstefter Mogenstrup Aas er dannet, har jeg i foretaget en Undersøgelse af den og især af de ret store Profiler, der nu er synlige i den. Samtidig er der foretaget en detailleret Kartering af Aasen. Jeg er herved naaet til den Opfattelse, at Strø Bjerge. er en Aas, aflejret af Smeltevand i en Tunnel i Dødis, saaledes som det vil fremgaa af det følgende. Jeg vil her benytte Lejligheden til at rette en Tak til Hr. Dr. phil. S. A. ANDERSEN for den udmærkede Hjælp, han saa beredvillig har ydet mig baade med Tilrettelæggelsen af Arbejdet og ved den senere Bearbejdelse af det indsamlede Materiale. Ligeledes vil jeg takke Hr. Docent ALFRED ROSENKRANTZ, der har gjort mig den Tjeneste at gennemlæse Manuskriptet. Endelig vil jeg bede Hr. Assistent KR. SKOUSBØLL HANSEN, der har undersøgt Kalkindholdet i de forskellige Sandprøver, jeg har hjembragt fra Aasen, om at modtage min Tak for dette Arbejde. Beskrivelse af Aasen og de vigtigste Profiler. Den 8 km lange Bakkerække, der almindeligvis kaldes Strø Bjerge, bestaar af tre vel adskilte Afsnit, der har et ret forskelligt Udseende. Det sydøstligste kun svagt buede Afsnit, det egentlige Strø Bjerg (Fig. 1) er det længste, nemlig 4,5 km. Ca. 1. km fra Sydøstenden naar Aasen sin største Højde, 38 m o. H., og herfra aftager Højden jævnt mod Nordvest. Paa største Delen af denne Strækning visér Aasen sig som en tydelig Planaas, idet den har en flad Ryg og stejle Skrænter. Den næsten plane Overflade har et svagt Fald mod Nordvest. Ved Rugaard ca. 1 km fra Aasbakkens Nordvestende afsluttes denne Flade med en tværgaaende Skrænt, og Nordvest for denne er Aasen lavere og mere uregelmæssig. Ejendommeligt ved denne Bakke er, at den ca. 2 km fra Sydøstenden er gennembrudt af den

3 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 9 [1936]. 69 o *( 1 ;poa ~\TWi jj 7] 60 V s* >i_ t-

4 70 AKSEL NORVANG: Nogle Iagttagelser over Stro Bjerges Opbygning. ca. 100 m brede Dal, Skaaret (Fig. 9, Side 80), hvis skarpskaarne Skrænter, i Modsætning til Skrænterne ved de øvrige af Aasens Afbrydelser, har et ganske lige Forløb og derved tydelig viser, at Skaaret er en senere Dannelse. (V. MILTHERS, 1935, S. 80). Fig. 2. En Del af Sydvestvæggen i Grusgraven Øst for Skaaret. Nederst Rullestensgruset, der danner Aasens Kærne; derover nogle faa Meter Finsand. I Strø Bjerge findes nu tre Grusgrave, hvori man kan iagttage Aasens Opbygning. Den sydøstligste Grusgrav, 500 m Sydøst for Skaaret (Fig. 2), er ført ind i Aasens Nordøstskrænt, saaledes at Grusgravens Længdeakse ligger parallelt med Aasen. I Sydvestvæggen, der er 8 m høj og 15 m lang, ses øverst 23 m Finsand, som hist og her er gennemsat af smaa Spring. Øverst i Sandet ses tynde Lag af stenfrit Ler; men den nedre Del af det er lerfrit, og her findes der skraalejrede Banker. Nederst ligger ea. 6 m groft

5 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 9 [1936]. 71 Rullestensgrus, der er ganske uforstyrret. Nordøstvæggen, der omtrent er helt tilskredet, bestaar udelukkende af Rullestensgrus, da det overliggende Sand er rømmet af. Den Smeltevandsstrøm, der har aflejret baade Finsandet og Rullestensgruset, er løbet fra Sydøst mod Nordvest, da mange flade Sten i Gruset hælder mod Sydøst, og Skraalagene i Sandet hælder mod Nordvest. Hele Lagserien S. A. Andersen fot. Fig. 3. Sydvæggen i Grusgraven ved Bredspjeld Gd. Varvigt Sand og midt i Billedet varvigt I,er over Bullestensgrus. var med den nævnte Undtagelse fuldstændig fri for Forstyrrelser. T Grusgravens Sydvestvæg, omtrent helt henne ved Vejen over Aasen, er der ved Gravning fundet et knapt 2 m mægtigt Lag af varvigt stenfrit Ler, der hvilede paa Gruset (se Fig. 6, Side 77). Den anden Grusgrav er anlagt østligst i Nordenden af Skaarets Bund. Her i denne Grav er der tidligere af S.A.ANDERSEN fundet varvigt Ler overlejrende Gruset. Under 0,2 m Sandmuld ligger knap 1 m stenfrit Ler med tydelige Varv (se Fig. 6), som nedefter gaar over i ca. 0,5 m Finsand, der atter hviler paa 1,5 m Rullestensgrus. Den tredje Grusgrav, ved Bredspjeld Gd. (Fig. 3), er beskrevet af K. RøKDAM i 1893 (S. 5657). T Grusgravens Sydøstvæg findes

6 72 AKSEL NØRVANG: Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. nu et Profil, der er 12 m højt og 30 m langt. Under 1 m Moræneler ses 45 m Finsand, der flere Steder viser ensidig bølgeformig Lejring, og derunder følger med brat Grænse ca. 8 ni Grus med talrige tynde, svagt mod Nordvest hældende Lag af Sten. Stenenes og Skraalagenes Hældninger viser ogsaa her, at den aflejrende Smeltevandsstrøm er løbet fra Sydøst mod Nordvest, altsaa paa langs S. A. Andersen fe-t. Fig. 4. Detailbillede fra Sydvæggen i Grusgraven ved Bredspjeld Gd. Finsand med tynde Lag at fedt stenfrit Ler, hvilende paa Rullestensgrus. ad Aasen. Nederst i Finsandet findes en 1 m mægtig Zone med tydelige Vinterlag (Fig. 4). Paa den anden Side af Havelse Aa fortsætter Aasen som den ca. 1,5 km lange og 300 m brede Lundebakke, der til at begynde med løber mod Nord, men som snart drejer i en stor Bue om i vestlig og senere i sydvestlig Retning. Fra Vestenden ved Grimstrup fortsætter en lavere ca. 600 m lang og 100 m bred Udløber, Gavlhøj, lige mod Vest. I dette Afsnit af Aasen findes der kun ved Grimstrup Grusgrave, der giver Oplysninger om Aasbakkens Opbygning. De er tidligere omtalt af V. MILTHERS (1935 S. 80):»Der er i denne Del af Aasen meget store Profiler med regelmæssig liggende fluvioglacialt Sand, og Grus med en stor Mængde af Kalk-

7 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd J. 73 sten og Flint«. Ved Vejen fandtes et Tværprofil med Retning omtrent NordSyd. Det var temmelig tilskredet. Nederst laa et Par Meter Finsand, der var overlejret af et ca. 4 m mægtigt Lag af Moræneler. I Graven Syd for det foregaaende findes ogsaa et Tvær- Fig. 5. Profil i Vestvæggen af Grusgraven ved Ølsted. Nederst Rullestensgrus, derover Finsand, der øverst indeholder Mellersvarv. profil: det er 45 m højt paa det højeste Sted og 56 ni langt. Det bestaar helt igennem af temmelig skarpt, groft, stenfrit, stærkt kalkholdigt, horisontallejret Sand. Den tredje Aasbakke, Vibjerg, der er ca. 1 km lang og 2300 m bred, har en temmelig konstant Højde mellem 28 og 30 m o. H. og slutter sig til det vestlige Højdedrag, der strækker sig ned til Havelse Ml. Ved Ølsted breder Aasen sig ud til en Terrasse, der naar op til en Højde af ca. 24 m o. H. Her i denne Terrasse har Kalksandstens-

8 74 AKSEL NØRVANG: Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. fabrikken en Grusgrav (Fig. 5), der tidligere er omtalt af V. MIL THERS (1909 S. 40), I Gravens Sydvæg, der er ca. 14 m høj og 20 m lang, fandtes under ca. 5 m.finsand, hvori der ligger talrige skraalejrede Banker, ca. 9 m groft Sand med 12 m mægtige Lag af RuUestensgrus. Den aflejrede Strøms Retning lod sig bestemme med Sikkerhed baade i Finsandet og i Gruset. Den er løbet fra Øst mod Vest; altsaa paa langs ad Aasen ligesom i alle de andre Profiler i Aasen. Endelig findes umiddelbart Syd for Ølsted en ret betydelig, langstrakt, temmelig uregelmæssig Bakke, Flækkehøj, der mod Vest gaar jævnt over i det. omgivende Landskab. Den synes at danne en Fortsættelse af Aasen, og man har da ogsaa tidligere ment, at den var en Aasbakke (K. RØRDAM 1893). Det er imidlertid vanskeligt at finde andre Holdepunkter for denne Antagelse, som da ogsaa i nyere Tid er forladt (V. MILTHERS 1933). Bakkeryggens Stratigrafi og Oprindelse. Som det fremgaar af ovenstaaende Beskrivelse, er Bakkeryggen ganske overvejende opbygget af uforstyrret fluviatilt Materiale og viser gennemgaaende en ensartet Opbygning. Inderst og nederst bestaar Aasen af en Kærne af RuUestensgrus, og derover følger fint Sand. I den nederste Del af Finsandet lige over Gruset findes flere Steder et underordnet Lag af varvigt, stenfrit Ler eller Finsand med tydelige, temmelig uforstyrrede Vinterlag. Over det hele findes mange Steder et Dække af Moræneler. Naar derfor RØRDAM (1893 S. 56) angiver, at Aasen har en Kærne af Diluvialsand omgivet af en Kappe af RuUestensgrus, kan dette maaske skyldes, at Gravene paa det Tidspunkt ikke har været ført saa dybt ind i Aasen, at Gruskærnen var blevet afdækket. Rullestensgruset har sin største Mægtighed i Sydøstenden af Strø Bjerg og tilsvarende er Sandlaget over Gruskærnen her saa tyndt, at Gruset stikker igennem og kommer frem i Dagen paa Oversiden af Aasen. Her findes da et Aascentrum. Mod Nordvest op imod Grimstrup sænker Grusets Overflade sig samtidig med at Kornstørrelsen aftager (se Tabellen Side 76), og i Grusgravene ved Grimstrup er der overhovedet kun iagttaget Diluvialsand. Paa begge Sider af Skaaret, hvor Aasen er plateauformet, dækkes Gruset af Finsand med Vinterlag og varvigt Ler, som danner et bredt Bælte tværs over Aasen tæt Nordvest for Aascentret.

9 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 9 [1936]. 75 For bl. a. nærmere at faa undersøgt, om dette Sand ved Grimstrup er den distale Del af Rullestensgruset i Sydøstenden af Aasen, eller om det er sammenhørende med det overliggende Finsand, er der udtaget nogle Sandprøver baade fra Rullestensgruset og fra Finsandet i Grusgravene Øst for Skaaret og ved Bredspjeld Gd. samt ved Grimstrup. Disse Prøver er sigtede, og de enkelte Fraktioner er vejede og opført i Tabellen S. 76. Procenttallene for Sigteanalyserne af Sandet fra Rullestensgruset kan ikke direkte sammenlignes med de øvrige Procenttal, da alle Sten, der er større end ee Dueæg, er pillet ud af Prøven fra Grusgravene ved Bredspjeld Gd.; og Prøven fra Grusgraven Øst for Skaaret er skrabet ud af Mellemrummene mellem de større Sten. For at bøde herpaa er NM (Normalmaksimum, sml. HELGE NELSON, 1910, Side 21) for Stenene opført i Skemaet. Det fremgaar tydeligt af Tabellen, at NM er størst i Sydøstenden af Aasen og aftager jævnt imod Nordvest til Grimstrup. Dette stemmer overens med, at den aflejrende Strøm er løbet fra Sydøst mod Nordvest, saaledes som alle de direkte Iagttagelser i Profilerne har vist. Paa Grundlag af den store Mængde af Kalk og Flint er det da ogsaa tidligere udtalt, at Rullestensgruset maatte være aflejret af en Strøm, der var kommet fra en Retning mellem Øst og Syd (V. MILTHERS 1935 S. 78). I stærk Modsætning til dette store Kalkindhold udviser de finere Fraktioner overraskende ringe Kalkprocenter. Dette skyldes antagelig, at Kalkblokkene kun er blevet transporteret ganske kort, og derfor kun i ringe Grad er blevet finmalet, og Analyserne viser da ogsaa, at Kalkindholdet i de finere Fraktioner er større, jo længere mod Nordvest i Aasen Prøven er taget 1 ). De to Prøver af Finsandet Øst for Skaaret og ved Bredspjeld Gd. har et Kornstørrelsemaksimum omkring 0,is mm, og Kalkindholdet er forholdsvis større end i de tilsvarende Fraktioner i Rullestensgruset, hvilket tyder paa, at det er transporteret længere af Smeltevandet. Sammenligner man nu Sandet fra Grimstrup med disse Prøver, vil man bemærke, at det foruden ved sin større Kornstørrelse ogsaa adskiller sig tydeligt fra Finsandet ved Kalkens procentvise Fordeling i Fraktionerne, mens den stemmer overens med Fordelingen i Sandet x ) Grimstrup danner dog med Hensyn til Fraktionerne 0,200,is en Undtagelse, hvilket muligvis skyldes en Tilførsel af mindre kalkholdigt Sand af denne Kornstørrelse, som derved foraarsager et særligt Maksimum i nævnte Fraktion.

10 76 AKSEL NØRVANG: Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Kornstørrelse i Millimeter. NM >l',o 1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,20 0,20-0,15 0,15-0,10 <0,io Skaaret.. Skaaret Bredspjeld Gd. "Grimstrup...'.. Ølsted Grus Sand Grus Grus Sand Sand Grus Sand (0,5) 3 39,2 0,o 72,6 0,o 8,3 "7,8 O.o 40,4 0,3 20,5 0,1 30,2 43,3 0,5 18,2 6,9 6,1 1,7 34,1 32,6 59,6 1,5 12,6 0,5 9,4 8,5 7,8 20,4 1,2 35,9 0,3 38,5 10,7,5,7 11,3 0,4 25,6 0,1 31,2 5,5 2,1 4,3 0,2 18,i 0,i 20,2 2,7 0,7 3,9 Indhold af CaCO, i Fraktionerne. >l,o 1,0-0,5 0,5-0,25 0,25-0,20 0,20-0,15 0,15- O.io <0,io 0. f. Skaaret Bredspjeld Gd Ølsted Grus Sand Grus Sand Sand Grus Sand - 19,5, 10,8 (4,8) 11,8 16,5 10,0 10,o 4,0 19,2 5,0 12,8 7,0 4,3 2,5 3,8 2,8 4,0 6,8 3,5 3,5 2,5 4,0 4,8 2,8. fra RuUestensgruset. Man maa efter dette gaa ud fra, at Sandet ved Grimstrup er sammenhørende med Rullestensgruset i Sydøstenden af Strø Bjerg, og altsaa udgør de tilsvarende distale, fine Aflejringer. Yderligere er der fra Grusgraven ved Ølsted udtaget to Prøver af Sand; den ene af det grove Sand umiddelbart over Rullestensgruset; den anden af Finsandet, der øverst indeholder Mellersvarv. Disse to Prøver er ligeledes sigtede, og Kalkindholdet i Fraktionerne er blevet bestemt. Det grove Sand har et Kornstørrelsesmaksimum, der ligger højere end i Sandet fra Grimstrup, og Kalkindholdet er ligeledes betydelig lavere end i dette, og svarer nærmere til Sandet i Rullestensgruset Øst for Skaaret. Dette kunde, sammen med det store Stenindhold i Graven tyde paa, at Sandet ved Ølsted stammer fra et Aascentrum, der ligger nærmere end det i Østenden af Strø Bjerg. Det vil være rimeligt at søge dette Aascentrum i Gavlhøj, hvor der er fundet Rullestensgrus ved Kårteringen, og hvor de Sten, der findes paa Overfladen, har en betydelig Størrelse.

11 Medd. fra Dansk Geol. Forening. Kobenhavn. Bd. 9 [1936]. 77 Som man vil se af Tabellen S. 76, er Finsandet fra Terrassen ved Ølsted baade betydelig grovere og bedre sorteret end Finsandet i Strø Bjerg. Da man som Følge heraf ikke har Sikkerhed for, at de to Sandaflejringer er aflejret samtidig og i Sammenhæng, S. A. Andersen fot. Fig. 6. Lagserier af varvigt Fer. Til venstre ses Serien fra Bredspjeld Gd. Derefter de to Prøver fra Grusgraven i Skaaret. De ovrige fra Grusgraven Øst for Skaaret. Lagserierne er 50 em lange. kan den Mulighed ikke afvises, at Terrassen er en Erosionsterrasse. En særlig Interesse knytter sig til det stenfri varvige Ler, der er fundet flere Steder. Varvene fremtræder meget tydeligt med skarpt markerede mørke Vinterlag, der som Helhed er særdeles velbevarede og uforstyrrede (Fig. 6); deres Tykkelse kan være ret betydelig, op til 4 cm, men i Almindelighed er de langt tyndere. Da det er aflejret paa rolige Steder i Smeltevandstunnelen, skulde

12 78 AKSEL NØRVANG: Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. man ikke vente at finde større Overensstemmelser mellem Varvdiagrammerne. Gaar man imidlertid ud fra, at det nederste Vinterlag paa de forskellige Lokaliteter er det samme, finder man dog en bedre Overensstemmelse end man skulde vente, særlig mellem Diagrammerne fra Bredspjeld Gd. og fra Graven Øst for Skaaret (Fig. 7). Efter dette er det maaske tilladeligt at slutte, at det stenfri Ler er aflejret paa det samme Tidspunkt paa de tre Lokaliteter, og at Aflejringen er foregaaet i Løbet af et Tidsrum af mindst 16 Aar. Fig. 7. Diagram af Varvene i Aasen. A: Øst for Skaaret. B: Skaaret. G: Bredspjeld Gd. V3 nat. Størrelse. Om Moræneleret paa Aasens Overflade skriver RØRDAM 1893 (S. 57):»Ligeledes fandtes paa Aasen hist og her Pletter af Moræneler, der gjorde Indtrykket af at være pressede op imod Aasens Sider uden ganske at have overdækket den noget Steds«. Ved Karteringen har det vist sig, at Moræneleret netop de fleste Steder.danner en fuldstændig Kappe over Aasen. Endvidere er der intet Steds i Aasen fundet Spor. af nogen Oppresning af Moræneler i Aasens Kærne, og Paalejrin- D gen af Morænelerskappen har heller ikke foraarsaget nogen Forstyrrelse i Aasens Lag og C stammer da sikkert fra Isen, der dannede Tunnelens Tag og Vægge. Efter hvad Profilerne viser, er Aasen i det hele taget opbygget af ganske uforstyrret

13 Medd. fra Dansk Geol. Forening. Kobenhavn. Bd. 9 [1936]. 79 Materiale; og kun i Profilet Øst for Skaaret er iagttaget ubetydelige, lodrette Forkastninger, der gennemsætter de øverste 2 å 3 ni Finsand. Da Bakkerækken er aflejret af en Flod, der er kommet fra Sydøst, og da denne har haft et Vandspejl liggende højere end Omgivelserne, maa man slutte, at Strø Bjerge, ligesom de fleste andre Aase, er aflejret i en Kanal i Dødis; thi ellers vilde en saadan langstrakt, rygf ormet delvis krummet Dannelse være blevet forstyrret eller helt ødelagt af den fremadskridende Is. Aasens Dannelse maa da i Overensstemmelse med Iagttagelserne være foregaaet paa følgende Maade. Mens Isen endnu har været i Bevægelse, har der løbet en Smeltevandsstrøm fra Tunneldalstrøget gennem Furesø og Farumsø mod Nordvest Syd om Lynge og Uggeløse og op igennem Lystrup Skov, hvorved Tunneldalen, Lystrup Dalen, fra Farum op til Strø Bjerge, er blevet dannet (V. MILTHERS 1935 S. 82). Senere har Isen mistet sin Bevægelse i Omegnen af Strø Bjerge, og i den Del af den subglaciale Kanal, der nu var omgivet af Dødisen og som fik anselige Dimensioner, er Aasen blevet aflejret. Kærnen af Rullestensgrus, der maa være den ældste Del af Aasen, er sandsynligvis aflejret paa to forskellige Tidspunkter. Til at begynde med har Grænsen mellem Skaaret-' Bredspjeid Kregme

14 80 AKSEL NØRVANG: Nogle Iagttagelser over Stro Bjerges Opbygning. den døde Isbræmme og den levende Is ligget ved Gavlhøj. I Løbet af denne Tid er Rullestensgruset i Gavlhøj og Vibjerg blevet aflejret tilligemed den største Del af Sandet i Vibjerg. Derefter er der sket en Tilbagerykning af Grænsen for den levende Ts omtrent til Gjørløse Aa, og i Dødisen Vest herfor er Rullestensgruset i Strø Bjerg og det distale grove Sand ved Grimstrup aflejret. I Løbet af det følgende Tidsrum, Fig. 9. Skaaret, set fra Vejen Syd for Aasen. der ifølge Varvene har varet i mindst 16 Aar, er der løbet forholdsvis smaa Mængder Vand igennem Smeltevandstunnelen, og der er da aflejret stenfrit Ler og Finsand indeholdende tydelige Vinterlag. Derefter er Mængden af Smeltevand igennem Tunnelen gradvis igen blevet større, og Finsandet øverst i Strø Bjerg er blevet aflejret. Paa dette Tidspunkt har Vandstanden imidlertid kun haft en Højde af 32 m o. H. Øst for Skaaret. Som Følge af den lavere Vandstand er Finsandet aflejret helt op til Vandoverfladen, og Aasen er derfor paa visse Strækninger udformet som en PI Si 11 Si db S. Dette har en særlig Interesse, da der tidligere kun er beskrevet een Planaas her fra Landet, nemlig Mogenstrupaasen, der bl. a. i Fruens Plantage er udformet som en Planaas (S. A. ANDERSEN 1931

15 Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 9 [1936]. 81 S. 141). Foruden i Strø Bjerg er Aasen i Virkeligheden ogsaa udformet som en Planaas i en Del af Vibjerg, men her er den aflejret op imod Højdedraget Syd for Ølsted og fremtræder derfor som en Terrasse. Forlænger man Terrassefladen paa Strø Bjerg mod Nordvest, ser man, at den med et Fald af 1: 1000 meget nær falder sammen med Terrassefladen ved Ølsted og Bunden af den senglaciale Kregmedal (MILTHERS 1935 S. 110). Sandsynligvis er derfor Planaasen, Terrassen ved Ølsted og Kregmedalen samtidige og udformet af den samme nordvestgaaende Smeltevandsstrøm (sml. Længdeprofilet gennem Aasen, Fig. 8). Efter Aflejringen af Aasen, eller muligvis samtidig med Varvenes Aflejring, har der dannet sig isdæmmede Søer paa begge Sider af denne, og i disse er der aflejret det stenfri Ler og det fine Søsand, der findes i anselige Mængder i det omgivende Landskab (V. MIL THERS 1935 S. 132). Skaaret (Fig. 9) maa da være dannet i Løbet af dette Tidsrum. Hele Dalens Karakter med de skarptskaarne Skrænter viser, hvad MILTHERS ogsaa gør opmærksom paa, at den er en senere Gennemskæring. MILTHERS har imidlertid forklaret denne Gennembrudsdals Fremkomst ved at antage, at Smeltevandet. fra en Syd for Aasen liggende Isrand langs Skjævinge- Linien skulde have skaffet sig Afløb ad denne Vej ud til det Nord for Aasen liggende Landskab. Det viser sig imidlertid, at Dalen kun er skaaret igennem de fine Sandaflejringer øverst i Aasen, men derimod ikke ned i det underliggende Rullestensgrus. Den Vandstrøm, der har udskaaret Dalen, behøver altsaa ikke at have været særlig kraftig, og kan endog blot have været e,n almindelig Bæk. Da vi i Isen paa begge Sider af Aasen paa dette Tidspunkt har haft Søer, er Skaaret antagelig fremkommet ved, at den Syd for Aasen liggende Sø har haft Afløb gennem Aasryggen paa dette Sted over i den nordlige, samtidig med at Vandstanden langsomt er blevet sænket, som Følge af at Dødisen smeltede bort i Terrænet. 6

16 82 AKSEL NØRVANG: Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. LITTERATUR ANDERSEN, S. A.: De danske Varv. Geol. Foren. Forh. B. 50, S. 90. Stockholm tlber die danischen autochtonen und allochtonen Warwen. Report of the 18. Skandin. Natur. Congress in Copenhagen, Aug S Nyere Iagttagelser over Afsmeltningens Forløb paa Sjælland. Medd. f. Dansk Geol. Foren. B. 7, S København De sjællandske Varv. Medd. f. Dansk Geol. Foren. B. 7, S Om Aase og Terrasser inden for Susaa's Vandomraade. D. G. U. II Rk., Nr. 54. København DE GEER, GERARD: Om rullstensåsarnas bildningssåt. Sver. Geol. Unders. Ser. C. Nr Stockholm MADSEN, V.: Kortbladet Bogense. D. G. U. I Rk. Nr. 7. København Kortbladet Nyborg. D. G. U. I Rk. Nr. 9. København Om den glaciale isdæmmede Sø ved Stenstrup paa Fyn. D. G. U. II Rk. Nr. 14. København MILTHERS, V.: Er NæstvedMogenstrup-Aasen en Endemoræne? Medd. f. Dansk Geol, Foren. B. 2. Nr. 12. S. 89. København Kortbladene Faxe og Stevns Klint. D. G. U. I Rk. Nr. 11. København Scandinavian Indicator Boulders. D. G. U. II Rk. Nr. 23. København Grundlinjer i Isens Bortsmeltning fra Sjælland. Forh. 16. Skandin. Naturforskermøte. S Kristiania Nordøstsjællands Geologi. D. G. U. V Rk. Nr Udg Udg Israndens Tilbagerykning fra Østjylland til SjællandFyn, belyst ved Ledeblokke. D." G. U. IV Rk. B. 2. Nr. 9. København NELSON, H.: Om randdeltan och randåsar. Sver. Geol. Unders. Ser. C. Nr Stockholm RØRDAM, K.: De geologiske Forhold i det nord5stlige Sjælland. D. G. U. I Rk. Nr. 1. København STEENSBY, H. P.: Om de danske.øers geografiske Udvikling i senglacial Tid. Publ. af E. STORGAARD. Geogr. Annaler. Stockholm Færdig fra Trykkeriet 30. December 1936.

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg af S. A. ANDERSEN Abstract The peninsula of Roesnaes (Røsnæs) on the northwest coast of Zealand has by some authors been regarded as a series of drumlins, by other

Læs mere

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN Thy og Vester Han Herred er Kontrasternes Land. Vesterhavets voldsomme Angreb har skabt den lige Vestkyst, der krummer sig uden om Hanstholms Forbjerg,

Læs mere

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem.

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Af VICTOR MADSEN. Højderne af Strandvoldene ved Nordsjællands Kattegatkyst er første Gang blevet maalt af K. RØRDAM. I sin Doktordisputats»Saltvandsalluviet

Læs mere

Oversigt. over. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1948. Mødet 28. Januar,1948.

Oversigt. over. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1948. Mødet 28. Januar,1948. Oversigt over Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1948. Mødet 28. Januar,1948. Hr. V. Nordmann holdt den i Bind 11, Hefte 2 trykte Mindetale over VICTOR MADSEN (Side

Læs mere

Oversigt. over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963. Mødet 28. januar 1963

Oversigt. over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963. Mødet 28. januar 1963 Oversigt over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963 Mødet 28. januar 1963 Hr. Helge Gry holdt foredraget: Noget om Bornholms palæozoikum. I tilknytning til foredraget fremkom indlæg fra

Læs mere

DGF s sekretariat. DGF S hjemmeside: www.2dgf.dk

DGF s sekretariat. DGF S hjemmeside: www.2dgf.dk DECEMBER 2010 Geologisk Tidsskrift udgives én gang årligt i trykt form af Dansk Geologisk Forening, DGF. Artikler om alle aspekter inden for geologien optages efter invitation fra redaktionskomiteen. Tidsskiftet

Læs mere

Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923.

Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923. Oversigt 1 * over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Januar til December 1923. Referat af Professor Dr. G. Hevesys Foredrag om Jordens Alder holdt paa Mødet den 13. November 1922. Naar

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Oversigt Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Mødet 7. Januar 1946. Hr. Hilmar Ødum holdt et Foredrag med Titlen: Ledeblokstudier for 200 Aar siden. Der henvises

Læs mere

Landet omkring Tremhøj Museum

Landet omkring Tremhøj Museum Landet omkring Tremhøj Museum geologien skrevet og illustreret af Eigil Holm tremhøj museum 2014 Indhold Fra istiden til nutiden 3 Jordarterne 10 Dødislandskabet 11 Landhævning og sænkning 12 Den store

Læs mere

i>-6-^ - ^^w.^ ty* .-^ -fl* .-- érv i(^ 1.. '^, mfb ^;'''/#^ 1.^- % "MJ-.' >^ » <» / tf'/ .-^'. /...i

i>-6-^ - ^^w.^ ty* .-^ -fl* .-- érv i(^ 1.. '^, mfb ^;'''/#^ 1.^- % MJ-.' >^ » <» / tf'/ .-^'. /...i .-^'. /...i i>-6-^ - ^^w.^ ty*.-^ -fl* t^ I*.-- 1.. érv i(^ '^, #.^ mfb ^^. '^'^\ -\6^ ^;'''/#^ 1.^- % "MJ-.' >^»

Læs mere

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433

Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 Medd. fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4 [1915]. 433 overlejret af Tørv:.Værebrodalen er en gammel Fjordarm (fra Roskildefjord). Med Tog fra Viksø 5n, i København 6«7. ; Mødet den 26. Oktober

Læs mere

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

Struvit fra Limfjorden.

Struvit fra Limfjorden. Struvit fra Limfjorden. Af O. B. BØGGILD., Struviten, der er det mineralogiske Navn. paa den af alle Kemikere velkendte Forbindelse, fosforsur Magnesia-Ammoniak, NUl Mg POol, 6H20, er i Naturen fundet

Læs mere

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies.

Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Foreløbig Meddelelse af N. HARTz. I Somrene 1910 og 1911 har jeg for >Danm~rks geologiske Undersøgelse«foretaget en Række Undersøgelser i Femsølyng og nogle nærliggende»skovmoser«i

Læs mere

De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling

De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling De seneste 150.000 år i Danmark Istidslandskabet og naturens udvikling De seneste 150.000 år Michael Houmark-Nielsen... Lektor, Geologisk Institut (michaelh@geol.ku.dk) Johannes Krüger... Professor, Geografisk

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND Il. RÆKKE - 2. BIND RØNNE 1966 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI INDHOLD Vald. M. Mikkelsen Bornholms natur, beboere og naturfredning

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL.

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL. oz TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. En storsuper. Af OZ7HL. Der er mange forhold at tage i betragtning, når en stor super skal bygges, og hver amatør har sin ganske bestemte

Læs mere

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER '.O --...j (X) II BORNHOLMSKE SAMLINGER 12 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 12. BIND RØNNE 1978 HAKON HOLM OFFSET ISBN 87-87042-11-8 I kommission

Læs mere

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD Jyllands Vestkyst var før i Tiden i høj Grad frygtet af Søens Folk og ikke uden Grund. Navnlig Strækningen fra Blaavandshuk til Skagen var farlig at komme nær,

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR DANSK VEJTIDSSKRIFT REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) Østervoidgade 10, Opgang G, KØbenhavn IC. Telefon Palæ 6670. Amtmand P. Chr. v. Sternann og Kontorchef

Læs mere

Terrain formerne. paa. Skovbjerg Bakkeø. Victor Madsen. Med et Kort. Resumé en frangais.

Terrain formerne. paa. Skovbjerg Bakkeø. Victor Madsen. Med et Kort. Resumé en frangais. Terrain formerne paa Skovbjerg Bakkeø. Af Victor Madsen. Med et Kort. Resumé en frangais. ^_ Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 6. Nr. 5. Trykkes tillige som Danmarks geologiske Undersøgelse.

Læs mere

DANMARKS FAUNA. J*>f. SV. G. LARSSON MYRER MED 100 FIGURER MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS

DANMARKS FAUNA. J*>f. SV. G. LARSSON MYRER MED 100 FIGURER MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS æv. ur J*>f. DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 49 SV. G. LARSSON MYRER MED 100 FIGURER I KOMMISSION

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Kornfordelingen i nogle danske jordarter

Kornfordelingen i nogle danske jordarter Kornfordelingen i nogle danske jordarter ALBRT FBIAN Fobian, A. 000--: Kornfordelingen i nogle danske jordarter. Geologisk Tidsskrift, hæfte, pp. -. København. Kornstørrelsernes naturlige fordelingsmønster

Læs mere

En fossil Hvalrostand fra Esbjerg.

En fossil Hvalrostand fra Esbjerg. En fossil Hvalrostand fra Esbjerg. Af V. NORDMANN. ". Abstract. A fossil walrus tooth is described. The circumstances surrounding the finding are discussed; they indicate that the tooth was clearly not

Læs mere

S3iavaan li b rar i es smithsonian institution Nouniu. S3idvaan libraries smithsonian institution Nouniiis. 2 nv. co. Z CO V Z ^ ^ g \.

S3iavaan li b rar i es smithsonian institution Nouniu. S3idvaan libraries smithsonian institution Nouniiis. 2 nv. co. Z CO V Z ^ ^ g \. S3idvaan libraries smithsonian institution Nouniiis Z CO V Z ^ ^ g \. 2 INSTITUTION NOlinillSNI NVINOSH1IWS S3IHVUan LI B RAR I CO S3 I tivu 8 II LIBRARI ES^SMITHSONIAN^INSTITUTION NOllfllll! "INSTITUTION

Læs mere