Referat af møde i Hovedbestyrelsen fre-lørdag 3-4. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Hovedbestyrelsen fre-lørdag 3-4. oktober 2014"

Transkript

1 Dato:15. oktober 2014 Til: Hovedbestyrelsen Sagsbehandler: Peter Mellergaard, , Referat af møde i Hovedbestyrelsen fre-lørdag 3-4. oktober 2014 Tid: Kl fredag til lørdag. Sted: Skovsgaard. Deltagere: Ella Maria Bisschop-Larsen (mødeleder), Alfred Borg, Birgitte Marcussen, Jens Christian Tjell, Jonas Geldmann, Jørgen Jørgensen, Katrine Hahn Kristensen, Merete Vigen Hansen, Peder Agger, Sascha Veggerby Nicolajsen og Thorkild Kjeldsen. Fra Sekretariatet: Michael Leth Jess, Michael Vendelbo, Susanne Herfelt, Vibeke Lyngse, Rikke Lundsgaard (medarbejderrepræsentant, kun fredag), Kathrine Hegelund og Peter Mellergaard (referent) samt under punkt 1 Evald Vestergaard, Flemming Torp, Lars Lyholm Johansen, Lars Schönberg-Hemme og Niels Peter Hansen. Frokost med Naturfondens bestyrelse kl Ekskursion med Naturfondens bestyrelse kl NFU har udarbejdet udvalgets prioriterede liste over naturforbedrende indsatser på Skovsgaard Gods. Katrine Hahn Kristensen, formand for NFU, viser hovedpointerne i felten. 1. Møde med Naturfondens bestyrelse Kl Sagsfremstilling: For at virkeliggøre synergi-potentialet mellem DN og Naturfonden indgik HB og Fondsbestyrelsen i september 2013 en samarbejdsaftale, og det blev besluttet, at de to parter skulle mødes én gang årligt for at gøre status for samarbejdet. Sekretariatet har udarbejdet et overblik over indsatser for at virkeliggøre samarbejdsaftalen, og NFU har udarbejdet en prioriteret liste over naturforbedrende projekter og indsatser på Skovsgaard Gods. HB skal sammen med Fondsbestyrelsen: 1. Orienteres om fremdriften i indsatser til opfølgning af samarbejdsaftalen og komme med input til prioritering, vinkling mv. 2. Komme med input til prioritering af naturforbedrende indsatser på Skovsgaard Gods. 1. Samarbejdsaftalen. 2. Overblik over indsatser til opfølgning af samarbejdsaftalen. 3. NFU s oplæg til prioritering af naturforbedrende indsatser på Skovsgaard Gods. Konklusion: HB og Fondsbestyrelsen nikkede til fremdriften i indsatser og oplægget til naturforbedringer på Skovsgaard Gods. Detaljer om statusdokumentet for opfølgning af samarbejdsaftale: 1) NFU skal indgå som ansvarlig sammen med Sekretariatet for indsatsen udviklingsplaner for drift af skovbrug på Skovsgaard, og 2) På forslag af Katrine skal det overvejes

2 at tilføje en synergi-kolonne og at tænke mere langsigtet, jævnfør at samarbejdsaftalen gælder til HB s konklusion og opfølgning på møde med Naturfondens bestyrelse Kl HB skal: Konkludere DN s syn på drøftelsen med Fondsbestyrelsen og beslutte opfølgning. DN s bidrag og ønsker til Naturfonden - et overblik. Konklusion: Der var bred enighed om: at det årlige fællesmøde er nyttigt og bør gentages i 2015, gerne med ekskursion til et andet af Fondens arealer, at vi stræber efter at konvertere DN s årlige støtte til Naturfonden fra penge til serviceydelser, idet Fonden ad hoc kan søge om økonomisk støtte til konkrete projekter, og at vi stræber efter, at Skovsgaard fremstår som et demonstrationsprojekt for DN s landbrugspolitik i løbende udvikling med højværdiafgrøder, hvoraf i hvert fald en del er rettet mod salg via MadMarked eller lignende forhandlere, der prioriterer økologi og lokale produkter - samtidig med at der demonstreres en fornuftig økonomi i landbrugsdriften. (Pause kl ) 3. Godkendelse af referat af sidste HB-møde den 5. september 2014 Godkendt uden bemærkninger. 4. HB s forslag til AP2015 Kl lørdag kl Sagsfremstilling: Arbejdet med AP2015 er tilrettelagt i fem trin: 1. HB-møde juni: HB analyserer de største udfordringer i DN s omverden, som AP2015 skal forholde sig til. 2. HB-møde september: HB beslutter overordnede prioriteringer og rammer for AP HB-møde oktober: HB beslutter forslag til AP2015, som offentliggøres i DN Torsdag. 4. HB-møde november: HB beslutter stemmeanbefaling til eventuelle ændringsforslag. 5. REP-møde november: REP beslutter AP2015. Vi er nu ved trin 3. På baggrund af HB s beslutninger på sidste møde om overordnede prioriteringer og rammer har Sekretariatet udarbejdet en indstilling til HB s forslag til AP2015. Samtidig har de personlige REP-medlemmer Rune Engelbreth og Peder Størup (på et sent tidspunkt i AP-processen) fremlagt et aktivitetsforslag, som kræver politisk stillingtagen i sammenhæng med HB s forslag til AP2015. HB skal: Beslutte sit forslag til AP Sekretariatets indstilling til AP Budgetsammenligning. 3. Forklaring af budgetsammenligning. 4. Aktivitetsforslag fra Rune Engelbreth og Peder Størup: Naturvogterne. Konklusioner: 1. HB besluttede en række detailændringer i forhold til indstillingen. 2. Hvert spydspidsprojekt skal beskrives i et bilag på cirka en side, og det skal lægges vægt på at beskrive projektets kobling til sigtelinjerne (så det er klart, hvorfor det er et spydspidsprojekt). 3. DN s internationale arbejde er integreret i de fleste indsatsområder under Nationale emner og dermed ikke særlig synligt. For at synliggøre, at DN også arbejder internationalt, skal HB s forslag til AP2015 tilføjes et bilag på cirka en side, der på tværs af indsatsområder - beskriver DN s internationale arbejde. 2

3 4. Der tilføjes et nyt projekt under indsatsområdet Lokale sager med det formål at modne og teste idéen om Naturvogterne. Hvis dette forløber tilfredsstillende, er HB som udgangspunkt indstillet på fuldskala iværksættelse i Sekretariatet indarbejder udmøntningen af konklusionerne under 1-4 i en opdateret indstilling til HB s forslag til AP2015, som sendes i kort elektronisk høring forud for offentliggørelse via DN Torsdag 16. oktober. Præsidenten bemyndiges til at konkludere høringen. Sascha ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til referat: Sascha kunne ikke støtte op om spydspidsprojektet "Giftfri Have", fordi det ikke i tilstrækkelig grad rammer unge målgrupper, og fordi dets virkemidler ligger for tæt op ad projekter som "Biodiversitet Nu", "Fredningstjek" og "Affaldsindsamlingen". Vi har brug for at tænke projekter på nye måder, så vi får kontakt til nye, yngre målgrupper. Af den grund vælger Sascha at være neutral i forhold til HB s indstilling om AP2015, da hun ikke mener det er grund nok til at anbefale ikke at stemme for AP en som helhed, men ej heller kan stå 100 procent inde for den og derfor anbefale den. (Middag kl ) 5. Politisk debat Kl Kaminpassiar med Peder som ordstyrer. Sagsfremstilling: Som et led i udvikling af HB s møde- og arbejdsform besluttede HB i juni, at der skal eksperimenteres med at skabe mere tid til ikke-dagsordensat politisk debat på HBmøderne. Vi afprøver her en metode på forslag af Peder: 1) Hvert HB-medlem argumenterer på højst to minutter for det naturpolitiske emne, som vedkommende finder mest aktuelt og relevant for DN at forholde sig til, 2) Der stemmes, og 3) Der debatteres cirka en time om det valgte emne. Konklusion: Følgende emner blev foreslået: Peder: Danmarks nationale Naturfond en narresut!? Kan renterne af 1 mia. kr. årligt virkelig gøre en nævneværdig forskel for naturbeskyttelsen i Danmark? Thorkild: For meget næring for lidt vand. Det er udfordringen i landbrugslandet. Hvad gør vi ved det? Jens Christian: Mere vægt på økonomiske virkemidler i natur- og miljøbeskyttelsen det er nemlig dem, der er mest effektive. Sascha: Højere prioritering af den marine natur! Katrine: Højere prioritering af DN s arbejde med børn fremtidens naturbeskyttere. Alfred: Hvordan udvikler vi organisationen, så vi i højere grad løfter i flok? Jørgen: Bedre naturbeskyttelse gennem et opgør mod vækstfilosofien i samfundsstyringen. Ella Maria: Hvordan får vi naturen på den lokalpolitiske dagsorden? Merete: Opgør med nationalparkerne: Enten skal de resultere i mere natur, eller også skal DN træde ud af bestyrelserne. Birgitte: Hvordan imødegår vi landbrugets useriøse angreb på DN? Jonas: DN skal være en aktiv spiller i næste folketingsvalg! Hvordan? - og følgende emner blev valgt: 1) Valgkampen og 2) Den marine natur. Emnerne blev debatteret og hovedpointerne noteret. 6. Status for Tange Sø-problemstillingen Lørdag kl Sagsfremstilling: En enig hovedbestyrelse besluttede i april 2007 at anbefale miljøministeren at genskabe Gudenåens naturlige løb mellem Kongensbro og Bjerringbro (og dermed tømme den opstemmede Tange Sø). Beslutningen tog udgangspunkt i, at genskabelsen var en logisk følge af en ambitiøs implementering af EU s vandrammedirektiv. Den blev taget efter en lang og grundig proces, der involverede DN Viborg, DN Silkeborg, DN Favrskov, DN Randers og DN Skanderborg, men der var forskellige holdninger mellem de involverede afdelinger og mellem HB og nogle af afdelingerne. Syv år efter beslutningen er der behov for at vurdere fremtiden 3

4 for Tange Sø i lyset af erfaringerne med implementeringen af vandrammedirektivet og arbejdet med vandplanerne. HB skal: Vurdere Tange Sø-problemstillingen i lyset af de senere års erfaringer med vandrammedirektivet og vandmiljøplanerne og drøfte mulige DN-holdninger med henblik på efterfølgende involvering af de berørte afdelinger. 1. Referat af HB-møder 28. marts og 21. april Debatoplæg om mulige DN-holdninger. Kun til HB, da emnet p.t. er konkurrencefølsomt. 3. COWI s rapport til DN: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage ved Tangeværket, april 2007 (elektronisk på dn.dk/hb). Konklusion: HB noterede, at erfaringerne med implementeringen af vandrammedirektivet og arbejdet med vandplanerne peger i retning af, at forudsætningerne for DN s holdning i 2007, herunder en restriktiv fortolkning af vandrammedirektivet, kun delvis gælder i dag. Samtidig arbejdes der i omverdenen bl.a. med at realisere den næstbedste løsning. Derfor er der efter HB s opfattelse basis for at gøre status for sagen og på det grundlag muligvis genoverveje DN s holdning. HB bad i første omgang Sekretariatet om at iværksætte en proces, som resulterer i input og synspunkter fra de involverede fem afdelinger. Herefter tager HB sagen op igen. 7. HB-medlemmernes synlighed Kl Sagsfremstilling: Formanden for DN København, Rune Kjærgaard Lange, skrev i marts et åbent brev på dn.dk til HB om HB s - efter hans opfattelse - manglende synlighed. HB havde i maj en afklarende drøftelse med Rune. Den foreløbige konklusion på drøftelsen var, at der var overvejende enighed mellem Rune og HB om, at HB-medlemmerne skal være mere synlige internt, medens HB overvejende mente, at det giver større gennemslag for DN at koncentrere foreningens eksterne synlighed på få personer, først og fremmest præsidenten. Der var dog flere nuancer på begge slags synlighed og HB besluttede, at der under alle omstændigheder var behov for en dybere behandling af, hvordan synligheden praktiseres. HB skal: 1. Afklare om HB-medlemmerne skal være mere synlige eksternt og i givet fald hvordan. 2. Afklare om HB-medlemmerne skal være mere synlige internt og i givet fald hvordan. Runes åbne brev til HB. Konklusion: HB besluttede, at HB-medlemmerne ikke som enkeltpersoner skal stræbe efter at være mere synlige eksternt, jævnfør afsnittet om talsmandsroller i DN s kommunikationspolitik. Internt var der enighed om, at HB-medlemmerne skal stræbe efter at øge deres synlighed med følgende primære virkemidler: Mere aktiv deltagelse i relevante debatter i relevante arbejdsrum på Podio, p.t. primært netværkenes arbejdsrum. I rimeligt omfang og under hensyntagen til, hvor mange der viser interesse for en given debat: Mere aktiv deltagelse i relevante debatter på dn.dk/debat. Mere aktiv/systematisk deltagelse i samrådsmøder. Eventuelt mulighed for gæste-blog -indlæg på dn.dk. 9. Suppleringsvalg til Organisationsudvalget Kl Sagsfremstilling: HB skal vælge et nyt medlem af OU efter Merete Vigen Hansen, der i april blev valgt til HB og derfor ikke længere kan være medlem af et udvalg, der skal rådgive HB. Merete blev i sin tid valgt som repræsentant fra Region Syddanmark. Sekretariatet har derfor bedt de to berørte samråd om hver at indstille en repræsentant, og det er sket i form af Pia Ellegaard Jørgensen fra DN Nyborg og Uffe Rømer fra DN Vejle. 4

5 HB skal: Vælge en af kandidaterne for en periode frem til midten af 2016, hvor hele udvalget er på valg i henhold til den 3-årige valgturnus. Valgprogrammer og info om OU. Konklusion: HB glædede sig over, at der var to meget kvalificerede kandidater og valgte da kun én kunne vælges Pia Ellegaard Jørgensen. 11. Kommende HB-møder Kl HB kaster et blik på HB s rullende arbejdsplan for at afstemme forventningerne til dagsordenerne for de kommende HB-møder. Konklusion: Arbejdsplanen tilføjes: Efter ønske fra Jonas: Evaluering af projekterne under indsatsområdet Giv naturen en hånd. Foreløbig sat på huskelisten. Efter ønske fra flere HB-medlemmer: DN s indsats i den kommende valgkamp. Foreløbig sat på dagsordenen til december. Efter ønske fra Katrine: Valg af DN-repræsentanter i Danmarks Naturfonds bestyrelse. Foreløbig sat på dagsordenen til december. Efter ønske fra Jørgen, delvis i sammenhæng med ovenstående: Serviceeftersyn af HB s eksterne repræsentationer. Foreløbig sat på dagsordenen til december. Efter ønske fra Thorkild: Evaluering af AP2015-processen i lyset af den nye proces i forhold til REP og den øgede/tidligere involvering af HB. Foreløbig sat på dagsordenen til december. Endvidere flyttes næste møde fra fredag den 14. november til torsdag den 13. november for at undgå sammenfald med årets Wilhjelm-konference. (Frokost kl ) 8. Afdelingernes brug af Podio Kl Ordstyrer: Birgitte. Sagsfremstilling: Podio har i cirka to år fungeret som distributionskanal for primærafgørelser til afdelingerne og i varierende grad som kommunikationskanal internt i afdelingerne og mellem afdelingerne og Sekretariatet. Dermed er Podio et vigtigt værktøj i håndteringen af den ene af DN s to kerneopgaver: De lokale sager. Der er gennemført en brugerundersøgelse i starten af 2014 samt løbende statustjek, og på det grundlag er der basis for at evaluere afdelingernes brug af Podio og identificere eventuelle problemområder og udviklingspotentialer. HB skal: 1. Orienteres om status for udbredelsen og anvendelsen af Podio i afdelingerne. 2. Beslutte udviklingsveje. 1. Sekretariatets evaluering på grundlag af brugerundersøgelser. 2. Gennemgang af resultater af spørgeskemaundersøgelse. 3. Rådata fra spørgeskemaundersøgelse. 4. Opsummering af løbende statustjek. 5. Rådata fra statustjek. Konklusion: HB nikkede til Sekretariatets indstillinger og besluttede således: At Podio fortsat skal være et tilbud til DN s afdelinger. At der opsættes særlige løsninger til afdelinger, der ikke bruger Podio, så Sekretariatet kan kommunikere til alle afdelinger via Podio. At der fortsættes med at tilbyde Podio-undervisning og rådgivning i både teknik og organisering i enkelte afdelinger, men udbygget med regionvise heldagskurser i Podio. 5

6 At der fortsættes med at blive oprettet nye arbejdsrum til nye interessegrupper. 10. Orienteringspunkter Kl Sagsfremstilling: HB bliver orienteret om aktuelle emner af særlig betydning for DN s politiske ledelse. Der henvises i øvrigt til de interne kommunikationskanaler DN Torsdag, Lobby-info, Presse-info og Faglige Udvalgs mødereferater. Punktet refereres normalt ikke. Til dette møde er der følgende orienteringer: 1. Fra præsidenten om aktuelle politiske sager. 2. Fra Sekretariatet om aktuelle politiske sager, medlemsudvikling, økonomi, personale mv. 3. Fra HB-medlemmerne om aktiviteter af principiel interesse for HB. 12. Eventuelt Intet til dette punkt HB's rullende arbejsplan I tilslutning til HB-dagsordener og HB-referater bringes en opdateret oversigt over planlagte emner, som HB skal behandle HB-møde fredag 14. november kl i Masnedøgade 1. Tage stilling til ændringsforslag til AP2015 og evt. holde møde med forslagsstillere 2. Drøfte REP-dagsordenen og HB s rolle på REP-mødet 3. Drøfte præsidentens naturpolitiske redegørelse 4. Drøfte ¾-årsregnskab og beslutte opdateret budget Beslutte DN s holdning til re-introduktion og udsætning. 6. Beslutte DN s politik for adgang til naturoplevelser. Lør-søndag november: REP-møde Præsidentens naturpolitiske beretning Beslutte AP2015 Inspirerende og engagerende emner. HB-møde fredag 12. december kl i Masnedøgade 1. Beslutte fredningsplan Beslutte DN s holdning til rækkevidden af Habitatdirektivet i dansk naturforvaltning 3. Beslutte DN s indsats i valgkampen til Folketinget 4. Serviceeftersyn af HB s eksterne repræsentationer (Jørgen, oktober 2014) 5. Vælge HB-repræsentanter til Danmarks Naturfonds bestyrelse (Katrine, oktober 2014) 6. Orienteres om DN s internationale arbejde, særligt i EU 7. Evaluere og følge op på REP-møde 8. Evaluere AP2015-processen 9. Julehygge 2015 HB-møde fredag 27. februar 1. Godkende Årsregnskab 2014 med henblik på indstilling til forårets REP-møde 2. Beslutte status for AP2014 med henblik på forelæggelse for REP 3. Evaluere turannoncering og beslutte indstilling til REP om medie mv. 4. Beslutte indstilling til REP om valg af revisor 5. Beslutte HB s rolle på forårets REP-møde 6. Genoverveje flytning af DN s almindelige bankforretninger til Merkur Bank 6

7 REP-møde lør-søndag marts Præsidentens naturpolitiske beretning Godkende Årsregnskab 2014 Vælge revisor Beslutte det bedst egnede medie til omtale af ture og arrangementer Vælge præsident Vælge folkevalgte HB-medlemmer Alfred og Jonas er på valg Vælge formand for PFU Vælge personlige REP-medlemmer. På valg er: Anna Bodil Hald, Jørgen Stubgaard, Flemming Thorning-Lund, Jonas Geldmann og Peder Størup HB-møde fredag 24. april 1. Evaluere og følge op på forårets REP-møde 2. Vælge medlemmer af MFU, NFU og PFU (hvert udvalg som et samlet hele, dvs. alle er på valg) HB-møde onsdag 10. juni på Bornholm 1. Omverdensanalyse som grundlag for arbejdet med AP Evaluere HB s møde- og arbejdsform - kriterier for gode HB-møder og metoder til at nå dem 3. Drøfte skitse til efterårets REP-møde 4. Beslutte om der skal holdes HB-møde i august 5. Torsdag den 11. juni: Deltage i Folkemødet HB-møde fredag 4. september 1. Beslutte opdateret budget 2015 på basis af halvårsregnskab 2. Drøfte halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP Beslutte overordnede prioriteringer og rammer for AP Beslutte HB s møde- og arbejdsplan 2016 HB-seminar fre-lørdag oktober 1. Beslutte HB s indstilling til AP Holde møde med Naturfondens bestyrelse HB-møde fredag 13. november 1. Beslutte opdateret budget 2015 på basis af ¾-årsregnskab 2. Beslutte stemmeanbefaling til ændringsforslag til AP2016 og evt. holde møde med forslagsstillerne 3. Drøfte dagsordenen for efterårets REP-møde og beslutte HB s rolle på mødet 4. Drøfte præsidentens naturpolitiske redegørelse REP-møde fre-lørdag november Præsidentens naturpolitiske beretning Beslutte Aktivitetsplan og Budget 2016 HB-møde fredag 11. december 1. Evaluere og følge op på efterårets REP-møde 2. Beslutte fredningsplan Julehygge Huskeliste og hængepartier endnu ikke dagsordensatte 1. Evaluere projekterne under indsatsområdet Giv naturen en hånd (Jonas, oktober 2014) 2. Kommunevalg destillere de brændende lokale natur- og miljøemner i valgkampen (ønske fra HB, januar 2014) 7

Referat af møde i Hovedbestyrelsen fredag den 24. april 2015

Referat af møde i Hovedbestyrelsen fredag den 24. april 2015 Dato: 7. maj 2015 Til: Hovedbestyrelsen Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, 61 68 80 72, khe@dn.dk Referat af møde i Hovedbestyrelsen fredag den 24. april 2015 Tid: Kl. 09.30 16.10. Sted: Masnedøgade 20,

Læs mere

Referat for møde i Hovedbestyrelsen d. 22. september 2017

Referat for møde i Hovedbestyrelsen d. 22. september 2017 Dato: 6. oktober 2017 Til: Hovedbestyrelsen Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk Referat for møde i Hovedbestyrelsen d. 22. september 2017 Tid: Fredag d. 22. september kl. 9.30

Læs mere

Dagsorden for seminar i Hovedbestyrelsen den oktober 2016

Dagsorden for seminar i Hovedbestyrelsen den oktober 2016 Dato: 3. oktober 2016 Til: Hovedbestyrelsen Sagsbehandler: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk Dagsorden for seminar i Hovedbestyrelsen den 7.-8. oktober 2016 Tid: fredag d. 7. oktober kl.

Læs mere

Referat for møde i Hovedbestyrelsen d. 7. juni 2017

Referat for møde i Hovedbestyrelsen d. 7. juni 2017 Dato: 23. juni 2017 Til: Hovedbestyrelsen Skrevet af: Mads Peter Aagaard Madsen, 31 19 32 33, mads@dn.dk Referat for møde i Hovedbestyrelsen d. 7. juni 2017 Tid: Onsdag d. 7. juni kl. 9.30 16.00 Sted:

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget fredag den 26. oktober 2012

Referat af møde i Forretningsudvalget fredag den 26. oktober 2012 Dato: 8. november 2012 Til: Forretningsudvalget Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 31 19 32 37, pm@dn.dk Referat af møde i Forretningsudvalget fredag den 26. oktober 2012 Tid: Kl. 09.00-15.00 Sted: Masnedøgade

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget fredag den 11. oktober 2013

Referat af møde i Forretningsudvalget fredag den 11. oktober 2013 Dato: 23. oktober 2013 Til: Forretningsudvalget Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 31 19 32 37, pm@dn.dk Referat af møde i Forretningsudvalget fredag den 11. oktober 2013 Tid: Kl. 09.00-15.15. Sted: Masnedøgade

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget fredag 13. december 2013

Referat af møde i Forretningsudvalget fredag 13. december 2013 Dato: 7. januar 2014 Til: Forretningsudvalget Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72 Referat af møde i Forretningsudvalget fredag 13. december 2013 Tid: Kl. 09.00-14.00 Sted: Masnedøgade

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget mandag 14. maj 2012

Referat af møde i Forretningsudvalget mandag 14. maj 2012 Dato: 29. maj 2012 Til: Forretningsudvalget Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 31 19 32 37, pm@dn.dk Referat af møde i Forretningsudvalget mandag 14. maj 2012 Tid: Kl. 13.00-20.00 Sted: Masnedøgade 20,

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget mandag den 16. juni 2008

Referat af møde i Forretningsudvalget mandag den 16. juni 2008 Dato: 07-07- Arkivnummer: 2979-111044 Til: Forretningsudvalget Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 39 17 40 52, pm@dn.dk Referat af møde i Forretningsudvalget mandag den 16. juni Tid: Kl. 14.00-20.00 Sted:

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget torsdag den 6. december 2012

Referat af møde i Forretningsudvalget torsdag den 6. december 2012 Dato: 11. december 2012 Til: Forretningsudvalget Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 31 19 32 37, pm@dn.dk Referat af møde i Forretningsudvalget torsdag den 6. december 2012 Tid: Kl. 13.00 19.00 Sted: Masnedøgade

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget mandag den 23. januar 2012

Referat af møde i Forretningsudvalget mandag den 23. januar 2012 Dato: 1. februar 2012 Til: Forretningsudvalget Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 31 19 32 37, pm@dn.dk Referat af møde i Forretningsudvalget mandag den 23. januar 2012 Tid: Kl. 13.00-19.45 Sted: Masnedøgade

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget tors-fredag den september 2011

Referat af møde i Forretningsudvalget tors-fredag den september 2011 Dato: 5. oktober 2011 Til: Forretningsudvalget Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 31 19 32 37, pm@dn.dk Referat af møde i Forretningsudvalget tors-fredag den 22-23. september 2011 Tid: Kl. 15.00 torsdag

Læs mere

Referat af møde i Hovedbestyrelsen d. 20. januar 2017

Referat af møde i Hovedbestyrelsen d. 20. januar 2017 Dato: 23. januar 2017 Til: Hovedbestyrelsen Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, 60 68 80 72, khe@dn.dk Referat af møde i Hovedbestyrelsen d. 20. januar 2017 Tid: 9.30 16.00 Sted: Masnedøgade 20 Deltagere:

Læs mere

Referat af møde i Organisationsudvalget mandag den 7. marts 2016

Referat af møde i Organisationsudvalget mandag den 7. marts 2016 Dato: 4. april 2016 Til: Organisationsudvalget Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72 Referat af møde i Organisationsudvalget mandag den 7. marts 2016 Tid: Kl. 10.35-15.50 Sted: Torvehallerne,

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget fredag-lørdag 14-15. september 2007

Referat af møde i Forretningsudvalget fredag-lørdag 14-15. september 2007 Dato: 25-09-2007 Arkivnummer: 2346-08565 Til: Forretningsudvalget Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 39 17 40 52, pm@dn.dk Referat af møde i Forretningsudvalget fredag-lørdag 14-15. september 2007 Tid:

Læs mere

Referat af møde i Organisationsudvalget fredag den 7. juni 2013

Referat af møde i Organisationsudvalget fredag den 7. juni 2013 Dato: 24. juni 2013 Til: Organisationsudvalget Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 31 19 32 37, pm@dn.dk Referat af møde i Organisationsudvalget fredag den 7. juni 2013 Tid: Kl. 10.15-17.00 Sted: KulturØen,

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget onsdag den 30. maj 2007

Referat af møde i Forretningsudvalget onsdag den 30. maj 2007 Dato: 08-06-2007 Arkivnummer: 2346-107639 Til: Forretningsudvalget Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 39 17 40 52, pm@dn.dk Referat af møde i Forretningsudvalget onsdag den 30. maj 2007 Tid: Kl. 14.00-20.00

Læs mere

Dagsorden for møde i Organisationsudvalget tirsdag den 24. oktober 2017

Dagsorden for møde i Organisationsudvalget tirsdag den 24. oktober 2017 Dato: 3. november 2017 Til: Organisationsudvalget Sagsbehandler: Kathrine Hegelund, khe@dn.dk, 61 68 80 72 Dagsorden for møde i Organisationsudvalget tirsdag den 24. oktober 2017 Tid: Kl. 10.40-15.30 (minuttal

Læs mere

Åbent brev til Forretningsudvalget i Danmarks Naturfredningsforening.

Åbent brev til Forretningsudvalget i Danmarks Naturfredningsforening. Dato: 22. marts 2014 Til: Forretningsudvalget i Danmarks Naturfredningsforening. Fra: Rune Kjærgaard Lange. Formand for DN København og Samrådet Storkøbenhavn. Endvidere medlem af Organisationsudvalget

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget torsdag den 31. august 2006

Referat af møde i Forretningsudvalget torsdag den 31. august 2006 Dato: 13-09-2006 Arkivnummer: 716-104686 Til: Forretningsudvalget Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 39 17 40 52, pm@dn.dk Referat af møde i Forretningsudvalget torsdag den 31. august 2006 Tid: Kl. 14.00-20.00

Læs mere

Valgprogrammer for kandidater til hovedbestyrelsen

Valgprogrammer for kandidater til hovedbestyrelsen BILAG 7-1 Dato: 25. februar 2015 Til: Repræsentantskabet på mødet 21.-22. marts 2015 Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 31 19 32 37, pm@dn.dk Valgprogrammer for kandidater til hovedbestyrelsen Alfred Borg

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

DNs fredningsstrategi har nu virket i 6 år. Der har ved planlægningen af nye sager været taget udgangspunkt i strategien.

DNs fredningsstrategi har nu virket i 6 år. Der har ved planlægningen af nye sager været taget udgangspunkt i strategien. BILAG 5-2 Dato: 24. maj 2016 Til: HB på møde den 3. juni 2016 (elektronisk til NFU og PFU 13-23. maj-2016) Sagsbehandler: Birgitte Bang Ingrisch, 61 69 18 22, bbi@dn.dk Evaluering af DNs fredningsstrategi

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 5

FDFs hovedbestyrelse side 1/ 5 FDFs hovedbestyrelse side 1/ 5 Møde for: FDFs hovedbestyrelse Møde nr. HB #7, 214 Vært: Referent: Deltagere: Bitten Schjødt Kjær Morten Frouvne Vincentz HOVEDBESTYRELSEN Jonas Kolby Laub Kristiansen (jkk),

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 87 d. 31 januar 2017 Punkt 4. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 23. JANUAR 2017 Vedr. Strategiarbejde på KU fra 2017 og frem REKTORSEKRETARIATET

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015: 1.6 Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø

Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015: 1.6 Natur Nationalpark Gribskov & Esrum Sø BILAG 5-2-7 UDKAST TIL HB Dato: 11. november 2014 Til: Repræsentantskabet på mødet 22.-23. november 2014 Sagsbehandler: Michael Leth Jess, mlj@dn.dk, 31 19 32 41 Ændringsforslag til HB s forslag til AP2015:

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Naturfredningsforening

Vedtægter for Danmarks Naturfredningsforening Vedtægter for Danmarks Naturfredningsforening Vedtaget af repræsentantskabet 28. november 2010 med ændringer 1. maj 2011, 24. marts 2012, 24. november 2013 og 6. april 2014. 1. Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland

Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland Referat af formandskabsmøde - RAR Østjylland 26. oktober 2016 kl. 13.30 15.30 HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand Deltagere RAR: Jakob B. Wätjen, Viggo Thinggaard og Hans Halvorsen AMK: Schmidt, Henrik

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016 Referat RB 20161107 Dagsorden Dato 7. november 2016 PV Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 7. november 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Viborg på Hotel Scandic, Hasle, Rytoften 3, 8210 Århus V Program

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN Dato: Ref.: DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE DEN 27.02. 2015 Dato: 27.02.2015 Tid: 9.00 10.00 Kaffe fra kl. 8.30 Sted: Birk Centerpark 4, Herning Indkaldte: Peter Sandkvist Grete Rask Anders Røn Kallesøe

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. 2. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster Per Rye under pkt. 4.

REFERAT/ DAGSORDEN. 2. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent. Deltagere [Navne] Gæster Per Rye under pkt. 4. 2. VIA-DSR møde 2017 Sted: Campus Randers Jens Otto Krags Pl. 3 8900 Randers C Lokale 1.56 Mødedato: 27. marts 2017 Deltagere [Navne] Gæster Per Rye under pkt. 4 Afbud [Navne] Dagsorden 1. Valg af ordstyrer

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Møde/referat nr.: 464 Dato: 28. januar 2009 Sted: Hotel Koldingfjord Lokale: Bestyrelse: Mikael Jentsch MJ Formand Anders Thanning AT Næstformand Trine L. Holmberg TLH Sekretær

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur 17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur Referat fra møde den 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 16:30 Sted: konferencesalen Skanderborg Deltagere Søren Erik Pedersen, Frank W. Damgaard,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 29. april 2014 Tid: Kl. 15.00-17.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-04 Afbud: Henrik Kolind Carsten Sand Nielsen Søren S. Steensen Lars

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT

GudenåSamarbejdet DAGSORDEN. Den 11. december 2015 REFERAT GudenåSamarbejdet Den 11. december 2015 17. december 2015 Sted: Tid og forplejning: Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg. Mødelokale: Pavillonen Kl. 9.30-12.30, hvor Gudenåkomitéens møde begyndte.

Læs mere

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 22. september 2009 Ny fælles kommunikationspolitik for Århus Kommune 1. Resume Århus Kommunes gældende kommunikationspolitik er vedtaget

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde FOA Thisted-Morsø og FOA Aalborg. 30. august Referat

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde FOA Thisted-Morsø og FOA Aalborg. 30. august Referat FOA Fag og Arbejde Fælles afdelingsbestyrelsesmøde FOA Thisted-Morsø og FOA Aalborg 30. august 2016 Referat 1. VALG AF REFERENT OG DIRIGENTER... 2 2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 2 3. STATUS PÅ SAMMENLÆGNINGSPROCESSEN...

Læs mere

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede:

Offentlig mødeprotokol. Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: 26. september 2012 kl. 8:30 Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Møde: Chefgruppe Miljø og Teknik Mødetid: Mødested: Lene Andersens kontor Sekretariat: Tilstede: Afbud: Lene Andersen Nels G. Markussen Rune Asmussen Lars Peter Salhøj Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl

Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl Referat fra ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 19-21 Deltagere: David Møller (DM) form. Lars Bang (LB) - næstform Susanne Markussen (SM) Kim Kristensen (KK) Sebastian Torst Iversen

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT Den 9. juli 2015 Tidspunkt : Onsdag den 1. juli kl. 17 med efterfølgende middag Sted : Peter Bangsvej 30, Frederiksberg Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat møde i hovedbestyrelsen den 22. marts

Referat møde i hovedbestyrelsen den 22. marts Notat 24-06-2014 HB-møde jam Referat møde i hovedbestyrelsen den 22. marts Deltagere: Jette Gotsche, Annabel Voller, Birgitte Rønning, Mike Hedlund-White, Henrik Eriksen, Jens Kvorning, Rudi Tobisch og

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE

SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE INDBYDELSE TIL SKOLE-PRAKTIKFORUM MØDE D. 1-6-11 KL. 9-15 PÅ REGIONSHOSPITALET, SKIVE FESTSALEN PÅ 6. ETAGE RESENVEJ 25, 7800 SKIVE DELTAGERE: ANSÆTTENDE MYNDIGHEDER OG PRAKTIKANSVARLIGE SOSU-SKOLENS LEDELSE

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere