Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr pwc

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc"

Transkript

1 Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr pwc

2 Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Arsregnskab juni maj Balance 31. maj 7 Noter til arsrapporten 9 Supplerende beretning 17 Investeringsplan 18 Regnskabspraksis 19

3 Ledelsespategning Bestyrelse og har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret juni maj 2014 for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Arsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse arsregnskabsloven. Arsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2013/2014. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vojens, den 12. august 2014 Direktion 1

4 Den uafhaengige revisors pategning Til andelshaverne i Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Pategning pa arsregnskabet Vi revideret arsregnskabet for Vojens Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsaret 1. juni maj 2014, der omfatter balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Arsregnskabet udarbejdes efter arsregnskabsloven. De Ledelsens budgettal samt den supplerende beretning pa side 16 er ikke revideret. arsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et arsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med arsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, ledelsen anser for at udarbejde et arsregnskab uden vaesentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om arsregnskabet pa grundlag af vores revision. Vi har revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifolge dansk revisorlovgivning. Dette at vi overholder etiske krav samt og revisionen for at opna grad af sikkerhed for, om arsregnskabet er uden vaesentlig fejlinformation. En revision omfatter udforelse af revisionshandlinger for at opna revisionsbevis for og oplysninger i arsregnskabet. De valgte revisionshandlinger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for vaesentlig fejlinformation i arsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et arsregnskab, der giver et retvisende billede. Formalet er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstaendighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmaessige er rimelige samt en vurdering af den samlede tation af arsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er konklusion. og egnet som grundlag for vores Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsaret 1. juni maj 2014 i overensstemmelse med arsregnskabsloven. 2

5 Den uafhaengige revisors erklaeringer Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til arsregnskabsloven gennemlsest ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillaeg til den gennemforte revision af arsregnskabet. Det er pa denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med arsregnskabet. Trekantomradet, den 12. august 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Lykke statsautoriseret revisor 3

6 Selskabsoplysninger Selskabet Vojens Fjernvarme a.m.b.a Vojens Telefon: Telefax: CVR-nr: juni maj Hjemstedskommune: Haderslev Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere ar bestaet af produktion og salg af fjernvarme og el. Arne Holm Bestyrelse Andersen, formand Bent Nielsen, Leif Nielsen Willy Langmack Hans Bondo Hansen Revision Herredsvej Fax

7 Ledelsesberetning Udvikling i regnskabsaret Varmevaerkets resultat i henhold til arsregnskabsloven udgor I relation til Varmeloven er resultatet imidlertid kun , idet de afholdte laneomkostninger pa straks i henhold til Varmeloven Arets resultat ifolge Varmeloven udligner saledes alene en mindre del af det i henhold til Varmeloven underskud. Underskud til indregning i for 2014/15 udgor herefter begivenheder af ars Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har vaesentlig indflydelse pa rapporten. Den forventede udvikling Resultat for det kommende ar forventes at i T

8 juni maj Budget Regnskab Budget Note 2012/ / / / Bruttoresultat Distributionsomkostninger Resultat af ordinaer primaer drift Andre Resultat for finansielle poster Finansielle indtaegter Resultat for skat af Resultat efter skat af henlaeggelser Overfort resultat til indregning af ars priser

9 Balance 31. maj Aktiver Note Grunde og bygninger Ledningsnet og tekniske Fjernvarmecentraler, kraftvarmevaerk og solvarmeanlseg Andre driftsmateriel og inventar Varebeholdninger salg Andre tilgodehavender Overfort resultat til indregning i kommende ars priser TOO Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsaetningsaktiver Aktiver i alt

10 Balance 31. maj Passiver Note indskud Egenkapital 12 A A A n A A Kreditinstitutter Langfristede gaeldsforpligtelser Kreditinstitutter mv. Skyldige tilbagebetalinger til forbrugere Anden Overfort resultat til indregning i kommende ars priser Kortfristede gaeldsforpligtelser Gaeldsforpligtelser Passiver Sikkerheder Naertstaende parter

11 Noter til arsrapporten budget A 1 Nettoomsaetning M3 Salg af el, Faste afgifter Produktionsomkostninger Forbrug af gas Afgiftsrefusion tidligere ar Forbrug af Forbrug af el, vand Ledningstab Vareforbrug og gager Service pa Rensning af Lejede Reparation og vediigehoideise Forsikring Andre produktionsomkostninger Fjernvarmecentraler og kraftvarmevaerk Bygninger Andre driftsmateriel og inventar produktion Produktionsomkostninger

12 Noter til arsrapporten Regnskab Budget Regnskab Budget 2012/ / / Distributionsomkostninger og gager Materialer Jordarbejde af og batterier Reparation og vediigehoideise Ledningstab Ledningsnet og tekniske Afskrivninger, salg og distrubution Distributionsomkostninger

13 Noter til arsrapporten Budget Regnskab Budget 2012/ / / Admimstrationsomkostninger Bestyrelse l_0nninger og gager Personaleomkostninger C02 A A 9 / U fin n nnn nnn ou Forbrugsmaterialer n z 0 n Reparation og vediigehoideise /(J nn UU Vask og renholdelse n U Kursus A n V n Andre personaleomkostninger n n n n 10 1 nn (Dl 1 Kontorartikler porto og PTG Tab pa debitorer Forsikringer Kontingenter EDB n A U ZO n ou n n 1 Z 4 n 1 0 9/ Bygninger Andre aniagg, driftsmateriel og inventar Afskrivninger, administration Administrationsomkostninger

14 Noter til arsrapporten Regnskab Budget Regnskab Budget 2012/ Salg af C02 kvoter Salg af energibesparelser o o 0 Finansielle indtaegter Renteindtaegter pa driftskredit, Renteindtaegter fra SKAT afgiftsrefusion n IV Finansielle omkostninger kursregulering Materielle anlaegsaktiver Grunde og bygninger Ledningsnet og tekniske Fjernvarmecentraler, kraftvarmevaerk og Andre anlaeg, driftsmateriel og inventar Kostpris 1. juni Arets Ned- og afskrivninger 1. juni Arets afskrivninger Ned- og afskrivninger 31. maj vaerdi 31. maj

15 Noter til arsrapporten Varebeholdning Andre tilgodehavender Andelsindskud i Dansk Fjernvarmes Andelsindskud i Dansk Fjernvarmes EDB-selskab og energiafgifter Periodeafgraensningsposter Forsikring Kontingent Egenkapital ernes alt 1. juni Egenkapital 31. maj

16 Noter til arsrapporten Langfristet gaeldsforpligtelser Kreditinstitutter Afdrag, der forfalder efter 5 ar Afdrag, der forfalder efter 1 ar Langfristet del Afdrag, der forfalder inden 1 ar af varer og tjenesteydelser Anden Skyldige personskatter mv Feriepengeforpligtelse Skyldige renter Skyldig overaroejde Sikkerheder Til sikkerhed for mellemvaerende med Sydbank er deponeret ejerpantebrev pa pwc

17 Noter til arsrapporten Medarbejderforhold l_0nninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring er under poster: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Gennemsnitligt antal beskaeftigede medarbejdere Naertstaende parter naertstaende parter Grundlag Andersen Leif Nielsen Bent Nielsen Willy Hans Bondo Hansen Arne Holm Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Transaktioner Der har ikke i arets bortset fra normalt ledelsesvederlag vaeret transaktioner med bestyrelse 15

18 Noter til arsrapporten Opg0relse af arets resultat ifolge varmeloven Resultat ifolge arsregnskabsloven Resultat ifolge varmeloven

19 Supplerende Regnskabsar 2012/13 Antal forbrugere moms Pris 525,00 525,00 580,00 580,00 Pris kr/m3 2,75 2,75 3,25 3,25 Pris korrigeret kr/m3 Pris pr. BBR m2 kr/m2 25,00 25,00 27,50 27,50 Pris mindre end 30 gr. kr/m3 5,25 5,25 5,80 5,80 m2 m2 m2 m Cirkuleret m Kubikmetersalg m3 A A A A AT A A A A m3 A A A A A " A A A A A A A A A ved forbrugere Grader C 31, ,9 31,5 ved centraler Grader C 37,1 37,6 36,4 37,3 Elkedel ft ft A \ft/ (Naturgas) MWh MWh MWh Salg af el MWh Energi-tab MWh Tab frem til el-afregningsmaler MWh Tab i ledningsnet MWh Tab ved stillestandsvarme MWh Tab fra akkutanke og MWh C02 udledning tons Forbrug af el A AAA Forbrug af liter Forbrug af vandvaerks-vand m Vandtab i ledningsnet m Ny Akkutank m Forbrug af Taniner (iltbindere, ledningsnet) liter Natronlud (base, ledningsnet) kg Saltpoletter (ionbyttere) kg Nalcool kg

20 Investeringsplan Ledningsrenovering Runebakken Resterende investering for 2013/14 Solvarmeanlasg med damvarmelager i Rest til afholdelse i

21 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag i overensstem Arsrapporten for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. for 1. juni maj 2014 er melse med arsregnskabslovens bestemmelser for klasse B Den anvendte regnskabspraksis er uaendret i forhold til tidligere ar. Selskabet er omfattet af Varmeforsyningsloven og som folge deraf skal under- og overskud indregnes i det kommende ars priser. Arets resultat derfor ikke til egenkapitalen, men optages som henholdsvis ved forbrugerne tillagt fra tidligere ar. Generelt om indregning og maling Aktiver indregnes i balancen, nar det som af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige fordele tilflyde selskabet, og aktivets vaerdi kan males palideligt. indregnes i balancen, nar selskabet som folge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtigelse, og det er sandsynligt, at fremtidige okonomiske fordele vil fraga selskabet, og forvaerdi kan males palideligt. Ved indregning males aktiver og forpligtelser til kostpris. Maling efter indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og maling tages hensyn til risici og tab, der fremkommer, inden arsrapporten aflaegges, og som be- eller afkraefter forhold, der eksisterede pa balancedagen. I resultatopgorelsen indregnes indtaegter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de der regnskabsaret. Resultatopgorelsen Nettoomsaetning Nettoomsaetningen ved salg af fjernvarme og el indregnes i resultatopgorelsen, safremt levering og risikoovergang til forbrugerne har fundet sted inden arets udgang. Nettoomsaetningen indregnes ekskl. moms og afgifter i forbindelse med salget. Varmebidrag periodiseres saledes at der tages hensyn til fjernaflaesninger, og kontrolaflaesninger i maj Periodisering er foretaget efter principper som tidligere ar. 19

22 Regnskabspraksis Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger det forbrug af gas, og pa kraftvarmevaerk, der er anvendt for at opna arets nettoomsaetning. Andre driftsindtaegter Andre driftsindtaegter omfatter regnskabsposter af sekundaer karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet, herunder salg af CO2 kvoter. Finansielle poster Finansielle og omkostninger indeholder renter samt finansielle poster. Selskabsskat og udskudt skat Arets skat, som bestar af arets aktuelle og arets udskudte skat, indregnes i resultatopgorelsen med den del, der kan til arets resultat. Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som kortfristet i det der ikke er foretaget betaling heraf. Udskudte skatteforpligtelser indregnes i balancen som en hensaettelse. Den udskudte skatteforpligtelse er indregnet som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudte skatteforpligtelse er beregnet med 25%. Der beregnes ikke udskudt skat af overfort resultat til indregning i kommende ars priser. Negativ udskudt skat aktiveres ikke. Balancen Materielle anlaegsaktiver Ejendomme og grunde males til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Tilslutningsbidrag modregnes i tilslutningsomkostningerne. Kraftvarmevaerk, ledningsnet og tekniske samt andre anlaeg, driftsmateriel og inventar males til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger og med fradrag af anvendt henlaeggelser opkraevet hos forbrugerne til fremtidige investeringer i det ar hvori anvendes. Kostpris omfatter og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til ring med fradrag af modtagne tilslutningsbidrag. Der indregnes ikke renter. Afskrivningsgrundlaget, der som kostpris reduceret med eventuelle opkraevede henlaeggelser, fordeles for aktiver lineaert over forventede brugstid, der udgor: 20

23 Regnskabspraksis Materielle anlaegsaktiver (fortsat) Ejendomme Ledningsnet og ovrige tekniske anlaeg Kraftvarmevaerk Andre anlaeg, driftsmateriel og inventar 25 ar 15 ar 20 ar For aktiver i investeringsplan og budget for foretages afskrivningerne efter annuitetsmetoden, hvilket vil sige i takt med afdraget pa den tilsvarende optaget til finansiering af aktivet, hvilket vil vaere den som budgetteres anvendt ved indregning i varmeprisen i henhold til varmeforsyningsloven. og elkedel 25 ar Afskrivning pa et anlaegsaktiv pabegyndes, nar det tages i brug. Varebeholdninger Varebeholdninger males til kostpris efter re. eller nettorealisationsvaerdi, hvis denne er Tilgodehavender Tilgodehavender vserdiansaettes i balancen til palydende vaerdi med fradrag af nedskrivning til se af tab. Nedskrivninger til tab pa grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Opkrsevet til fremtidige investeringer opkraevet ved forbrugerne som henlaeggelser til senere investering jf. om driftsmaessige afskrivninger, henlaeggelser til investeringer og forrentning af ifolge lov om forsyning er som gaeld under posten "Opkraevet til fremtidige investeringer ". modregnes i anskaffelsesprisen af aktiverne pa tidspunktet for investeringerne. I det omfang der ikke sker investering eller delvist, skal betales tilbage til forbrugerne via nedsaettelse af priserne. pwc

24 Regnskabspraksis Overfort til resultat til indregning i kommende ars priser Selskabet er omfattet af Varmeforsyningsloven, hvoraf det fremgar, at under- og overskud skal indregnes i det kommende ars priser. Arets resultat derfor ikke til egenkapitalen, men optages som henholdsvis ved forbrugerne tillagt fra tidligere ar. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris. 22

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser

Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Regnskabs- og revisionsmæssig behandling af IAS 12 effekten af ændrede skattesatser Forfatter: Anders S. Houmann Trine Bæk Andersen Vejleder: Thomas Ryttersgaard Afleveret den 12. maj 2014 Copenhagen Business

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13

Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Balyfa A/S Årsrapportfor2012/13 Annual Report for 2012/13 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapportener fremlagt og godkendtpåselskabets ordinæregeneralforsamling den 30/9 2013 The Annual Report was presented and

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008

McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé 20, 2000 Frederiksberg (CVR. no. 24 21 40 87) ÅRSRAPPORT FOR 2008 McDonald's Danmark A/S Falkoner Allé 20 DK - 2000 Frederiksberg Tlf. +45 33 26 60 00 Fax +45 33 26 60 60 www.mcdonalds.dk CVR nr. 24214087 Nordea nr. 2191 0106315442 McDONALD'S DANMARK A/S Falkoner Allé

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere