1. Godkendelse af dagsordenen /1576 Orientering om Sparekatalog fra Region Syddanmark...1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsordenen /1576 Orientering om Sparekatalog fra Region Syddanmark...1"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. februar kl. 15:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen /1576 Orientering om Sparekatalog fra Region Syddanmark /27962 Godkendelse af materiale vedr. strategiske drøftelser - forberedelse af budget (Lukket sag) /29905 Udmøntning af budget fortsat /3626 Høring vedr. ny politik for det aktive medborgerskab /1356 Værdighedspolitik /29322 Afrapportering for Syddanmark på central udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Orientering Eventuelt Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen godkendt /1576 Orientering om Sparekatalog fra Region Syddanmark Assens Kommune, 1 af 14

2 Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at Regionen Syddanmarks Sparekatalog drøftes med henblik på udvalgets eventuelle afgivelse af høringssvar. Beslutningstema: Orientering om sparekatalog i Region Syddanmark. Sagsfremstilling: Da Regionsrådet i september 2015 indgik forlig om budgettet for 2016, besluttede de, at der skal spares 200 mio. kr. på sundhedsområdet. Politikerne bad derfor direktionen om at udarbejde et sparekatalog med forslag til besparelser på 210 mio. kr. Regionens Direktion har den 8. januar 2016 offentliggjort og afleveret et sparekatalog til politikerne, som Regionsrådet skal drøfte den 25. januar. Herefter sendes det i høring hos kommunerne og andre høringsparter. Der er frist for høringssvar den 29. februar 2016, og den 25. april 2016 skal Regionsrådet vedtage den endelige spareplan. Direktionens sparekatalog indeholder i alt 38 spareforslag herunder bl.a. lukning af Middelfart sygehus og nedlægning af en Akutbil i Faaborg. Hvis alle de 38 spareforslag gennemføres, vil regionen spare 135 mio. kr. om året i 2016 og 214 mio. kr. om året i 2019, når forslagene er fuldt gennemført. Politikerne skal vælge spareforslag i kataloget for omkring 187 mio. kr., da den sidste del op til de 200 mio. kr. kommer fra en besparelse på 12,9 mio. kr. i regionshuset i Vejle. Med henblik på at finde penge til at reducere tvang indenfor psykiatrien blev administrationen også bedt om et omstillingskatalog på 25 mio. kr. indenfor det psykiatriske område. Det har vist sig, at omstillingsforslagene har et potentiale på i alt 32 mio. kr. Regionsdirektionen foreslår, at dette ses i sammenhæng med forventet behov for ekstra penge til i 2016 at finde en varig løsning på det øgede pres på retspsykiatriske sengepladser. Omstillingskataloget for det psykiatriske område indeholder 6 forslag, som fx at lukke dag- og døgnfunktionen i Børne- og Ungdomspsykiatrien Esbjerg og flytte opgaven til Børne- og Ungdomspsykiatrien Aabenraa. Et andet omstillingsforslag går på at reducere Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle med et halvt døgnafsnit svarende til 15 sengepladser, når afdelingen flytter ind i det nye psykiatrisygehus i Vejle i De resterende forslag drejer sig blandt andet om administrative besparelser. Konsekvenser af forslagene drøftes på møde i Sundhedsstrategisk Forum den 29. januar Nedenfor er de af katalogets spareforslag, som vurderes at kunne få betydning for borgere i Assens Kommune, kort beskrevet. Spareforslag 1.1 Lukning af Middelfart sygehus 4.1 Revurdering af initiativerne vedr. patientnære indsatser Vurdering af hvilken betydning det kan få for Assens Kommune, hvis Regionsrådet beslutter at gennemføre det. Der vil være borgere fra Assens Kommune, som skal transporteres til andre sygehuse, end de har været vant til. Det vil i nogle tilfælde give længere transport, alt afhængig af, hvilket sygehus, der fremadrettet overtager behandlingstilbuddet. I Økonomiaftalen for 2014 og 2015 var der i Regionerne allokeret midler til patienter med tværgående forløb. Siden 2014 har Region Syd allokeret 55 mio. kr. til dette. Der er foreslået besparelse på området stigende fra 25 mio.kr i 2016 til 35 mio. kr. i Som det er beskrevet i Assens Kommune, 2 af 14

3 6. 1 Revurdering af præhospital indsats 6.2 Nedlæggelse af udrykningslæger på Vestfyn 7.2 Tilpasning af praksis til kliniske retningslinjer for knæoperationer og andre områder 9.4 Ny fordelingsnøgle af udgifter til hjælpeordninger for patienter med kronisk respirationsinsufficiens mellem Region og Kommune kataloget vil de midler, der fortsat skal bruges på området prioriteres i forhold til de indsatsområder, der er i Sundhedsaftalen: Rehabilitering og træning; Aflastningspladser og beredskaber til færdigbehandlede patienter og Samarbejde om opgavebeskrivelse, og det vurderes derfor ikke at få væsentlig betydning for kommunerne. Det foreslås at Akutbilerne i Faaborg, Grindsted, Skærbæk og Haderslev nedægges, og at Paramedicinere flyttes over i Ambulancerne, som ændrer status til Paramedicinerambulancer. Over en 5-årig periode foreslås det at flere ambulancepersonaler uddannes til Paramedicinere og det må forventes, at uddannelse prioriteres først i de områder, hvor akutbilerne nedlægges. Det foreslås, at ordningen spares væk. Der bruges i stedet Akutlægebiler Det er tale om harmonisering af området, og det vurderes at akutlægebilerne kan dække behovet. Den forslående omlægning til træning fremfor kirurgi skal drøftes i DAK-regi, da den vil betyde øgede udgifter i kommunen. Fordelingsnøglen foreslås ændret fra 81%/19 % til 67 %/33 % - hvilket betyder at kommunens andel af den samlede udgift til en patient stiger fra 19 % til 33 %, hvilket vil betyde øgede udgifter for kommunen. Der er møde i Sundhedsstrategisk Forum den 29. januar, hvor sparekataloget drøftes. Her vil man bl.a. drøfte de forslag, som vil resultere i en udgiftsoverflytning fra Regionen til Kommunerne. Den 2. februar 2016 er der møde i Kommunalt Lægeligt Udvalg i Assens Kommune, hvor kataloget ligeledes drøftes. Økonomi: Da der endnu kun er tale om et sparekatalog, er det ikke muligt at vurdere evt. økonomiske konsekvenser for Assens Kommune. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Bilag 1 - Overordnet proces- og tidsplan Bilag 2 - Hovedtræk i Region Syddanmarks Sparekatalog Bilag 3 - Sparekatalog til Budget 2016 Bilag 4 - Omstillingskatalog for psykiatrien til Budget 2016 Social- og Sundhedsudvalget drøftede Regionen Syddanmarks Sparekatalog og der er afgivet høringssvar vedr. respiratorområdet og nedlukning af Middelfart Sygehus. Assens Kommune, 3 af 14

4 3. 15/27962 Godkendelse af materiale vedr. strategiske drøftelser - forberedelse af budget (Lukket sag) 4. 15/29905 Udmøntning af budget fortsat Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget drøfter de to skitserede modeller og beslutter model for udmøntning af budget Beslutningstema: Drøftelse og beslutning om udmøntning af Budget vedrørende Politikområde Arbejdsmarked blok B03 reduktion i forsikrede ledige og Politikområde Plejecentre, Bosteder og Aktivitet Fastholdelse af Ældremilliard (reduceret). Sagsfremstilling: I forligstekst budget skrives, at de nuværende aktiviteter, finansieret af Assens Kommunes andel af ældremilliarden afsluttes, at Parterne anerkender de gode initiativer og ønsker at fortsætte aktiviteter i daghjemmene og plejecentrene, at Socialog Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beskriver de fremtidige aktiviteter indenfor den afsatte økonomi, og endelig, at forligsparterne bemærker, at organiseringen skal samtænkes med inddragelse af borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Af det vedtagne budget fremgår, at målgruppen for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets besparelse, er forsikrede ledige (B03, Politikområde Arbejdsmarked, Dagpengeudgiften til forsikrede ledige reduceres med kr. som en del af budgetforliget.) Såvel Social- og Sundhedsudvalget som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget blev på de respektive møder i december orienteret om konturerne til en tiltænkt model for udmøntning. Ligeledes afholdes fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. januar Administrationen anbefaler, at budgetaftalen i henhold til ovennævnte politikområder udmøntes i overensstemmelse med nedenstående model således, at: Målgruppen under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er forsikrede ledige på dagpenge / sygedagpenge ( i overensstemmelse med B03, Politikområde Arbejdsmarked) Plejecentre, Bosteder og Aktivitet udarbejder jobindholdsprofiler, som retter sig mod aktiviteter, som i videst muligt omfang er i overensstemmelse med ældremilliardens intentioner og beboernes oplevelse af kvalitetsløft. At Jobcenter og Plejecenter, Bosteder og Aktivitet planlægger og afholder en jobmesse, hvor jobindhold kan præsenteres for målgruppen af ledige og personlige kontakter og match kan skabes mellem plejehjem og målgruppen af ledige. Herefter kan der etableres op til 4 ugers praktikforløb og efterfølgende op til 4 måneders løntilskudsjob. I denne periode er det den lediges mulighed og opgave at kompetenceudvikle sig i forhold til jobindhold. Assens Kommune, 4 af 14

5 Siden vil det enkelte plejehjem annoncere stillinger på ordinære vilkår, som målgruppen for ledige kan søge via ordinær ansættelsesprocedure. Stillingerne vil være midlertidige. Det tydeliggøres, at besættelse af stillinger i det offentlige kræver, jf. retsgrundsætningen om saglighed, at stillingen besættes med den bedst kvalificerede. Det betyder, at målgruppen for ledige ikke kan garanteres ansættelse. Ovenstående evalueres ultimo 2016 med henblik på den beskæftigelsesrettede og økonomiske effekt i forhold til budgetaftalens indhold. Siden udvalgenes januar-møder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget udsatte på januarmøderne punktet. Administrationen er siden udvalgenes møder i januar 2016 blevet bedt om beskrivelse af en model 2, endvidere justeres model 1, således at målgruppen udvides til at kunne omfatte andre forsørgelsesgrupper end de nævnte samt at evalueringen kan ske tidligere end nævnt. Model 2: 5 fuldtids stillinger. Man fastansættes på eet plejecenter og dækker aktiviteter på to plejecentre. Som en del af ens ansættelse skal man være buddy for de borgere, der skal sluses ud på arbejdsmarkedet. Udslusningsøvelsen kan fint tage udgangspunkt i den beskrevne model 1. Model 2 skal derfor også beskrive forudsætningerne på hvor mange der skal igennem maskineriet fra EBU s side for at EBU s budgetforudsætninger indfries. Administrativt vurderes det ikke hensigtsmæssigt med en organisering, hvor man som medarbejder refererer til én leder, men reelt skal indgå i opgaveløsningen på to arbejdspladser. Dette bunder i erfaringer med tidligere lignende konstruktioner. Et alternativ kan være, at der etableres 10 deltidsstillinger (svarende til samme udgift som de 5 fuldtidsstillinger) med samme opgaveindhold. Dette alternativ vil i højere grad understøtte intentionerne i Eden Alternative. Den valgte model vil blive evalueret i løbet 2016 med henblik på den beskæftigelsesrettede og økonomiske effekt i forhold til budgetaftalens indhold. Økonomi: Administrativt gøres der særligt for model 2 opmærksom på, at de økonomiske forudsætninger i budgetaftalen ikke vil blive indfriet. Se bilaget for økonomiske udregninger. Økonomistabens bemærkninger: Såfremt det besluttes at anvende model 2, som ikke reducerer arbejdsmarkedsområdets budget med 2 mio. kr. fuldt ud, vil det være en ændring af indholdet i budgetforliget og dermed en beslutning som skal behandles og Assens Kommune, 5 af 14

6 godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet. De to udvalg skal samtidigt anvise finansiering af den manglende reduktion. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Notat vedr. udmøntning af budget Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 1. februar 2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede de to skitserede modeller og beslutter model 2 for udmøntning af budget Finansieringen ses under ét mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Det betyder, at ikke anvendte midler (under Ældremilliard) i 2016 under Social- og Sundhedsudvalget vil dække eventuel manglende reduktion på forsørgelsesudgifter under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Fraværende: Lone Akselsen. Social- og Sundhedsudvalget drøftede de to skitserede modeller og beslutter model 2 for udmøntning af budget Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig dermed beslutningen fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget /3626 Høring vedr. ny politik for det aktive medborgerskab Indstilling: Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at udvalget drøfter og afgiver høringssvar til Innovations- og Medborgerskabsudvalgets andenbehandling af politikken for det aktive medborgerskab. Beslutningstema: Innovations- og Medborgerskabsudvalget sender politikken for det aktive medborgerskab i høring blandt fagudvalgene med henblik på afgivelse af høringssvar. Sagsfremstilling: Én samlet politik for det aktive medborgerskab Med afsæt i Vision 2018 og byrådets fokus på udvikling af det aktive medborgerskab i Assens Kommune, besluttede Innovations- og Medborgerskabsudvalget på et møde den 2. marts 2015 at igangsætte en bred inddragelsesproces med henblik på at formulere en ny og bredt favnende politik, som kunne være til gavn for alle fagområder og borgere. Den kommende politik skulle således erstatte og bygge ovenpå Borgerinddragelsespolitikken, Frivillighedspolitikken samt Visionen for det aktive medborgerskab. Assens Kommune, 6 af 14

7 Innovations- og Medborgerskabsudvalget sender efter deres førstebehandling af politikken, den 18. januar 2016, nu herværende politik i offentlig høring, herunder høring i de politiske udvalg. En bred inddragelsesproces Igennem formuleringsprocessen har der generelt været fokus på at sikre en bred inddragelse af relevante parter. Borgerundersøgelsen fra foråret 2015, hvor 761 borgere er blevet interviewet om det aktive medborgerskab, har desuden skabt et solidt fundament for det efterfølgende arbejde med at formulere politikken. Der er blevet gennemført politiske drøftelser i fagudvalg og i Byrådet og en række aktive medborgere, herunder også repræsentanter for det nuværende Frivillighedsrådet, deltog ved et Politikværksted den 26. september. Her drøftede borgerne, i fælleskab med Byrådet, forskellige scenarier for borgerinddragelse i Assens Kommune og udpegede centrale og grundlæggende principper for et godt samspil mellem borgere, politikere og medarbejdere om fremtidens gode nærdemokrati og fælles velfærdsløsninger. For også at sikre opbakning og ejerskab til politikken i den kommunale organisation har ledere og medarbejdere endvidere drøftet centrale emner i politikken på en temadag i oktober En ny politik for det aktive medborgerskab Den nye politik for det aktive medborgerskab med titlen Sammen er vi bedst tager udgangspunkt i en ny og mere bred forståelse af det aktive medborgerskab. Aktive medborgere omfatter således både frivillige foreninger og selvorganiserede grupper og enkeltpersoner, som giver en hånd i fællesskabets interesse. Aktivt medborgerskab er med andre ord for alle og bygger på engagement, relationer, initiativ- og idérigdom, kreativitet og medansvar. Ved at styrke det aktive medborgerskab vil Byrådet opnå: 1. at flere oplever sig som en del af et fællesskab, og hvor det at tage et medansvar er en naturlig ting 2. at flere borgere engagerer sig, tænker nyt og medvirker til at skabe bedre (velfærds)løsninger til gavn for både dem selv og kommunen som helhed 3. at lokalområderne udvikler sig med henblik på øget lokal stolthed og bosætning 4. at nærdemokratiet blomstrer. Et øget og tættere samspil mellem borgere og kommune har betydning for de roller vi hver især bestrider som byrådspolitiker, borger og medarbejder. Den nye politik ekspliciterer derfor de roller, der gælder for samspillet ligesom politikken også berører værdier og grænser for samspillet. Ligeledes ekspliciterer politikken samarbejdets forskellige udtryksformer og hverdagens rammer for det aktive medborgerskab i Assens Kommune. Se bilag 1 Sammen er vi bedst høringsudkast. Medborgerråd På baggrund af det bredere fokus på aktive medborgere omdøbes Frivillighedsrådet i Assens Kommune til et Medborgerråd og udvides med et antal nye medlemmer. Medborgerrådet er nedsat med henblik på at: Assens Kommune, 7 af 14

8 varetage, sikre og styrke dialogen mellem borgerne og politikerne på de områder, som ikke er omfattet af brugerbestyrelser, handicapråd, ældreråd, samt lign. råd og nævn. bidrage til planlægningen af konferencer, seminarer eller temadage for aktive medborgere i Assens Kommune. være aktivitetsfremmende og ideskabende i forhold til forsatte udvikling af det aktive medborgerskab i Assens Kommune. Medborgerrådet er høringsberettiget i sager med væsentlig betydning for udviklingen af det aktive medborgerskab i kommunen. Desuden udpeger Medborgerrådet repræsentanter til 18-tildelingsudvalget. Frivillighedsrådet medlemmer er fødte medlemmer af det nye medborgerråd til og med afholdelse af et nyt valg i slutningen af I foråret 2016 afholdes der suppleringsvalg, hvor tre aktive medborgere bliver valgt. Det nye sammensatte Medborgerråd fortsætter til og med et åbent nyvalg til hele rådet i slutningen af Herefter er der valg til Medborgerrådet hvert andet år. Der har i forbindelse med udarbejdelsen af ovenstående forslag været afholdt et dialogmøde mellem formandsskabet for IMU og det nuværende Frivillighedsråds formandskab, som så særdeles positivt på oplægget til et nyt Medborgerråd. Se bilag 2 notat vedr. Medborgerråd. Den videre proces Politikken er i åben offentlig høring i perioden 19. januar 2016 til og med den 15. februar Innovations- og Medborgerskabsudvalget vil på udvalgsmødet den 29. februar 2016 andenbehandle politikken med eventuelle tilpasninger efter høringsfristen. Politikken forventes endeligt godkendt i Byrådet den 30. marts Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Bilag 1 - Sammen er vi bedst Bilag 2 - Notat vedr. Medborgerråd Notat - temadrøftelse - Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget tager udkastet til ny politik for det aktive medborgerskab til efterretning /1356 Værdighedspolitik Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at udvalget drøfter og beslutter proces for udarbejdelse af en ny Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune. Assens Kommune, 8 af 14

9 Beslutningstema: Drøftelse og beslutning om procesplan for udarbejdelse af ny Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune. Sagsfremstilling: Forligspartierne bag Finanslovsaftalen 2016 ønsker at styrke kommunerne i at arbejde med en mere værdig ældrepleje via indførelse af kommunale Værdighedspolitikker samt ved øget tilførsel af midler til området. Der er afsat 1 mia. kr. om året fra 2016 og frem, og Social- og Indenrigsministeriet har fordelt midlerne i 2016 således, at Assens Kommune vil modtage 8,446 mio. kr. ud over budgettet. Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet et lovforslag om Værdighedspolitikker for ældreplejen, som har været i høring frem til 7. januar Det forventes at træde i kraft den 16. marts 2016, og forpligter Byrådet til at træffe beslutning om og offentliggøre en Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune senest den 1. juli Assens Kommune skal ligeledes senest den 1. juli 2016 have udarbejdet og offentliggjort en redegørelse for anvendelse af de 8,446 mio. kr. til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, der understøtter Værdighedspolitikken. Midlerne udmøntes løbende, når Sundheds- og Ældreministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august En ny Værdighedspolitik for ældreplejen skal beskrive den overordnede værdimæssige ramme og prioriteringerne for personlig hjælp, omsorg og pleje mv., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen. Ifølge lovforslag skal politikken som minimum beskrive, hvordan Assens Kommunes ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til pleje og omsorg af den enkelte ældre: Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død Byrådet skal via Værdighedspolitikken prioritere og tilrettelægge indsatser, der hvor behovet er størst og der, hvor det bedst imødekommer den ældres ønsker og livskvalitet. Det er derfor vigtigt, at Ældrerådet og andre relevante aktører inddrages i processen. Byrådet skal fortsat en gang årligt vedtage kvalitetsstandarder, der fastsætter serviceniveauet for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal træning. Fremadrettet vil de overordnede værdier og prioriteringer, der besluttes politisk i Værdighedspolitikken, kunne afspejles og udmøntes via fastsættelse af serviceniveauet i de årlige kvalitetsstandarder. Værdighedspolitikken kan dermed konkret få betydning for områder som fx personlig og praktisk hjælp, madservice, genoptræning, hjælpemidler samt aflastning. Derudover kan den få betydning for organisering og tilrettelæggelse af plejen, anvendelsen af faglige metoder samt medarbejdernes nødvendige kompetencer. Forslag til proces Processen skal føre til, at man politisk og ved borgerinddragelse får drøftet og fastlagt den værdimæssige ramme for en værdig ældrepleje i Assens Kommune samt prioriteret, hvordan man bedst anvender de 8,4 mio. kr. til at styrke en værdig pleje af de ældre. Assens Kommune, 9 af 14

10 Det foreslås, at processen for Værdighedspolitikken kommer til at stå på følgende tre ben: Politisk: Social- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet Borgerere: Beboere og pårørende på plejehjem, brugere af borgerdrevne aktivitetstilbud, visiterede daghjem. Det vil også inkludere borgere som er visiteret til hjemmepleje. Viden og evidens om ældrepleje. Tidsplan: Dato Aktivitet 3/2 Oplæg til Proces besluttes i Social- og Sundhedsudvalg Februar Kick start workshop med Social- og Sundhedsudvalg samt Ældreråd Hvad er værdig ældrepleje i Assens Kommune? Marts Åbne workshops på udvalgte plejehjem, Aktivitetscentre og daghjem. - Hvad er værdig ældrepleje i Assens Kommune? 6/4 Social og Sundhedsudvalg (Første udkast til drøftelse) 11/5 Social og Sundhedsudvalg (Godkendelse af Forslag til høring) 11/5 - Offentlig høring 25/5 8/6 Social- og Sundhedsudvalg 20/6 Økonomiudvalget 29/6 Vedtagelse i Byrådet 1/7 Offentliggørelse af Værdighedspolitik 1/7 Offentliggørelse af Redegørelse for anvendelse af midlerne fra ældremilliarden bl.a. på og indsendelse af Redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet Kick Start Workshoppen i februar kan holdes som en samlet workshop for Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet, eller foregå på to selvstændige workshops. Lovgrundlag: Forslag til lov om ændring af lov om social service jf. lovbekendtgørelse nr af 17. november Ændringerne træder i kraft 1. marts Økonomi: I lovforslag er der vurderet et ressourceforbrug for den enkelte kommune til at udvikle og administrere en Værdighedspolitik på 148 timer, hvilket svarer til en udgift på ca kr. Social- og Indenrigsministeriet har fordelt ældremilliarden i 2016 således, at Assens Kommune vil modtage 8,446 mio. kr. i 2016 ud over budgettet. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget drøftede og godkendte proces for udarbejdelse af en ny Værdighedspolitik for ældreplejen i Assens Kommune. Assens Kommune, 10 af 14

11 Social- og Sundhedsudvalget ønsker at kick start workshop afholdes sammen med Ældrerådet i tilslutning til kommende udvalgsmøde /29322 Afrapportering for Syddanmark på central udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indstilling: Direktøren for Velfærd indstiller, at afrapportering om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade godkendes. Beslutningstema: Godkendelse af afrapportering fra Syddanmark om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Sagsfremstilling: Baggrund Socialdirektørforum og Fælleskommunalt Socialsekretariat har på baggrund af kommunernes besvarelse af spørgeskemaer fra Socialstyrelsen udarbejdet afrapportering for Syddanmark på de to centrale udmeldinger: Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen kan i regi af den nationale koordinationsstruktur udmelde centrale udmeldinger til samtlige af landet kommunalbestyrelser. Dette sker i henhold til lov om social service 13b, stk. 2, der giver Socialstyrelsen hjemmel til at udmelde målgrupper på det mest specialiserede socialområde eller specialundervisningsområde, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne. Formålet er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede rehabiliteringsindsatser og -tilbud til målgruppen omfattet af udmeldingen. Kommunalbestyrelserne skal behandle den centrale udmelding i det eksisterende rammeaftalesamarbejde. I praksis er det Fælleskommunalt Socialsekretariat, der koordinerer og indsamler de kommunale besvarelser og fremsender en samlet afrapportering for Syddanmark til Socialstyrelsen. Socialstyrelsen udmeldte på denne baggrund to centrale udmeldinger 1. november 2014 hhv. Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Afrapportering om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade forelægges Social- og Sundhedsudvalget, mens Afrapportering om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget. Afrapportering om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Der er fra kommunerne i Syddanmark indmeldt, at målgruppen for den centrale udmelding er på 188 borgere. Tallet er behæftet med stor usikkerhed, idet den Assens Kommune, 11 af 14

12 målgruppebeskrivelse, som Socialstyrelsen har udarbejdet, giver mulighed for en meget bred fortolkning af målgruppen. Hovedkonklusionen fra Syddanmark er, at behovet for højt specialiserede indsatser til målgruppen af borgere med kompleks erhvervet hjerneskade kan imødekommes. Tidsplan 15. december januar februar februar marts 2016 til godkendelse i Socialdirektørforum til godkendelse i Kommunaldirektørkredsen til godkendelse i KKR til godkendelse i kommunerne indsendes til Socialstyrelsen Kommunaldirektørkredsen har behandlet afrapporteringerne, og anbefaler dem videre til godkendelse i KKR Syddanmark. Afrapporteringerne behandles af KKR Syddanmark den 10. februar 2016, hvor afrapporteringerne forventes godkendt. Da dette er de første udmeldinger i regi af National Koordination, er der ikke klarhed omkring den videre proces efter behandlingen i Socialstyrelsen. Lovgrundlag: Lov om Social Service. Beslutningskompetence: Social- og Sundhedsudvalget. Bilag: Afrapportering voksne med kompleks erhvervet hjerneskade - udkast Social- og Sundhedsudvalget godkender afrapportering om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. 8. Orientering Sagsfremstilling: 1. KKR Syddanmark inviterer til politisk temadag den 3. marts 2016 kl : Hvad blev der af socialpolitikken? Temadagen afholdes på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart. Temadagen er målrettet politiske udvalg som arbejder med det sociale område, henholdsvis børn og unge samt voksne og udsatte borgere. Vedlagt opdateret invitation til den politiske temadag inklusiv program for dagen. 2. Orientering om redegørelse vedr. årsberetning patientombuddet. Årsberetning 2014 fra Patientombuddet findes på linket her: Assens Kommunes redegørelse er vedlagt som bilag til dagsordenen. Assens Kommune, 12 af 14

13 Bilag: Pkt. 1 - Politisk temadag Hvad blev der af socialpolitikken.pdf Pkt. 2 - Redegørelse - Styrelsen for patientsikkerhed - nov Innovation- og Medborgerskabsudvalget har udloddet en pulje til aktivt medborgerskab, som bl.a. kan søges af aktive medborgere. Puljen kan også bruges til at understøtte forebyggelse, som på sigt bliver borgerdreven. 9. Eventuelt Center for Rehabilitering og Akutpleje er flyttet ind i ny-renoverede rammer i Vissenbjerg. Der holdes indvielse 9. marts. Indbydelse tilgår Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at afholde et udvalgsmøde på adressen. Invitation til Sundhedsdagen 2016 for borgere i socialområdet tilgår Social- og Sundhedsudvalget. Assens Kommune, 13 af 14

14 Underskriftsside Betina Signe Stick Henning Jensen Bodil Boesgaard Rie Nielsen Henrik Hansen Lars Søgaard Malene Rye Andersen Assens Kommune, 14 af 14

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 4. marts 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016

Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016 Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016 Hovedtræk i Region Syddanmarks forslag til besparelser på det somatiske område Baggrund: Stigende udgifter presser økonomien Økonomiaftalen for 2016 indebærer en økonomisk

Læs mere

Høringssvar vedrørende Politik for aktivt medborgerskab

Høringssvar vedrørende Politik for aktivt medborgerskab Organisation og Personale Til Innovations- og Medborgerskabsudvalget 15. februar 2016 Høringssvar vedrørende Politik for aktivt medborgerskab HovedMED-udvalget har drøftet udkastet til Politik for aktivt

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk.

Handicaprådet :00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Afbud fra: Karen Marie Pedersen og Unna Koldbæk. Handicaprådet Beslutningsprotokol 11-02-2016 16:00 Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 29. februar 2016 - kl. 16:30 Sted Mødelokale 4 Bemærkning Bodil Boesgaard deltog ikke i mødet under punkterne 3,4,5,6,7,8 og 9. Afbud Ena Nørgaard

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Page 1 of 6 Indkaldelse Hanne Roed Henrik Qvist Henrik Gottlieb Hansen Susanne Gaarde Nicolaj Bang Olav Nørgaard Steen Jakobsen Tilde Bork Karina Due Page 2 of 6 1-30-73-63-14 Afrapportering på Centrale

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13248 Evaluering af KL's Social og Sundhedspolitiske Forum

1. Godkendelse af dagsorden /13248 Evaluering af KL's Social og Sundhedspolitiske Forum Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 10. august 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 16/13248 Evaluering af KL's Social

Læs mere

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Åbent Referat. til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Åbent Referat til Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Gitte Eskesen, Thorkild Sloth Pedersen, Nikolaj Dybdal

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Udvalget mødes kl. 15:00 i mødelokale 2 til dialogmøde med Ældrerådet. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Udvalget mødes kl. 15:00 i mødelokale 2 til dialogmøde med Ældrerådet. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 3. juni 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Udvalget mødes kl. 15:00 i mødelokale 2 til dialogmøde med Ældrerådet. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovation- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 6. januar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30889 Perspektiver i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. januar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen)

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /31149 Orientering om gruppen af borgere der benytter arealet ved Assens Skibsværft...1

1. Godkendelse af dagsorden /31149 Orientering om gruppen af borgere der benytter arealet ved Assens Skibsværft...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 7. januar 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/31149 Orientering om gruppen

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen, Jens

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET

REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET REFERAT SUNDHED & OMSORGSUDVALGET den 17.01.2013 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Temadrøftelse om nye regler for frit valg og udbud på omsorgsområdet... 4 3 Temadrøftelse

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Dato: 8. februar 2016

Dato: 8. februar 2016 Høringssvar vedrørende Regions Syddanmarks forslag til besparelser inden for det somatiske område og omprioritering på det psykiatriske område. Billund Kommune har gennemgået de fremsendte forslag til

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Bilag 2 Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 2. november 2015 1 Indledning Socialstyrelsen

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 11:35 Mødested: R-329 - Høringsmøde Budget Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. november 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/21082 Program for

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Tirsdag den 14. juni 2016 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Charlotte Vincent Petersen, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere