Tilstand og Virksomhed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstand og Virksomhed."

Transkript

1 236 Den polytekniske Læreanstalt Geometri samt i Mathematik overførtes, at deres Karakterer i sidst nævnte Fag suppleredes ved en mundtlig Prove, for hvilken der gaves to Karakterer, og at de i øvrigt bleve prøvede i de andre Fag ved 2. Del af Examen i Mekaniken. Derimod afslog Bestyrelsen et Andragende fra en, der i 1883 havde taget 1. Del af Examen i Mekaniken og tidligere samme Del af Examen i Ingeniørfaget, om at hans Karakterer i Mathematik ved sidst nævnte Examen maatte overfwres til 2. Del af Examen i Mekaniken, til hvilken lian i Januar 1884 agtede at indstille sig. B Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelse o# Lærerpersonale m. m. I selve Undervisningsaaret skete der ingen Forandring i Bestyrelsen eller i Lærerpersonalet; men under 5. Juni 1883 afskedigede Ministeriet Prof. Holten som Direktør fra 31. Juli at regne, og under samme Dato blev Prof. J. Thomsen allernaadigst udnævnt til Direktør fra 1. Avg, s. A. I Begyndelsen af Maj blev Prof. Steen ved Sygdom nodt til at standse sine Forelæsninger; med Ministeriets Tilladelse under 12. s. M. blev det overdraget Dr. phil. P. C. V. Hansen at afslutte Prof. Steens Forelæsninger i Foraars Halvaaret mod et Honorar af 200 Kr., som udrededes af Kontoen for extraordinære Udgifter. Til Oplysning om, i hvilken Udstrækning Læreanstaltens Undervisning er blevet benyttet, anføres: I Efteraars Halvaaret 1882 benyttedes Undervisningen af 128 er, 55 andre Deltagere. i alt af Deltagere. I Foraars Halvaaret er, 57 andre Deltagere. i alt af Deltagere. De 10 Kommunitetsstipendier a 300 Kr. for polytekniske er, som ikke ere Studenter, bleve for tilstaaede følgende: C. J. I. V. Carlsen, H. F. C. Dencker, V. M. Friderichsen, H. J. N. Hee, H. C. Jensen, O. E. D. Jørgensen, V. T. G. Lund, G. E. Schmidt, H. Vestesen og J. V. Wied. End videre erholdt J. H. V. Brammer og C. A. V. Engelhardt hver for den første Halvdel af Undervisningsaaret et Stipendium paa 150 Kr. af det Classenske Fideikommis' Bidrag. Af Anskaffelser til Forøgelse af Samlingerne skal der nævnes følgende: Til den fysiske Samling et Spektroskop af Merz; til Modelsamlingen nogle Værker med Tegninger for Ingeniører; til den teknologiske Samling et komplet Sæt Spidsbolte og Spidsmøtriker til Skrueskæring efter et nyt System; til Samlingen af Landmaalerinstrumenter en Sextant. Under 20. Maj 1883 meddelte den tekniske Forening, at den udvexlede Tidsskrifter med flere udenlandske Foreninger, og da den antog, at disse Værker

2 Bestyrelse og Lærerpersonale m. m. 237 vilde gjøre mere Nytte ved at indlemmes i et Bibliothek end ved at blive i Foreningens Eje, tilbød den Læreanstalten det modtagne af: Ingeniors Foreningens Forhandlingar samt Teknisk Tidsskrift, utgifven af Teknologforeningen i Stockholm og de følgende Hefter, efterhaanden som de udkomme. Dette Tilbud blev med Taknemmelighed modtaget af Bestyrelsen. En bronceret Gipsbuste af Læreanstaltens afdøde Direktør, Etatsr. Hummel, modelleret af Prof. Stein, blev i Begyndelsen af 1883 opstillet i det store Avditorium; denne Anskaffelse blev bekostet af Madam Diempkers Legat. II. Forelæsninger, Øvelser og Exkursioner. Læreanstaltens Elever ere med Hensyn til Forelæsningerne over Kemi, Krystallografi, Mineralogi, Geognosi og Jordbundslære samt til Laboratorieøvelserne i organisk Kemi henviste til Universitetet, og det er kun Antallet af de polytekniske studerende, som ere anførte som Deltagere i disse Forelæsninger og Øvelser i nedenfor staaende Fortegnelse. Efteraars Halvaaret C. V. Holten, Prof. Ord., Varmelære og Magnetisme 4 Timer, 51 Delt. Dr. Adolph Steen, Prof. Ord., Differential- og Integralregningens Anvendelse paa Geometrien og Integration af Differentialligninger 6 22 J. F. Johnstrup, Prof. Ord., almindelig Geognosi 3 16, Jordbundslære 3 14 Dr. Julius Thomsen, Prof Ord., Metalloiderne., L. F. Holmberg, Professor, Vandløbsregulering og Kanalbygning 4 19, Vej- og Jærnbanebygning 3 23, Brobygning 3 20 Dr. S. M. Jørgensen, Lektor, Metallerne 2 34, uorganisk kvantitativ Analyse.2 20 Dr. Julius Petersen, analytisk Geometri, Funktionslære og Differentiationsprinciper 6 31 S. C. Borch, Maskinlærens 1ste Del (Maskinbeskrivelse) 4 9 r 2den (Maskiners Beregning og Konstruktion) 5 29 C. J. L. Seidelin, deskriptiv Geometri (ældre Hold) 3 - (yngre ) 3 19 Dr. C. F. Lutken, Zoologi 2 18 H. Kiærskou, Botanik 2 17 Øvelserne paa Tegnestuen i lste Kvartal 90 og i andet 88 Deltagere. Læreanstaltens Laboratorium 71 Deltagere, som tilsammen arbejdede ugentlig 223 Dage a 3 Timer. Universitetslaboratoriet 20 Deltagere. Foraars Halvaaret Dr. Adolph Steen, Prof. Ord., rationel Mekanik 6 Timer, 11 Delt. J. F. Johnstrup, Prof. Ord., Danmarks Geognosi 2 13

3 m 238 Den polytekniske Læreanstalt Dr. Julius Thomsen, Prof. Ord., organisk Kemi 3 Timer, 8 Delt. L. F. Holmberg, Professor, Havnebygning 3 25, Vanding og Udtørring af Landdistrikter 2 22, Digebygning 3 23 Dr. S. M. Jorgensen, Lektor, uorganisk kvalitativ Analyse 2 25 Dr. Julius Petersen, Ligningernes Theori, Differential- og Integralregning 6 33 ' C. J. L. Seidelin, deskriptiv Geometri (ældre Hold) 3 7 (yngre ) 3 17 Dr. L. A. Colding, Professor, Opvarmning, Ventilation, Tilledning og Afledning af Vand for Byer og Huse A Thomseu, uorganisk teknisk Kemi (Iste Del) 3 36 C. Christiansen, Elektricitet. 3 4o Dr. C. F. Liitken, Zoologi J. E. Morup, Landmaaling og Nivellering 3 8 H. Kiærskou, Botanik Øvelserne paa Tegnestuen i 1ste Kvartal 86 og i andet 61 Deltagere. i Læreanstaltens Laboratorium 62 Deltagere, som tilsammen arbejdede ugentlig i 215 Dage a 3 Timer. i Universitetslaboratoriet 8 Deltagere. i Landmaaling og Nivellering 8 Deltagere. Foruden en mindre teknisk kemisk Exkursion til Kastrup d. 30. Septbr. under Docent A. Thomsens Ledelse, hvortil Udgiften, 18 Kr. 70 O., udrededes af Madam Diempkers Legat, foretoges under Prof. Johnstrups Ledelse en geognostisk Tur til Bornholm fra d Juui med 13 er i anvendt Naturvidenskab og 6 Ingeniørelever (foruden 8 studd. mag. og Skolelærere, hvis Rejseudgifter ikke betaltes af Læreanstalten) Examina. 1. Afholdte Examina. Neden for anføres Resultaterne af den i 1882 holdte Adgangsexamen og af Hovedexamen i December 1882 og Januar End videre maa anføres, at 2 er i Efteraaret 1882 have underkastet sig 1ste Del af Examen i anvendt Naturvidenskab, og at i Januar 1 «83 4 er have taget I ste Del af Examen i Mekaniken og 10 1ste Del af Examen i Ingeniørfaget. a. Adganystxameu i Matheniatik (Bekj. 1. Avg. 1857). Sommeren Følgende 9 have bestaaet Examen (16 havde indstillet sig): Bechmann, Lauritz Frederik. Guldberg, Edvard Christian. Hansen, Hans Jessen. Hansen, Jens Andersen.

4 Afholdte Examina 239 Jørgensen, Hans Georg Ludvig Yogel. Knudsen, Ivar Peder Bager. Krarup, Christian Emil. Marstrand, Jacob Nicolaj. Stefansson, Steingrimur. I Henhold til L. 1. April 1871 bestaaet den mathematisk-naturvidensh er: Bentzon, Aage. Christensen, Valdemar Kristian Emil. Forchhammer, Vilh. Christoffer Thomas. Grut, Torben. Hintze, Vilhelm Emil. Hostrup, Helge. bleve følgende 12 Studenter, som havde 3lige Afgangsexamen, indskrevne som Kristensen, Kristian Smidt. Madsen, Victor Christian. Rump, Harald Erik Agnar. Segelcke, Thomas Riise. Selmer, Mogens Christian. Steen, Tyge.

5 240 Den polytekniske Læreanstalt b. Examen i anvendt Exaininationstag. Ble, Jacob Anker, 1878, 1. Delaf Examen Clément. CharleiAdolphe Antoine, Stad. 1878, filos.l'røve 1879, 1. Del af Examen DavldseD, Meyer Joseph, 1877, 1. Del af Examen Praktisk Prøve. Organisk Præparat Ug- "g- Uorganisk Præparat ug Uorganisk kvalitativ Analyse... Ug- Uorganisk kvantitativ Analyse Ug- Tegning Ug- Udkast til et Fabrikanlæg Skriftlig Prøve. Almindelig Kemi Organisk teknisk Kemi Uorganisk teknisk Kemi Mekanisk Fysik godt Kemisk Fysik Mathematik Teknologi Mundtlig Prove. Analytisk Kemi Mekanisk Fysik Kemisk Fysik Mathematik Krystallografi, Mineralogi, Geognosi Teknologi Hovedkarakter. 2den Karakter 1ste 1ste

6 ' Afholdte Examina. 241 Naturvidenskab. Friis, Ludv. Fred. Mathias Henr. Sopli., 1877, 1. Del af Examen Holmer, Asgar, Stud. 1878, 1. Del af Examen Krayenbflfil, Jenn Charles Vald., 1878, 1 Delaf Examen 1880 Owen, Joseph Cunliffe, Stud. 1878, 1. Del af Examen Pou'«en, Svend Vald., Stud. 1876,filos.Prøve og 1877, 1 Del af Examen Sylow, Poul Ludv. Peter Georg, Stud. 1877, fllos.prøve 1878, 1. Del af Examen "g tg tg* tg. i ; i jl '. tg... i.. hoiomlet t s. m \ godt mg "g tgtg mg ug 1ste 1ste 2din 2den 1ste 1ste Univeio teis Aarbftj,'. 31

7 m 242 Den polytekniske Læreanstalt c. Examcn i Mekanik. Kxaminationsfa; j Brammer. Johanne«Busck, A*), Holger Vald., 1873, 1. Del af 1874,1. Del af Ing. Ex Inu'. Ex Min Resol. Min. Reiol 22. Novbr Oktbr Nielsen, Niels Peter, 1875, 1 Del af Ing Ex Min. Resol. 20. Marts Praktisk Prøve. Praktisk Opgave i Maskinisere Tegning til denne Opgave Prøvetegiiinger, udførte i Kursus Croquis, udført i Kursus Konstruktion af Maskinanlæg, udført i Kursus. Kemisk Analyse «g Skriftlig Prøve. Funktionslære, Dift'erential- og Integralregning. Analytisk Geometri Rationel Mekanik Deskriptiv Geometri Mekanisk Fysik Kemisk Fysik Kemi Teknisk Mekanik Maskinisere Teknologi ug tgtgtg mdl. ug mdl. tg. ug ug Mundtlig Prøve. Funktionslære, Difl'erential- og Integralregning. Analytisk Geometri og rationel Mekanik Funktionslære Statik Algebra Mekanik Deskriptiv Geometri Mekanisk Fysik Kemisk Fysik Kemi Teknisk Mekanik Maskinlære Teknologi ug tg tg ug Hovedkarakter.. 2den 2den 2den *) Den mundtlige Prøve blev paa Grund af lians Sygdom først holdt i de første Dage af Februar.

8 Afholdte Examina 243 d. Examen i Ingeniørfaget. Examinationsfag. Boje, Hang Fred., Stud. 1877, filos. Prøve 1878, 1. Del af Examen Friderlohsen, Vilb. Mathias, 1877, 1. Del af Examen Praktisk Prøve. Prøvetegninger Croquis S Opmaaling cs Nivellement Maskinanlæg "I Vejprojekt eller Detail til et Jærnbaneanlæg ^ Brokonstruktion Konstruktion af en Hvælving og en Reveters, mentsmur -e Vandbygningsanlæg IProjekt til en mindre borgerlig Bygning... Tegning til de foregaaende Opgaver Vandbygningsprojekt Tegning til denne Opgave Kemisk Analyse ug ug mg mg mg godt ug ug ug ug Skriftlig Prøve. Funktionslære, Differential- og Integralregning. Analytisk Geometri Rationel Mekanik Deskriptiv Geometri Mekanisk Fysik Kemisk Fysik Kemi Teknisk Mekanik Maskinlære ' ug tg rag. tg ug Skriftlig og mundtlig Prøve. Jordarbejde, Vej- og Jærnbanebygning Fundering Brobygning Regulering af Strømme, Vanding og Udtørring af Landdistrikter Bygninger ved Havet godt ug Mundtlig Prøve. Funktionslære, Differential- og Integralregning. Analytisk Geometri og rationel Mekanik Deskriptiv Geometri Mekanisk Fysik Kemisk Fysik Kemi Jordbundslære Opmaaling og Nivellering Teknisk Mekanik Maskinlære Teknologi rag. ugrag rag. tg ug Hovedkarakter... '2den 1 ste 31*

9 244 Den polytekniske Læreanstalt , Examinationnfag. Hee, Hen./ Joban Nic., dansk jur Ex. 1868, 1876,1. Del af Examen Jenfcea, Axel Peter Fred., 1874, 1. Del af Examen Jørgensen, Oscar Ditlev Emil, 1876, 1. Del af Examen Praktisk Prøve.. [Prøvfctegninger S Croquis ' S Opraaaling.. Nivellement» Maskinanlæg J» Vejprojekt eller Det&il til et Jærnbaneanlæg ~= Brokonstruktion s i Konstruktion af en Hvælving og en Revete- ^ 1 mentsmur 3 i Vandbygningsanlæg IProjekt til en mindre borgerlig Bygning... Tegning til de foregaaende Opgaver Vandbyguingsprojekt Tegning til denne Opgave Kemisk Analyse mg ug "g ug ugmdl. ug ugtgug tg Skriftlig Prøve. Funktionslære, Differential- og Integralregning. Analytisk Geometri Rationel Mekanik Deskriptiv Geometri Mekanisk Fysik Kemisk Fysik Teknisk Mekanik Maskinisere ugtg ug ugtgtg ug ug tgugug Skriftlig og mundtlig Prøve. Jordarbejde, Vej- og Jærnbanebygning Fundering Brobygning Regulering af Strømme, Vanding og Udtørring af Landdistrikter Mundtlig Prøve. Funktionslære, Differential- og Integralregning. Analytisk Geometri og rationel Mekanik Deskriptiv Geometri... Mekanisk Fysik Kemisk Fysik Jordbundslære Opmaaling og Nivellering Teknisk Mekanik Maskinlære Teknologi ug tg tgtg mg tg ug Hovedkarakter... 2den Karakter 3dje 2den I

10 Afholdte Examina. 245 Liitken, Alfred, Stud. 1877, Meyer, Fred. Vald., Stud. Paulll, Suge, Stud. filos. Prøve og () () 1877, filos.prøve 1877, filos. Prøve 1878, 1. Del af 1878, 1. Del af 1878, 1. Del af Examen Examen Exinien Westerboe, Schmidt, Johannes Peter Georg Eduard, Mar. n, 1875, 1 Del af 1875, 1. Del af Examen Examen 1879 god + ug godt ug ug tg mdl. godt tg ug 1ste Ka rakter med Udmærkelse. ugugug 1ste Karakter med Udmærkelse. ug tg 1ste 1ste 2den K arakter.

11 Den polytekniske Læreanstalt Opgaverne til de skriftlige og praktiske Prøver ved polytekniske Ex am in a. Oktober Ved I. Del af Examen i anvendt Naturvidenskab. Mathematik: Bestem de Kurver, for hvilke det Stykke af Normalen, som ligger mellem Krumningscentrum og Normalens Skæringspunkt med Abscisseaxen, har en konstant Projektion 2 a paa Ordinataxen, saa vel i Almindelighed, som i det særlige Tilfælde, hvor x = O giver y = a og ^ =0. dx December 1882 og Januar Ved 2. Del af Examen i anvendt Naturvidenskab. Uorganisk teknisk Kemi: Generatorgassens Fremstilling og tekniske Anvendelse. Organisk teknisk Kemi: Raffinering af Sukker. Almindelig Kemi: Alkoholarternes almindelige Egenskaber og Klassifikation. Mekanisk Fysik: Hvorledes bestemmer man Legemernes optiske Brydningsforhold? Kemisk Fysik: Den galvaniske Polarisation. Teknologi: Midler til at give Træ, Horn og Ben en anden Farve end den naturlige. Uorganisk Præparat: 1) Svovluudersyrlet Natron af 200 Gr. Soda. 2) Kalihydrat af 300 Gr. tvekulsurt Kali. 3) Svovlsurt Jærntveilte af 100 Gr. Jærn. 4) Brombrinte af 150 Gram Brom. Produktet omdestilleres over Bromkalium. 5) Kvægsølvtveilte efter Volhord af 100 Kvægsolvklorid. 6) Brunstenshydrat af 100 Gr. Mangansulfat ved Klor og kulsurt Natron. Produktet udkoges med fortyndet Salpetersyre. 7) Blyilte af 100 Gr. eddikesurt Blyilte. 8) Jodsyre af 30 Gr. Jod. 9) Fluorsiliciumbaryum af 80 Gr. Kryolith. 10) Tinklorid af 50 Gr. Tin. Organisk Præparat: 1) Salpetersurt Æthylilte af 200 Gr. Alkohol. 2) Vandfri Æther af 500 Gr. Vinaand. 3) Acetamid af 150 Gr. eddikesurt Natron. 4) Xanthogensurt Kali af 30 Gr. Svovlkulstof. 5) Myresyre af 200 Gr. krystalliseret Oxalsyre. 6) Kloroform af 500 Gr. Klorkalk. 7) Bromæthyl af 100 Gr. Brom. 8) Ferricyankalium af 100 Gr. Ferrocyankalium. 9) Rhodankalium af 100 Gr. Ferrocyankalium. 10) Brækvinsten af 30 Gr. Antimonilte. Uorganisk kvalitativ Analyse: 1) Klorplatinkalium, kulsurt Kadmiumilte (med Vand) og salpetersur Ammoniak. 2) Granit (indeholdende Kiselsyre, Lerjord, Jærntveilte, Kali, Natron og Spor af Magnesia) og Manganilte i ringe Mængde. 3) Svovlundersyrligt Natron, Klorkalcium, salpetersurt Sølvilte og salpetersurt Kali, opløst i Vand. 4) Fosforit (Spor af Kulsyre), Ortoklas og Jærntveilte. 5) Svovlsurt Strontian ^Spor af Baryt), Tinklorid-Klorkalium og kulsurt Natron. 6) Kobbernikkel (Arsen, Nikkel, Spor af Kobolt, Kiselsyre, Spor af Svovl) og Zinnober. 7) Kiselsyre, svovlsur Baryt, Kryolith og Jærntveilte. 8) Kiselsyre, forforsur Magnesia-Ammoniak og Klorkalium. 10) Antimonsurt Natron, Klorkalium, svovlsurt Sølvilte, Arsensyrling (i ringe Mængde). Uorganisk kvantitativ Analyse: l) Bestemmelse af kulsurt Natron i en Opløsning ved Titrering med normal Svovlsyre, hvoraf afleveres 1 Liter. Titreringen kan passende foretages paa 20 Ccm. af Opløsningen, og der opgives, hvor meget kulsurt Natron 100 Ccm. af Opløsningen indeholder. 2) Bestemmelsen af Klor i en Blanding af Kaliumtinklorid og Klornatrium. 3. Bestemmelse af Tin i en Legering af Tin, Bly, Vismuth og Kadmium. 4) Bestemmelse af Ammoniak i en Blanding af svovlsur Ammoniak, Klorammonium, Klorkalium og Kobberilte. Ammoniaken titreres som Salmiak, og der afleveres 1 Liter Vio normal salpetersurt Sølvilte. 5) Bestemmelse af Sølv i en Legering af Tin, Bly, Sølv, Kobber og Zink. 6) Bestemmelse af Svovl (ved Jflormethoden) i en Blanding af Svovlantimon og Kvægsølvforklor. 7) Bestemmelse af Kalk i et Silikat, der indeholder

12 Afholdte Examina. 247 Kiselsyre, Lerjord, Jæruforilte, Natron og Spor af Kali 8) Bestemmelse af Strontian i en Blanding af svovlsurt Strontian og Kalkspath. 9) Bestemmelse af Jærn ved Filtrering med manganoversurt Kali i en Blanding af fosforsur Magnesia- Ammoniak og Jærntveiltehydrat, samt Tilberedning af 1 Liter manganoversurt Kali-Opløsning, hvoraf 1 Ccm. svarer til 3 Mg. Jærn. 10) Bestemmelse af Lerjord i en Blanding af Jærntveilte og Kryolith. Organisk Analyse: 1) Oxalsurfc og citronsurt Blyilte, Rorsukker. 2) Schweinfurther-Grønt og vindsurt Kali. 3) Gummi, svovlsurt Kinin og Stivelse. 4) Oxalsur Ammoniak, Dextrin og Benzoesyre. 5) Schweinfurther-Grønt, eddikesurt Kobberilte og Stivelse. 6) Vinsyre, Garvesyre og eddikesurt Kobberilte. 7) Brækvinsten, Druesukker og Rørsukker. 8) Salpetersur Stryknin, Stivelse og Gummi. 9) Benzoesurt og myresurt Natron, fede Syrer. 10) Myresurt og eddikesurt Kobberilte og Druesukker. Tegning: En Aeolipile og et Apparat til at vise en Metalstangs Udvidelse ved Varmen. Ved 1. Del af Examen i Ingeniørfaget. Deskriptiv Geometri: Hvorledes søges nøjagtig et Punkt af Skæringslinien mellem en vindskjæv Flade og en Cylinder med plan Ledekurve? Exempel: En Kugle og en vindskjæv Flade ere givne, den sidste ved en Cirkel C i den lodrette Billedplan og en lodretstaaende ret Linie A som Ledelinier samt en Omdrejningskegle med lodret Axe som Retningskegle. Man skal, for Belysning ved parallele Lysstraaler, hvis Retning er givet (skraa mod begge Billedplaner) konstruere et Punkt af Kuglens Slagskyjgelinie paa den vindskjæve Flade. Tillige beskrives, hvorledes Slagskyggeliniens Tangent i det fundne Punkt bestemmes, saa udførlig, at Tegning derefter kan udføres, medens denne Tegning dog ikke ønskes. Almindelig Kemi: En Redegjørelse for de Methoder, der tjene til Fremstilling af de vigtigere Syrer. Kemisk Analyse: l) Legiøring af Tin, Kobber, Nikkel og Zink. 2) Svovlsurt Blyilte, Gips og Manganoverilte. 3) Opløsning af svovlsurt Kobberilte, salpetersurt Koboltilte, Jærnklorid og fosforsur Natron-Ammoniak. 4) Svovlsurt Sølvilte og Krudt. 5) Opløsning af salpetersurt Sølvilte, Kvægsølvilte, Baryt, Kali og Natron. 6) Halloysit, (Kiselsyre, Lerjord, lidt Magnesia, Vand) 7) Svovlantimon med Spor af frit Svovl, Svovlkobber og Svovlkvægsølv. 8) Legering af Antimon, Kobber og Bly. 9) Labradorit (Kiselsyre, Lerjord, Kalk, lidt Jærntveilte og Natron). lo) Arsensyrling, fosforsurt Natron-Ammoniak og lidt Kobberilte. li) Legering af Sølv, Kobber, Nikkel og Zink med svagt Spor af Tin. 12) Klortin-Klorkalium, arsensurt Natron og Trækul 13) Kulsur Baryt, svovlsurt Kali, Jærntveilte og Vand. 14) Kalialun og fosforsurt Nikkelilte. Mathematik I.: Af Differentialligningen for en Kurve > s+c:)' -»s+" -» bestemmes Kurvens Ligning saaledes, at den gjennem Punkterne (0,1) og (1. O). 1. betegner den naturlige Logarithme. II. At udvikle den Ligning, som bestemmer Maximum og Minimum af den oskulerende Kugles Radius for en given Flade, nemlig (r t -f- s 2 ) ^» 2 - [(J -Jp2) t - 2 p q s + (1 + q2) r] g ]/ 1 + p- + + (l + P 2 -f ^Y' = O, og at finde Radiens Grænseværdier, naar Fladen er den vindskjæve Vindelflade. III. Vis, hvorledes man bestemmer Længden af et enkelt Pendul, der skal svinge paa samme Maade, som et givet sammensat. I det Tilfælde, hvor en Vinkelvægtstang med parallelepipedalske Arme af en Længde 12 y'2 Tommer, men af forsvindende Gjennemsnit svinger om en af Parallelepipedernes smaa sammenstødende vandrette Kanter, bestemmes, hvor Vinklen mellem Armene maa være, for at Svingningen skal ske ligesom af et enkelt Pendul paa 22 Tommer. Kemisk^Fysik^' ] ^om vet * ^xamen ' anvendt Naturvidenskab.

13 -48 Den polytekniske Læreanstalt Ved I. Del af Examen i Mekaniken. Deskriptiv Geometri: 1^ j, r* i «* T * j^emj. j Som ved 1. Del af Examen i Ingeniørtaget. Mekanisk Fysik: i, Kemisk Fysik- I Examen i anvendt Naturvidenskab. Ved 2. Del af Examen i Mekaniken. Maskinprojekt: Der ønskes konstrueret en drejelig Kran til et Støberi. Kranen støttes dels ved Gulvet, dels ved Loftsbjælkerne, hvis Underkant ligger 20 Fod over Gulvet. Krogens Afstand fra Omdrejningsaxen skal kunne varieres Ira 10 til 15 Fod. Der skal kunne løftes 9000 Pd. naar Kranen betjenes af 2 Mand. Den foreløbige Besvarelse, som afgives den første Dag, skal indeholde: 1) Beregning af de fornødne Udvexlinger, 2) Ordningen af Kranens Hoveddele og 3) Bestemmelse af Spænd-ngen i Stamme, Stivere og Udlægger, idet der bortses fra Egenvagtens Indflydelse. Den endelige Besvarelse skal indeholde nærmere Bestemmelse af Kranens Dele og maa ledsages af de fornødne Tegninger. Teknisk Mekanik: At vise, hvorledes man grafisk kan bestemme Spændingerne, saa vel i Størrelse som i Retning, i et leddet System, der kun paavirkes af Kræfter i Leddene. Det udviklede anvendes paa en Gitterbjælke med retliniet Over- og Underdel, lodrette Stivere, skraa Baand og alene Belastning paa Fodens Knudepunkter. Bjælken antages simpelt understøttet ved begge Ender og Antallet af Fag = 11. Maskinisere: Der ønskes Fremstilling af, hvorledes Forbrændingen foregaar paa en almindelig Dampkjedels Ildsted, og hvorledes man ved Beregning kan bestemme, hvor megen Damp der kan ventes udviklet i en Kjedel, naar Ildpaavirkningsfladen og Brændselsmængden er given. Mathematik: Som ved 1. Del af Examen i Ingeniørfaget. Teknologi: Som ved Examen i anvendt Naturvidenskab. Ved 2. Del af Examen i Ingeniørfaget. Ma^khilæn; 6^311^' } ^om ve( * 2 * Examen * Mekaniken. Jordarbejde, Vej- og Jærnbanebygning: Skinnelægning paa Jærnbaner under særligt Hensyn til Banekurverne. Fundering: Fangedæmninger af Beton. Brobygning: De most karakteristiske Former af Brodragere, naar enten Stobe- eller Smedejærn skal anvendes til deres Bygning. Hvorledes lader det sig forklare, at Støbejærnet ikke har kunnet hævde sin Betydning som Brobygningsmateriale ved Siden af Smedejærnet? Regulering af Strømme, Vanding og Udtørring af Landdistrikter: Af hvilke Grunde forsyner man i Regelen Kammerslusers Kamre med en kunstig Beklædning paa Bunden og ved Siderne? Hvorledes indretter man Beklædningen, naar Bunden skal være af Træ, og Siderne forsynes med Mure? Bygninger ved Havet: De vigtigste Former af Flydedokker. Vandbygniugsprojekt: Dagspressen har i den senere Tid gjentagne Gange offentliggjok Artikler, som anbefale Anlæget af en Nødhavn eller Tilflugtshavn ved Bornholm. Om Ønskeligheden af ea saadan Havn synes der ikke at være Tvivl, men vel om Stedet, hvor den skulde ligge. Medens nogle af Artiklernes Forfattere have ment. at Hensigten kunde naas ved en Udvidelse af Ronne Havn, have andre anbefalet at lægge Havnen paa Øens Østkyst, maaske ved Nexø, og atter andre, at bygge den i Hammerso, d. e. i Indsøen i den Lavning, som strækker sig fra Senebugten til Aasandbugten ved Sandvig og som adskiller Øens høje Nordpynt Hammeren fra det øvrige Højland. Havnen i Hammerso skulde da sættes i Forbindelse med Havet ved to Kanaler for søgaaende Skibe, den ene mod Vest til Senebugten, den anden mod Øst til Aasandbugten og ved begge disse Kanalers Mundinger skulde der anlægges Forhavne til Lettelse for Ind- og Udsejlingen.

14 Afholdte Examina. 249 Skjønt det kan forudses, at en Nød- eller Tilflugtshavn ved Hammeren hverken vilde blive billig eller let at tilvejebringe (Hammersøens Vandspejl ligger for Tiden Fod over daglig Vande i Østersøen), saa har Tanken om en Havn paa dette Sted dog noget tiltalende ved sig. De fleste Skibe, som passere Bornholm, benytte nemlig Farvandet Nord for øen, og mange af dem ankre nu i stormfuldt Vejr op ved Læsiden af øen, hvor der da ikke sjældent kan være samlet flere Hundrede store og smaa Skibe. Disse vilde let kunne søge denne Havn, hvad enten de befandt sig Vest for Hammeren eller øst for den. I Havnen vilde de finde fortrinlig Dækning af de Fod høje Klipper, som omgive den. Ligesom det vilde være fordelagtigt for de Skibe, der søge Havnen, at den havde to Mundinger, vilde dette ogsaa være fordelagtigt for de Skibe, der skulle forlade den. Selv i Isvintre vilde Afgangen sjælden være helt hindret, da det næppe er sandsynligt, at begge Forhavnene samtidig skulde være belemrede af Is. Opgaven er nu at udarbejde Projekt til en Nød- eller Tilflugtshavn ved Hammeren, bestemt til at optage Skibe af indtil 22 Fods Dybgaaende. Til denne Opgaves Besvarelse medfølger et Kort over Hammersøen og dens nærmeste Omgivelser i det fornødne Antal Exemplarer. Af dette Kort vil blandt andet erfares, at Hammersøen, som dækker et Areal af 18 Tdr. Land, ligger noget nærmere ved Senebugten end ved Aasandbugten og har Udløb til Havet gjennem Lavningens østlige Del. Søen har paa omtrent Halvdelen af sit Areal en Vanddybde af omtrent 40 Fod og dens Bund dannes af et Dyndlag, som man paa de større Vanddybder endnu ikke er kommet igjennem i 54 Fods Dybde. Her antages desuden, at Jordsmonnet i Lavningens vestre Del bestaar af Sand og Ler, og at der endnu ikke vil træffes synderlig mange løse Sten og ikke fast Klippe i den Dybde, som man ved Anlæget der vil naa ned til, hvorimod Jordsmonnet i Lavningens østre Del antages væsentligst at bestaa af Sand- og Klippestykker, samt at man ved Kanalanlæget paa denne Strækning muligvis ogsaa vil behøve Sprængninger i den faste Klippe. Besvarelsen deler sig i en foreløbig og en endelig. Den foreløbige Besvarelse skal give en Oversigt over, hvorledes det hele Anlæg tænkes indrettet. Den skal være ledsaget af det medfølgende Kort, efter at Havnebassinets Begrænsninger i Hammersø, Kanalerne og de to Forhavne ere afsatte med røde Linier derpaa. Den endelige Besvarelse behøver alene at beskæftige sig med den vestre Forhavn, altsaa Forhavnen i Senebugten. Den skal give alle væsentlige Detailler ved alle dertil hørende Havneværker og være ledsaget af de til disses Forstaaelse fornødne Tegninger, samt af et Overslag over de sandsynlige Udgifter ved bemeldte Forhavns Bygning. Den foreløbige Besvarelse gjøres færdig den første Dag. Til den endelige Besvarelse kunne de øvrige Dage benyttes. IV. Læreanstaltens Benyttelse til Afgivelse af Betænkninger. I Kalenderaaret 1882 har Bestyrelsen modtaget 458 Sager fra forskjellige Autoriteter til Betænkning, hvoraf de fra Indenrigsministeriet begjærede Betænkninger over Ansøgninger om Eneret udgjøre den overvejende Del. V. Embeds- og* Personalforhold nden for Lærerpersonalet. I 1882 androg Laboratoriekarl Jacob Philipsen, om i Stedet for det ham tilstaaede Brændsel at maatte erholde dets Værdi i Penge. Grunden til, at der i sin Tid var tilstaaet Betjentene frit Brændsel, var ønsket om at fjærne Fristelsen for dem til at bruge af Læreanstaltens Forraad, hvorover det var umuligt at føre tilstrækkelig Kontrol. Denne Grund havde for Philipsens Vedkommende tabt sin Betydning, idet han fra Finansaaret i Stedet for sin Bolig paa Læreanstalten der blev inddraget til Laboratoriet, erholdt en Huslejegodtgjørelse Uuivcrsitets Aarbog, qn

15 2f)0 Den polytekniske Læreanstalt af 20<> Kr., og i sin lejede Bolig havde han saa indskrænket Plads, at han ikke kunde modtage Brændselet uden i mindre Kvantiteter, hvilket for Læreanstalten dels var ubekvemt, dels kunde foraarsage forøgode Udgifter, ligesom heller ikke det Brændsel, Læreanstalten brugte, og hvoraf han fik leveret, alt passede godt til hans Kakkelovne. Bestyrelsen fandt, at der var tilstrækkelig Grund til at bevilge hans Begæring, og da det ham hidtil leverede Brændsel i Gjennemsnit i de sidste 5 Aar havde kostet 81 Kr. 57 O., indstillede den til Ministeriet, at der paa Udgiftspost 13»Gasbelysning, Brændsel, Hengjøring og Vedligeholdelse af Inventariet«udbetaltes Philipsen 80 Kr. aarlig i Stedet for Brændsel in natura, dog kun saa længe han boede uden for Læreanstalten. Dette bifaldt Ministeriet under 20. Septbr. 1 Anledning af det forøgede Arbejde, Philipsen havde faaet, idet det i de senere Aar var blevet nødvendigt, paa Grund af det stigende Antal af kvantitative Analytikere, ogsaa hvert andet Halvaar at holde Øvelser Fredag og Lørdag foruden de 4 andre Dage i Ugen. blev der ved Finansloven f tilstaaet ham et Lønningstillæg al 100 Kr. Det samme var foreslaaet ham tilstaaet for Aaret , i hvilket han ogsaa havde haft det forøgede Arbejde, men det bevilgedes ikke. Da Philipsen sogte sin Afsked til 1. April 1884, hvorved han altsaa kun kom til at nyde godt af det ham givne Tillæg i et eneste Aar, og da han havde tjent Læreanstalten i nogle og tredive Aar og udfort sit Arbejde med Troskab, Flid og Interesse, samt paa Grund af, at hans Hustru var svag og i længere Tid havde været sengeliggende, androg Bestyrelsen efter Opfordring fra Lektor Jørgensen hos Ministeriet om at tilstaa ham 100 Kr. ;if dets Understottelseskasse, hvilket bevilgedes under 9. Juli.

B. Tilstand og Virksomhed.

B. Tilstand og Virksomhed. Bestyrelse af Lærerpersonale. 343 B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelse og Lærerpersonale m. v. Da der som Aspirant til den ved Etatsraad Hummels Død ledig blevne Lærerpost i teknisk Mekanik, Maskinisere

Læs mere

II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt.

II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt. 338 Den polytekniske Læreanstalt 1873 1875. II Ilt*ii polytekniske Læreanstalt. A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af enkelte Tilfælde. I. Forandringer i Læreanstaltens Reglement

Læs mere

B. Tilstand og Virksomhed.

B. Tilstand og Virksomhed. Bestyrelse, Lærerpersonale m. v. 301 den ved et eventuelt Forslag om Forandringer i Læreanstaltens Reglement vilde foreslaa at overføre Mathematiken fra 2den til Iste Del af nævnte Examen, og lignende

Læs mere

II. Den polytekniske Læreanstalt.

II. Den polytekniske Læreanstalt. Den polytekniske Læreanstalt 187 i 187;?. 7 II. Den polytekniske Læreanstalt. A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger' samt Afgjøreiser af enkelte Tilfælde. I. Forelæsninger og Øvelser. 1. Om Ordning

Læs mere

B. Tilstand og Virksomhed. I. Lærerpersonale m. 111.

B. Tilstand og Virksomhed. I. Lærerpersonale m. 111. 914 Den polytekniske Læreanstalt 1888 1889. arbejde et al' de under Bedømmelse værende eller allerede fuldt ud bedømte Arbejder, maa han omtegne eller omarbejde samtlige indleverede Kursusarbejder med

Læs mere

B, Tilstand og Virksomhed. I. Lærerpersonale in. m.

B, Tilstand og Virksomhed. I. Lærerpersonale in. m. Examina. 887 Dr. phil. Chr. Juel fungerede som Examinatorer i Mathem atik ved den forestaaende Adgangsexamen og Dr. phil. Crone og Dr. phil. N. Nielsen som Censorer samt Dr. phil. Barmwater som Examinator

Læs mere

B. Tilstand og Virksomhed. I. Lærerpersonale m m.

B. Tilstand og Virksomhed. I. Lærerpersonale m m. 288 Den polytekniske Læreanstalt- 1892 1893. 2. Udgivelse af Lærebøger. En kortfattet Oversigt over Grundtrækkene af den theoretiske Kemi blev udarbejdet af Dr. phil., tand. polyt. Emil Petersen. Omkostningerne

Læs mere

B, Tilstand og Virksomhed. 1. Lærerpersonale in. m.

B, Tilstand og Virksomhed. 1. Lærerpersonale in. m. Lærerpersonale m m. 597 en afsluttende Prøve fra Officerskolens ældste Klasse for Søofficerer, ønskede at blive polyteknisk Kandidat i Ingeniørvæsen og androg om at maatte opnaa dette ved at underkaste

Læs mere

Tilstand og Virksomhed.

Tilstand og Virksomhed. 224 Den polytekniske læreanstalt 1883 1884. IV. Examina. Da 9 er, som agtede at indstille sig til Examen i anvendt Naturvidenskab og for examinerede Kemikere, i September 1883 androge om, at de praktiske

Læs mere

A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjø reiser af enkelte Tilfælde.

A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjø reiser af enkelte Tilfælde. II. Den polytekniske Læreaiiitalt. A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjø reiser af enkelte Tilfælde. I. Revision af Lønningsloven. For at Lønningsloven af 25. Marts 1871, som i Henhold

Læs mere

B. Tilstand og Virksomhed.

B. Tilstand og Virksomhed. 284 Den polytekniske Læreanstalt 1871 1873. Ved Finantsloven for 1872 73 blev der bevilget 300 Rd. til Honorar for Censorerne ved Examina. Dette var en naturlig Folge af Indførelsen af faste lønnede Censorer

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret

Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret Højskolens Personaleforhold. 253 III. Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret 1937 38. Fra 1. November 1937 blev Docent ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Dr.

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

Den polytekniske Læreanstalts Personalforhold,

Den polytekniske Læreanstalts Personalforhold, 422 Den polytekniske Læreanstalt 1913 1914. Saafremt Forholdene i Fremtiden gøre det ønskeligt, maa Docenten fiiide sig i de Forandringer, der fra Lærerraadets Side maatte vedtages i disse Bestemmelser«II,

Læs mere

I. Lærerpersonale m. m.

I. Lærerpersonale m. m. Lærerpersonale m. m. 577 ladelse til at indstille sig til Læreanstaltens Adgangsexamen, uagtet hun ved almindelig Forberedelsesexamen ikke havde underkastet sig Prøve i Tysk. Ministeriet tilstod hende

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

111. Forelæsninger, Øvelser og Examiua.

111. Forelæsninger, Øvelser og Examiua. [ et Lærersamfund. 27 I Gjensvar herpaa udtalte Konsistorium i Skrivelse af 19. Jan. 1887. at det som almindelig Regel for Universitetets Professorboliger gjælder, at den Professor, der opterer en Professorbolig,

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, 1246 Universitetet 1903 1904. Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling og Hvidtning m. m.) 2720

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

B, Tilstand og Virksomhed.

B, Tilstand og Virksomhed. Ex am nia. skolen ikke ere synderlig højere end ved almindelig Forberedelsesexamen, indstillede Læreanstalten, at det tilstodes ham at blive indskrevet som Examinand, naar han ved Adgangsexamen har bestaaet

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 248 Danmarks tekniske Højskole 1937 38. II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 1937 38. Regler for Optagelse af polytekniske Eksaminander. Under 24. Juni 1938 tilskrev Højskolen

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 627 3. Forinden Stemplingen iinder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 4. Alle Exemplarer

Læs mere

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen.

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen. Gjenpart Almindelig Forberedelsesexamen. Peter Kristian Petersen Søn af Skolelærer H.K. Petersen, Vesterland født den 28de Juli 1872 har i dette Aars Juni og Juli Maaned indstillet sig som Elev i Hammel

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

skole eller til Studentereksamen, eller at man har erhvervet sig en tilsvarende Indsigt gennem fleraarigt Arbejde i det praktiske Forretningsliv.

skole eller til Studentereksamen, eller at man har erhvervet sig en tilsvarende Indsigt gennem fleraarigt Arbejde i det praktiske Forretningsliv. 9 skole eller til Studentereksamen, eller at man har erhvervet sig en tilsvarende Indsigt gennem fleraarigt Arbejde i det praktiske Forretningsliv. UNDERViSNINGENS FORM Undervisningen, der indrettes saaledes,

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI.

Oversvømmelsens Etablering. Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Oversvømmelsens Etablering Instruks for Betjeningen af Konstruktionerne ved Dæmningerne I og VI. Afskrift ved: John Damm Sørensen john (at) hovedpuden.dk Kilde: Rigsarkivet Personale. Kommandoet ved

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

2. Akademisk Disciplin.

2. Akademisk Disciplin. 368 Universitetet 1893 1894. vilde blive tilstrækkelig til Fyldestgørelse af de mange andre foreliggende Krav paa Understøttelse af den, som Ministeriet maatte ønske at kunne imødekomme. Ministeriet liavde

Læs mere

FRA KRYSTALOVERFLADE R

FRA KRYSTALOVERFLADE R Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Matematisk-fysiske Meddelelser. I, 2. FORDAMPNIN G FRA KRYSTALOVERFLADE R A F MARTIN KNUDSEN KØBENHAVN HOVRDKOMMISFIONIER : ANDR. FRED. HØST & SØN, KGL. HOF-ROGIIANDEL

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

111. Forelæsninger, øvelser o# Examina.

111. Forelæsninger, øvelser o# Examina. 374 Universitetet 1893 1894. Konsistorium indsendte under 30te Juni 1893 til Ministeriet en Erklæring fra det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, hvori dette udtalte, at det var fuldstændig enigt

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

4. Den uårlige Eksamensafslutning.

4. Den uårlige Eksamensafslutning. 322 med de paagældende Faglærere supplerede sine Kundskaber i Matematik, Fysik og Kemi samt Tegning paa en saadan Maade, at Lærerne maatte formene, at han med Udbytte kunde deltage i 2. Dels Studiet. II.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I. Lærerpersonale m. m.

I. Lærerpersonale m. m. 1216 Den polytekniske Læreanstalt 1903 1904. D. Tilstand og Virksomhed, I. Lærerpersonale m. m. Under Marts 1904 bevilgede Ministeriet Vanddirektør F. V. F. A. Øllgaard efter Ansøgning Afsked fra Stillingen

Læs mere

VII. Højskolens bygningsmæssige udvidelser. VIII. Den danske væveskoles lejemål.

VII. Højskolens bygningsmæssige udvidelser. VIII. Den danske væveskoles lejemål. Eksaminer. 407 2. Om en kugle med given radius r er omskrevet en tresidet pyramide T ABC. Sidekanterne TA, TB og TC er lige lange, og grundfladen ABC er en ligesidet trekant med sidelængden x. Find pyramidens

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX-

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX- O L 'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910 'JlCrøX- l l i l i "Ksi-nx GRAFISK KUNSTNERSAMFUNDS UDSTILLING .. S.Clod Svensson: Frisk Kuling. Radering LIDT OM GRAFISK KUNST Det Kunstværk,

Læs mere

B. Tilstand og Virksomhed.

B. Tilstand og Virksomhed. 180 Universitetet. 1881 1882. B. Tilstand og Virksomhed. I. Bestyrelse. Til Hektor for Rektoratsaaret 1881 82 valgte den akademiske Lærerforsamling den 14. Oktbr. 1881 Prof..T. P. Johnstrup. der tiltraadte

Læs mere

III. Forelæsninger, Øvelser og Examina.

III. Forelæsninger, Øvelser og Examina. Det akademiske Lærersamfund. 88] Udlandet gjennem et Par af de vigtigste periodiske Værker, samt et Overblik over indvundne Resultater, f. Ex. med Hensyn til Dødelighed. 5. Jura. Et propædeutisk Kursus

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

II. Den polytekniske Læreanstalts Personalforhold.

II. Den polytekniske Læreanstalts Personalforhold. 168 Den polytekniske Læreanstalt 1926 27. Betydning, at Værdien af udførte opvarmnings- og ventilationstekniske Anlæg her i Landet i 1924 androg ca. 9 Mili. Kr., og at Værdien af danske Kakkelovne, fabrikerede

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Den polytekniske Læreanstalt.

Den polytekniske Læreanstalt. B. Den polytekniske Læreanstalt. I, Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplanen samt almindelige Afgørelser vedrørende Lærerstillingerne. a. Oprettelse af et nyt Professorat i Maskiiilære. Under 1ste

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1889-095-001 Ark.No.95/1889 95 Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1888/1889 Skolen tog sin Begyndelse den 16 Octbr 1888 og sluttede den 16 Mai 1889 Skolen har været besøgt af 8 Kvinder

Læs mere

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Murværk af teglsten og klinkerbetonsten Ernst Ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Murværk af 'l'eg Isten og Klinkerbetonsten Af Civiling-eniøi :Ei nst Ishøy Civilingeniør Ernst Ishøy

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas UVB Skoleår: 2013-2014 Institution: Fag og niveau: Lærer(e): Hold: Teknisk Gymnasium Skive Matematik A Claus Vestergaard og Franka Gallas 3. A Titel 1: Rep af 1. og 2. år + Gocart Titel 2: Vektorer i rummet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere