B, Enkelte Foranstaltninger,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B, Enkelte Foranstaltninger,"

Transkript

1 1246 Universitetet Anbringelse af Vinduer i en Bolig i Kjælderen) 5820 Kr.; til Hovedistandsættelse af Universitetets Bygning i St. Pederstræde (Auditoriernes Maling og Hvidtning m. m.) 2720 Kr.; til Hovedistandsættelse af den zoologiske Museumsbygning i Krystalgade (Hovedtrapperummet og Trappegangen i Bygningens nordre Del) 1985 Kr.; til Hovedistandsættelse ved det kirurgiske Akademi i Bredgade (Anbringelse af Vadskekjælder til Professorboligen) 575 Kr.; til Hovedreparation ved det astronomiske Observatorium (Indlæg af Kogegasledninger) 190 Kr.; til Opmuring af Gavlkammene paa det søndre Yaabenlius ved Bringstrup Kirke 439 Kr ; til Istandsættelse af Tagværket over Sæby Kirke med Yaabenlius, Kapel og Sakristi 953 Kr.; til Bortledning af Tagvandet fra Kirkerne i Gladsaxe, Herløv og Grevinge samt til Henlægning af Fortov omkring Grevinge Kirke 4012 Kr ; til Istandsættelse af Prædikestolen i Faxe Kirke 655 Kr., jfr. Rigsdagstidende Tillæg A. Sp ; Tilskud til Opførelsen af et Liglius paa Selsø Kirkegaard 2098 Kr., til Lighusets Opførelse har Kommunen endvidere betalt 652 Kr., jfr. Rigsdagstidende Tillæg B. Sp og Paa Kommunitetets Udgiftspost 7. a. 2., Hovedistandsættelser, blev paa Finansloven for bevilget: Hovedistandsættelse af 2den Gangs Værelser paa Regensen og Trappegangen dér, 1540 Kr., jfr. Rigsdagstidende Tillæg A. Sp B, Enkelte Foranstaltninger, I. Universitetsbygningens Forskjønnelse. Restaureringen af Dekorationen i Universitetets Forhal og Korridorer, hvortil der paa Universitetets Budget paa Finansloven for blev bevilget et Beløb af Kr., jfr. Univ. Aarb. f S. 297, f S. 627 og f S. 1015, og yderligere blev bevilget Kr. 92 Øre paa Kommunitetets Budget paa Finansloven for , jfr. Rigsdagstidende Tillæg B. Sp , er fortsat og vil blive fuldendt i Sommeren De om hele denne Sag førte Forhandlinger ville blive meddelte i næste Aarbog. II. Universitetets Landsbykirker. Efter Indstilling fra Eforen for Kontoen til Landsbykirkernes Forskjønnelse bevilgede Konsistorium ved Skrivelse af 3die Marts 1904, at der af den paa Kontoen bevilgede Sum maatte udbetales til kunstnerisk Udsmykning af Orgelfagaden i Gandløse Kirke 190 Kr. og til Istandsættelse af Døbefadet i Selsø Kirke 18 Kr. Ved Skrivelser af 23de Oktober 1903 og 27de Juni 1904 bevilgede Konsistorium, efter Eforens Indstilling, at der paa samme Konto maatte afholdes henholdsvis et Beløb af 107 Kr til Plantning af Træer og Buske paa Sæby Kirkes Assistents-Kirkegaard i Buerup og et Beløb af 80 Kr. til Istandsættelse af Universitetets Vaabenskjold i Gandløse Kirke. Angaaende Byggeforanstaltninger ved Kirkerne, jfr, ovenfor.

2 Universitetets Landsbykirker I Henhold til Konsistoriums Indstilling bifaldt Ministeriet under 6te Juli 11)04, at den bestaaende Tilladelse til i Taarnby Kirke ved de tre store Højtider at lade ombære en Tavle til Bedste for Kirken fra Paaske 1904 ikke havde været benyttet og fremtidig ikke benyttedes. Under 29de Oktober 1903 bifaldt Ministeriet, efter Konsistoriums Indstilling, at Faxe Kirke paatog sig i Tidsrummet indtil 17de Januar 1961 at vedligeholde det Uhrmager Jørgen Pedersens Enke Marie Pedersen af Fuglsang tilhørende, paa Faxe Kirkegaard beliggende Gravsted, mod at Andragerinden afleverede Gravstedet i velvedligeholdt Stand og derhos en Gang for alle indbetalte i Universitetets Legatkasse et Beløb af 150 Kr. kontant, at optage i Universitetets Legathovedbog under en særlig Konto som en Faxe Kirke tilhørende Kapital, der med sine Renter er bestemt til at oplægges og frugtbargjøres, for saa vidt Vedligeholdelsen af Gravstedet tillader det, mod at den saaledes bestyrede Kapital med Tilvæxt efter Udløbet af det Tidsrum, for hvilket Indhegningsretten er erhvervet, hvilket Tidsrum ifølge Konsistoriums Meddelelse udløber 17de Januar 1961, som en Faxe Kirke særlig tilhørende Kapital bliver at afgive til Universitetets Kasse eller, dersom Kirken til den Tid skulde være gaaet over til at være selvejende, da til denne selv. Konsistorium bifaldt ved Skrivelser af 7de November 1903, 24de Marts, 15de og 30te Juni samt 6te Juli 1904, at der meddeltes Tilladelse til Indhegning af følgende Gravsteder: Gaardejer af Karleholmgaard, Knardrup By, Ole Hansens paa Gandløse Kirkegaard, af Areal 50 Alen, for 50 Aar, Gaardejer af Gandløse Mark P. Møllers paa Gandløse Kirkegaard, af Areal 55 Alen, for 40 Aar, Overpolitibetjent Christensens Enkes paa Gladsaxe Kirkegaard, af Areal 20 Alen, for 60 Aar, Gaardejer af Sundby vester Hans Nielsens paa Taarnby Kirkegaard, af Areal 18 3 / 4 Alen, for 50 Aar, og Gaardejer af Kirkeværløse Jørgen Larsens Enkes, af Areal 40 Alen, for 100 Aar, imod at der betaltes den sædvanlige Ivjendelse til Universitetets Kasse af 1 Kr. pr. Alen for hver 20 Aar, altsaa henholdsvis 125 Kr., 110 Kr., 60 Kr., 46 Kr og 200 Kr. Paa Universitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret ere følgende Udgifter afholdte i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 14de Juni 1904: til Haandklæder m. m. til samtlige Universitetets Landsbykirker, anskaffede i Henhold til Ministeriets Cirkulære af 16de Maj Kr ; til Opvarmning af Ledøje Kirke 70 Kr. 74 Kr.; til Begravelsesprotokoller (Værløse Kirke 13 Kr , Gandløse Kirke 27 Kr.) 40 Kr ; til Koralbøger til Bringstrup Kirke 17 Kr ; til Psalmebøger og Alterbog til Selsø Kirke 22 Kr ; til Anskaffelse og Reparation af Vasa sacra samt Messeskjorte (Sæby Kirke 13 Kr., Smørum Kirke 9 Kr ; Bringstrup Kirke 17 Kr ) 39 Kr ; til Gravpæle, Bænke m. ni. (Egeslevmagle Kirke 38 Kr., Faxe Kirke 84 Kr , Gladsaxe Kirke 25 Kr.) 147 Kr og ved Faxe Kirke (Gartnerarbejde 90 Kr , Hovedrengjøring 48 Kr , Bortførsel af Affald 60 Kr.) 198 Kr , samt i Henhold til Ministeriets

3 1248 Universitetet Skrivelse af 27de s. M.: til Landinspektør Simesen for Arbejder vedrørende Grandløse Kirke, Forskud 125 Kr. III. Forskjellige Sager. Studentersangforeningen erholdt Tilladelse til at afholde Koncert i Festsalen i April Ved Skrivelser af 25de September 1903 og 30te Januar 1904 meddelte Konsistorium Folkeuniversitetsforeningen i Kjøbenhavn Tilladelse til i Universitetsannexet i St. Pederstræde at lade afholde Forelæsningsrækker: i Efteraaret 1903 af Professor, Dr. phil. Kr. Erslev, Professor, Dr. phil. O. Jespersen og Dr. phil. P. Munch samt paa Grund af de foreliggende Forhold af Professor ved Landbohøjskolen W. Johannsen og i Foraaret 1904 af Professor, Dr. phil. F. Buhl og Docent, Dr. phil. Edv. Lehmann. Konsistorium meddelte under 16de December 1903 Tilladelse til, at Professor ved Upsala Universitet F. v. Scliiele benyttede et af Universitetets Auditorier til de Forelæsninger, som han efter Anmodning af Nordisk Forening" havde givet Tilsagn om at holde i Januar Under 26de Marts 1904 meddelte Konsistorium Lektor i fransk Sprog og Litteratur ved Lunds Universitet C. Polack Tilladelse til at benytte et Auditorium i Universitetsannexet i St. Pederstræde til nogle Flftermiddagsforelæsninger paa Fransk over moderne fransk Litteratur. I Anledning af en Skrivelse fra Ministeriet til det mathematisknaturvidenskabelige Fakultet, hvori dette blev anmodet om at tage under Overvejelse, om ikke et af Universitetets eller Universitetsannexets Lokaler eller det botaniske Laboratoriums Auditorium eller Universitetets kemiske Laboratorium eller et andet under Fakultetet eller Universitetet sorterende Lokale kunde stilles til den mathematiske Forenings Raadiglied én Aften om Ugen, udtalte Konsistorium i Skrivelse af 1ste Februar 1904, at det ikke fandt noget at erindre imod, at et af de af Fakultetet i en vedlagt Skrivelse nævnte Lokaler benyttedes af Foreningen. Denne har derefter faaet det ønskede Lokale i det botaniske Laboratorium. 1 Anledning af et Andragende fra Studentersamfundet om Tilladelse til at skaffe sine Medlemmer Adgang til den ved Universitetets Anncxbygning i St. Pederstræde liggende Have gjennem en Dør, anbragt i Plankeværket mod Studiestræde, meddelte Konsistorium under 9de Juni 1904 Studentersamfundet, at Haven er tilgængelig for de Studerende i den Tid, i hvilken Bygningen staar aaben, og at Konsistorium ikke mente at kunne give Studentersamfundets Medlemmer nogen særlig Adgang til Haven. Efter at Ministeriet havde meddelt Konsistorium, at et Expl. af Statstidende" vilde blive det tilsendt, meddelte Ministeriet under 25de Februar 1904 Konsistorium følgende: Fra den 1ste April d. A. at regne, da Statstidenden vil begynde at udkomme, vil der med Hensyn til Bekjendtgjørelser fra Legatbestyrelser være at iagttage følgende Ordning: 1. Bortset fra de i PI. 12te Juli 1843 nævnte Tilfælde ville Bekjendtgjørelser fra Legatbestyrelser angaaende ledige Legatportioner m. v. ikke

4 Forskjellige Sager kunne optages i Statstidenden. 2. For saa vidt en Legatfundats indeholder, at de omhandlede Bekjendtgjørelser indrykkes i Berlingske Tidende", N. N. Stiftstidende", Stiftsavis" eller lignende, vil Bekjendtgjøreise overensstemmende hermed fremdeles være at indrykke i det Blad. hvis Betegnelse svarer til det anførte. I Tvivlstilfælde maa Bestyrelsen indhente Ministeriets Afgjørelse. 3. Saafremt en Legatfundats indeholder, at Bekjendtgjørelser indrykkes i den til Optagelse af offentlige Bekjendtgjørelser (for hele Landet eller et enkelt Stift) autoriserede Tidende" eller lignende, maa der af Bestyrelsen gjøres Indstilling angaaende, hvorledes der fremtidig vil være at forholde. Paa Universitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for ere blandt andet følgende Udgifter afholdte: Udgifter ved Leje af Møbler m. m. i Anledning af Observatoriekommissionens Møder i Universitetskvæsturen 56 Kr og Skrivematerialier for samme Kommission 12 Kr , Ministeriets Skrivelse af 16de Juni Udgifter i Anledning af Gjennemføreisen af de nye Skattelove: til Trykning, Papir, Konvolutter, Protokoller m. m. 42 Kr , til Porto 58 Kr , til Belysning 175 Kr , til Opvarmning (2 Fv. Brænde) 60 Kr., ialt 335 Kr , Ministeriets Skrivelse af 16de Juni s. A. Paa Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for ere blandt andet følgende Udgifter afholdte: Til Anskaffelse af 12 Borde til Regensen, 156 Kr., Ministeriets Skrivelse af 4de Juni Udgifter ved Kommissionen for Observatoriets Flytning 374 Kr , Ministeriets Skrivelse af 7de Juli s. A. Udgifter i Anledning af foretaget Skridt til Realisation af Ejendommen Hov Vig", i hvilken Kommunitetet havde Pant, 355 Kr , Ministeriets Skrivelse af 12te Juli s. A. Udgifter i Anledning af et Forsøg paa ved Anbringelse af Gasblus i Regensens Kjælder at bringe Alumnerne til selv at koge og stege, 83 Kr , Ministeriets Skrivelse af 13de Juli s. A. I Anledning af et fra den i Januar Maaned 1903 stiftede Akademisk Gymnastikforeningindgivet Andragende om en Statsunderstøttede indsendte Konsistorium under 3die Marts 1904 til Ministeriet en Erklæring fra Universitetets Kvæstor, hvori denne bemærkede, at der burde foreligge en Udtalelse fra Gymnastikinspektøren, forinden Sagen kunde bedømmes. Konsistorium udtalte sin Sympathi for Studenter-Gymnastikens Fremme. Ved Skrivelse af 27de Juni 1903 udbad Ministeriet sig Konsistoriums Erklæring i Anledning af et af Gymnastikinspektøren anbefalet Andragende, hvori Bestyrelsen for..akademisk Boldklub" anholdt om, at der af Kommunitetets Midler maatte blive bevilget Klubben en Gang for alle et Beløb af 5000 Kr. til Dækning af Udgifter ved Indrettelsen af en Sportsplads med en stor toetages Pavillon paa en fra Kjøbenhavns Kommune lejet Grund paa 6 Tdr. Land. Til Støtte for Andragendet var navnlig henvist dels til, at Anlæget var udført af den studerende

5 1250 Universitetet Ungdom ved Pengemidler, der som Gave eller rentefrie Laan vare tilvejebragte til Fremme af det hele Foretagende, dels til, at Anlæget var udført til Gavn for den studerende Ungdom, hvorhos selve den Kjendsgjerning, at det var lykkedes at faa Anlæget tilvejebragt, vidnede baade om Offervilligheden blandt de Studerende selv og om Trangen til denne Sportsplads, der er tilgængelig for Akademisk Boldklubs Medlemmer, hidtil udelukkende Studenter og Polyteknikere samt Drenge fra kjøbenhavnske Latin- og Realskoler, saaledes at Tilskuddet nærmest maa betragtes som Hjælp til Selvhjælp. Efter at Konsistorium havde indhentet en Erklæring fra Universitetets Kvæstor, hvori denne fraraadede, at der ydedes Boldklubben et Beløb af 5000 Kr. som Tilskud, men derimod anbefalede, at Beløbet ydedes Boldklubben som rentefrit Laan, blev der efter Konsistoriums Indstilling i Skrivelse af 26de September s. A. af Ministeriet stillet Forslag om, at der til Kommunitetets Indtægtspost 2., Renter af Kapitalformuen, indsattes som Anmærkning inden Linien: Ministeriet bemyndiges til rentefrit at udlaane til Akademisk Boldklub i Kjøbenhavn 5000 Kr., der. bliver at afdrage med 125 Kr. i hver Termin, første Gang i Ilte December Termin 1905". I Motiverne bemærkede Ministeriet, at det ogsaa fandt, at der var særdeles god Grund til at støtte akademisk Boldklub, men man mente dog ikke at kunne foreslaa, at de ansøgte 5000 Kr. ydedes Boldklubben som Tilskud, hvorimod man meget skulde anbefale, at Summen ydedes som rentefrit Laan, der blev at afdrage med 250 Kr. aarlig, idet en saadan Hjælp vilde kunne bringe Boldklubben ud af dens nuværende Vanskeligheder, ligesom man ogsaa efter de foreliggende Oplysninger maatte formene, at Klubbens pekuniære Stilling var en saadan, at den meget vel vilde kunne paatage sig den med et saadant Laan forbundne Forpligtelse. Forslaget blev tiltraadt af Folkethingets Finansudvalg, vedtaget af Rigsdagen og Beløbet optaget paa Finansloven for

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 627 3. Forinden Stemplingen iinder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 4. Alle Exemplarer

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, Universitetsbygningens Forskjønneise. 321 B, Enkelte Foranstaltninger, I. Universitetsbygningens Forskjønneise. r ri L Restaureringen af Dekorationen i Universitetets Forlial og Korridorer, hvortil der

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

B. Enkelte Foranstaltninger.

B. Enkelte Foranstaltninger. Universitetet 1904 1905. 337 af Vandklosetter og Toiletrum i zoologisk Museums Kjælder 2400 Kr.; til Fornyelse af Zinktagene og Tagrenderne paa Bygningerne ved det store Palmehus i botanisk Have 4350 Kr.;

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

V. Besættelse af Skolelærerembedet i Gladsaxe.

V. Besættelse af Skolelærerembedet i Gladsaxe. Universitetets Almanakprivilegium. 931 til Universitetskvæsturen, ledsaget af Trykkeriets Attest om Oplagets Størrelse; 6. Alle Omkostninger afholdes af Udgiveren; 7. De Exemplarer, som ikke benyttes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

B, Enkelte Foranstaltninger,

B, Enkelte Foranstaltninger, Byggeforanstaltniriger ved Universitetet og Kommunitetet. 1059 5,240 Kr., b. Hovedistandsættelse af Hvalsamlingens Lokaler 850 Kr.; 3. Mineralogisk Museum og kemisk Laboratorium: a) Installation af Vandklosetter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender.

Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. Andet Afsnit. Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. I. Universitetskvæsturen. Under 24. September 1910 blev Kvæstor ved Universitetet og Sorø Akademi m. v. Karl G-oos udnævnt til Ridder

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet

Aarbog. for. Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende. Meddelelser for de akademiske Aar , udgivet Aarbog for Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt og Kommunitetet, indeholdende Meddelelser for de akademiske Aar 1864 71, udgivet efter Konsistoriums Foranstaltning af O. Groos, Professor.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

B. Enkelte Foranstaltninger. 1. Universitetets Landsbykirker. 354 økonomiske Anliggender

B. Enkelte Foranstaltninger. 1. Universitetets Landsbykirker. 354 økonomiske Anliggender 354 økonomiske Anliggender 1889 1890. og hvis Hovedbestanddel vilde blive Meddelelser om Good Templar Ordenens forskjellige Loger her i Landet og Udlandet og iøvrigt Oplysninger, der kunde have Interesse

Læs mere

VI. Akademiske Højtideligheder. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter.

VI. Akademiske Højtideligheder. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. Akademiske Højtideligheder. VI. Akademiske Højtideligheder. Universitetets Aarsfest afholdtes Torsdag den 21. November 1907. Talen holdtes af Professor, Dr. H. G. Zeuthen. Indbydelsesskriftet indeholdt

Læs mere

III. De Studerende. 1. Studenterraadet. a. Formændene for Studenterraadene. (Journ. No. 75/1921, 75/1922 og 75/1923).

III. De Studerende. 1. Studenterraadet. a. Formændene for Studenterraadene. (Journ. No. 75/1921, 75/1922 og 75/1923). i III. De Studerende. 1. Studenterraadet. a. Formændene for Studenterraadene. (Journ. No. 75/1921, 75/1922 og 75/1923). Som Formænd for Studenterraadene har fungeret: 1920 21: Det samlede Studenterraad:

Læs mere

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter.

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. a. Universitetsbiblioteket. 1. Bibliotekskommissionens Betænkning. Under 11. Oktober 1924 tilskrev Undervisningsministeriet Konsistorium saaledes:»undervisningsministeriet

Læs mere

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter.

VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. VII. Universitetets videnskabelige Samlinger og Anstalter. a. Raadighedssum til Afholdelse af særlige Udgifter for Universitetets Instituter. 1. Bevillingens ordinære Beløb. Paa Finansloven for 1940-41,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

III. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 1. Den botaniske Have.

III. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 1. Den botaniske Have. 144 Universitetet 1889 1890. 31 II t d. 18de April 1890. Universitetets Rektor, Professor Dr. tlieol. P. Madsen holdt Talen*). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af Samme:»Det kirkelige Embede.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

B. Enkelte Foranstaltninger.

B. Enkelte Foranstaltninger. Den polytekniske Læreanstalts Bygningsvæsen. 223 1) at der paalægges Jordlodden en aarlig Arvefæsteafgift af G Td. Rug, 6 Td. Byg og 6 Td. Havre at betale med Penge efter livert Aars Kapitelstaxt, og hvorfor

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

B. Enkelte Foranstaltninger.

B. Enkelte Foranstaltninger. Afleveringen af den gamle botaniske Have. 1.317 B. Enkelte Foranstaltninger. ]. Afleveringen af den sidste Rest af den gamle botaniske Have. Efter Afleveringen af de i Aarb. f. 1877 78 S. 479 83 omtalte

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret

Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret Højskolens Personaleforhold. 253 III. Højskolens Personaleforhold. I. Oversigt over Afgang og Ansættelser i Aaret 1937 38. Fra 1. November 1937 blev Docent ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Dr.

Læs mere

XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke.

XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke. XI. Ophævelse af Konsistoriums Patronat for Vor Frue Kirke. (Journ. Nr. 331/1916.) Under 4. November 1016 tilskrev Kirkeministeriet Konsistorium saaledes:»i Henhold til Lov om Kirkers Bestyrelse m. m.

Læs mere

III. Forelæsninger, Øvelser og Examina.

III. Forelæsninger, Øvelser og Examina. Det akademiske Lærersamfund. 88] Udlandet gjennem et Par af de vigtigste periodiske Værker, samt et Overblik over indvundne Resultater, f. Ex. med Hensyn til Dødelighed. 5. Jura. Et propædeutisk Kursus

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en.

01403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke. Domme. Taksations kom m ission en. 01403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01403.00. Fredningen vedrører: Sigerslev Kirke Domme Taksations kom m ission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1950, 21-10-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere

1. Afgang og Udnævnelser. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse.

1. Afgang og Udnævnelser. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse. 106 Universitetet, 1895 1896. B. Tilstand og Virksomhed, I. Bestyrelse. Til Rektor for Rektoratsaaret 1895-96 valgte den akademiske Lærerforsamling den 17de Oktober 1895 Professor, Dr. phil. H. G. Zeuthen,

Læs mere

Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender.

Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. A^ndet Afsnit, Universitetets og Kommunitetets økonomiske Anliggender. A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgørelser af enkelte Tilfælde. I. Universitetets Almanakprivilegium. Det i Aarbog

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Universitetet og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter.

Universitetet og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter. Første Afsnit. Universitetet og den polytekniske Læreanstalts Forhold som Læreanstalter. A. Universitetet. I. Bestyrelsen. a. Beretning for Aaret 1923 24. Den akademiske Lærerforsamling har i 1923 24 holdt

Læs mere

111. Forelæsninger, Øvelser og Examiua.

111. Forelæsninger, Øvelser og Examiua. [ et Lærersamfund. 27 I Gjensvar herpaa udtalte Konsistorium i Skrivelse af 19. Jan. 1887. at det som almindelig Regel for Universitetets Professorboliger gjælder, at den Professor, der opterer en Professorbolig,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

V. Akademiske Grader.

V. Akademiske Grader. G30 Universitetet 1911 l'jl'2. V. Akademiske Grader. 1. Dispensation med Hensyn til Erhvervelse af Doktorgraden. Ved kgl. Resol. af 21. I)ecbr. 1911 blev det tilladt Lærer ved de københavnske Kommuneskoler

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Det akademiske Legat- 0 Stipendievæsen.

Det akademiske Legat- 0 Stipendievæsen. 750 Universitetet 1888 1889. Ligeledes er gjennem det russiske Gesandtskab i Kjøbenhavn modtaget et medicinsk Skrift af Professor ved Universitetet i Moskov Mansouroff og fra Bologna et Exemplar af den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Y. Akademiske Højtideligheder.

Y. Akademiske Højtideligheder. 898 Universitetet 1903 1904. Det tilosoliske Fakultet liar under 30te Maj 1904 vedtaget følgende: Bedømmelser, der af de af Fakultetet beskikkede Censorer afgives over indsendte Afhandlinger for Doktorgraden,

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

2. Akademisk Disciplin.

2. Akademisk Disciplin. 368 Universitetet 1893 1894. vilde blive tilstrækkelig til Fyldestgørelse af de mange andre foreliggende Krav paa Understøttelse af den, som Ministeriet maatte ønske at kunne imødekomme. Ministeriet liavde

Læs mere

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret

Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 248 Danmarks tekniske Højskole 1937 38. II. Forandringer i Undervisnings- og Eksamensplaner i Beretningsaaret 1937 38. Regler for Optagelse af polytekniske Eksaminander. Under 24. Juni 1938 tilskrev Højskolen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

IV. Universitetets retsregler

IV. Universitetets retsregler IV. Universitetets retsregler A. Styrelsesregler Skrivelse af 16. juni 1978 fra Direktoratet for de videregående uddannelser vedrørende ændring af statuttens 68, stk. 1, sidste punktum og 70, stk. 2, således

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010

Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Nr. 56 18. mars 1925 Lov om Ægteskabets Retsvirkninger, som senest ændret ved anordning nr. 398 af 20. april 2010 Kapitel I. Almindelige Bestemmelser. Kapitel II. Om Formuen. Kapitel III. Om Gældsansvaret.

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Sammenlignende Oversigt over Universitetets Økonomi paa Normalreglementets Tid og efter Finantsloven for

Sammenlignende Oversigt over Universitetets Økonomi paa Normalreglementets Tid og efter Finantsloven for Oversigt over Universitetets Okonomi. 383 Ved Ministeriets Skrivelse af 19. Juli 1

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Den polytekniske Læreanstalts Personalforhold,

Den polytekniske Læreanstalts Personalforhold, 422 Den polytekniske Læreanstalt 1913 1914. Saafremt Forholdene i Fremtiden gøre det ønskeligt, maa Docenten fiiide sig i de Forandringer, der fra Lærerraadets Side maatte vedtages i disse Bestemmelser«II,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01441.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00. Fredningen vedrører: Nødebo Kirke. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01441.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01441.00 Fredningen vedrører: Nødebo Kirke la., Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1950 Kendelser Deklarationer ('\

Læs mere