UNIVERSITETET OG DET MILITÆR-INDUSTRIELLE KOMPLEKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNIVERSITETET OG DET MILITÆR-INDUSTRIELLE KOMPLEKS"

Transkript

1 UNIVERSITETET OG DET MILITÆR-INDUSTRIELLE KOMPLEKS Flemming Bahner, Thomas Boje, Jens Brinch og Svend Petersen. For at belyse samspillet mellem erhvervslivets interesser og den videnskabelige aktivitet, har artiklens forfattere valgt et konkret eksempel som udgangspunkt: forholdene på Polyteknisk Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole. Dette fører over i en gennemgang af Pentagons indflydelse på dansk forskning. I artiklen anføres at de Pentagonfinansierede forskningsprojekter både i Danmark og i resten af den frie, vestlige verden er udtryk for en indirekte hjerneflugt til U.S.A., og at en stor del af denne forskning harmonerer næsten uhyggeligt med militærets interesser. I et afsluttende teoretisk afsnit foretager forfatterne en analyse af forskningens forhold til finanskapitalen i det senkapitalistiske samfund og viser, hvorledes forskningen både direkte og indirekte tjener finanskapitalens profitinteresser. Artiklen munder ud i en formulering af en alternativ målsætning for videnskabelig praksis. LABORATORIET FOR ELEKTROMAGNETISK FELTTEORI: et lærestykke. 1. Organisation: Laboratoriet for elektromagnetisk feltteori, der er et selvstændigt laboratorium under Danmarks Tekniske Højskole (DTH), er sammensat af fem forskellige grupper. Grupperne dækker områderne elektromagnetisk teori, mikrobølger, det radiodøde rum og et værksted. Den samlede stab på laboratoriet er 38 personer. 1) Laboratoriets leder er Prof. H. Lottrup Knudsen, og det havde i 1968/69 ialt 46 studerende indenfor de nævnte områder. Det specielle ved laboratoriet er det radiodøde rum, der må betragtes som et specielt måleinstrument, selv om det er en stor sort bygning beliggende umiddelbart ved siden af selve laboratoriet. Det radiodøde rum har været ret kostbart, idet det er isoleret på en måde, der forhindrer alle radiobølger i at trænge gennem det, og det betegnes af fagfolk som et af de bedste i Europa. I rummet kan man under eksperimentelt kontrollerede betingelser foretage målinger bl.a. af antenners sende- og modtageevne, og dette er netop en af laboratoriets vigtige opgaver.

2 DET MILITÆR-INDUSTRIELLE KOMPLEKS Forskning: Laboratoriets forskning falder som al anden forskning på DTH i 2 grupper: de bestilte undersøgelser og institutforskningen. Ved de bestilte forskningsprojekter, hvor opgaven defineres af organisationer og virksomheder uden for DTH, som også betaler denne forskning, er erhvervslivets indflydelse naturligvis særlig stor. Vi ser i årsrapporten, at laboratoriet bl.a. har undersøgt antenner for INMENTIC A/S og BANG OG OLUFSEN i Struer. Laboratoriets radiodøde rum er noget ganske specielt, idet alle og enhver kan låne det mod erlæggelse af den fastsatte leje, omkring 1000 kr. pr. dag. Blandt de organisationer, der har brugt det i 1968/69, findes både statsinstitutioner og private firmaer, indenlandske såvel som udenlandske. Statsinstitutionerne var LUFTFARTSDIREKTORATET og SØVÆRNETS TELEVÆSEN. Blandt det danske erhvervslivs repræsentanter finder man B & O, ELEKTRONIKCENTRALEN og NORDISK ANTENNEFABRIK A/S. De udenlandske firmaer var KONGSBERG VÅPENFABRIKK (Norge) og MESSERSCHMIDT= BÖLKOW=BLOHM GMBH. fra Tyskland, der henholdsvis har undersøgt granatantenner og raketter. Forskellen mellem den forskning, laboratoriet udfører for private firmaer, og firmaernes egen forskning i det radiodøde rum, er, at i det førstnævnte tilfælde offentliggøres alle forskningsresultater, hvorimod det er firmaernes private ejendom, når de selv udfører forskningen. Offentliggørelsen er stadfæstet i reglerne for kontraktforskning på DTH, hvor det siges, at resultaterne af den bestilte forskning ikke må påføre "den assistance, der kan ydes fra anden side ubillig konkurrence". Når private lejer det radiodøde rum vedrører deres arbejde egentlig ikke selve laboratoriet, er det blevet sagt til KURASJE. Og således får Lottrup Knudsen og de øvrige ansatte ren samvittighed og frikender sig selv for ansvar, når f.eks. KONGSBERG VÅPEN- FABRIKK kontrollerer styreantenner på deres målsøgende missiler. De ansvarlige ledere på DTH har overhovedet ingen problemer og gør sig tilsyneladende ingen overvejelser med hensyn til det berettigede i at udlåne videnskabelige faciliteter til rustningsindustrien for det vedrører jo egentlig ikke laboratoriet, og desuden betaler de jo for det. Nej det vedkommer kun andre end firmaet selv på den måde, at den danske stat gennem sit undervisningsministerium financierer opbygningen af faciliteter, der både kan bruges og - hvad værre er også bliver brugt til bombekontrol. Den danske stat stiller ressourcer til rådighed for rustningsindustrien, både i form af instrumenter det radiodøde rum og i form af intellekt, idet man mod passende ekstrabetaling kan få højtkvalificerede teknikere med i lejemålet. Ideologien bag denne holdning er den snart herostratisk berømte/berøgtede saglighedsideologi, hvor den "objektive" videnskabsmand hverken kan eller vil tage stilling til, hvorledes videnskabens resultater og instrumenter skal eller bør bruges. derfor lader man stå til: alle kan få adgang til det radiodøde rum, blot de venter til det bliver deres tur, idet de må følge den orden, deres ansøgninger kommer i. Det princip, som hyldes på DTH såvel som på alle andre forskningsinstitutioner, kan udtrykkes let omskrevet i velkendte ord: Hvad der er godt for erhvervslivet dvs. kapitalen, er godt for Danmark og så er det endda underordnet hvilket erhvervsliv, dansk, norsk eller tysk. Det harmonerer godt med en opfattelse af, at kapitalen er international og udøver sit herredømme uden hensyn til nationalstatens snævre grænser. Industriens interesser kommer også ind i den almindelige forskning og undervisning. Et firma i Aarhus, TERMA A/S er blevet kontaktet af laboratoriet. TERMA bygger og konstruerer en bestemt antennetype, som en ældre studerende ved laboratoriet arbejdede med til sin afsluttende opgave. Han stod og manglede en antenne til at foretage målinger på, og TERMA havde netop den han skulle bruge. Da de første målinger var foretaget, stillede laboratoriet en opgave over denne antennetype, som et hold af studerende afleverede 10 forslag til. Industriens aldrig svigtende samarbejdsvilje viste sig straks, idet TERMA byggede alle ti antenner oven i købet gratis.

3 30 KURASJE 1/70 TERMA fik på denne måde en vældig støtte til sin produktudvikling, og produktudvikling er en meget vigtig faktor, når man skal bevare en stabil profit. Det gælder dog ikke bare TERMA, men alle de virksomheder, der bestiller og får gennemført forskningsprogrammer, at de gør det for at sikre deres profit gennem udviklingen af nye produkter. Man kan selvfølgelig vælge at anskue problemet som Mogens Fog: "Vores grundregel er, at vi ikke vil have kontraktforskning, hvor resultaterne ikke må offentliggøres." (Politiken 17/1-70). Dette er for de ansvarlige en tilstrækkelig sikring af videnskabens postulerede neutrale stilling i samfundet. Offentlighed omkring forskningsresultaterne er dog ikke nogen sikring af den videnskabelige neutralitet, idet alene det faktum, at private firmaer og laboratoriernes teknikere arbejder med et problem op til måske ét år før andre opdager, at der overhovedet er et problem, giver nogle virksomheder en fortrinsstilling frem for andre i samme branche. U.S.A.F. OG DANSK FORSKNING. Som institutforskning er der ialt gennemført 36 projekter på laboratoriet i den betragtede periode. KURASJE har set nærmere på projekt nummer 10: "Backfire Antennas", der er gennemført af E. Dragø Nielsen og K. Pontoppidan. Resultaterne af disse undersøgelser er beskrevet i en rapport, R 69, samt i en artikel i et fagblad. Projektet er blevet støttet af U.S.AIR FORCE, CAMBRIDGE RESEARCH CENTER gennem European Office of Aerospace Research, United States Air Force ved kontrakt nr. F C Det er jo ikke længere nogen nyhed at det amerikanske militær finansierer forskning i Danmark og har gjort det gennem de sidste 10 år. Politiken tog det op på forsiden d. 16/1-70. Samme dag udtaler E.Knuth- Wintherfeldt, der er rektor for DTH, til Berlingske Aftenavis at han "på de betingelser, det amerikanske flyvevåben stiller for støtte til de to forskningsprojekter på DTH ville modtage støtte til forskningen fra Kina, Sovjetunionen eller en hvilken som helst anden stat". Hvordan er så de betingelser, der efter Knuth-Wintherfeldts opfattelse udelukkende er til gavn for dansk forskning og helt aideologiske? Med hensyn til selve udvælgelsen af projekter sker det ved at en given forsker finder 3-4 problemer, som han gerne vil undersøge. Disse formulerer han så som konkrete projekter med en forskningsplan, budget o.s.v. og sender dem derefter til det amerikanske militær, enten hæren, flåden eller flyvevåbenet, der hver især finansierer forskning i udlandet. På DTH er det udelukkende flyvevåbenet, det drejer sig om, og når USAF har gennemset og vurderet forslagene, udvælger de ét. Næste trin er forhandlinger mellem USAF og den pågældende forsker, og hvis de falder tilfredsstillende ud, oprettes en kontrakt. Forskeren er herefter ansat af det amerikanske flyvevåben, der betaler hans løn og øvrige lønninger og materialeudgifter i forbindelse med projektets gennemførelse. DTH udbetaler dog den kontraktansatte hans løn på samme måde som de normaltansatte. USAF fører løbende kontrol med projektets forløb gennem inspektionsbesøg af embedsmænd fra kontoret i Bruxelles og desuden gennem de rapporter, som forskeren er pligtig til at indsende hvert kvartal. Disse vilkår ser tilsyneladende ganske fordelagtige ud, og man fristes til at spørge, hvad Pentagons udbytte overhovedet er i denne handel. Pentagons fordel er ganske stor, for reelt er der blot tale om er maskeret form for brain-drain hjerneflugt idet de på denne måde får udført både grund- og målforskning uden at belaste deres egne forskningsinstitutioner hjemme i U.S.A. Den af Pentagon finansierede forskning i udlandet er dermed medvirkende til at opretholde den videnskabelige og teknologiske kløft mellem U.S.A. og resten af den vestlige verden. Desuden har Pentagon endnu en stor fordel, idet de har et overblik og kan kombinere, fordi de har mange forskningsprojekter løbende i adskillige lande. Dette gør, at Pentagon kan få en enkelt forskers projekt til at passe ind i deres egen helhed og hele tiden sikre sig de nyeste forskningsresultater fra næsten alle områder.

4 DET MILITÆR-INDUSTRIELLE KOMPLEKS 31 I Danmark er det ikke blot DTH, der nyder godt af Pentagonsforskningsstøtte, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. RESEARCH STUDIES BEING CONDUCTED ABROAD, ACTIVE ON JAN : DANMARK. Military Dept. Contracted agency Title Cost 1000 $ Estimated date of completion contract no. N Marine Biological Laboratory Ecological Investigations on Bottom Living Marine Animals 12,0 April 69 F C-0089 F Danske Meteorologiske Inst. Ionospheric Research Using Active Satelitte Transmission 28,0 Feb. 69 AF F do. Artic Geomagneti c Observations 5,5 Mar. 69 Af F Technical University of Denmark Material Properties at High Strain Rates 18,o do. F61o52-68-C-0032 F do. Conduct Theoretical and Experimental Studies of Backfire Antennas 31,0 Dec. 69 F C ,5 Military dept. code: A-Army, N-Navy, F-Air Force kilde: Congressional Record Senate, May 1, 1969 p. S4425 Da den amerikanskfinansierede forskning i Danmark kun udgør en ringe del af hele Pentagons udenlandske forskningsprogram, er det meget svært at sige noget om forskningens art eller karakter, især spørgsmålet om strategisk kontra ikke-strategisk forskning. Den samme Congressional Record, som er anvendt ovenfor, indeholder en oversigt svarende til den for Danmark over ialt 441 projekter fordelt på 44 lande til et samlet beløb af 30,4 mio. $, d.v.s. langt over de 7,5 mio., der har været nævnt i Politiken. En numerisk sammenfatning af denne oversigt er medtaget som appendiks til denne artikel, idet selve originalen er på 8 sider. Selv om oversigten kun indeholder ikke klassificeret forskning, d.v.s. forskning, der ikke direkte har nogen militær anvendelse for øje, er der dog visse typer af projekter, der går igen i mange lande. Nogle af de enkelte projekter har for den ukyndige læser absolut militær relevans. De hyppigst tilbagevendende projekter er udforskning af ionosfæren ved hjælp af satelitter. I 15 af de 44 modtagerlande findes denne ionosfæreforskning, og i de fleste tilfælde har projektet nøjagtig samme titel som det danske på Meteorologisk Institut. De 15 lande er omhyggeligt fordelt på alle verdensdele. Dette viser, at det aldeles ikke er nogen garanti, at det er den enkelte forsker, der efter egne interesser formulerer problemerne, så længe Pentagon sidder i den sidste ende og kan få løsrevne projekter til at passe ind i en helhed. De paramilitære eller militært relevante projekter findes også i adskillige lande, og de vedrører næsten alle problemer i forbindelse med atomar, biologisk og kemisk krigsførelse. I Argentina arbejder man f.eks. på et projekt, der skal finde frem til "effective protective and therapeutic drugs against radiation sickness", og strålesyge følger som bekendt altid efter abomber. I Tyskland og i Japan

5 32 KURASJE 1/70 undersøger man chock og chockbølger, hvilket også er en effekt af a-bomber og almindelige bomber. I Heidelberg på Max Planck Institut für Kernfysik undersøger man, hvorledes (radioaktivt) støv spredes. I mange lande findes projekter, der beskæftiger sig med epidimologisk forskning. Det kan naturligvis anvendes til gavn for menneskeheden at kende epidimiernes forløb og spredning, således at man kan bremse dem, men det kan i endnu højere grad anvendes til bakteriologisk krigsførelse, da det altid er lettere at sprede epidimier end at standse dem, jvfr. den seneste influenzaepidimi. Denne gennemgang af enkelte forskningsprojekter naturligvis tendensiøs, idet vi har valgt de projekter ud, der bedst illustrerer det, som vi ville vise her. Men samtidig indeholder listen kun offentligt tilgængelige oplysninger, så den må anses for at være et minimumsestimat for de virkelige forhold. Det forekommer indlysende, at der også kan findes eksempler på direkte militær forskning for Pentagon i Danmark, men hvorfor i alverden skulle nogen udsætte sig for kritik ved at offentliggøre det. KONKLUSION. Som konklusion vil vi her betragte nogle af de politiske konsekvenser og den politiske anvendelse af den objektive, afideologiserede videnskab. Udgangspunktet er, at enhver videnskab har en samfundsmæssig nytteværdi. Ingen videnskab eksisterer i et samfundsmæssigt vakuum, og både målog grundforskning har et eller andet formål. Netop formålet medfører, at videnskaben får en nytteværdi. Ligegyldigt hvor ofte forskerne hævder, at de kun arbejder ud fra deres egne videnskabelige interesser, skjuler det dog ikke, at de og dermed deres videnskab er en integreret del af det samfund, de virker i. Før man ser på, hvem videnskaben er til nytte for, må man have en model af samfundet, der viser, hvilke interesser og grupper, der findes i den eksisterende historiske samfundsformation det højtindustrialiserede senkapitalistiske samfund. For at kunne anvendes ved en analyse må modellen også vise, hvilke magtrelationer, der findes mellem grupperne. I det senkapitalistiske samfund finder man, som i alle tidligere samfundsformationer, 2 hovedklasser: udbytterne og de udbyttede. Som fællesbetegnelse for udbytterklassen har vi valgt begrebet Finanskapital (FK). FK omfatter både personer, organisationer og institutioner, blandt andre bankerne, virksomhederne, store og små selvstændige, statsbureaukratiet med både militær, administratorer og universiteter mfl. Den udbyttede klasse består udelukkende af individer. Fælles for alle disse individer er deres dobbelte rolle i forhold til FK: dels rollen som (produktiv) lønarbejder og dels rollen som forbruger. Implicit givet i relationen udbytter udbyttet er en antagelse om, at udbytterne har kontrol og magt over de udbyttede. FK's kontrol og magt er total. I den gamle dominansrelation arbejder kapital skabes magten i kraft af, at arbejderen er tvunget til at sælge sin arbejdskraft. I den nye dominansrelation forbruger kapital udøves magten i kraft af, at FK styrer forbruget ved at kontrollere marke-

6 DET MILITÆR-INDUSTRIELLE KOMPLEKS 33 det gennem at bestemme udbuddet. Den liberalistiske opfattelse af et marked styret af den frie konkurrence er forlængst blevet en illusion gennem de enkelte virksomheders naturlige udvikling til monopolistiske storforetagender (se f.eks. Baran & Sweezy: Monopoly Capital, London 1966). Den teoretiske model, som vi arbejder med, kan fremstilles grafisk: Hvorledes handler videnskaberne i FK's interesse? De tre hovedtyper af videnskab tjener forskellige formål: A. de tekniske videnskaber, naturvidenskaberne, er direkte knyttet til FK's profitinteresse gennem deres betydning for alle de teknologiske fremskridt. Via den teknologiske udvikling kan FK opretholde markedet gennem et stadigt udbud af nye varer, således at de udbyttede fastholdes i deres rolle som forbrugere. Samtidig fastholdes de i deres rolle som lønarbejdere, idet FK for hver arbejdsfunktion den afskaffer gennem den nye teknologi skaber en ny. I stedet for frigørelsen fra arbejdet bevares slaverollen, selv om formen måske ændres en smule. B. de hermeneutiske fortolkende videnskaber. Denne gruppe omfatter især historie, sprog, litteratur, d.v.s. alle humaniorafag. De hermeneutiske videnskabers arbejdsområde er det ideologiske, hvor de skal legitimisere de bestående magtrelationer. Således skal de overbevise/indoktrinere den udbyttede til selv at opfatte sin rolle som naturgiven. Det sker gennem overførelse af overklassens og dermed FK's værdinormer til den udbyttede. Et eksempel herpå er litteraturforskningen, som faktisk altid har beskæftiget sig med finkulturen og de finkulturelle værker, der netop er bærere af disse værdinormer. C. de sociale videnskaber. Disse arbejder også på det ideologiske plan. For overskuelighedens skyld kan man skelne mellem forskellige discipliner: 1. sociologi/psykologi. Deres arbejdsområde er direkte den menneskelige adfærd. Den måde, som deres videnskabelige resultater både kan bruges og bliver brugt på i FK's tjeneste, er styring af de udbyttedes adfærd. Det viser sig i deres valg af forskningsproblemer f.eks. trivsel på arbejdspladsen, problemer vedrørende afvigere og afvigelser stofbrugerne o.s.v. FK's ideelle mennesketype er det problemfrie, arbejdsvillige menneske, og skabelsen af dette kan kun ske ved sociologiens og psykologiens beredvillige indsats. På det teoretiske område er især sociologien med til at forplumre samfundets egentlige magtforhold ved at benægte eksistensen af klasser og klassemodsætninger, som det f.eks. viser sig i stratifikationsteorierne. 2. økonomi og jura. Begge skal legitimisere de bestående magtforhold i samfundet. Økonomien gør det ved at afideologisere vidtrækkende politiske beslutninger under dække af saglighed, hvorved ethvert angreb eller bare indsigelse mod disse beslutninger bliver umuliggjort. Den økonomiske videnskab er jo pr. definition objektiv, neutral og saglig, således at kritikere af beslutningerne altid fremstår som tåber. Eksempler på afideologiseringen er bl.a. kommissionsrapporter som Kurt Hansen-udvalgets, v. Eyben-udvalgets og selvfølgelig de "økonomiske vismænd". Afideologiseringen bliver dermed også forudsætningen for

7 34 KURASJE 1/70 teknokraternes indflydelse og magt i den politiske beslutningsproces. Juraens formål er at formulere det retsligt-legale grundlag for de bestående ejendomsforhold. Her igennem legitimerer den FK's vilkårlige overgreb mod dem, den udbytter. Denne legale undertrykkelse viser sig mest direkte i lovgivningen vedrørende produktion og arbejde, eksempelvis arbejds "u" retten og det nyeste skud på stammen, arbejdsformidlingsloven eller deportationsloven. Det viser sig også på andre områder, hvor f.eks. loven om afbetaling er medvirkende til at fastholde de udbyttede i begge deres roller Fælles for de sociale videnskaber er at de medvirker til at skabe en forbruger, der harmonerer med FK's forbrugerideal, nemlig én, der lydigt og villigt konsumerer hvad som helst. Gennem markedsføring (markedskontrol) manipulerer man forbrugeren til at tro, at det er i hans interesse, at der produceres 10 slags sæbe, tandpasta, 100 bilmærker o.s.v.

8 DET MILITÆR-INDUSTRIELLE KOMPLEKS 35 Hvis normale mennesker skulle deltage i de aktiviteter, som videnskabsmanden deltager i i dag, ville de blive sindssyge. Det er ikke nogen gåde, hvordan videnskabsmanden undgår at lade sig påvirke af sin stilling og funktion som FK's forlængede arm, når man betragter den mytologiske sfære, han svæver rundt i. Gennem sine myter myten om videnskabelig objektivitet, myten om neutralitet, myten om værdifri forskning beskytter han sig mod den latente sindssyge. Ud over disse videnskabelige myter opretholder han også sin personlige integritet gennem politiske myter, præget af en korporativistisk opfattelse af, at "det til syvende og sidst jo kommer os alle til gode". (om mytologiseringen se f.eks. Barthes: Mytologier Rhodos 1969). Vender vi tilbage til vores udgangspunkt om videnskabens nytteværdi, kan man nu indføre distinktionen mellem legitim/illegitim forskning. Den illegitime forskning er den, som vi har taget op her både i eksemplet fra DTH, i amerikansk forskning i øvrigt og i denne analyse af videnskabens funktion i det senkapitalistiske samfund. Den er illegitim, fordi den som vist tjener FK's snævre profitinteresser. Den legitime forskning har til formål at nedbryde FK's kontrol og at afskaffe udbytningsrelationen. Ser vi igen på vores teoretiske model, indebærer dette formål, at videnskaben skal være med til at vende magtrelationerne: Ud fra dette kriterium bør al videnskabelig aktivitet vurderes. 1) "Annual Report of The Laboratory of Electromagnetic Theory, The Technical University of Denmark, for the Academic Year 1968/69, D 97. APPENDIKS. Fortegnelsen over Pentagonfinancierede forskningsprojekter over heleverden. (Projekterne er virksomme 1/1 1969, opgørelsen er pr 1/5 1969). Land antal projekter beløb i 1000 $ Belgien ,9 Danmark 5 94,5 England (hele U.K.) ,1 Finland 2 126,0 Frankrig ,7 Grækenland 5 223,6 Holland 5 259,5 Island 1 50,0 Italien ,5 Norge ,4 Schweitz 6 142,8 Spanien 6 306,7 Sverige ,5 Tyskland ,0 Østrig ,1 Europa ialt ,3

9 36 KURASJE 1/70 Iran 1 70,0 Israel ,5 Libanon 5 432,9 Ægypten 1 13,9 Mellemste østen ialt ,3 Ceylon 1 0,6 Indien 3 48,0 Indonesien 1 8,3 Japan ,8 Korea 5 87,9 Malaysia 2 75,0 Philippinerne 8 213,1 Taiwan (Formosa) 5 98,5 Thailand ,1 Asien ialt ,3 Ghana 1 10,0 Kenya 1 20,0 Afrika ialt 2 30,0 Argentina 8 241,5 Bermuda 1 29,0 Bolivia 2 121,0 Brasilien ,7 Chile 7 282,7 Colombia 2 45,0 Costa Rica 1 7,4 Equador 1 29,0 Jamaica 3 99,6 Peru ,3 Uruguay 7 282,7 Sydamerika ialt ,5 Australien ,9 New Zealand 4 96,4 Canada ,4 Hele verden ialt ,1 Kilde: Congressional Record Senate, may 1, 1969 pp. S4423-S4430.

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc.

Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj Great Place to Work Institute, Inc. Ledelse, organisatorisk og personlig udvikling Forstanderkredsen 13. maj 2009 Great Place to Work Institute Hvad er en god arbejdsplads? Hvordan måler man styrker og svagheder? Hvordan kan man arbejde

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 577 Offentligt J.nr. 2011-318-0409 Dato: 22.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011.

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. juli til. december Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Arbejdsvilkår i en krisetid. Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Arbejdsvilkår i en krisetid. Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Arbejdsvilkår i en krisetid Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan går det i Danmark? Har vi noget at have vores bekymringer i? Lykke og tilfredshed

Læs mere

Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000

Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000 Bryld og Haue: Den Nye Verden 1945-2000 Opdatering af tabeller s. 156, Gennemsnitlig årlig vækst i BNP, faste priser 1999 USA 4,1% Japan 2,1% Tyskland 1,7% Storbritannien 1,1% Frankrig 2,4% Kilde: Statistisk

Læs mere

HVORDAN KAN UNIVERSITETERNE HJEMTAGE FLERE ERC- MIDLER?

HVORDAN KAN UNIVERSITETERNE HJEMTAGE FLERE ERC- MIDLER? NOVEMBER 2012 HVORDAN KAN ERNE HJEMTAGE FLERE ERC- MIDLER? 1. NOVEMBER 2012 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION 1 HVORDAN KAN UNIVERTSITETERNE HJEMTAGE FLERE ERC-MIDLER Hvem henter flest ERC grants,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt

Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I alt Sekretariatet Bilag: Udenlandske studerende på danske uddannelser Den 6. juni 2012 Dok.nr. bba/sel Tabel 1: Internationale studerende på hele uddannelser, tidligere kulturministerielle område 2000 2001

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Danmarks Bedste Arbejdspladser

Danmarks Bedste Arbejdspladser Danmarks Bedste Arbejdspladser Kim Møller Great Place to Work Institute 1. februar 2007 Baggrund og historie Argentina Belgien Brasilien Canada Chile Colombia Danmark Ecuador England Finland Frankrig Grækenland

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2015 Cirkulære af 23. april 2015 Modst. nr. 014-15 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia Norges Markedsanalyseforening 25. november Fremtidsseminaret Axel Olesen, NextNordic www.nextnordic.com Kreativ destruktion: Udskiftningsraten

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi 2004 Danmarks samhandel med andre lande 700000 600000

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct.

International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. International sammenligning af sammensatte marginalskatter: Danmark indtager en 3. plads med 72 pct. Dette notat indeholder en sammenligning af den sammensatte marginalskat i OECD-landene i 2007. Den sammensatte

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser 2015 Cirkulære af 18. december 2015 Modst. nr. 052-15 J.nr. 2015-1753-0004 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Title og Væksthus Midtjylland Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Hvad er Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network har med

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser 2016 Cirkulære af 21. december 2016 Modst. nr. 038-16 J.nr. 2016-1753-0005 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser 2017 Cirkulære af 20. december 2017 Modst. nr. 024-17 J.nr. 2017-3422 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU

Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU Danmarks sociale udgifter ligger på et middelniveau i EU På trods af, at Danmark har meget høje udgifter til sociale ydelser på de offentlige budgetter, ligger udgifterne i Danmark på et middelniveau,

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere