Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer"

Transkript

1 Dansk standard DS udgave Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Voluntary classification of the quality of the indoor climate in residential houses, schools, childrens' day-care centres and offices

2 København DS projekt: M ICS: Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket betyder, at det er en standard udarbejdet på nationalt niveau. DS-publikationen er på dansk. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 5 Indledning Gyldighedsområde Normative referencer Definitioner Klassificering af indeklimaet De fem kvalitetsklasser Generelle forhold Anvendelse af standarden Generelle forhold Forudsætninger for klassificeringen Særligt følsomme personer Årstidsvariationer Måling og vurdering Øvrige forhold omkring klassificeringen Parametre for indeklimaklassificeringen Parametre og baggrund for udvælgelsen Teknisk beskrivelse af måling og vurdering Grundlæggende forudsætninger inden måling/vurdering Måling af ventilationsraten CO 2 -koncentration Termiske forhold Radon Formaldehyd Partikler Fugt/skimmelsvamp Dagslys og kunstig belysning Dagslysadgang, boliger Dagslysadgang, skoler, institutioner og kontorer Udsyn lystransmittans Kunstig belysning Akustiske forhold Brugsscenarier Tabel 1 Personbelastning Klassegrænser Tabel 2 Klassegrænser, boliger Tabel 3 Klassegrænser, skoler og børneinstitutioner Tabel 4 Klassegrænser, kontorer Anneks A (informativt) Effekter af forringet indeklima A.1 Kræft A.2 Hjerte-kar-sygdomme A.3 Astma/allergisk sygdom A.4 Symptomer A.5 Gener A.6 Præstationer Anneks B (informativt) Særligt følsomme gruppers behov Anneks C (normativt) Brugsscenarier C.1 Kontorer C.2 Skoler og børneinstitutioner

4 Anneks D (informativt) Baggrundsnoter D.1 Undersøgelser med henblik på klassificering D.2 Ventilationsrate D.3 CO D.4 Termiske forhold (herunder lufthastighed) D.5 Radon D.6 Formaldehyd D.7 Partikelforurening i indeluften D.8 Fugt og skimmelsvamp D.9 Dagslys og kunstig belysning D.10 Akustiske forhold Anneks E (normativt) Målerapport Anneks F (informativt) Brugertilfredshedsundersøgelse vedr. termiske forhold i skoler, institutioner og kontorer (da)

5 Forord Denne publikation indeholder grundlaget for en ny, dansk, frivillig mærkningsordning til klassificering af indeklimaets kvalitet (indeklimastandard). Med klassificeringen kan bygningsejere og -brugere få vurderet indeklimaet i de bygninger, hvor de opholder sig. Klassificeringen er baseret på målinger og vurderinger af væsentlige indeklimaforhold. Klassificeringen kan anvendes til at bestemme indeklimaets kvalitet på en let og omkostningseffektiv måde. Den frivillige mærkningsordning omfatter tre bygningskategorier: (1) boliger, (2) skoler og daginstitutioner til pasning af børn samt (3) kontorer. Klassificeringen omfatter ni indeklimaparametre fordelt på fem kvalitetsklasser, hvor klasse A ++ er den allerbedste klasse, klasse A svarer til bygningsreglementets krav, og klasse C er den dårligste klasse. Målingerne og vurderingerne skal foretages af personer, der er certificerede til at udføre disse. Resultatet heraf præsenteres i en målerapport, hvor der bl.a. gives karakter for hver af de ni parametre, der indgår i klassificeringen. Derudover udtrykkes det samlede resultat af indeklimaklassificeringen som én værdi (klasse A ++ - C). Målerapporten ledsages af en kort beskrivelse, så bygningsejeren og -brugeren får indblik i, hvorledes resultaterne skal forstås. Hovedtrækkene i klassificeringen er udarbejdet af en ekspertgruppe, som på initiativ af Erhvervs- og Byggestyrelsen er blevet nedsat af Dansk Standard. Ekspertgruppen har udarbejdet klassificeringen baseret på en udvælgelse af en række væsentlige faktorer og kriterier for indeklima. De inkluderede indeklimaparametre er alle af stor betydning for bygningsbrugernes komfort eller sundhed. En referencegruppe med repræsentanter fra en lang række organisationer og offentlige styrelser har fulgt arbejdet. Dansk Standard sendte et tidligere udkast i høring hen over sommeren 2009, og Erhvervs- og Byggestyrelsen sendte en revideret udgave i høring i efteråret Ved bearbejdningen af høringssvarene er det bl.a. sikret, at klasse A er i overensstemmelse med bygningsreglementet, BR10. Nærværende dokument indeholder en overordnet beskrivelse af indeklimaklassificeringen, parametrene samt kvalitetsklasserne. I certificeringsgrundlaget, der udarbejdes af Dansk Standard i løbet af 2011, gennemgås selve målemetoderne og vurderingsprincipperne mere detaljeret. I certificeringsgrundlaget vil der ydermere være en oversigt over målerapportens indhold og udformning. Dansk Standard har endvidere ansvar for at udforme og igangsætte uddannelsen af de personer, der skal være certificerede til at foretage bygningsgennemgangen, udføre indeklimaklassificeringen og udfærdige målerapporten. Denne version af klassificeringen er version 1. I takt med at der indhentes erfaringer med brug af klassificeringen, vil behovet for en revision af klassificeringen blive vurderet. Ved senere revisioner kan det tænkes, at antallet af indeklimaparametre udvides. 5

6 Indledning Sunde bygninger med et godt indeklima er af stor betydning for menneskers velbefindende, fysisk såvel som mentalt. Vores boliger skal have et godt og sundt indeklima, så vi ikke bliver syge af at opholde os der. Vores skoler og daginstitutioner skal danne gode og sunde rammer for børns opvækst og være gode læringsmiljøer. Vores kontorarbejdspladser skal være sunde, så de ikke lægger en dæmper på arbejdsevnen og -glæden. I erkendelse heraf indeholder bygningsreglementet krav, der skal sikre et sundheds- og sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende indeklima i nyopførte bygninger. Med denne klassificering får bygningsejere og -brugere et værktøj, de kan bruge til at vurdere indeklimaet i boliger, skoler og daginstitutioner samt kontorer. Indeklimastandarden er primært tænkt som et værktøj ved nybyggerier og omfattende renoveringer. Standarden kan på en enkel måde synliggøre bygherrens muligheder for at tilstræbe en indeklimastandard, der er højere end bygningsreglementets krav. I andre mærkningsordninger er der fokus på byggevarer og brugen af farlige stoffer i byggevarer, men med denne klassificering gives der for første gang en målestok for det resulterende indeklima. Klassificeringen danner grundlag for, at bygningsejere og -brugere kan få bygningen vurderet professionelt på et gennemskueligt og omkostningseffektivt grundlag. Listen over alle de faktorer, som bestemmer indeklimaets kvalitet, er lang og omfatter en række forhold, der er afgørende for indeklimaet, herunder forhold relateret til lys og lyd. Ved opstillingen af klassificeringen er der foretaget en prioritering af alle disse faktorer. De udvalgte parametre har betydning for bygningsbrugernes komfort og sundhed enten på kort eller langt sigt. Det har i den forbindelse været afgørende, at de inkluderede mål er robuste og entydige. De ni prioriterede indeklimaparametre er ventilationsrate, CO 2, termiske forhold, radon, formaldehyd, partikler, fugt/skimmelsvamp, lysforhold og akustiske forhold. For boliger medtages akustiske forhold ikke, og lysforholdene omfatter alene dagslysadgang og CO 2. Klassificeringen omhandler alene indeklimaets kvalitet. Eftersom ca. 40 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmning og klimatisering af bygninger, er det dog til stadighed vigtigt at holde sig for øje, at bestræbelser på at opnå et godt indeklima også bør ske under hensyntagen til energiforbruget. Dette hensyn er taget i videst muligt omfang i forbindelse med opstillingen af ventilationskravene for klasserne A ++ og A +, hvor der fx tillades særlige former for behovsstyret ventilation for at spare på energien. For at sikre, at dette klassificeringssystem får den størst mulige udbredelse, er det væsentligt, at de tilknyttede målinger ikke bliver for dyre for bygningsejerne. Det har derfor været lagt til grund, at målinger/inspektion i en bolig vil kunne gennemføres af en certificeret person på ca. 5 timer dertil kommer tidsforbrug til analyse og rapportering. I skoler og daginstitutioner samt i kontorer er de beskrevne målinger/inspektion mere omfattende, som følge af at bygningerne ofte er større og mere komplekse. Det må understreges, at klassificeringen ikke er et projekteringsværktøj. Her må der henvises til deciderede projekteringsværktøjer, som vil sikre, at indeklimarelevante forhold, der ikke er medtaget i klassificeringen, indgår i projekteringen af byggeriet. Klassificeringen af bygningen vil fremgå af en målerapport, der indeholder såvel en profil (dvs. den opnåede karakter for hver af de inkluderede indeklimaparametre) som en angivelse af det samlede resultat (en sammenvejet karakter, hvor der dog opstilles betingelser for opnåelse af de sammenvejede klasser A ++, A + og A. 6 (da)

7 1 Anvendelsesområde Denne standard er udarbejdet med henblik på klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner til pasning af børn (vuggestuer og børnehaver) samt kontorbygninger. NOTE Industribygninger etc. samt kondemnable bygninger kan ikke klassificeres efter denne standard. 2 Normative referencer DS 447, Norm for mekaniske ventilationsanlæg DS 700, Kunstig belysning i arbejdslokaler DS/CEN/CR 1752, Ventilation i bygninger Projekteringskriterier for indeklimaet DS/ISO , Akustik Måling af rumakustiske parametre Del 2: Efterklangstid i almindelige rum DS/EN ISO 7730, Ergonomi inden for termisk miljø Analytisk bestemmelse og fortolkning af termisk komfort ved beregning af PMV- og PPD-indekser og lokale termiske komfortkriterier DS/EN ISO 12569, Bygningers termiske ydeevne Bestemmelse af luftskifte i bygninger Sporgasmetode DS/EN 15251, Input-parametre til indeklimaet ved design og bestemmelse af bygningers energimæssige ydeevne vedrørende indendørs luftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustik ISO , Indendørsluft Del 3: Bestemmelse af formaldehyd og andre carbonylforbindelser Prøveudtagning 3 Definitioner Absorptionsareal: Det ækvivalente absorptionsareal er et udtryk for rummets samlede lydabsorptionsmængde. Det findes ved at gange de lydabsorberende fladers areal med deres absorptionskoefficient og derefter sammenlægge resultaterne for samtlige flader. Dagslysfaktor: Ved dagslysfaktoren i et punkt i et givet plan forstås forholdet mellem belysningsstyrken i punktet i det givne plan og den samtidige belysningsstyrke udendørs på et vandret plan, der er belyst af en fuld himmelhalvkugle. Dagslysfaktoren er defineret for en overskyet himmel (CIE-himmel med en veldefineret luminansfordeling). Efterklangstid: Den tid, det tager lydtrykniveauet at aftage 60 db fra sit stationære niveau, når lydkilden afbrydes. Flimmer: Flimmer optræder fx ved lysstofrør, der er forsynet med konventionelle (magnetiske) forkoblinger. Her kan flimmer elimineres ved at anvende elektroniske, højfrekvente (HF) forkoblinger. Lystransmitttans: Lystransmittansen gennem et materiale defineres som den andel af den indfaldende stråling i den synlige del af spektret, som transmitteres gennem materialet. For en rude defineres lystransmittansen ved stråling, som rammer vinkelret ind på ruden. Operativ temperatur: Den fiktive, ensartede temperatur af omgivelserne, der vil medføre samme varmetab fra en person ved stråling plus konvektion, som de faktiske temperaturer af luft og omgivende flader medfører. Gener: Sensoriske gener er personens egne oplevelser relateret til sanseindtryk i indeklimaet, fx træk, kulde/varme, støj, lugt etc. Sygdom: Egentlige lidelser, som kan gives en lægelig diagnose. Symptom: Personens egne (subjektive) negative kropslige oplevelser, fx hovedpine, øjenirritation, kvalme. Termisk komfort: Den tilstand, hvor mennesket er tilfreds med de termiske omgivelser. Ventilationsrate: Lufttilførsel pr. tidsenhed. 7

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Dansk standard DSF 3033 Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Classification of the quality of the indoor climate in residential houses, schools,

Læs mere

UBST-Indeklimavejledning

UBST-Indeklimavejledning UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Januar 2008 UBST-Indeklimavejledning Planlægning af godt indeklima i universitetsbyggeri Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

Indeklimaklassificering

Indeklimaklassificering Indeklimaklassificering Firkanten I 1, 2630 Taastrup Konsulent Lasse Michaelsen / BK Consult / 19.09.2011 1 af 14 Beskrivelse af ejendommen Gadenavn Firkanten I 1 Postnr. og by 2630 Taastrup Kommune Høje

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale

Det gode indeklima i kontor byggeri 7. Semester speciale 2013 Det gode indeklima i kontor byggeri Via University College 13 05 2013 TITELBLAD SPECIALE TITEL: Det gode indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER: Jerry Bak de Ridder FORFATTER: Peter Naisbitt DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Dansk standard DS/ISO 20252 2. udgave 2012-07-05 Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Market, opinion and social research Vocabulary and service requirements DS/ISO 20252

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Dansk standard DS 2451-10 2. udgave 2011-02-28 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord

Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord Dansk standard DS 455 1. udgave 1985-01-01 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS 4551985 Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord Dansk

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

Indeklima i kontorbyggeri

Indeklima i kontorbyggeri Bygningskonstruktøruddannelsen 7 semester speciale Forfatter: Vejleder: Bo Sørensen Afleveringsdato: 28.11.2011 Via University College, Aarhus. TITELBLAD RAPPORT TITEL: Indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER:

Læs mere

Bachelorprojekt - BT7BAC

Bachelorprojekt - BT7BAC AARHUS INGENIØRHØJSKOLE - AARHUS UNIVERSITET Bachelorprojekt - BT7BAC Energirenovering af Fredensbjergparken Gruppe B3: Jonas Utoft Carstensen og Peder Dahl Rasmussen 28-05-2014 Jonas Utoft Carstensen

Læs mere

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462)

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462) Skoler og lys Specialkursus Martin Grün Roien () DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Vejleder: Anne Iversen Dato: 28. februar 2012 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Indeklima og komfort GUIDE

Indeklima og komfort GUIDE GUIDE Indeklima og komfort 1 INDHOLD INDEKLIMA OG KOMFORT... 3 Symptomer på dårligt indeklima og komfort... 4 OPRETHOLDELSE AF TILFREDSSTILLENDE INDEKLIMA OG KOMFORT... 5 Termisk indeklima... 5 Komfortkrav...

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Dansk standard DS 2451-6 2. udgave 2012-10-01 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Infection control in the health care

Læs mere

Forebyggelsespakke om indeklima i skoler

Forebyggelsespakke om indeklima i skoler Forebyggelsespakke om indeklima i skoler Indholdsfortegnelse Fakta Grundlæggende viden om indeklima Indeklimaets effekt på sundheden Forekomst Tal på sundhed i kommunen Lovgivning på området Evidens og

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION Analyserapport Maj 2013 Projektnummer: 740 Version: 3, 30. maj 2013 Udarbejdet af: Simon Juul Nielsen, Carsten Tonn-Petersen Udarbejdet for:energistyrelsen

Læs mere

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse

Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse Dansk Energi Net PSO-ELFORSK jnr 464-07 (projekt nr 340-004) Energirigtig bygningsautomation Fase 1 - Forundersøgelse September 2009 Hovedrapport Primær energiforbrug [kwh/m²/år] 250 245 240 235 230 225

Læs mere

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri

SBi 2013:09. Kortlægning af bæredygtigt byggeri SBi 2013:09 Kortlægning af bæredygtigt byggeri Kortlægning af bæredygtigt byggeri Harpa Birgisdottir Lone H. Mortensen Klaus Hansen Søren Aggerholm SBi 2013:09 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center

Bæredygtigt byggeri. Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri. Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center Bæredygtigt byggeri Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri Juni 2010 Byggeriets Evaluerings Center KOLOFON Titel: Bæredygtigt byggeri Undertitel: Afprøvning af certificeringsordninger

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER

ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER TITEL Energineutralt Byggeri - Tekniske løsninger UDGAVE 1. Udgave UDGIVELSESÅR 2014 FORFATTERE Brand, Christensen, Galiotto, Heiselberg, Iqbal, Jensen, Johnsen,

Læs mere