Installationer til signalering og kommunikation Del 2-1: Føringsveje i bygninger til kabler til brug for IT&T-formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationer til signalering og kommunikation Del 2-1: Føringsveje i bygninger til kabler til brug for IT&T-formål"

Transkript

1 Dansk Standard DS udgave Godkendt: Installationer til signalering og kommunikation Del 2-1: Føringsveje i bygninger til kabler til brug for IT&T-formål Installations for signalling and communication Part 2-1: Cable ducts in buildings for infrastructure cables for IT&T purposes DANSK STANDARD - Eftertryk uden tilladelse forbudt Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Tel (+45) Fax (+45) DANSK

2 DS København DS projekt: ICS Deskriptorer: svagstrømsinstallationer,kabelkanaler,føringsveje,it&t Første del af denne publikations betegnelse er: DS, hvilket betyder, at det er en standard udarbejdet på nationalt niveau. DS-publikationstyper DANSK STANDARD udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om: Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr. fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet at A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation: Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT: Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV: Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ: Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD: Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 Indhold Side Forord Introduktion Emne og anvendelsesområde Normative referencer Definitioner brugssted (NTP) bygningsfordeler (BF) den aktuelle IT&T-operatør den individuelle bruger etagefordeler (EF) fordelingspunkt hovedfordeler (HF) infrastruktur internt net IT&T IT&T-kabelmuffe juridisk eje/lejemål kabelafslutningspunkt (KAP) krydsfelt tredje part Krav Fordelingspunkter i den interne infrastruktur Etablering af føringsveje i bygninger Ombygning, tilbygning og renovering Krav til materiel Generelle krav til føringsveje Nettets fordelingspunkter Udførelse Fremføring til bygning Adgang til og fremføring i kældre eller teknikrum Føringsveje i etagebyggeri Fremføring til parcel-, række- og kædehuse Føringsveje for interne net i boliger Føringsveje for interne net i erhvervs- og institutionsbyggeri Dokumentation Indledning Generelle krav Projektering, udførelse og drift Vedligeholdelse af dokumentation Opbevaring af anlægsdokumentation Anneks A (informativt) A.1 Rør- og kanalstørrelser A.1.1 Generelt A.1.2 Dimensioner

4 Side Figur 1: Eksempel på opbygning af intern infrastruktur og internt net Figur 2: Eksempel på føringsvej i kælderetage Figur 3: Eksempel på føringsveje til hver bolig i et etagebyggeri Figur 4: Eksempel på placering af HF og EF i forb. med kabelkanaler eller -skakte i en trappeopgang Figur 5: Eksempler på føringsveje fra skel til KAP Figur 6: Eksempel på føringsvej fra skel via udvendig samledåse til et KAP Figur 7: Eksempel på føringsvej fra skel direkte til et KAP Figur 8: Eksempel på føringsveje fra fortov til hver bolig i et rækkehus Figur 9: Internt stjernenet med ét kabel i hvert rør Figur 10: Internt stjernenet med flere kabler i en del af rørene Tabel 1: Valg af rør- og kanalstørrelser for valgte kabler

5 Forord Denne DS-standard er udarbejdet af en arbejdsgruppe med medlemmer fra: Telekommunikationsindustrien i Danmark (TI) Elinstallatørernes Landsforening (ELFO) IT-Brancheforeningen (ITB) Antenne-, Satellit- og Kabel-TV-branchens Fællesorganisation (ASK) og i samarbejde med TELESTYRELSEN og Dansk Standard. Denne DS-standard, der tidligere har været udgivet som DS/INF , indeholder retningslinier for føringsveje til interne kabler i bygninger til IT&T-formål og erstatter de tilsvarende beskrivelser i DS 460:1988, Dansk Ingeniørforenings norm for svagstrømsinstallationer, samt tillæg DS/INF 460:1990, Udførelse af interne telenet. Med liberaliseringen på teleområdet er der opstået et behov for retningslinier for de bygningsinterne anlæg, der etableres med henblik på, at eksterne telenet kan tilsluttes. Det er samtidigt ønskeligt, at der for sådanne anlæg kan refereres til retningslinier i forbindelse med eventuelle bygningsinterne anlægs anvendelse. Procedurerne i lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål af 10. juni 1997 og ophævelsen af kapitel II i lov nr. 84 af 11. maj 1897 om Telegrafer og Telefoner skaber samtidigt et behov for et normativt materiale, der som reference kan indgå i vurderingen af mulighederne for at anvende bygningsinterne anlæg som adgangsveje til offentlige telenet. Denne standard har i sin form som DS/INF været til offentlig høring og til udtalelse i en række ekspertudvalg. Grundet ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed er der opstået et behov for at fastsætte retningslinier for teknisk udførelse af fællesantenneanlæg og kabel-tv. Derfor er standarden ved udgivelse som DS af ekspertgruppen udvidet til også at omfatte føringsveje til fællesantenneanlæg og kabel-tv. Anneks A i denne DS-standard er informativt. 5

6 Introduktion Denne standard angiver fælles retningslinier for etablering af føringsveje til brug for kabler til informationsteknik og telekommunikation (IT&T) i den nye og gamle boligmasse. Disse retningslinier vil også i mange tilfælde være relevante for institutionsbyggeri som fx plejehjem, beskyttede boliger, kollegier, ungdomsboliger, kollektiver, bofællesskaber eller fritidsboliger samt til kontor- og erhvervsejendomme. Ved udarbejdelsen af denne DS-standard er der taget udgangspunkt i eksisterende dokumenter, der har været udgivet som cirkulærer af det tidligere Telefontilsynet til brug for de koncessionerede teleselskaber ved installation af telefon- og datakabler i bygninger. I forbindelse med liberaliseringen af teletjenester i Danmark har der været behov for at offentliggøre den praksis, som blev anvendt af de koncessionerede teleselskaber. Denne DS-standard imødekommer dette behov for så vidt angår krav til føringsveje for IT&T-kabler i bygninger. Det er i forbindelse med planlægning af føringsveje nødvendigt at tage kontakt til flere IT&T-operatører og andre interessenter for at sikre den nødvendige koordinering af korrekte størrelser og antal af føringsveje. Begrundelsen herfor er, at der ofte skal etableres flere typer af kabelanlæg, eksempelvis kabel-tv, telefonnet, datanet, overvågnings- og alarmsystemer, samt private interne net. Føringsveje i bygninger for IT&T-kabler har til formål at sikre en let etablering af nuværende og kommende teknologier på radio-, tv-, tele- og dataområdet. Standarden finder anvendelse både i nye bygninger og i videst mulig omfang ved renovering af eksisterende bygninger. De beskrevne føringsveje vil samtidig opfylde de lovmæssige krav til sikkerheden mod aflytning og utilsigtede indgreb i IT&- T-net og tilgodese lovkravene til forsyningspligtudbyderne om levering af tjenester til den individuelle bruger. Figurerne i denne del af standarden tjener udelukkende til illustration og er kun delvis opbygget med anvendelse af standardiserede symboler. 6

7 1 Emne og anvendelsesområde Denne DS-standard specificerer føringsvejene til et kabelafslutningspunkt (KAP) i det enkelte juridiske eje/lejemål og etablering af føringsveje for interne net inden for det enkelte eje/lejemål. I nye beboelsesbygninger med én eller flere selvstændige boliger skal bygherren ved etablering af føringsveje forberede byggeriet for fremføring af kabler til IT&T-formål (teletjenester, datakommunikation, radio- og tv- signaler). Samme regel gælder i erhvervs- og institutionsbyggeri mv., hvor IT&T kan forventes installeret, og i forbindelse med renovering af tilsvarende eksisterende byggeri. Retningslinierne i denne DS-standard er afgrænsede til at omhandle føringsveje for intern infrastruktur og internt net til brug for IT&T-formål. Der skal tages højde for føringsvejenes størrelse med henblik på etablering af forskellige former for IT&T-kabelanlæg, eksempelvis udført med koaksialkabler, parsnoede kabler og/eller fiberoptik. Denne DS-standard specificerer ikke kabeltyper, krydsfelter, klemrækker, stikforbindelser, elektronisk udstyr eller andre komponenter, som kan monteres i føringsvejene. 2 Normative referencer Normative referencer er henvisninger til standarder, hvis bestemmelser i form af daterede eller udaterede referencer gælder for denne DS-standard. Disse normative referencer er anført på de relevante steder i teksten. Alle de normative referencer er underlagt løbende revision, og ved indgåelse af aftaler baseret på denne DS-standard anbefales det at undersøge muligheden for at anvende de senest udgivne udgaver af de normative daterede publikationerne (inklusive tillæg) nævnt nedenfor. For udaterede publikationer gælder den senest udgivne udgave af den pågældende publikation (inklusive tillæg). Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, Elektriske installationer EN Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations Part 1: General requirements pren Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations Part 2-1: Particular requirements for cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and/or ceilings EN Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations Part 2-3: Particular requirements for slotted cable trunking systems intended for installation in cabinets EN Conduit systems for cable management Part 1: General requirements EN Conduit systems for cable management Part 2-1: Particular requirements for rigid conduit systems EN Conduit systems for cable management Part 2-2: Particular requirements for pliable conduit systems EN Conduit systems for cable management Part 2-3: Particular requirements for flexible conduit systems EN Conduit systems for cable management Part 2-3: Particular requirements for conduit systems buried underground 3 Definitioner For denne standard gælder følgende definitioner: 3.1 brugssted (NTP) Den eller de nettermineringspunkt(er) (NTP) i et internt net, hvor brugeren af signalet tilslutter sit terminaludstyr. 3.2 bygningsfordeler (BF) Et krydsfelt i den interne infrastruktur, som forbinder kabler fra en HF med kabler til en EF eller til et KAP hos den individuelle bruger. 3.3 den aktuelle IT&T-operatør Den eller de IT&T-operatør(er), som for det aktuelle byggeri leverer eller forudses at ville levere IT&T-baseret på en fremføring af operatørens eller operatørernes infrastruktur(er) til det aktuelle byggeri. 3.4 den individuelle bruger Den juridiske part, som indgår aftale med en IT&T-operatør om at aftage dennes tjenester. Her tænkes på den, som råder over det aktuelle eje/lejemål. 3.5 etagefordeler (EF) Et krydsfelt i den interne infrastruktur, som forbinder kabler fra en HF/BF med kabler til en KAP hos den individuelle bruger. 7

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Dansk standard DS/ISO 20252 2. udgave 2012-07-05 Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Market, opinion and social research Vocabulary and service requirements DS/ISO 20252

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Dansk standard DS 3033 1. udgave 2011-05-23 Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Voluntary classification of the quality of the indoor climate

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Dansk standard DS 2451-10 2. udgave 2011-02-28 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord

Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord Dansk standard DS 455 1. udgave 1985-01-01 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS 4551985 Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord Dansk

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav

Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Dansk Standard DS/EN 1023-2 1. udgave Godkendt:2000-06-27 Kontormøbler. Skærmvægge. Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements DANSK STANDARD -

Læs mere

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper

Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Dansk standard DS/ISO 29845 1. udgave 2011-09-30 Teknisk produktdokumentation Dokumenttyper Technical product documentation Document types DS/ISO 29845 København DS projekt: M245068 ICS: 01.110 Første

Læs mere

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Dansk standard DS/EN 1990 2. udgave 2007-07-27 Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Eurocode Basis of structural design DS/EN 1990 København DS projekt: M223984 ICS: 91.070.10;

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Dansk standard DS 2451-6 2. udgave 2012-10-01 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Infection control in the health care

Læs mere

Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5

Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5 Dansk standard DS/ISO/IEC 27033-5 1. udgave 2013-09-02 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Netværkssikkerhed Del 5: Sikring af kommunikation mellem netværk, der anvender virtuelle private netværk

Læs mere

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer

Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Dansk standard DS/EN ISO/IEC 17024 3. udgave 2012-09-18 Overensstemmelsesvurdering Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer Conformity assessment General requirements for bodies

Læs mere

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Dansk standard DS/EN 61000-4-30 1. udgave 2003-05-22 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Del 4-30: Prøvnings- og måleteknikker Metoder til måling af spændingskvaliteten Electromagnetic compatibility

Læs mere

Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske)

Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske) DS-information DS/CLC/TS 50131-2-6 1. udgave 2004-09-08 Alarmsystemer Indbrudssystemer Del 2-6: Krav til åbningskontakter (magnetiske) Alarm systems Intrusion systems Part 2-6: Requirements for opening

Læs mere

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer

Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Dansk standard DS/ISO 7206-2 1. udgave 2014-09-22 Kirurgiske implantater Delvis og hel hofteledsprotese Del 2: Ledflader lavet af metalliske og keramiske materialer og plastmaterialer Implants for surgery

Læs mere

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Dansk standard DS/EN 15254-6 1. udgave 2014-02-21 Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne Ikke-bærende vægge Del 6: Curtain walling Extended application of results from fire

Læs mere

Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode)

Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode) Dansk Standard DS/EN 10160 1. udgave Godkendt:2000-02-18 Ultralydprøvning af flade stålprodukter med en tykkelse lig med eller større end 6 mm (reflektionsmetode) Ultrasonic testing of steel flat product

Læs mere

Kvalifikation af elinstallatører

Kvalifikation af elinstallatører DS-information DS/CLC/TS 50349 1. udgave 2005-07-07 Kvalifikation af elinstallatører Qualification of electrical installation contractors DS/CLC/TS 50349 København DS projekt: 42399 ICS: 03.100.30; 29.020

Læs mere

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Dansk standard DSF 3033 Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Classification of the quality of the indoor climate in residential houses, schools,

Læs mere

Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier

Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier AFO-Aftalen for fællesantenneområdet Februar 2012 Revision af de af det daværende Telestyrelsen i december 1998 udgivne vejledende tekniske retningslinier.

Læs mere

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer

Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer Dansk standard DS/EN 61557-6 2. udgave 2007-12-04 Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1000 V vekselstrøm og 1500 V jævnstrøm Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af

Læs mere

Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger

Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger Dansk standard DS/EN 1546-3 1. udgave 1999-12-07 Identifikationskortsystemer Elektronisk pung til brancheuafhængig brug Del 3: Dataelementer og udvekslinger Identification card systems Inter-sector electronic

Læs mere

Skibs- og marineteknologi Liste over maritime standarder

Skibs- og marineteknologi Liste over maritime standarder Dansk standard DS/ISO 15583 1. udgave 2005-07-14 Skibs- og marineteknologi Liste over maritime standarder Ships and marine technology Maritime standards list DS/ISO 15583 København DS projekt: M205531

Læs mere

Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet Vejledning til udbudsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester Indledning... 2 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner... 4 1

Læs mere

EL-DOKUMENTATION EFTER STANDARDER

EL-DOKUMENTATION EFTER STANDARDER EL-DOKUMENTATION EFTER STANDARDER af Jørgen Sommer Udviklet i samarbejde mellem PC SCHEMATIC A/S og EVU. 1/5-2010 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC A/S. Forord og indhold

Læs mere

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics

Flexible sheets for waterproofing Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets Definitions and characteristics Dansk standard DS/EN 13969 1. udgave 2006-01-18 Fleksible membraner til fugtisolering Fugtisolerende bitumenmembraner, inklusive bitumenmembraner til kældertanke Definitioner og karakteristika Flexible

Læs mere