Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre"

Transkript

1 Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

2 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde Navngivning af veje og gader Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte Tildeling af husnummer Alm. principper for husnummerering Butikkers nummerering Anbringelse og udformning af husnummer Belysning af husnumre... 6 Egne notater

3 1 Hjemmel og gyldighedsområde 1.1 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 om offentlige veje 108 og 109 og lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008 om private fællesveje 46, med tilhørende ændringer, fastsættes reglerne om navngivning af gader og veje, tildeling af husnumre m.m. som anført i nærværende regulativ. 1.2 Bestemmelserne i nærværende regulativ omfatter alle offentlige og private gader og veje i Gentofte Kommune, samt færdselsarealer, der danner adgang til bebyggelse. 2 Navngivning af veje og gader 2.1 Henvendelse og eventuelle forslag vedrørende gadenavngivning rettes til Gentofte Kommunalbestyrelse. Fastsættelse af nye og ændrede gadenavne sker ved beslutning af kommunalbestyrelsen, der udfærdiger bekendtgørelse om de vedtagne navne. 2.2 Ændringer af eksisterende gadenavne træder i kraft næstfølgende 1. januar med mindre andet udtrykkeligt vedtages. 2.3 Nye gadenavne skal så vidt muligt være sådanne, der ikke i skrift og tale kan forveksles med allerede eksisterende navne inden for de kommuners område, med hvilke Gentofte Kommune samarbejder ved navngivning. 2.4 Anvendelse af andre navne end de af kommunalbestyrelsen godkendte, er ikke tilladt. 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte 3.1 Gadenavnsskilte anbringes ved begyndelsen og ved enden af hver gade og vej samt på andre steder, hvor det af Gentofte Kommune, Park og Vej skønnes nødvendigt af hensyn til orienteringen. 3

4 3.2 Ved alle offentlige gader og veje anskaffes, anbringes, vedligeholdes og renholdes skiltene af kommunen. 3.3 Skilte på eksisterende private veje vedligeholdes og renholdes af vejejeren under tilsyn fra kommunens Park og Vej. 3.4 Fremtidige private veje forsynes med skilte af Gentofte Kommunes standardtype; de leveres og anbringes af kommunens Park og Vej for den pågældende vejejers regning; vedligeholdelse og renholdelse foretages af Park og Vej. 3.5 Kommunen er berettiget til, uden vederlag til ejeren, at opsætte gadenavneskilte på private husmure, indhegninger o. lign. 4 Tildeling af husnummer 4.1 Tildeling af husnummer sker samtidig med udstedelse af byggetilladelse. 4.2 Nummereringen bestemmes af kommunens Teknik & Miljø, der også, hvis det skønnes nødvendigt, kan foretage ændringer af bestående numre. Sådanne ændringer træder som regel i kraft den næstfølgende 1. januar, og meddelelse herom gives ejendommens ejer, hvem det påhviler at underrette beboerne. 4.3 Benyttelse af andre numre end de tildelte er ikke tilladt. 5 Alm. principper for husnummerering 5.1 Ved fremtidige nummereringer begyndes på hovedfærdselsveje i retningen syd - nord eller øst - vest, medmindre vejen danner en fortsættelse af en eksisterende vej, hvor nummereringen er foretaget i en anden retning; da følges denne. 4

5 5.2 For de øvrige veje og gaders vedkommende begynder numrene i den ende, der er en hovedfærdselsgade nærmest. 5.3 Der nummereres fortløbende med de lige numre i den højre side, de ulige i den venstre. 5.4 I tvivlstilfælde træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen. 5.5 Ejendomme med flere hovedindgange får særskilt nummer til hver af disse. Ejendomme med facader mod flere veje får, selv om de ikke har adgang fra alle vejene, reserveret et nummer til hver af disse. Herfra undtages dog veje med ensidig udstykning, hvortil den pågældende ejendom ikke har hovedindgang. 5.6 Til ubebyggede ejendomme reserveres et efter Teknik & Miljø skøn passende antal numre. 5.7 Hvor det undtagelsesvis er nødvendigt at anvende bogstavbetegnelse, skal samtlige til det pågældende talnummer knyttede hovedindgange betegnes med såvel talnummer som bogstav. 6 Butikkers nummerering Butikker skal benytte ejendommens nærmeste hovedindgangsnummer; findes der ingen indgang i den pågældende facade, skal butikkerne anvende det i så tilfælde dertil reserverede nummer. 7 Anbringelse og udformning af husnummer 7.1 Hvor grunden er indhegnet anbringes nummeret på eller ved lågen. 7.2 Ved uindhegnede grunde anbringes nummeret over eller ved siden af hovedindgangen, når denne er beliggende mindre end 10 m fra vejskellet. Er dette ikke opfyldt, kan der ved vejskellet forlanges opsat tavle til nummeret. 5

6 7.3 Der kan forlanges opsat henvisningsskilte med nummer i tilfælde, hvor en ejendom, har flere hovedindgange, der ikke er beliggende ved vejen. 7.4 Park og Vej afgør, hvorvidt det er nødvendigt at anbringe sådanne tavler og vejvisere. 7.5 Det påhviler enhver husejer at sørge for, at ejendommens husnummer er anbragt i overensstemmelse med de i dette regulativ herom fastsatte regler, og at det altid er i forsvarlig og letlæselig stand, herunder at cifre og bogstaver normalt er mindst 5 cm høje. 7.6 Park og Vej afgør, om det anvendte skilt opfylder kravet om letlæselig. 7.7 Ved nummerering af nye ejendomme og ved omnummerering af eksisterende ejendomme opsættes - såfremt det ønskes - støbte nummerplader af Gentofte Kommunes standardtype vederlagsfrit. 8 Belysning af husnumre Kommunalbestyrelsen kan forlange, at husnummerskilte af vedkommende ejer holdes belyst på en af kommunalbestyrelsen godkendt måde. 9 Husnummerfortegnelse Omkring 1. januar hvert år tilstilles virksomheder og institutioner, som Teknik & Miljø skønner har interesse af at være underrettet om nummereringen, en fortegnelse over de siden den foregående udsendelse tilkomne nye husnumre og forandringer af eksisterende numre. 10 Ikrafttræden 10.1 Nærværende regulativ træder i kraft den 1. marts

7 10.2 Med virkning fra den 1. marts 1978 ophæves det under 9. september 1952 af Gentofte Kommunalbestyrelse vedtagne regulativ vedrørende vej- og gadenavne samt husnumre i Gentofte Kommune. Vedtaget af Gentofte Kommunalbestyrelse den 14. februar Revideret oktober 2000 Egne notater 7

8 Park og Vej Ørnegårdsvej Gentofte Telefon Fax Internet 8

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011

OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011 OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011 indhold 2 Forord 3 Indledning 4 Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser 8 Bygningsreglement 9 Etageejendomme 12 Villaer og rækkehuse 15 Fritidshuse

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere