Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej"

Transkript

1 Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail Telefon Dokument 14/ Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Vejdirektoratet har modtaget din klage af 5. november 2014, hvor du klager over Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober Du klager over, at kommunen administrerer vejen som en privat fællesvej og at J har stået for administrationen af istandsættelsen. Du mener, at J er ansvarlig for vejens dårlige stand, og derfor bør afholde omkostningerne til vedligeholdelsen. Derudover beder du Vejdirektoratet tage stilling til etablering af fortov, skiltning og parkering på vejen. Vores afgørelse Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 er lovlig. Vi skal dog bede Faxe Kommune om at trække beslutningen om den fremtidige udgiftsfordeling tilbage. Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til Vi kan tage stilling til, om kommunen har truffet en lovlig afgørelse (retlige spørgsmål) efter vejlovgivningen 1, her privatvejsloven 2, men vi kan ikke tage stilling til kommunens vurderinger (skøn) inden for lovens rammer. Det fremgår af privatvejslovens 87, stk. 2. Det betyder, at vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sit afslag har fulgt privatvejsloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler, men vi kan ikke tage stilling til, om kommunens afslag er rimelig eller hensigtsmæssigt. 1 Vejloven, privatvejsloven, vejbidragsloven og vintervedligeholdelsesloven. 2 Lov nr af 21. december 2010 om private fællesveje, som ændret ved Lov nr. 379 af 2. maj Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 Vi kan heller ikke tage stilling til, om kommunen har iagttaget god forvaltningsskik. God forvaltningsskik omfatter blandt andet, hvordan kommunen tilrettelægger et sagsforløb, herunder sagsbehandlingstiden, og hvordan kommunen besvarer borgerhenvendelser. Sagens baggrund Sygehusvej er en privat fællesvej beliggende i byzone og skal således administreres af Faxe Kommune efter reglerne i privatvejslovens afsnit III, Det fremgår af privatvejslovens 3, stk. 1, og 1, stk. 2. J er vejejer, og der er 10 ejendomme, hvor de respektive ejere er vejberettigede. Faxe Kommune modtog den 17. oktober 2013 en henvendelse fra en borger om, at Sygehusvej var i dårlig stand, hvorfor kommunen kort efter foretog tilsyn af vejen, og konstaterede, at den var i dårlig stand. Der blev indkaldt til vejsyn den 15. maj Vejsynet blev afholdt den 3. juni Der blev udsendt et udkast til afgørelse den 27. juni 2014 sammen med en protokol fra vejsynet. Der blev her givet en høringsfrist på 4 uger. I denne periode indkom 4 høringssvar, som alle primært rettede sig mod udgiftsfordelingen. Faxe Kommune meddeler, at de har besvaret samtlige høringssvar, samt de spørgsmål, som er kommet undervejs i processen. Den 10. oktober 2014 udsendes den endelige afgørelse om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af Sygehusvej. Bemærkninger til Vejdirektoratets udkast af 18. december 2014 Faxe Kommune har ikke haft bemærkninger til udkastet. Du har indsendt bemærkninger til udkastet ved brev af 14. januar 2015, 16. januar 2015, 4. februar 2015 og to breve af 5. januar Vejdirektoratet har ved gennemgang af dine bemærkninger uddraget de dele, som er væsentlige i forbindelse med afgørelsen af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af Sygehusvej. Ved brevet af 14. januar 2015 spørger du til de forpligtelser de vejberettigede til en privat fællesvej har til istandsættelse og vedligeholdelse. Herunder spørger du om Faxe Kommune kan administrere vejen som privat fællesvej og hvorfor du skal bidrage til istandsættelsen, da det fremgår af lokalplan nr B, at en etableret grundejerforening skal overtage vejen og vedligeholde denne. I dit brev af 16. januar 2015 anfører du, at vejsynet ikke er foregået så gnidningsfrit, som Faxe Kommune anfører i deres partshøringsbemærkninger. Du mener, at kommunen er inhabil i sagen. Ved brev af 6. februar 2015 anklager du kommunen for magtmisbrug. 2

3 Vejlovens bestemmelser Hvad er en offentlig vej? Ved offentlige veje forstås de veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af staten (Vejdirektoratet) eller kommunerne i henhold til lov om offentlige veje. Det fremgår af vejlovens 1 og privatvejslovens 1. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje der skal nedlægges. Kommunalbestyrelsen kan optage almene veje og private fællesveje som kommuneveje. Det fremgår af vejlovens 23, stk. 1. Ifølge vejlovens 8 skal vejbestyrelsen føre en fortegnelse over dens offentlige veje 4. Regler om private fællesveje Hvad er en privat fællesvej? I det omfang et færdselsareal ikke er en offentlig vej eller en offentlig sti efter vejlovens regler, er der tale om et privat færdselsareal uanset hvem der ejer det. Ved private fællesveje forstås veje, gader, broer og pladser, der ikke er offentlige veje, jf. lovens 10, nr. 1, der tjener som færdselsareal for en anden ejendom end den ejendom, som vejen ligger på. Det er endvidere en betingelse, at ejendommene ikke ejes af samme person/personkreds. Det fremgår af privatvejslovens 10, nr. 3. Hvornår er en privat vej en privat fællesvej? Det afgørende for, om vejen er privat fællesvej, er om ejere af andre ejendomme har en ret til at bruge vejen. Om det er tilfældet, er et (privatretligt) spørgsmål, som ejerne af vejarealet og de, der mener at have ret til at benytte vejen (vejberettigede), må blive enige om. Hvis det ikke er muligt, kan kun domstolene afgøre spørgsmålet. Dokumentation for vejret kan foreligge som en tinglyst servitut på vejejerens ejendom, ved vejejerens anerkendelse af vejretten eller være fastslået i en dom. En vej eller dele af vejen er således kun privat fællesvej, hvis der til vejen eller dele af denne er knyttet vejrettigheder, der medfører, at vejen tjener som færdselsareal for anden ejendom i særlig eje. Privatvejsloven indeholder ingen bestemmelser om, at en vejret skal være tinglyst, eller at et vejudlæg skal være optaget på matrikelkortet - og veje optaget på matrikelkortet er heller ikke nødvendigvis private fællesveje. Privatvejslovens regler om istandsættelse af private fællesveje 4 Dette er i dag nærmere reguleret i Vejdirektoratets bekendtgørelse nr. 454 af 23. maj 2012, som ændret ved bekendtgørelse nr. 483 af 13. maj 2013, om vej- og stiregister. 3

4 Det er ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, der skal holde vejen i en god og forsvarlig stand under hensyn til færdslens art og omfang, herunder holde vejen forsynet med forsvarligt afløb. Undtaget fra denne forpligtelse er dog ejere, som over for kommunen kan dokumentere, at de ikke har vejret til vejen. Det fremgår af privatvejslovens 44. I det omfang det efter tinglyste servitutter påhviler andre end de grundejere, der er nævnt i 44, at vedligeholde eller istandsætte en privat fællesvej, kan kommunalbestyrelsen forlange, at de pågældende opfylder deres forpligtelser, før kommunalbestyrelsen kræver vejen istandsat. Det fremgår af privatvejslovens 46. Kommunen bestemmer, i hvilket omfang og på hvilken måde private fællesveje med tilhørende afløb skal vedligeholdes. Kommunen bestemmer, hvornår arbejdet skal være afsluttet, og om det skal udføres som et påbud til den enkelte vedligeholdelsespligtige, eller om det skal udføres som et samlet arbejde under kommunens kontrol, eller om de enkelte grundejere skal udføre en nærmere angiven del af arbejdet, jf. lovens 45, stk Når kommunen bestemmer, at et konkret påbudt arbejde skal udføres som et samlet arbejde under kommunens kontrol, skal kendelsen udfærdiges i overensstemmelse med procedurereglerne i privatvejslovens 48. Kommunen fordeler udgifterne til et samlet arbejde efter lovens 51 mellem ejerne af de ejendomme, der grænser op til vejen og har vejret til denne. Kommunen skal fordele udgifterne mellem grundejerne på grundlag af; 1) ejendommens facade mod vejen, 2) størrelsen af ejendommens arealer, og 3) måden, hvorpå ejendommen benyttes eller forventes benyttet, eller ejendomsværdien, jf. lovens 51, stk. 1. Det første kriterium facadelængden skal indgå i fordelingen med en faktor på mindst 10 %, mens de øvrige to kriterier hver skal indgå med mindst 25 %, jf. lovens 51, stk. 3. Kommunen afgør, hvordan de resterende 40 % fordeles mellem de ovennævnte lovbundne kriterier. Kommunen kan også fordele udgifterne alene under hensyn til størrelsen af ejendommens arealer eller med ensartede beløb, hvis der i henhold til byplanvedtægt, kommuneplan eller lokalplan kun vil blive tilladt en ganske ensartet benyttelse af de ejendomme, der grænser til vejen. Det fremgår af lovens 51, stk. 5. Ejendomme, der grænser til anden vej, end den eller de vejstrækninger, som er omfattet af kendelsen, har et retskrav på et passende reduceret bidrag. Dette gælder dog ikke ejendomme, der har opnået fritagelse for vejbidrag til den anden vej. Det fremgår af lovens 51, stk. 6. 4

5 Kommunen kan bestemme, at andre (vejberettigede) brugere end ejerne af de ejendomme, der grænser til vejen, der skal sættes i stand, skal deltage i udgiftsfordelingen. Dette kan ske, hvis kommunen skønner, at deres brug medfører et særligt slid, og at det er derfor, at vejen nu skal istandsættes. Det fremgår af privatvejslovens 52. Vores vurdering Indledningsvist gør Vejdirektoratet opmærksom på, at vi som klagemyndighed ikke kan tage stilling til dine interne stridigheder med B om de skilte du har nedtaget. Proceduren Efter at en vejberettiget grundejer i medfør af privatvejslovens 45, stk. 1, havde gjort opmærksom på den private fællesvejs tilstand, så har kommunen taget stilling til de forpligtelser, der påhviler de vejberettigede i medfør af privatvejslovens 44. Faxe Kommune har bestemt, at istandsættelsen skal ske som et samlet arbejde og har således indkaldt til vejsyn efter privatvejslovens 48, stk. 1, og har overholdt de fastsatte frister i privatsvejsloven ved indkaldelse til vejsyn og høringsperioden for indsigelser, ligesom udgiftsfordelingen er sket efter de angivne kriterier i loven. Det er således Vejdirektoratets vurdering, at Faxe Kommune har fulgt privatvejslovens procedure ved afgørelsen af 10. oktober 2014 om istandsættelse og udgiftsfordelingen i forbindelse hermed. Du anfører, at kommunen ikke har taget stilling til dine spørgsmål og ikke har besvaret dine skriftlige henvendelser. Vi finder ikke grundlag til at tro, at Faxe Kommune ikke har besvaret relevante indsigelser til sagen. Magtfordrejning Du har gjort gældende, at Faxe Kommunes afgørelse er udtryk for magtmisbrug (magtfordrejning). Du begrunder dette synspunkt med, at Faxe Kommune og J har tilbageholdt informationer og idet J selv burde betale for istandsættelsen Magtfordrejning er en såkaldt tilblivelsesmangel, som består i, at forvaltningen forfølger ulovlige formål med en skønsmæssig beføjelse. 5 I vurderingen, af om en forvaltningsmyndighed har udøvet magtfordrejning, indgår, om forvaltningens afgørelse er båret af usaglige hensyn. Det vil sige, om forvaltningen har lagt usaglige hensyn til grund for sin afgørelse. Efter en gennemgang af sagens akter har vi ikke grundlag for at antage, at Faxe Kommunes afgørelse er udtryk for magtfordrejning. Inhabilitet 5 Forvaltningsret, 2.udg., DJØF 2002, p. 324 ff. 5

6 Du har gjort gældende, at Faxe Kommune i denne sag er inhabil. Du begrunder dette med, at Faxe Kommune ikke kan administrere lokalplan nr B og samtidig foretage et vejsyn for Sygehusvejs tilstødende grundejere. Forvaltningsloven indeholder ingen regler om myndighedsinhabilitet. Retstilstanden beror derfor hovedsagelig på den praksis, der har udviklet sig med rod i grundsætningerne og reglerne om den personlige inhabilitet, jf. forvaltningslovens 3. Det må dog herved fremhæves, at forholdene på flere punkter stiller sig forskelligt, alt efter om det drejer sig om personlig inhabilitet eller om myndigheds inhabilitet; især vil det ofte være forbundet med langt større problemer at foretage substitution i tilfælde af myndighedsinhabilitet. 6 Faxe Kommune kan således ikke anses som inhabile i denne sag, og Vejdirektoratet har ikke grundlag for at antage, at der foreligger personlig inhabilitet. Faxe Kommunes administration af vejen som privat fællesvej Vejdirektoratet har på baggrund af sagens oplysninger ikke anledning til at kritisere, at Faxe Kommune administrerer vejen som en privat fællesvej, da vejen tjener som færdselsareal for en anden ejendom end den ejendom, som vejen ligger på. Dette er således i overensstemmelse med privatvejslovens 10, nr. 3. En vejs retlige status (kommunevej, privat fællesvej) fastlægges på baggrund af vejloven og privatvejslovens definitioner. Lokalplanen nr B ændrer ikke ved vejens retlige status. Js istandsættelse af den private fællesvej Der er intet til hinder i privatvejsloven for, at en enkelt grundejer står for vedligeholdelsen af en privat fællesvej. Det fremgår af Faxe Kommunes høringssvar til Vejdirektoratet, at der var enighed om dette blandt de vejberettigede. Derudover er J vejejer og istandsættelsen er foretaget i overensstemmelse med Faxe Kommunes endelige afgørelse. Faxe Kommune har besluttet, at istandsættelsen skal ske som et samlet arbejde, og der er dermed intet til hinder for, at J på kommunens vegne udfører arbejdet i overensstemmelse med kommunens afgørelse. Der er heller intet til hinder for, at kommunens entreprenør (her J) udsender regninger til de bidragspligtige grundejere i overensstemmelse med kommunens udgiftsfordeling efter privatvejslovens regler. Faxe Kommune har inddraget synspunktet om, at J er ansvarlig for vejen ringe stand, og Faxe Kommune har i udgiftsfordelingen taget højde for den slitage, som er foregået på vejen i forbindelse med byggeriet på Js ejendom. 6 Forvaltningsret, 2.udg., DJØF 2002, p. 281 ff. 6

7 En beslutning om, at et arbejde skal udføres som et samlet arbejde og dermed at udgifterne skal fordeles, kan kun omfatte et konkret aktuelt arbejde ikke en fremtidig mere ubestemt vedligeholdelse af vejen. Der henvises til de særlige bemærkninger til 45, stk. 7, i lovforslag nr. 48 af 5. november Kommunen kan således ikke fastlægge en fordelingsnøgle for fremtidige vedligeholdelser på den private fællesvej. Fortov, skiltning og parkering For så vidt angår etablering af fortov, skiltning og parkering, er dette ikke noget Vejdirektoratet kan tage stilling til. Det fremgår af privatvejslovens 57, stk. 1, at grundejerne ikke må foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering af færdslen uden kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse. En godkendelse efter 57, stk. 1, er en offentligretlig tilladelse, som betyder, at offentligretlige hensyn ikke taler mod det ansøgte. I det omfang almene, offentligretlige hensyn ikke taler imod det ansøgte, skal kommunen foretage en afvejning mellem parternes argumenter, når der er uenighed om, hvorvidt ændringerne på vejen skal foretages. Faxe Kommune har i deres partshøringssvar skrevet, at du vil få skriftligt svar på dine spørgsmål vedrørende fortov, skiltning og parkering. Vores afgørelse Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 er lovlig. Vi skal dog bede Faxe Kommune om at trække beslutningen om den fremtidige udgiftsfordeling tilbage. Frist for anlæg ved domstolene Hvis I ønsker, at domstolene skal tage stilling til kommunens afgørelse eller til vores afgørelse i klagesagen, så skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter modtagelsen af denne afgørelse, jf. privatvejslovens Lov nr af 21. december 2010 om private fællesveje. 7

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere