Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S."

Transkript

1 Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret og tømt i overensstemmelse med de gældende anbefalinger for at mindske udledning og nedsivning af miljøbelastende stoffer. Formålet med dette regulativ er, at sikre en forsvarlig og miljømæssig korrekt tømning og bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke, samt at sikre en bedre kontrol af funktion og tilstand af bundfældningstanke. I nærværende regulativ forstås bundfældningstanke som tanke for udfældning af bundfældelige stoffer fra husspildevand, med efterfølgende delvis nedbrydning ved forrådnelse. Afløbet fra bundfældningstanken ledes til nedsivningsanlæg, minirenseanlæg eller lignende. Regulativet omfatter ikke samletanke. 2 Gyldighedsområde Regulativet er udarbejdet iht. bekendtgørelse om spildevandstilladelser mm., bekendtgørelse nr af 11. december 2007, miljøbeskyttelsesloven lovbekendtgørelse 879 af 26. juni 2010 og bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme i Halsnæs Kommune, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som har etableret bundfældningstank. I medfør af bekendtgørelse nr af 11. december stk. 1 har alle ejere af ejendomme, der er omfattet af dette regulativ, pligt til at lade bundfældningstanken tømme efter regulativets bestemmelser. Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. 3 Grundejerens forpligtelser Indretning af anlæg Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri adgang til bundfældningstanken, dvs. anvise eller anlægge en kørefast adgangsvej, så der kan køres med slamsuger indtil en afstand af maksimum 50 m fra bundfældningstanken. Hvis en bundfældningstank på grund af sin størrelse/placering eller af anden årsag påfører Halsnæs Kommunale Forsyning A/S omkostninger ved tømning, der væsentligt overstiger den normale udgift ved en tømning, kan det besluttes at tømningen udføres efter regning.

2 Dækslet skal være synligt og ligge i terrænhøjde. Pladsen omkring bundfældningstanken skal holdes ryddelig, så tanken kan tømmes uhindret. Dæksler skal være let aftagelige og kunne åbnes af én person, evt. ved brug af værktøj som almindeligvis forefindes på en slamsuger. Dækslet må ikke veje over 50 kg. Dæksler af beton som ikke er større end 60 cm i diameter og 7-8 cm i tykkelsen, kan accepteres. Ved etablering af nye bundfældningstanke skal Halsnæs Kommune godkende placering, indretning og udformning. Dæksler på nye bundfældningstanke, må ikke veje mere end 25 kg. Halsnæs Kommune forbeholder sig ligeledes ret til, i forbindelse med nyanlæg, at kræve, at der bliver etableret vendeplads nær tanken, hvis det skønnes nødvendigt, f.eks. ved lang intern vej. Eksisterende bundfældningstanke, godkendt af kommunen, kan forblive uændrede mht. indretning i forhold til tømning. De kan dog forlanges ændret i forhold til krav betinget i miljømæssige eller hygiejniske forhold. Brug og vedligeholdelse Grundejeren er forpligtet til ikke at lede andet vand til bundfældningstanken end husspildevand dvs. vand fra toilet, bad, vask og gulvafløb samt vand fra vaskerum, udhuse og gæstehytter. Tilledning af andre typer af vand, kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Al drift, vedligeholdelse og reparation af anlægget påhviler ejer. Adgangsforhold Ejendommen skal være forsynet med husnummer der tydeligt kan ses fra vejen. Ved tømning skal bundfældningstanken være tilgængelig, hegn og porte skal være åbne og løse dyr skal holdes væk. Beplantning langs vejarealer skal beskæres iht. kommunale beskæringsregler, der gælder for kommunale veje og private fællesveje. Reglerne ses i pjece om beskæring på Halsnæs Kommunes hjemmeside. 4 Tømning Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens spildevandsanlæg. Der skelnes mellem ordinære tømninger og ekstra tømninger. Ordinære tømninger udføres af en af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S valgt entreprenør efter forudgående licitation. Ved ordinære tømmes tanken for bund- og flydeslam. Tanken efterfyldes svarende til 3/4 af volumenet eller til underkant af T-stykke. Overskydende vand borttransporteres. Det er grundejerens forpligtigelse at efterfylde med vand op til underkant af T-stykke for at septiktanken fungerer korrekt. Ordinær tømning af bundfældningstanke

3 Bundfældningstanke bliver ordinært tømt en gang om året ved helårsbeboelse og en gang hvert andet år ved sommerhuse og fritidshuse. Sommerhuse der anvendes som helårshuse, behandles som helårsbeboelse. Ordinær tømning sker i tidsrummet 7-18 på hverdage og sker så vidt muligt inden for den samme uge hvert år. Ordinær tømning af bundfældningstanken fremgår af Halsnæs Kommunale Forsyning A/Ss hjemmeside. Ekstra tømning af bundfældningstanke Såfremt der er behov for yderligere tømninger, påhviler det ejer for egen regning at rekvirere ekstra tømning hos entreprenør. Ekstra rekvirerede tømninger fritager ikke ejendommen for at være omfattet af de ordinære tømninger. Forgæves kørsel Konstateres det, når slamsugeren ankommer med henblik på ordinær tømning, at adgangsforholdene omkring bundfældningstanken ikke opfylder nærværende regulativs 3, vil tanken ikke blive tømt og der vil være tale om forgæves tømning. Taksten for forgæves tømning fremgår af takstbladet. Ejendommen kontaktes efterfølgende med henblik på at få bragt forholdene i orden, hvorefter tømning gennemføres. Der afregnes i henhold til takstbladet. Konstateres andre årsager til at tømningen ikke kan gennemføres, gennemføres tømningen ikke, og der vil være tale om en forgæves tømning. Generelt I forbindelse med ordinær tømning, må grundejeren tolerere almindelig forsigtig fremføring af slamsugerslange og kan ikke gøre krav på erstatning for eventuelle skader på beplantning mv. Halsnæs Kommunale Forsyning A/S vil i forbindelse med udbud af tømnings- og transportopgaven forbeholde sig, at tilbud på opgaven skal være baseret på vilkår om, at slanger skal kunne trækkes direkte til bundfældningstanken hen over flisebelægninger, græsplæner og "vildtvoksende" arealer. Kun hvis dette ikke er muligt, må der trækkes over beplantninger mv. Dette i givet fald skal ske med størst mulig hensyntagen til at undgå at gøre skade. I forbindelse med den ordinære tømning kontrolleres bundfældningstanken for fejl og mangler. Kontrollen udføres af den person der udfører tømningen. Det kontrolleres, at T- rørene er intakte, at dækslet er intakt og slutter tæt til karmen, at bunden og siderne i tanken ikke er revnede eller på anden vis utætte, at der ikke løber vand ind i tanken gennem afløbsrøret når denne er tømt mv. Resultatet af kontrollen rapporteres i en tømningsrapport som afleveres til ejer/bruger af ejendommen samt til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S og Halsnæs Kommune.

4 Hvis der konstateres fejl eller mangler på bundfældningstanken, er det ejers pligt straks at få fejlene udbedret. Dette arbejde må kun udføres af en autoriseret kloakmester. Arbejdet skal færdigmeldes til Halsnæs Kommune. Alle udgifter i forbindelse med reparation af anlægget påhviler ejeren. Halsnæs Kommune eller dennes repræsentant kan når som helst foretage besigtigelse af anlægget. 5 Tilmelding og afmelding Ved tilladelse til etablering af nye bundfældningstanke foranlediger Halsnæs Kommune tilmelding til tømningsordningen. Afmelding fra ordningen kan finde sted, såfremt ejendommen tilsluttes offentlig kloak eller nedrives. Det påhviler ejendommens ejer at informere Halsnæs Kommune om sløjfning af bundfældningstanke. Halsnæs Kommune foranlediger herefter afmelding fra tømningsordningen. 6 Økonomi Tømningsordningen for bundfældningstanke skal økonomisk hvile i sig selv, idet det årlige bidrag og bidragene for forgæves tømning, dækker Halsnæs Kommunale Forsyning A/S's samlede udgifter til tømning, transport og efterfølgende behandling af slammet samt administration af ordningen. Halsnæs Kommunale Forsyning A/S fastsætter årligt bidragene i henhold til betalingsvedtægten for Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Det er Halsnæs Kommunale Forsyning A/S der opkræver bidragene hos ejendommens ejer. Det årlige bidrag dækker udgifter til tømning af bundfældningstanken, transport af slammet til renseanlægget og behandlingen af slammet på renseanlægget samt administration af tømningsordningen. Det årlige bidrag fremgår af takstbladet. Hvis en bundfældningstank på grund af sin størrelse /placering eller af anden årsag påfører Halsnæs Kommunale Forsyning A/S omkostninger ved tømning som overstiger den normale udgift for en tømning væsentligt, kan Halsnæs Kommunale Forsyning A/S beslutte at tømningen udføres efter regning. Bidragene har samme pante- og fortrinsret som de kommunale skatter, der påhviler fast ejendom. Bidragene påhviler den tinglyste ejer af ejendommen. Kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen Hvor en ejendom har indgået et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen skal Halsnæs Kommunale Forsyning A/S afholde udgifterne til tømningsordningen, idet grundejeren betaler fuldt vandafledningsbidrag. 7 Tilsyn, håndhævelse mv. For tilsyn, håndhævelse og beslutninger i sager efter dette regulativ gælder bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og Henvendelser og myndighed

5 Spørgsmål og svar, samt hvor der kan ske henvendelse omkring drift af tømningsordningen vil fremgå af Halsnæs Kommunale Forsyning s hjemmeside. Tilsyn, påbud og øvrige myndighedsopgaver efter dette regulativ varetages af Halsnæs Kommune. Alle henvendelser vedr. lovgivning om bundfældningstanke, tilladelser, tilsyn og påbud skal rettes til Halsnæs Kommune. 9 Overtrædelse og straf Overtrædelser af de i regulativet anførte bestemmelser eller undladelse af at efterkomme forbud eller påbud kan straffes med bøde eller fængselsstraf i henhold til 54 stk. 2 og 3 i bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Afgørelser truffet i medfør af dette regulativ kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. 51 i bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og Ikrafttrædelse Dette regulativ er vedtaget af Halsnæs Kommunes byråd den 6/ pkt. 643 og træder i kraft 1. april Samtidig ophæves nuværende regulativ for tømning af bundfældningstanke for Halsnæs Kommune.

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere