Ark No 77/1885 F166/85

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ark No 77/1885 F166/85"

Transkript

1 Ark No 77/1885 I Anledning af en hertil indkommen Skrivelse fra Vejle Byraad af 31 f.m., hvori Raadet ansøger om, at Charlotte Esbøll af Vejle fra 1 Novbr. d.a. ansættes af Skoledirektionen som Lærerinde ved Vejle offentlige Skoles Forberedelsesafdeling med en aarlig Løn af 325 Kroner samt Andel i Skolepenge, 30 Timer ugentlig Undervisningstid og med 3 Maaneders Opsigelse, meddeles herved tjenstligst, at det F166/85

2 saaledes ansøgte bevilges. 2 Bilag remitteres. Skoledirektionen for Nørvang Tørrild Herreder. d. 6 November Nutzhorn G.E.Becker Carl Boesen Til Vejle Byraad

3 Til Udvalget for Vejle Skolevæsen. Lærerinde ved den offentlige Skoles Forbereldelsesafdeling Emilie Petersen har underrettet mig om, at hun af Helbredshensyn ser sig nødsaget til at fratræde sin Plads ved Skolen til førstkommende 1ste November. Idet jeg bringer dette til det ærede Skoleudvalgs Kundskab, skal jeg tillade mig at udtale, at jeg, for at Pladsen atter kan blive besat til 1ste Novbr. maa anse det for ønskeligt, at den i den Anledning fornødne Bekjendtgjørelse finder Sted snarst muligt. Lønnen er 325 Kr aarlig samt Andel i Skolepengene; Undervisningstiden 30 Timer ugentlig. Pladsen besættes af Skolediektionen efter Forslag af Byraadet. Vejle d. 7 Sept Ærbødigst M. Schou

4 Ark No 77/1885 Vejle Byraad. Den 28 September Herved skal jeg tillade mig at tilstille det ærede Udvalg de indkomne Ansøgninger om den ledige Lærerindeplads nemlig fra 1. Nikoline Møller 2. Charlotte Esbøll 3. Laura Michelsen 4. Anna Jørgensen i Fløjstrup 5. Ane Jørgensen i Brørup 6. Christine Henckel 7. Ane Margrethe Larsen 8. Hilma Jansen 9. Christiane Michelsen 10. Anna Petersen 11. Ane Iversen og tør jeg forvente, at Udvalget vil gjøre Ind

5 stilling til Byraadet om Besættelse af Pladsen. P.B.V. Ørsted Til Skoleudvalget Veile

6 Ark No 77/1885 Efter fælleds Overlæg og Forhandling mellem Skoleudvalget og Skolecommissionen angaaende Besættelsen af den vacante Lærerindeplads ved de offentlige Skolers Forberedelses: Klasser i Vejle, blev man enig om, at indstille til det ærede Byraad Charlotte Esbøll som qualificeret til den ledige Plads. Vejle Skoleudvalg og Skolecommission d 16 October A.C. Wittrup J. Møller H.C. Thorkilsen E. Friis N.M. Hermansen Til Det ærede Byraad i Vejle

7 Til Skoledirektionen for Nørvang Tørrild Herreder! Jeg tillader mig herved at ansøge om den ledige Plads ved Vejle Bys offentlige Skole og haaber, hvis Pladsen bliver mig overdraget, at arbejde til den ærede Skoledirektions Tilfredshed; jeg henviser i øvrigt til mine tidligere Ansøgninger. Kopi af Anbefalinger. Ærbødigst Nicoline Møller At Frk. Nicoline Møller der i de sidste Aar af sin Skoletid gik i vor Skole i Vejle, var en meget flink og velbegavet Elev bevidnes af M. Høyer M. Nisteel Randers i Jan p.t. Randers Skolebestyrer

8 Efter Anmodning af Frk. Nicoline Møller heraf Byen, kunne vi, der i flere Aar have været hendes Lærere, medens hun undervistes i det af Frøknerne Høyer og Nisted bestyrede Institut, med Fornøjelse give hende det Vidnesbyrd, at hun var særdeles flink i de Fag, vi underviste hende i, samt at hendes Flid og Opførsel var til vor fuldkomne Tilfredshed. I det vi antage, at hun ogsaa siden den Tid har søgt at udvide sine Kundskaber, vil hun være vel skikket til at undervise i hvert Fald mindre Børn. Vejle A. Jakobsen N. Brise.

9 Til Skoledirektionen for Nørvang Tørrild Herreder. Jeg undertegnede Charlotte Esbøll af Veile tillader mig herved ærbødigst at ansøge den høitærede Skoledirektion om den ledigværende Plads som Lærerinde ved de offentlige Skolers Forberedelsesafdeling i Veile. Angaaende mine Livsforhold skal jeg tillade mig at oplyse. Jeg er en Datter af afdøde Kjøbmand I.C. Esbøll i Veile og er født d 23 Februar 1863, altsaa nu 22½ Aar gammel. Indtil jeg var 8 Aar gammel gik jeg i Frøken Blauenfeldts Institut og fra den Tid af og til min Confirmation i Uldum Skole. Medens jeg gik i Uldum Skole hjalp jeg ofte Læreren Hr. Mortensen med at undervise de mindre Børn, og jeg har idet hele altid havt stor Lyst til og Interesse for Skolegjerningen. Jeg haaber derfor, at jeg skal kunne udfylde Pladsen tilfredsstillende. Sluttelig tillader jeg mig at henvise til vedlagte Attest fra Hr Lærer M. Mortensen i Uldum og fra Medlem af Skolecommisionen i Uldum Hr. Uhrmager L. Jensen. Veile d 24 September F166/85 Ærbødigst Charlotte Esbøll

10 Til den ærede Skoledirection! Herved tillader jeg mig at indsende mine Anbefalinger til den ærede Skoledirection for at ansøge om den til 1ste November 1885 ledige Lærerindeplads ved Vejle offentlige Skoles Forberedelsesafdeling. Ærbødigst Laura Michelsen

11 Afskrift. Frøken Christiane Michelsen har omtrent et Aarstid undervist i den mindste Klasse i min Skole, hun har der udvist at være i Besiddelse af særdeles gode Gaver til at omgaaes Børn, og det er mig en Glæde herved at tilkjendegive at hun i alle Maader har udført sin Gjerning tilfredsstillende. M. Nisted exam. Skolebestyrerinde. Randers i Februar 1884.

12 Afskrift. Frøken Laura Michelsen har i 9½ Aar læst med vore Børn, en Pige paa 12 Aar og tre Drenge i Alder af 7 til 10 Aar. Hun har samvittighedsfuldt med Flid og Dygtighed varetaget sin Gjerning til vor fuldkomne Tilfredshed og Glæde over den Fremgang, vore Børn under Frk. Michelsen have opnaaet. Det er os derfor en sand Fornøjelse at kunne meddele Frk. Michelsen dette Vidnesbyrd samt vore bedste Ønsker om en lykkelig Fremtid. Vejle i Marts 188 C.F. Clausen Frøken Laura Michelsen, der for omtrent 4 Aar siden opholdt sig i mit tidligere Pastorat i Lundum og Hansted Sogne, fik jeg ved den Lejlighed at kjende som en sjælden begavet og dygtig Lærerinde. En Examen, jeg afholdt over de Børn, hun havde læst med, udviste et saare tilfredsstillende Resultat, og jeg tør nok tilføje endog i flere Henseender et udmærket. Kort efter forlod hun Pastoratet for at ville uddanne sig videre, og da jeg nu hører, at hun har gjennemgaaet et Kursus for at uddanne sig videre som Lærerinde, saa kan jeg ikke tænke mig andet, end at hun ogsaa i enhver Henseende maa kunne yde fuld Fyldest som saadan, hvorfor jeg ogsaa herved vil tillade mig da hun har udbedet sig et Vidnesbyrd derom fra mig, at anbefale hende paa det bedste. p.t. Nagbøl Prstgd. d Marts I.G.Bøttiger Past. em. Ovenstaaende Afskrifts Overensstemmelse med de mig foreviste Originalattester, bevidnes herved. Vejle, d. 22 September A.C.Wittrup Sognepræst

13 Til Byraadet! Undertegnede Datter af afdøde Detaillist Ole Jørgensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge det højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved den ledige Lærerindeplads ved Byens offentlige Skole. Angaende min Virksomhed som Lærerinde, tager jeg mig den Frihed at henvise til medfølgende Vidnesbyrd. Ærbødigst Anna Jørgensen Fløjstrup den 21de Septbr. 1885

14 Afskrift Anna Marie Nikoline Jørgensen en Datter af Gjæstgiver O. Jørgensen og Hustru Johanne Lauritzen i Vejle, er født d. 16de Maj 1868 døbt d. 22de Juni s.a. og blev konfirmeret i Vejle Kirke d. 1ste Oktbr Under Forberedelserne til Konfirmationen udviste hun en særdeles roesværdig Flid, Opmærksomhed og Opførsel. Hun er aandelig godt begavet, lagde en from, elskelig Karakter for Dagen i sin hele Færd; saa hun hører til en af de flinkeste og kjæreste af min Konfirmander. Hvilket det er mig en Glæde at kunne bevidne. Vejle d 3die Februar C.C.Wittrup Sognepræst til Vejle og Hornstrup Menigheder. Afskriftens Overensstemmelse med den originale Attest bevidnes herved. Vejle d. 22 Septbr J. Jørgensen Lærer

15 Afskrift Frøken Anna Jørgensen født i Vejle har bedt os underskrevne om et Vidnesbyrd og et saadant meddeles hun herved, Nævnte Frøken A. Jørgensen har i 2½ Aar undervist vore Børn med særdeles Tilfredshed. Hun har en egen Maade at tage Børnene paa, med Bestemthed; men dog med stor Kjærlighed, saa Børnene paa een Gang ser op til og holder af hende; hun er for os at dømme kundskabsrig har mere end almindelige Naturevner og har sjældne Gaver til at lære fra sig. Skjønt vi nødig slippe hende, da hun ogsaa har vundet vor Kjærlighed, saa kunne vi dog ikke andet end varmt anbefale hende til en bedre lønnet Plads, som hun er meget værdig til og ledsages hun saaledes anbefalet med de bedste Ønsker for Fremtiden. Fløjstrup d. 20de Sptbr Jørgen Andersen Jakob Andersen Erik Andersen Afskriftens Overensstemmelse med den originale Attest attesteres herved. J. Jørgensen Vejle d 22de Septbr Lærer

16 Afskrift Anna Jørgensen af Vejle har fra 1ste Juni d.a. indtil Dato undervist undertegnedes Børn i de almindelige Skolefag og Haandarbejde til vor fuldkomne Tilfredshed, hvorfor hun herved medgives vor bedste Anbefaling, da hun nu efter Overenskomst forlader os som Lærerinde. Børkop d 1ste Oktbr J.Jepsen H. Thomsen H. Rasmussen Kristen Nielsen Afskriftens Overensstemmelse med den originale Attest bevidnes herved. Vejle d 22 Septbr J. Jørgensen Lærer

17 Til Byraadet i Vejle! Undertegnede tillader sig herved at ansøge det ærede Byraad om den ledige Plads som Lærerinde ved den offentlige Skoles Forberedelsesafdeling. Jeg er Datter af forhenværende Boghandler Theodor Jørgensen i Vejle, og født den 27de Marts Jeg har undervist 1 Aar i den mindste Klasse i Frøken Andersens Institut, hvorfra Anbefaling medfølger, og siden 1ste November har jeg tjent hos Hr. Grosserer Sørensen i Brørup, som Lærerinde. Idet jeg beder det ærede Byraad om gunstigst at komme i Betragtning, tegner jeg Med Højagtelse Anna Jørgensen Brørup den 19de September 1885.

18 Copi Det er mig en Glæde at kunne meddele Frk. Anna Jørgensen, der i et Aarstid nogle Timer daglig har undervist i min Pigeskoles yngste Klasse, det Vidnedsbyrd, at hun har udført denne Gjerning med Flid og Samvittighedfuldhed, og at hun derhos er i Besiddelse af en alvorlig, beskeden og venlig Karakter. M. Andersen Skolebestyrerinde. Veile den 25 Juli /in fidem Lund Amtsfm.

19 Skoledirektionen for Nørvang- Tørrild Herreder. Ifølge Avertissement søges til 1. Nvbr. en Lærerinde til Vejle offentlige Skoles Forberedelsesafdeling, og tillader jeg mig herved at ansøge om Pladsen, idet jeg henviser til vedlagte Copi af mine Anbefalinger. Som deraf vil ses har jeg i 5 Aar været Lærerinde for Børn i en Alder af 6 14 Aar, og undervist saa vel i de almindelige Skolefag som Sprog og Haandgjerning. Skulde der efter disse Oplysninger muligt blive reflekteret paa min Ansøgning da er jeg

20 for Tiden hos Hr Propritair Mehl Hvidbjerggaard pr. Karby Mors. Med Agtelse Christine Henckel

21 Frøken Christine Henckel har været i mit Hus som Lærerinde siden Novbr Naar hun til nstk. Novbr. forlader denne Plads, da er det efter egen Tilskyndelse, jeg havde gjærne ønsket at beholde hende længere, dels fordi, at jeg anser hende for flink og pligttro i sin Gjerning, dels ogsaa, for at hun i en ganske usædvanlig Grad er i Besiddelse af et vindende og fordringsløst Væsen og en mild og behagelig Karakter. Kopi Hvidbjerggaard p Mors 1 Sptbr Christen Mehl

22 Frøken Christine Henckel, der nu har været Frk. Henckel har i 4 Aar været Gouvernante hos os som Lærerinde paa 4de Aar og i den her i Pastoratet. Jeg har næsten daglig haft Tid gjort sig megen Flid med at undervise Lejlighed til at iagttage hendes Færd ligesom vore Børn har ved den her i Dag afhold- jeg og har overværet de aarlige Eksamner, te aarlige Eksamen vist at hun er i Besid- der ere afholdte over de Børn, hun har delse af Dygtighed til at undervise. Hun undervist. Det er mig en Glæde at bevidne, er tillige en særdeles rar omgængelig og at hun ved sin elskelige Karakter har tjenstvillig ung Pige, der som Faa forstaar vundet saavel sine Foresattes som alle at gjøre sig agtet og afholdt ikke alene andres Velvillie, ligesom og Børnene af sin daglige Omgivelse men ogsaa af under hendes Vejledning har gjort Dem hun ellers maatte komme sam- meget god Fremgang. Jeg tror med men med. Ifølge foranførte er det mig god Samvittihed at kunne anbefale derfor særdeles kjært at meddele hende hende til Envher, der maatte kunne denne simple men velmente Anbefa- have Brug for hende som Gouvernante. ling og paa min Hustrus og egne Vegne bringe hende vor erkjendtlige Tak Junget Prstgd. d 2 Nvbr for alt hvad hun har virket og været for os og vore Børn i den Tid hun har Neckelmann været hos os. Thorumgaard pr Skive d 10de Juli 1884 Hans Pedersen

23 Ark No 77/1885 Den ærede Skoledirektion Nørvang- Tørrild Herreder. Ane Margrethe Larsen, Datter af Ølhandler Chr. Larsen hersteds, født den 10de Juni 1869, og som i et halvt Aar har assisteret forhenværende Institutbestyrerinde Frøken Frantzen, søger herved om at komme i Betragtning ved forestaaende Valg af en Lærerinde til den offentlige Skoles Forberedelsesafdeling. Vejle den 22de September Ane Margrethe Larsen

24 Til Skoledirektionen for Nørvang Tørrild Herreder. Undertegnede tillader sig at søge den ledige Lærerindeplads ved Vejle Skoles Forberedelsesafdeling. Jeg er Datter af Kjøbmand H.P.Jansen i Klostergaard ved Aalborg og jeg er 28 Aar gammel. I Aaret 1883 gjennemgik jeg Hovedklassen for Almueskolelærerinder hos Frøken Zahle i Kjøbenhavn, og jeg var ogsaa oppe til Examen, men blev syg og maatte forlade samme. Siden October 1884 har jeg været Lærerinde ved Pogeskolen i Vindekilde, men da jeg her er noget knapt aflagt er det min Agt at søge bort herfra. For øvrigt tillader jeg mig at henvise til hoslagte Afskrifter af mine Vidnesbyrd. Vindekilde Skole d 20 September pr. Svinninge. Ærbødigst Hilma Jansen

25 Frøken Jansen er en duelig Lærerinde som baade kan og vil bibringe Børnene gode Kundskaber, og jeg tror ogsaa, at hun med Hensyn til Børnenes Opdragelse har den bedste Hensigt, som hun ved en kjærlig Maade at tage Børnene paa søger at opnaae. Faarevejle Præstegaard den 28de Septbr P.H. Rosen Sognepræst

26 Afskrift Frøken Hilma Jansen, datter af Detaillist H.P.Jansen i Jetsmark Sogn er mig bekjendt i en længere Aarrække som en sædelig og hæderlig, flittig dygtig og samvittighedsfuld Kvinde, der allerede i flere Aar har været besjælet af Lyst og Kjærlighed til Lærerindevirksomheden og foreløbig ligeledes i flere Aar har forberedt sig dertil. Hun har nu i 1 a 2 Aar med megen Flid i Kjøbenhavn forberedt sig til at tage Examen men uden offentlig Understøttelse vil det ikke være hende muligt at naa sit Maal, da hendes Fader sidder i mindre gode Formues Omstændigheder. Jeg tillader mig derfor at anbefale hende paa det Bedste til at faa Del i den Understøttelse, der er bevilget Kvinder, som forberede sig til Lærerinde- Examen. Jetsmark Præstegaard d 4de Maj T.E.Spang Sognepræst Frøken Hilma Jansen som af og til i Hrr Lærer Vistisens Forfald eller under hans Fraværelse har besørget Undervisningen i Lave Skole i Bryrup Sogn for derved at forberede sig til Lærerinde Gjerningen har vist at hun er i Besiddelse af gode Gaver til at undervise og omfatter denne Gjerning med Iver og Samvittighedsfuldhed, samt forstaar at gjøre sine Kundskaber frugtbringende. Hun vil derfor formentlig mere og mere blive skikket til en lignende Gjerning, hvortil jeg saaledes tillader mig paa det Bedste at anbefale hende. Vinding Præstegaard d 26 Septbr Moth Sognepræst

27 Frøken Hilma Jansen som i nogle Maaneder har undervist flere Familiers Børn her i Balum men nu har faaet Ansættelse andetsteds har udført sin Gjerning her meget tilfredsstillende med samvittighedsfuld Flid og Dygtighed saa der har kunnet kjendes gode Fremskridt hos Børnene hvilket det er mig kjært herved at bevidne. Balum Præstegaard d. 19 Septbr Th. Petersen Sognepræst Frøken Hilma Hansen har i nogen Tid her i Byen haf t en Skole for Pigebørn hvilken ogsaa er besøgt af Undertegnedes Datter. Jeg har derved haft Lejlighed til at erfare, at Frøken Jansen med særdeles gode Kundskaber forener praktisk Dygtighed til Skolegjerningen navnlig Evne til at gjøre Undervisningen tiltrækkende for Børnene og derved bibringe dem Interesse for samme. Hun har derhos forstaaet i sjælden Grad at vinde sine Elevers Hengivenhed ligesom hendes Karakters Hæderlighed har gjort hende afholdt af alle med hvem hun i øvrigt her er kommen i Berøring, og det er mig derfor en Glæde at kunne meddele hende min og min Hustrues ubetingede Anbefaling. Balum d 18 Febr Lausen Herredsfuldmægtig

28 Frøken Hilma Jansen forlader nu efter eget Ønske sin Plads som Lærerinde ved den private Pigeskole her i Byen og er det mig en sand Glæde uden Opfordring at kunne bevidne hendes Dygtighed i sin Gjerning idet hun ikke alene forstaar tilfulde at bibringe sin Elever de udmærkede Kundskaber hvoraf hun er i Besiddelse men ogsaa har Evne til at vinde Børnenes Kjærlighed. Jeg ønsker hende Held til at opnaa en bedre og mere vellønnet Stilling hvilken hun i fuldeste Maal er værd. Balum i Septbr I. Andersen. Frøken Hilma Jansen, der siden October 1884 har været ansat som Lærerinde ved Almueskolen i Vindekilde, søger nu et andet Lærerindeembede og har i den Anledning anmodet mig om et Vidnedsbyrd. Det er jo kun en kort Tid jeg har kjendt Frøken Jansen men dog lang Tid nok til med fuld Overbevisning at kunne udtale at hun er en usædvanlig flittig samvittighedsfuld og christlig Kvinde, der med Lyst og Iver virker i sit Kald. Forældre, hvis Børn ere i Frøken Jansens Skole have oftere udtalt deres Glæde over de Fremskridt, de kunne se deres Børn havde under hendes Ledelse, og Børnene gaa nu med en saadan Lyst til Skolen, som det er sjældent at se. Da en Lærerinde, som jeg havde til mine to yngste Døttre - 16 og 10 Aar gamle paa Grund af Svagelighed maatte forlade Pladsen antoge vi strax Frøken Jansen til at undervise dem i de Timer paa Dagen, hvor hun ikke er optaget ved Skolen og min Hustru og jeg saavelsom Børnene ere rigtig glade ved Byttet, da Frøken Jansen med Bestemthed og dog med Kjærlighed forstaar at bibringe Børnene Kundskaber. Jeg vil nødig miste Frøken Hansen saavel for mit

29 Hus som for Almueskolen, men da hun ved Skolen er saa yderst knapt aflagt, kan jeg ikke andet end inderlig ønske, at hun maa faa det Lærerindeembede hun søger. Vindekilde pr. Svinninge i Septbr V.R. Cramer Godsinspecteur ved Baroniet Adelersborg Omstaaende Attesters Overensstemmelse med de mig foreviste Originaler Bevidnes af Undertegnede. Faarevejle Præstegaard den 21de Septbr P.H. Rosen Sognepræst

30 Vejle d 19de Sptbr Til Den høje Skoledirection for Nørvang-Tørrild Herreder. Undertegnede tillader sig herved at ansøge om den ledige Plads ved den offentlige Skoles Forberedelsesafdeling. Det har i længere Tid været mig magtpaaligende at uddanne mig til Lærerinde, ligesom jeg ogsaa fra Barn af har nydt en Undervisning, som skulde kunne hjælpe mig til at erhverve den dertil fornødne Kundskab, men jeg har ikke hidtil haft Raad eller Lejlighed til at gjennemgaa et Kursus til Lærerindeexamen. Derimod har jeg haft Plads som privat Lærerinde hos 2 Familier for hvem jeg er saa fri at vedlægge Anbefalinger. Naar jeg saa meget kunde ønske at opnaa den averterede Plads ved Skolevæsenet her i Byen er det netop, fordi det er mit Haab, at jeg ved ihærdigt Arbejde og ved opmærksomt at agte paa den Vejledning, der her vil kunne ydes mig vilde kunne vinde et grundigt Kjendskab til den Undervisningsmethode, som Erfaringen har godkjendt som den mest formaalstjenlige, saa at jeg forhaabentlig om nogle Aar med godt Udbytte kunne søge yderligere Uddannelse. Ærbødigst Christiane Michelsen

31 Afskrift Frøken Christiane Michelsen har været her fra 1ste November 1882 til 1ste November 1883 og i den Tid undervist vore to Børn en Dreng paa ni Aar og en Pige paa syv. Vi lærte hende i den Tid at kjende som en flink og elskværdig Pige, af en meget godhjærtet Carakter. Da hun er i Besiddelse af gode Skolekundskaber, og nu i Vinter har uddannet sig videre, vil hun sikkert være en passende Lærerinde for mindre Børn. Vilhelmine Schrøder Fredriksdal d 16/2 1884

32 Ansøgning Til Den ærede Skoledirektion i Vejle. Undertegnede Datter af Murmester J.H.Petersen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge den ærede Skoledirektion om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Lærerindeplads ved Byens offentige Skole. Angaaende min Virksomhed som Lærerinde tager jeg mig den Frihed at henvise til medfølgende Vidnesbyrd. Saafremt De ikke maatte bestemme Dem for mig, bedes De godhedsfuld sende mig min Anbefaling tilbage. Ærbødigst Anna Petersen

33 Undertegnede tillader sig herved at søge Pladsen som Lærerinde ved den offentlige Skoles Forberedelsesafdeling i Vejle, hvilken Gjerning jeg haaber at kunne gjøre tilfredsstillende. Jeg forbereder mig i Kjøbenhavn til Skolelærerindeexamen, som jeg haaber at underkaste mig i Oktober Maaned dette Aar. Ærbødigst Ane Iversen Vesterbrogade No 9 B. Kjøbenhavn Til Skoledirektionen for Nørvang- Tørrild Herreder.

34 Da Ane Iversen, som i flere Aar har været i Huset hos os, har anmodet mig om en Anbefaling, idet hun søger Plads som Lærerinde, skal jeg med Glæde bevidne, at hun er en retskaffen, elskværdig og dygtig ung Kvinde, der med stor Energi har søgt at erhverve sig Kundskaber, og i det Hele at uddanne sin Aand. Det er min Overbevisning, at hun, der for Tiden forbereder sig til Lærerindeexamen paa et Kursus i Kjøbenhavn, har benyttet Tiden vel, og da hun har gode Evner til at omgaaes Børn og er i høj Grad pligtopfyldende, vil hun sikkert blive en dygtig Lærerinde. Gyntelberg Ovenstaaende Anbefaling kan jeg ganske tiltræde. Med mere end almindelig Energi har Ane Iversen arbejdet paa at faa sine Kundskaber udvidede, for at kunne gjøre dem frugtbringende i en Virksomhed som

35 Lærerinde, hvilket hun har valgt til sit Livs Opgave. Det er mig en Glæde at anbefale hende til enhver Plads, som hendes Evner og Uddannelse gjør hende skikket til at beklæde. Vejle d 19 Septbr G. Mønster Præst Afskriftens Rigtighed bekræftes. Günterberg Sagfører

Ark No 58/1883. Til Byraadet!

Ark No 58/1883. Til Byraadet! Til Byraadet! Undertegnede, Datter af Snedkermester Vedel Jensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge de højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Læreindeplads

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Ark No 75/1886. Vejle Skoleudvalg og Skolekommission d. 14 April A.C.Wittrup J. Møller H.C.Terkilsen E. Friis N.M.Hermansen

Ark No 75/1886. Vejle Skoleudvalg og Skolekommission d. 14 April A.C.Wittrup J. Møller H.C.Terkilsen E. Friis N.M.Hermansen Ark No 75/1886 Efter nøje at have gjennemgaaet de om den ved Borgerskolens Forberedelsesklasse vacante Lærerindeplads i Vejle indgivne Ansøgninger, er man eenstemigt bleven enig om, at indstille til det

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen.

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen. Gjenpart Almindelig Forberedelsesexamen. Peter Kristian Petersen Søn af Skolelærer H.K. Petersen, Vesterland født den 28de Juli 1872 har i dette Aars Juni og Juli Maaned indstillet sig som Elev i Hammel

Læs mere

Laurits Møller, Søn af Skomager L. Møller 10 ¼ Aar 4de meget god jævn) ) Møller Nielsen, Søn af ) Kunne

Laurits Møller, Søn af Skomager L. Møller 10 ¼ Aar 4de meget god jævn) ) Møller Nielsen, Søn af ) Kunne Ark No 84/1887 Erklæring. i Anledning af hosfølgende Ansøgninger om Friplads i Realafdelingen for efternævnte Børn. Børnene Ald Klasse Opførsel Begavelse Anm a. af den alm. Borgerskole (Forskolen) 1. Laurtis

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile.

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile. Byraadet i Veile. Ved hoslagt at fremsende vedlagte 12 Ansøgninger om Fripladser i Realafdelingen ledsaget af Skoleinspecteurens Erklæring af 9de Dcbr. f.a. tillader Udvalget sig at foreslaa at Fripladserne

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle.

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle. Til Byraadet i Vejle. I Anledning af den over mig indsendte Klage tillader jeg mig korteligt at fremsætte følgende. De tvende af L. Vistesens i Klagen anførte Børn ere konfirmerede. Førstnævnte i 71 og

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Hermed har jeg den Ære at fremsende Ansøgninger ved det ledige Embede som Skolelærer paa Veile Søndermark fra

Hermed har jeg den Ære at fremsende Ansøgninger ved det ledige Embede som Skolelærer paa Veile Søndermark fra Ark No 35/1876 Hermed har jeg den Ære at fremsende Ansøgninger ved det ledige Embede som Skolelærer paa Veile Søndermark fra 1. Skolel.?? i Kongsted 2. Privatskolel. Dahlbom, Lundby 3. Kjøbstl. Ebbesen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere

Ark No 56/1879. Til Byraadet!

Ark No 56/1879. Til Byraadet! Ark No 56/1879 Til Byraadet! Underskrevne Lærere. som alle i en længere Aarrække have arbejdet ved det offentlige Skolevæsen, tillade sig herved i al Ærbødighed at henvende sig til det ærede Byraad i en

Læs mere

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1889-095-001 Ark.No.95/1889 95 Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1888/1889 Skolen tog sin Begyndelse den 16 Octbr 1888 og sluttede den 16 Mai 1889 Skolen har været besøgt af 8 Kvinder

Læs mere

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes:

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September 1884. Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: I Anledning af det med Vejle Kjøbstads Bygningskommission paategnede Erklæring

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Forældre Smed Jochumsen Skovgade Arbejdsmand Martin Clausen, Gulkrog Gartner Andreas Jørgensen Skovgade Skibsbygger Illums Enke Smed Køhlert, Skovgade

Forældre Smed Jochumsen Skovgade Arbejdsmand Martin Clausen, Gulkrog Gartner Andreas Jørgensen Skovgade Skibsbygger Illums Enke Smed Køhlert, Skovgade Fire hele Fripladser og en halv ere ledige i Vejle Skoles Realafdeling. Ansøgninger herom ere indkomne for følgende Børn: (Klasserne 1 4 ere den almindelige Borgerskoles Klasserne 5-9 Realafdelingen) Børnene

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad ??? Overauditeur, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Veile R.D. gjør vitterligt: at den hidtilværende Detaillist i Veile Kristoffer Holm, har andraget om at blive beskikket til Mægler i Veile og da han

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus:

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1872-134 Politirapport Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1. Han er født i Sindal By og Sogn under Hjørring Amt den 28. Mai 1843 af Forældrene

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile 1889-008-001 Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile Istedetfor at genere Hr. overauditeur med personlig samtale, tillader jeg mig at vælge denne Vei til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C.

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C. Ark No 19/1880 Stiftsøvrigheden har under 18de d.m. tilskrevet Kirkeinspectionen saaledes: Ved behagel. Skrivelse af 10de d.m. har Inspectionen meddelt os, at Veile Byaad, for at undgaae Paaligningen af

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes:

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes: Byrådssag 1875-01 Indenrigsministeriets har under 8. d.m. skrevet Amtet saaledes: I henhold til Lov om Kjøbstadkommunernes Styrelse m.m. af 26. maj 1868 har Indenrigsministeriet under Dags Dato udnævnt

Læs mere

Ark No 16/1886. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni Til Vejle Byraad.

Ark No 16/1886. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni Til Vejle Byraad. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni 1886. Til Vejle Byraad. I Anledning af det ærede Byraads Skrivelse af 20. f.m. angaaende Udvidelse af Landevej No 15, hvor den støder til Vejle Bys Vestergade, skal jeg under

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af:

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Side 61 Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Rdl. Sk. Thomas Christensen Langtved 2000 - med 2% Kirsten Marie Andersdatter, ibidm 1875 - med

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere