UDKAST TIL KØBSAFTALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL KØBSAFTALE"

Transkript

1 UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8. EJENDOMMENS BENYTTELSE 9. TRAFIKALE FORHOLD OG PLACERING AF LÆSKÆRM 10. JORDBUNDSFORHOLD 11. PLIGT TIL AT HOLDE EJENDOMMEN I ORDENTLIG STAND 12. BYGGEPLIGT, TILBAGESALG OG FORBUD MOD VIDERESALG 13. OMKOSTNINGER 14. UNDERSKRIFTER BILAG Bilag 1: Udbudsbetingelser af 12. marts 2015 Bilag 2: Købers tilbud af ( ) Bilag 3: Oversigtskort af 13. marts 2015 Bilag 4: Matrikelkort af 23. januar 2015 Bilag 5: Ledningsplan af 22. januar 2015 Bilag 6: Geoteknisk rapport af 17. februar 2014 Bilag 7: Erklæring fra Moesgård Museum af 24. september 2013 Bilag 8: Tingbogsudskrift af 12. marts 2015 Bilag 9: Servitutredegørelse af 6. marts 2015 Bilag 10: Deklaration af 12. juni 1884 vedrørende bebyggelse benyttelse mv. Bilag 11: Deklaration af 4. maj 1893 vedrørende udgang Bilag 12: Deklaration af 27. november 1942 vedrørende fælles brandmur/gavl mv. Bilag 13: Deklaration af 20. januar 2015 vedrørende renholdelsespligt Bilag 14: Deklaration af 3. marts 2015 vedrørende lavenergibebyggelse og opvarmning Bilag 15: Deklaration om byggepligt, tilbagesalg og forbud mod videresalg

2 Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem: Aarhus Kommune Center for Byudvikling om Mobilitet Kalkværksvej Aarhus C ( Sælger ) og ( ) ( Køber ) 1. EJENDOMMEN Der er indgået aftale om køb af den ubebyggede ejendom, matr.nr. 99e, Århus Markjorder, beliggende Randersvej 20, 8200 Aarhus N (herefter Ejendommen ). Ejendommens størrelse udgør m². Ejendommen ligger i lokalplanens delområde II og rummer byggefelterne benævnt R, S og T. Byggefelt R udgør ca. 142 m² Byggefelt S udgør ca. 71 m² Byggefelt T udgør ca. 100 m² 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGESER Købesummen udgør ( ) kr. med tillæg af 25 % moms ( ) kr. I alt inkl. moms ( ) kr. Købesummen skal betales kontant senest pr. overtagelsesdagen. 3. OVERTAGELSE Ejendommen overtages af Køber den 1. juli 2015 i den stand, hvori den er og forefindes, og henligger fra overtagelsesdagen at regne for Købers regning og risiko. 4. SKÆRINGSDAG Overtagelsesdagen er skæringsdag for alle skatter og afgifter til det offentlige af Ejendommen.

3 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN El: Vand: Kloak: Fjernvarme: Elkabel er beliggende umiddelbart udenfor Ejendommen Vandstik er beliggende umiddelbart udenfor Ejendommen Regn- og spildevandsstik er beliggende umiddelbart udenfor Ejendommen Fjernvarmestik er beliggende umiddelbart udenfor Ejendommen 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN Køber forestår byggemodning af Ejendommen. Udgifter til byggemodning er derfor Sælger uvedkommende herunder udgifter til tilslutningsbidrag og stikledninger, udgifter til vej og parkering mv. 7. SERVITUTTER Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den tilhører Sælger. Der henvises til tingbogsudskrift af 12. marts 2015, jfr. bilag 8, servitutredegørelse 6. marts 2015, jfr. bilag 9 samt de på ejendommen tinglyste deklarationer, jfr. bilag Deklaration af 22. februar 1993 vedrørende lokalplan 471 kan ikke findes i akten. Deklarationen vedrører den sammenlagte ejendom, fastlægger byggefelter og benyttelse mv. Sælger indestår for, at deklarationens indhold ikke forhindrer eller begrænser Købers byggeprojekt. Køber er derudover forpligtet til at respektere, at Sælger tinglyser deklaration om byggepligt, tilbagesalg og forbud mod videresalg, jfr. bilag EJENDOMMENS BENYTTELSE Ejendommen må alene benyttes og bebygges i overensstemmelse med lokalplan nr Byggeri skal opføres som lavenergibebyggelse, jfr. deklaration af 3. marts 2015, jfr. bilag TRAFIKALE FORHOLD OG PLACERING AF LÆSKÆRM Busbanen ved Randersvej bliver en almindelig vejbane i forbindelse med letbanens etablering. Letbanen kommer til at køre i et dobbeltspor midt på Nørrebrogade og Randersvej. Der er endnu ikke en fast plan for den offentlige trafik efter letbanens etablering. I skellet mod Randersvej er der placeret en læskærm ved busstoppestedet. Læskærmen kan flyttes op til 9 m til hver side, så placeringen kan tilpasses byggeriet. Læskærmen skal blive stående i skellet. Under byggefasen kan læskærmen fjernes midlertidigt efter aftale med Aarhus Kommune. Køber skal afholde omkostningerne ved læskærmens flytning og/eller midlertidige fjernelse. Det fremtidige behov for busstoppestedet kendes ikke på nuværende tidspunkt.

4 10. JORDBUNDSFORHOLD Sælger har foretaget en begrænset undersøgelse af geotekniske forhold, forureningsforhold og forhold vedrørende fortidsminder på Ejendommen. Der henvises til købsaftalens bilag 6 og 7. Hvis der konstateres uforudsete forhold vedrørende geotekniske forhold, forureningsforhold og/eller fortidsminder på Ejendommen, som ikke fremgår af udbudsmaterialet, og som Køber ikke i øvrigt var bekendt med ved indgåelsen af nærværende købsaftale, refunderes som anført nedenfor, såfremt forholdene medfører faktiske meromkostninger for Køber i forbindelse med byggeriet: Sælger refunderer sådanne meromkostninger til kørsel og deponeringsafgift som følge af forureningsforhold, som overstiger 1 % af købesummen eksklusive moms. Sælger refunderer sådanne meromkostninger som følge af geotekniske forhold, som overstiger 1 % af købesummen eksklusive moms. Sælger refunderer sådanne meromkostninger som følge af fortidsminder, som overstiger 1 % af købesummen eksklusive moms. Hvis Køber konstaterer forhold, som kan give anledning til refusionskrav, skal Køber straks orientere Sælger herom. Orienteringen skal indeholde et skøn over de samlede meromkostninger og det samlede forventede krav. Med henblik på at begrænse de samlede meromkostninger mest muligt er Sælger berettiget til at deltage i forhandlinger med relevante myndigheder mv. Endvidere er Sælger berettiget til at anvise afværgeforanstaltninger for at begrænse meromkostningerne. Køber er forpligtet til at følge disse anvisninger, med mindre de på ikke-uvæsentlig måde forhindrer eller fordyrer Købers byggeri eller den forudsatte anvendelse af Ejendommen. Hvis de samlede meromkostninger, som Sælger er forpligtet til at refundere, overstiger 20 % af købesummen eksklusive moms, er Sælger berettiget til at træde tilbage fra nærværende købsaftale. Parterne er enige om at afklare dette spørgsmål hurtigst mulig, herunder enige om hurtigst muligt at opgøre de forventede meromkostninger. Hvis Sælger vælger at træde tilbage fra handlen på grund af uforudsete forhold som beskrevet ovenfor, refunderer Sælger Køber de dokumenterede eksterne omkostninger, som Køber har afholdt i tillid til og efter indgåelsen af nærværende købsaftale. Købesummen tilbagebetales i givet fald med tillæg af rente 3 % p.a. i forbindelse med, at Ejendommen eventuelt tilbageskødes. Købers refusionskrav skal under alle omstændigheder fremsættes skriftligt over for Sælger senest 12 måneder efter overtagelsesdagen. Ud over bestemmelserne i nærværende punkt 10 påtager Sælger sig intet ansvar for geotekniske forhold, forureningsmæssige forhold og fortidsminder eller for nogen jordbundsforhold i øvrigt på

5 Ejendommen. Der er ved fastsættelse af købesummen og handlens vilkår i øvrigt taget højde herfor. 11. PLIGT TIL AT HOLDE EJENDOMMEN I ORDENTLIG STAND Så længe Ejendommen er ubebygget, skal den holdes i en stand, som ikke virker visuelt skæmmende og ikke giver gener for omliggende ejendomme. F.eks. må der ikke være visuelt skæmmende oplag på Ejendommen, og græsvækst og forekomst af ukrudt skal begrænses, så det efter kommunens skøn ikke er genegivende. Der henvises til deklaration af 20. januar 2015, jfr. bilag 13. Ved misligholdelse af forpligtelsen kan kommunen lade de pågældende arbejder udføre for Købers regning, såfremt Køber ikke efter forudgående varsel selv har ladet arbejdet udføre. Deklarationen er tinglyst med påtaleret for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 12. BYGGEPLIGT, TILBAGESALG OG FORBUD MOD VIDERESALG Ejendommen må ikke videresælges i ubebygget stand. Byggeri på Ejendommen skal være påbegyndt inden 2 år og være færdiggjort inden 3 år. Såfremt byggepligten ikke overholdes, kan kommunen forlange Ejendommen tilbageskødet. Ved tilbageskødning skal der foretages en ejendomsmæglervurdering. Hvis Ejendommen er steget i værdi, skal den tilbageskødes til købesummen. Hvis Ejendommen er faldet i værdi, skal den tilbageskødes til den vurderede værdi. Alle udgifter til tilbageskødningen afholdes af grundejeren. Køber respekterer, at der på Ejendommen tinglyses deklaration herom, jfr. bilag OMKOSTNINGER Skødet udarbejdes af Sælger. Afgiften ved tinglysning af skøde (1.660 kr. + 0,6 % af købesummen ekskl. moms eller af ejendomsværdien, hvis den er højere end købesummen) samt gebyr for oprettelse og ekspedition af skøde (2.625 kr. inkl. moms) betales af Køber alene. Sælger betaler ikke Købers eventuelle advokatomkostninger. Køber modtager en faktura i henhold til hvilken, der skal ske betaling. 14. UNDERSKRIFTER Aftalen underskrives i to eksemplarer, et til hver af parterne. Dato: For Køber: Dato: For Køber:

6 Dato: For Sælger:

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen.

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen. Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (herefter benævnt Sælger og [ ] (herefter benævnt Køber ) Nærværende

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind

Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind April 2014 12/40451 Informationsmateriale for Glentevænget 4 og 4B i Herskind 1. Oplysninger om grunden Glentevænget 4 er en parcel på ca. 1.603 m 2 og Glentevænget 4B er på ca. 1.782 m 2 parcellerne er

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Bellisvej 7, Skovbølling i Bjerning (matr.nr. 143b af Bjerning) Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige del

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Salgsvilkår for salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Ishøj Kommune udbyder herved en yderst centralt beliggende ejendom, del nr. 2 af ejendommen matr. nr. 6dm, Tranegilde

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I KJERSING ØST Etape III Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16.

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16. Høje-Taastrup kommune Dato: 25. januar 2005 Byrådscentret Sag nr.: 687679 Vilkår for Høje-Taastrup Kommunes udbud af matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup.

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel på Musicon

Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel på Musicon ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet - Jura HGB 18. marts 2015 Sagsnr. 196435 - HGB Betinget købsaftale Del nr. 2 af matr. nr. 9ad og del nr. 4 af matr. nr. 11g begge af Vestermarken, Roskilde Jorder Storparcel

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere